chuyên đề một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội

12 221 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:30

Tài liệu giới thiệu những vấn đề chung nhất về công tác nghiên cứu dư luận xã hội hiện nay, những vấn đề về nghiệp vụ, kỹ năng và những văn bản, những chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này. Tài liệu đã được nhóm tác giả nghiên cứu và soạn thảo kỹ lưỡng, đưa vào những thông tin mang tính nghiệp vụ về công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong cả nước. Tài liệu dành cho đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo, báo cáo viên làm đề cương bài giảng để tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội các cấp. Chuyên đề MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI Một số vấn đề lý luận dư luận xã hội 1.1 Khái niệm Dư luận xã hội (DLXH) tượng đời sống xã hội quen thuộc mà cá nhân, tổ chức (bao gồm quốc gia), sống hàng ngày, thường phải quan tâm tính toán đến Phần đông nhà nghiên cứu định nghĩa DLXH phán xét, đánh giá giai cấp, tầng lớp, cộng đồng xã hội vấn đề mà họ quan tâm Có thể liệt kê nhiều định nghĩa khác dư luận xã hội khái niệm dư luận xã hội sau tương đối phù hợp với thực tiễn Việt Nam nay: “Dư luận xã hội tập hợp luồng ý kiến cá nhân trước vấn đề, kiện, tượng có tính thời sự, có liên quan đến lợi ích, mối quan tâm công chúng” * Một số lưu ý: - Dư luận xã hội sản phẩm ý thức xã hội thể mặt nhận thức, cảm xúc, ý chí (đôi hành động) Mỗi luồng ý kiến tập hợp ý kiến cá nhân giống nhau; Dư luận xã hội bao gồm nhiều luồng ý kiến khác nhau, chí đối lập nhau; Luồng ý kiến rộng (tuyệt đại đa số, đa số, nhiều ý kiến) hẹp (một số ý kiến) - Khách thể dư luận xã hội kiện, tượng đời sống xã hội gắn với lợi ích nhóm xã hội Chỉ có kiện, tượng, vấn đề xã hội có tính thời sự, liên quan đến lợi ích, mối quan tâm có nhiều người có khả tạo dư luận xã hội - Chủ thể dư luận xã hội tầng lớp nhân dân, người có liên quan có mối quan tâm đến kiện tượng nói - Phương thức thể dư luận xã hội tồn nhiều hình thức: công khai ngấm ngầm không công khai Xét khía cạnh nhận thức, dư luận không tuân theo qui tắc nghiêm ngặt nhận thức chân lý, dư luận có sai * Phân biệt dư luận xã hội với tin đồn: - Tin đồn dạng thông tin không thức (thường bịa đặt) lan truyền từ người sang người khác Trong trình lan truyền, có thêm thắt, thêu dệt, cường điệu hóa Tin đồn loang xa, nội dung khác với nội dung ban đầu + Đặc điểm tin đồn: Khó kiểm chứng; khó xác định điểm xuất phát ban đầu; người nhận thông tin đồng thời người phát tin; thường mang tính giật gân, lạ, kích động; gắn với động cơ, mục đích định người phát tin + Nguồn thông tin ban đầu tin đồn: Loại 1: Thông tin bắt nguồn từ kiện, tượng, tin tức thật, hư cấu, bịa đặt; Loại 2: Thông tin bắt nguồn từ kiện, tượng, tin tức có thật đó, bị làm méo mó (thêm thắt, thêu dệt, cường điệu hoá…) người phát tin + Sức mạnh tin đồn: R = I.A R: Sức mạnh tin đồn I: Tầm quan trọng vấn đề mối quan tâm cá nhân A: Tính không xác định chứng gắn với nguồn gốc xuất Sức mạnh tin đồn “đánh bại tin thật”; “thành thật” + Tác động tiêu cực tin đồn: Gây ổn định an ninh, trật tự; làm suy giảm uy tín cá nhân tổ chức; phá hoại kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế… + Kênh phổ biến tin đồn: Truyền miệng; mạng xã hội; báo chí… - Giữa tin đồn DLXH có điểm khác sau đây: 1) Nguồn thông tin: Nguồn thông tin tin đồn xuất phát từ người khác (tôi nghe người nói, người nói); nguồn thông tin DLXH lại xuất phát từ thân người phát ngôn (theo ý kiến thì…); 2) Tin đồn loang xa có nhiều biến thái, không ngừng thêm thắt DLXH, lúc đầu thường phân tán, sau đó, thông qua trao đổi, tranh luận, tính thống DLXH thường tăng lên; 3) Tin đồn thường có tính “thất thiệt” (mặc dù có tin đồn thật), đó, DLXH phản ánh trung thực suy nghĩ, tình cảm, thái độ chủ thể Giữa DLXH tin đồn ngăn cách không vượt qua Tin đồn làm nảy sinh DLXH sở tin đồn người ta đưa phán xét, đánh giá bày tỏ thái độ Tin đồn thường xuất người ta thiếu thừa thông tin 1.2 Các thuộc tính dư luận xã hội - Khuynh hướng: Thái độ dư luận xã hội kiện, tượng, trình xã hội khái quát theo khuynh hướng định: tán thành, phản đối hay băn khoăn, lưỡng lự, chưa rõ thái độ Cũng phân chia dư luận theo khuynh hướng tích cực, tiêu cực; tiến bộ, lạc hậu, "cấp tiến", "bảo thủ" - Cường độ: Thể “sức căng” khuynh hướng Ví dụ, khuynh hướng phản đối biểu sức căng khác nhau: phản đối gay gắt; phản đối, không gay gắt… - Sự thống xung đột dư luận xã hội: Theo nhà xã hội học, đồ thị phân bố dư luận xã hội hình chữ U (có hai luồng ý kiến chính, trái ngược nhau, tỷ lệ ủng hộ luồng ý kiến ngang xấp xỉ nhau) biểu thị xung đột, hình chữ L (trong số luồng ý kiến, lên luồng ý kiến đa số ủng hộ) biểu thị thống cao - Tính bền vững: Một số tác giả thường khẳng định dư luận xã hội có tính dễ biến đổi Tuy nhiên khẳng định phần Có dư luận xã hội qua đêm thay đổi, có dư luận hàng chục năm không thay đổi - Sự tiềm ẩn: Dư luận xã hội vấn đề sống xã hội trạng thái tiềm ẩn, không bộc lộ lời 1.3 Cơ sở nhận thức sở xã hội dư luận xã hội - Cơ sở nhận thức dư luận xã hội: Nội dung sắc thái dư luận xã hội quy định trước hết trình độ hiểu biết công chúng, nhóm xã hội Sự hiểu biết nhiều hay ít, sâu sắc hay không sâu sắc công chúng, nhóm xã hội vấn đề, tượng, kiện định đánh giá hay sai công chúng, nhóm xã hội vấn đề, kiện, tượng Một yếu tố nhận thức có ảnh hưởng phổ biến đến phán xét dư luận xã hội, khuôn mẫu tư xã hội Khuôn mẫu tư xã hội quan niệm, suy lý, phán xét khái quát, giản đơn, hữu hạn có tính phổ biến tương đối bền vững cộng đồng xã hội - Cơ sở xã hội dư luận xã hội: Các yếu tố xã hội, trước hết lợi ích nhóm, tầng lớp, giai cấp, quốc gia, dân tộc có mối liên hệ chặt chẽ với nội dung sắc thái dư luận xã hội Trong nhà nước mạnh, quyền nhân dân gắn bó với nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc thường coi trọng lợi ích khác (cá nhân, nhóm, tầng lớp, giai cấp); trước kiện, tượng, vấn đề xã hội, người ta thường lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng làm sở để đưa nhận xét, đánh giá, bày tỏ thái độ Trong nhà nước yếu, dân chủ không coi trọng, pháp luật, kỷ cương bị buông lỏng, chủ nghĩa cá nhân phát triển, người ta thường nhân danh lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng để đưa ý kiến này, ý kiến kia, phân tích kỹ vậy, lợi ích cá nhân, cục ý kiến Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều lợi ích khác Về chất, lợi ích thống với Tuy nhiên, lợi ích cá nhân, đặc thù hợp lý cá nhân, tầng lớp, giai cấp, nhóm xã hội (các lợi ích gắn liền với lợi ích quốc gia, dân tộc), cá nhân, tầng lớp, giai cấp, nhóm xã hội chạy theo lợi ích cá nhân, đặc thù cực đoan, có lợi cho ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc nói chung, cá nhân, tầng lớp, giai cấp, nhóm xã hội khác nói riêng 1.4 Cơ chế hình thành dư luận xã hội * Các giai đoạn trình hình thành dư luận xã hội: Các nhà xã hội học thường coi trình hình thành dư luận xã hội gồm giai đoạn: - Giai đoạn tiếp nhận thông tin - Giai đoạn hình thành ý kiến cá nhân - Giai đoạn trao đổi ý kiến cá nhân - Giai đoạn hình thành luồng ý kiến chung (dư luận xã hội) Trong giai đoạn đầu, thông tin kiện, theo nhiều đường khác nhau, đuợc truyền đạt đến cá nhân Trong giai đoạn thứ 2, sở nhận thức mình, cá nhân bắt đầu đưa ý kiến phán xét, đánh giá khác nhau, chí đối lập kiện Sự trao đổi, cọ sát ý kiến cá nhân giai đoạn dẫn tới hình thành luồng ý kiến chung, hay nói cách khác, dư luận xã hội Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học, chế hình thành dư luận xã hội không đơn giản Trong thực tế, hình thành dư luận xã hội thường diễn nhanh Khi có thông tin kiện, phán xét giống người “bật ra” lúc, giống phản ứng dây chuyền, không cần giai đoạn tranh luận, trao đổi thông tin Nền tảng phản ứng khuôn mẫu tư xã hội định hình, tồn tiềm thức gắn kết với tâm xã hội * Các yếu tố tác động đến trình hình thành dư luận xã hội: Tất yếu tố có ảnh hưởng đến nhận thức, có liên quan đến lợi ích công chúng trước kiện, tượng, vấn đề xã hội, phân tích mục (Cơ sở nhận thức sở xã hội dư luận xã hội), nhiều có tác động đến trình hình thành dư luận xã hội Một yếu tố có tác động mạnh đến trình hình thành dư luận xã hội tác động truyền thông, thông tin báo chí Hiệu truyền thông đến trình hình thành dư luận xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố uy tín nguồn thông tin; thời điểm phát tin (nhiều nghiên cứu cho thấy, nguồn thông tin sớm có tác động lớn đến việc hình thành dư luận xã hội, đưa thông tin sớm nhất, người dễ có khả làm chủ dư luận xã hội); liều lượng thông tin, cách thức thông tin… Các yếu tố xã hội khác có nhiều ảnh hưởng đến trình hình thành dư luận xã hội là: gia đình, nhóm xã hội, tầng lớp, giai cấp, địa vị uy tín xã hội 1.5 Chức dư luận xã hội Theo nhà nghiên cứu, dư luận xã hội có chức sau đây: Chức đánh giá: Dư luận xã hội thể thái độ phán xét đánh giá công chúng kiện, tượng, vật, vấn đề sống Dư luận xã hội có vai trò quan trọng việc hình thành thang giá trị xã hội Trên thực tế, người ta thường chạy theo giá trị mà dư luận xã hội đề cao Chức điều tiết mối quan hệ xã hội: Dư luận xã hội nhạy cảm với hành vi xâm phạm lợi ích chung, lợi ích toàn xã hội, hành vi phần tử, nhóm cực đoan, lên án kịp thời gay gắt hành vi này, làm cho cho cá nhân, nhóm cực đoan phải “chùn tay”; dư luận xã hội quan tâm đến hành vi có lợi cho toàn xã hội, kịp thời cổ vũ, cá nhân, nhóm xã hội thực hành vi Nhờ lên tiếng kịp thời, dư luận xã hội góp phần trì trật tự xã hội, mối quan hệ hài hoà cá nhân xã hội nhóm xã hội Chức giáo dục: Nhờ có uy tín lớn, khen chê, khuyên bảo dư luận xã hội có tác động mạnh đến ý thức hành vi người, hệ trẻ Bằng khen, chê, khuyên can kịp thời hành vi phù hợp không phù hợp với lợi ích, giá trị xã hội, giá trị đạo đức, luân lý, dư luận xã hội có vai trò lớn việc giáo dục cho hệ ý thức phải trái, - sai, thiện - ác, đẹp - xấu Chức giám sát: Dư luận xã hội có vai trò giám sát hoạt động nhà nước tổ chức xã hội, gây sức ép lớn tệ tham nhũng, quan liêu, tắc trách Các quan chức tham nhũng, quan liêu, dân chủ “ghét” báo chí, dư luận xã hội báo chí, dư luận xã hội “nhòm ngó” vào công việc mờ ám họ, sẵn sàng lên án, tố cáo họ Chức tư vấn, phản biện: Trước vấn đề nan giải đất nước, dư luận xã hội đưa khuyến nghị sáng suốt mà quan tham mưu cho quyền chưa nghĩ Dư luận xã hội có khả đưa ý kiến phản biện xác đáng định quan đảng, quyền, tổ chức trị - xã hội Chức giải toả tâm lý xã hội: Theo nhà tâm lý học, bất bình, nỗi niềm oan ức người, không giãi bày, nói ra, không mà lắng chìm xuống tầng vô thức tâm thức người trở thành mầm mống bệnh hoạn nghiêm trọng tinh thần, đến lúc bộc phát thành hành vi, phản ứng bất thường kiểm soát Sự giãi bày, bày tỏ thành lời giải toả nỗi bất bình, uất ức người Bị oan ức mà nói người ta cảm thấy nhẹ nhõm Vai trò, nhiệm vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội 2.1 Vai trò công tác nghiên cứu dư luận xã hội - Tham mưu cho quan lãnh đạo, quản lý việc soạn thảo, ban hành, tổ chức thực định; thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội + Nhờ phản ánh khách quan, trung thực khả dự báo xác tình hình tâm trạng, tư tưởng, thái độ, nguyện vọng tầng lớp xã hội trước kiện, tượng, vấn đề xã hội, vấn đề có liên quan đến lãnh đạo, quản lý đất nước, báo cáo tổng hợp, phân tích tình hình dư luận xã hội thông tin quan trọng phục vụ trình soạn thảo, ban hành, tổ chức thực chủ trương, sách quan lãnh đạo, quản lý đất nước Các quan lãnh đạo, quản lý đất nước khó ban hành chủ trương, sách sát thực, có sức sống, có tính khả thi không nắm tâm trạng, tư tưởng đối tượng có liên quan đến chủ trương, sách Công tác nghiên cứu dư luận xã hội giúp quan lãnh đạo, quản lý giải đáp câu hỏi như: vấn đề xúc mà thực tiễn đất nước (hoặc địa phương, ngành) đòi hỏi phải giải gì? Các chủ trương, sách dự định ban hành (của quan lãnh đạo, quản lý) có người dân ủng hộ không? Nếu không sao? Có cần dừng việc thông qua không? Nếu không dừng cần có biện pháp thông tin, tuyên truyền cụ thể để tạo ủng hộ nhân dân? + Trên sở lý luận chế hình thành dư luận xã hội thông tin cụ thể băn khoăn, thắc mắc nhân dân, công tác nghiên cứu dư luận xã hội có khả đề xuất giải pháp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có hiệu - Góp phần củng cố mở rộng dân chủ Đảng, xã hội + Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nhân dân đóng góp ý kiến, tham gia vào công việc Đảng, Nhà nước: việc tiếp xúc cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội với người dân để nắm bắt ý kiến họ, điều tra, thăm dò dư luận xã hội hội để người dân bày tỏ kiến, tham gia ý kiến công việc điều hành, quản lý đất nước cấp ủy đảng quyền, nâng cao ý thức làm chủ đất nước, làm chủ xã hội họ + Phát huy vai trò phản biện xã hội, vai trò kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhân dân: người dân cảm thấy ý kiến lắng nghe, coi trọng trách nhiệm phản biện, kiểm tra, giám sát xã hội họ nâng cao Nhân dân có “trăm tai, nghìn mắt” nên nhìn rõ vấn đề, vật nhiều góc độ Sự phản biện, kiểm tra, giám sát xã hội nhân dân giúp quan lãnh đạo, quản lý kịp thời phát sơ hở, hạn chế, yếu công tác lãnh đạo, quản lý mình, sở đó, kịp thời đề giải pháp khắc phục - Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân cấp ủy đảng + Cách nắm bắt tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân mang tính truyền thống lâu cấp ủy đảng thường là: tổng hợp phản ánh cấp dưới, tổ chức trị - xã hội; trao đổi, tọa đàm, đối thoại trực tiếp với đối tượng; hội thảo ) Cách thức có ưu điểm dễ làm, tốn thời gian, nhân lực tài chính, có hạn chế như: thông tin thu thường không rõ mặt định lượng, dễ mang tính chủ quan, bối cảnh bệnh thành tích phát triển (các báo cáo dễ bị “vo tròn”, biểu tâm trạng, tư tưởng tích cực dễ bị “thổi phồng”, vấn đề gai góc, phức tạp tâm trạng, tư tưởng xã hội dễ bị bỏ qua) + Điều tra xã hội học dư luận xã hội giúp khắc phục hạn chế nêu việc nắm bắt tâm trạng, tư tưởng theo phương pháp truyền thống 2.2 Quan điểm đạo Đảng công tác nghiên cứu dư luận xã hội - Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thành lập coi việc nắm bắt lòng dân (tâm tư, nguyện vọng, ý chí nhân dân) công việc quan trọng hàng đầu nhằm đề chủ trương, đường lối cách mạng phù hợp lòng dân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân chúng đồng lòng, việc làm Dân chúng không ủng hộ, việc làm không nên” - Từ năm 1982, Ban Bí thư định thành lập Viện nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, có quy định nhiệm vụ quyền hạn như: “Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội có nhiệm vụ tổ chức việc nghiên cứu dư luận nhân dân vấn đề đất nước vấn đề quan trọng có tính thời theo quan điểm Mác - Lênin; tổng hợp, phân tích dư luận xã hội để báo cáo với quan Đảng Nhà nước; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên Viện lý luận, nghiệp vụ Viện trực tiếp quan hệ với cấp ủy đảng, ngành, đoàn thể quần chúng để tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội” - Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VII) nêu nhiệm vụ công tác tư tưởng sau đây: “Nâng cao chất lượng thông tin nội công tác tuyên truyền, coi trọng biện pháp điều tra dư luận xã hội” - Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VII) tiếp tục yêu cầu: “Tổ chức điều tra dư luận xã hội vấn đề cần thiết cho công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước Xây dựng luật trưng cầu dân ý” - Nghị Trung ương (Khoá X) công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới, tiếp tục nhấn mạnh: "Chú trọng công tác nghiên cứu, điều tra xã hội học, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ công tác tư tưởng" - Năm 2009, Ban Bí thư khoá X Kết luận Đề án tăng cường lực điều tra xã hội học, nắm bắt dư luận xã hội Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ: (1) Trên sở Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường lãnh đạo, đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức, làm rõ chức năng, nhiệm vụ Viện, bổ sung, tăng cường cho Viện cán có chất lượng, đủ phẩm chất trình độ chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, hợp tác Viện với viện, trung tâm nghiên cứu, điều tra xã hội học Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng hoạt động; (2) Đồng ý củng cố phận điều tra, nắm bắt dư luận xã hội ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thành phố lớn, tỉnh đại diện cho vùng nước - Kế hoạch 08-KH/TW, ngày 12/3/2012 Bộ Chính trị khoá XI nhằm thực Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đề nhiệm vụ “Đổi nâng cao chất lượng điều tra dư luận xã hội, tập hợp ý kiến cán bộ, đảng viên nhân dân để tham khảo trước định chủ trương, sách Đảng Nhà nước” Trên sở Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương thực Đề án “Đổi nâng cao chất lượng điều tra dư luận xã hội, tập hợp ý kiến cán bộ, đảng viên nhân dân để tham khảo trước định chủ trương, sách Đảng Nhà nước” - Ngày 18/8/1014, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 100-KL/TW đổi nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, nêu rõ: “Điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội công việc quan trọng cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng Nhân dân vấn đề, kiện có tính thời nước giới, đặc biệt chủ trương, sách Đảng Nhà nước; giúp quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; khâu quan trọng, cần thiết xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước” 2.3 Các nhiệm vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội * Các nhiệm vụ Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo TW: - Nắm bắt, phân tích, tổng hợp phản ánh nhanh dư luận tầng lớp cán bộ, đảng viên nhân dân trước vấn đề, kiện quan trọng nước giới, đặc biệt trước chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước - Tiến hành điều tra xã hội học dư luận xã hội phục vụ trình hình thành, hoàn thiện thực đường lối, chủ trương, sách quan trọng Đảng Nhà nước; định kỳ điều tra dư luận xã hội hiệu hoạt động hệ thống trị - Đề xuất biện pháp định hướng, hình thành DLXH tích cực, tạo thống nhận thức, ý chí hành động xã hội, thúc đẩy trình thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; tham gia đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch - Trên sở tổng kết thực tiễn nghiên cứu Dư luận xã hội Việt Nam, tiếp thu thành tựu nghiên cứu dư luận xã hội giới, phát triển khoa học nghiên cứu tác động dư luận xã hội, khoa học nghiệp vụ dư luận xã hội Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội cho mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cán làm công tác tuyên giáo cấp; đào tạo sau đại học chuyên ngành xã hội học, tâm lý học xã hội dư luận xã hội - Quan hệ, hợp tác với quan điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội nước để học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức lĩnh vực điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Viện - Tổ chức công tác thông tin - tư liệu lĩnh vực dư luận xã hội; lưu giữ liệu, thông tin dư luận xã hội theo quy định hành; xuất ấn phẩm dư luận xã hội - Phối hợp với quan chức giám sát an ninh tư tưởng, trị thăm dò dư luận xã hội tổ chức, cá nhân nước nước tiến hành lãnh thổ Việt Nam * Các nhiệm vụ chủ yếu đầu mối nghiên cứu dư luận xã hội ban, ngành, đoàn thể địa phương: - Nắm bắt, phân tích, tổng hợp phản ánh nhanh dư luận tầng lớp nhân dân trước kiện, tượng, vấn đề xã hội quan trọng nước, ngành, địa phương giới, đặc biệt trước chủ trương, sách cấp ủy đảng quyền cấp - Tiến hành điều tra xã hội học dư luận xã hội (trong phạm vi địa phương, ngành, đoàn thể) phục vụ trình hình thành, hoàn thiện thực đường lối, chủ trương, sách quan trọng cấp ủy đảng, quyền ngành, địa phương; định kỳ điều tra dư luận xã hội hiệu hoạt động hệ thống trị địa phương - Đề xuất biện pháp định hướng, hình thành DLXH tích cực, tạo thống nhận thức, ý chí hành động xã hội, thúc đẩy trình thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước ngành, địa phương; tham gia đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch - Phối hợp với quan chức giám sát an ninh tư tưởng, trị thăm dò dư luận xã hội tổ chức, cá nhân nước nước tiến hành địa bàn ngành, địa phương Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội Công tác nghiên cứu DLXH bao gồm: Điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH - Điều tra DLXH hình thức nắm bắt thông tin DLXH phương pháp điều tra xã hội học - Nắm bắt DLXH hình thức tập hợp thông tin DLXH không thông qua phương pháp điều tra xã hội học Hình thức nắm bắt DLXH đa dạng, bao gồm: Nắm bắt qua mạng lưới cộng tác viên; qua phương tiện thông tin đại chúng; qua việc lấy ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân dự thảo văn kiện, văn pháp luật… - Nghiên cứu DLXH nghiên cứu lý luận thực tiễn DLXH 3.1 Đổi nhận thức Kết luận 100-KL/TW Ban Bí thư rõ: - Cấp uỷ đảng quyền cấp cần nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; xác định nhiệm vụ quan trọng hệ thống trị, cấp uỷ người đứng đầu cấp uỷ đảng, quyền từ Trung ương đến địa phương; cần quan tâm, đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ, điều kiện bảo đảm cho công tác - Công tác dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn xây dựng, ban hành tổ chức thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; bám sát vấn đề, kiện mà Nhân dân quan tâm; thực theo yêu cầu, đề nghị quan Đảng, Nhà nước để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cấp uỷ, quyền cấp - Đối với chủ trương, sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng xã hội, trước xây dựng, ban hành, triển khai thực sau thời gian tổ chức thực phải tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 3.2 Đổi quy trình, phương pháp, cách thức tổ chức, lựa chọn nội dung điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội * Đổi mới, nâng cao chất lượng điều tra dư luận xã hội: - Nội dung điều tra dư luận xã hội cần bám sát việc xây dựng, ban hành tổ chức thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước trình cụ thể hoá chủ trương, sách địa phương, ngành, đoàn thể (nhất chủ trương, sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng xã hội, địa phương, ngành, đoàn thể); vấn đề, kiện đông đảo cán bộ, đảng viên nhân dân quan tâm - Điều tra dư luận xã hội phải bảo đảm tính đại diện tầng lớp nhân dân; bảo đảm tính xác thực, độ tin cậy, tính kịp thời thông tin; khắc phục hạn chế, khiếm khuyết khâu: chọn vấn đề điều tra; chọn hình thức điều tra; xây dựng phiếu câu hỏi điều tra; chọn mẫu (đối tượng) điều tra; tập huấn điều tra 10 viên; triển khai thực địa; nhập liệu, xử lý phân tích số liệu; viết báo cáo Từ đó, nâng cao chất lượng công tác Cụ thể: + Chọn vấn đề điều tra: Cần chọn vấn đề trúng, có giá trị công tác lãnh đạo cấp ủy đảng + Xây dựng phiếu câu hỏi điều tra: Các câu hỏi phải bảo đảm yêu cầu độ ổn định (câu hỏi phải rõ ý, không bị hiểu khác nhau, người trả lời phải trả lời quán điều tra lặp lại ) độ hiệu lực (câu hỏi phải thu thông tin cần thu thập) + Chọn đối tượng điều tra (mẫu điều tra): Đối tượng điều tra phải lựa chọn cách thật khoa học, tuân thủ thật nghiêm ngặt đòi hỏi khoa học cách lấy mẫu, chọn đối tượng điều tra… bảo đảm mẫu điều tra phải mang tính đại diện cao + Tập huấn điều tra viên: Các điều tra viên phải tập huấn cách + Triển khai thực địa: Các điều tra viên phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu phải vấn đối tượng theo mẫu điều tra chọn + Nhập liệu, xử lý phân tích số liệu: Các phiếu điều tra thu phải hiệu chỉnh; người nhập liệu phải thông thạo cách nhập liệu; chuyên gia xử lý số liệu phải có lực phân tích liệu + Viết báo cáo: Các báo cáo điều tra dư luận xã hội phải có tính tổng hợp, có phân tích thấu đáo, phải đưa dự báo; đề xuất, kiến nghị cho công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội - Đa dạng hoá hình thức, phương pháp điều tra, thăm dò dư luận xã hội, kết hợp hình thức: điều tra chọn mẫu phiếu hỏi tự điền; điều tra qua điện thoại; điều tra qua thư điện tử; điều tra qua internet * Đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội: - Nâng cao chất lượng nắm bắt, nghiên cứu phản ánh thông tin dư luận xã hội lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, trọng luồng dư luận có liên quan đến chủ trương, sách Đảng Nhà nước; vấn đề, kiện đông đảo cán bộ, đảng viên nhân dân quan tâm Báo cáo nhanh dư luận xã hội phải phản ánh khách quan, trung thực, kịp thời ý kiến tầng lớp nhân dân Chú trọng phân tích luồng dư luận xã hội phương pháp khoa học, thực tế luồng dư luận, sở đó, đưa dự báo, đề xuất giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận nhằm góp phần tạo đồng thuận xã hội - Xây dựng, đổi cách thức tổ chức trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội theo hướng: Mạng lưới cộng tác viên phải có đại diện giai tầng xã hội địa bàn với số lượng cấu phù hợp; năm, tiến 11 hành rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên, bảo đảm chất lượng hợp lý cấu; kịp thời động viên, khen thưởng cộng tác viên có nhiều nỗ lực đóng góp việc nắm bắt phản ánh dư luận xã hội; trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên - Đa dạng hoá hình thức, phương pháp nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, kết hợp hình thức: qua mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; qua phương tiện thông tin đại chúng nước; qua báo cáo tình hình địa phương, quan, đơn vị; qua việc thực tế để nắm tình hình; qua Internet, mạng xã hội * Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học dư luận xã hội: - Nghiên cứu khoa học dư luận xã hội phải trọng kiến thức có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội, chế hình thành dư luận xã hội; sở dư luận xã hội; phương thức tác động nhằm định hướng dư luận xã hội để nâng cao hiệu công tác thực tế; phương pháp điều tra, thăm dò dư luận xã hội đại - Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với quan, tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội có uy tín nước giới nhằm trao đổi, học hỏi chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội 3.3 Nâng cao lực tổ chức, phận điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội hệ thống tuyên giáo - Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, phận điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội hệ thống tuyên giáo cấp, quan tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số đoàn thể trị - xã hội; tăng cường cho tổ chức, phận cán có chuyên môn, nghiệp vụ xã hội học tâm lý học Người đứng đầu tổ chức, đầu mối điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội cần có chuyên môn lực phù hợp - Gửi cán điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trung ương địa phương đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ viện, trung tâm nghiên cứu, thăm dò dư luận xã hội có uy tín nước giới - Tăng cường cộng tác, phối hợp tổ chức, đầu mối điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ngành tuyên giáo với quan nghiên cứu khoa học có chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học Viện Tâm lý học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ) - Bảo đảm kinh phí hoạt động hợp lý cho tổ chức, đầu mối điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội./ 12 ... thực tiễn nghiên cứu Dư luận xã hội Việt Nam, tiếp thu thành tựu nghiên cứu dư luận xã hội giới, phát triển khoa học nghiên cứu tác động dư luận xã hội, khoa học nghiệp vụ dư luận xã hội Việt... cứu dư luận xã hội, chế hình thành dư luận xã hội; sở dư luận xã hội; phương thức tác động nhằm định hướng dư luận xã hội để nâng cao hiệu công tác thực tế; phương pháp điều tra, thăm dò dư luận. .. tạo, bồi dư ng chuyên môn, nghiệp vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội cho mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cán làm công tác tuyên giáo cấp; đào tạo sau đại học chuyên ngành xã hội học,
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội, chuyên đề một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội, chuyên đề một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay