tài chính doanh nghiệp thương mại chuong 2

95 211 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:58

Chương Tài sản dài hạn doanh nghiệp thương mại 2.1 Tổng quan tài sản dài hạn DNTM 2.2 Quản lý tài sản cố định DNTM 2.3 Quản lý đầu tư tài dài hạn DNTM 2.4 Quản lý tài sản dài hạn khác DNTM 2.5 Hiệu sử dụng tài sản dài hạn DNTM 2.1 Tổng quan tài sản dài hạn DNTM 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tài sản dài hạn DNTM: * Khái niệm: Tài sản dài hạn những tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển giá trị từ năm trở lên tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh DNTM * Đặc điểm: Tốc độ luân chuyển chậm Bộ phận tài sản dài hạn là giá trị các tài sản cố định được luân chuyển từng phần qua mỗi chu kỳ kinh doanh của DNTM Bộ phận tài sản dài hạn là giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn và bất động sản đầu tư được luân chuyển toàn bộ một lần kết thúc thời hạn đầu tư 2.1.2 Kết cấu tài sản dài hạn DNTM Căn vào hình thái tồn tại, tài sản dài hạn DNTM bao gồm: Giá trị TSCĐ  Giá trị khoản đầu tư tài dài hạn: đầu tư CK dài hạn, góp vốn liên doanh,cho vay dài hạn, cho thuê dài hạn,…  Giá trị bất động sản đầu tư  Giá trị khoản phải thu dài hạn  Giá trị tài sản dài hạn khác: chi phí xây dựng dở dang, khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 2.2 Quản lý tài sản cố định DNTM 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại TSCĐ 2.2.2 Khấu hao tài sản cố định DNTM 2.2.3 Quản lý tài sản cố định DNTM 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại TSCĐ DNTM * Khái niệm: TSCĐ tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn, có thời gian sử dụng dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh DN Hiện Việt Nam theo TT 203/2009/ TT - BTC TSCĐ tư liệu lao động chủ yếu phải đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên  Có thời gian sử dụng từ năm trở lên  Có nguyên giá xác định cách đáng tin cậy  TSCĐ phải chắn mang lại lợi ích tương lai cho DN * Đặc điểm TSCĐ  Trong trình tồn tại và sử dụng, hình thái hiện vật ban đầu của TSCĐ hầu không thay đổi, giá trị giá trị sử dụng bị giảm dần  TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp với vai trò là tư liệu lao động chủ yếu * Phân loại TSCĐ: * Căn vào chế độ quản lý NN:  TSCĐ hữu hình  TSCĐ vô hình  TSCĐ thuê tài  Giúp DN thấy tình hình cấu TSCĐ theo yêu cầu chế quản lý hành  đưa biện pháp quản lý, sử dụng trích khấu hao phù hợp  Căn vào hình thái biểu hiện của TSCĐ  TSCĐ hữu hình  TSCĐ vô hình  DN thấy cấu vốn đầu tư vào TSCĐ  đưa định đầu tư, khai thác sử dụng hay điều chỉnh cấu cho phù hợp có hiệu cao * Phân loại TSCĐ: Trong đó:  TSCĐ hữu hình: TSCĐ mà giác quan thông thường dễ dàng nhận biết VD: văn phòng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, p tiện vận chuyển,…  TSCĐ vô hình: TSCĐ mà giác quan thông thường khó nhận biết VD: chi phí quyền phát hành, phát minh, sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu hàng hóa,…  TSCĐ thuê tài chính: TSCĐ hình thành theo phương thức thuê tài (Thuê tài hình thức thuê TS từ tổ chức kd có chức cho thuê tài hợp đồng thuê thỏa mãn điều kiện sau: + Kthúc thời hạn thuê, bên thuê quyền mua lại ttục thuê + Tổng số tiền thuê phải tương đương với giá trị TS thị trường vào thời điểm ký kết hợp đồng) * Phân loại TSCĐ:  Căn vào tình hình sử dụng  TSCĐ sử dụng: TSCĐ DN sd cho hđ sxkd, phúc lợi, nghiệp, an ninh quốc phòng  TSCĐ chưa sử dụng: TSCĐ DN cần thiết cho hđ DN song chưa sd cất trữ, chờ sd sau  TSCĐ ngừng sử dụng lý thời vụ để sửa chữa lớn  TSCĐ chờ lý, nhượng bán: Những TS không cần thiết hay không phù hợp với hđ DN hư hỏng, cần lý, nhượng bán để giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn đtư  Cách phân loại cho thấy tình hình khai thác sử dụng TSCĐ DN, từ đề biện pháp quản lý nâng cao hiệu sử dụng * Phân loại TSCĐ:  Căn vào quyền sở hữu TSCĐ  TSCĐ thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp: loại TSCĐ đầu tư nguồn vốn DN, DN có quyền sở hữu sd chúng Các TSCĐ đăng ký đứng tên DN  TSCĐ không thuộc quyền sở hữu DN + Nhận liên doanh: DN quản lý sử dụng chúng theo hợp đồng liên doanh ký kết thúc hợp đồng, việc xử lý tài sản tiến hành theo hợp đồng hay thỏa thuận bên + Đi thuê: thuê tài hay thuê hoạt động + Nhận giữ hộ, quản lý hộ  Cách phân loại giúp DN nắm bắt tình hình cấu sd TSCĐ theo quyền sở hữu, từ có biện pháp quản lý, sd trích khấu hao phù hợp 10 2.3 Quản lý đầu tư tài dài hạn DNTM 2.3.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tư tài dài hạn DNTM 2.3.2 Quản lý đầu tư tài dài hạn DNTM 81 2.3.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tư tài dài hạn DNTM * Khái niệm: Các khoản đầu tư doanh nghiệp bên có thời hạn đầu tư từ năm trở lên gọi khoản đầu tư tài dài hạn 82 * Đặc điểm: - Là hình thức đầu tư mà DN nắm quyền sở hữu vốn, quyền sử dụng vốn trao cho đơn vị tiếp nhận đầu tư - Là hình thức đầu tư mà thông qua hình thức chủ đầu tư có quyền chi phối sở hữu tài sản thực đơn vị nhận vốn đầu tư - Vốn đầu tư đơn vị nhận vốn đầu tư trực tiếp quản lý sử dụng, DN thực khoản đầu tư bên thường gặp khó khăn việc theo dõi tình hình sử dụng vốn đơn vị nhận vốn đầu tư  gặp khó khăn kiểm soát rủi ro phát sinh - Thu nhập từ khoản đầu tư tài dài hạn thường hình thành thông qua việc phân phối thu nhập đơn vị nhận đầu tư 83 2.3.2 Quản lý đầu tư tài dài hạn DNTM + Xây dựng, lựa chọn thẩm định phương án đầu tư dài hạn + Theo dõi giám sát chặt chẽ trình triển khai thực phương án đầu tư dài hạn DNTM + Xây dựng trì cấu khoản đầu tư DH DNTM cách hợp lý thực biện pháp bảo toàn phát triển phận giá trị đầu tư vào loại TS 84 2.4 Quản lý tài sản dài hạn khác DNTM 2.4.1 Quản lý bất động sản đầu tư 2.4.2 Quản lý khoản phải thu dài hạn 2.4.3 Quản lý tài sản dài hạn khác 85 2.4.1 Quản lý bất động sản đầu tư Trong công tác quản lý tài sản này, DN cần quan tâm đến vấn đề sau: - Bảo toàn phát triển vốn cố định đầu tư vào bất động sản - Đánh giá giá trị bất động sản để tạo điều kiện xác định quy mô vốn đầu tư ban đầu - Quản lý chặt chẽ trình luân chuyển vốn cố định 86 2.4.2 Quản lý khoản phải thu dài hạn - Xây dựng sách tín dụng thương mại đảm bảo tiêu chuẩn tín dụng, có sách chiết khấu toán, thời hạn bán chịu, sách thu tiền thích hợp - Sử dụng công cụ sau để quản lý khoản phải thu dài hạn: Vòng quay khoản phải thu; Phân tích tuổi khoản phải thu; Xác định số dư khoản phải thu 87 2.4.3 Quản lý tài sản dài hạn khác DNTM cần theo dõi, quản lý chặt chẽ khai thác triệt để lợi ích kinh tế tài sản để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh tổng thể DN 88 2.5 Hiệu sử dụng tài sản dài hạn DNTM 2.5.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản dài hạn DNTM (Vốn cố định) 2.5.2 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn DNTM 89 2.5.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản dài hạn DNTM - Các tiêu biểu hiệu sử dụng tài sản dài hạn: + Hệ số phục vụ TSDH = Doanh thu/Tổng giá trị TSDH bình quân + Hệ số sinh lời TSDH = Lợi nhuận/Tổng giá trị TSDH bình quân - Các tiêu biểu hiệu sử dụng TSCĐ + Hệ số sử dụng TSCĐ = Doanh thu/ Nguyên giá TSCĐ bình quân + Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Công suất thực tế TSCĐ/ Công suất thiết kế TSCĐ + Hệ số sinh lợi TSCĐ = Lợi nhuận/ Nguyên giá TSCĐ bình quân + Hệ số sinh lợi chi phí sử dụng TSCĐ = Lợi nhuận/ Chi phí khấu hao TSCĐ chi phí thuê TSCĐ kỳ 90 2.5.2 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn DNTM * Các biện pháp trình đầu tư TSCĐ: - Xây dựng, thẩm định lựa chọn phương án đầu tư TSCĐ tối ưu - Tổ chức thực quản lý tốt trình đầu tư TSCĐ để đảm bảo tiến độ đầu tư, hình thành TSCĐ tiết kiệm chi phí trình đầu tư - Trong khai thác huy động vốn tài trợ cho TSCĐ, quán triệt nguyên tắc nguồn vốn ngắn hạn đầu tư cho TSNH, nguồn vốn dài hạn đầu tư cho TSDH để đảm bảo trì khả toán vững DN 91 * Các biện pháp trình sử dụng TSCĐ - Lựa chọn phương pháp khấu hao mức khấu hao hợp lý, quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu quỹ khấu hao TSCĐ - Chú trọng đổi TSCĐ cách kịp thời thích hợp để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Có phương án xử lý linh hoạt TSCĐ sử dụng hiệu - Áp dụng nghiêm minh biện pháp thưởng, phạt vật chất việc bảo quản sử dụng TS để tăng cường ý thức trách nhiệm người quản lý, sử dụng từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng TS - Chủ động thực biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh để hạn chế tổn thất 92 * Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng khoản đầu tư dài hạn - Xây dựng, lựa chọn thẩm định phương án đầu tư dài hạn để lựa chọn phương án đầu tư tối ưu - Giám sát chặt chẽ trình thực phương án đầu tư dài hạn bên ngoài, đồng thời thực biện pháp phòng ngừa rủi ro đầu tư - Khai thác nguồn vốn thích hợp để tài trợ cho khoản đầu tư dài hạn nhằm góp phần đảm bảo cho ổn định lành mạnh tài doanh nghiệp - Sử dụng linh hoạt khoản đầu tư dài hạn; tạo mềm dẻo việc chuyển hóa loại tài sản tổng tài sản DN đầu tư bên bên DN - Xây dựng trì cấu khoản đầu tư dài hạn cách thích hợp… 93 số lưu ý giải tập khấu hao Giá CIF = giá FOB + CF vcqtế + Phí BH Chiết khấu thương mại làm giảm nguyên giá TSCĐ chiết khấu toán không Đối với DN tính VAT theo phương pháp tính trực tiếp tất chi phí ghi thêm VAT Năm tài năm sử dụng TSCĐ không trùng nên tính khấu hao theo thời gian thực tế sử dụng TSCĐ Lệ phí trước bạ tính giá mua toán trả tiền Đối với TSCĐ thuê TC phải so sánh giá trị hợp lý TS thuê thời điểm khởi đầu với giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu 94 Điểm danh • • • • • • • • • Họ tên: Ngày tháng năm sinh Quê quán: Điện thoại liên lạc: Địa mail: Nơi công tác: Chức vụ đảm nhận: Nơi tại: Công việc mong muốn: 95 ... dang, cỏc khon ký qu, ký cc di hn 2. 2 Qun lý ti sn c nh ca DNTM 2. 2.1 Khỏi nim, c im v phõn loi TSC 2. 2 .2 Khu hao ti sn c nh ca DNTM 2. 2.3 Qun lý ti sn c nh ca DNTM 2. 2.1 Khai niờm, c iờm v phõn loai... 8/ 12, 10/13 20 Bi 8/Cõu - Giỏ bỏn tr tin ngay: 300 tr CF chuyn, lp t: 12 tr CF lói vay: 100 *18%/ 12* 5 = 7,5 tr L phớ trc b: 2% * (300 + 30) = 6,6 tr - Nguyờn giỏ ca TSC: 300+ 12+ 7,5+6,6 = 326 ,1... 6,180,000,000.0 3,090,000.0 6,180,000.0 25 ,000,000.0 17,000,000.0 20 ,000,000.0 1,171,800,000.0 703,100,000.0 161,098,000.0 61,8 92, 700.0 65,753, 424 .7 7,711,814, 124 .7 19 b Khu hao TSC Cn c tớnh khu
- Xem thêm -

Xem thêm: tài chính doanh nghiệp thương mại chuong 2, tài chính doanh nghiệp thương mại chuong 2, tài chính doanh nghiệp thương mại chuong 2, Chương 2 Tài sản dài hạn của doanh nghiệp thương mại, 2 Quản lý tài sản cố định của DNTM, * Các phương pháp tính khấu hao, Phương pháp khấu hao đường thẳng, Bảng kế hoạch khấu hao Đơn vị tính: Trđ, *Kế hoạch khấu hao TSCĐ, BẢNG KẾ HỌACH KHẤU HAO TỔNG HỢP, 3 Quản lý đầu tư tài chính dài hạn của DNTM, 4 Quản lý tài sản dài hạn khác của DNTM, 5 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của DNTM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay