Hoạt động quản trị khoản phải thu, những lợi thế và bất lợi khi thực hiện vốn hóa khoản phải thu

16 274 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 11:37

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI (Quản trị khoản phải thu) ST T MSV Họ tên 15D24017 Nguyễn Thị Phương 14D22024 Trần Văn Quang ✓ 14D15018 Đặng Thị Quỳnh ✓ 14D15011 Lệ Thị Sang ✓ 13D24040 Lê Hải Sơn ✗ 14D22033 Nguyễn Ngọc Tân ✗ 14D22011 Hoàng Thị Thu Thảo 13D22012 Đỗ Thanh Thúy ✗ 14D22025 Đào Thu Thủy ✗ 10 14D22018 Đinh Thị Thủy Thư ký Tham gia Không tham gia ✗ ✓ ✓ Nhóm trưởng Trần Văn Quang -1- Hoạt động quản trị khoản phải thu (biện pháp giải nợ phải thu) Những lợi bất lợi thực vốn hóa khoản phải thu A TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU I Hoạt động quản trị khoản phải thu Khái niệm khoản phải thu Là loại tài sản công ty tính dựa tất khoản nợ, giao dịch chưa toán nghĩa vụ tiền tệ mà nợ hay khách hàng chưa toán cho công ty Phải thu kế toán công ty ghi lại phản ánh bảng cân đối kế toán, bao gồm tất khoản nợ công ty chưa đòi được, tính khoản nợ chưa đến hạn toán Các khoản phải thu ghi nhận tài sản công ty chúng phản ánh khoản tiền toán tương lai Các khoản phải thu dài hạn (chỉ đáo hạn sau khoản thời gian tương đối dài) ghi nhận tài sản dài hạn bảng cân đối kế toán Hầu hết khoản phải thu ngắn hạn coi phần tài sản vãng lai công ty Trong kế toán, khoản nợ trả thời hạn năm (hoặc chu kỳ hoạt động kinh doanh) xếp vào loại tài sản vãng lai Neu năm chu kỳ kinh doanh tài sản vãng lai Phải thu phân chia cụ thể bảng cân đối kế toán thành phải thu thương mại (trade) phi thương mại (nontrade) Phải thu thương mại xuất phát từ việc cung cấp hàng hoá-dịch vụ công ty cho khách hàng kỳ kinh doanh bình thường Phải thu thương mại tài khoản phải thu (accounts receivables) phải thu tiền mặt (notes receivables) Phải thu phi thương mại xuất phát từ loại giao dịch khác loại kể phiếu nhận nợ bên mua Ví dụ khoản tạm ứng cho nhân viên; khoản hoàn lại hoàn thuế, tiền bồi thường bảo hiểm, tiền đặt cọc; khoản phải thu tài tiền lãi, cổ tức, v.v -2- Nội dung công tác quảnkhoản phải thu 2.1 Chính sách tín dụng thương mại Chính sách tín dụng thương mại ảnh hưởng mạnh tới khoản phải thu kiểm soát giám đốc tài Tín dụng thương mại làm cho doanh nghiệp đứng vững thị trường trở nên giàu có đem lại rủi ro cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Giám đốc tài thay đổi tiêu chuẩn tín dụng để kiểm soát khoản phải thu cho phù họp với đánh đổi lợi nhuận rủi ro Hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng kích thích nhu cầu dẫn tới gia tăng doanh thu lợi nhuận, làm phát sinh khoản phải thu, có chi phí kèm theo khoản phải thu nên giám đốc tài cần xem xét cẩn thận đánh đổi Ngoài ra, ta thấy thời kỳ áp dụng sách tín dụng bán hàng dài hạn số nợ phải thu cao thời kỳ áp dụng sách bán hàng ngắn hạn Do sách tín dụng bán hàng có quan hệ chặt chẽ với lượng hàng hóa tiêu thụ coi biện pháp để kích thích tiêu thụ nên xem xét số nợ phải thu phát sinh, nhà phân tích cần liên hệ với lượng hàng hóa tiêu thụ để đánh giá Liên quan đến sách tín dụng thương mại, xem xét vấn đề tiêu chuẩn tín dụng khách hàng, điều khoản tín dụng sách quy trình thu nợ • Phân tích khả tín dụng khách hàng Để thực việc cấp tín dụng cho khách hàng vấn đề quan trọng phải phân tích khả tín dụng khách hàng Mỗi doanh nghiệp thiết lập tiêu chuẩn bán chịu thức không thức Công việc phải bắt đầu viêc doanh nghịêp xây dựng tiêu chuẩn tín dụng họp lý, sau xác minh phẩm chất tín dụng khách hàng tiềm Nếu khả tín dụng khách hàng phù họp với tiêu chuẩn tối thiểu mà doanh nghiệp đưa tín dụng thương mại cấp Việc thiết lập tiêu chuẩn tín dụng khách hàng cần phải đạt tới cân phù họp Nếu tiêu chuẩn tín dụng cao loại bỏ nhiều khách hàng tiềm năng, làm giảm lợi nhuận Nhưng sách tín dụng thấp làm tăng doanh thu tạo nhiều khoản tín dụng có rủi ro cao chi phí thu tiền cao Các tài liệu sử dụng để phân tích khách hàng kiểm tra bảng cân đối kế toán, bảng ngân quỹ, vấn trực tiếp, xuống tận nơi để kiểm tra tìm hiểu qua khách hàng khác Khi thực việc phân tích khả tín dụng khách hàng, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu sau: - Phẩm cách tư cách tín dụng Tiêu chuẩn nói lên tinh thần trách nhiệm -3- khách hàng việc trả nợ Điều phán đoán dựa sở việc toán khoản nợ trước doanh nghiệp doanh nghiệp khác - Năng lực trả nợ Tiêu chuẩn dựa vào hai tiêu khả toán nhanh bảng dự trữ ngân quỹ doanh nghiệp - Vốn khách hàng Đây đánh giá tiềm tài dài hạn - Thế chấp, xem xét khách hàng giác độ tài sản riêng mà họ sử dụng để đảm bảo cho khoản nợ - Điều kiện kinh tế, tức đề cập đến khả phát triển khách hàng, xu phát triển ngành nghề kinh doanh họ • Điều khoản sách tín dụng thương mại Điều khoản tín dụng điều khoản xác định độ dài thời gian hay thời hạn tín dụng tỷ lệ chiết khấu áp dụng khách hàng trả sớm thời gian tín dụng cho phép Ví dụ, điều khoản tín dụng “2/10 net 30” có nghĩa khách hàng hưởng chiết khấu 2% toán thời hạn 10 ngày kể từ ngày ho đơn phát hành khách hàng không lấy chiết khấu khách hàng trả chậm 30 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn Nội dung chình sách tín dụng thương mại không liên quan tới tiêu chuẩn tín dụng nói mà cong liên quan đến điều khoản tín dụng Thay đổi điều khoản tín dụng lại thay đổi tới thời hạn tín dụng tỷ lệ chiết khấu Trong điều khoản chiết khấu, có hai vấn đề liên quan thời hạn tín dụng tỷ lệ chiết khấu Thời hạn tín dụng thời gian mà người mua toán trước thời gian người mua nhận tỷ lệ chiết khấu Tỷ lệ chiết khấu tỷ lệ phần trăm doanh thu giá bán khấu trừ người mua trả tiền khoản phải thu Nhưng tỷ lệ chiết khấu làm giảm doanh thu ròng, đó, làm giảm lợi nhuận Lỉệu giảm chi phí đầu tư khoản phải thu có bù đắp thiệt hại giảm lợi nhuận hay không vấn đề mà nhà quản lý cần quan tâm Cần phải ý rằng, thời kỳ khác có thay đổi định, đó, cần xem xét nội dung sách tín dụng thương mại thường xuyên xem có phù họp không • Chính sách thu nợ Khi doanh nghiệp cho khách hàng vay, để tranh tình trạng không thu hồi vốn kịp thời bị chiêm dụng vốn,doanh nghiệp cần xây dựng sách chiết khấu toán họp lý, linh hoạt Trong trường họp khả quản lý khách hàng kém, khoản nợ -4- phải thu tăng phát sinh khoản nợ “xấu” kỳ (nợ khó đòi, nợ hạn), để giảm bớt rủi ro xảy ra, doanh nghiệp cần có bịên pháp thích họp : bán khoản phải thu nợ cho công ty mua bán nợ, ngừng cung cấp hàng hoá cho khách hàng hay nhờ can thiệp pháp luật để thu hồi nợ Đồng thời, để tránh tình trạng khê đọng nợ tăng thêm, doanh nghiệp cần tìm hiều kỹ khách hàng trước đặt quan hệ làm ăn • Phân tích khoản tín dụng đề nghị Việc phân tích đánh giá khoản tín dụng đề nghị nhằm mục đích để định có nên cấp hay không dựa vào tính NPV luồng tiền Việc phân tích NPV giúp cho doanh nghiệp biết có nên cấp tín dụng cho khách hàng hay không điều khoản tín dụng 2.2 Chính sách bán hàng Số nợ phải thu doanh nghiệp tăng giảm kỳ phụ thuộc vào phương thức tiêu thụ áp dụng doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp áp dụng phương thức bán lẻ chủ yếu số nợ phải thu doanh nghiệp thấp hàng bán thu tiền ngay; ngược lại, phải thu cao doanh nghiệp áp dụng phương thức bán buôn chủ yếu đặc trưng phương thức toán chậm Hoặc sách tín dụng bán hàng khác số nợ phải thu khác Chúng ta cần ý tới lượng hàng tiêu thụ để đưa định đắn tránh gây tổn thất cho doanh nghiệp 2.3 Theo dõi khoản thu Đe quảnkhoản phải thu, nhà quảnphải biết cách theo dõi khoản phải thu, sở thay đổi sách tín dụng thương mại kịp thời Thông thường người ta dựa vào tiêu, phương pháp mô hình sau: • Kỳ thu tiên bình quân (The average collection period - ACP) Kỳ thu tiền bình quân tỷ số tài đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Tỷ số cho biết doanh nghiệp cần bình quân ngày để thu hồi khoản phải thu Dựa vào kỳ thu tiền bính quân, nhận sách tín dụng thương mại doanh nghịêp Chất lượng công tác theo dõi thu hồi nợ doanh nghiệp Theo quy tắc -5- chung, kỳ thu tiền bình quân không dài (1+1/3) kỳ hạn toán Còn phương thức toán doanh nghiệp có ấn định kỳ hạn hưởng chiết khấu kỳ thu tiền bình quân không dài (1+1/3) dố ngày kỳ hạn hưởng chiết khấu Do yậy, kỳ thu tiền bình quân tăng lên mà doanh số bán lợi nhuận không tăng có nghĩa vốn doanh nghiệp bị ứ đọng khâu toán Khi nhà quản lý cần phải có biện pháp can thiệp kịp thời • Sắp xếp tuổi khoản phải thu Theo phương pháp nhà quản lý xếp khoản phải thu theo độ dài thời gian để theo dõi có biện pháp thu nợ đến hạn Ví dụ: Sau xem xét khoản phải thu công ty X Các nhà quản lý lập bảng theo dõi khoản phải thu sau: Tuôi khoản phải thu (ngay) Tỷ lệ khoản phải thu so với tổng số cấp tín dụng 0- 15 16-30 32% 30% 31-45 19% 46-60 12% 61-75 4% • Xác định số dư khoản phải thu Theo phương pháp này, khoản phải thu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng yếu tố thay đổi theo mùa vụ doanh số bán Sử dụng phương pháp doanh nghiệp hoàn toàn thấy nợ tồn đọng khách hàng nợ doanh nghiệp Cùng với cách theo dõi khác, người quản lý thấy ảnh hưởng sách tài nói chung sách tín dụng thương mại nói riêng 2.4 Rủi ro khoản phải thu Hầu hết công ty phát sinh khoản phải thu với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể tới mức kiểm soát Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi lợi nhuận rủi ro Neu bán hàng trả chậm hội bán hàng, đó, lợi nhuận Nếu bán chịu hàng hoá nhiều chi phí cho khoản phải thu tăng, có nguy phát sinh chi phí cho khoản phải thu khó đòi, đó, -6- rủi ro không thu hồi nợ gia tăng Các doanh nghiệp cần ý, sách tín dụng thương mại phải thường xuyên thay đổi theo tình hình thị trường, đó, nhà quản lý cần ý xem, nới lỏng sách tín dụng thương mại làm tăng lợi nhuận lợi nhuận có đủ bù đắp chi phí vào khoản phải thu hay không? Hoặc ngược lại, thắt chặt sách tín dụng thương mại chi phí cho khoản phải thu tiết kiệm có đủ để bù đắp cho lợi nhuận giảm hay không? Trên thực tế, quản trị khoản phải thu phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, vậy, cac nhà quản lý cần thận trọng việc đánh đổi hội có lợi nhuận tăng thêm nhờ sách tín dụng thương mại rủi ro xuất phát từ khoản phải thu chi phí quảnthu hồi nợ khó đòi Hiệu quảnkhoản phải thu Đánh giá hiệu quảnkhoản phải thu vấn đề then chốt doanh nghiêp Nó gắn liền với tồn phát triển doanh nghiệp Do yậy, việc doanh nghiệp phân tích hiệu quảnkhoản phải thu đánh gía chất lượng quản lý, xây dựng sách bán hàng, sách tín dụng thương mại, uy tín doanh nghiệp với bạn hàng từ vạch khả tiềm tàng để nâng cao kết sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng khoản phải thu Đánh giá hiệu quảnkhoản phải thu thông qua tiêu sau: - kỳ thu tiền bình quân: Chỉ tiêu cho biết số ngày cần thiết để thu hồi khoản phải thu hiệu cao tiêu nhỏ - Vòng quay khoản phải thu kỳ Trong khoản phải thu bình quân bình quân số học khoản phải thu đầu kỳ cuối kỳ Vòng quay khoản phải thu cho biết trung bình năm khoản phải thu quay vòng, tiêu lớn tốt - So sánh với khoản phải trả doanh nghiệp Trên bảng cân đối kế toán, khoản phải trả gọi khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp Nó thể nghĩa vụ doanh nghiệp phải trả toàn số nợ ngắn hạn -7- cho chủ nợ đến hạn Khoản phải trả chủ yếu bao gồm khoản mục phải trả nhà cung cấp người mua trả tiền trước Nhìn vào khoản phải trả , nhận thấy doanh nghiệp chiếm dụng vốn đối tác bao nhiêu? Việc so sánh khoản phải thu khoản phải trả cho biết doanh nghiệp chiếm dụng vốn hay bị chiếm dụng vốn, để từ nhà quản lý có thay đổi sách bán hàng, nguyên vật liệu sách tín dụng thương mại nhằm phù họp với điều kiện II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KPT Các nhân tổ khách quan ảnh hưởng tới hiệu quảnkhoản phải thu Các nhân tố khách quan nhân tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tác động đến việc sử dụng vốn lưu động cho phù họp để thích nghi với biến đổi môi trường xung quanh Chúng nhân tố mà thân doanh nghiệp kiểm soát Điều đòi hỏi thân doanh nghiệp phải tự nắm bắt thích ứng * Các nhân tố môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế tập họp bao gồm nhiều yếu tố có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, biến động cung cầu hàng hóa, mức độ cạnh tranh thị trường Môi trường kinh tế thuận lợi tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng có hiệu nguồn lực mình, ngược lại chúng gây khó khăn cho doanh nghiệp * Các nhân tố môi trường tự nhiên: Đó nhân tố khí hậu, yị trí địa lý, địa hình Các nhân tố có ảnh hưởng lớn đến định chớnh sỏch bỏn hàng doanh nghiệp Chúng tác động đến việc doanh nghiệp lựa chọn vị trí,cách thức bán hàng phù họp với yêu cầu người mua nhằm khuyến khích người tiêu dùng * Các nhân tố môi trường văn hóa xã hội: Đây nhân tố bao quanh doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Dân số thể quy mô nhu cầu tính đa dạng nhu cầu, từ cung cấp dịch vụ thông tin di động doanh nghiệp dự đoán dung lượng thị trường mà doanh nghiệp đạt đến - Thu nhập phân bố thu nhập người tiêu dùng: thu nhập dân cư định đến -8- lượng tiền mà người tiêu dùng dùng cho dịch vụ thông tin di động, mức độ sử dụng thường xuyên, yêu cầu chất lượng dịch vụ, chất lượng mạng Ngoài nhân tố như: trình độ văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo, xu hướng phân bố dân cư ảnh hưởng đến thói quen, tập tính tiêu dùng tầng lớp dân cư từ tác động đến nhu cầu cấu chi tiêu khách hàng * Các sách vĩ mô Nhà nước : - Các chủ trương sách đầu tư Đảng nhà nước ngành bưu viễn thông định tới quy mô đầu tư phát triển mạng lưới doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông tin di động Các nhân tố chủ quan Nếu nhân tố khách quan nhân tố mà doanh nghiệp kiểm soát thay đổi nhân tố chủ quan nhân tố nằm thân doanh nghiệp mà doanh nghiệp kiểm soát điều chỉnh theo hướng có lợi cho Sự thành công hay thất bại doanh nghiệp chủ yếu việc doanh nghiệp có nắm bắt kiểm soát nhân tố chủ quan hay không Những nhân tố là: * Trình độ nguồn nhân lực: nguồn vốn qúy doanh nghiệp có ảnh hưởng to lớn đến thành bại kinh doanh khả cạnh tranh thị trường doanh nghiệp Trình độ kinh nghiệm đội ngũ cán công nhân viên định đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, suất lao động từ tác động đến hiệu quảnkhoản phải thu Còn với cán lãnh đạo quản lý, việc đưa định sản xuất kinh doanh, phương pháp quản lý, mục tiêu định hướng phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thương trường họ * Trình độ khoa học công nghệ: việc áp dụng công nghệ tiên tiến đại hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, nâng cao suất lao động, chất lượng dịch vụ từ tăng hiệu suất quản lý Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp: doanh nghiệp có hệ thống sở hạ tầng( trụ sở làm việc, trung tâm, chi nhánh, hệ thống đại lý ) bố trí họp lý khoa học giúp doanh nghiệp quản lý có hiệu khoản phải thu, thu có hiệu khoản nợ từ khách hàng -9- III Biện pháp giải nợ phải thu Trích lập khoản dự phòng nợ khó đòi Trích lập dự phòng nợ khó đòi giải pháp mang tính chủ động mà doanh nghiệp áp dụng Đây giải pháp giúp doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất xảy với hoạt động kinh doanh khoản nợ có nguy không đòi Điều kiện lập dự phòng khoản thu khó đòi Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, khoản nợ phải thu khó đòi phải đảm bảo điều kiện sau trích lập quỹ dự phòng: – Có đủ xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể: người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác – Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất – Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác, lý hợp đồng cam kết nợ Phương pháp mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi DN phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó: * Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm -10- + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm * Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết,…thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi để trích lập dự phòng – Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, DN tổng hợp toàn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp Tính lãi suất nợ hạn Đối với khách hàng “chây lì”, doanh nghiệp áp dụng lãi suất khoản nợ khó đòi, tương đương lãi suất cho vay ngân hàng Đây cách để buộc khách hàng có trách nhiệm với khoản nợ, giúp doanh nghiệp bớt phần chi phí nợ Chiết khấu nợ khó đòi Nếu khách hàng thực gặp khó khăn khâu toán, chiết khấu nợ giải pháp cần thiết Đây hình thức giảm giá trị khoản nợ cho khách hàng, tạo điều kiện để khách hàng toán nợ dứt điểm Giá trị chiết khấu tùy thỏa thuận hai bên Dù chịu thiệt chút đỉnh đổi lại doanh nghiệp sớm cắt bỏ “cục nợ” dai dẳng Bán nợ Doanh nghiệp xử lý nợ xấu thông qua việc bán nợ cho tổ chức mua bán nợ chuyên nghiệp Tuy nhiên, Việt Nam có đơn vị thực dịch vụ Công ty Mua bán nợ Tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) DATC công ty thuộc Bộ Tài chính, chuyên xử lý nợ xấu cho ngân hàng doanh nghiệp nước Vì vậy, doanh nghiệp cổ phần tư nhân hy vọng tìm đến giải pháp tương lai Xử lý nợ khó đòi thông qua dịch vụ thu hồi nợ Dịch vụ thu hồi nợ có nhiều hình thức hoạt động như: tư vấn thu hồi nợ, thu hồi nợ qua điện thoại, thám tử thu hồi nợ, Đây dịch vụ hợp pháp hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp bên cung cấp dịch vụ đối tác uy tín ngành -11- Một cách ngắn gọn, có yếu tố cần ý: - Công ty có kinh nghiệm mảng nào: Các công ty thu hồi nợ thường có lĩnh vực hoạt động định họ có kinh nghiệm nhiều nhất, ví dụ: Thu nợ ngân hàng, thu nợ từ doanh nghiệp nhỏ, thu nợ từ hộ kinh doanh, Nếu có thể, tham khảo xem đối tượng công ty có kinh nghiệm xử lý - Mức độ hợp pháp công ty: Hãy chắn công ty cung cấp dịch vụ thu hồi nợ hoạt động chuyên nghiệp, có đăng ký kinh doanh, cấp phép tuân thủ đầy đủ pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thu hồi nợ - Khả theo sát đối tượng: Đối tượng thiếu nợ di chuyển đến địa phương khác để trốn nợ Để đối phó với vấn đề này, bên thực thu nợ cần có đủ khả kinh nghiệm để theo dõi sát đối tượng thiếu nợ Điều có nghĩa họ có nguồn thông tin chuyên biệt giúp họ không dễ dàng dấu đối tượng Đây yếu tố đáng cân nhắc người thiếu nợ nhiều lần từ chối nỗ lực liên hệ từ bên doanh nghiệp - So sánh phí phí dự phòng: Một vài phương thức tính giá phổ biến phí cố định phí phần trăm Tất nhiên không thu tiền, bên cung cấp dịch vụ thu hồi nợ không trả thù lao Điều cần lưu ý sử dụng dịch vụ này, số tiền thu chắn 100% số tiền nợ Vì thế, cân nhắc kỹ nhu cầu tài doanh nghiệp trước đưa lựa chọn cuối Tiến hành khởi kiện Khá nhiều doanh nghiệp không ý đến vấn đề thời hiệu khởi kiện dẫn đến việc khó khăn xư lý nợ khó đòi hình thức khởi kiện Theo quy định Luật Thương mại, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải tranh chấp liên quan đến nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Trong thời hạn năm, doanh nghiệp không tiến hàng khởi kiện tòa coi quyền khởi kiện Trong trường hợp thực tế, nhiều doanh nghiệp bị quyền khởi kiện không ý đến thời điểm quan trọng Lý thời hạn nợ hạn, bên nợ thường đưa nhiều lý để kéo dài thời gian trả tiền như: chưa nhận thành toán từ bên thứ ba, chưa phê duyệt xong để toán, Doanh nghiệp trường hợp có tâm lý chờ đợi nhắc nhở bên nợ toán không ý đến thời điểm chậm trả nợ để tiến hành khởi kiện -12- Đến thời hiệu khởi kiện qua, doanh nghiệp quyền đáng để yêu cầu tòa án giải Tuy vậy, hết thời hiệu khởi kiện, doanh nghiệp xác lập lại thời hiệu khởi kiện trường hợp sau: - Bên nợ thừa nhận phần toàn nghĩa vụ đối doanh nghiệp; - Bên nợ thực xong phần nghĩa vụ doanh nghiệp; - Bên nợ doanh nghiệp tự hoà giải với Việc xác lập thực thông qua biên đối chiếu công nợ hai bên, thỏa thuận nợ hay giấy xác nhận nợ văn thể bên nợ thực phần nghĩa vụ doanh nghiệp hóa đơn GTGT toán công nợ, thông tin chuyển khoản toán tiền nợ bên nợ… Khi xảy trường hợp trên, thời hiệu khởi kiện vụ án dân bắt đầu lại kể từ ngày sau ngày xảy kiện nêu Chặt chẽ quản lý nợ Tuy nhắc đến sau bước doanh nghiệp phải thực trước hết, cách thường xuyên, liên tục trình hoạt động kinh doanh Cách tốt để quản lý nợ xấu đừng để xảy Doanh nghiệp phải nắm rõ danh mục nợ phải thu có kế hoạch thu nợ rõ ràng, không để phát sinh nợ khó đòi Muốn vậy, doanh nghiệp phải kiện toàn máy kế toán, thực nghiêm túc chế độ kế toán quản trị Đặc biệt, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra quan hệ giao dịch thường xuyên có số dư phải thu lớn Ngoài ra, có số biện pháp như: - Cơ cấu lại thời hạn nợ: doanh nghiệp điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng doanh nghiệp đánh giá khách hàng suy giảm khả trả nợ trả nợ dầy đủ theo thời hạn nợ cấu lại - Thông qua bạn hàng khách nợ để giữ hàng - Tranh thủ giúp đỡ ngân hàng, tổ chức tín dụng để phong tỏa tài sản, tiền vốn khách nợ -13- B LỢI THẾ BẤT LỢI KHI THỰC HIỆN VỐN HÓA KPT Khái niệm vốn hóa khoản phải thu Chuyển nợ thành vốn góp việc chủ nợ tổ chức thay thu hồi tiền nợ cho doanh nghiệp vay, họ lấy khoản nợ phải thu để “mua” cổ phần doanh nghiệp đối tác quan tâm mua lại khoản nợ từ chủ nợ với giá tương đương theo thỏa thuận Khi đó, chủ nợ người mua nợ trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp, đầu tư thêm vốn để tái cấu lại toàn hoạt động doanh nghiệp từ tổ chức nhân đến hoạt động kinh doanh định hướng phát triển… Lợi Khi chuyển nợ thành vốn, chủ nợ lúc thành cổ đông Họ có động lực để bắt tay đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại Sau doanh nghiệp hoạt động ổn định phát triển, chủ nợ bán lại cho nhà đầu tư quan tâm bán qua thị trường chứng khoán để thu hồi vốn – Đối với TCTD: Việc áp dụng biện pháp giúp ngân hàng sớm thoát khỏi nợ xấu, “làm đẹp” báo cáo tài chính, đồng thời giúp ngân hàng tăng nguồn vốn vốn vay chuyển thành khoản đầu tư tài ngân hàng – Đối với doanh nghiệp: Việc chuyển nợ thành vốn góp giúp doanh nghiệp bỏ áp lực trả nợ cho ngân hàng, có điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn cấp vốn TCTD nguồn vốn đầu tư khác – Đối với kinh tế: Việc xử lý nợ xấu theo biện pháp chuyển nợ thành vốn góp giảm thiểu tác động tiêu cực như: doanh nghiệp bị phá sản, người lao động việc làm… Biện pháp không giúp TCTD sớm thu hồi nợ xấu, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp có hội phục hồi phát triển Bất lợi Trên thực tế, TCTD không mặn mà với biện pháp chuyển nợ xấu thành vốn góp cổ phần doanh nghiệp, tiêu biểu trường hợp Công ty CP Thủy sản -14- Phương Nam: (Vào thời điểm tháng 11/2012, Công ty Phương Nam nợ ngân hàng số tiền khoảng 1.599 tỷ đồng, đứng phá sản Các ngân hàng chủ nợ DATC* thống tái cấu lại Công ty Phương Nam, theo đó, có ngân hàng tham gia góp vốn LienVietPostBank ABBank LienVietPostBank (nắm 62,43% vốn điều lệ), ABBank với tỷ lệ 34,17% Sau tháng tái cấu trúc, Phương Nam đạt kết khả quan Kim ngạch xuất tháng 7,8,9/2013 liên tục tăng, lương tất lao động công ty tăng thêm 20% lên gần mặt chung nhà máy thủy sản địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều khách hàng truyền thống từ Mỹ, Nhật, EU quay lại với công ty.) Các TCTD không mặn mà với biện pháp nguyên nhân sau: - Chức TCTD tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, bao gồm mảng: tín dụng, huy động vốn, dịch vụ thẻ… Do đó, thay góp vốn trực tiếp vào khách hàng nợ xấu đầu tư thời gian, cấp tín dụng xếp nhân tổ chức vào doanh nghiệp nợ xấu, TCTD chọn cách chuyển “chức năng” sang DTAC thông qua biện pháp bán nợ Bằng biện pháp này, TCTD có vốn (dù tỷ lệ vốn cao) để tiếp tục đưa dòng vốn vào hoạt động kinh doanh thay góp vốn tiếp tục rót vốn vào doanh nghiệp thu hồi toàn vốn cho vay - Hầu hết TCTD có chức đầu tư lãnh đạo doanh nghiệp “ngoài ngành” khôi phục hoạt động: Các doanh nghiệp vay vốn TCTD đa dạng, hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề Mỗi doanh nghiệp mạnh lĩnh vực kinh doanh định Bởi vậy, nhiều chủ nợ kinh nghiệm kinh doanh nợ nên việc đứng chèo chống doanh nghiệp bờ vực phá sản không mang lại hiệu mong muốn Đó chưa kể đến việc góp vốn tiếp tục bơm vốnthu hồi vốn toán khiến chủ nợ đau đầu * DATC: Công ty mua bán nợ tồn đọng – Bộ Tài -15- MỤC LỤC -16- .. .Hoạt động quản trị khoản phải thu (biện pháp giải nợ phải thu) Những lợi bất lợi thực vốn hóa khoản phải thu A TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU I Hoạt động quản trị khoản phải thu. .. phong tỏa tài sản, tiền vốn khách nợ -13- B LỢI THẾ VÀ BẤT LỢI KHI THỰC HIỆN VỐN HÓA KPT Khái niệm vốn hóa khoản phải thu Chuyển nợ thành vốn góp việc chủ nợ tổ chức thay thu hồi tiền nợ cho doanh... Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản trị khoản phải thu, những lợi thế và bất lợi khi thực hiện vốn hóa khoản phải thu, Hoạt động quản trị khoản phải thu, những lợi thế và bất lợi khi thực hiện vốn hóa khoản phải thu, Hoạt động quản trị khoản phải thu, những lợi thế và bất lợi khi thực hiện vốn hóa khoản phải thu, Nội dung công tác quản lý các khoản phải thu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay