phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (bài 5)

34 319 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:19

Đây là đề cương bài giảng số 5 trong chương trình giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên mới. Bài giảng giới thiệu về 4 lĩnh vực: (1) về phát triển giáo dục và đào tạo; (2) về phát triển khoa học và công nghệ; (3) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; (4) về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bài giảng đã được chuẩn bị công phu, nhiều thông tin, các bạn không cần soạn bổ sung gi thêm có thể sử dụng để giảng ngay. Nếu muốn làm phong thú thêm cho bài giảng, các bạn có thể bổ sung thêm ví dụ thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị các bạn cho phong phú. 1 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SỐ 5: LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI Chương trình bồi dưỡng lý luận trị cho đảng viên gồm có 10 bài, hôm với đồng chí trao đổi số là: (1) PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, (2) KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; (3) XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM; (4) QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Từ tên cho thấy, cung cấp cho cách nhìn theo quan điểm đạo Đảng ta vấn đề Đây lĩnh vực có vai trò quan trọng vị trí to lớn Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việc nhận thức đổi hoạt động lĩnh vực điều kiện đảm bảo trình phát triển bền vững nước ta Đi vào vấn đề thứ nhất: ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Nội dung này, tìm hiểu nội dung: Vai trò giáo dục đào tạo phát triển đất nước Về khái niệm giáo dục đào tạo, tài liệu nói rõ, đề nghị đồng chí tự tìm hiểu, làm rõ vai trò phát triển đất nước Lịch sử loài người cho thấy, giáo dục đào tạo có vai trò đặc biệt phát triển quốc gia, dân tộc thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thiện ác vốn tính cố hữu, phần lớn giáo dục mà nên” Người muốn nhấn mạnh đến vai trò giáo dục việc hình thành phẩm chất nhân cách người, “thiện”, “ác” chất sẵn có người mà chủ yếu trình giáo dục hình thành nên Hay “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, lợi ích 100 năm trồng người” Đối với nước ta, thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau thành lập nước, Bác Hồ nói lên vai trò giáo dục đào tạo phát triển đất nước “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần lớn công học tập cháu…” Trong xu phát triển tri thức ngày nay, giáo dục đào tạo xem sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển nhiều quốc gia giới Việt Nam, Đảng ta xác định, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Nói vậy, vai trò giáo dục đào tạo thể điểm nào? Đối với nước ta, vai trò giáo dục đào tạo thể điểm bản: (1) Con người vừa mục tiêu, vừa động lực cho phát triển xã hội, muốn phát triển xã hội phải chăm lo nhân tố người thể chất tinh thần, học vấn, nhận thức giới xung quanh để họ góp phần xây dựng cải tạo xã hội Bác Hồ nói: “Một dân tộc dốt dân tộc yếu” tri thức, hiểu biết xã hội, tự nhiên thân mình, người lệ thuộc, bất lực trước lực sức mạnh cản trở phát triển dân tộc, đất nước (2) Giáo dục góp phần nâng cao dân trí Ngày nay, giáo dục đào tạo góp phần tạo hệ thống giá trị xã hội Trong kinh tế tri thức nay, tri thức sản phẩm giáo dục đào tạo, đồng thời tài sản quý giá người xã hội Sở hữu tri thức trở thành sở hữu quan trọng nước thừa nhận bảo hộ Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, dân tộc từ tài nguyên, sức lao động bắp chuyển sang nguồn lực người có tri thức (3) Giáo dục đào tạo góp phần bảo vệ chế độ trị quốc gia, dân tộc giáo dục - đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao làm giàu cải vật chất cho xã hội, đồng thời có lĩnh trị vững vàng, đủ sức đề kháng chống lại “xâm lăng văn hóa” trình hội nhập quốc tế toàn cầu (4) Giáo dục - đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ góp phần phát triển kinh tế quốc gia Việt Nam trình độ lao động phổ thông thấp, đào tạo nghề, tỉ lệ lao động nông nghiệp cao, nên bước đầu xây dựng kinh tế tri thức Giáo dục - đào tạo nhằm phát huy lực nội sinh “đi tắt, đón đầu” rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Việt Nam khẳng định giáo dục - đào tạo với khoa học - công nghệ quốc sách hàng đầu, điều kiện phấn đấu để đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp (5) Giáo dục - đào tạo bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao Đào tạo nhân lực có trình độ cao góp phần quan trọng phát triển khoa học công nghệ yếu tố định kinh tế tri thức Tất quốc gia phát triển có chiến lược phát triển giáo dục Trong “Báo cáo giám sát toàn cầu giáo dục cho người”, tổ chức UNESCO khuyến khích nước tiêu 6% GDP cho giáo dục * Một số thành tựu giáo dục đào tạo: điểm bật (1)- Giáo dục mạng lưới sở GD-ĐT có bước phát triển nhanh; hệ thống GD tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, sau đại học Quy mô trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề tiếp tục mở rộng, tốc độ tăng trưởng hàng năm quy mô đại học đạt 6,65%, trung học chuyên nghiệp 9,8% dạy nghề 8,35% (2)- Đội ngũ nhà giáo cán quản lí GD tăng cường số lượng chất lượng Năm 2008 có 183.443 giáo viên mẫu giáo, đến năm 2012 244.478 (tăng 1,33 lần) Giáo viên tiểu học: năm 2008 có 347.840, năm 2012 có 381.432 Giáo viên THCS: năm 2008 có 313.911, năm 2012 có 315.404 Giáo viên THPT: năm 2008 có 142.432, năm 2012 có 150.915 Tỉ lệ đạt chuẩn giáo viên năm 2012: mầm non năm 2000 51,5%, năm 2007 90,3%, năm 2012 93,22% Cấp tiểu học 99,69%, THCS 99,33% THPT 99,6% Tỉ lệ giảng viên đại học có trình độ đại học: năm 2008 49,9%, năm 2011 lên 56,67%; trường trung cấp chuyên nghiệp tăng từ 19,4 % năm 2008 lên 28,6% năm 2011 (3)- Quản lý nhà nước giáo dục có số chuyển biến Bước đầu thực việc giao quyền tự chủ cho sở đào tạo Đã hình thành tổ chức chuyên trách đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo (4)- Công giáo dục giải tốt Nhà nước tăng đầu tư cho cấp giáo dục phổ cập, cho phát triển giáo dục vùng khó khăn Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo diện sách triển khai rộng rãi, có tác động to lớn (5)- Chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo đạt 20% tổng số chi ngân sách * Một số hạn chế giáo dục đào tạo: vấn đề (1)- Chất lượng GD-ĐT thấp so với yêu cầu Hệ thống giáo dục đào tạo thiếu liên thông, nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh nhu cầu thị trường lao động (2)- Chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kĩ sống làm việc (3)- Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra đánh giá kết lạc hậu, thiếu thực chất (4)- Quản lý GD-ĐT nhiều yếu Đội ngũ nhà giáo cán quản lý bất cập Cơ chế tài cho GD-ĐT chưa phù hợp Cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu lạc hậu Quan điểm phát triển giáo dục đào tạo Nghị Trung ương (khóa XI) xác định có quan điểm: 1- Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2- Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp 3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội 4- Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng 5- Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hóa, đại hóa giáo dục đào tạo 6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục công lập công lập, vùng, miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Thực dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục đào tạo 7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển giáo dục đào tạo năm tới 3.1 Mục tiêu: mục tiêu (1)- Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân (2)- Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu (3)- Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực 3.2 Nhiệm vụ giải pháp: có xác định nhóm nhiệm vụ giải pháp bản: 1- Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Đổi chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhằm phát triển lực phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu bậc học, chương trình giáo dục, đào tạo nhu cầu học tập suốt đời người Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan 2- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông Đẩy mạnh phân luồng sau trung học sở; định hướng nghề nghiệp trung học phổ thông Tiếp tục nghiên cứu đổi hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước xu phát triển giáo dục giới Quy hoạch lại mạng lưới sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Tiếp tục xếp, điều chỉnh mạng lưới trường đại học, cao đẳng viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học Thực phân tầng sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, thực hành Hoàn thiện mô hình đại học quốc gia, đại học vùng; củng cố phát triển số sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến khu vực giới Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng phát triển trường chất lượng cao tất cấp học trình độ đào tạo Tăng tỷ lệ trường công lập giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Hướng tới có loại hình sở giáo dục cộng đồng đầu tư Đa dạng hóa phương thức đào tạo Thực đào tạo theo tín Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lực, kỹ nghề sở sản xuất, kinh doanh Có chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực chương trình đào tạo đánh giá lực người học 3- Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng Xác định rõ trách nhiệm quan quản lý nhà nước giáo dục, đào tạo trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ bộ, ngành, địa phương Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị sở giáo dục đào tạo Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực tính chủ động, sáng tạo sở giáo dục, đào tạo Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, chương trình, nội dung chất lượng giáo dục đào tạo sở giáo dục, đào tạo nước Việt Nam Các quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia định quản lý nhân sự, tài với quản lý thực nhiệm vụ chuyên môn giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục nghề nghiệp Chuẩn hóa điều kiện bảo đảm chất lượng quản lý trình đào tạo; trọng quản lý chất lượng đầu Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập chất lượng giáo dục, đào tạo Đổi chế tiếp nhận xử lý thông tin quản lý giáo dục, đào tạo Hoàn thiện chế quản lý sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước Việt Nam; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam học nước nguồn ngân sách nhà nước theo hiệp định nhà nước Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò hội đồng trường 4- Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo Đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp Có chế độ ưu đãi nhà giáo cán quản lý giáo dục Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo cán quản lý giáo dục phải sở đánh giá lực, đạo đức nghề nghiệp hiệu công tác Khuyến khích đội ngũ nhà giáo cán quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế người Việt Nam nước tham gia giảng dạy nghiên cứu sở giáo dục, đào tạo nước Triển khai giải pháp, mô hình liên thông, liên kết sở đào tạo, trường đại học với tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt viện nghiên cứu 5- Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp toàn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu mức 20% tổng chi ngân sách Hoàn thiện sách học phí Đối với giáo dục mầm non phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển sở giáo dục công lập có chế hỗ trợ để bảo đảm bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định Đối với giáo dục đại học đào tạo nghề nghiệp, Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng số trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trường đại học sư phạm Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với sở đào tạo nước có uy tín Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo Tiếp tục thực mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có sách hỗ trợ để có mặt xây dựng trường Từng bước đại hóa sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh lớp không vượt quy định cấp học 6- Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao lực, chất lượng, hiệu hoạt động quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia Nâng cao chất lượng đội ngũ 10 cán nghiên cứu chuyên gia giáo dục Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia khoa học giáo dục Tăng cường lực, nâng cao chất lượng hiệu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sở giáo dục đại học Có sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, hỗ trợ đăng ký khai thác sáng chế, phát minh sở đào tạo Ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư có chế đặc biệt để phát triển số trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực quốc tế, đủ lực hợp tác cạnh tranh với sở đào tạo nghiên cứu hàng đầu giới Đi vào vấn đề thứ hai: PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Vị trí, vai trò khoa học công nghệ phát triển đất nước Đại hội XII Đảng khẳng định vị trí xác định phương hướng phát triển khoa học công nghệ nước ta năm tới: Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, làm cho khoa học công nghệ thực quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất đại, kinh tế tri thức, nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh Đến năm 2020, khoa học công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển nhóm nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến giới Từ vị trí phương hướng nêu cho thấy rõ vai trò khoa học công nghệ phát triển đất nước Có thể thấy: - Đối với trị: Là điều kiện đảm bảo thắng lợi cho đấu tranh giai cấp: "là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội” Cung cấp phương tịên xây dựng bảo vệ Tổ quốc 20 (2)- Đời sống văn hóa nhân dân ngày phong phú Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt kết cụ thể, thiết thực; phát huy truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng thiết chế văn hóa (3)- Công nghệ thông tin, thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ, nội dung phong phú, sở vật chất, kĩ thuật, công nghệ không ngừng đại hóa, tận dụng công nghệ mới (4)- Nhiều di sản văn hóa vật thể phi vật thể bảo tồn, tôn tạo Nhiều phong tục, tập quán đồng bào dân tộc thiểu số nghiên cứu, sưu tầm phục dựng Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo sinh hoạt văn hóa tâm linh nhân dân quan tâm (5)- Công tác quản lý nhà nước văn hóa tăng cường, thể chế hoá bước hoàn thiện Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành Giao lưu hợp tác quốc tế văn hóa có nhiều khởi sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, với trình đa phương hoá, đa dạng hoá mối quan hệ quốc tế Đảng Nhà nước * Một số hạn chế, yếu kém: nhóm vấn đề (1)- Thành tựu lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng với tiềm vốn có; chưa đủ để tác động có hiệu xây dựng người môi trường văn hóa lành mạnh (2)- Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng xã hội có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội (3)- Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị tầng lớp nhân dân chậm rút ngắn Môi trường văn hóa tồn tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng 21 (4)- Chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật chưa tương xứng với số lượng Còn tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao tư tưởng nghệ thuật, có số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, chí có hại Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu chưa cao, nguy mai chưa ngăn chặn (5)- Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí nguồn lực quản lý không theo kịp phát triển Một số quan truyền thông có biểu thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; (6)- Cơ chế, sách kinh tế văn hóa, văn hóa kinh tế, huy động, quản lý nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng Hệ thống thiết chế văn hóa sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa thiếu yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu sử dụng thấp Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán lãnh đạo, quản lý văn hóa cấp, nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều hạn chế, bất cập Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa phận nhân dân, lớp trẻ Mục tiêu, quan điểm xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước * Mục tiêu chung: Xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học Văn hóa thực trở thành tảng tinh thần vững xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" *Mục tiêu cụ thể: mục tiêu (1)- Hoàn thiện chuẩn mực giá trị văn hóa người Việt Nam, tạo môi trường điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, 22 lương tâm, trách nhiệm mỗi người với thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội đất nước (2)- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Xây dựng văn hóa hệ thống trị, cộng đồng làng, bản, khu phố, quan, đơn vị, doanh nghiệp gia đình Phát huy vai trò gia đình, cộng đồng, xã hội việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy người Việt Nam hoàn thiện nhân cách (3)- Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng phát triển văn hóa, người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế (4)- Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam (5)- Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa thành thị nông thôn, vùng miền giai tầng xã hội Ngăn chặn đẩy lùi xuống cấp đạo đức xã hội * Quan điểm: quan điểm (1)- Văn hóa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, trị, xã hội (2)- Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, thống đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam, với đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học (3)- Phát triển văn hóa hoàn thiện nhân cách người xây dựng người để phát triển văn hóa Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm chăm lo xây dựng người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với đặc tính bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo 23 (4)- Xây dựng đồng môi trường văn hóa, trọng vai trò của gia đình, cộng đồng Phát triển hài hòa kinh tế văn hóa; cần ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa người phát triển kinh tế (5)- Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Nhiệm vụ giải pháp: 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp (1) Xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành mục tiêu chiến lược phát triển Đúc kết xây dựng hệ giá trị văn hóa hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế; tạo môi trường điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, người Việt Nam hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc (2)- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh hệ thống trị, địa phương, cộng đồng làng, bản, khu phố, quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện người nhân cách, đạo đức, lối sống Thực chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh (3)- Xây dựng văn hóa trị kinh tế Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa Đảng, quan nhà nước đoàn thể; coi nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa kinh tế Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh phát triển bền vững đất nước, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc (4)- Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động văn hóa Huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 24 thống dân tộc; khích lệ sáng tạo giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc Xây dựng chế để giải hợp lý, hài hòa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội Phát triển nghiệp văn học, nghệ thuật, chăm lo bồi dưỡng tạo điều kiện cho tìm tòi, sáng tạo đội ngũ văn nghệ sĩ Đổi phương thức hoạt động hội văn học, nghệ thuật (5)- Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất Các quan truyền thông phải thực tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa người Việt Nam Quy hoạch, xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu Chú trọng công tác quản lý loại hình thông tin Internet để định hướng tư tưởng thẩm mỹ cho nhân dân, cho niên, thiếu niên (6)- Phát triển công nghiệp văn hóa đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ sản phẩm văn hóa Có chế khuyến khích đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ văn hóa Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút nguồn lực xã hội để phát triển Nâng cao ý thức thực thi quy định pháp luật quyền tác giả quyền liên quan toàn xã hội (7)- Chủ động hội nhập quốc tế văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với nước, thực đa dạng hình thức văn hóa đối ngoại, đưa quan hệ quốc tế văn hóa vào chiều sâu, đạt hiệu thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc (8)- Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa Đổi phương thức lãnh đạo Đảng theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí phát triển định hướng trị, tư tưởng Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân sáng tạo sở phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân với mục đích đắn; 25 khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo dân chủ, hạn chế tự sáng tạo (9)- Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, đường lối Đảng văn hóa Chấn chỉnh quản lý tốt hoạt động lễ hội (10)- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán văn hóa Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán làm công tác khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán sở (11)- Mức đầu tư Nhà nước cho văn hóa phải tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng người Đi vào vấn đề thứ tư: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tầm quan trọng vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường nghiệp phát triển bền vững đất nước Nghị số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, “Về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường QLTN BVMT” đề cập đến vấn đề có ý nghĩa quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, định PTBV đất nước; sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, sách phát triển KTXH, bảo đảm QP-AN an sinh xã hội Việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, thời gian qua, đạt nhiều kết quan trọng Năm 2016, nước có 29 nhà máy xử lý nước thải tập trung, với công suất đạt 789.150m3/ngày đêm, tỷ lệ nước thải sinh hoạt xử lý đạt 10-11% Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 85%, ngoại thị đạt 60%, tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường đạt 90% 26 Tuy nhiên, phải đối mặt với nhiều thách thức Nguồn TNTN chưa quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, hiệu Tình trạng xâm nhập mặn, xói mòn, hoang mạc hoá xảy nghiêm trọng số nơi, vùng ven biển; số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu chưa xử lý gây ô nhiễm nguồn nước đất BĐKH diễn nhanh kịch dự báo Môi trường nước ta chịu nhiều áp lực lớn từ phát triển KT-XH nước, theo dòng thương mại quốc tế tác động xuyên biên giới Các vấn đề môi trường theo dòng chảy sông Mê Công, sông Hồng, sông xuyên biên giới ngày phức tạp Việc xây dựng dự án thủy điện số quốc gia dòng sông Mê Công ảnh hưởng lớn đến vùng Đồng sông Cửu Long ĐDSH suy giảm, nguy cân sinh thái diễn diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển KT-XH, sức khỏe đời sống nhân dân Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng tiếp tục khẳng định: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững theo hướng bảo đảm tính tổng thể, liên ngành, liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài, lợi ích lâu dài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với giai đoạn Với ý nghĩa quan trọng, tầm ảnh hưởng lớn công tác quản lý tài nguyên, BVMT, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH PTBV đất nước, việc đưa chủ trương đắn vào thực tiễn sống nhiệm vụ quan trọng hệ thống trị Ngành TN&MT Cần phải vào liệt nhằm tạo chuyển biến thực tế; giải tốt, hài hoà hai vấn đề, quản lý, bảo vệ TN&MT cho phát triển bền vững tăng trưởng nhanh KT-XH Quan điểm, mục tiêu * Về quan điểm: Có quan điểm (1) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, định phát triển bền vững đất nước; sở, tiền đề cho hoạch định đường 27 lối, sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh an sinh xã hội Đây nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hệ thống trị; trách nhiệm nghĩa vụ quan, tổ chức, doanh nghiệp cộng đồng dân cư, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lãnh đạo Đảng tham gia, giám sát toàn xã hội (2) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phải sở phương thức quản lý tổng hợp thống nhất, liên ngành, liên vùng Vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài, lợi ích lâu dài Vừa bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm; có bước phù hợp giai đoạn; dựa vào nội lực chính, đồng thời phát huy hiệu nguồn lực hỗ trợ kinh nghiệm quốc tế (3) Biến đổi khí hậu vấn đề toàn cầu, thách thức nghiêm trọng toàn nhân loại kỷ 21 Ứng phó với biến đổi khí hậu phải đặt mối quan hệ toàn cầu; không thách thức mà tạo hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững Phải tiến hành đồng thời thích ứng giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh thiên tai trọng tâm (4) Tài nguyên tài sản quốc gia, nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước Tài nguyên phải đánh giá đầy đủ giá trị, định giá, hạch toán kinh tế, quản lý, bảo vệ chặt chẽ; khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh tài nguyên Chú trọng phát triển, sử dụng lượng tái tạo, vật liệu mới, tái chế (5) Môi trường vấn đề toàn cầu Bảo vệ môi trường vừa mục tiêu vừa nội dung phát triển bền vững Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo phương châm ứng xử hài hoà với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên loại bỏ dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng Đầu tư cho bảo vệ môi trường đầu tư cho phát triển bền vững 28 * Mục tiêu a) Mục tiêu tổng quát - Đến năm 2020, bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, trì cân sinh thái, hướng tới kinh tế xanh, thân thiện với môi trường - Đến năm 2050, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống cân sinh thái, phấn đấu đạt tiêu môi trường tương đương với mức nước công nghiệp phát triển khu vực b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 - Về ứng phó với biến đổi khí hậu : Nâng cao lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu quan chuyên môn Hình thành cho thành viên xã hội ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn nước biển dâng vùng ven biển, vùng đồng sông Cửu Long, đồng sông Hồng, ven biển miền Trung, trước hết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau thành phố ven biển khác Giảm mức phát thải khí nhà kính đơn vị GDP từ - 10% so với năm 2010 - Về quản lý tài nguyên : Đánh giá tiềm năng, giá trị nguồn tài nguyên quan trọng đất liền Đạt bước tiến quan trọng điều tra tài nguyên biển 29 Quy hoạch, quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu bền vững nguồn tài nguyên quốc gia Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài nguyên nước tài nguyên rừng Bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội Hạn chế tối đa xuất khoáng sản thô Chuyển đổi cấu sử dụng lượng theo hướng tăng tỉ lệ lượng tái tạo, lượng lên 5% tổng lượng thương mại sơ cấp; giảm tiêu hao lượng tính đơn vị GDP - Về bảo vệ môi trường : Không để phát sinh xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 70% lượng nước thải môi trường lưu vực sông xử lý; tiêu huỷ, xử lý 85% chất thải nguy hại, 100% chất thải y tế; tái sử dụng tái chế 65% rác thải sinh hoạt Phấn đấu 95% dân cư thành thị 90% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh Kiểm soát an toàn, xử lý ô nhiễm môi trường hậu chiến tranh Nâng cao chất lượng môi trường không khí đô thị, khu vực đông dân cư Cải thiện rõ rệt môi trường làng nghề khu vực nông thôn Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên, nâng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên lên triệu ha; nâng độ che phủ rừng lên 45% Nhiệm vụ giải pháp * Về nhiệm vụ (1) Nhiệm vụ chung: nhóm nhiệm vụ - Thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững Ban hành số đánh giá kết phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đưa vào tiêu chí quốc gia; thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh - Thực phân vùng chức dựa đặc tính sinh thái, tiềm tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu làm để lập quy hoạch phát triển; quy hoạch không gian biển gắn với không gian phát triển 30 đất liền; lồng ghép mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương - Thiết lập, ứng dụng mô hình dự báo tổng thể tác động biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội tài nguyên, môi trường Áp dụng thí điểm phương thức quản lý tổng hợp, thống tài nguyên, môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau nhân rộng nước - Xây dựng hệ thống sở liệu tổng hợp thống tài nguyên, môi trường biến đổi khí hậu theo chuẩn quốc tế Có chế phù hợp khai thác, chia sẻ thông tin, sử dụng có hiệu sở liệu (2) Nhiệm vụ cụ thể a) Về ứng phó với biến đổi khí hậu - Xây dựng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu - Đẩy mạnh biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn nước biển dâng - Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường khả hấp thụ khí nhà kính b) Về quản lý tài nguyên - Đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng xu hướng diễn biến nguồn tài nguyên quốc gia - Quy hoạch, quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu bền vững nguồn tài nguyên quốc gia - Thúc đẩy phát triển, sử dụng lượng mới, lượng tái tạo, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thay nguồn tài nguyên truyền thống c) Về bảo vệ môi trường - Phòng ngừa kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường 31 - Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường điều kiện sống người dân, hạn chế tác động ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ nhân dân - Bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học * Giải pháp chủ yếu 1- Tăng cường, đổi công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường Đa dạng hoá hình thức, đổi nội dung, xác định đối tượng ưu tiên tuyên truyền, giáo dục; đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường vào chương trình đào tạo cấp học phổ thông, đại học, đào tạo cán lãnh đạo, quản lý Phổ biến kinh nghiệm, xây dựng lực, kỹ phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân, doanh nghiệp toàn xã hội Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án thống nhận thức việc phải xử lý nghiêm hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, ngành, doanh nghiệp người dân Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực bảo vệ môi trường hoạt động quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên Hình thành thiết chế văn hoá, đạo đức môi trường xã hội Thực đánh giá, phân hạng môi trường ngành, địa phương 2- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Chú trọng nghiên cứu khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Sớm hình thành số chuyên ngành khoa học mũi nhọn lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới, thiên văn 32 Thúc đẩy đổi công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng, sử dụng có hiệu tài nguyên, chất thải các-bon thấp; nghiên cứu phát triển tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, trọng đến giải pháp phi công trình Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến tảng công nghệ thông tin dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Xây dựng thực chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ thực mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường 3- Tăng cường quản lý nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Chú trọng xây dựng hoàn thiện pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường lĩnh vực có liên quan đầu tư, thuế, xử lý vi phạm hành chính, dân theo hướng bổ sung, kết hợp khắc phục chồng chéo, xung đột pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực nhiệm vụ Hoàn thiện chế giải tranh chấp, xung đột ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường Sửa đổi, bổ sung chế tài hành chính, kinh tế, hình quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, bảo đảm đủ sức răn đe Đẩy mạnh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật Nghiên cứu kiện toàn tổ chức máy hoàn thiện chế, sách huy động sử dụng có hiệu nguồn lực theo hướng tổng hợp, thống nhất, tập trung đầu mối, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo quản lý nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Xây dựng chế phối hợp liên ngành, liên vùng; chế, sách khuyến khích xã 33 hội hoá; chế để nhân dân giám sát có hiệu việc quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu 4- Đổi mới, hoàn thiện chế, sách tài chính, tăng cường đa dạng hoá nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư nước, nguồn vốn ưu đãi cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý chuyên ngành việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực Hằng năm ưu tiên bố trí ngân sách phù hợp cho công tác điều tra bản, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ứng phó với biến đổi khí hậu Ưu tiên bố trí kinh phí thực có hiệu Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, sông Đồng Nai Bảo đảm sử dụng minh bạch, mục đích hiệu nguồn vốn ODA nguồn hỗ trợ quốc tế khác Quán triệt vận dụng có hiệu nguyên tắc : người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo phục hồi môi trường; người hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Thực sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp người dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; hỗ trợ người dân trồng bảo vệ rừng, rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển, người dân bị ảnh hưởng khai thác tài nguyên thái Có lộ trình đến năm 2020 xoá bỏ chế, sách hỗ trợ giá nhiên liệu hoá thạch; thực bù giá 10 năm đầu dự án phát triển lượng mới, lượng tái tạo, lượng sạch, tái chế chất thải, sản xuất điện từ chất thải 5- Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường 34 Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế; coi trọng việc tham gia thực Điều ước quốc tế Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đối thoại sách với nước ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường việc thực mục tiêu thiên niên kỷ Đẩy mạnh hợp tác với nước có liên quan, tổ chức diễn đàn quốc tế để bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới, tiếp cận công nghệ huy động nguồn lực cho giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường Thúc đẩy hợp tác Á - Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực Đông Á, ASEAN, tiểu vùng sông Mê Kông ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường ... 4- Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển. .. pháp lý thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng phát triển văn hóa, người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế (4)- Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công. .. KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tầm quan trọng vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường nghiệp phát triển bền vững đất nước
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (bài 5), phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (bài 5), phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (bài 5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay