Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

8 240 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 13:10

Đề tài: Trong Luật quốc phòng của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được ban hành theo văn bản số: 392005QH11 của Quốc Hội khóa 11, ngày 14 Tháng 06 năm 2005, Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng, tại khoản 1 ghi: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Đây xemina môn giáo dục quốc phòng đại học, bạn download nhé, đầy đủ cần nộp XÊMINA 01 Đề tài: Trong Luật quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành theo văn số: 39/2005/QH11 Quốc Hội khóa 11, ngày 14 Tháng 06 năm 2005, Điều Quyền nghĩa vụ công dân quốc phòng, khoản ghi: "Bảo vệ Tổ quốc nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quý công dân" Anh (chị) trình bày nhận thức vấn đề Bài làm Hiện nay, đất nước ta hòa bình, ổn định, đẩy mạnh công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Những thành tựu đó gúp phần tăng cường sức mạnh tiềm lực mặt đất nước, đồng thời ngày nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Ngoài ra, gúp phần quan trọng việc củng cố vững độc lập dân tộc chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ, thuận lợi đất nước ta đứng trước khó khăn, thách thức Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc mà gắn liền với việc bảo vệ Đảng Nhà nước, bảo vệ công lao động hòa bình nhân dân, bảo vệ nghiệp đổi theo định hướng xó hội chủ nghĩa Vì thế, bảo vệ Tổ quốc nhiệm vụ chiến lược thường xuyên toàn Đảng, toàn dân hệ thống trị, lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt đội ngũ niên người chiến sĩ anh dũng, tay súng canh giữ toàn vẹn tấc đất biển, trời quê hương Đó cách cụ thể biểu lòng yêu nước hệ niên Luật Nghĩa vụ quân khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quý công dân” 1.Tính tất yếu khách quan nghiệp bảo vệ tổ quốc * Cơ sở lý luân: - Trên giới này,mỗi đất nước quốc gia có trình dựng nước giữ nước.Để xây dựng nên đất nước trình dài,qua nhiều năm,phải hy sinh mồ hôi chí mạng sống hình thành nên quốc gia.Xây dựng vất vả để giữ nước vất vả nhiều,đó nhiệm vụ,trách nhiệm cá nhân,cũng hai mà trình bảo vệ đất nước,cả dân tộc Quốc phòng công việc giữ nước nhà nước nhân dân nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền độc lập thống Kinh tế hoạt động quốc gia nhằm sản xuất cải vật chất Kết hợp kinh tế xã hội quốc phòng an ninh nước ta hoạt động tích cực, chủ động nhà nước nhân dân phạm vi nước địa phương nhằm mục đích bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc Kinh tế xã hội quốc phòng an ninh mặt hoạt động quốc gia, dân tộc độc lập có chủ quyền Mỗi lĩnh vực có mục đích cách thức hoạt động riêng song chúng lại có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, tạo điều kiện thúc đẩy Kinh tế định đến nguồn gốc đời, sức mạnh quốc phòng an ninh Lợi ích kinh tế suy đến nguyên nhân làm nảy sinh mâu thuẫn, xung đột xã hội Để giải mâu thuẫn phải có quốc phòng an ninh - Lịch sử dựng nước giữ nước vô hào hùng,trải qua nhiều năm.Chủ tịch HCM có câu:”Các vua Hùng có công dựng nước,bác cháu ta phải giữ nước”,điều lời răn dạy bác với cháu đời sau phải ghi nhớ trách nhiệm nghĩa vụ phải giữ gìn bảo vệ đất nước 4000 năm trước,các vua Hùng phải vất vả để xây dựng đất nước,rồi sau đời vua phong kiến sau nước ta phải giữ gìn bảo vệ đất nước Đất nước ta trải qua xâm lăng,đô hộ,từ giặc Nguyên Mông đời vua Trần đến giặc Pháp,Mỹ với tình yêu nước nồng nàn nhân dân ta đứng lên chiến đấu,đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đất nước Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước giữ dân tộc ta chứng minh cho kẻ thù hùng mạnh, bạo tàn, tham lam, gian manh thâm độc giới thấy, chúng thất bại nhục nhã phải gói nước chúng xâm lược đất nước ta Tuy nhiên, có kẻ chưa từ bỏ dã tâm xâm lược, lấn chiếm đất nước ta Do vậy, người dân Việt Nam cần am hiểu phát huy truyền thống văn hóa giữ nước dân tộc Nhân lên nhiều lòng yêu nước nồng nàn, “thà hy sinh tất định không chịu nước, không chịu làm nô lệ” lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định; nâng cao ý thức cộng đồng, cố kết dân tộc mối liên hệ mật thiết cá nhân - gia đình - họ tộc làng xã - đất nước khối đại đoàn kết dân tộc Làm cho nhân dân tiến giới thấy tính nhân văn cao văn hóa giữ nước dân tộc ta lời Nguyễn Trãi khẳng định: “Đem đại nghĩa để thắng tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo” Đồng thời, cần nghiên cứu, học tập vận dụng sáng tạo nghệ thuật đánh giặc độc đáo cha ông ta, để biết đánh biết thắng kẻ thù xâm lược - Theo quan điểm chủ nghĩa Mác Lê-nin bảo vệ tổ quốc: + Bảo vệ tổ quốc tất yếu,khách quan +Sự nghiệp bảo vệ tổ quốc nghĩa vụ toàn dân tộc +Bảo vệ tổ quốc thường xuyên tăng tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển KTXH +Đảng cộng sản lãnh đạo mặt nghiệp bảo vệ tổ quốc -Theo tư tưởng HCM bảo vệ tổ quốc: +Bảo vệ tổ quốc tất yếu,khách quan thể ý chí tâm nhân dân ta +Mục tiêu bảo vệ tổ quốc bảo vệ dân tộc trách nhiệm công dân +Sức mạnh bảo vệ tổ quốc sức mạnh dân tộc,kết hợp với sức mạnh thời đại - Âm mưu,bản chất lực thù địch thông qua hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo đảng,gây lục đục nội * Cơ sở thực tiễn: - Trong thực tế,tất nước có trình bảo vệ đất nước,đều có xung đột,xâm lược Mỹ,Pháp xâm lược Đông Nam Á,Anh xâm lược nước Châu Phi,….,nhưng sau đó,tất nước đứng lên đòi lại chủ quyền dân tộc,Điều cho việc bảo vệ đất nước tất yếu,khách quan diễn toàn giới - Việc đấu tranh bảo vệ đất nước nước Việt Nam ta có lịch sử lâu đời,qua vô số xâm lược.Từ triều đại phong kiến,đã có xâm lược từ Trung Quốc,Mông Cổ,đến đại kháng chiến chống Pháp,Mỹ - Hiện nay,các xâm lược diễn ra,gần việc Trung Quốc muốn chiếm lấy quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa nước ta gây sang phẫn nộ nhân dân ta.Chúng ta cố gắng phát triển Kinh tế ngoại giao với nước để phát triển mạnh lực lượng quốc phòng 2.Tư bảo vệ Tổ Quốc tình hình * Âm mưu thủ đoạn lực thù địch: - Trước đây,việc bảo vệ tổ quốc chủ yếu diễn lĩnh vực vũ trang,quân hành động xâm lược diễn tất lĩnh vực từ kinh tế-xã hội,văn hoá đến trị,quốc phòng.Âm mưu thủ đoạn chúng diễn vô số chiêu trò,hình thức khác từ việc mua chuộc,lừa đảo nhân dân ta để gây lục đục nội bộ,đến việc công trực tiếp vào lãnh thổ đất nước,đến việc gây ảnh hưởng đến kinh tế đất nước * Các tiêu chí nhận dạng lực thù địch: - Hiện nay,các lực thù địch xuất thêm vô số chiêu trò,âm mưu thủ đoạn mới.Trước đây,chúng chủ yếu hoạt động chống phá cách mạng tất lĩnh vực.Nhưng nay,cùng với phát triển khoa học-công nghệ,cùng với mạng internet,hình thức phát tán chúng dễ dàng đa dạng nhiều * Về mục tiêu sức mạnh phương thức bảo vệ tổ quốc tình trạng - Tập trung phát triển kinh tế-xã hội,từ có điều kiện để phát triển quốc phòng,an ninh - Tập trung phát triển giáo dục,bởi giáo dục gốc gác đất nước,tri thức sức mạnh - Về vấn đề ngoại giao,chú trọng quan hệ với nước - Đẩy mạnh công tác báo chí tuyên truyền,khiến người dân cảnh giác với chiêu trò âm mưu lực thù địch - Chú trọng xây dựng quốc phòng vững mạnh,đủ sức để bảo vệ đất nước 3.Nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quí công dân nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc - Thực nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trách nhiệm thiêng liêng công dân Điều thành ý thức người Việt Nam, xuất phát từ truyền thống dựng nước giữ nước hào hùng dân tộc Nghĩa vụ cao quý khẳng định nhiều Hiến pháp nước ta Hiện nay, đất nước ta hòa bình, ổn định, đẩy mạnh công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo, đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Những thành tựu góp phần tăng cường sức mạnh tiềm lực mặt đất nước,đồng thời ngày nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Ngoài ra, thành tựu góp phần quan trọng việc củng cố vững độc lập dân tộc chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế - Luật Nghĩa vụ quân khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quý công dân Việc thực nghĩa vụ quân hiểu nhập ngũ vào quân đội, có việc thực nghĩa vụ thay thế, song có mục tiêu chung bảo vệ Tổ quốc Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc quy định luật, pháp lệnh, làm pháp lý khẳng định ý thức nghĩa vụ công dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thực nghĩa vụ quân trách nhiệm công dân Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp , nhằm góp phần xây dựng quốc phòng an ninh, xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần phải có sức mạnh tổng hợp Một yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp phải có quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh Điều có công dân, tổ chức, lực lượng, cấp, ngành ý thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm việc xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Vì vậy, công dân, tổ chức, lực lượng phải tham gia theo phạm vi khả 4.Trách nhiệm quyền bảo vệ Tổ Quốc sinh viên Việt Nam - Ra sức học tập, nghiên cứu để nhận thức rõ đường lên CNXH nước ta, kiên định lí tưởng “độc lập dân tộc CNXH” Xây dựng ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo lạc hậu - Thường xuyên học tập để không ngừng nâng cao trình độ học vấn, nhanh chóng tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ - Nâng cao ý thức cảnh giác, kiên đập tan âm mưu chống phá lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần tích cực giữ gìn trật tự an toàn giao thông an ninh xã hội, quốc gia - Tiếp thu phát huy truyền thống cách mạng Đảng, dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công , văn minh - Giữ gìn phát huy sắc văn hóa Việt nam, tiếp thu tinh hoa-văn hóa nhân loại - Phát huy tinh thần sẵn sàng, thực lời Bác Hồ dạy: Đâu Đảng cần niên có Việc khó có niên ... tổ quốc nghĩa vụ toàn dân tộc +Bảo vệ tổ quốc thường xuyên tăng tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển KTXH +Đảng cộng sản lãnh đạo mặt nghiệp bảo vệ tổ quốc -Theo tư tưởng HCM bảo vệ tổ quốc: ... Tập trung phát triển kinh tế-xã hội,từ có điều kiện để phát triển quốc phòng, an ninh - Tập trung phát triển giáo dục, bởi giáo dục gốc gác đất nước,tri thức sức mạnh - Về vấn đề ngoại giao,chú... phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp , nhằm góp phần xây dựng quốc phòng an ninh, xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay