Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (tt)

28 140 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QUỐC VIỆT KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM QUYỀN CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 62 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG Công trình hoàn thành tại: Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học GS TS Đinh Văn Mậu TS Chu Xuân Khánh Phản biện 1: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………… ………………………………………… ………………………… Phản biện 3: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà ……, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi ……… … ngày … tháng … năm …… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia LIST OF PUBLISHED WORKS OF THE AUTHOR List of published scientific papers “The thoughts, opinions on controlling of the state power in Viet Nam at present”, State Management Review, No.198 (07/2012), p.11-15 “Controlling the executive power of the Parliament of United Kingdom, France, USA”, State Organization Journal, No.3/2015, p.55-58 “Question - effective control form of National Assembly over the activities of the Government”, State Management Review, No.241 (2/2016), p.26-30 “Some problems of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency”, Democracy and Law Review, No.299 (2/2017), p.45-49, 56 List research papers participating in scientific conferences “Applying Ho Chi Minh Thought about controlling state power in the work of amending and supplementing Vietnam’s 1992 Constitution”, Documentation of the seminar on “Amending and supplementing Vietnam’s 1992 Constitution and organization of state apparatus”, Academy of Public Administration, 11/2012, p.159-170 “Overview of administrative reform in Vietnam currently”, International seminar on “Public Administration Reform”, University of Sriwijaya, Indonesia, 9/2016 54 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kiểm soát hoạt động quan nhà nước nhu cầu cần thiết, khách quan Trong đó, kiểm soát hoạt động quan hành nhà nước có ý nghĩa quan trọng, trọng tâm kiểm soát hoạt động quan nhà nước Bên cạnh đó, hoạt động thực thi quyền lực mình, nhà nước bảo đảm quyền công dân Trong đó, thông qua hoạt động kiến tạo tiền đề kinh tế, trị, văn hóa - xã hội pháp lý, máy hành nhà nước bảo đảm cho công dân thực quyền cách thường xuyên trực tiếp Chính vậy, cần thiết phải kiểm soát hoạt động để thúc đẩy máy hành pháp hoàn thành trách nhiệm để chống lạm quyền, vượt quyền trình tạo dựng môi trường thuận lợi cho công dân thực đầy đủ quyền thiêng liêng Tuy nhiên, nay, vấn đề kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước chưa giới học thuật nghiên cứu sâu, chưa quy định rõ ràng, cụ thể mặt pháp lý thực tế, hoạt động nhiều mặt hạn chế cần nâng cao chất lượng hiệu Đây lý đề tài “Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam nay” chọn cho luận án tiến sĩ tác giả Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam nay, mục đích luận án đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường công tác Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ đặt là: Nghiên cứu công trình khoa học công bố liên quan đến đề tài luận án, đánh giá tổng quan nội dung, mức độ công trình rút vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án; Nghiên cứu lý luận kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước; Nghiên cứu kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước số nước giới; Tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam nay; Nghiên cứu, đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án kiểm soát cách có hiệu hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án: - Về nội dung: Luận án nghiên cứu kiểm soát nhà nước xã hội tiến hành hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Cụ thể, (1) kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước (gồm: giám sát Quốc hội; giám sát Hội đồng nhân dân; giám sát Tòa án nhân dân; kiểm toán Kiểm toán nhà nước; kiểm tra, tra hệ thống quan hành nhà nước) (2) kiểm soát mang tính xã hội (gồm: kiểm tra, giám sát Đảng Cộng sản Việt Nam; giám sát tổ chức, hiệp hội quần chúng; giám sát công luận; giám sát cá nhân công dân) - Về không gian: Luận án nghiên cứu vấn đề phạm vi nước - Về thời gian: Luận án nghiên cứu vấn đề phạm vi thời gian từ năm 2011 đến Đó khoảng thời gian bao trọn nhiệm kỳ từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Về mặt phương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, vận dụng nguyên lý However, these limitations can be fully fixed It is possible to confirm that the original scientific hypothesis of the thesis is well founded In detail: To implement control activities to ensure the civil rights of state administrative agency effectively, we should focus on completing control institution, strengthening the ability of control’s entities, optimizing processes, procedures and improving the efficiency of coordination mechanism in control In which, along with the implementation synchronously basic and platform solutions system, are deployed on a large scale, also needed to pay attention, investment research, build and organize the implementation some solutions at a higher level, groundbreaking, spearhead, creating obvious changes in strengthening control: Build a general law on the people's supervision over the activities of state agency; Realize the establishment of the Interim Commission of the National Assembly when necessary; Establish a Committee specializing in the supervision of the National Assembly Finally, it should be recognized clearly that the control of state power in general and control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in particular is difficult issue, there are many things not yet clarified and is a new field in Vietnam Coupled with resistance derived from the downside of the market economy, from the complexity of the integration process and a lot of other factors, the purpose of strengthening control activities to ensure the civil rights of state administrative agency is highly dependent on the proper understanding, determination, consensus, participation positively with a proper method and proper route of all entities participating in this process./ 53 implementation control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently and provides general assessment; Chapter presents orientation and solution to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently From the research results of the thesis, we can make some conclusions as follows: First, it can be argued that control activities to ensure the civil rights of state administrative agency is an objective necessity The well implementation will create a premise, basis for the realization of civil rights Control does not create difficulty, prevention for the operation of the executive apparatus in the process of creating favorable premise, favorable condition about economics, politics culture - society and law for citizens can implement their rights fully On the contrary, the existence of control will ensure the uniformity of state power, prevent power misuse, power exceeding and prevent the corruption, maintain institutional legitimacy, and discipline and promote the state administrative agency to complete their responsibility to ensure the civil rights, contribute to the purge of the national administration In fact, in our country currently, awareness of power control is becoming more profound, organization of control organs is increasingly strengthened, the quality of the forces participating in the control has continued to be improved and the results of the control have gotten remarkable achievements At the same time, it should be clear that control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in our country currently is still limited The results of the implementation of this work have not met the requirements set out and the expectations of the whole society 52 chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh để xem xét vấn đề kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Về mặt phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp quy nạp Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học Trong trình tìm hiểu vấn đề, có 02 câu hỏi nghiên cứu đặt ra: Hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam nhiều hạn chế có phải hoạt động chưa kiểm soát tốt hay không? Làm để nâng cao hiệu kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam nay? Xuất phát từ 02 câu hỏi trên, 02 giả thuyết khoa học đưa là: Kiểm soát tốt hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước tạo tiền đề, sở để thực hóa quyền công dân; Để kiểm soát tốt hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước cần trọng đến việc hoàn thiện thể chế kiểm soát, tăng cường lực chủ thể kiểm soát, tối ưu hoá quy trình, thủ tục, nâng cao hiệu chế phối hợp kiểm soát Những đóng góp Luận án Luận án có đóng góp lý luận sau: (1) Đưa khái niệm hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước, phân biệt hoạt động bảo đảm quyền công dân với hoạt động bảo vệ quyền công dân quan hành nhà nước Trình bày nội dung hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước (2) Đưa khái niệm kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước, trình bày khái niệm kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước, khái niệm kiểm soát mang tính xã hội Làm rõ cần thiết phải kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Khái quát cách có hệ thống phương thức kiểm soát (3) Đưa ý tưởng việc thành lập Ủy ban chuyên trách hoạt động giám sát Quốc hội Đưa kiến giải việc xây dựng đạo luật chung giám sát nhân dân vấn đề thực hóa việc thành lập Ủy ban lâm thời Quốc hội cần thiết Ngoài ra, Luận án có đóng góp thực tiễn như: (1) Cung cấp luận cho việc hoàn thiện thể chế, nâng cao lực chủ thể, đổi cách thức tổ chức thực kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước (2) Những giải pháp đưa áp dụng thực tiễn góp phần hạn chế tha hóa quyền lực máy hành nhà nước nhằm làm cho quyền hành pháp thực khoa học, hiệu lực, hiệu quả, thực bảo đảm tốt quyền lợi hợp pháp công dân Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học, Luận án có ý nghĩa sau: (1) Bổ sung, hoàn thiện thêm, làm phong phú thêm lý luận hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Góp phần nâng cao nhận thức vai trò tầm quan trọng kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước (2) Góp phần xây dựng sở khoa học cho việc tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu Luận án có ý nghĩa sau: (1) Làm tài liệu phục vụ cho đào tạo chuyên ngành Quản lý công chuyên ngành khác Học viện Hành Quốc gia (2) Làm tài liệu tham khảo có giá trị cho cá nhân, quan, tổ chức làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập quản lý công (3) Làm tài liệu helping National Assembly Standing Committee set up plan supervision program; monitoring and urging the implement resolutions after supervision and summary to report periodically to National Assembly, the National Assembly Standing Committee; submitting bills to the National Assembly, drafting ordinances to the National Assembly Standing Committee in charge of the Committee; recommending necessary measures to improve the effectiveness of the National Assembly's supervision; other tasks The supervision committee consists of sub-committees: The subcommittee supervising state administrative agencies; The subcommittee supervising judicial agencies; The sub-committee supervising the operation of National Assembly The establishment of this committee under decisive jurisdiction of the National Assembly and only through amendment the Law on the organization of the National Assembly CONCLUSION To clarify issues, thesis "Control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently" with chapters has followed the basic structure: overview of the research situation - theory - current situation - orientation and solution In detail: Chapter presents, generalizes research results related to the thesis topic and sets out issues that need to research; Chapter presents theories about activities to ensure the civil rights of state administrative agency, common issues of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency, mode of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency, control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in some countries and the reference values for Vietnam; Chapter presents current status of institutions control, 51 4.2.2.2 Realization the establishment of the Interim Commission of the National Assembly when necessary In many countries, parliaments can establish interim committees to conduct an investigation, review of particular, government’s special cases In our country, the establishment of the Interim Commission of the National Assembly has been constitutional and legislative However, this is difficult to implement and has never been done in our National Assembly For the realization (when necessary) during the process of supreme supervision of the National Assembly, we need to solve some problems as follows: reducing the difficulty of establishing the conditions; researching again in the direction of adding members who are qualified, reputable, not among the National Assembly deputies; clarifying the provisions on the responsibility for providing information and protecting witness of negative cases; clarifying the conditions for ensuring the operation of the Interim Committee; clarifying the right to investigate the individual transactions, the relationship between investigation activities of Committee with investigation activities of public security organs and with other inspection forms, other supervision forms 4.2.2.3 Establish a Committee specializing for supervising activities of the National Assembly Legislative power and supreme supervision power are equivalent in terms of aspects are both fundamental rights of the National Assembly Meanwhile, National Assembly has a Committee specializing in legal issue So, we can see it is necessary to establish a Committee specializing in supervision of the National Assembly This Committee has duties and powers as follows: examining proposals and recommendations of the agency, organizations, National Assembly deputies about supreme supervision activities; 50 tham khảo có giá trị cho nhà quản lý, nhà hoạch định sách, đặc biệt vấn đề đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước cải cách hành nhà nước Việt Nam (4) Làm tảng để thực nghiên cứu chủ đề Cấu trúc Luận án Ngoài phần Mở đầu phần Kết luận, Luận án gồm chương: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án - Chương 2: Lý luận kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước - Chương 3: Thực trạng kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam - Chương 4: Phương hướng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án Tổng quan công trình nghiên cứu nước nước (bằng tiếng Anh tiếng Việt) công bố nội dung: quyền công dân, bảo đảm quyền công dân; kiểm soát hoạt động quan nhà nước; kiểm soát hoạt động quan hành nhà nước; kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 1.2 Khái quát kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 1.2.1 Khái quát kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Thứ nhất, nhiều nghiên cứu tập trung làm rõ vấn đề lý luận quan trọng liên quan gián tiếp đến đề tài Luận án như: kiểm soát hoạt động quan nhà nước; quyền công dân bảo đảm quyền công dân Đây tảng lý thuyết quan trọng mà Luận án tiếp thu, kế thừa để triển khai vấn đề liên quan Tuy nhiên, vấn đề chung, khái quát, có liên quan cách gián tiếp đến đề tài Luận án Thứ hai, nhiều công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án Vấn đề kiểm soát hoạt động quan hành nhà nước đề cập đến với nét bản, khái quát Cũng có nghiên cứu khảo sát thực trạng, nguyên nhân hạn chế, yếu tố chi phối đưa giải pháp hoàn thiện chế kiểm soát quyền lực quyền hành pháp Tuy nhiên, nghiên cứu dừng lại khuôn khổ báo, viết Các nghiên cứu trực tiếp kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước có số lượng ít, tìm hiểu vấn đề riêng lẻ, chưa nghiên cứu toàn diện, sâu sắc vấn đề Thứ ba, vấn đề chưa giải triệt để công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Các nghiên cứu chưa làm rõ sở lý luận kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Đặc biệt khái niệm cần thiết phải kiểm soát Các phương thức kiểm soát chưa trình bày hệ thống Chưa nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng kiểm soát hoạt động quan nhà nước Bên cạnh đó, chưa có khảo sát cách hệ thống, toàn diện thực trạng đánh giá sâu sắc kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước nước ta Chưa đề xuất hệ thống giải pháp giải pháp đột phá có tính khả thi để tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 4.2.1.3 Solution groups optimize processes, procedures and improve the efficiency of coordination mechanism in control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Continuing to optimize processes and procedures of state power control - Continuing to optimize processes and procedures of the social control - Improving the efficiency of the coordination mechanism in the control 4.2.2 The breakthrough solutions to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 4.2.2.1 Build a general law on the people's supervision over the activities of state agency The promulgation of a general law on the people's supervision for the uniform regulation is necessary and objective requirement The basic layout of this code may include chapters with the main contents: General provisions; Supervising activities of the people for the operation of the National Assembly and People's Councils at all levels; Supervising activities of the people for the operation of the Government and People's Committees at all levels; Supervising activities of the people for the operation of the People's Court and People’s Procuratorate at all levels; Coordination mechanisms in the supervising activities of the people; Conditions ensuring the supervising activities of the people; Enforcement terms However, it should be seen that, general law about supervision of the people is a big law, the building needs to be studied carefully, cautiously and with appropriate roadmap The promulgation and enforcement of this law effectively occur when there are guarantee conditions 49 4.1.2 Complying strictly with principles of strengthening control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Complying with the principle ensuring the leadership of the Party for the organization and operation of the state apparatus - Complying with the principles ensuring that all state power belong to the people - Complying with the principle ensuring state power is unified, with the assignment, coordination and control among agencies in the implementation of legislative power, executive power and judicial power 4.2 Solution to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 4.2.1 Basic solutions system to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 4.2.1.1 Solution groups complete institution of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Focusing on reviewing all regulations - Continuing to improve the institution of leadership of the Party In which, there are institutions on the check and supervision of the Party for state agency - Continuing to improve the institutions on the people's control over the activities of state agency - Urgently amending, supplementing and concretizing the regulations 4.2.1.2 Solution groups strengthen the ability of entities of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Strengthening the organizational structure of the agency participating control - Continuing to improve the quality of forces participating control 48 Thứ tư, tính chất chuyên ngành công trình nghiên cứu Có thể thấy, nghiên cứu có liên quan chủ yếu tiếp cận góc nhìn khoa học luật, khoa học trị Chưa có công trình tìm hiểu vấn đề góc nhìn khoa học quản lý công 1.2.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, nội dung nghiên cứu, luận án tập trung vào số nội dung sau: hệ thống hoá lý luận kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước (trong đó, tập trung làm rõ khái niệm, đối tượng, cần thiết khách quan phương thức kiểm soát); khái quát đánh giá cách khoa học thực trạng kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác này; đề xuất phương hướng hệ thống giải pháp giải pháp đột phá có tính khả thi để tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam Thứ hai, tính chất chuyên ngành, trình nghiên cứu, tác giả Luận án đặc biệt ý tới việc tiếp cận vấn đề kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước góc nhìn khoa học quản lý công CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM QUYỀN CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2.1 Hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 2.1.1 Khái quát quan hành nhà nước Khái niệm quan hành nhà nước Cơ quan hành nhà nước phận cấu thành máy nhà nước thành lập để thực chức quản lý điều hành lĩnh vực đời sống xã hội Đặc điểm quan hành nhà nước Cơ quan hành nhà nước có đặc điểm chung quan nhà nước có đặc điểm đặc thù khác với quan nhà nước khác 2.1.2 Quan niệm hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Khái niệm quyền công dân, nhóm quyền công dân Quyền người nhu cầu, lợi ích vốn có khách quan người pháp luật quốc gia, quốc tế ghi nhận, bảo vệ Quyền công dân quyền người nhà nước thừa nhận áp dụng cho công dân Các nhóm quyền công dân bao gồm: nhóm quyền trị; nhóm quyền kinh tế, văn hóa xã hội; nhóm quyền dân within the Party Supervision of the Vietnam Fatherland Front is still very formal, the legal efficiency is not high Control of public opinion is not yet mobilized the numerous people and the media, the press involved 3.3.3 The reason of the limitations in control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 3.3.3.1 Subjective reasons Including: awareness of control is not high; institution of control is limited; ability of control’s entities did not meet requirements; forms, processes, procedures and coordination mechanisms are also many shortcomings, not really effective 3.3.3.2 Objective reasons Including: the difficulty and novelty of the problem; resistance derived from the downside of the market economy; the complexity of the integration process; a lot of other factors Khái niệm hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Bảo đảm quyền công dân việc tạo tiền đề, điều kiện cần thiết để quyền công dân thực thực tế Chủ thể bảo đảm quyền công dân bao gồm: Nhà nước; tổ chức, hiệp hội quần chúng; người dân Nhà nước chủ thể quan trọng Trong đó, quan hành nhà nước đảm nhận trách nhiệm cách thường xuyên, trực tiếp Hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước việc quan hành nhà nước kiến tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi kinh tế, trị, văn hóa - xã hội pháp lý để công dân thực đầy đủ quyền Hoạt động bảo đảm quyền công dân phân biệt với hoạt động bảo vệ quyền công dân qua yếu tố: hoàn cảnh xuất hiện; mục đích 10 CHAPTER ORIENTATION AND SOLUTION TO STRENGTHEN CONTROL ACTIVITIES TO ENSURE THE CIVIL RIGHTS OF STATE ADMINISTRATIVE AGENCY IN VIETNAM CURRENTLY 4.1 Orientation to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 4.1.1 Raising awareness of control’s entities about control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Continuing to raise awareness of Communist Party of Vietnam about control activities of state agency - Studying and imitating Ho Chi Minh thought about control activities of state agency - Continuing to raise awareness of the whole society about control activities of state administrative agency 47 2.3.2 Phương thức kiểm soát mang tính xã hội 2.3.2.1 Kiểm tra, giám sát Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam dùng kiểm tra, giám sát nội để kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 2.3.2.2 Giám sát tổ chức, hiệp hội quần chúng Các tổ chức, hiệp hội quần chúng sử dụng hình thức kiểm soát: động viên thành viên quần chúng tích cực thực quyền kiểm soát; tìm hiểu, phát hành vi sai trái quan hành nhà nước; kiến nghị xem xét xử lý hành vi vi phạm pháp luật; tham gia hình thức kiểm soát quan nhà nước đề nghị 2.3.2.3 Giám sát công luận Công luận thể thái độ phán xét, đánh giá công chúng hoạt động quan hành nhà nước trình bảo đảm quyền công dân, qua tạo khả kiểm soát quan hành nhà nước Trong việc giám sát công luận, báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng 2.3.2.4 Giám sát công dân Công dân trực tiếp giám sát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước thông qua quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 2.4 Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước số nước giá trị tham khảo cho Việt Nam 2.4.1 Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước số nước Trình bày hoạt động kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước (bao gồm kiểm soát nghị viện, kiểm soát tòa án, kiểm soát quan kiểm toán nhà nước kiểm soát hệ thống quan hành nhà nước) kiểm soát mang tính xã hội (bao gồm kiểm 14 3.2 Current status of implementation of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently 3.2.1 Current status of implementation state power control 3.2.1.1 Current status of implementation National Assembly’s supervision Organizational and personnel apparatus of the National Assembly is increasingly strengthened National Assembly has made the consideration of the government’s report related to activities to ensure civil rights frequently, seriously National Assembly has made effective supervision in promulgating legal documents of the Government In 2013, it is the first time that National Assembly collected the vote of confidence for the Government members Questioning activity has become the most effective supervision form of the National Assembly Activities of specialized supervision have focused on the pressing and urgency issues of life 3.2.1.2 Current status of implementation People's Council’s supervision People's Council was held at all levels of local government At the session, People's Council implements the supervision function through the consideration of reports, questioning and answering questions Activity of collecting the votes of confidence is held according to the order, the procedures and the results reflect truly the status of management, administration and credibility in localities Between two sessions, the Permanent People's Council and the Boards of the People's Council at all levels regularly organizes specialized supervisions with content closely related to social security and life of the people 3.2.1.3 Current status of implementation People's Court’s supervision Organizational apparatus of the People's Courts continues to be strengthened under the new regulation of the Law on Organization of 43 control, it is necessary to create important guarantee factors for public opinion, citizens; The effectiveness of control can also be obtained through cultural, customary and traditional factors CHAPTER CURRENT SITUATION OF CONTROL ACTIVITIES TO ENSURE THE CIVIL RIGHTS OF STATE ADMINISTRATIVE AGENCY IN VIETNAM CURRENTLY 3.1 Current status of institution control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently 3.1.1 Institutions of state power control The 2013 Constitution has created legal status of control entities that express the characteristics of state power explicitly in overall of allocation, coordination and control among state agencies Laws, bylaws have concretized the provisions on control of the National Assembly, the People's Council, People's Court, the State Audit and the system of state administrative agency for the operation of state administrative agency In addition, there are still some limitations on the promulgation of specific regulations and guidelines for specific control ways and control coordination mechanisms 3.1.2 Institutions of the social control The 2013 Constitution has made provisions to institutionalize the Party's view on the supervision of the people However, there is a lack of institutionalization regulations on check and supervision of Party for state agency Many laws and bylaws have concretized the provisions on the supervision of the Vietnam Fatherland Front, mass organizations, mass associations and public opinion, citizens for the operation of state administrative agency At the same time, there are still limitations in designing the model for independent supervision of the Vietnam Fatherland Front and in building of institution of people's control 42 soát đảng trị, kiểm soát tổ chức, hiệp hội quần chúng, kiểm soát công luận) số nước 2.4.2 Những giá trị tham khảo cho Việt Nam Một số nhận xét có giá trị tham khảo sau: Mối quan hệ khả tương tác nghị viện phủ có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến kiểm soát; Sự rõ ràng, rành mạch việc phân công quyền lực cần thiết hiệu kiểm soát quyền lực; Hiệu tự kiểm soát đảng cầm quyền có ảnh hưởng lớn tới hiệu kiểm soát phủ; Để phát huy hiệu kiểm soát, cần phải tạo lập cho công luận, công dân yếu tố bảo đảm quan trọng; Hiệu kiểm soát có nhờ vào yếu tố văn hóa, phong tục, truyền thống CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM QUYỀN CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Thực trạng thể chế kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam 3.1.1 Thể chế kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước Hiến pháp năm 2013 tạo lập tầm hiến định địa vị pháp lý chủ thể kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước cách rõ ràng tổng thể phân công, phối hợp kiểm soát quan nhà nước Các luật, văn luật cụ thể hóa đầy đủ quy định kiểm soát Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Kiểm toán nhà nước hệ thống quan hành nhà nước hoạt động quan hành nhà nước Bên cạnh đó, hạn chế việc ban hành văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, số phương thức kiểm soát cụ thể chế phối hợp kiểm soát 15 3.1.2 Thể chế kiểm soát mang tính xã hội Hiến pháp năm 2013 có quy định nhằm thể chế hóa quan điểm Đảng ta giám sát nhân dân Tuy nhiên, thiếu vắng quy định thể chế hóa kiểm tra, giám sát Đảng quan nhà nước Nhiều văn luật luật cụ thể hóa quy định giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức, hiệp hội quần chúng khác công luận, công dân hoạt động quan hành nhà nước Ưu điểm tồn đồng thời với hạn chế việc thiết kế mô hình giám sát độc lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc xây dựng thể chế kiểm soát nhân dân 3.2 Thực trạng tổ chức thực kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam 3.2.1 Thực trạng tổ chức thực kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước 3.2.1.1 Thực trạng tổ chức thực giám sát Quốc hội Tổ chức máy, nhân Quốc hội ngày kiện toàn Việc xem xét báo cáo Chính phủ có liên quan đến hoạt động bảo đảm quyền công dân Quốc hội thực thường xuyên, nghiêm túc Quốc hội thực có hiệu giám sát việc ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Năm 2013, lần Quốc hội thực việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên Chính phủ Hoạt động chất vấn trở thành hình thức giám sát hiệu Quốc hội Hoạt động giám sát chuyên đề tập trung vào vấn đề xúc cấp thiết sống 3.2.1.2 Thực trạng tổ chức thực giám sát Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân tổ chức tất cấp quyền địa phương Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thực chức giám sát 16 learning, detecting violations of state administrative agency; proposing to deal with violations of the law; participating in other suggested forms of control by state agency 2.3.2.3 Supervision of public opinion Public opinion shows the judgment, assessment attitudes of the public about the operation of state administrative agency in the process of ensuring civil rights, thereby creates the control ability for the state administrative agency In the supervision of public opinion, the press, the media have an important role 2.3.2.4 Supervision of citizens Citizen directly supervises the activities to ensure the civil rights of the state administrative agency through petition right, feedback right, complaints right and denunciations right 2.4 Control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in some countries and the reference values for Vietnam 2.4.1 Control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in some countries Presenting state power control (including control of parliament, control of the court, control of the state audit agency and control in state administrative agency system) and social control (including control of political parties, control of mass organizations, mass associations, control of public opinion) in some countries 2.4.2 The reference values for Vietnam Some comments have value for reference as: The relationship and interoperability between parliament and government have an important meaning affecting to control; The clarity in separating power is very necessary for effective control of power; The effective of self-control of the ruling party has a great influence on the control effectiveness of government; In order to promote effectiveness of 41 confidence; eliminating the votes of confidence; considering the report of the National Assembly Standing Committee on recommendations of supervision 2.3.1.2 Supervision of People's Council People's Council supervises through by the following methods: considering the report of the People's Committee; questioning; reviewing the decision of the People's Committees of the same level; supervising for specialized topic; collecting votes of confidence; eliminating the votes of confidence 2.3.1.3 Supervision of People's Court People's Court, with its judicial function, can implement control activities to ensure the civil rights of state administrative agency directly through administrative court and indirectly through judicial court 2.3.1.4 Audit of State Audit State Audit checks the using the state budget of state administrative agency during the process of implementing activities to ensure the civil rights 2.3.1.5 Check, inspection in the system of state administrative agency State administrative agency can use check methods (administrative check, functional check, internal check) and inspection methods (administrative inspection, specialized inspection) to control their activities to ensure the civil rights 2.3.2 Mode of social control 2.3.2.1 Check, supervision of Communist Party of Vietnam Communist Party of Vietnam uses the internal check and internal supervision to control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 2.3.2.2 Supervision of mass organizations, mass associations Mass organizations, mass associations use the form of control: encouraging members and people to carry out control actively; 40 chủ yếu thông qua xem xét báo cáo, chất vấn trả lời chất vấn Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tổ chức theo trình tự, thủ tục kết phản ánh thực trạng quản lý, điều hành mức độ tín nhiệm địa phương Giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân Ban Hội đồng nhân dân cấp thường xuyên tổ chức chuyên đề giám sát với nội dung liên quan chặt chẽ đến an sinh xã hội đời sống nhân dân 3.2.1.3 Thực trạng tổ chức thực giám sát Tòa án nhân dân Tổ chức máy Tòa án nhân dân tiếp tục kiện toàn theo quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Về kết giám sát, so với giai đoạn trước, tỷ lệ xét xử vụ án hành tăng cao giảm tỷ lệ án, định hành bị hủy, sửa lỗi chủ quan Hội đồng xét xử Tuy nhiên, so với loại án khác, án hành chiếm tỉ lệ nhỏ 3.2.1.4 Thực trạng tổ chức thực kiểm toán Kiểm toán nhà nước Hệ thống tổ chức Kiểm toán nhà nước kiện toàn theo mô hình tập trung tương đối gọn nhẹ, phát huy tác dụng, phù hợp với đặc điểm nước ta với thông lệ quốc tế Kiểm toán nhà nước đặc biệt trọng kiểm toán hoạt động Chính phủ việc kiến tạo tiền đề kinh tế nhằm bảo đảm quyền công dân Quy mô kiểm toán tăng cách hợp lý, chất lượng hiệu lực kiểm toán ngày nâng cao 3.2.1.5 Thực trạng tổ chức thực kiểm tra, tra hệ thống quan hành nhà nước Các chủ thể kiểm soát hệ thống quan hành nhà nước thực việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức xây dựng đội ngũ Công tác kiểm tra ngày trọng Công tác tra ngày nâng cao hiệu lực, hiệu Qua hoạt động này, nhiều vi phạm việc bảo đảm 17 quyền công dân quan hành nhà nước phát hiện, xử lý kiến nghị xử lý, góp phần răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm thúc đẩy quan hành nhà nước hoàn thành trách nhiệm bảo đảm quyền công dân 3.2.2 Thực trạng tổ chức thực kiểm soát mang tính xã hội 3.2.2.1 Thực trạng tổ chức thực kiểm tra, giám sát Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam ngày lớn mạnh tổ chức máy, chất lượng, số lượng cán bộ, đảng viên ngày nâng lên Công tác kiểm tra, giám sát Đảng góp phần giữ vững kỷ luật Đảng, kỷ cương hành Nhà nước Từ đó, tác động tích cực đến hoạt động kiến tạo quan hành nhà nước nhằm bảo đảm quyền công dân 3.2.2.2 Thực trạng tổ chức thực giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, hiệp hội quần chúng khác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành viên ngày phát triển Các hội quần chúng khác phát triển phong phú Hoạt động giám sát chủ thể phát huy sức mạnh tổng hợp nhân dân, góp phần to lớn vào việc bảo đảm cho quyền lợi ích hợp pháp nhân dân thực cách có hiệu 3.2.2.3 Thực trạng giám sát công luận Hệ thống báo chí, truyền thông phát triển đa dạng, phong phú Báo chí, truyền thông phát huy sức mạnh đạt nhiều kết quan trọng việc phản ánh hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước, góp phần tạo công luận mạnh mẽ, tác động trở lại hoạt động 3.2.2.4 Thực trạng giám sát công dân Ở nước ta, quyền làm chủ nhân dân phát huy ngày tốt Dân trí ngày nâng cao Công dân Việt Nam ngày 18 - Entities of social control: Communist Party of Vietnam; mass organizations, mass associations (with the center's Vietnamese Fatherland Front); public opinion; citizens 2.2.2 The necessity of the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Control to ensure the uniformity of state power - Control to prevent the power misuse, power exceeding and prevent the corruption in the process of ensuring the civil rights - Control to maintain institutional legitimacy, discipline and promote the state administrative agency to complete responsibility to ensure the civil rights 2.2.3 Factors affecting to control activities to ensure the civil rights of state administrative agency The factors affecting include: economic factors; political environment factors, democratic environment factors, legal environment factors; cultural and social factors; factors about educational level and knowledge of law 2.2.4 Rule of the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency For controlling the operation of state agency, except for the general principles, we also need to pay attention to individual principles: compliance with the Constitution and the law; assurance of objectivity, effectiveness, publicity and transparency; not affect to the normal operation of the agency or organization that are under the control 2.3 Mode of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 2.3.1 Mode of state power control 2.3.1.1 Supervision of National Assembly National Assembly supervises through by the following forms: supervising by documents and the reports of the Government; questioning; supervising for specialized topic; establishing Interim Commission to conduct the investigation; collecting votes of 39 enhancing intellectual, social order, population and employment, social security, ethnic and religious for citizens to implement their rights Creating the legal premises It is operation recognizing civil rights by law, creating favorable factors of political - legal, legal culture ideology, establishing ways, organization mechanisms of the state apparatus to realize civil rights 2.2 Common issues of the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 2.2.1 Concept and entity of the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency Concept of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency Control activities of state agency is understood as an activity to be carried out by the state and society through by the methods and means, which are regulated by law to prevent, detect, and stop wrongful actions of state agency, to ensure the implementation of state power always in accordance with its objectives and achieving the highest efficiency The concept of control in this thesis includes all supervision, check, inspection, audit, procuratorial activities of the different entities Based on the kind of entity, control activities of state agency can be divided into two types: state power control; social control Control activities to ensure the civil rights of state administrative agency is an activity to be carried out by the state and society through by the methods and means, which are regulated by law to prevent, detect, and stop wrongful actions of state administrative agency in activities to ensure the civil rights Entities of the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency Including: - Entities of state power control: National Assembly; People's Council; The People's Court; State Audit and the system of state administrative agency 38 thể giám sát mạnh mẽ hoạt động quan hành nhà nước 3.3 Đánh giá chung kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam 3.3.1 Những ưu điểm kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 3.3.1.1 Những ưu điểm kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước Thông qua giám sát Quốc hội, nhiều hạn chế quản lý, điều hành quan hành nhà nước việc bảo đảm quyền công dân phát Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân thể vị trí, vai trò quan quyền lực nhà nước địa phương Hoạt động kiểm soát Tòa án ngày có nhiều chuyển biến tích cực, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Chất lượng kiểm toán nhà nước bước nâng lên Hoạt động kiểm tra, tra hệ thống quan hành nhà nước phương thức quan trọng để tự “thanh lọc”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu việc kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân 3.3.1.2 Những ưu điểm kiểm soát mang tính xã hội Công tác kiểm tra, giám sát Đảng có chuyển biến tích cực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, hiệp hội quần chúng khác đạt nhiều kết giám sát thực chất, có hiệu Dân chủ ngày mở rộng Sức mạnh công luận ngày thể rõ đời sống trị, xã hội đất nước, tạo sức ép đáng kể đến hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 19 3.3.2 Những hạn chế kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 3.3.2.1 Những hạn chế kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước Hoạt động giám sát tối cao Quốc hội nhiều bất cập Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp chưa thường xuyên, hiệu giám sát hạn chế Số lượng khiếu kiện hành nhiều số vụ án hành thụ lý giải Phạm vi Kiểm toán nhà nước thực tế chưa bao quát cách toàn diện hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước quan hành nhà nước việc bảo đảm quyền công dân Hoạt động kiểm tra, tra hệ thống quan hành nhà nước mặt cần khắc phục 3.3.2.2 Những hạn chế kiểm soát mang tính xã hội Chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, giám sát Đảng chưa đủ sức góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nội Đảng Giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nặng tính hình thức, hiệu pháp lý chưa cao Kiểm soát công luận chưa huy động đông đảo nhân dân giới truyền thông, báo chí tham gia 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 3.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Bao gồm: nhận thức hoạt động kiểm soát chưa cao; thể chế kiểm soát nhiều hạn chế; lực chủ thể kiểm soát chưa đáp ứng yêu cầu; hình thức, quy trình, thủ tục chế phối hợp kiểm soát nhiều bất cập, chưa thực hiệu 3.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Bao gồm: độ khó vấn đề; cản lực bắt nguồn từ mặt trái kinh tế thị trường; phức tạp trình hội nhập; số yếu tố khác 20 2.1.2 The conception of activities to ensure the civil rights of state administrative agency The concept of civil rights, civil rights groups Human rights are the needs, the inherent and objective interests of human, recognized, protected by national laws, international laws Civil rights, are the human rights, which are recognized by the states and apply for their citizens The civil rights groups including: political rights group; economic, cultural and social rights group; civil rights group The concept of operations to ensure the civil rights of state administrative agency Ensuring the civil rights is the works that create necessary premises and conditions for implementing civil rights in practice Entities of the assurance the civil rights including: State; mass organizations, mass associations; people The State is the most important entity In particular, state administrative agency takes responsibility for these activities regularly and directly Activities to ensure the civil rights of state administrative agency are that state administrative agency creates favorable premises and conditions about economics, politics, culture - society and law for citizens to implement their rights fully Activities to ensure civil rights are distinguished from activities to protect civil rights through two factors: appearing situation; purpose 2.1.3 Contents of activities to ensure the civil rights of state administrative agency Creating the political premises It is the creation a favorable political environment to implement the civil rights Creating the economic premises It is the creation of the necessary material conditions to implement the civil rights Creating the cultural - social premises It is the creation the elements of culture, ideology, education and training, science and technology, 37 1.2.2 The issues raised need to be further studied First, about research content, the thesis focuses on the following issues: systemizing theory of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency (therein, focusing on clarifying concepts, objects, the objective necessity and control methods); overviewing and evaluating scientifically the reality of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently and pointing out the advantages, disadvantages, as well as the cause of the disadvantages of this work; proposing orientations and basic solutions system as well as innovative and feasible solutions to strengthen the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently Second, about the specialized nature, in the research process, the author will pay attention to reach the content of control activities to ensure the civil rights of the state administrative agency under the perspective of Public Management science CHAPTER THE THEORY OF CONTROL ACTIVITIES TO ENSURE THE CIVIL RIGHTS OF STATE ADMINISTRATIVE AGENCY 2.1 Activities to ensure the civil rights of state administrative agency 2.1.1 Overview of state administrative agency The concept of state administrative agency: State administrative agency is an integral part of the state apparatus, which was established in order to perform management functions operating all areas of social life Characteristics of state administrative agency: State administrative agency have the general characteristics of the state agency and have specific characteristics, different from other state agency 36 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM QUYỀN CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Phương hướng tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 4.1.1 Nâng cao nhận thức chủ thể kiểm soát kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước - Tiếp tục nâng cao nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hoạt động quan nhà nước - Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh kiểm soát hoạt động quan nhà nước - Tiếp tục nâng cao nhận thức toàn xã hội kiểm soát hoạt động quan hành nhà nước 4.1.2 Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc việc tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước - Tuân thủ nguyên tắc bảo đảm lãnh đạo Đảng tổ chức hoạt động máy nhà nước - Tuân thủ nguyên tắc bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân - Tuân thủ nguyên tắc bảo đảm quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp 4.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 4.2.1 Hệ thống giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 4.2.1.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 21 - Tập trung rà soát lại toàn quy định - Tiếp tục hoàn thiện thể chế lãnh đạo Đảng, chế kiểm tra, giám sát Đảng quan nhà nước - Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát nhân dân hoạt động quan nhà nước - Khẩn trương sửa đổi, bổ sung cụ thể hóa quy định 4.2.1.2 Nhóm giải pháp tăng cường lực chủ thể kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước - Kiện toàn tổ chức máy quan tham gia kiểm soát - Tiếp tục nâng cao chất lượng lực lượng tham gia kiểm soát 4.2.1.3 Nhóm giải pháp tối ưu hoá quy trình, thủ tục, nâng cao hiệu chế phối hợp kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước - Tiếp tục tối ưu hoá quy trình, thủ tục kiểm soát mang tính quyền lực nhà nước - Tiếp tục tối ưu hoá quy trình, thủ tục kiểm soát mang tính xã hội - Nâng cao hiệu chế phối hợp việc kiểm soát 4.2.2 Các giải pháp đột phá nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 4.2.2.1 Xây dựng đạo luật chung giám sát nhân dân hoạt động quan nhà nước Việc ban hành đạo luật chung giám sát nhân dân với quy định thống yêu cầu khách quan cần thiết Bố cục luật gồm chương với nội dung chính: Những quy định chung; Hoạt động giám sát nhân dân hoạt động Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp; Hoạt động giám sát nhân dân hoạt động Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp; Hoạt động giám sát nhân dân 22 Second, there are not many research projects directly related to the thesis The problems of controlling the operation of state administrative agency have only been referring to the basic and general features There are some studies, which surveyed the current situation, pointed out the causes of the limitations, the dominant factors and offered solutions to complete mechanism of controlling power of executive power However, these studies implemented only within the framework of articles, posts There are few research , which have studied directly on controlling activities to ensure the civil rights of state administrative agency It has only stopped studying the individual problems, which are not studied comprehensively and deeply Third, there are still some problems not to be solved thoroughly in the research related to the thesis The studies have not clarified the rationale of controlling activities to ensure the civil rights of state administrative agency, especially about the concept and the necessity to control The control methods have not been presented as a system They also have not been studied on Ho Chi Minh Thought, the Party's viewpoint on controlling activities of state agency Besides, there is no systematic and comprehensive survey about the reality and deep evaluation of controlling activities to ensure the civil rights of state administrative agency in our country currently There is no offer for a fundamental solution system and the innovative solutions that are feasible to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency Fourth, for the specialized nature of the research work, it can be seen that the relevant studies mainly approached from the perspective of the law science, political science, there are no public works exploring issues from the perspective of Public Management science 35 Thesis structure Except Introduction section and Conclusion section, thesis consists chapters: - Chapter 1: Overview of the research situation related to the thesis topic - Chapter 2: Theory of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency - Chapter 3: Current situation of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently - Chapter 4: Orientations and solutions to strengthen the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently CHAPTER OVERVIEW OF THE RESEARCH SITUATION RELATED TO THE THESIS TOPIC 1.1 The research situation related to the thesis topic Overview of research works in the country and abroad (in both English and Vietnamese) published about the content: civil rights, ensuring the civil rights; control activities of state agency; control activities of state administrative agency; control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 1.2 Overview of research results related to the thesis topic and the issues need to be further studied 1.2.1 Overview of research results related to the thesis topic First, many researchers focus on clarifying the important theoretical issues indirectly related to the thesis topic such as: control activities of state agency; civil rights and ensuring the civil rights These are the important theoretical foundation that thesis acquires, inherits to deploy related issues However, these are also common problems, generalized, linked indirectly to the thesis topic 34 hoạt động Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân cấp; Cơ chế phối hợp hoạt động giám sát nhân dân; Điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát nhân dân; Điều khoản thi hành Tuy nhiên, cần thấy rằng, đạo luật chung giám sát nhân dân đạo luật lớn, việc xây dựng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, cẩn trọng có lộ trình phù hợp Việc ban hành thực thi đạo luật cách hiệu có có đủ điều kiện bảo đảm định 4.2.2.2 Hiện thực hóa việc thành lập Ủy ban lâm thời Quốc hội cần thiết Ở nhiều quốc gia, nghị viện thành lập uỷ ban lâm thời để tiến hành điều tra, xem xét vụ việc cụ thể, đặc biệt phủ Ở nước ta, vấn đề thành lập Ủy ban lâm thời Quốc hội hiến định luật hóa Tuy nhiên, việc khó thực chưa thực Quốc hội nước ta Để việc thực hóa (khi cần thiết) trình giám sát tối cao Quốc hội, cần giải số vấn đề vướng mắc sau: Có lẽ nên giảm độ khó điều kiện thành lập; nghiên cứu lại theo hướng bổ sung thành viên người có trình độ, uy tín, không nằm số đại biểu Quốc hội; làm rõ quy định trách nhiệm cung cấp thông tin vấn đề bảo vệ nhân chứng vụ việc tiêu cực; làm rõ điều kiện bảo đảm hoạt động Ủy ban lâm thời; làm rõ quyền điều tra giao dịch cá nhân, mối quan hệ hoạt động điều tra Ủy ban với hoạt động điều tra quan công an hình thức tra, giám sát khác 4.2.2.3 Thành lập Uỷ ban chuyên trách hoạt động giám sát Quốc hội Quyền lập pháp quyền giám sát tối cao tương đương xét theo khía cạnh quyền Quốc hội Trong 23 đó, Quốc hội có Ủy ban chuyên trách vấn đề pháp luật Như vậy, thấy cần thiết phải thành lập Uỷ ban chuyên trách giám sát Quốc hội Ủy ban có nhiệm vụ, quyền hạn sau: thẩm tra đề nghị, kiến nghị quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội hoạt động giám sát tối cao; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập dự kiến chương trình giám sát; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực nghị sau giám sát chủ trì tổng hợp để định kỳ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lĩnh vực Ủy ban phụ trách; kiến nghị biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu giám sát Quốc hội; nhiệm vụ khác Ủy ban giám sát gồm tiểu ban: Tiểu ban giám sát quan hành nhà nước; Tiểu ban giám sát quan tư pháp; Tiểu ban giám sát hoạt động Quốc hội Việc thành lập Ủy ban thuộc thẩm quyền định Quốc hội cần thông qua việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội KẾT LUẬN Để làm sáng tỏ vấn đề, Luận án “Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam nay” với chương theo mạch kết cấu bản: tổng quan tình hình nghiên cứu - lý luận - thực trạng - phương hướng giải pháp Cụ thể: Chương trình bày, khái quát kết nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án đặt vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu; Chương trình bày lý luận hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước, vấn đề chung kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước, phương thức kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước, kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền 24 Introducing new solutions for building a general law on supervision of the people and about the realization of the establishment Interim Committee of the National Assembly when it is necessary In addition, thesis also has new practical contributions such as: (1) Providing arguments for completing regime, strengthening ability of control’s entities, innovating the ways to implement the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency (2) The solutions can be applied in reality and contribute to limit power corrupts in the state administrative apparatus and make executive power performed in a scientific, effective, efficient way, really ensure legal rights of citizens Scientific meaning and practice meaning of topic About scientific side, the thesis has the following meanings: (1) Supplementing, completing, enriching the theory of activities to ensure the civil rights of state administrative agency and the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency Contributing to improve awareness of the role and importance of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency (2) Contributing to build the scientific basis for the strengthening the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently On practical side, the research result of the thesis has the following meanings: (1) Used as a document for the specialized training for Public Management and other majors at National Academy of Public Administration (2) Used as a reference materials for individuals, agencies and organizations involved in researching, teaching and learning in Public Management (3) Used as a reference materials for managers, policy makers, especially in renewing the organization and operation of the state apparatus and the state administrative reform in Vietnam (4) Used as a platform to implement the next studies on the same subject 33 Research methods: The thesis has used research methods, such as: method of researching document; Statistical methods; Comparative method; Methods of analysis and synthesis; Inductive method Research questions and scientific hypothesis In the process of studying the problem, there are 02 research questions set out: Activity to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently is still limited, whether this activity is not controlled well or not? How to improve the efficiency of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently? Based on 02 those questions, 02 scientific hypotheses are shown: control activities to ensure the civil rights of state administrative agency effectively will create premise, basis for civil rights are realized; To control activities to ensure the civil rights of state administrative agency effectively should focus on completing control regime, strengthening the ability of control’s entities, optimizing processes, procedures and improving the efficiency of coordination mechanism in the control New contributions of the thesis Thesis has new theoretical contributions as follows: (1) Introducing the concept of activities to ensure the civil rights of state administrative agency, differentiating between activities to ensure the civil rights and activities to protect the civil rights of state administrative agency Presenting content of activities to ensure the civil rights of state administrative agency (2) Introducing the concept of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency, presenting the concept of state power control, the concept of social control Clarifying the necessity to control activities to ensure the civil rights of state administrative agency Generalizing in a systematic way of control methods (3) Introducing a new idea about establishing a committee in charge of supervisory activities of the National Assembly 32 công dân quan hành nhà nước số nước giá trị tham khảo cho Việt Nam; Chương trình bày thực trạng thể chế kiểm soát, thực trạng tổ chức thực kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam đưa đánh giá chung; Chương trình bày phương hướng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Từ kết nghiên cứu Luận án, đưa số kết luận sau: Trước hết, khẳng định kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước cần thiết khách quan Thực tốt điều tạo tiền đề, sở để thực hóa quyền công dân Kiểm soát hoàn toàn can thiệp theo hướng gây khó khăn, gây cản trở cho vận hành máy hành pháp trình kiến tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi kinh tế, trị, văn hóa - xã hội pháp lý để công dân thực đầy đủ quyền Trái lại, tồn kiểm soát bảo đảm tính thống quyền lực nhà nước, chống lạm quyền, vượt quyền, chống tham nhũng, giữ vững tính pháp chế, kỷ luật thúc đẩy quan hành nhà nước hoàn thành trách nhiệm bảo đảm quyền công dân, góp phần lọc hành quốc gia Trên thực tế, nước ta, nhận thức kiểm soát quyền lực ngày trở nên sâu sắc, tổ chức máy quan kiểm soát ngày củng cố, kiện toàn, chất lượng lực lượng tham gia kiểm soát tiếp tục nâng cao kết công tác kiểm soát đạt thành tựu rõ rệt Đồng thời, cần thấy rõ kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước nước ta nhiều hạn chế Kết tổ chức thực công 25 tác chưa đáp ứng yêu cầu đặt chưa đạt kỳ vọng toàn xã hội Tuy nhiên, hạn chế hoàn toàn khắc phục Đến khẳng định giả thuyết khoa học Luận án đưa ban đầu hoàn toàn có sở Cụ thể là: Để kiểm soát tốt hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước cần trọng đến việc hoàn thiện thể chế kiểm soát, tăng cường lực chủ thể kiểm soát, tối ưu hoá quy trình, thủ tục, nâng cao hiệu chế phối hợp kiểm soát Trong đó, với việc thực đồng hệ thống giải pháp bản, mang tính chất tảng, triển khai diện rộng, cần trọng, đầu tư nghiên cứu, xây dựng tổ chức thực số giải pháp mức độ cao hơn, mang tính đột phá, mũi nhọn, tạo chuyển biến rõ rệt việc tăng cường kiểm soát như: Xây dựng đạo luật chung giám sát nhân dân hoạt động quan nhà nước; Hiện thực hóa việc thành lập Ủy ban lâm thời Quốc hội cần thiết; Thành lập Uỷ ban chuyên trách hoạt động giám sát Quốc hội Cuối cùng, cần nhìn nhận thấu đáo vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước nói riêng vấn đề khó, nhiều điều chưa làm rõ lĩnh vực hoạt động Việt Nam Cộng với cản lực bắt nguồn từ mặt trái kinh tế thị trường, từ phức tạp trình hội nhập vài yếu tố khác, mục đích tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước có đạt hay không phụ thuộc lớn vào nhận thức đắn, tâm, đồng sức đồng lòng, vào liệt với phương thức đắn lộ trình phù hợp tất chủ thể tham gia vào trình này./ 26 rights of state administrative agency; researching on control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in some countries around the world; synthetizing, analyzing and evaluating the reality of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently; researching, proposing orientations and solutions to strengthen control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam at present Subject and scope of the study The subject of thesis is control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam at the present Scope of the study: - Content: The thesis has studied the control activities to ensure the civil rights of state administrative agency carried out by the state and society Specifically, there are (1) state power control (including: National Assembly’s supervision; People's Council’s supervision; The People's Court’s supervision; State Audit’s audit; check and inspection in the system of state administrative agency) and (2) social control (including: Communist Party of Vietnam’s check and inspection; supervision of mass organizations and mass associations; supervision of public opinion; supervision of citizens) - Space: The thesis has studied the problem on a national scale - Time: The thesis has studied the problem from 2011 to the present It's about a full-time tenure from the 11th National Congress of Delegates to the 12th National Congress of Delegates of the Communist Party of Vietnam and the 13th National Assembly term Methodology and Research Methods Methodology: The thesis has used the method of dialectical materialism and historical materialism, applied the basic principles of Marxism-Leninism and Ho Chi Minh Ideology to consider the issue of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency 31 INTRODUCTION Rationale of the study Control activities of state agency is necessary and objective In particular, control the operation of state administrative agency has an important meaning, it focuses on control activities of state agency In addition, through activities of executing its power, the state guarantees civil rights In which, through creation activities of law, economy, politics, and culture - society premise, state administrative apparatus guarantees for citizens to perform their rights regularly and directly Therefore, it is essential to control this activity to promote law enforcement apparatus to fulfill their responsibility and to fight against power misuse, power exceeding in the process of creating a favorable environment for citizens to fully implement their fundamental and sacred rights However, at present, the issues of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency are not studied deeply, and has not been defined clearly, specifically on legal aspects And the fact that this activity is maintaining many drawbacks and needs to be improved the quality and efficiency better This is why I choose the topic "Control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently" as my doctoral thesis Aims and missions of the study Based on theoretical research and current situation of control activities to ensure the civil rights of state administrative agency in Vietnam currently, the aim of the thesis is to propose orientations and solutions to strengthen this work To achieve this purpose, the tasks are set out: studying published scientific works related to thesis, overviewing of the content, the level of those scientific works and draw the problem to continue to research for thesis; studying the theory of control activities to ensure the civil 30 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Danh mục báo khoa học công bố “Tư tưởng, quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 198 (7/2012), tr 11-15 “Hoạt động kiểm soát quyền hành pháp nghị viện nước Anh, Pháp, Mỹ”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 3/2015, tr 5558 “Chất vấn - hình thức kiểm soát hiệu Quốc hội hoạt động Chính phủ”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 241 (2/2016), tr 26-30 “Một số vấn đề kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 299 (2/2017), tr 45-49, 56 Danh mục tham gia hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh kiểm soát quyền lực nhà nước công tác sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”, Tài liệu Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 tổ chức máy nhà nước”, Học viện Hành tổ chức, tháng 11/2012, tr 159-170 “Tổng quan cải cách hành Việt Nam nay”, tham gia Hội thảo quốc tế Cải cách hành chính, Trường Đại học Tổng hợp Sriwijaya, Indonesia tổ chức, tháng 9/2016 27 MINISTRY OF EDUCATION MINISTRY OF HOME AFFAIRS The work was completed at: National Academy of Public Administration AND TRAINING Supervisors: Prof Dr Dinh Van Mau NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION Dr Chu Xuan Khanh TRAN QUOC VIET Opponent 1: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CONTROL ACTIVITIES TO ENSURE THE CIVIL RIGHTS Opponent 2: ………………………………………………………… OF STATE ADMINISTRATIVE AGENCY ………………………………………… ………………………… IN VIETNAM CURRENTLY Opponent 3: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Major: Public Management Code: 62 34 04 03 The thesis is upheld in the presence of National Academy of Public Administration Doctoral Assessment Board SUMMARY OF DOCTORAL THESIS Location: Thesis Defense Room - Meeting Room… Building ……, ON PUBLIC MANAGEMENT National Academy of Public Administration, No 77 - Nguyen Chi Thanh Street - Dong Da District - Hanoi Time: at ., date month year…………… The thesis can be found at the National Library of Vietnam or the library of National Academy of Public Administration 28 29 ... CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM QUYỀN CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Phương hướng tăng cường kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước 4.1.1... mẽ hoạt động quan hành nhà nước 3.3 Đánh giá chung kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước Việt Nam 3.3.1 Những ưu điểm kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành. .. động bảo vệ quyền công dân quan hành nhà nước Trình bày nội dung hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước (2) Đưa khái niệm kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân quan hành nhà nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (tt), Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (tt), Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay