de thi đại học vật lí từ năm 2007 đến 2015

75 256 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 12:28

đây là tài liệu giúp các em học sinh có thể ôn tập và làm quen với việc ôn tập cũng như thi thử trung học phổ thông quốc gia và thi đại học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40): Câu 1: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch π π so với cường độ dòng điện A sớm pha B trễ pha so với cường độ dòng điện π π C trễ pha so với cường độ dòng điện D sớm pha so với cường độ dòng điện Câu 2: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia khúc xạ A gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm B chùm tia màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm D chùm tia sáng hẹp song song Câu 3: Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt kim loại làm bứt êlectrôn (êlectron) khỏi kim loại Nếu tăng cường độ chùm sáng lên ba lần A động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng chín lần B công thoát êlectrôn giảm ba lần C động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng ba lần D số lượng êlectrôn thoát khỏi bề mặt kim loại giây tăng ba lần Câu 4: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử B cấu tạo nguyên tử, phân tử C hình thành vạch quang phổ nguyên tử D tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô Câu 5: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C với tần số lớn tần số dao động riêng D mà không chịu ngoại lực tác dụng Câu 6: Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác đứng yên Vận tốc truyền sóng dây A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 7: Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s Khi êlectrôn (êlectron) nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng E m = −0,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng E n = −13,60 eV nguyên tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,0974 μm B 0,4340 μm C 0,4860 μm D 0,6563 μm Câu 8: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 9: Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính riêng cho hạt nhân B cặp prôtôn-prôtôn C tính cho nuclôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Trang 1/6 - Mã đề thi 135 Câu 10: Phát biểu sai? A Nguyên tắc hoạt động tất tế bào quang điện dựa tượng quang dẫn B Điện trở quang trở giảm mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Có số tế bào quang điện hoạt động kích thích ánh sáng nhìn thấy D Trong pin quang điện, quang biến đổi trực tiếp thành điện Câu 11: Hiệu điện anốt catốt ống Rơnghen 18,75 kV Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng chân không số Plăng 1,6.10-19 C, 3.108 m/s 6,625.10-34 J.s Bỏ qua động ban đầu êlectrôn Bước sóng nhỏ tia Rơnghen ống phát A 0,4625.10-9 m B 0,5625.10-10 m C 0,6625.10-9 m D 0,6625.10-10 m π Câu 12: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10 sin(4πt + ) (cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 0,50 s B 1,50 s C 0,25 s D 1,00 s Câu 13: Bước sóng xạ màu lục có trị số A 0,55 nm B 0,55 μm C 55 nm D 0,55 mm Câu 14: Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 B 0,85 C D Câu 15: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha π C Sóng điện từ dùng thông tin vô tuyến gọi sóng vô tuyến D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian Câu 16: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 μF cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 mA B 15 mA C 7,5 A D 0,15 A Câu 17: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,40 μm B 0,76 μm C 0,48 μm D 0,60 μm Câu 18: Hiện tượng đảo sắc vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận A điều kiện nhiệt độ áp suất, chất hấp thụ xạ ánh sáng có bước sóng B vạch tối xuất quang phổ liên tục giao thoa ánh sáng C điều kiện, chất hấp thụ xạ ánh sáng D nhiệt độ xác định, chất hấp thụ xạ mà có khả phát xạ ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ Câu 19: Trong đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với < φ < 0,5π) so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Đoạn mạch A gồm điện trở tụ điện B gồm cuộn cảm (cảm thuần) tụ điện C có cuộn cảm D gồm điện trở cuộn cảm (cảm thuần) Câu 20: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A B C s D s s s s s s s 400 400 500 500 300 600 600 300 Trang 2/6 - Mã đề thi 135 Câu 21: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = asin20πt (cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 22: Các xạ có bước sóng khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m A tia Rơnghen B tia tử ngoại C ánh sáng nhìn thấy D tia hồng ngoại Câu 23: Một tụ điện có điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? 1 A s B s C s D s 400 300 1200 600 Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 25: Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 0,5 B C D 1,5 Câu 26: Một sóng âm có tần số xác định truyền không khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước không khí bước sóng A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Câu 27: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao B phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt C phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ D kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao Câu 28: Trong mạch dao động LC có điện trở không A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch C lượng từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Câu 29: Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ không bền B Các đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn C Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn (nơtron) khác gọi đồng vị D Các đồng vị nguyên tố có số nơtrôn khác nên tính chất hóa học khác Câu 30: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng không thay đổi trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D không dao động Câu 31: Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani 238 92 U 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani 238 92 U 25 A 8,8.10 B 1,2.1025 C 2,2.1025 D 4,4.1025 Trang 3/6 - Mã đề thi 135 Câu 32: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 1100 B 2200 C 2500 D 2000 Câu 33: Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10 -19 J ; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 126 C thành nuclôn riêng biệt A 89,4 MeV B 44,7 MeV C 72,7 MeV D 8,94 MeV Câu 34: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều π u = U sin ωt dòng điện mạch i = I sin(ωt + ) Đoạn mạch điện có A ZL = R B ZL < ZC C ZL = ZC D ZL > ZC Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = H Để hiệu điện π π so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện A 100 Ω B 150 Ω C 125 Ω D 75 Ω Câu 36: Đặt hiệu điện u = 100 sin 100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi L = H Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử R, L π C có độ lớn Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 350 W B 100 W C 200 W D 250 W Câu 37: Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch không đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn C Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R D Cảm kháng dung kháng đoạn mạch Câu 38: Lần lượt chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ gồm xạ có bước sóng λ1 = 0,26 μm xạ có bước sóng λ2 = 1,2λ1 vận tốc ban đầu cực đại êlectrôn quang điện bứt từ catốt v1 v2 với v = v1 Giới hạn quang điện λ0 kim loại làm catốt A 1,00 μm B 0,42 μm C 1,45 μm D 0,90 μm Câu 39: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ T T A 2T B C T D 2 π Câu 40: Hai dao động điều hòa phương có phương trình x = sin( πt − ) (cm) π x = sin( πt − ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C 2 cm D cm hai đầu đoạn mạch trễ pha PHẦN RIÊNG: Thí sinh chọn làm phần (Phần I Phần II) Phần I Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50): Trang 4/6 - Mã đề thi 135 Câu 41: Một người mắt tật quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự 10 cm trạng thái ngắm chừng cực cận Biết mắt người có khoảng thấy rõ ngắn 24 cm kính đặt sát mắt Độ bội giác kính lúp độ phóng đại ảnh qua kính lúp A 4,5 6,5 B 3,4 3,4 C 5,5 5,5 D 3,5 5,3 Câu 42: Vật kính thị kính loại kính thiên văn có tiêu cự +168 cm +4,8 cm Khoảng cách hai kính độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực tương ứng A 168 cm 40 B 100 cm 30 C 172,8 cm 35 D 163,2 cm 35 Câu 43: Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ánh sáng truyền theo chiều từ A không khí vào nước đá B nước vào không khí C không khí vào thủy tinh D không khí vào nước Câu 44: Phát biểu sai liên hệ mắt với máy ảnh (loại dùng phim) phương diện quang học? A Ảnh vật mắt máy ảnh thu ảnh thật B Thủy tinh thể có vai trò giống vật kính C Giác mạc có vai trò giống phim D Con có vai trò giống chắn có lỗ với kích thước thay đổi Câu 45: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí (chiết suất 1) vào mặt phẳng khối thủy tinh với góc tới 60o Nếu tia phản xạ tia khúc xạ vuông góc với chiết suất loại thủy tinh A B C D Câu 46: Vật kính loại máy ảnh thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự cm Khoảng cách từ vật kính đến phim máy ảnh thay đổi khoảng từ cm đến 7,5 cm Dùng máy ảnh chụp ảnh rõ nét vật cách vật kính từ A vị trí B 7,5 cm đến 105 cm C cm đến 7,5 cm D 105 cm đến vô Câu 47: Một người mắt tật quan sát vật qua kính hiển vi quang học trạng thái mắt không điều tiết Mắt người có điểm cực cận cách mắt 25 cm Thị kính có tiêu cự cm 13 vật cách vật kính cm Khi độ bội giác kính hiển vi 75 Tiêu cự vật kính f1 độ dài 12 quang học δ kính hiển vi A f1 = cm δ = 12 cm B f1 = 0,8 cm δ = 14 cm C f1 = 1,2 cm δ = 16 cm D f1 = 0,5 cm δ = 11 cm Câu 48: Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục (A nằm trục chính) thấu kính mỏng ảnh vật tạo thấu kính nhỏ vật Dịch chuyển vật dọc trục chính, phía thấu kính ảnh lớn dần cuối vật Thấu kính A hội tụ B phân kì C hội tụ vật nằm khoảng từ tiêu điểm đến vô D hội tụ vật nằm khoảng từ tiêu điểm đến quang tâm thấu kính Câu 49: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác đều, ba mặt nhau, chiết suất n = , đặt không khí (chiết suất 1) Chiếu tia sáng đơn sắc, nằm mặt phẳng tiết diện thẳng, vào mặt bên lăng kính với góc tới i = 60o Góc lệch D tia ló mặt bên A giảm i giảm B giảm i tăng C tăng i thay đổi D không đổi i tăng Câu 50: Khi vật tiến lại gần gương phẳng ảnh vật tạo gương A tiến xa gương B tiến lại gần gương có kích thước tăng dần C tiến lại gần gương có kích thước không đổi D luôn di chuyển ngược chiều với chiều di chuyển vật Phần II Theo chương trình phân ban (10 câu, từ câu 51 đến câu 60): Câu 51: Một vật rắn quay chậm dần quanh trục cố định xuyên qua vật A gia tốc góc có giá trị âm B tích vận tốc góc gia tốc góc số âm Trang 5/6 - Mã đề thi 135 C tích vận tốc góc gia tốc góc số dương D vận tốc góc có giá trị âm Câu 52: Một người đứng mép sàn hình tròn, nằm ngang Sàn quay mặt phẳng nằm ngang quanh trục cố định, thẳng đứng, qua tâm sàn Bỏ qua lực cản Lúc đầu sàn người đứng yên Nếu người chạy quanh mép sàn theo chiều sàn A quay chiều chuyển động người sau quay ngược lại B quay chiều chuyển động người C quay ngược chiều chuyển động người D đứng yên khối lượng sàn lớn khối lượng người Câu 53: Một lắc vật mảnh, hình trụ, đồng chất, khối lượng m, chiều dài ℓ, dao động điều hòa (trong mặt phẳng thẳng đứng) quanh trục cố định nằm ngang qua đầu Biết momen quán tính trục quay cho I = ml Tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động lắc có tần số góc 2g g 3g g A ω = B ω = C ω = D ω = 3l l 2l 3l Câu 54: Có ba cầu nhỏ đồng chất khối lượng m1, m2 m3 gắn theo thứ tự điểm A, B C AC hình trụ mảnh, cứng, có khối lượng không đáng kể, cho xuyên qua tâm cầu Biết m1 = 2m2 = 2M AB = BC Để khối tâm hệ nằm trung điểm AB khối lượng m3 2M M A B C M D 2M 3 Câu 55: Cường độ chùm ánh sáng đơn sắc truyền môi trường hấp thụ ánh sáng A giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường B giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường C giảm theo hàm số mũ độ dài đường D không phụ thuộc độ dài đường Câu 56: Trên đường ray thẳng nối thiết bị phát âm P thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên Biết âm thiết bị P phát có tần số 1136 Hz, vận tốc âm không khí 340 m/s Tần số âm mà thiết bị T thu A 1225 Hz B 1207 Hz C 1073 Hz D 1215 Hz Câu 57: Do phát xạ nên ngày (86400 s) khối lượng Mặt Trời giảm lượng 3,744.1014 kg Biết vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m/s Công suất xạ (phát xạ) trung bình Mặt Trời A 6,9.1015 MW B 3,9.1020 MW C 4,9.1040 MW D 5,9.1010 MW Câu 58: Một bánh xe có momen quán tính trục quay ∆ cố định kg.m2 đứng yên chịu tác dụng momen lực 30 N.m trục quay ∆ Bỏ qua lực cản Sau bao lâu, kể từ bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s? A 15 s B 12 s C 30 s D 20 s Câu 59: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A thời điểm, không gia tốc góc B quay góc không khoảng thời gian C thời điểm, có vận tốc góc D thời điểm, có vận tốc dài Câu 60: Phát biểu sai nói momen quán tính vật rắn trục quay xác định? A Momen quán tính vật rắn dương, âm tùy thuộc vào chiều quay vật B Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay C Momen quán tính vật rắn đặc trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay D Momen quán tính vật rắn luôn dương - - HẾT -Trang 6/6 - Mã đề thi 135 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ, Khối A Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã đề thi 346 593 135 217 689 847 C A D B C A A B C B A D D B D A B C A D D C A A A D D A D B D C B A D C A D A A C C D A C A D A C C D B D D A A D B D C D B B C A C C C C B B A B D D D C A C D B D B B B B D C D B D D A D D D D C A A C B D B C A B D A B C B A B D D A B C A A A B D B B B C A D C C B D A A A D A B C C C A D A A B C D A B A B B D D C B A D C D D B A A A D D B C A D C A D D B B Câu số 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mã đề thi 346 593 135 217 689 847 D A C C C D B C C C D A A D C B B D B C B A D D C C A C B C B C D D B A A B B C A D B B B A B A C D A C C C A B B C A B B A B D A D C B A D D B B C D D C B C A C D A C A A A D B C D C C C A D A A D B B D B B A C D A C D C B D B C B A B C C B A B B D B C D C D D A C C D A A B B C B C C A C A B D C B B A C D B C B D D C B A D A D B C C C B C A A C A C A A A B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: VẬT LÍ, khối A Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 128 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40): Câu 1: Khi chiếu hai xạ có tần số f1, f2 (với f1 < f2) vào cầu kim loại đặt cô lập xảy tượng quang điện với điện cực đại cầu V1, V2 Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào cầu điện cực đại A V2 B (V1 + V2) C V1 D |V1 -V2| Câu 2: Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định có hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A 16 m/s B m/s C 12 m/s D m/s Câu 3: Đối với lan truyền sóng điện từ G G A vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B vuông góc với phương truyền sóng G G B vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B phương với phương truyền sóng G G C vectơ cảm ứng từ B phương với phương truyền sóng vectơ cường độ điện trường E G vuông góc với vectơ cảm ứng từ B G G D vectơ cường độ điện trường E phương với phương truyền sóng vectơ cảm ứng từ B G vuông góc với vectơ cường độ điện trường E Câu 4: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D động vật vật tới vị trí cân Câu 5: Hạt nhân 10 Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu 6: Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC điện trở thuần? A Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch C Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng D Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm Câu 7: Tia Rơnghen có A chất với sóng vô tuyến B chất với sóng âm C điện tích âm D bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại Trang 1/8 - Mã đề thi 128 Câu 8: Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng m B hạt α có khối lượng mα Tỉ số động hạt nhân B động hạt α sau phân rã 2 ⎛m ⎞ ⎛m ⎞ m B ⎜ B ⎟ C ⎜ α ⎟ D α mB ⎝ mB ⎠ ⎝ mα ⎠ Câu 9: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R, mắc nối tiếp với tụ điện π Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Mối liên hệ điện trở R với cảm kháng ZL cuộn dây dung kháng ZC tụ điện m A B mα A R = ZL (ZL - ZC ) Câu 10: Hạt nhân A1 Z1 B R = ZL (ZC - ZL ) C R = ZC (ZC - ZL ) X phóng xạ biến thành hạt nhân A2 Z2 Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ đầu có khối lượng chất lượng chất X A A A2 A1 Z1 B D R = ZC (ZL - ZC ) A1 Z1 X có chu kì bán rã T Ban X , sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 Câu 11: Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm T T T T A t = B t = C t = D t = Câu 12: Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì không đổi 0,08 s Âm thép phát A siêu âm B hạ âm C nhạc âm D âm mà tai người nghe Câu 13: Phát biểu sau sai nói độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? A Đơn vị đo độ phóng xạ becơren B Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ C Với lượng chất phóng xạ xác định độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ lượng chất Câu 14: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi dòng điện có tần số góc chạy qua đoạn mạch hệ số công LC suất đoạn mạch A B phụ thuộc điện trở đoạn mạch C D phụ thuộc tổng trở đoạn mạch Câu 15: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu π π − Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động π π π π A B C - D 12 Câu 16: Trong mạch dao động LC điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U I I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị độ lớn hiệu điện hai tụ điện Trang 2/8 - Mã đề thi 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 318 426 D D A C B A D D A A D C C D B B C A A D A A C C D C A D A C B D B A C B A C B B C A C A A B C C A C C A A C D C D B C C B C C D A A B D D D C A B D D A C D C B B B D B D A ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: VẬT LÍ; Khối A Khối A1 (Đáp án có 02 trang) Mã đề - Đáp án 528 681 C D A D C D A D C B D D B A B C C D D D B A A D C B B C A A C D C C D C B B B B C A B A B C A D D B A A B C A B C C C C B A C B A B D B D C A B B D B C D D A A D A D A C A 794 859 A A C A D C C A C C A B B B B B D B D B B D C B C C A B A C C B D D C D A D D A D A C D C D A D A D C B D C C C A A C C A A D B C B D A B C C B B D C B A D B D D D A B C D Câu 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 318 426 A B C B C B D B D D B C A B A D D D C B B A B A B B D D B D B A C A Mã đề - Đáp án 528 681 A C A C B D B C C A A A B A A D D D B C D A D B C D D C B D C C B D 794 859 B C D B D D A D B C C B A D B A A B A D A B A B A B C C D B A B A D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: VẬT LÍ; Khối A Khối A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 259 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV Câu 1: Chùm ánh sáng laze không ứng dụng A làm dao mổ y học B truyền tin cáp quang C làm nguồn phát siêu âm D đầu đọc đĩa CD Câu 2: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng 0,60 μm Năng lượng phôtôn ánh sáng A 2,07 eV B 3,34 eV C 4,07 eV D 5,14 eV Câu 3: Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ m/s chu kì 0,5 s Sóng có bước sóng A 150 cm B 100 cm C 25 cm D 50 cm Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình A 27,0 cm/s B 26,7 cm/s C 28,0 cm/s D 27,3 cm/s Câu 5: Trong âm nhạc, khoảng cách hai nốt nhạc quãng tính cung nửa cung (nc) Mỗi quãng tám chia thành 12 nc Hai nốt nhạc cách nửa cung hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc có tần số thỏa mãn f c12 = 2f t12 Tập hợp tất âm quãng tám gọi gam (âm giai) Xét gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến nốt Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng nc, nc, nc, nc, nc, 11 nc, 12 nc Trong gam này, âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz âm ứng với nốt Sol có tần số A 330 Hz B 415 Hz C 392 Hz D 494 Hz Câu 6: Một động điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh công suất học 88 W Tỉ số công suất học với công suất hao phí động A B C D Câu 7: Gọi nđ, nt nv chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A nt > nđ > nv B nv > nđ > nt C nđ < nv < nt D nđ > nt > nv Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Chu kì dao động 0,5 s B Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s2 D Tần số dao động Hz Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 µm Khoảng vân giao thoa A 0,5 mm B 0,9 mm C 0,6 mm D 0,2 mm Trang 1/5 - Mã đề 259 Câu 10: Hai mạch dao động điện từ LC tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện tức thời hai mạch i1 i2 biểu diễn hình vẽ Tổng điện tích hai tụ điện hai mạch thời điểm có giá trị lớn −3 i(10 A) i1 A μC B μC π π i2 −3 10 t(10 s) C D μC μC -6 -8 π π 0,5 1,0 1,5 2,0 Câu 11: Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển động quỹ đạo dừng L F êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N, lực F F F F A B C D 16 25 π Câu 12: Đặt điện áp u = U0cos(100πt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(100πt + φ) (A) Giá trị φ −3π 3π π −π B C D A 4 2 Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn M B mạch AB (hình vẽ) Cuộn cảm có độ tự cảm L xác định; R = 200 Ω; tụ A điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu L R C dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu U1 giá trị cực đại U2 = 400 V Giá trị U1 A 80 V B 173 V C 200 V D 111 V Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt (cm) Quãng đường vật chu kì A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo π phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = đến t = s, động 48 lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại giảm 0,064 J Ở thời điểm t2, lắc 0,064 J Biên độ dao động lắc A 7,0 cm B 8,0 cm C 3,6 cm D 5,7 cm Câu 16: Một mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Dao động điện từ tự mạch có chu kì πQ 2πQ 3πQ 4πQ B T = C T = D T = A T = I I 2I I Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 S2 cách 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Ở mặt nước, gọi d đường trung trực đoạn S1S2 Trên d, điểm M cách S1 10 cm; điểm N dao động pha với M gần M cách M đoạn có giá trị gần giá trị sau đây? A 6,8 mm B 8,8 mm C 9,8 mm D 7,8 mm Câu 18: Công thoát êlectron kim loại 4,14 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,2 µm B 0,3 µm C 0,4 µm D 0,6 µm Câu 19: Tia X A chất với sóng âm B có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C chất với tia tử ngoại D mang điện tích âm nên bị lệch điện trường 0 0 0 0 Trang 2/5 - Mã đề 259 Câu 20: Trong chân không, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vô tuyến B ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến tia hồng ngoại C tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vô tuyến D sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma 238 230 Câu 21: Trong hạt nhân nguyên tử: 42 He; 56 26 Fe; 92 U 90 Th, hạt nhân bền vững A 56 26 Fe B 42 He C 230 90 Th D 238 92 U Câu 22: Đặt điện áp u = 180 cosωt (V) (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ) R điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L thay A R M C L B đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB độ lớn góc lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp u L = L1 U ϕ1, L = L2 tương ứng U ϕ2 Biết ϕ1 + ϕ2 = 90o Giá trị U A 60 V B 180 V C 90 V D 135 V Câu 23: Trong phản ứng hạt nhân bảo toàn A số nuclôn B số nơtron C lượng toàn phần D động lượng Câu 24: Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây hai máy biến áp tưởng A B có cuộn dây với số vòng dây (là số nguyên) N1A, N2A, N1B, N2B Biết N2A = kN1A; N2B = 2kN1B; k > 1; N1A+ N2A + N1B + N2B = 3100 vòng bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây N Dùng kết hợp hai máy biến áp tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U 2U Số vòng dây N A 750 600 B 600 372 C 900 750 D 900 372 Câu 25: Để ước lượng độ sâu giếng cạn nước, người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng thả đá rơi tự từ miệng giếng; sau s người nghe thấy tiếng đá đập vào đáy giếng Giả sử tốc độ truyền âm không khí 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2 Độ sâu ước lượng giếng A 39 m B 43 m C 41 m D 45 m Câu 26: Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0 Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L1 với cuộn cảm có độ tự cảm L2 mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại 20 mA 10 mA Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại A mA B 10 mA C mA D mA Câu 27: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A nuclôn khác số prôtôn B prôtôn khác số nuclôn C nuclôn khác số nơtron D nơtron khác số prôtôn 230 210 Câu 28: Số nuclôn hạt nhân 90 Th nhiều số nuclôn hạt nhân 84 Po A 14 B 20 C D 126 Câu 29: Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi δ tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng δ gần giá trị sau đây? A 0,179 B 0,105 C 0,314 D 0,079 Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào u(10 V) hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ) uAN Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm A M N B có cảm kháng ZL 3ZL = 2ZC Đồ thị –2 X L C biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện t(10 s) –1 uMB áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp 2 –2 hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Điện áp hiệu dụng hai điểm M N A 173 V B 122 V C 86 V D 102 V Trang 3/5 - Mã đề 259 Câu 31: Các thao tác sử dụng đồng hồ đa số (hình vẽ) DIGITAL MULTIMETER DT 9202 để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: ON OFF a Nhấn nút ON OFF để bật nguồn đồng hồ b Cho hai đầu đo hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp Ω c Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, vùng ACV DCV ACA d Cắm hai đầu nối hai dây đo vào hai ổ COM VΩ e Chờ cho chữ số ổn định, đọc trị số điện áp g Kết thúc thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn đồng hồ ACV Thứ tự thao tác h DCA A a, b, d, c, e, g B d, a, b, c, e, g C c, d, a, b, e, g D d, b, a, c, e, g 20A A COM VΩ Câu 32: Bắn hạt α vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản 27 30 ứng: 42 He + 13 Al → 15 P + 10 n Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với vận tốc phản ứng không kèm xạ γ Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt α A 2,70 MeV B 1,35 MeV C 1,55 MeV D 3,10 MeV Câu 33: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,3 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,2 s Câu 34: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây có phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng; C D hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm hướng vị trí 79 cân Vào thời điểm t2 = t1 + s, phần tử D có li độ 40 A –1,50 cm B 1,50 cm C – 0,75 cm D 0,75 cm Câu 35: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động vật 1 2π A B C D 2f 2πf f f Câu 36: Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có điểm thẳng hàng theo thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m Khi đặt A nguồn điểm phát âm công suất P mức cường độ âm B 100 dB Bỏ nguồn âm A, đặt B nguồn điểm phát âm công suất 2P mức cường độ âm A C A 100 dB 96,5 dB B 100 dB 99,5 dB C 103 dB 99,5 dB D 103 dB 96,5 dB Câu 37: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A tán sắc ánh sáng B phản xạ toàn phần C giao thoa ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 38: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s pha ban đầu 0,79 rad Phương trình dao động lắc A α = 0,1cos(10t – 0,79) (rad) B α = 0,1cos(20πt – 0,79) (rad) C α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad) D α = 0,1cos(10t + 0,79) (rad) Câu 39: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng với giá trị R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện đoạn mạch π π π A B C D 2K 20K 2M 20M 200 200M 200m 2m 20 20m 200 200m 1000 20 700 200 20 200m 20 20m 200m 2m CX F 20μ 2μ 200n 2n FE Trang 4/5 - Mã đề 259 Câu 40: Điện áp u = 141 cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng A 282 V B 100 V C 200 V D 141 V Câu 41: Tia α A có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không B không bị lệch qua điện trường từ trường C dòng hạt nhân 42 He D dòng hạt nhân nguyên tử hiđrô Câu 42: Cho hai dao động điều hòa phương với phương trình x1 = A1cos(ωt + 0,35) (cm) x2 = A2cos(ωt – 1,57) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x = 20cos(ωt + φ) (cm) Giá trị cực đại (A1 + A2) gần giá trị sau đây? A 40 cm B 20 cm C 25 cm D 35 cm Câu 43: Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật A 3,6.10–4 J B 7,2 J C 3,6 J D 7,2.10–4 J Câu 44: Trong mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A với biên độ B pha C ngược pha D với tần số Câu 45: Đặt điện áp u = U cos2πft (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Biết 2L > R2C Khi f = 60 Hz f = 90 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Khi f = 30 Hz f = 120 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị Khi f = f1 điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha góc 135o so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị f1 A 80 Hz B 120 Hz C 60 Hz D 50 Hz Câu 46: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại B Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa mạnh chất khí C Tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số tia tử ngoại D Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật không phát tia hồng ngoại Câu 47: Dòng điện có cường độ i = 2 cos100πt (A) chạy qua điện trở 100 Ω Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa điện trở A 8485 J B 4243 J C 12 kJ D 24 kJ Câu 48: Đặt điện áp u = U cos ωt (V) (với U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220 V – 100 W, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi đèn sáng công suất định mức Nếu nối tắt hai tụ điện đèn sáng với công suất 50 W Trong hai trường hợp, coi điện trở đèn nhau, bỏ qua độ tự cảm đèn Dung kháng tụ điện giá trị giá trị sau? A 345 Ω B 484 Ω C 274 Ω D 475 Ω Câu 49: Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục A 546 pm B 546 nm C 546 mm D 546 µm Câu 50: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v li độ x vật nhỏ thỏa mãn v = −ωx lần thứ Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 20 N/m B 85 N/m C 25 N/m D 37 N/m HẾT Trang 5/5 - Mã đề 259 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: VẬT LÝ; Khối A Khối A1 (Đáp án có 01 trang) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 259 C A D A C D C B B B A D D D B A D B C A A A B B C C B B A C C D D A B C A D B D C D A D A C C C B C 319 C B B D B D C A A A A B D B B D C B D C D A B A A A C C B D B C C C D B A B C D B D D A C B A A C D 493 D B B A A D D B C C A B C D C A B D A C B D B A B D B C C C B B D A A A D B D D C A A C A C D C D D 692 A B A A C A D D D D B D B A A D B C B C A C C C B D A C D A A B D C D B A D C B C B B C C A B B B D 746 D B D B D A C C A C C B A C A B B A C D D B C C A B D A D B A C B C A D A B C D C D C B B A A A D D 825 D A B A B D A D B A C D C B A A B C A C C D D C A C B C D A D B A C A D B A C B D D B D D B B B C C BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: VẬT Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 426 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân Cơ lắc 1 A mω2 A B mω2 A C mωA D mωA 2 Câu 2: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm) Dao động chất điểm có biên độ A cm B cm C cm D 12 cm Câu 3: Một mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A T = 2π LC B T = 2πLC C T = LC D T = π LC Câu 4: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc m k m k A B C 2π D 2π k m k m Câu 5: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm) Pha ban đầu dao động A π B 0,25π C 0,5π D 1,5π Câu 6: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha thời điểm t A 50πt B 70πt C 100πt D Câu 7: Một sóng dọc truyền môi trường phương dao động phần tử môi trường A vuông góc với phương truyền sóng B phương thẳng đứng C phương ngang D trùng với phương truyền sóng Câu 8: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức A v = λf B v = f C v = λ D v = 2πfλ λ f Câu 9: Hai dao động có phương trình là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,25π B 1,25π C 0,75π D 0,50π Câu 10: Sóng điện từ A sóng dọc không truyền chân không B sóng ngang truyền chân không C sóng ngang không truyền chân không D sóng dọc truyền chân không Câu 11: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A quang điện B quang điện C quang − phát quang D nhiệt điện Câu 12: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính s Tần số sóng A Hz B 10 Hz C 15 Hz D 20 Hz Câu 13: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng A 220 V B 100 V C 220 V D 100 V Câu 14: Hạt nhân bền vững có A số prôtôn lớn B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Trang 1/5 - Mã đề thi 426 Câu 15: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có tần số lớn B Năng lượng loại phôtôn C Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động 14 Câu 16: Hạt nhân 14 C hạt nhân N có A điện tích B số prôtôn C số nuclôn D số nơtron Câu 17: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau đúng? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch tối nằm màu quang phổ liên tục B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng D Trong quang phổ vạch phát xạ hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm vạch tím Câu 18: Công thoát êlectron khỏi kim loại 6,625.10−19 J Biết h = 6,625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 350 nm B 360 nm C 300 nm D 260 nm Câu 19: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu điện trở 100 Ω Công suất tiêu thụ điện trở A 300 W B 800 W C 400 W D 200 W Câu 20: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt không khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A bị đổi màu B không bị tán sắc C bị thay đổi tần số D không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 100 V Hệ số công suất đoạn mạch A B 0,8 C 0,7 D 0,5 + – Câu 22: Cho tia phóng xạ: tia α, tia β , tia β tia γ vào miền có điện trường theo phương vuông góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu D tia β+ A tia α B tia γ C tia β– Câu 23: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Tần số góc ω0 B LC C D LC A LC LC Câu 24: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính cm, t tính s) Động cực đại vật A 64 mJ B 16 mJ C 32 mJ D 128 mJ Câu 25: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật không phát tia hồng ngoại B Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa mạnh chất khí C Bước sóng tia hồng ngoại lớn bước sóng tia tử ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại Câu 26: Sự phát sáng sau tượng quang − phát quang? A Sự phát sáng đèn LED B Sự phát sáng đèn ống thông dụng C Sự phát sáng đèn dây tóc D Sự phát sáng đom đóm 107 Câu 27: Cho khối lượng hạt nhân 47 Ag 106,8783u; nơtron 1,0087u; prôtôn 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân A 0,9686u 107 47 Ag B 0,6868u C 0,9868u D 0,6986u Trang 2/5 - Mã đề thi 426 Câu 28: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng nhìn thấy B Tia X có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C Tia X có khả đâm xuyên tia hồng ngoại D Tia X có tác dụng sinh lí: hủy diệt tế bào Câu 29: Ở Trường Sa, để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng cực ngắn B sóng ngắn C sóng dài D sóng trung −4 Câu 30: Đặt điện áp u = U cos100πt (t tính s) vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 10 (F) π Dung kháng tụ điện A 200 Ω B 50 Ω C 150 Ω D 100 Ω Câu 31: Tại vị trí O nhà máy, còi báo cháy (xem nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi Từ bên ngoài, thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu không gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 dừng lại N (cổng nhà máy) Biết NO = 10 m mức cường độ âm (do còi phát ra) N lớn mức cường độ âm M 20 dB Cho môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Thời gian thiết bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị sau đây? A 25 s B 47 s C 32 s D 27 s Câu 32: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt A B cách 68 mm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vuông góc với mặt nước Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân cách đoạn ngắn 10 mm Điểm C vị trí cân phần tử mặt nước cho AC ⊥ BC Phần tử nước C dao động với biên độ cực đại Khoảng cách BC lớn A 67,6 mm B 64,0 mm C 68,5 mm D 37,6 mm Câu 33: Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái Khi chiếu xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ Khi chiếu xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa 10 xạ Biết lượng ứng với trạng thái dừng nguyên tử hiđrô f E tính theo biểu thức E n = − 20 (E0 số dương, n = 1, 2, 3, ) Tỉ số f2 n B 10 C 27 D 25 A 10 25 27 Câu 34: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Trên dây, điểm dao động với biên độ A1 có vị trí cân liên tiếp cách đoạn d1 điểm dao động với biên độ A2 có vị trí cân liên tiếp cách đoạn d2 Biết A1 > A2 > Biểu thức sau đúng? A d1 = 0,25d2 B d1 = 0,5d2 C d1 = 4d2 D d1 = 2d2 Câu 35: Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 15,7 cm/s B 2,7 cm/s C 27,1 cm/s D 1,6 cm/s Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm Trên màn, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng lam Trong khoảng có vân sáng đỏ? A B C D Câu 37: Một lò xo đồng chất, tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ (cm), (ℓ − 10) (cm) (ℓ − 20) (cm) Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: s; s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A 1,00 s B 1,28 s C 1,41 s D 1,50 s Trang 3/5 - Mã đề thi 426 Câu 38: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4π (cm/s) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ x(cm) (2) t(s) −6 (1) A 3,75 s B 4,0 s C 3,25 s D 3,5 s Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm màn, cách vân sáng trung tâm cm Trong bước sóng xạ cho vân sáng M, bước sóng dài A 570 nm B 760 nm C 417 nm D 714 nm Câu 40: Hai mạch dao động điện từ tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại I0 Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 2T1 Khi cường độ dòng điện hai mạch có độ lớn nhỏ I0 độ lớn điện tích tụ q điện mạch dao động thứ q1 mạch dao động thứ hai q2 Tỉ số q2 A 1,5 B 2,5 C D 0,5 Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 20 V vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp tưởng có tổng số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp 2200 vòng Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); đó, điện trở A L R có giá trị không đổi, cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H tụ điện có điện dung C B R C −3 V thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị C = 10 (F) vôn kế (lí tưởng) 3π giá trị cực đại 103,9 V (lấy 60 V) Số vòng dây cuộn sơ cấp A 1800 vòng B 400 vòng C 1650 vòng D 550 vòng Câu 42: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự −3 cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 = 10 F C = C1 công suất 8π −3 đoạn mạch có giá trị Khi C = C2 = 10 F C = 0,5C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 15π có giá trị Khi nối ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện số ampe kế A 2,8 A B 1,0 A C 1,4 A D 2,0 A Câu 43: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1, u2 u3 có giá trị hiệu dụng tần số khác vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp cường độ dòng điện mạch tương ứng là: i1 = I cos(150πt + π ) , i = I cos(200πt + π ) i3 = I cos(100πt − π ) Phát biểu sau đúng? 3 A i1 trễ pha so với u1 B i3 sớm pha so với u3 C i1 pha với i2 D i2 sớm pha so với u2 Câu 44: Trên sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định có sóng u(cm) dừng với tần số f xác định Gọi M, N P ba điểm dây có vị trí cân (1) cách B cm, cm 38 cm Hình vẽ mô tả hình dạng sợi (2) x(cm) 11 dây thời điểm t1 (đường 1) t2 = t1 + (đường 2) Tại thời điểm t1, li O 12 24 36 B 12f độ phần tử dây N biên độ phần tử dây M tốc độ phần tử dây M 60 cm/s Tại thời điểm t2, vận tốc phần tử dây P A − 60 cm/s B 20 cm/s C − 20 cm/s D 60 cm/s Câu 45: Bắn hạt prôtôn có động 5,5 MeV vào hạt nhân 37 Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p + 37 Li → 2α Giả sử phản ứng không kèm theo xạ γ, hai hạt α có động bay theo hai hướng tạo với góc 160o Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa A 17,3 MeV B 20,4 MeV C 14,6 MeV D 10,2 MeV Trang 4/5 - Mã đề thi 426 Câu 46: Một học sinh xác định điện dung tụ điện cách đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, (ΩW)−1 ω = 314 rad/s) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R Biết 12 = 22 + 22 ⋅ 12 ; đó, U U0 U 0ω C R điện áp U hai đầu R đo đồng hồ đo điện đa số Dựa vào kết thực nghiệm cho hình vẽ, học sinh tính giá trị C A 5,20.10−6 F B 1,95.10−6 F Câu 47: Đồng vị phóng xạ 210 84 210 84 U2 0,0135 0,0095 0,0055 0,0015 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 C 1,95.10−3 F Po phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền 138 ngày Ban đầu có mẫu 10−6 (Ω–2) R2 D 5,20.10−3 F 206 82 Pb với chu kì bán rã Po tinh khiết Đến thời điểm t, tổng số hạt α số hạt nhân (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân A 276 ngày 0,0175 210 84 206 82 Pb Po lại Giá trị t B 552 ngày C 414 ngày D 828 ngày Câu 48: Một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vật nhỏ A có khối lượng 100 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 100 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 20 cm thả nhẹ để vật B lên với vận tốc ban đầu không Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động bất ngờ bị tuột khỏi dây nối Bỏ qua lực cản, lấy g = 10 m/s2 Khoảng thời gian từ vật B bị tuột khỏi dây nối đến rơi đến vị trí thả ban đầu A 0,28 s B 0,30 s C 0,68 s D 0,26 s Câu 49: Lần lượt đặt điện áp u = U cos ωt (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch X vào hai đầu đoạn mạch Y; với X Y đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Trên hình vẽ, PX PY biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ X với ω Y với ω Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB gồm X Y mắc nối tiếp Biết cảm kháng hai cuộn cảm mắc nối tiếp (có cảm kháng ZL1 ZL2) ZL = ZL1 + ZL2 dung kháng hai tụ điện mắc nối tiếp (có dung kháng ZC1 ZC2) ZC = ZC1 + ZC2 P(W) 60 40 20 PY PX ω ω1 ω2 ω3 A X Y B Khi ω = ω2, công suất tiêu thụ đoạn mạch AB có giá trị gần giá trị sau đây? A 14 W B 22 W C 10 W D 18 W Câu 50: Đặt điện áp u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi f = f1 = 25 Hz f = f = 100 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị U0 Khi f = f0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Giá trị f0 gần giá trị sau đây? A 80 Hz B 90 Hz C 67 Hz D 70 Hz HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 426 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Môn thi: VẬT đề thi 138 D B D B D C C A C B B A A B A A A B C D A A B D D D A D C D D D C B D B C B C A B C A 274 B C C B B D C B D C B D C B A A D D A D B A D B D A A C A C D C C C C A C A A D A D B 426 A A A B C C D A A B B B A D A C B C C B D B A C C B C D A D C A D D C D C D D D D D B 682 B C B A B D C D D D C A B D A A D B B A C C C A D D B D A B A B C C B B C C B B A D D 841 D A B A A C A D C C A B C D A D B A D C B B B C A A B B D A C C C A D D B D B B D C D 935 A C D C C A B A D A D D D C C B B C B C C C D A B D B D D B B B A A B A D A A D D D A Câu hỏi 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề thi 138 D B C D A C C 274 C C A D B B B 426 A A B C B B D 682 D C A D C A A 841 D C D C A D B 935 C B C B D C A ... lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân X bền vững hạt nhân Y B lượng li n kết hạt nhân X lớn lượng li n kết hạt nhân Y C lượng li n kết riêng hai hạt nhân D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Trang... phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ li n tục C Quang phổ li n tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học trạng... cho quang phổ vạch B Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ li n tục C Quang phổ li n tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi đại học vật lí từ năm 2007 đến 2015, de thi đại học vật lí từ năm 2007 đến 2015, de thi đại học vật lí từ năm 2007 đến 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay