2014 CD 23 báo cáo tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp tỉnh hưng yên và chính sách liên quan qua kết quả khảo sát

45 131 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 14:21

1 UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quảndoanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên CHUYÊN ĐỀ 23 BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀ NỘI THÁNG 12 NĂM 2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường nhu cầu vốn cho doanh nghiệp trở nên quan trọng xúc doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với biến động thị trường, với cạnh tranh doanh nghiệp nước, địa phương, ác bạn hàng nước nên đòi hỏi phải sử dụng vốn cho hợp lý nhằm mang lại hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làm tăng sức cạnh tranh Phân tích cấu vốn, tỉnh hình sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng việc phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn doanh nghiệp để đạt kết cao chi phí thấp Đồng thời sở cung cấp thông tin hữu ích cho đối tượng quan tâm nhà đầu tư, khách hàng, tổ chức tín dụng…nhận biết tình hình tài doanh nghiệp để có định đầu tư hiệu Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cho nhà quản lý địa phương để nhà quản lý có sách hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp cách phù hợp Chính vậy, chuyên đề với chuyên đề 13 tình hình sử dụng vốn đất đai doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đưa đánh giá, nhận xét khuyến nghị với doanh nghiệp quan quảnHưng Yên nhằm mục tiêu nâng cao hiệu tiếp cận nguồn vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn cho doanh nghiệp PHẦN MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỤC ĐÍCH Báo cáo trình bày phần nội dung, phương pháp kết triển khai khảo sát doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên tiêu chí biên soạn khuôn khổ đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí quảndoanh nghiệp sau đăng ký hồ sơ điện tử tỉnh Hưng Yên” Nội dung báo cáo tập trung vào vấn đề cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp, tỷ trọng loại vốn tổng vốn kinh doanh, loại nguồn vốn tỷ trọng nguồn vốn tổng vốn trở ngại việc tiếp cận nguồn tài doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, thông qua số doanh nghiệp khảo sát NỘI DUNG KHẢO SÁT Thông tin cấu vốn tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng người quản lý đối tượng hữu quan ảnh hưởng đến định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà có ảnh hưởng đến khả thu hút vốn đầu tư từ nguồn khác nhau, khả đổi công nghệ, thay máy móc sản xuất, khả mở rộng thị trường nước nước ngoài, tham gia thị trường quốc tế hội nhập khu vực năm tới Đặc biệt khó khăn trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Đây thông tin hữu ích không người quảndoanh nghiệp, mà cần thiết quan trọng nhà hoạch định sách trợ giúp doanh nghiệp phát triển Để đánh giá cấu vốn kinh doanh nguồn vốn doanh nghiệp, cần xác minh thông tin sau: • Vốn kinh doanh tỷ trọng loại vốn tổng số vốn doanh nghiệp: o Tổng số vốn o Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu o Vốn thặng dư (lãi SXKD bổ sung) o Vốn vay ngân hàng o Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân o Vốn hợp pháp khác • Tỷ trọng nguồn vốn doanh nghiệp thể khía cạnh: o Vốn chủ sở hữu o Vay cá nhân o Khách hàng ứng trước o Nhà cung ứng cho trả chậm o Vay từ tổ chức tài chính, ngân hàng o Từ quỹ hỗ trợ, phát triển o Dự án đầu tư o Từ chương trinh trợ giúp, ủng hộ, ưu đãi • Những trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài o Về thông tin o Về thủ tục, điều kiện vay vốn o Về lãi suất o Về chi phí o Về lợi nhuận doanh nghiệp o Về rủi ro thị trường o Về tiếp cận thuyết phục nhà đầu tư Thông tin liên quan tập hợp qua nội dung khảo sát thể câu hỏi sau đây: Cơ cấu huy động vốn kinh doanh Câu 29 Cơ cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp (điền thông tin tương ứng vào ô) + Tổng số + Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu + Vốn thặng dư (lãi SXKD bổ sung) + Vốn vay ngân hàng + Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân + Vốn hợp pháp khác Câu 30 Nguồn vốn (điền thông tin tương ứng vào ô) + + + + + + + + + Tổng số Vốn chủ sở hữu Vay cá nhân Khách hàng ứng trước Nhà cung ứng cho trả chậm Vay từ tổ chức tài chính, ngân hàng Từ quỹ hỗ trợ phát triển Dự án đầu tư Từ chương trình trợ giúp, ủng hộ, ưu đãi… Tỷ trọng 100 Tỷ trọng 100 % % % % % % % % % % % % % % % + + + + + + + + + + Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư Không trọng quan Có ảnh hưởng Tương trọng đối quan Rất quan trọng Cực trọng kỳ quan Câu 31 Những trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài (đánh dấu vào ô theo mức độ quan trọng yếu tố) PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Qua 600 phiếu khảo sát lần doanh nghiệp phiếu Thông tin phiếu hỏi tập hợp qua khảo sát trực tiếp Thông tin doanh nghiệp tự khai chưa xác minh lại tính xác đáng, phần kinh phí, thời gian nguồn xác minh tài liệu quan chức xác nhận phù hợp (kiểm toán, thuế ) vào thời điểm khảo sát (quý II III), phần mục đích đề tài kiểm chứng tính hữu dụng tiêu chí việc cung cấp thông tin doanh nghiệp thay nhằm cung cấp thông tin xác đáng doanh nghiệp (Điều có nghĩa là, thông tin doanh nghiệp cung cấp báo cáo nguồn tư liệu tham khảo cần xác minh độ xác thực Với số liệu tập hợp từ 600 phiếu, sau sàng lọc loại trừ trường hợp khảo sát trùng, tổng hợp số liệu, ta có kết nghiên cứu trình bày phần sau cho biết giá trị thông tin tập hợp qua tiêu chí PHẦN THỰC TRẠNG ĐẶC ĐIỂM VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Cơ cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Cơ cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp theo loại hình Như số liệu thu thập doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cấu vốn kinh doanh, vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu loại hình Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), Công ty TNHH Công ty Cổ phần (CTCP) chiếm đa số, lại Doanh nghiệp thành viên (DNTV) vốn vay ngân hàng lại chiếm đa số Ngoài loại hình CTCP có thêm vốn vay huy động từ tổ chức, cá nhân vốn thặng dư (lãi sản xuất kinh doanh bổ sung) Còn loại hình DNTV cấu tổng nguồn vốn có thêm vốn thặng dư Loại hình doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ vốn góp từ thành viên, chủ sở hữu lớn (70%) loại hình DN thành viên/Chi nhánh/Đại diện địa phương có tỷ lệ vốn vay ngân hàng lớn (50%) Điều chứng tỏ doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên có lượng vốn không lớn nên tự chủ nguồn vốn, doanh nghiệp phải vay ngân hàng Ngược lại, CTCP, Công ty TNHH DNTV có tỷ lệ vốn vay cao vieệ vay vốn khó chứng tỏ nhu cầu vốn vay ngân hàng loại hình lớn CƠ CẤU VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH 1- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Cơ cấu vốn kinh doanh Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu 70,0% Vốn thặng dư (lãi kinh SXKD bổ sung) Vốn vay ngân hàng Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân Vốn hợp pháp khác 0% 45,0% 0% 0% Vốn thặng dư (lãi kinh SXKD bổ sung) Vốn vay ngân hàng Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân Vốn hợp pháp khác 0% 44,2% 30,0% 0% Vốn thặng dư (lãi kinh SXKD bổ sung) Vốn vay ngân hàng Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân Vốn hợp pháp khác 27,5% 36,9% 10,0% 20,0% 2- CÔNG TY CỔ PHẦN Cơ cấu vốn kinh doanh Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu 60,0% 3- CÔNG TY TNHH Cơ cấu vốn kinh doanh Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu 63,0% 4- DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG Cơ cấu vốn kinh doanh Vốn góp từ cổ đông, thành viên, chủ sở hữu Vốn thặng dư (lãi kinh SXKD bổ sung) Vốn vay ngân hàng Vốn vay/huy động từ tổ chức, cá nhân Vốn hợp pháp khác 9|Page 10 40,0% 20,0% 50,0% 0% 0% 10 | P a g e 31 DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN/CHI NHÁNH/ĐẠI DIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 1 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 2 0 0 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 2 1 1 31 | P a g e 32 3.2 Theo ngành nghề Đối với 10 ngành nghề Hưng Yên, doanh nghiệp đánh giá yếu tố gây khó khăn việc tiếp cận sử dụng nguồn vốn điều kiện vay vốn khắt khe, chi phí vay vốn cao, ngân hang thận trọng thủ tục phức tạp Đối với yếu tố mà doanh nghiệp đánh giá quan trọng nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất, loại hình doanh nghiệp, ngành khác lại có ý kiến khác Đối với ngành Chế biến gia công, Cơ khí, Ngành khác, Nông, lâm, thủy sản yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới việc tiếp cận nguồn vốn điều kiện cho vay khắt khe, ngành Điện tử viễn thông, Giao thông vận tải khó khăn chi phí vay vốn cao, ngành Sản xuất hang tiêu dung, Thương mại dịch vụ khó khăn lãi suất cao, ngành Y tế giáo dục khó khăn thủ tục vay vốn phức tạp Đối với yếu tố không quan trọng không ảnh hưởng lớn tới việc tiếp cận sử dụng nguồn vốn, đa phần doanh nghiệp 10 ngành lựa chọn không thuyết phục chủ đầu tư rủi ro thị trường 32 | P a g e 33 NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC TIẾP CẬN SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH CHẾ BIẾN GIA CÔNG Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác 0 Không thể tiếp cận nguồn tài 0 Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 0 0 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 0 0 0 0 Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 0 0 0 0 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 1 CƠ KHÍ Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 5 1 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 12 15 12 14 10 6 3 10 5 33 | P a g e 34 ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác 0 Không thể tiếp cận nguồn tài 0 Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 0 0 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 0 1 34 | P a g e 35 GIAO THÔNG VẬN TẢI Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác 0 Không thể tiếp cận nguồn tài 0 Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 1 0 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 1 1 2 3 2 1 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 0 0 1 35 | P a g e 36 NGÀNH KHÁC Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 1 1 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 4 6 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 1 0 5 36 | P a g e 37 NÔNG, LÂM, THỦY SẢN Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 0 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 1 1 0 0 1 0 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 0 1 37 | P a g e 38 SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 1 0 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 5 5 0 0 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 3 3 0 0 38 | P a g e 39 THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 2 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 5 0 0 2 3 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 3 3 0 1 39 | P a g e 40 THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 4 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 13 11 12 2 11 11 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 1 3 40 | P a g e 41 10 Y TẾ GIÁO DỤC Trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài doanh nghiệp Không quan trọng Có ảnh hưởng Tương đối quan trọng Rất quan trọng Cực kỳ quan trọng Không có thông tin nguồn vốn cách khai thác 0 Không thể tiếp cận nguồn tài Thủ tục phức tạp Ngân hàng thận trọng Điều kiện khắt khe Lãi suất cao Chi phí để vay vốn cao 0 0 0 0 Không có khả chịu lãi suất lợi nhuận thấp 0 2 2 0 0 0 1 1 Rủi ro thị trường lớn Không thuyết phục chủ đầu tư 0 0 1 0 0 1 41 | P a g e 42 PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHUYẾN NGHỊ XU THẾ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN Dựa vào phần số liệu thu thập từ doanh nghiệp tình Hưng Yên cấu vốn, nguồn vốn khó khăn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ta thấy nguồn vốn doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phần lớn từ nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu, phần vốn vay ngân hàng trung bình chiếm khoảng 40% tổng nguồn vốn, nguồn vốn khác vay cá nhân, khách hàng ứng trước, nhà cung ứng cho trả chậm, từ quỹ hỗ trợ phát triển, dự án đầu tư từ chương trình trợ giúp, ủng hộ, ưu đãi… chiếm tỷ lệ nhỏ (5% tổng nguồn vốn) Với khó khăn, trở ngại việc tiếp cận nguồn vốn sử dụng nguồn tài doanh nghiệp liệt kê phiếu khảo sát, hầu hết doanh nghiệp cho biết việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hang vấn đề nan giải cần có phương thức hỗ trợ từ phía ngân hàng quan quản lý nhà nước địa phương Theo nhận định số đại biểu hội thảo “Nâng cao khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa bối cảnh Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015” diễn ngày 18/11, Hiện có 30% doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng, 70% lại phải tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có vay từ nguồn vốn khác với chi phí cao Điều cho thấy doanh nghiệp Hưng Yêndoanh nghiệp nói chung khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn Tuy nhà nước có số sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ thiếu thông tin cần thiết phối hợp trung ương địa phương nên sách chưa mang lại hiệu cao Do việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hang thách thức không nhỏ doanh nghiệp 42 | P a g e 43 ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHÍ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CƠ CẤU VỐN, NGUỒN VỐN, KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP CHO CƠ QUAN QUẢN DOANH NGHIỆP Các tiêu chí cấu vốn, nguồn vốn khó khăn trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn tài phiếu khảo sát doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cung cấp thông tin đầy đủ cho doanh nghiệp quan chức quảndoanh nghiệp việc thiết kế hệ thống quản lý hợp lý xây dựng sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế mong muốn doanh nghiệp Đặc biệt tiêu chí đánh giá mức độ quan trọng yếu tố gây trở ngại việc tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp cho thầy rõ vai trò nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng, ngân hàng doanh nghiệp lại khó tiếp cận với nguồn vốn Điều đặt thách thức không nhỏ doanh nghiệp, ngân hàng quyền địa phương KHUYẾN NGHỊ 7.1 Đối với quan quản lý nhà nước Từ nhận xét đánh giá cấu vốn, nguồn vốn khó khăn doanh nghiệp việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, quan quản lý nhà nước cần có biện pháp hiệu hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nói riêng Đối với quan quản lý nhà nước, biện pháp là: tăng cường thông tin tới doanh nghiệp sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ hỗ trợ, kết nối ngân hàng doanh nghiệp địa phương…Đặc biệt Quy chế bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho DNNVV vay vốn NHTM ngày 6/6/2014 mở hội vay vốn ưu đãi DNNVV Tuy nhiên, chiếu theo quy định, điều kiện để nhận nguồn vốn lại chặt chẽ gần bảo lãnh cho doanh nghiệp “khỏe” Như việc đánh giá tình trạng “khỏe” hay “yếu” doanh nghiệp vấn đề cần xem xét có hướng giải phù hợp Quỹ phát triển DNNVV Hiệp Hội DNNVV Việt Nam mở có hội cho 43 | P a g e 44 doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay có lãi suất thấp (khoảng 90% lãi suất thông thường) thời hạn vay từ – 10 năm Như năm tới DNNVV có them hội tiếp cận nguồn vốn nhằm đổi công nghệ, mở rộng sản xuất cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên 7.2 Đối với ngân hàng Đối với ngân hàng, cần giảm thiểu thủ tục, giảm lãi suất chi phí vay vốn giảm khắt khe điều kiện vay vốn doanh nghiệp Điều dễ ngân hàng thân ngân hàng chưa thu hồi khoản nợ doanh nghiệp điều kiện kinh tế khó khăn Việc khắt khe trình cho doanh nghiệp vay vốn việc thận trọng cho doanh nghiệp vay điều tất yếu Do vậy, quan quản lý nhà nước cần có hỗ trợ cho ngân hàng, ngân hang có biện pháp phù hợp để doanh nghiệp vừa vay vốn, vừa đảm bảo quyền lợi ngân hàng 7.3 Đối với doanh nghiệp Bên cạnh nỗ lực nhà nước ngân hàng, thân doanh nghiệp cần công khai minh bạch tài chính, báo cáo tài cần kiểm toán để đánh giá xác sức khỏe doanh nghiệp thông tin cho bên liên quan Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải nâng cao lực tài cách tạo lập lượng vốn tài sản đủ cho hoạt động kinh doanh khả tiếp cận nguồn vốn, trước hết chủ yếu nguồn vốn tín dụng ngân hàng Muốn vậy, tài doanh nghiệp phải lành mạnh, minh bạch có độ tin cậy cao với ngân hàng, đảm bảo khoản vốn tài sản quản lý chặt chẽ, sử dụng mục đích có hiệu Để thực được, doanh nghiệp cần phải có hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình, quy tắc quản trị… kiểm toán nội kiểm toán dịch vụ từ bên Một số ngân hàng đưa kinh nghiệm, doanh nghiệp nhỏ vừa có nhu cầu vốn, nên tiếp cận chi nhánh điểm giao dịch quy mô nhỏ vừa ngân hàng, thay đến hội sở điểm giao dịch lớn, thông thường, điểm giao dịch nhỏ, khách hàng có khoản vốn vay vừa phải tư vấn chăm sóc tốt Tuy nhiên, theo ngân hàng này, để xét duyệt hồ sơ tín dụng cấp vốn vay, doanh nghiệp cần trọng điều kiện tín dụng: kinh nghiệm nhân thân; ngành, lĩnh 44 | P a g e 45 vực hoạt động; dòng tiền doanh nghiệp; tài sản đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận vốn vay Theo đánh giá ngân hàng, khả lãi suất cho vay thỏa thuận tiếp tục giảm thêm vào ổn định Vì thế, doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện tín dụng nên mạnh dạn tiếp cận vốn vay 7.4 Đối với hệ thống tiêu đánh giá hoạt động doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Với khuyến nghị nêu với quan quản lý nhà nước, ngân hàng doanh nghiệp, hệ thống tiêu phiếu khảo sát doanh nghiệp sau đăng ký tỉnh Hưng Yên cần bổ sung thêm kiến nghị thân doanh nghiệp cấp chức không dừng lại việc tìm hiểu khó khăn doanh nghiệp gặp phải trình tiếp cận nguồn vốn sử dụng nguồn vốn Cũng cần có phiếu khảo sát chi tiết cụ thể cho quan quản lý nhà nước có liên quan, cho khối ngân hàng nhằm đảm bảo tính khách quan thông tin thu thập từ có biện pháp phù hợp mang lại lợi ích cho tất đối tượng, không cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng cho tiêu chí cụ thể mặt tài nói riêng mặt quản lý nói chung để đánh giá khả tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng việc tiếp cận với nguồn hỗ trợ khác từ phía quan quản lý nhà nước 45 | P a g e ... CÁC DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Cơ cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1 Cơ cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp theo loại hình Như số liệu thu thập doanh nghiệp. .. phù hợp Chính vậy, chuyên đề với chuyên đề 13 tình hình sử dụng vốn đất đai doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đưa đánh giá, nhận xét khuyến nghị với doanh nghiệp quan quản lý Hưng Yên nhằm mục tiêu nâng... tiếp cận sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp 3.1 Theo loại hình doanh nghiệp Theo đánh giá mức độ quan trọng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên dựa phiếu khảo sát khó khăn trở ngại việc tiếp cận sử dụng nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2014 CD 23 báo cáo tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp tỉnh hưng yên và chính sách liên quan qua kết quả khảo sát , 2014 CD 23 báo cáo tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp tỉnh hưng yên và chính sách liên quan qua kết quả khảo sát , 2014 CD 23 báo cáo tình hình sử dụng vốn của các doanh nghiệp tỉnh hưng yên và chính sách liên quan qua kết quả khảo sát , 2 NỘI DUNG KHẢO SÁT, 1 Cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, 4 Nguồn vốn của doanh nghiệp, 5 Những trở ngại trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay