tài chính doanh nghiệp thương mạichuong 1

36 157 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:58

TI CHNH DOANH NGHI P TH NG M I (24,6) GVGD: ThS Th Diờn Chng 1: Tng quan v TCDNTM Chng 2: Ti sn di hn ca DNTM Chng 3: Ti sn ngn hn ca DNTM Chng 4: Ngun ti tr ca DNTM Chng 5: Kt qu kinh doanh ca DNTM Mail:Dothidien@gmail.com Chươngư1ưTổngưquanưvềưtàiưchínhưdoanhư nghiệpưthươngưmại 1.1 Doanhưnghiệpưthươngưmạiưvàưtàiưchínhưcủaư doanhư nghiệpưthươngưmại 1.2ư Tổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhưcủaưdoanhưnghiệpưthươngư mại Mail:Dothidien@gmail.com 1.1 Doanh nghip thng mi v ti chớnh ca DNTM 1.1.1 Doanh nghip thng mi 1.1.2 Ti chớnh doanh nghip thng mi 1.1.3 Vai trũ ca ti chớnh doanh nghip thng mi Mail:Dothidien@gmail.com 1.1.1ưDoanhưnghiệpưthươngưmại - Khái niệm: DN tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, nhằm mục đích kinh doanh Hoạt động thơng mại việc thực hay nhiều hành vi thơng mại bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thơng mại hoạt động đầu t nhằm mục đích sinh lời => DNTM loại hình doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh hoạt động TM Mail:Dothidien@gmail.com 1.1.2 Tài doanh nghiệp thơng mại * Khái niệm Tài doanh nghiệp thơng mại hệ thống quan hệ kinh tế dới hình thái giá trị phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu DNTM * Các quan hệ tài DNTM bao gồm: - Quan hệ tài DNTM với Nhà nớc - Quan hệ tài DNTM với chủ thể khác - Quan hệ tài nội DNTM Mail:Dothidien@gmail.com 1.1.3ưVaiưtròưcủaưtàiưchínhưdoanhưnghiệpưthươngưmại TCDNTM công cụ khai thác, huy động nguồn tài nhằm đáp ứng nhu cầu vốn DNTM TCDNTM công cụ tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm hiệu TCDNTM công cụ kích thích điều tiết hoạt động kinh doanh DNTM TCDNTM công cụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh DNTM Mail:Dothidien@gmail.com 1.2ưTổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhưcủaư doanhưnghiệpưthươngưmạiư 1.2.1 Kháiưniệmưvàưmụcưtiêuưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhư củaưDNTMư 1.2.2ưCácưnhânưtốưảnhưhưởngưđếnưviệcưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiư chínhưcủaưDNTM 1.2.3 Cácư nguyênư tắcư tổư chứcư hoạtư độngư tàiư chínhư củaư DNTM 1.2.4ư Cácư nộiư dungư cơư bảnư vềư tổư chứcư hoạtư độngư tàiư chínhư củaưDNTM Mail:Dothidien@gmail.com 1.2.1ưKháiưniệmưvàưmụcưtiêuưtổưchứcư hoạtưđộngưtàiưchínhưcủaưDNTMư * Khái niệm: Tổ chức tài DNTM tổng hợp hình thức biện pháp phù hợp, giải pháp tài cần thiết nhằm tạo lập, phân phối sử dụng hợp lý nguồn tài chính, quỹ tiền tệ để thực mục tiêu DNTM Mail:Dothidien@gmail.com Mc tiờu tổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhưcủaưDNTMư - Sp t iu khin cỏc quan h ti chớnh doanh nghip v a cỏc gii phỏp ti chớnh cn thit cho cú li nht i vi doanh nghip - Tỡm kim nhng cỏch thc, gii phỏp ti u quỏ trỡnh huy ng v s dng cỏc ngun ti chớnh, cỏc qu tin t nhm mang li hiu qu cao nht cho doanh nghip Mail:Dothidien@gmail.com 1.2.2ưCácưnhânưtốưảnhưhưởngưđếnưviệcưtổư chứcưhoạtưđộngưtàiưchínhưcủaưDNTMư 1.2.2.1ưMôiưtrườngưkinhưdoanhưcủaưdoanhưnghiệp Các yếu tố kinh tế Các yếu tố trị pháp luật Các yếu tố văn hóa xã hội 1.2.2.2ưĐặcưđiểmưsởưhữuưvốnưvàưhìnhưthứcưphápưlýưcủaưDNTM Đặc điểm sở hữu vốn Hình thức pháp lý DNTM 1.2.2.3ưưĐặcưđiểmưưhoạtưđộngưkinhưdoanhưcủaưdoanhưnghiệp Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Quy mô phơng thức kinh doanh Tính thời vụ chu kỳ kinh doanh Mail:Dothidien@gmail.com 10 1.2.2.2ưĐặcưđiểmưsởưhữuưvốnưvàưhìnhưthứcư phápưlýưcủaưDNTM Đặcưđiểmưsởưhữuưvốn Hỡnh thc s hu khỏc s quyt nh n c ch qun lý ti chớnh DN, cỏch thc t chc huy ng vn, s dng v phõn phi kt qu kinh doanh ca DN Cú nhúm: - - DN ch s hu (DNNN, DN t nhõn, cụng ty TNHH thnh viờn) DN nhiu ch s hu (CTCP, Cty TNHH, cty hp danh) Mail:Dothidien@gmail.com 22 1.2.2.2ưĐặcưđiểmưsởưhữuưvốnưvàưhìnhưthứcưphápư lýưcủaưDNTM HìnhưthứcưphápưlýưcủaưDNTM Theo Lut DN 2005, xột v hỡnh thc phỏp lý cú cỏc loi hỡnh DN: DN t nhõn, Cụng ty hp danh, cụng ty c phn, Cụng ty TNHH, HTX (Xem thờm giỏo trỡnh TCDNTM - HTM, TCDN HVTC) Mail:Dothidien@gmail.com 23 1.2.2.3ưưĐặcưđiểmưưhoạtưđộngưkinhưdoanhư củaưDN ưưNgànhưnghề,ưlĩnhưvựcưkinhưdoanh DN hot ng ngnh ngh kinh doanh khỏc c trng kinh t, k thut khỏc mc u t vn, c cu kd khỏc tc luõn chuyn khỏc chu k sn xut kinh doanh u khỏc Cụng tỏc t chc TCDNTM khỏc - DNTM: t trng lu ng > c nh Tc luõn chuyn kinh doanh thng nhanh hn DNSX Gii phỏp huy ng v s dng cn phi quan tõm n c im ngnh ngh, lnh vc kd, Mail:Dothidien@gmail.com 24 1.2.2.3ưưĐặcưđiểmưưhoạtưđộngưkinhưdoanhưcủaưDNư ưQuyưmôưvàưhỡnh thứcưkinhưdoanh - - Quy mụ kinh doanh ln, nh Khai thỏc tỡm kim ngun ti tr Hỡnh thc kd l chuyờn doanh hay tng hp Kh nng ỏp dng tin b khoa hc thay i c cu mt hng kinh doanh phự hp th hiu ca ngi tiờu dựng Mail:Dothidien@gmail.com 25 1.2.2.3ưưĐặcưđiểmưưhoạtưđộngưkinhưdoanhư củaưDNư ưưTínhưthờiưvụưvàưchuưkỳưkinhưdoanh củaư - - DN cú chu k kd ngn nhu cu lu ng gia cỏc thi k nm khụng cú s bin ng ln, tin thu bỏn hng, doanh thu phỏt sinh u n DN d dng cõn i thu chi, m bo ngun kd cho DN DN cú chu k kd di, kd mang tớnh thi v Khú khn vic toỏn chi tr, m bo kd khú ch ng Mail:Dothidien@gmail.com 26 1.2.3ưưCácưnguyênưtắcưtổưchứcưhoạtưđộngư tàiưchínhưcủaưDNTM Nguyênưtắcưtậpưtrungư-ưdânưchủ Nguyênưtắcưquảnưlýưtàiưchínhưtheoưkếưhoạchưgắnưvớiưthịưtrư ờng ưNguyênưtắcưtiếtưkiệmưvàưhiệuưquả ưNguyênưtắcưanưtoànưvàưphòngưngừaưrủiưro ưNguyênưtắcưkếtưhợpưgiữaưkhuyếnưkhíchưvậtưchấtưvớiưgiáoư dụcưtưưtưởngưchoưngườiưlaoưđộngư Mail:Dothidien@gmail.com 27 1.2.3ưưCácưnguyênưtắcưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhư củaưDNTMư ưNguyênưtắcưtậpưtrungư-ưdânưchủ Ni dung: Phi m bo mi quan h cht ch gia trung v dõn ch, trung phi da trờn c s dõn ch, dõn ch phi thc hin khuụn kh trung - Trong phm vi nn kt quc dõn : DN l t bo ca nn kt + Tp trung: Khi tin hnh cụng tỏc t chc TCDNTM phi tuõn th plut, csỏch, ch ca NN, t.hin ỳng qnh ca c quan qlý DN + Dõn ch: DN cú quyn t ch ti chớnh, t chu trỏch nhim v hot ng kd, phỏt huy tớnh ch ng sỏng to ca DN - Trong DN: + Tp trung: m bo s lónh o thng nht ton b h thng qun lý DN, chp hnh k lut ti chớnh + Dõn ch: Mi cỏ nhõn cú quyn phỏt huy tớnh ch ng sỏng to linh hot , cú quyn tham gia gúp ý kin, xõy dng k hoch, gúp ý cho lónh o Mail:Dothidien@gmail.com 28 1.2.3ưưCácưnguyênưtắcưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiư chínhưcủaưDNTMư ưNguyênưtắcưquảnưlýưtàiưchínhư theoưkếưhoạchưgắnưvớiưthịưtrường Nd: Mi h tchớnh ca DN phi c thc hin theo k hoch Yờu cu: - K hoch phi m bo tớnh khoa hc v thc tin - Xõy dng mt cỏch ng b, gm cỏc k hoch: ngn hn, trung hn, di hn - Trong quỏ trỡnh thc hin k hoch, nu th trng cú s bin ng thỡ DN phi ch ng iu chnh, b sung s ch tiờu k hoch ti chớnh Vic thc hin theo k hoch s mang li hiu qu cao cho DN Mail:Dothidien@gmail.com 29 1.2.3ưưCácưnguyênưtắcưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhư củaưDNTMư ưưNguyênưtắcưtiếtưkiệmưvàưhiệuưquả Nd:ưHuy ng vi mc chi phớ thp nht nhng li mang li hiu qu cao nht cho DN Phi tỡm kim cỏc gii phỏp nhm tit kim chi phớ, nõng cao hiu qu s dng LN tng Mail:Dothidien@gmail.com 30 1.2.3ưưCácưnguyênưtắcưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhưcủaư DNTMư ưNguyênưtắcưanưtoànưvàưphòngưngừaưrủiưro - - m bo an ton l c s vng chc cho vic thc hin mc tiờu kinh doanh Kinh doanh phi i mt vi ri ro phi lng trc ri ro cú th xy d liu cỏc bin phỏp phũng nga Lp qu d phũng hoc tham gia BH Mail:Dothidien@gmail.com 31 1.2.3ưưCácưnguyênưtắcưtổưchứcưhoạtưđộngưtàiưchínhư củaưDNTMư ưNguyênưtắcưkưhợpưgiữaưkhuyếnư khíchưvậtưchấtưvớiưgiáoưdụcưtưưtưởngưchoưngườiưlđộngư Sd ũn by vt cht khuyn khớch ngi lao ng phỏt huy kh nng sỏng to, tinh thn trỏch nhim cụng vic c giao Giỏo dc t tng cho ngi l: li ớch ca DN cú li ớch ca mỡnh, li ớch lõu di DN tn ti v phỏt trin Cú ý thc cao hn i vi cụng vic c giao Mail:Dothidien@gmail.com 32 1.2.4ưCácưnộiưdungưcơưbảnưvềưtổưchứcưhoạtư độngưtàiưchínhưcủaưDNTM Cụng tỏc t chc ti chớnh DN núi chung v DNTM núi riờng bao gm cỏc ni dung sau: - Tham gia xõy dng v thm nh la chn phng ỏn k hoch kinh doanh v cỏc d ỏn u t - Xõy dng v t chc thc hin cỏc k hoch ti chớnh ca DNTM - Kim tra, kim soỏt v phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca DNTM Mail:Dothidien@gmail.com 33 1.2.4ưCácưnộiưdungưcơưbảnưvềưtổưchứcưhoạtư độngưtàiưchínhưcủaưDNTM ưTham gia xõy dng v thm nh la chn phng ỏn k hoch kinh doanh v cỏc d ỏn u t - - Vic xõy dng, ỏnh giỏ v la chn cỏc phng ỏn k hoch kinh doanh, d ỏn u t nhiu b phn DN phi hp cựng thc hin Cõn nhc gia chi phớ b ra, RR cú th gp phi v kh nng em li thu nhp, LN thc hin, thm nh tớnh kh thi v tớnh hiu qu ca cỏc p.ỏn La chn phng ỏn u t ti u Mail:Dothidien@gmail.com 34 1.2.4ưCácưnộiưdungưcơưbảnưvềưtổưchứcưhoạtư độngưtàiưchínhưcủaưDNTM ư- Xdng v t chc t.hin cỏc k hoch ti chớnh ca DNTM K hoch ti chớnh ca DNTM bao gm: - K hoch s dng v huy ng ngun ti tr - K hoch khu hao TSC - K hoch chi phớ kd v giỏ thnh sn phm - K hoch doanh thu v li nhun - K hoch phõn phi li nhun ca DN Mail:Dothidien@gmail.com 35 1.2.4ưCácưnộiưdungưcơưbảnưvềưtổưchứcưhoạtưđộngư tàiưchínhưcủaưDNTMư Kim tra, kim soỏt v ptớch ỏnh giỏ t.hỡnh tchớnh ca DNTM Thụng qua vic phõn tớch cỏc ch tiờu v ti chớnh: - H s sinh li - H s kh nng toỏn - H s phc v kd, a kt lun chớnh xỏc, ton din v tỡnh hỡnh ti chớnh, d bỏo xu hng phỏt trin Mail:Dothidien@gmail.com 36 ...Chương 1 Tổngưquanưvề tài chính doanh nghiệp thương mại 1. 1 Doanh nghiệp thương mạiưvà tài chính củaư doanh nghiệp thương mại 1. 2ư Tổưchứcưhoạtưđộng tài chính của doanh nghiệp thương mại... Mail:Dothidien@gmail.com 1. 1 Doanh nghip thng mi v ti chớnh ca DNTM 1. 1 .1 Doanh nghip thng mi 1. 1.2 Ti chớnh doanh nghip thng mi 1. 1.3 Vai trũ ca ti chớnh doanh nghip thng mi Mail:Dothidien@gmail.com 1. 1 .1 Doanh nghiệp thương mại... đích sinh lời => DNTM loại hình doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh hoạt động TM Mail:Dothidien@gmail.com 1. 1.2 Tài doanh nghiệp thơng mại * Khái niệm Tài doanh nghiệp thơng mại hệ thống quan
- Xem thêm -

Xem thêm: tài chính doanh nghiệp thương mạichuong 1, tài chính doanh nghiệp thương mạichuong 1, tài chính doanh nghiệp thương mạichuong 1, Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp thương mại, 2 Tổ chức hoạt động tài chính của doanh nghiệp thương mại, Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Cỏc yu t vn húa xó hi

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay