Bài giảng 5 bước và 12 nguyen lý TCHST trong QLTNTN

67 167 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG TẬP BÀI GIẢNG TIẾP CẬN HỆ SINH THÁI TRONG QUẢN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (The Ecosystem Approach in Natural Resource Management) TS LÊ VĂN HƯNG Hà Nội, 2015 Tài liệu học tập Tài liệu (1) Thomas G Barnes,2014 An Ecosystems Approach to Natural Resources Management, University of Kentacky UK (2) Gill Shepherd, 2004 The Ecosystem Approach Five Steps to Implementation, Publishing House by IUCN (tài liệu dịch IUCN) (3) Dimple Roy, Jane Barr, and Henry David Venema 2011 Ecosystem Approaches in Integrated Water Resources Management (IWRM) In Partnership with the UNEP-DHI Centre for Water and Environment August 2011 (4) Sustainable Forest management snd The Ecological Approuch: Two Concepts, One Goal Mette Loyche Wilke, Peter Holmgren and Froglan Castanela Forest Resources Development Service, 2003 Tài liệu đọc thêm: (5) Lê Huy Bá (chủ biên), Vũ Chí Hiếu, Võ Đình Long (2002), Tài nguyên môi trường phát triển bền vững, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật (6) Hứa Chiến Thắng (2008) Quản tổng hợp đới bờ, hướng tới phát triển bền vững Việt Nam, Hội thảo Xây dựng quản biển đới bờ (7) Nguyễn Xuân Cự, Đỗ Đình Sâm (2003), Giáo trình tài nguyên rừng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (8) Luật đa dạng sinh học, 2008 Quốc hội nước CHXCHCN Việt Nam… (9) Nguyễn Phương Loan (2005), Giáo trình tài nguyên nước, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nội dung Chương Tổng quan tiếp cận hệ sinh thái quản tài nguyên thiên nhiên Khái niệm chung 1.1 Tiếp cận hệ sinh thái Quản tài nguyên thiên nhiên 1.1.1 Khái niệm Tiếp cận hệ sinh thái 1.1.2 bước tiếp cận hệ sinh thái quản tài nguyên thiên nhiên 1.1.3 Các yêu cầu LT 4 1,0 2,0 1,0 1.2 Thảo luận Chương Cách tiếp cận hệ sinh thái quản tài nguyên nước 2.1 Giới thiệu - Khái niệm Cách tiếp cận hệ sinh thái quản tổng hợp nguồn nước - Giới thiệu hệ sinh thái cách tiếp cận sinh thái quản tài nguyên nước 2.2 Quản hệ sinh thái Quản tổng hợp đất ngập nước - Quản hệ sinh thái đất ngập nước - Áp dụng cách tiếp cận sinh thái quản tài nguyên nước Chương Cách tiếp cận hệ sinh thái quản tài nguyên đất 3.1 Giới thiệu - Khái niệm Cách tiếp cận hệ sinh thái quản tổng hợp đất - Giới thiệu hệ sinh thái cách tiếp cận sinh thái quản tài nguyên đất(nông, lâm, thủy) 3.2 Quản hệ sinh thái Quản tổng hợp đất - Quản hệ sinh thái đất (nông , lâm, thủy) 6,0 3,0 1,5 1,5 3,0 1,0 2,0 6,5 1.0 1.0 4,5 2,5 - Áp dụng cách tiếp cận sinh thái quản tài nguyên đất (nông, lâm, thủy) Chương Cách tiếp cận hệ sinh thái quản tài nguyên sinh 8,0 vật, đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng 4.1 Khái niệm tiếp cận hệ sinh thái quản TNSV, đa dạng sinh học 4.1.1 Tiếp cận hệ sinh thái quản TNSV 4.1.2 Tiếp cận hệ sinh thái quản Đa dạng sinh học 4.1.3 Tiếp cận hệ sinh thái quản Đa dạng sinh học phát triển bền vững 4.2 Khái niệm tiếp cận hệ sinh thái quản rừng bền vững 4.2.1 Vai trò đa dạng sinh học phát triển rừng 4.2.2 Nguyên tắc tiếp cận HST phát triển rừng 4,0 1,0 1,5 1,5 4,0 1,0 1,5 1,5 4.2.3 Áp dụng tiếp cận HST phát triển rừng Thảo luận Kiểm tra Cộng 1,0 24,5 GIỚI THIỆU Tiếp cận hệ sinh thái chiến lược để quản tổng hợp đất, nước tài nguyên sống nhằm tăng cường bảo vệ sử dụng bền vững theo hướng công Nó khung cho hành động Hiệp định Đa dạng sinh học (CBD) bao gồm 12 nguyên (trang 2) Khi xem xét làm để thực tốt tiếp cận hệ sinh thái, có vài nỗ lực để xếp hạng nguyên theo mức độ quan trọng theo chủ đề Trong nỗ lực thú vị mặt khái niệm, có khoảng trống trợ giúp mặt thực tiễn việc áp dụng lĩnh vực tiếp cận hệ sinh thái Ủy ban IUCN Quản hệ sinh thái (CEM) xây dựng tài liệu nhằm lấp đầy khoảng trống Chúng tập hợp nhiều Các nguyên Tiếp cận Hệ sinh thái thành tiếp cận chung để thúc đẩy thảo luận, lập kế hoạch hành động bước Đương nhiên, ta giải khía cạnh hệ sinh thái cách đơn lẻ cho dài hạn khía cạnh xem xét giải sớm nội dung mô tả kiểm tra thường xuyên Tuy nhiên, tiếp cận nâng cao khả chủ động khuyến khích nhà nghiên cứu cán thực địa tập trung vào nhóm vấn đề thời điểm Trong cách tiếp cận này, hệ sinh thái, cư dân nó, thách thức, hội hữu dần thấy quản thành trọng tâm Lịch sử phát triển quản hệ sinh thái dựa Hệ sinh thái dựa quản có rễ tư tưởng nhà bảo tồn đầu Aldo Leopold, cách tiếp cận hệ sinh thái phương pháp tiếp cận tổng quát phát triển sinh thái học, nhân chủng học môn học khác năm 1960 1970 dựa hệ thống Những phát triển khoa học triết học giúp để thông báo cho phương pháp quản tài nguyên khu vực, bioregional, tích hợp, chẳng hạn quản lưu vực sông quản tổng hợp vùng ven biển, tất đưa vào khuôn khổ cho quản hệ sinh thái dựa từ xuất Quản hệ sinh thái dựa xây dựng dựa phương pháp trước kết hợp yếu tố khoa học hệ sinh thái, sinh học bảo tồn, quy hoạch môi trường trì trọng tâm rõ ràng việc quản tác động người hệ sinh thái Đối với số ngành, pháp luật liên bang nhà nước đạo quản để kết hợp phương pháp tiếp cận hệ sinh thái vào việc định Năm 1996, Luật Thủy sản Bền vững (SFA), Quốc hội thông qua có chữ ký Tổng thống Clinton, bắt buộc động thái quản nghề cá việc sử dụng phương pháp hệ sinh thái, bao gồm, đặc biệt, kết hợp tốt thông tin môi trường sống cá Pháp luật gieo hạt giống cho quản nghề cá dựa vào hệ sinh thái (EBFM) Mỹ - cách tiếp cận theo hướng quản sở hệ sinh thái (EBM), tập trung vào lĩnh vực hoạt động người EBFM xây dựng dựa thực tiễn việc xem xét môi trường khí hậu, chế độ, môi trường sống thiết yếu cá, tác động không đánh bắt cá nguồn hải sản, quản đánh bắt bị đe dọa tới loài nguy cấp, không chắn rủi ro tính đến định quản lý, kết hợp yếu tố thành khuôn khổ pháp Gần đây, Ủy ban Đại dương Pew Uỷ ban Hoa Kỳ sách đại dương kết luận kết hợp hoạt động người đất, dọc theo bờ biển, đại dương dù vô tình ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển đe dọa khả hệ sinh thái đại dương để cung cấp cho người lợi ích mong đợi từ đại dương Cần tích hợp, phương pháp tiếp cận toàn diện hơn, tiếp cận hệ sinh thái dựa nguyên tắc phát triển bền vững, thích ứng quản có tham gia người dân, cộng đồng áp dụng khoa học tiên tiến CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TCHST TRONG QLTNTN Một số khái niệm Hệ sinh thái gì? Hệ sinh thái đơn vị cấu trúc chức sinh quyển, gồm: quần xã thực vật, quần xã động vật, quần xã vi sinh vật, thổ nhưỡng (đất) yếu tố khí hậu Các thành phần liên hệ với thông qua chu trình vật chất lượng Cách tiếp cận hệ sinh thái gì? Các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái "chiến lược quản tổng hợp đất, nước nguồn tài nguyên tái sinh nhằm tăng cường bảo tồn sử dụng đất bền vững thực tế cách công bằng” Cách tiếp cận rõ ràng làm cho liên kết dịch vụ hỗ trợ cho sống người hạnh phúc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trái đất Chính phủ Welsh quản tài nguyên thiên nhiên “Duy trì lối sống Xanh Wales” Chính phủ Welsh, công bố vào tháng Giêng 2012 đề xuất phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để quản tài nguyên thiên nhiên xứ Wales để đáp ứng mục tiêu đầy thách thức việc đảm bảo “hệ sinh thái mền dẻo, hiệu quả, khỏe mà quản bền vững cung cấp cho toàn xã hội, hỗ trợ việc làm phúc lợi” Cách tiếp cận cho phép cho thống quản tài nguyên thiên nhiên từ xem xét phận riêng lẻ để xem xét môi trường tổng thể Nó cho phép phạm vi rộng lớn nhiều để quản sử dụng đất định vượt môi trường tự nhiên bao gồm yếu tố xã hội, văn hóa kinh tế tích hợp dịch vụ hệ sinh thái 12 Nguyên Tiếp cận hệ sinh thái Những mục tiêu quản đất, nước môi trường sống vấn đề lựa chọn xã hội Quản nên phân cấp đến cấp quản phù hợp thấp Các nhà quản hệ sinh thái nên xem xét ảnh hưởng (thực tế tiềm năng) hoạt động họ thực tới hệ sinh thái lân cận hệ sinh thái khác Nhận thức rõ lợi ích đạt từ quản lý, cần thiết thường xuyên để hiểu quản hệ sinh thái bối cảnh kinh tế Mỗi chương trình quản hệ sinh thái nên bao gồm: (i) Giảm khiếm khuyết thị trường làm ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học; (ii) Khuyến khích để thúc đẩy việc sử dụng bền vững bảo tồn đa dạng sinh học (iii) Nội hóa chi phí lợi ích hệ sinh thái cấp độ khả thi Việc bảo tồn cấu trúc chức hệ sinh thái, để trì dịch vụ hệ sinh thái nên xem mục tiêu ưu tiên tiếp cận hệ sinh thái Hệ sinh thái nên quản phạm vi chức Tiếp cận hệ sinh thái nên thực phạm vi không gian thời gian phù hợp Nhận khác phạm vi không gian tác động trễ đặc thù hệ sinh thái, mục tiêu quản hệ sinh thái nên thiết lập cho dài hạn Quản phải nhận thay đổi tránh khỏi 10 Tiếp cận hệ sinh thái nên tìm kiếm cân thích hợp hòa nhập việc bảo tồn sử dụng đa dạng sinh học 11 Tiếp cận hệ sinh thái nên xem xét tất dạng thông tin có liên quan, bao gồm kiến thức khoa học địa địa phương, đổi thực tiễn 12 Tiếp cận sinh thái nên thu hút tham gia tất bên có liên quan xã hội kiến thức khoa học Tổ chức nguyên 12 Nguyên tổ chức thành bước, bước liên quan đến phạm vi hoạt động Năm bước thực tiếp cận hệ sinh thái sau: - Bước A Xác định nhóm có liên quan chính, xác định khu vực hệ sinh thái phát triển mối quan hệ bên hệ sinh thái - Bước B Phác họa cấu trúc chức hệ sinh thái thiết lập chế để quản giám sát - Bước C Xác định tầm quan trọng vấn đề kinh tế có ảnh hưởng đến hệ sinh thái cư dân hệ sinh thái - Bước D Xác định tác động xảy hệ sinh thái tới hệ sinh thái lân cận - Bước E Xây dựng mục tiêu dài hạn, giải pháp linh hoạt để đạt mục tiêu TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC Bước A Xác định nhóm có liên quan khu vực hệ sinh thái - Bước A bao gồm vấn đề khó khăn nhất: Xác định nhóm có liên quan chính; Xác định khu vực sinh thái, Phát triển mối quan hệ chúng Việc xác định đồng thời khu vực hệ sinh thái nhóm liên quan người hỗ trợ lựa chọn quản khu vực quan trọng Dù bắt đầu với việc xác định khu vực hay xác định nhóm có liên quan tốn thời gian công sức để đạt công việc khả thi Chúng ta bắt đầu với vấn đề bên có liên quan Với nhiều nỗ lực trước quản đa dạng sinh học cố gắng gắn bên liên quan vào khu vực lựa chọn mà không xem xét đến hàm ý rộng tiếp cận sinh thái, nhấn mạnh vào lựa chọn xã hội Nguyên liên quan đến Bước A Mục tiêu quản đất, nước, tài nguyên sống vấn đề lựa chọn xã hội Tiếp cận hệ sinh thái nên thực phạm vi không gian thời gian phù hợp 11 Tiếp cận hệ sinh thái nên xem xét tất dạng thông tin có liên quan, bao gồm thông tin khoa học, thông tin xứ kiến thức, đổi thực tiễn địa phương 12 Tiếp cận sinh thái nên thu hút tham gia tất thành phần có liên quan xã hội kiến thức khoa học Bước A: Nghiên cứu điển hình, xác định bên liên quan Bocas del Toro Archipelago, Panama Nguồn tài nguyên quản khu vực hệ sinh thái biển Các bên có liên quan – ngư dân, phụ nữ cư dân địa phương - thương lượng quyền quản dãy san hô khu vực đánh bắt thông qua việc thiết lập ban thủy sản địa phương (COLOCOPES) Với trợ giúp tổ chức phi phủ (NGOs) thành viên IUCN: Fundación Promar Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên(TNC), ban thủy sản xây dựng đề xuất quy định cho việc quản đánh bắt thông qua Bocas del Toro Archipelago Các nhóm COLOCOPES xác định khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản cộng đồng bao gồm vùng cấm đánh bắt (để cho sinh sản) nguồn thủy sản có chất lượng cao (ở việc khai thác cần quy định chặt chẽ hơn) Các nhóm COLOCOPES tạo hiệp hội đánh bắt vùng, khu vực đảo (ADEPESCO) để khuyến khích vị trí đàm phán họ tổ chức thể chế khác có quyền lực Các ban ngành địa phương phủ chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn lợi thủy sản khu vực bảo tồn không ngừng tăng cường hỗ trợ cho ý tưởng bảo tồn quản thủy sản cộng đồng Hiện nay, họp ADEPESCO quyền địa phương diễn thường xuyên để giám sát đối phó với vấn đề phát sinh Xác định bên liên quan Cả Nguyên 1vàNguyên 12nhấn mạnh đến tham gia xã hội vào lựa chọn hệ sinh thái mục tiêu quản lý, phạm vi kỹ cần thiết Nguyên không đề tiêu chuẩn để lựa chọn phần xã hội, kiến thức phần khác điều cần thiết thực tiễn Điều đòi hỏi phân tích bên liên quan Phân tích bên liên quan Xác định bên liên quan với quan tâm vào hệ thống sinh thái đề xuất Trước tiên đánh giá bên liên quan sau bên liên quan thứ hai thứ ba đánh giá đánh giá rõ quan điểm họ Bên liên quan 10 Các vùng đất ngập nước nội địa xác định vùng bị ngập nước mặn nước lợ, •bao gồm sông, suối, kênh, mương, vùng mặt nước đặc dụng, hồ ao Tài nguyên nước dạng tích lũy nước có nguồn gốc thiên nhiên nhân tạo • Nước mặt nước tồn mặt đất liền; đất với mặt nước; đất với mặt nước nội địa • Các vùng đặc dụng bao gồm rừng, bãi ngập triều,và đất nuôi trồng thủy sản • Có nhiều quan khác có vai trò trách nhiệm việc quản hệ sinh thái đất ngập nước (Bảng Bảng 5) Tại khu bảo vệ đất ngập nước (Khu Bảo tồn Sinh Cần Giờ Vườn Quốc gia Xuân Thủy) ban quản thành lập để trực tiếp đảm đương trách nhiệm quản chung Tuy nhiên vai trò ban quản thường giới hạn phạm vi vùng lõi vùng đệm khu bảo vệ, phân vùng phần toàn hệ sinh thái đất ngập nước Do vậy, khả ảnh hưởng ban quản bó hẹp bên ranh giới khu bảo vệ Các ban Quản trực tiếp báo cáo với quyền huyện (huyện Cần Giờ) hay quyền tỉnh (tỉnh Nam Định) thông qua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Họ khó đại diện cho nhóm sử dụng tài nguyên bên liên quan sơ cấp Chính quyền địa phương cấp khác thực trách nhiệm quản khu vực xung quanh khu bảo vệ có ảnh hưởng quan trọng toàn hệ sinh thái đất ngập nước Ở vùng đất ngập nước “mở”, quyền xã trực tiếp chịu trách nhiệm quản Chính quyền xã thực hoạt động để phát triển sinh kế, kinh tế xã hội bảo vệ tài nguyên Chính quyền xã thực đạo, quy định sách quản cấp cao huyện, tỉnh trung ương ban hành Do đó, lực xã ban quản ảnh hưởng đến toàn hệ sinh thái hạn chế Điều có nghĩa vai trò quyền cấp cao hơn, ví dụ, tỉnh hay huyện, mang tính định Ảnh hưởng quyền tỉnh huyện thực qua quan chuyên ngành, ví dụ Sở Thủy sản, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chính quyền địa phương cấp 53 đại diện cho hầu hết bên liên quan Tuy nhiên, định quản nhiều không cân nhắc hết lợi ích mối quan tâm tất bên lực quản cách thức tiếp cận áp đặt từ xuống Nhìn chung, định cao quản hệ sinh thái đất ngập nước cụ thể quyền địa phương thực hiện, chủ yếu quyền tỉnh Do đó, quan chức chuyên ngành tham gia có trách nhiệm định Tại vùng bảo tồn (Vườn Quốc gia Xuân Thủy Khu Bảo tồn Sinh Rừng ngập mặn Cần Giờ), Sở NN&PTNT có vai trò thực trách nhiệm quản Tại vùng đất ngập nước “mở’, Sở Thủy sản có vai trò quản lớn so với quan khác Tại vùng đất ngập nước cụ thể, quan chuyên ngành phối hợp tác với bên liên quan để thực công tác quản Người dân tổ chức cộng đồng có vai trò quan trọng việc quản vùng đất ngập nước Các tổ chức đại diện tốt cho bên liên quan sơ cấp Có thể chia tổ chức cộng đồng thành nhóm: (1) tổ chức cộng đồng thành lập không dựa sở pháp mạnh, ví dụ, nhóm tự quản quản tài nguyên thiên nhiên; (2) tổ chức trị xã hội có hỗ trợ trực tiếp từ quyền; (3) tổ chức xã hội ngành nghề, ví dụ, Hội Ngư dân hỗ trợ để giữ vai trò kiểm soát việc đồng quản sở cộng đồng thực đầm phá Tam Giang Các 54 tổ chức ngày có vai trò lớn việc tổ chức hoạt động phát triển sinh kế, sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cấp sở Đối với trường hợp đầm phá Tam Giang tổ chức cộng đồng có vai quan trọng việc quy hoạch có tham gia địa phương quản tài nguyên đầm phá sở cộng đồng Một số vấn đề thường xuyên xuất việc phân bổ vai trò quản quyền sử dụng chế tài quản Điều phần khung pháp luật cho quản đất ngập nước chưa xây dựng cách đầy đủ Có nhiều ví dụ vùng đầm phá Tam Giang, phương thức quản chịu ảnh hưởng lớn Luật Đất đai và/hoặc Luật Thủy sản văn pháp cao liên quan đến hệ sinh thái biển cạn 3.5 Các vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến hệ sinh thái Vai trò tạo sinh kế tài nguyên đất ngập nước Việt Nam Một phần năm dân số Việt Nam có sinh kế chịu ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp nguồn tài nguyên đất ngập nước Dó việc sử dụng bền vững đất ngập nước tảng cho an ninh lương thực, sức khỏe, phát triển nông nghiệp công nghiệp quốc gia Điều yêu cầu tiếp cận cho việc quản hệ sinh thái đất ngập nước Bản đồ đói nghèo mức độ chịu ảnh hưởng đói nghèo cao vùng miền núi Tuy nhiên, mật độ người nghèo cao lại tập trung vùng ven biển, nơi có mật độ dân số cao.Mất an toàn lương thực đặc trưng nghèo đói người dân phụ thuộc vào vùng đất ngập nước đồng ven biển Số lượng người nghèo mẫn cảm nhóm đói nghèo vùng đồng lũ đất thấp vùng đất ngập nước ven biển Việt Nam thách thức đáng kể ngành chịu trách nhiệm xóa đói giảm nghèo Ở khu vực này, đói nghèo có mối liên hệ chặt chẽ với phụ thuộc vào đất ngập nước Các mối đe dọa có liên quan đến đói nghèo vùng đất ngập nước tóm tắt sơ nguyên nhân sau Khai thác mức tài nguyên địa phương •Ô nhiễm nước hóa chất nông nghiệp, 55 •ô nhiễm từ chất thải công nghiệp sinh hoạt, số trường hợp tích tụ cặn dioxin Tình trạng đất chiếm dụng đất (nuôi trồng thủy sản) • Thiếu chế phân bổ quyền sử dụng đất rõ ràng • Thiếu quy hoạch liên ngành cho xóa đói, giảm nghèo •Khai thác không bền vững nguồn lợi thủy sản • •Cải tạo đất ngập nước lấy đất canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây dựng du lịch • Tăng nhu cầu cá tài nguyên thủy sinh khác (bao gồm sản phẩm gỗ) • Biến đổi khí hậu liên quan đến tăng mực nước biển, mật độ thường xuyên bão, v.v Phát triển nuôi trồng thủy sản Từ góc nhìn kinh tế, yếu tố quan trọng hệ sinh thái đất ngập nước diện tích nuôi trồng thủy sản bao gồm không gian chất lượng nước phù hợp với phương thức nuôi trồng khác Điều cộng đồng quyền địa phương xung quanh vùng đất ngập nước coi phát triển nuôi trồng thủy sản lược phát triển kinh tế xã hội sinh kế Hầu hết địa phương xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản hỗ trợ việc mở rộng diện tích ao đầm tăng mức độ thâm canh, ví dụ, trang trại nuôi tôm thâm canh Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng cách nhanh chóng vùng đệm xung quanh khu bảo vệ toàn vùng đất ngập nước nơi chưa thành lập khu bảo vệ Tập quán gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái đất ngập nước Các mối đe dọa đất ngập nước (1) làm giảm diện tích đất ngập nước ranh giới vùng nước việc cải tạo đất thành ao nuôi trồng thủy sản, (2) làm rừng ngập mặn dẫn đến phá hủy đa dạng sinh học sinh cảnh sinh sản loài thủy sinh loài chim, (3) ô nhiễm từ chất thải nuôi trồng thủy sản dẫn đến suy giảm chất lượng nước, (4) tăng trầm tích làm giảm tốc độ dòng chảy dẫn đến giảm khả hòa tan nước Cục Bảo vệ Môi trường (2006), Chương trình Hỗ trợ Đất ngập nước Quốc gia 2007-2010 56 Do nhu cầu thị trường cao chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu, nuôi tôm ban đầu mang lại thu nhập kinh tế đáng kể động lực cho việc đầu tư quy mô lớn Kết diện tích nuôi tôm mở rộng cách nhanh chóng năm 1990 đợt “bùng phát” môi trường nước mặn vùng ven biển khắp nước Việc phát triển nuôi trồng thủy sản thiếu kế hoạch, ví dụ đầm phá Tam Giang hay đầm Nại, không phá hủy hệ sinh thái đất ngập nước mà đe dọa đến ranh giới đất ngập nước ô nhiễm tạo nguy thường xuyên cho người nuôi tôm Nhiều hộ gia đình ngày nợ nần chồng chất khả toán nợ để phát triển nuôi trồng thủy sản Hơn nữa, họ cải tạo lại ao nuôi thủy sản thành ruộng lúa Rất nhiều ao tôm xung quan đầm Nại vốn cải tạo từ mặt nước đầm ruộng lúa đến bị bỏ hoang Vấn đề xảy vùng đất ngập nước khác xem xét khuôn khổ nghiên cứu Nguyên nhân sâu xa tình trạng phức tạp bao gồm nhiều yếu tố Cuối nghèo đói cộng đồng địa phương tạo sức ép mạnh mẽ lên việc sử dụng đất ngập nước để đa dạng hóa nguồn thu nhập Quy hoạch yếu thực thi pháp luật không hiệu ý kiến chung người dân địa phương Phân bổ quyền sử dụng vùng đất ngập nước không rõ ràng việc xác định vai trò trách nhiệm quản coi vấn đề theo ý kiến quan quản Thiếu kiến thức nhận thức quản hệ sinh thái đất ngập nước có lẽ vất đề quản mà bên liên quan bỏ qua không nhận thức Phần lớn quan chức địa phương, cán quản trực tiếp hệ sinh thái đất ngập nước ủng hộ việc phát triển nuôi trồng thủy sản mà không cần cân nhắc đến tác động tiêu cực hoạt động phát triển Theo báo cáo, ví dụ trường hợp đầm phá Tam Giang đầm Nại việc trồng rong sụn (Kappaphicus alvarezii) hoạt động nuôi trồng thủy sản nhiều bền vững Ở diện tích định, hoạt động lựa chọn tốt cho việc phục hồi vùng nước bị ô nhiễm Bản thân bãi rong biển môi trường tốt cho loài thủy sinh sinh sản phát triển non cần 57 đưa vào cân nhắc quy hoạch lồng ghép mục tiêu bảo tồn sử dụng bền vững Khai thác thủy sản tự nhiên Tài nguyên thủy sản nguồn lợi kinh tế quan trọng cộng đồng địa phương sống xung quanh vùng đất ngập nước, khu bảo vệ vùng đất ngập nước “mở” Các loài động vật thủy sinh bị đánh bắt bao gồm thương phẩm (cá, tôm, cua, ngao vạng, tôm hùm ) giống để nuôi trồng (tôm hùm no, cua, loài cá ) để bán chỗ xuất Nhu cầu thị trường hàng hải sản ngày tăng nhu cầu thu nhập người dân địa phương, cộng đồng ngư dân truyền thống, làm tăng hoạt động đánh bắt thủy sản vùng đất ngập nước Vấn đề đánh bắt thủy sản mức vấn đề chung hầu hết vùng đất ngập nước Đánh bắt bất hợp pháp sử dụng hình thức hủy diệt, ví dụ dùng xung điện sử dụng lưới mắt nhỏ diễn hầu hết vùng đất ngập nước Đã có nhiều nỗ lực để ngăn chặn việc đánh bắt bất hợp pháp sử dụng hình thức hủy diệt Tuy nhiên, hình thức tiếp diễn quan chức năng, ví dụ, phòng quản nguồn lợi thủy sản, quyền xã, ban quản khu bảo vệ không đủ lực kỹ giải vấn đề Việc đánh bắt thủy sản bất hợp pháp phương thức hủy diệt diễn phổ biến vùng lõi vùng đệm khu bảo vệ Vườn Quốc gia Xuân Thủy Nguyên nhân tình trạng đói nghèo nhóm sử dụng tài nguyên Kết là, tài nguyên thủy sản vùng đất ngập nước bị suy giảm Cùng với việc tăng số lượng người đánh bắt, lượng cá bắt trung bình hộ ngư dân truyền thống ngày Người dân tìm kiếm hội nuôi trồng thủy sản tạo thêm sức ép lên hệ sinh thái đất ngập nước Để giải vấn đề này, quan quản đầm phá Tam Giang Vườn Quốc gia Xuân Thủy thực tiếp cận có tham gia hỗ trợ hệ thống đồng quản hoạt động thủy sản bước đầu tao điều kiện cho cộng đồng ngư dân địa phương có vai trò trách nhiệm lớn việc quản Các hoạt động khởi xướng với hỗ trợ sách pháp 58 quyền tỉnh Bộ Thủy sản Một số tổ chức quốc tế, ví dụ FAO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tài cho chương trình đầm phá Tam Giang Việc mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tạo hội cho phát triển kinh tế xã hội sinh kế cho cộng đồng ngư dân truyền thống Tuy nhiên, tạo thêm sức ép diện tích đánh bắt nguồn lợi thủy sản lên vùng đất ngập nước Tại đầm phá Tam Giang vịnh Xuân Đài, hộ gia đình có sinh kế hoàn toàn lệ thuộc nguồn lợi tự nhiên, ví dụ, đánh bắt cá tôm hùm giống Cuộc sống họ ngày khó khăn bãi đánh bắt bị hạn chế tài nguyên thủy sản suy giảm Nguy từ thiên tai trở nên thường xuyên Việc tham gia hưởng lợi từ nuôi trồng thủy sản hộ ngư dân truyền thống nghèo khó họ thiếu lực kỹ thuật Hơn nữa, họ khả tiếp cận vùng đất nước Vấn đề tìm kiếm sinh kế thay cho cộng đồng địa phương lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên vùng đất ngập nước mối lo lớn Phát triển du lịch Phát triển du lịch cho có tiềm cao tất vùng đất ngập nước Các bên liên quan quan quản quan tâm đến hoạt động phát triển tiến hành đồng thời với mục tiêu quản đất ngập nước bảo tồn tạo dựng sinh kế Điều gắn kết giá trị nghỉ dưỡng rừng ngập mặn, đa dạng sinh học, động vật hoang dã, rạn san hô, cảnh quan ven biển vịnh Phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Sinh Cần Giờ Vườn Quốc gia Xuân Thủy tạo nhiều động lực cho việc bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Phát triển du lịch vùng khác bước ban đầu Thách thức không quy hoạch mà lực địa phương yếu Điều đòi hỏi nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, xây dựng nguồn thu nhập thay cho nhóm sử dụng nghèo nguồn lực để khởi động khác Ảnh hưởng du lịch, đặc biệt Khu Bảo tồn Sinh Cần Giờ lên kinh tế xã hội địa phương tích cực Cải thiện sở hạ tầng không đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch mà cho hoạt động kinh tế khác Các cộng đồng địa phương xung quanh Vườn Quốc gia Xuân Thủy huyện 59 Cần Giờ tham gia hưởng lợi từ chương trình du lịch dựa giá trị nghỉ dưỡng rừng ngập mặn tài nguyên thiên nhiên khác Một phận dân cư có công ăn việc làm từ công ty du lịch lớn ngành nghề kinh doanh liên quan khác Một số cộng đồng xây dựng hoạt động du lịch sinh thái dựa cộng đồng Đối với Cần Giờ, xuất mối lo tác động tiêu cực lên môi trường Số lượng du khách cao làm phát sinh ô nhiễm xung đột Quản hoạt động du lịch vấn đề phức tạp Tại Cần Giờ, có nhiều nhà cung cấp dịch vụ gây vấn đề công tác quản lồng ghép quản đất ngập nước P.N.Hồng et al (2002) liệt kê danh sách dài công ty du lịch có hai công ty lớn có trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thương mại Du lịch huyện nhiều doanh nghiệp tư nhân sở hữu nhà hàng, nhà khách, bãi đỗ xe tư nhân, xe máy, xe bus, phà cửa hàng Ít có 100 hộ gia đình có cửa hàng hải sản, đồ lưu niệm, quán giải khác, cho thuê ghế tắm biển Ban Quản Rừng Phòng hộ Cần Giờ, số lâm trường quan huyện Cần Giờ lập quy hoạch dịch vụ du lịch nhiều dạng khác Các học hướng đến quản thích ứng Bài học kinh nghiệm tất vùng đất ngập nước rà soát nghiên cứu liên quan đến việc hỗ trợ phát triển nghề nuôi tôm (Bảng 7, trang 48) Việc phát triển nuôi tôm năm 1990 tạo mối đe dọa nghiêm trọng đến ranh giới tính đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Do đó, làm giảm dịch vụ chức môi trường hệ sinh thái đất ngập nước Hoạt động mang loại nguy cao phụ thuộc vào công nghệ cao người trực tiếp sử dụng tài nguyên đất ngập nước Vấn đề quản phổ biến liên quan đến phát triển nghề nuôi tôm bao gồm: •Quy hoạch quản hệ sinh thái đất ngập nước không lập không phù hợp •Các quan quản đất ngập nước thiếu lực thực thi pháp luật quy chế 60 • Thiếu phương pháp quản phù hợp để quản đất ngập nước •Chính sách địa phương thiên phát triển kinh tế • Mật độ người nghèo có sinh kế lệ thuộc vào tài nguyên đất ngập nước cao • Vai trò trách nhiệm quản hệ sinh thái đất ngập nước không rõ ràng • Phân bổ quyền người sử dụng vùng đất nước không rõ ràng Các kinh nghiệm tích cực thu vùng đất ngập nước khuyến khích tham gia người dân địa phương công tác quản Một loạt ví dụ nêu bật giá trị tham gia người dân áp dụng tiếp cận có tham gia quản đất ngập nước Khu Bảo tồn Sinh Rừng ngập mặn Cần Giờ phục hồi thành công với việc giao đất giao rừng qua việc quản rừng ngập mặn lồng ghép phát triển sinh kế bảo vệ rừng Quản sở cộng đồng áp dụng mức độ thử nghiệm tất vùng đất ngập nước bước đầu việc đồng quản qua giúp cho việc pháp hóa vai trò trách nhiệm cộng đồng quản tài nguyên thiên nhiên Tại hệ thống đầm phá Tam Giang, việc áp dụng quản sở cộng đồng có việc quy hoạch có tham gia cải thiện chất lượng quy hoạch địa phương cấp xã thôn Kiểu quy hoạch chi tiết tổng hợp chưa ý công tác quy hoạch thời vốn chủ yếu quy hoạch đơn ngành, ví dụ, quy hoạch đánh bắt thủy sản, quy hoạch nuôi trồng thủy sản hay quy hoạch phát triển du lịch v.v Quy hoạch ngành thường thực cấp huyện, quy hoạch cấp xã thôn khoảng trống Việp áp dụng quy hoạch có tham gia cấp xã thôn cho thấy nhu cầu củng cố tổ chức sử dụng tài nguyên cộng đồng Tại đầm Nại vịnh Xuân Đài, việc củng cố tổ chức sử dụng tài nguyên giúp nâng cao nhận thức quản tài nguyên thiên nhiên môi trường Các cộng đồng ngư dân Xuân Đài khuyến khích thả thêm tôm hùm bố mẹ hoang dã phần công tác bảo tồn tài nguyên Tại đầm Nại, hội nuôi tôm thực việc nâng cao nhận thức giáo dục môi trường thành lập chế tự quản giúp xây dựng quy định tưới tiêu nước vùng nuôi trồng thủy sản Hình thực tự quản giúp thực thi quy định xây dựng sở cộng đồng 61 Quản sở cộng đồng Vườn Quốc gia Xuân Thủy khuyến khích nhiều hoạt động để bảo tồn tài nguyên đất ngập nước phát triển sinh kế Năm 2004, tiếp cận sở cộng đồng áp dụng việc xây dựng dự án quản sử dụng bền vững tài nguyên thủy sản Vườn Quốc gia Mục tiêu xây dựng chế đồng quản tài nguyên thủy sản dựa đồng thuận để đáp ứng yêu cầu địa phương tính toán mục tiêu bảo tồn lâu dài Quản sở cộng đồng giúp pháp hóa hợp tác bên tham tham gia lợi ích trách nhiệm quản lý, đặc biệt khía cạnh chưa quy định đầy đủ theo khung pháp luật Đồng quản thiết lập cân nhắc yêu cầu thích đáng địa phương sinh kế, nhận thức quyền tiếp cận truyền thống họ vùng đất ngập nước Nó tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương xây dựng quy chế tham gia giám sát việc bảo vệ tài nguyên đất ngập nước Quy hoạch bố trí thể chế để xây dựng khu bảo vệ coi nỗ lực quan trọng để bảo tồn hiệu hệ sinh thái đất ngập nước sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Việc áp dụng chiến lược khu bảo vệ để đáp ứng lại việc xuống cấp tài nguyên đất ngập nước Tại tất vùng đất ngập nước nghiên cứu này, quyền địa phương xác định tiềm đưa đề xuất cho khu bảo vệ đất ngập nước Ở giai đoạn tại, Cần Giờ Xuân Thủy khu bảo vệ Ở vùng khác, việc xây dựng khu bảo vệ bước khác Việc quản rừng ngập mặn Cần Giờ phục hồi sau chiến tranh thu ý nhiều Năm 1999, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao quyền quản toàn rừng ngập mặn Cần Giờ cho Ban Quản Rừng Phòng hộ Cần Giờ trực thuộc UBND huyện Cần Giờ Năm 2000, Ủy ban Con người Sinh UNESCO công nhận Cần Giờ Khu Bảo tồn Sinh Quốc tế, khu bảo tồn sinh Việt Nam Năm 2001, UBND thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn dự án “Khu Bảo tồn Thiên nhiên Rừng ngập mặn Cần Giờ” rừng phòng hộ Cần Giờ trở thành khu bảo tồn thiên nhiên Do kết việc quy hoạch bố trí 62 quản trên, Khu Bảo tồn Sinh Rừng ngập mặn Cần Giờ phân vùng thành ba phân khu có chức bổ trợ cho để quản hệ sinh thái Vùng lõi phục vụ cho việc bảo tồn lâu dài cảnh quan, chức hệ sinh thái đa dạng loài Vùng đệm để hỗ trợ bảo tồn vùng lõi đáp số hoạt động phù hợp địa phương Vùng chuyển tiếp có vai trò quan trọng trì hoạt động kinh tế xã hội phục vụ phát triển địa phương Vườn Quốc gia Xuân Thủy thành lập gần (năm 2003) Việc xây dựng khu bảo vệ thực qua nhiều bước Đầu tiên việc thành lập Khu Bảo tồn Thiên nhiên năm 1994 (7.100 ha) Khu Ramsar năm 1989 (12.000 ha) Việc kết hợp Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Thủy Khu Ramsar thành Vườn Quốc gia Xuân Thủy phần quy hoạch chung Khu Bảo tồn Sinh vùng ven biển Đồng Bắc Bộ Quy hoạch xác định Vườn Quốc gia Xuân Thủy vùng lõi Khu Sinh (UNESCO, 2004)Việc quy hoạch xây dựng khu bảo vệ có nỗ lực đáng kể vùng đầm phá Tam Giang Đề xuất cho vùng cửa sông Ô Lâu, phần đầm phá, thành điểm Ramsar xúc tiến xây dựng Năm 2003, quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản Sở Thủy sản xây dựng UBND tỉnh phê chuẩn Quy hoạch nuôi trồng thủy sản bao gồm nuôi tôm vùng triều thấp, nơi ngập nước thường xuyên tạm thời dọc theo bờ đầm phá Nuôi tôm vùng triều cao nơi không bị ngập bờ đầm phá Đây thường vùng bờ đầm nằm đê ngăn mặn, hay cồn cát đầm phá, bờ cát Đây coi nỗ lực nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản cách bền vững Ở mức độ đó, quy hoạch để kiểm soát việc mở rộng qua nhanh diện tích nuôi trồng thủy sản vùng có suất cao đầm phá Năm 2004, quyền tỉnh phê chuẩn quy hoạch tổng thể việc quản thủy sản đầm phá Tam Giang Theo đó, chia vùng nước đầm phá thành ba loại cho mục tiêu quản thủy sản: (1) Các vùng nhạy cảm đối tượng để xây dựng khu bảo vệ, (2) vùng nhạy cảm cho phép 63 đánh bắt tự nhiên với hạn chế định, (3) vùng bình thường tự đánh bắt thủy sản tự nhiên Tuy nhiên, tiếp cận theo kiểu thành lập khu bảo vệ lại lại cần vấn đề cấp độ sách Việc thành lập khu bảo vệ để tập trung bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt rừng ngập mặn Trong khuôn khổ pháp tại, ‘khu bảo vệ’ thường biết đến với tên gọi ‘rừng đặc dụng’ Các rừng đặc dụng xác định ‘Rừng đặc dụng sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen thực vật, động vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch’ Theo cách thức bố trí quản tại, Vườn Quốc gia Xuân Thủy Khu Bảo tồn Sinh Rừng ngập mặn Cần Giờ quản ban quản lý, quan thuộc quyền địa phương thông qua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Do đó, trách nhiệm ban quản khu bảo vệ mặt quản kinh tế xã hội thường theo trọng tâm ngành, ví dụ, lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn cấp tỉnh huyện Trách nhiệm thể chế quy định cho rừng đặc dụng mặt pháp tập trung vào rừng cạnh hệ sinh thái đất ngập nước Điều cản trở nỗ lực xây dựng đồng thuận thể chế quy hoạch quản sở hệ sinh thái toàn hệ sinh thái đất ngập nước Việc mở rộng lĩnh vực khu bảo vệ trọng tâm ngành giúp nhà quản khu bảo vệ khuyến khích hình thức can thiệp sử dụng khu bảo vệ hệ sinh thái toàn vẹn Các học từ quản rừng Việt Nam thập niên qua khả áp dụng quản đất ngập nước Giới thiệu Địa khí hậu đặc biệt Việt Nam tạo phong phú sinh cảnh Việt Nam quốc gia có tính đa dạng sinh học cao bao gồm 12.000 loài thực vật 7.000 loài động vật có xương sống Nhiều loài đặc hữu Việt Nam (40% loài thực vật không xuất nơi khác) 64 thường xuyên phát loài Việt Nam điểm nóng đa dạng sinh học, 10 quốc gia đa dạng sinh thái giới Nhận thấy giá trị tài nguyên thiên nhiên, Chính phủ Việt Nam dành khoảng 2,4 triệu (7% diện tích nước) từ năm 1962 cho mục tiêu bảo vệ: có 128 Khu Rừng đặc dụng thành lập Phần lớn khu bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên đất liền, phân loại rừng đặc dụng Mục đích tài liệu đánh giá kinh nghiệm quản rừng Việt Nam đến nay, để nhà quản hoạch định sách đất ngập nước học kinh nghiệm trước từ nhà quản rừng khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Vườn Quốc gia (VQG) Trong đề cập đến phương pháp tiếp cận tổng hợp, trách nhiệm cải thiện sinh kế, cách tiếp cận có tham gia, truyền thông cộng đồng thay đổi sách nhằm đáp ứng thay đổi cần thiết thực tế Địa điểm Nghiên cứu Nghiên cứu tập trung tìm hiểu 04 VQG Cúc Phương, Ba Bể, Yok Đôn Cát Tiên 03 Khu BTTN Pù Luông, Na Hang Phong Điền Bảy địa điểm nghiên cứu đa dạng cảnh quan đa dạng sinh học có ý nghĩa bảo tồn thiên nhiên tầm quốc gia quốc tế Các khu bảo tồn quản cấp khác (cấp trung ương tỉnh), có cộng đồng dân cư sống xung quanh và/hoặc khu bảo tồn Phương thức tiếp cận sinh thái thí điểm nhiều khu bảo tồn số đó, giai đoạn khác Các học sau rút từ địa điểm 10 năm qua: 2.1 Khu BTTN Pù Luông – VQG Cúc Phương Dãy núi đá vôi Pù Luông-Cúc Phương (PL-CP) hệ sinh thái quan trọng toàn cầu tồn diện tích lớn rừng đá vôi vùng thấp phía Bắc Việt Nam Cảnh quan đá vôi Pù LuôngCúc Phương bao gồm dãy núi nằm tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình Ninh Bình miền bắc Việt Nam Đặc thù vùng núi đá vôi rộng lớn Bình nguyên Cúc Phương nằm phía đông hai dãy núi chạy hướng Đông-Nam sang Tây-Bắc thu lại với trước gặp phần cuối phía Tây Khu BTTN Pù Luông Phần 65 trung tâm dãy núi đá vôi bao trùm khoảng 170.000 tạo thành phần quần thể núi đá vôi rải rác tìm thấy nhiều miền bắc Việt Nam, phía bắc Lào khu vực giáp ranh với Trung Quốc Địa hình dãy núi đá vôi đặc trưng với núi đá thẳng đứng lộ thiên chiếm ưu địa hình bị chia cắt nhiều hệ thống với số lượng lớn hang động Diện tích lớn rừng núi đá vôi, đa phần trạng thái tốt, suy thoái rừng tăng lên cuối phía đông Rừng bị vây quanh diện tích đất canh tác thấp Một số núi đá quan trọng nằm phía đông bắc, bao gồm điểm du lịch tiếng Vân Long Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình Dãy núi đá vôi cao dần lên cuối phía tây, đạt độ cao khoảng 1.650m mực nước biển đỉnh cao nhất, núi non giảm dần phía đông Cảnh quan PL-CP cấu thành phần Vùng Chim Đặc hữu vùng đất thấp trung tâm mang tính toàn cầu đa dạng thực vật (WWF IUCN, 1994), tiếng nơi sinh sống quần thể Voọc mông trắng đặc hữu bị đe dọa cao, mà toàn cầu quần thể 300 cá thể (Nadler et al 2003) Khu BTTN Pù Luông VQG Cúc Phương tham gia vào dự án thí điểm nhằm trì thống đặc tính sinh thái văn hóa dãy đá vôi PL-CP, xây dựng lực quản hệ sinh tái nhằm quản hệ sinh thái núi đá vôi thông qua thúc đẩy phương thức lập kế hoạch theo vùng hỗ trợ bảo tồn hoạt động phát triển nông thôn tổng hợp quản tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng, giảm thiểu mối đe dọa đến hệ sinh thái Các học sau rút từ hai khu bảo tồn: i) Phương pháp tiếp cận tổng hợp Phương pháp tiếp cận có tham gia nhấn mạnh vào tham gia cộng đồng địa phương, cán kiểm lâm bên liên quan, có tính khả thi dự án ưu tiên thích hợp Một phương thức thực linh hoạt với trí cao cho phép khu bảo tồn hỗ trợ hoạt động theo yêu cầu đối tác mà chưa xác định trong kế hoạch quản Một diễn đàn điều phối liên tỉnh (các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa Ninh Bình) thiết lập để thúc đẩy hoạt động triển khai ba tỉnh Thiết lập mối quan hệ làm việc hợp tác chặt chẽ với quyền địa phương 66 (các xã, huyện, tỉnh), VQG khu bảo tồn, dự án khác, với cục, vụ Bộ NN&PTNT để phối hợp hành động thành phần ii) Trách nhiệm cải thiện sinh kế Cải thiện tình hình kinh tế hộ gia đình thôn mục tiêu thông qua hoạt động nông nghiệp nhằm thâm canh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, từ dẫn đến cải thiện sinh kế giảm áp lực lên rừng tài nguyên thiên nhiên Hoạt động du lịch sinh thái tạo thu nhập cho người làm du lịch, không thực hỗ trợ mục tiêu bảo tồn khu bảo tồn.Người dân nhiều xã chọn hướng dẫn số kĩ thuật nhằm tăng suất trồng sử dụng tiềm tài nguyên thiên nhiên có thông qua hoạt động tập huấn đầu tư nhỏ vào mô hình thử nghiệm trồng lúa, chăn nuôi lợn, nuôi ong, ngô vụ đông, thú y, du lịch sinh thái Trồng lúa, chăn nuôi lợn/bò/trâu coi nhũng hoạt động phát triển cộng đồng có ý nghĩa đưa đến cải thiện sinh kế cho dân Mục tiêu quản hoạt động PL-CP thống với định hướng phát triển kinh tế xã hội xã, huyện trong/và xung quanh dãy núi đá vôi Bởi hai khu rừng đặc dụng đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế huyện cấu trồng vật nuôi trình lập kế hoạch, đặc biệt huyện Tân Lạc Tuy vậy, hoạt động phát triển nhỏ qui mô người hưởng lợi (ví dụ, xã huyện (6 xã), số thôn xã, số hộ thôn) 67 ... thái quản lý tài nguyên đất(nông, lâm, thủy) 3.2 Quản lý hệ sinh thái Quản lý tổng hợp đất - Quản lý hệ sinh thái đất (nông , lâm, thủy) 6,0 3,0 1 ,5 1 ,5 3,0 1,0 2,0 6 ,5 1.0 1.0 4 ,5 2 ,5 - Áp dụng... tiễn 12 Tiếp cận sinh thái nên thu hút tham gia tất bên có liên quan xã hội kiến thức khoa học Tổ chức nguyên lý 12 Nguyên lý tổ chức thành bước, bước liên quan đến phạm vi hoạt động Năm bước. .. thích hợp(Nguyên lý 7)phải thoả mãn tiêu chí sau đây: Đáp ứng tiêu chuẩn khoa học (Nguyên lý 1 1và Nguyên lý 12) ; Phải phù hợp với lực quản lý, kiến thức kinh nghiệm (Nguyên lý 11); Xem xét đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 5 bước và 12 nguyen lý TCHST trong QLTNTN, Bài giảng 5 bước và 12 nguyen lý TCHST trong QLTNTN, Bài giảng 5 bước và 12 nguyen lý TCHST trong QLTNTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay