tài chính doanh nghiệp thương mại chương 4

28 155 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:58

Chng Ngun ti tr ca doanh nghip thng mi 4.1 Tng quan v ngun ti tr ca DNTM 4.2 Ngun ti tr ngn hn ca DNTM 4.3 Ngun ti tr di hn ca DNTM 4.4 Cỏc mụ hỡnh ngun ti tr ca DNTM 4.1 Tng quan v ngun ti tr ca DNTM 4.1.1 Khỏi nim ngun ti tr ca DNTM 4.1.2 Phõn loi ngun ti tr ca DNTM 4.1.1 Khỏi nim: Ngun ti tr ca DN l cỏc ngun ti chớnh m doanh nghip cú th khai thỏc, huy ng ỏp ng nhu cu ti tr cho cỏc hot ng kinh doanh ca DN 4.1.2 Phõn loi ngun ti tr ca DNTM * Cn c vo quyn s hu Ngun ch s hu N phi tr * Cn c vo thi gian s dng Ngun ti tr di hn Ngun ti tr ngn hn * Cn c vo phm vi huy ng Ngun ti tr bờn Ngun ti tr bờn ngoi 4.2 Ngun ti tr ngn hn ca DNTM 4.2.1 Cỏc loi ngun ti tr ngn hn ca DNTM 4.2.2 Li ớch v bt li s dng ngun ti tr ngn hn 4.2.1 Cỏc loi ngun ti tr ngn hn ca DNTM Vay ngn hn Tớn dng thng mi (mua chu hng húa, dch v) Chit khu giy t cú giỏ Tin ng trc ca khỏch hng Phi tr ngi lao ng Phi tr ni b Phi np NSNN Cỏc khon phi tr, phi np khỏc: BHXH, BHYT, KPC, 4.2.2 Li th v bt li s dng ngun ti tr ngn hn * Nhng im li: Cú nhiu hỡnh thc huy ng ngun ti tr ngn hn ỏp ng nhu cu ngn hn ca DN Th tc, qui trỡnh huy ng ngun ti tr ngn hn thng n gin v d thc hin hn so vi ngun ti tr di hn Chi phớ s dng ngun ti tr ngn hn thng thp hn so vi ngun ti tr di hn Trong ú, cú mt s ngun ti tr ngn hn cú chi phớ s dng rt thp * Nhng im bt li: Qui mụ ca cỏc ngun ti tr ngn hn (ngoi tr vay ngn hn) thng b gii hn v ph thuc vo nhiu yu t (ngun chim dng ca nh cung cp, tin ng trc ca khỏch hng, cỏc khon phi tr ngi lao ng, cỏc khon phi np NSNN, ) Thi hn hon tr ch vũng nm nờn nu s dng khụng hiu qu v iu hnh k hoch tr n khụng hp lý cú th a n nhng ri ro yu kộm v kh nng toỏn ca doanh nghip 4.3 Ngun ti tr di hn ca DNTM 4.3.1 Cỏc loi ngun ti tr di hn ca DNTM 4.3.2 Li ớch v bt li s dng ngun ti tr di hn 4.3.1 Cỏc loi ngun ti tr di hn ca DNTM: - Vay di hn - Phỏt hnh c phiu - Phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip - Thuờ ti chớnh (Leasing) - Phi tr, phi np di hn - Cỏc ngun ti tr di hn khỏc 4.3.2 Li th v bt li ca ngun ti tr di hn ca DNTM * Li th: Cú th ỏp ng c nhu cu di hn v ngn hn ca doanh nghip Thi hn huy ng hay thi hn hon tr t nm tr lờn nờn thng khụng a n tỡnh trng thiu kh nng toỏn ngn hn ca doanh nghip * Bt li: Chi phớ s dng ngun ti tr di hn thng cao hn so vi ngun ti tr ngn hn Ri ro bin ng lói sut th trng tỏc ng mnh m hn so vi ngun ti tr ngn hn, c bit l s dng ngun vay di hn Th tc, qui trỡnh v iu kin huy ng ngun ti tr di hn thng phc v khú ỏp ng hn so vi ngun ti tr ngn hn * Phỏt hnh c phiu ph thụng C phiu ph thụng l chng ch xỏc nhn quyn s hu phn c phn cụng ty v theo ú ngi s hu c phiu ph thụng c hng nhng quyn v li ớch ny sinh theo quy nh ca phỏp lut C ụng ph thụng - Ngi s hu c phiu thng ca cụng ty c phn - c hng cỏc quyn sau: Quyn qun lý v kim soỏt cụng ty Quyn i vi ti sn ca cụng ty Quyn chuyn nhng quyn s hu c phn, Bờn cnh ú, cỏc c ụng thng cng phi gỏnh chu nhng ri ro m cụng ty gp phi HKD ca mỡnh Cỏc hỡnh thc phỏt hnh c phiu thng: Phỏt hnh c phiu mi vi vic dnh quyn u tiờn mua cho cỏc c ụng hin hnh Phỏt hnh rng rói c phiu mi cụng chỳng Phỏt hnh c phiu mi bng vic cho bỏn cho ngi th ba 10 * Phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip * Trỏi phiu doanh nghip l chng ch vay doanh nghip phỏt hnh th hin ngha v v s cam kt ca doanh nghip toỏn s li tc v tin vay vo nhng thi hn xỏc nh cho ngi nm gi trỏi phiu * Li th v bt li ca vic phỏt hnh trỏi phiu huy ụng vn: Li ớch: Li tc trỏi phiu c tr vo thu nhp chu thu tớnh thu TNDN Li tc trỏi phiu c gii hn mc nht nh Chi phớ phỏt hnh trỏi phiu thp hn so vi c phiu thng v c phiu u ói Ch s hu doanh nghip khụng b chia s quyn qun lý v kim soỏt doanh nghip cho cỏc trỏi ch Giỳp doanh nghip ch ng iu chnh c cu mt cỏch linh hot Bt li: Buc phi tr li tc c nh ỳng hn Lm tng h s n ca doanh nghip Phi tr n gc ỳng thi hn S dng trỏi phiu di hn l vic s dng n thi gian di S dng trỏi phiu ti tr nhu cu tng cng cú gii hn nht nh 14 S khỏc gia vay thụng thng v vay bng phỏt hnh trỏi phiu Vay thụng thng - Liờn quan n hai i tng: ngi vay v ngi cho vay - Vay ca mt hay mt vi t chc tớn dng - Ngi cho vay khụng th thu hi trc hn - Ngi vay v ngi cho vay cú tha thun v ký kt hp ng - Chi phớ vay thng thp hn so vi vay bng phỏt hnh trỏi phiu Phỏt hnh trỏi phiu - Liờn quan n ba i tng: ngi vay, ngi cho vay v t chc ti chớnh trung gian - Vay ca nhiu ngi v t chc tớn dng - Ngi cho vay cú th thu hi trc hn - Ngi vay v ngi cho vay khụng cú tha thun v ký kt hp ng - Chi phớ vay thng cao hn so vi vay thụng thng (lói sut chi trờn trỏi phiu, chi phớ phỏt hnh,) 15 * Vay di hn * Vay dài hạn thỏa ớc tín dụng dới dạng hợp đồng ngời vay ngời cho vay (thờng NHTM, công ty tài ) theo ngời vay có nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền vay theo lịch trình định * ặc điểm: + Vay dài hạn thờng đợc hoàn trả vào thời hạn định kỳ với khoản tiền + Lãi suất khoản vay dài hạn lãi suất cố định lãi suất thả tùy theo thơng lợng hai bên * Ưu điểm: chi phí tài trợ thấp, tính linh hoạt cao; vay tiền ngời vay thờng thơng lợng trực tiếp với nhà tài trợ, phải chịu khoản chi phí nhỏ cho thủ tục tài trợ * Nhợc điểm: Bị hạn chế đk tín dụng, kiểm soát NH việc hđ sd tiền vay CP sd vốn; NHTM thờng tập trung cho vay ngắn hạn nên việc hđ vốn dài hạn DN từ NH có giới hạn định 16 * Thuờ ti chớnh Khỏi nim: Thuờ ti chớnh l mt phng thc ti tr tớn dng trung v di hn khụng th hy ngang Theo ú, ngi cho thuờ thng mua ti sn, thit b theo yờu cu ca ca ngi thuờ v nm gi quyn s hu i vi ti sn cho thuờ c im ca thuờ ti chớnh - Thi hn thuờ di - Ngi thuờ chu trỏch nhim bo dng, sa cha, bo hnh ti sn thuờ thi gian thuờ - Ngi thuờ khụng c hy b hp ng trc thi hn - Khi kt thỳc thi hn thuờ, bờn thuờ c chuyn giao quyn s hu, mua li, hoc tip tc thuờ ti sn ú theo cỏc tha thun hp ng thuờ - Tng s tin thuờ m ngi thuờ phi tr cho ngi cho thuờ thng bự p giỏ gc ca ti sn 17 * Li th v bt li ca vic s dng hỡnh thc thuờ ti chớnh Li ớch: Giỳp DN tng thờm trung hn v di hn m rng HKD Giỳp DN (c bit l cỏc DN va v nh) cú th d dng vic huy ng v s dng vay Giỳp DN thc hin d ỏn u t, nm bt cỏc thi c kinh doanh Giỳp DN i thuờ nhanh chúng i mi thit b cụng ngh Giỳp DN cú th hoón thu thu nhp Cú kh nng thu hỳt ngun ln t bờn ngoi thụng qua vic vay v nhp khu mỏy múc thit b Bt li: DN cú th phi gỏnh chu ri ro v ti chớnh DN cú th phi gỏnh chu ri ro v ti sn DN cú th gp ri ro s bin ng c ch chớnh sỏch ca Nh nc 18 S khỏc bit gia thuờ TC v thuờ H Thuờ ti chớnh Thuờ hot ng - Thi hn thuờ di - Ngi thuờ chu trỏch nhim bo dng, sa cha, bo hnh ti sn thuờ thi gian thuờ -Ngi thuờ khụng c hy b hp ng trc thi hn - Thi hn thuờ ngn - Ngi cho thuờ phi chu trỏch nhim bo trỡ, bo him, thu ti sn, cng nh mi ri ro, thit hi v ti sn cho thuờ - Trong hp ng thuờ hot ng thng cú iu khon ngi thuờ cú quyn hy ngang hp ng bng mt thụng bỏo ngn gi cho ngi cho thuờ v vic chm dt hp ng thuờ, tr li ti sn trc ngy ht thi hn hp ng - Khi kt thỳc thi hn cho thuờ, bờn cho thuờ - ch s hu ti sn - ton quyn quyt nh vic s dng ti sn ca mỡnh, nh cú th nhng bỏn, cho ngi khỏc thuờ hoc kộo di (gia hn) hp ng thuờ vi ngi ang thuờ theo yờu cu - S tin thuờ mi ln thp hn nhiu so vi giỏ tr ti sn thuờ, thi hn thuờ ngn -Khi kt thỳc thi hn thuờ, bờn thuờ c chuyn giao quyn s hu, mua li, hoc tip tc thuờ ti sn ú theo cỏc tha thun hp ng thuờ - Tng s tin thuờ m ngi thuờ phi tr cho ngi cho thuờ thng bự p giỏ gc ca ti sn 19 4.4 Cỏc mụ hỡnh ngun ti tr ca DNTM 4.4.1 C cu ti sn v yờu cu ca vic ti tr i vi doanh nghip thng mi 4.4.2 Cỏc mụ hỡnh ti tr ca doanh nghip thng mi 20 4.4.1 C cu ti sn v yờu cu ca vic ti tr i vi doanh nghip thng mi * C cu ti sn: - Ti sn di hn - Ti sn ngn hn + Ti sn ngn hn thng xuyờn + Ti sn ngn hn tm thi * Yờu cu ca vic ti tr vn: - Vn phi luụn c trỡ va mc cn thit cho cỏc phng ỏn, k hoch kinh doanh, k hoch u t - Cỏc doanh nghip phi cú chớnh sỏch huy ng thớch hp tng giai on, tng thi k phc v v nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip - Cú chớnh sỏch s dng v tr n phự hp 21 4.4.2 Cỏc mụ hỡnh ti tr ca DNTM - Mụ hỡnh ngun ti tr phự hp vi tớnh cht ca ti sn - Mụ hỡnh ti tr bo th - Mụ hỡnh ti tr mo him 22 Mụ hỡnh ngun ti tr phự hp vi tớnh cht ca ti sn nh hng ti tr: Ton b TSDH v TSNH thng xuyờn c m bo bng ngun ti tr di hn, ton b TSNH tm thi c m bo bng ngun ti tr ngn hn Tin TSNH tm thi Ngun ti tr ngn hn TSNH thng xuyờn TSDH Ngun ti tr di hn Thi gian 23 * u im ca vic ỏp dng mụ hỡnh ny: - Giỳp cho doanh nghip hn ch c ri ro toỏn, mc an ton cao hn - Gim bt c chi phớ vic s dng * Nhc im ca vic s dng mụ hỡnh ny: Cha to s linh hot vic t chc s dng vn, thng no ngun y, chi phớ s dng vn cũn khỏ cao v cha tớnh n s bin ng ca c cu ti sn tng lai 24 Mụ hỡnh ti tr bo th nh hng ti tr: Ton b TSDH, TSNH thng xuyờn v mt phn ca TSNH tm thi c m bo bng ngun ti tr di hn, v mt phn TSNH tm thi cũn li c m bo bng ngun ti tr ngn hn Tin TSNH tm thi Ngun ti tr ngn hn TSNH thng xuyờn Ngun ti tr di hn TSDH Thi gian 25 u im ca mụ hỡnh ny l kh nng toỏn v an ton mc cao Nhc im ca mụ hỡnh ny l doanh nghip phi s dng nhiu khon vay di hn v trung hn nờn doanh nghip phi tr chi phớ nhiu hn cho vic s dng 26 Mụ hỡnh ti tr mo him nh hng ti tr: Ton b TSDH, v mt phn ca TSNH thng xuyờn c m bo bng ngun ti tr di hn, cũn mt phn TSNH thng xuyờn v ton b TSNH tm thi c m bo bng ngun ti tr ngn hn Tin TSNH tm thi Ngun ti tr ngn hn TSNH thng xuyờn TSNH thng xuyờn Ngun ti tr di hn TSDH Thi gian 27 u im ca vic s dng mụ hỡnh ny: chi phớ s dng s c h thp hn vỡ s dng ngun ngun tớn dng ngn hn, vic s dng s c linh hot hn Mụ hỡnh ny c cỏc DN la chn c bit l cỏc DN mi hỡnh thnh Nhc im: Kh nng gp ri ro s ln hn 28 ... p giỏ gc ca ti sn 19 4. 4 Cỏc mụ hỡnh ngun ti tr ca DNTM 4. 4.1 C cu ti sn v yờu cu ca vic ti tr i vi doanh nghip thng mi 4. 4.2 Cỏc mụ hỡnh ti tr ca doanh nghip thng mi 20 4. 4.1 C cu ti sn v yờu... kinh doanh, k hoch u t - Cỏc doanh nghip phi cú chớnh sỏch huy ng thớch hp tng giai on, tng thi k phc v v nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip - Cú chớnh sỏch s dng v tr n phự hp 21 4. 4.2.. .4. 1 Tng quan v ngun ti tr ca DNTM 4. 1.1 Khỏi nim ngun ti tr ca DNTM 4. 1.2 Phõn loi ngun ti tr ca DNTM 4. 1.1 Khỏi nim: Ngun ti tr ca DN l cỏc ngun ti chớnh m doanh nghip cú th
- Xem thêm -

Xem thêm: tài chính doanh nghiệp thương mại chương 4, tài chính doanh nghiệp thương mại chương 4, tài chính doanh nghiệp thương mại chương 4, Chương 4 Nguồn tài trợ của doanh nghiệp thương mại, 2 Nguồn tài trợ ngắn hạn của DNTM, 3 Nguồn tài trợ dài hạn của DNTM, Sự khác biệt giữa thuê TC và thuê HĐ, 4 Các mô hình nguồn tài trợ của DNTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay