chuyên đề định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng hiện nay

17 113 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 11:32

ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY I Khái niệm, mục đích, nội dung cấp độ định hướng dư luận xã hội 1.1 Khái niệm định hướng dư luận xã hội DLXH tượng thuộc lĩnh vực tinh thần đời sống xã hội Vì vậy, DLXH bị quy định điều kiện xã hội- lịch sử cụ thể, đồng thời DLXH có tính độc lập tương đối thực chức DLXH chịu điều tiết chủ thể lịch sử, môi trường xã hội quản lý xã hội Có thể nói, DLXH tượng xã hội định hướng tác động có ý thức, tự giác từ phía chủ thể xã hội, chủ thể quản lý xã hội phù hợp với quy luật hình thành biến đổi Như vậy, xem định hướng DLXH trình tác động hợp quy luật vào diễn biến nhằm xác định phương hướng để hướng dẫn, thúc đẩy hình thành DLXH tích cực, có tính tư tưởng cao, khách quan, chân thực, tập trung thống có tác dụng giáo dục.1 Dư luận xã hội mang tính tích cực DLXH có tính tư tưởng cao, tính khách quan, chân thực, tính tập trung thống tính giáo dục Tính tư tưởng DLXH thể chỗ DLXH phù hợp với quan điểm, đường lối Đảng, sách, luật pháp Nhà nước, tâm tư, nguyện vọng nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Tính tư tưởng thể chỗ DLXH phải khẳng định nhân tố mới, điển hình tiên tiến, xu hướng tích cực đời sống xã hội, kiên phê phán tệ nạn tiêu cực xã hội cản trở phát triển tất yếu đất nước DLXH có tính khách quan, chân thực dư luận phản ánh tiến trình diễn biến kiện, tượng bối cảnh xã hội định, phản ánh toàn diện sai, tiến lạc hậu, thành tích hạn chế, yếu kém, đồng thời hướng người đến đúng, thiện, đẹp TS Nguyễn Đình Gấm: Những vấn đề tâm lý xã hội nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, tr16 Tính tập trung, thống DLXH có nghĩa là, luồng ý kiến DLXH, đối lập hay phân tán ý kiến, phán xét đánh giá chủ thể DLXH hướng vào khách thể định đạt độ tập trung thống tương đối cao Nó không bị ảnh hưởng tin đồn thất thiệt, không bị dao động tác nhân khác phân hóa thành nhiều luồng ý kiến trái chiều DLXH có tính giáo dục dư luận góp phần hình thành cho người giới quan khoa học, nhân sinh quan đắn, niềm tin vào chủ trương, đường lối, sách, pháp luật, dư luận có tác động điều chỉnh thái độ hành vi công chúng, khơi dạy, cổ vũ tính tích cực, sáng tạo người hướng vào việc thực nhiệm vụ trị đặt trước xã hội 1.2 Mục đích định hướng DLXH Định hướng DLXH có mục đích xác định phương hướng cho DLXH Bởi lẽ, DLXH thường diễn biến phức tạp, theo chiều hướng tích cực tiêu cực, đắn sai lầm, tiến lạc hậu, có tác dụng giáo dục phản giáo dục Định hướng DLXH phải đạt tới yêu cầu phán xét đánh giá dư luận dựa chuẩn mực xã hội đắn, tiến bộ, phù hợp với đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, với giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, đảm bảo thống lợi ích trước mắt lâu dài, lợi ích tập thể lợi ích toàn xã hội Định hướng DLXH trình hướng dẫn, thúc đẩy DLXH diễn theo mục đích xác định, làm cho diễn biến DLXH trình tự giác trình tự phát, mò mẫm Xác định phương hướng cho DLXH đồng thời tác động vào DLXH theo nội dung phương thức định đạt tới mục đích hình thành DLXH tích cực kiện, tượng trình xã hội mà dư luận phán xét 1.3 Nội dung định hướng dư luận xã hội Định hướng dư luận xã hội tác động tổ chức trị, trị - xã hội, xã hội, quan truyền thông đến trình hình thành biến đổi DLXH nhằm xác lập công chúng nhận thức vấn đề, kiện, tượng, có thái độ phù hợp hành vi phát ngôn hợp lý Nội dung định hướng DLXH có vấn đề sau: Một là, hình thành công chúng nhận thức đắn kiện, tượng, trình xã hội Nhận thức tượng tâm lý giúp cho người hiểu biết thực khách quan, tạo sở cho khả định hướng, tự điều khiển thái độ hành vi ứng xử người tình định Trong DLXH, phản ánh kiện, tượng mang tính riêng nhóm xã hội, nhận thức họ chứa đựng chân lý sai lầm Vì vậy, hình thành nhận thức đắn kiện, tượng vấn đề mang tính quy luật, đồng thời phụ thuộc vào nhiều nhân tố chủ quan Hình thành nhận thức kiện, tượng trình tác động chủ thể (Đảng Nhà nước, tổ chức xã hội) để đối tượng (cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân) phản ánh đắn thực khách quan Nội dung hình thành nhận thức chung kiện, tượng thể ba yêu cầu: Thứ , công chúng nhận thức đặc điểm, ý nghĩa, chất kiện, tượng xảy phù hợp với lịch sử logic biểu Thứ hai, công chúng nhận thức kiện, tượng xảy giới quan vật biện chứng, kinh nghiệm phương pháp tư khoa học Thứ ba, nhận thức công chúng kiện, tượng phải sở quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, chuẩn mực giá trị truyền thống, yêu cầu phát triển tập thể xã hội Hai là, hình thành công chúng thái độ phù hợp với kiện, tượng Thái độ đặc trung tâm lý xã hội có tính chủ thể cao, gắn với nhu cầu, động cơ, mục đích cá nhân điều kiện xã hội, lịch sử cụ thể Thái độ hình thành trình người hoạt động, giao tiếp dựa sở khái quát hóa hiểu biết, cảm xúc, tình cảm đối tượng, kiện, tượng định Sự hình thành thái độ diễn trình tích hợp động cơ, mục đích cá nhân trao đổi quan điểm cá nhân, nhóm xã hội với Những quan điểm giống củng cố trở thành sở cho cách ứng xử chung Còn nhóm, cộng đồng tồn quan điểm khác diễn trình trao đổi, cọ sát, đấu tranh để loại bỏ quan điểm sai làm cho quan điểm ưu lấn át quan điểm khác Trên sở diễn phán xét đánh giá, bày tỏ quan điểm, thái độ nhóm cộng đồng xã hội Ba là, hình thành hành vi phát ngôn hợp lý công chúng kiện, tượng Hành vi phát ngôn lời nói, ngôn ngữ, đối thoại diễn trình người trao đổi với kiện, tượng Nó mặt thực nhận thức, cảm xúc, tình cảm chủ thể kiện, tượng Hành vi phát ngôn hợp lý phải đảm bảo yêu cầu sau: Thứ nhất, thống nhất, thể trí cao với đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, giá trị truyền thống dân tộc, nhiệm vụ tập thể cộng đồng phải giải Thứ hai, thể thống nhận thức, tình cảm, động bên công dân, bộc lộ thái độ đắn, phù hợp với nội dung cần chuyển tải Thứ ba, phù hợp với qui tắc chuẩn mực ngôn ngữ thừa nhận xã hội cộng đồng Ngôn ngữ phải rõ ràng, xác, phổ thông, dễ hiểu, tạo sức thuyết phục ảnh hưởng, lôi nhiều nhóm xã hội, nhiều cộng đồng xã hội tham gia vào trình ngôn luận công lý tiến 1.4 Các cấp độ định hướng dư luận xã hội Định hướng dư luận xã hội sử dụng nguồn thông tin thống tác động đến cá nhân, nhóm cộng đồng xã hội làm thay đổi nhận thức, thái độ họ, tạo trí đồng thuận việc thực thắng lợi nhiệm vụ đặt trước xã hội Định hướng dư luận xã hội tác động ba cấp độ: cá nhân, nhân xã hội cộng đồng - Định hướng cấp độ cá nhân: việc sử dụng phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục để tác động đến cá nhân nhằm thay đổi nhận thức, thái độ cá nhân theo hướng có lợi cho tập thể, cộng đồng Cá nhân vừa chủ thể mang ý kiến, vừa chủ thể nhận thức phản ánh dư luận xã hội Quan điểm, thái độ cá nhân kiện, tượng có liên quan trực tiếp gián tiếp đến lợi ích mà kiện, tượng mang đến cho họ Mỗi cá nhân thường gắn với nhóm xã hội định mang đặc trưng nhóm xã hội Xét quan hệ với nhóm xã hội định, cá nhân vừa có điểm chung nhóm đó, vừa có điểm riêng biệt, đặc trưng nhóm xã hội khác Đồng thời cá nhân có đặc trưng riêng có Trong định hướng dư luận xã hội cấp độ cá nhân cần đặc biệt lưu ý đến đặc điểm riêng tâm lý cá nhân - Định hướng cấp độ nhóm xã hội: xã hội, cá nhân gắn với nhóm xã hội định, chịu tác động qui tắc, chuẩn mực nhóm tuân thủ định nhóm Để xác định nhóm xã hội, người ta đưa hàng loạt tiêu chí Mỗi ngành khoa học khác dựa đặc trưng bản, tính bền vững tính tương đối đồng cá nhân để xác định nhóm xã hội khác Khi định hướng dư luận xã hội cấp độ nhóm việc sử dụng vai trò cá nhân người có uy tín, có địa vị cao nhóm quan trọng Người đứng đầu tổ chức, thủ trưởng quan, thủ lĩnh nhóm xã hội thường có vai trò định hướng rõ ý kiến thành viên thuộc tổ chức, hay nhóm xã hội Vì vậy, cung cấp cho người đứng đầu quan, đơn vị, thủ lĩnh nhóm xã hội thật đầy đủ, kịp thời, xác thông tin thức có định hướng quan trọng thực định hướng dư luận xã hội thông qua vai trò họ Những người nhóm thường suy nghĩ hành động so sánh, đối chiếu với suy nghĩ hành động người xung quanh, người nhóm nhằm đạt “ăn khớp” hay đồng thuận, chia sẻ, cảm thông người xung quanh Vì vậy, định hướng dư luận nhóm thông qua việc tác động lên chuẩn mực nhóm, tác động vào ý thức trách nhiệm cá nhân thực hiện, tuân thủ chuẩn mực nhóm - Định hướng cấp độ cộng đồng (xã hội) Định hướng cộng đồng có phạm vi tác động rộng định hướng nhóm xã hội, hoạt động định hướng mang tính liên nhóm Các thông điệp tham gia vào trình định hướng dư luận thường phản ánh lợi ích chung cộng đồng Phương tiện chủ yếu tham gia trình định hướng cấp độ cộng đồng thường phương tiện truyền thông đại chúng, chủ yếu loại hình báo chí báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử Đây phương tiện truyền thông phổ biến, có sức lan tỏa nhanh, tác động phạm vi rộng lớn Sự phát triển nhanh chóng, đa dạng loại hình phương tiện truyền thông đại chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hướng dư luận xã hội cấp độ cộng đồng Tuy nhiên, việc bùng nổ phương tiện truyền thông đại chúng, việc phát triển đa dạng mạng xã hội tạo khó khăn định việc quản lý thông tin, quản lý, giám sát hoạt động trình truyền thông Nếu sản phẩm truyền thông mang nội dung định hướng dư luận xã hội tốt tạo đồng thuận, trí cao cộng đồng Ngược lại, nội dung sản phẩm truyền thông không định hướng rõ ràng chúng phản tác dụng định hướng dư luận xã hội, chí chúng tạo nên tâm trạng hoài nghi, hoang mang, lo lắng cộng đồng Vì vậy, quản lý, giám sát chặt chẽ khoa học hoạt động truyền thông vấn đề quan trọng nhạy cảm định hướng dư luận xã hội II Một số phương pháp chủ yếu định hướng dư luận xã hội 2.1 Định hướng dư luận xã hội thông qua uy tín người lãnh đạo, thủ lĩnh nhóm xã hội Cơ sở tâm lý việc sử dụng phương pháp để định hướng dư luận xã hội qui luật nhân cách hóa quan hệ: người ta ý đến nói ý đến người nói Cùng nội dung phát ngôn phát ngôn giáo sư, nhà khoa học hay khách người ta tin phát ngôn sinh viên hay nhân viên bình thường Trong quan, tập thể, nhóm xã hội, họ người lãnh đạo, quản lý, nhà hoạt động xã hội có uy tín Trong tôn giáo, họ chức sắc tôn giáo (cha cố, nhà tu hành) Trong dân tộc thiểu số miền núi họ già làng, trưởng nông thôn họ trưởng họ tộc, người cao tuổi Có thể nói, người lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng quan, thủ lĩnh nhóm xã hội có vai trò to lớn việc hình thành định hướng dư luận xã hội diễn quan, đơn vị nhóm xã hội, tập thể mà họ người lãnh đạo, quản lý, thủ lĩnh Vai trò, tác dụng định hướng dư luận xã hội tỷ lệ thuận với phẩm chất, lực uy tín họ Nếu cán lãnh đạo, quản lý có uy tín lớn, có trình độ cao, đánh giá họ công chúng tin cậy, noi theo dư luận xã hội trường hợp phát triển theo hướng tích cực Đặc biệt, định hướng dư luận xã hội vấn đề quan trọng, nhạy cảm cần cử người có địa vị cao, có uy tín lớn phát ngôn để công chúng nhanh chóng có chấp nhận Tuy nhiên, người lãnh đạo, quản lý, thủ lĩnh nhóm xã hội cần thấy rõ trách nhiệm tác dụng định hướng dư luận xã hội cộng đồng để cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề cần phát ngôn thực vai trò định hướng dư luận xã hội Phương pháp có tác dụng lớn hướng dẫn dư luận tập thể, dư luận nhóm Để định hướng DLXH phạm vi rộng lớn mời người có uy tín phát ngôn phương tiện truyền thông đại chúng 2.2 Định hướng dư luận xã hội thông qua sinh hoạt, hội họp tổ chức Các tổ chức bao gồm tổ chức trị, trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, xã hội, kinh tế sinh hoạt, hội họp chúng kênh truyền thông, phương tiện tác động tư tưởng cho nên, chúng kênh, phương tiện sử dụng để định hướng dư luận xã hội Định hướng dư luận xã hội qua kênh có ưu trội định hướng dư luận cách nhanh chóng trực tiếp đến nhóm đối tượng sinh hoạt tổ chức Bởi lẽ xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa người sinh hoạt tổ chức đồng thời sinh hoạt nhiều tổ chức Để định hướng dư luận xã hội kịp thời, trực tiếp, sinh hoạt, hội họp tổ chức cần thực tốt trình mang tính hai chiều sau: - Truyền đạt, cung cấp thông tin xác, kịp thời, thông tin thức, thống, thông tin chọn lọc kỹ - Đấu tranh khắc phục quan điểm, tư tưởng, ý kiến lệch lạc, bác bỏ tin đồn nhảm, luận điểm phản tuyên truyền, sai trái, xuyên tạc,… Vai trò định hướng DLXH thông qua sinh hoạt, hội họp tổ chức, thiết chế xã hội lớn, củng cố, tăng cường, thường xuyên xây dựng, kiện toàn tổ chức sạch, vững mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt, hội họp tổ chức, thiết chế xã hội cách chủ động, tích cực định hướng DLXH 2.3 Định hướng DLXH thông qua hoạt động phương tiện truyền thông đại chúng, trước hết báo chí DLXH hình thành qua kênh truyền thông, giao tiếp xã hội Tuy nhiên, thông qua giao tiếp trực tiếp, chế truyền miệng, DLXH hình thành chậm Ngoài ra, qua kênh trực tiếp, dư luận có trạng thái phân tán cao, cục thông tin hay bị sai lệch, khó hình thành dư luận nhóm lớn, dư luận rộng rãi quy mô toàn xã hội Giao tiếp qua phương tiện truyền thông tin đại chúng giao tiếp số đông, hướng đến số đông quần chúng Kênh có khả phát tán thông tin nhanh, diện rộng, tức thời, đồng thời lúc tới số đông công chúng Trong định hướng DLXH, phương tiện truyền thông đại chúng có nhiệm vụ sau: Thứ nhất, góp phần tăng cường dân chủ hóa mặt đời sống xã hội, có dân chủ hóa thông tin, tạo điều kiện để nhân dân biết, bàn, dược kiểm tra vấn đề có liên quan đến lợi ích đáng họ Thứ hai, hình thành, tạo lập DLXH tích cực vấn đề, kiện nhằm thúc đẩy hay hạn chế phát triển kiện, tượng Thứ ba, thông tin cho nhân dân tình trạng DLXH vấn đề tạo nên mối quan tâm chung toàn xã hội, vấn đề có tính cấp Thứ tư, xây dựng lòng tin, giới quan khoa học chuẩn mực giá trị đắn, tiến bộ, nhân văn Thứ năm, điều chỉnh hành vi cá nhân xã hội, tăng cường tính tích cực trị - xã hội quần chúng Với chức ưu vốn có phương tiện truyền thông đại chúng, chủ yếu báo chí, tham gia định hướng DLXH với phương thức sau: - Báo chí tham gia xã hội hóa kiện, tượng để đông đảo tầng lớp xã hội biết bày tỏ thái độ - Báo chí cung cấp thông tin đa dạng, nhiều chiều, sâu sắc giúp trình đánh giá công chúng kiện, tượng mang tính khách quan nhiều - Thông qua trình luận bàn kiện, tượng, báo chí tham gia vào trình hình thành quan điểm, cách đánh giá kiện tượng - Báo chí phân tích, làm sáng tỏ mối liên hệ kiện, tượng với lợi ích cộng đồng, quốc gia hay nhóm xã hội Nhờ việc làm sáng tỏ mối quan hệ mà công chúng bày tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối, đồng tình hay không đồng tình kiện, tượng diễn - Bằng việc thông tin kiện, tượng quy mô rộng lớn, báo chí góp phần khơi nguồn, tạo lập DLXH Tuy nhiên, tham gia tạo lập DLXH thông qua việc cung cấp thông tin kiện, tượng, báo chí phải lựa chọn thông tin, phải đứng lợi ích giai cấp, dân tộc, quốc gia để lựa chọn Điều có nghĩa từ thực chức phản ánh, báo chí tham gia vào việc định hướng DLXH - Việc phản ánh tính đa dạng, phong phú, nhiều chiều dư luận, báo chí góp phần tạo nên công chúng cách đánh giá vừa khách quan, vừa dân chủ, tạo nên tính tự giác cho trình tiếp nhận thông tin hình thành DLXH tích cực, tránh võ đoán, gò ép Theo qui luật uy tín nêu trên, sử dụng báo chí để định hướng DLXH, phải mời nhà báo, tờ báo có uy tín tham gia, người lãnh đạo, quản lý, thủ lĩnh dư luận phát ngôn báo chí 2.4 Định hướng dư luận xã hội dư luận Trong đám đông quần chúng, thường xuất nhóm nhỏ có vai trò tiến tiến, có uy tín cao có ảnh hưởng định đến nhóm lớn Trong công tác định hướng DLXH, sử dụng dư luận đắn nhóm nhỏ tiên tiến để định hướng dư luận nhóm lớn Muốn sử dụng DLXH để định hướng DLXH, trước hết phải huy động kênh, phương tiện truyền thông tạo lập dư luận Sau phản ánh DLXH kênh, phương tiện truyền thông, đồng thời sử dụng dư luận để định hướng dư luận nhóm xã hội khác, toàn xã hội 2.5 Định hướng DLXH cách tác động vào yếu tố có ảnh hưởng đến trình hình thành, biến đổi quan điểm, thái độ người - Tác động đến yếu tố nhận thức chủ thể dư luận cách cung cấp thông tin xác, đầy đủ, kịp thời Thông tin, hiểu biết chủ thể định việc đánh giá hay sai, sâu hay nông, khách quan hay chủ quan, thiên lệnh kiện, tượng, nói cách khác định tính xác, khách quan DLXH hay tình hình tư tưởng tầng lớp nhân dân Tuy nhiên, cần lưu ý kiện, tượng đơn giản dư luận đa số thường Còn kiện, tượng phức tạp, đa diện, đa chiều cạnh, lại xuất lần đầu dư luận người có nhiều thông tin, có hiểu biết thường Trong trường hợp ý kiến, dư luận ý kiến, dư luận đa số Có thể nói, nội dung, tính chất DLXH định trình độ hiểu biết, tảng văn hóa, tri thức chủ thể DLXH Vì vậy, việc nắm bắt định hướng DLXH cần tham khảo, ý sử dụng ý kiến tầng lớp có trình độ học vấn, trình độ văn hóa cao, có thâm niên công tác “bề dày” kinh nghiệm, đặc biệt cần tham khảo, sử dụng ý kiến, dư luận “giới tinh hoa” - Đứng quan điểm lợi ích, giải thích làm rõ mối quan hệ lợi ích để định hướng DLXH Thái độ phán xét đánh giá người kiện, tượng phụ thuộc vào mối quan hệ lợi ích họ kiện, tượng Người ta đồng tình với kiện, tượng phù hợp với lợi ích họ, ủng hộ người mang lại lợi ích cho họ Ngược lại, người ta phản đối, lên án kiện, tượng, người ngược lại lợi ích Cho nên, định hướng DLXH, cần phải làm rõ lợi ích đáng công chúng giải thích rõ quan hệ lợi ích họ thông qua để kích thích, lôi kéo họ bày tỏ quan điểm, thái độ tích cực Cần lưu ý quan điểm, thái độ cực đoan, phản ánh lợi ích cục bộ, cực đoan thường khó thay đổi quan điểm, thái độ cực đoan Trong trường hợp công chúng xuất quan điểm cực đoan, phải tăng cường tiếp xúc cá nhân, đối thoại trực tiếp, chân tình, tác động tình cảm dễ có thay đổi quan điểm, thái độ 2.6.Tăng cường giáo dục tư tưởng cho công chúng cách chủ động nhất, tích cực để định hướng dư luận xã hội Tác động to lớn, ý nghĩa tích cực chủ động phương pháp chỗ, nhờ giáo dục tư tưởng mà công chúng hình thành giới quan vật biện chứng, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, có chuẩn mực định hướng giá trị đắn để làm sở, cho việc đánh giá phán xét Đồng thời, giáo dục tư tưởng góp phần hình thành, nâng cao trình độ tư duy, trình độ nhận thức trị sắc bén, xác để công chúng vận dụng việc xem xét, đưa nhận định, ý kiến khách quan, khoa học kiện, tượng, vấn đề Giáo dục tư tưởng hình thành cho công chúng niềm tin khoa học lĩnh giúp họ kiên định lập trường, quan điểm, không hoang mang, giao động trước tin đồn nhảm, kích động, luận điệu xuyên tạc lực thù địch, biết đứng vững lập trường, quan điểm Đảng lợi ích nhân dân, dân tộc, giai cấp để thể ý kiến kiện, tượng, vấn đề III Nâng cao hiệu định hướng dư luận xã hội 3.1 Những thuận lợi khó khăn việc định hướng dư luận xã hội 3.1.1 Thuận lợi Công tác định hướng DLXH nước ta có nhiều thuận lợi bản, là: - Sự nghiệp đổi mang lại nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Những thành tựu tạo cho người dân điều kiện, hội tham gia ngày nhiều vào đời sống trị đất nước, tính tích cực trị - xã hội nhân dân ngày cao Nhân dân ngày biết, bàn bạc công khai vấn đề liên quan đến nhu cầu, lợi ích họ - Hệ thống trị đất nước ngày phát triển, hoàn thiện Các tổ chức trị - xã hội ngày phát huy vai trò to lớn đời sống xã hội, uy tín tổ chức ngày tăng trước nhân dân Các tổ chức trị - xã hội thực trở thành kênh quan trọng để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, quan điểm - Dân chủ hóa lĩnh vực đời sống xã hội ngày nâng cao Nhân dân ngày tham gia rộng rãi vào trình hình thành sách có liên quan đến nhu cầu, lợi ích họ Trình độ văn hóa văn hóa trị nhân dân nâng cao, ý kiến, quan điểm, đánh giá, phán xét nhân dân ngày sâu chất lượng - Các phương tiện truyền thông, phương tiện truyền thông đại chúng ngày phát triển đưa thông tin đến hầu hết đối tượng công chúng kể công chúng vùng sâu, vùng xa Thông tin phương tiện truyền thông mang đến cho công chúng ngày đa dạng, phong phú, cập nhật mang tính khách quan - Sự quan tâm tăng Đảng Nhà nước việc lãnh đạo, đạo, quản lý công tác DLXH nói chung công tác định hướng DLXH nói riêng Trong nhiều văn bản, Đảng Nhà nước ta coi trọng vai trò DLXH, coi việc định hướng DLXH nhiệm vụ quan trọng công tác tư tưởng, công tác báo chí - truyền thông 3.1.2 Khó khăn - Sự phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu làm cho cấu xã hội ngày đa dạng Sự phân hóa giai tầng xã hội, thu nhập mức sống ngày gia tăng, theo phân hóa lợi ích, đa dạng tư tưởng, quan điểm ngày phát triển Sự khác biệt nhận thức, đánh giá phán xét kiện, tượng, trình xã hội giai tầng, nhóm xã hội, tổ chức xã hội có xu hướng gia tăng phát triển xu hướng tất yếu - Trong điều kiện bùng nổ thông tin, công chúng tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, đa chiều Trong số có số luồng thông tin trái chiều, thất thiệt từ lực thù địch phận không nhỏ công chúng chưa “miễn dịch” trước công chúng, chưa đủ lĩnh để chiến thắng cám dỗ, chưa có nhãn quan sáng suốt để đánh giá - sai, thật - giả vốn có luồng thông tin - Do chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán làm công tác thông tin, tuyên truyền chưa đủ lực định hướng thông tin Đội ngũ cán làm công tác nghiên cứu, định hướng DLXH chưa đủ trình độ nghiên cứu, nắm bắt, phân tích, dự báo xu hướng vận động DLXH, thiếu khả năng, đặc biệt khả phối hợp với người làm công tác truyền thông việc định hướng DLXH 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu định hướng dư luận xã hội 3.2.1 Đổi tăng cường lãnh đạo Đảng công tác định hướng dư luận xã hội Đảng lãnh đạo toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng công tác định hướng DLXH – nội dung quan trọng công tác tư tưởng, công tác lãnh đạo quản lý xã hội Định hướng DLXH trước hết chủ yếu việc cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời có định hướng cho DLXH thông qua tất phương tiện truyền thông, phương tiện công tác tư tưởng Để đảm bảo cho việc đổi mới, tăng cường lãnh đạo Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác định hướng DLXH cần quan tâm đến vấn đề sau: Thứ nhất, lãnh đạo, đạo phải kịp thời Sự kiện, tượng khách thể phán xét DLXH, đối tượng phản ánh truyền thông thường xuất hiện, tồn khoảng thời gian xác định Trong khoảng thời gian DLXH trải qua nhiều giai đoạn phát triển không ngừng biến đổi, chí có lúc biến đổi nhanh Vì vậy, thông tin cung cấp để định hướng DLXH phải kịp thời Nếu chậm trễ, định định hướng DLXH có tác dụng, chí tác dụng thực trạng DLXH biến động khác thời điểm định Để phương tiện truyền thông, trước hết báo chí thông tin đầy đủ, xác kiện, tượng, cấp ủy Đảng thông qua quan chuyên môn, cần sớm đưa quan điểm đạo thức để phương tiện truyền thông có phương hướng thông tin thống nhất, kịp thời Nếu lãnh đạo, đạo chậm, quan điểm thức, thống quan lãnh đạo thiếu kịp thời hiệu lực, hiệu lãnh đạo hạn chế, theo hiệu định hướng DLXH bị hạn chế Thứ hai, lãnh đạo, đạo phải rõ ràng, xác có tính thống cao Để định hướng DLXH theo mục đích đặt ra, thông tin mà phương tiện truyền thông cung cấp phải rõ ràng, thể công khai, quán quan điểm, kiến Để có thông tin đạt yêu cầu đó, quan thông tin, tuyên truyền Đảng cần nhận lãnh đạo, đạo chặt chẽ, khoa học, xác, đặc biệt phải có tính thống nhất, nhât quán cao từ phía tổ chức, cá nhân có trách nhiệm Đảng Nếu đạo thiếu thống nhất, diễn theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, quan truyền thông, truyền thông đại chúng khó khăn việc đưa tin số trường hợp buộc phải dừng việc thông tin, tác động định hướng DLXH giảm, chí 3.2.2 Tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội DLXH tượng xã hội định hướng định hướng DLXH công việc khó khăn, phức tạp Để có sở cho việc xác định nội dung, lựa chọn phương pháp định hướng DLXH, phải có thông tin đầy đủ thực trạng xu hướng vận động DLXH nghĩa phải nghiên cứu Các nghiên cứu làm cho việc định hướng DLXH phải hướng vào việc làm rõ chất, tính qui luật nhân tố khách quan, chủ quan tác động, ảnh hưởng đến trình phát sinh, phát triển luồng dư luận khác sở khoa học để đánh giá, phân tích luồng dư luận Việc nghiên cứu, nắm bắt DLXH cần tuân thủ nghiêm ngặt công đoạn, khâu, yêu cầu kỹ thuật phương pháp nghiên cứu, đảm bảo kết nghiên cứu mang tính khách quan, chân thực Các điều tra phục vụ công tác định hướng DLXH cần tổ chức theo định hướng chủ yếu sau: - Các điều tra quan chức Đảng Nhà nước tiến hành định kỳ nhằm giúp quan truyền thông nắm bắt DLXH vấn đề, kiện thời sự, nóng bỏng giai đoạn Kết nghiên cứu, nắm bắt DLXH theo hướng giúp quan truyền thông cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch thông tin- truyền thông Để chủ đề nghiên cứu phục vụ đắc lực công tác định hướng DLXH quan truyền thông trước tiến hành điều tra, quan chức trưng cầu, tham khảo ý kiến quan truyền thông nội dung nghiên cứu - Các điều tra xuất phát từ yêu cầu quan truyền thông.Theo hướng nghiên cứu này, quan truyền thông độc lập nghiên cứu quan truyền thông liên kết, phối hợp với nghiên cứu hay “đặt hàng” quan chuyên nghiên cứu DLXH thực Ngoài hai hướng nghiên cứu, nắm bắt DLXH nêu trên, tất quan, tổ chức hệ thống trị cần chủ động, kịp thời nắm bắt DLXH kiện, tượng mang tính thời sự, liên quan đến lợi ích quan, tổ chức lợi ích quốc gia- dân tộc Những thông tin DLXH nắm bắt qua kênh sở quan trọng để định hướng DLXH nội quan, tổ chức định hướng DLXH qui mô toàn xã hội Chất lượng nghiên cứu, nắm bắt DLXH vấn đề quan trọng Nó việc định hướng DLXH, yếu tố định chất lượng, hiệu định hướng DLXH Tuy nhiên, chất lượng nghiên cứu, nắm bắt DLXH nhiều hạn chế trình độ, lực đội ngũ cán làm công tác DLXH công tác tổ chức, quản lý, đạo hoạt động nghiên cứu DLXH nhiều bất cập Các phương pháp nghiên cứu, nắm bắt DLXH mà phận nghiên cứu DLXH Ban Tuyên giáo địa phương, cấp huyện cấp sở sử dụng thường phương pháp truyền thống Các phương pháp đại, phương pháp xã hội học quan sát, vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung, phương pháp liên tưởng, phương pháp bổ khuyết, phương pháp người thứ ba phương pháp phân tích nội dung, phương pháp điều tra bảng hỏi… sử dụng Lý tình trạng có nhiều chủ yếu kinh phí lực cán Do kinh phí cấp ỏi, hiểu biết phương pháp đại không nhiều, cấp sở cấp sở, cán làm công tác DLXH, cộng tác viên DLXH thường sử dụng phương pháp truyền thống đề thu thập thông tin Mặc dù phương pháp có ưu điểm nhanh, tốn hạn chế thông tin thiếu tính khách quan không định lượng Để cán làm công tác DLXH sử dụng đa dạng phương pháp, biết phối hợp nhiều loại phương pháp nghiên cứu điều tra cần thiết phải bồi dưỡng lực nghiên cứu, nắm bắt DLXH phương pháp xã hội học đại 3.2.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực định hướng dư luận xã hội cho cán truyền thông cán làm công tác dư luận xã hội Trong việc định hướng DLXH, vấn đề lực cán làm công tác truyền thông, cán làm công tác DLXH, cộng tác viên DLXH cán lãnh đạo, quản lý, thủ lĩnh dư luận đóng vai trò quan trọng Để cán truyền thông, cán công tác DLXH nhận thức đắn, sâu sắc trách nhiệm định hướng DLXH mình, có kiến thức kỹ định hướng DLXH tốt nhất, hợp lý nhất, họ phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhà trường thực tiễn nghề nghiệp Những kiến thức kỹ công tác DLXH nói chung kỹ định hướng DLXH nói riêng cần đào tạo, bồi dưỡng cho cộng tác viên DLXH cán truyền thông bao gồm: kiến thức lý luận nghiệp vụ công tác tư tưởng, kiến thức tâm lý học xã hội, xã hội học, khoa học trị, hiểu biết chuyên sâu quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Đồng thời, họ cần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận DLXH, kỹ điều tra, nghiên cứu, nắm bắt DLXH, kỹ tổng hợp, phân tích, dự báo DLXH Biết xây dựng kế hoạch am hiểu sâu sắc bước tiến hành điều tra DLXH… Hình thức đào tạo, bồi dưỡng là: đào tạo dài hạn ngành xã hội học, tâm lý học, trị học – công tác tư tưởng, tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao… Để chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, đáp ứng nhu cầu công tác cần tổ chức thăm dò nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu, rút kinh nghiệm nghiệp vụ cộng tác viên DLXH hình thức bồi dưỡng qua cộng tác viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đồng thời kênh để phát hiện, nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên DLXH 3.2.4 Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ phương tiện truyền thông định hướng DLXH, phát huy vai trò tham mưu, đạo, kiểm tra Ban Tuyên giáo cấp phối hợp lực lượng, phương tiện định hướng DLXH Tham gia định hướng DLXH tất lực lượng, phương tiện truyền thông bao gồm phương tiện truyền thông trực tiếp (truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm) truyền thông gián tiếp (truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng) Trong phương tiện truyền thông đây, vai trò to lớn thuộc phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên vai trò thủ lĩnh dư luận (những người lãnh đạo, quản lý, người có uy tín cộng đồng) Do có nhiều cá nhân, nhiều tổ chức, nhiều lực lượng, nhiều phương tiện tham gia định hướng DLXH nên việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt nguyên tắc bắt buộc giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu định hướng DLXH Trong trình phối hợp, phương tiện tôn mục đích, chức năng, nhiệm vụ phải kịp thời đưa thông tin khách quan, chân thực đến công chúng Tránh việc đưa thông tin sai phạm trị - tư tưởng, thiếu khách quan thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận Đối với kiện, vấn đề nhạy cảm, DLXH lan tỏa nhanh, tác động mạnh mẽ, sâu sắc đời sống xã hội, thiếu phối hợp, thống nhất, chia sẻ quan điểm lợi ích chung dẫn đến hỗn loạn, định hướng, công chúng hoang mang tin vào ai, chủ thể, phương tiện truyền thông Ban Tuyên giáo cấp có vai trò quan trọng việc tham mưu cho cấp ủy cấp đạo, kiểm tra công tác định hướng DLXH Trong việc phối hợp kênh truyền thông để định hướng DLXH, Ban Tuyên giáo cấp cần phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy chủ động xây dựng chủ trương định hướng DLXH kiện, tượng phức tạp, nhạy cảm, Đồng thời cần nắm lấy thể vai trò hoạt động đạo phối hợp 3.2.5 Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, hạn chế nhận thức sai lệch loại bỏ tin đồn nhảm, kích động, chia rẽ Định hướng DLXH để hình thành DLXH đắn, tích cực, có lợi cho việc ổn định phát triển xã hội Điều tất yếu đòi hỏi phải đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định quan điểm đắn, thức Đảng Nhà nước ta Đồng thời cần minh bạch hóa nguồn thông tin, phân biệt rõ DLXH tin đồn, loại bỏ tin đồn thất thiệt, luận điệu kích động, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Ủng hộ luồng DLXH đắn, tích cực Trong ý kiến, quan điểm DLXH có nhiều ý kiến, quan điểm đắn, khách quan có nhiều luồng ý kiến, quan điểm sai lầm, chủ quan, thiên lệch mà ý kiến, quan điểm có nguyên nhân từ việc thiếu thông tin có thông tin bị bóp méo, bị biến dạng lợi ích cá nhân cực đoan “lợi ích nhóm” cục Trong điều kiện cần cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan quan trọng phải phân tích rõ mối quan hệ lợi ích để sở hạn chế, chấn chỉnh nhận thức sai lệch, tạo môi trường cho DLXH đắn, lành mạnh phát triển phát huy tác dụng đời sống xã hội./ ... dụng để định hướng dư luận xã hội Định hướng dư luận xã hội qua kênh có ưu trội định hướng dư luận cách nhanh chóng trực tiếp đến nhóm đối tượng sinh hoạt tổ chức Bởi lẽ xã hội, xã hội xã hội chủ... đạo Đảng công tác định hướng dư luận xã hội Đảng lãnh đạo toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng công tác định hướng DLXH – nội dung quan trọng công tác tư tưởng, công. .. vấn đề quan trọng nhạy cảm định hướng dư luận xã hội II Một số phương pháp chủ yếu định hướng dư luận xã hội 2.1 Định hướng dư luận xã hội thông qua uy tín người lãnh đạo, thủ lĩnh nhóm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng hiện nay, chuyên đề định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng hiện nay, chuyên đề định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay