Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong giảng dạy bài 41 – diễn thế sinh thái, sinh học 12 cơ bản

28 123 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 09:16

SNG KIN KINH NGHIM TCH HP GIO DC BIN I KH HU TRONG GING DY BI 41 DIN TH SINH THI, SINH HC 12 C BN HểA BèNH, THNG NM 2016 A M U Lý vit sỏng kin S bin i khớ hu v nhng thiờn tai gn õy nh ng t, súng thn, nỳi la, ang gõy nờn nhng him khụn lng cho nhõn loi Nm 2005, súng thn ó cun trụi hng chc ngn ngi Thỏi Lan v Indonesia Nm 2008, ng t lm tan hoang T Xuyờn (Trung Quc) n thỏng 3/2011, ng t v súng thn li lm cho Nht Bn tr thnh vựng t cht, hn hai mi ngn ngi thit mng, c s vt cht kinh t b tn phỏ nng n Ngoi nhng bin c v ng t, súng thn, ta cũn gp nhng hin tng thi tit l nh: El Nino ó gõy hn hỏn Australia v lt li Nam M (2006-2007) Hin tng bng tan Bc cc, lt li Thỏi Lan, ngy cng nhiu lng "Ung th" xut hin Vit Nam v th gii, õy l nhng s ỏng bỏo ng, cho thy s ni gin ca thiờn nhiờn trc nhng sai lm ca ngi Vit Nam l mt nc d b thiờn tai v c bit d b nh hng bi cỏc ri ro liờn quan n khớ hu nờn cn cú nhng bin phỏp cc k thit thc, hiu qu D ỏn ph xanh i trc c a v trin khai trờn nhiu vựng t nc Ngoi ra, Vit Nam cng cú rt nhiu chớnh sỏch nhm bo v cỏc loi ng vt quý him cú nguy c b tuyt chng, Tuy nhiờn, quan trng chớnh l ý thc ca ngi dõn Chỳng ta cn nõng cao nhn thc ca mi ngi v bin i khớ hu ng thi tuyờn truyn cỏc bin phỏp ci thin v bo v mụi trng Nhng thc t l mt t l ln ngi dõn Vit Nam cũn cha cú y hiu bit cng nh s quan tõm ti ny, c bit l cỏc em HS Cựng vi ú l s thiu ht v nhng k nng cn thit thớch ng vi bin i khớ hu ton cu Sinh hc - mụn hc nh trng cú rt nhiu iu kin rt thun li tớch hp nhng kin thc ny vo ging dy cho HS, c bit l chng trỡnh Sinh hc lp 12 Vi nhng lớ ú, vic giỏo dc v bin i khớ hu cho HS núi chung v HS trng THPT núi riờng l vic lm ti cn thit Vỡ HS THPT l nhõn t c bn lan ta xó hi, cú tỏc ng gúp phn lm thay i hnh vi, ng x ca mi ngi xó hi trc BKH Mt quan im dy hc ang c quan tõm, nghiờn cu v ỏp dng tớnh hiu qu ca nú mang li, ú l dy hc tớch hp Trong cỏc mụn hc ca chng trỡnh THPT, Sinh hc l mụn cú nhiu c hi tớch hp ni dung bin i khớ hu C th, ni dung kin thc phn Sinh thỏi hc Sinh hc 12 nghiờn cu mt cỏch tng quỏt v mi quan h gia sinh vt v mụi trng T nhng mi quan h ny ta cú th tớch hp giỏo dc v bin i khớ hu HS cú ý thc s dng hp lý ngun ti nguyờn v bo v h sinh thỏi T nhng lý trờn, tụi ó la chn ti SKKN: Tớch hp giỏo dc v bin i khớ hu dy hc phn Sinh thỏi hc ca Sinh hc 12." Mc tiờu ca sỏng kin Tớch hp ni dung giỏo dc bin i khớ hu dy hc phn Sinh thỏi hc (Sinh hc 12) nhm giỳp HS nõng cao c kin thc, rốn luyn mt s k nng v thay i mt cỏch tớch cc ý thc ng phú vi bin i khớ hu T ú, mi HS l mt tuyờn truyn viờn tớch cc gia ỡnh, nh trng v a phng v BKH ng thi, HS cú ý thc tham gia vo cỏc hot ng thc tin ti a phng nhm gim thiu v ng phú vi tỏc ng ca BKH Gii hn ca sỏng kin 3.1 V i tng nghiờn cu Nghiờn cu v tớch hp giỏo dc BKH phn Sinh thỏi hc: - Bi 35: Mụi trng sng v cỏc nhõn t sinh thỏi - Bi 37 v 38: Cỏc c trng c bn ca qun th sinh vt - Bi 39: Bin ng s lng cỏ th ca qun th sinh vt - Bi 41: Din th sinh thỏi - Bi 42: H sinh thỏi 3.2 V khụng gian Hc sinh lp 12 trng THPT Sp Cp, nm hc 2016 - 2017 3.3 V thi gian B NI DUNG C s ca sỏng kin 1.1 C s khoa hc 1.1.1 Bin i khớ hu l gỡ? BIN I KH HU l hin tng thay i xu th chung ca thi tit cỏc hot ng trc tip hoc giỏn tip ca ngi ngoi s thay i khớ hu ca t nhiờn BKH c chng minh qua s khỏc bit gia cỏc giỏ tr trung bỡnh nhiu nm ca cỏc tham s thng kờ khớ hu Cỏc biu hin BKH bao gm: - Nhit trung bỡnh, tớnh bin ng v d thng ca thi tit cng nh khớ hu tng lờn - Lng ma thay i - Thiờn tai v hin tng thi tit cc oan (nng núng, giỏ rột, bóo, l lt, hn hỏn,) xy vi tn sut, bt thng v cú th cng tng lờn - Mc nc bin dõng lờn tan bng hai cc v cỏc nh nỳi cao 1.1.2 Cỏc khỏi nim, thut ng v bin i khớ hu EL Nino/ La Nina/ENSO Vo nhng khong thi gian khụng u n, nhng trung bỡnh vo khong nm mt ln, nhit b mt nc bin phớa ụng v trung tõm xớch o v Thỏi Bỡnh Dng li núng lờn trờn din rng S núng lờn ú thng kộo di khong mt nm, c gi l hin tng EL Nino, tờn ny cú ngha l a ca chỳa (The Christ Child) hin tng ny thng xy vo Giỏng sinh EL Nino cú th c coi nh pha núng lờn ca dao ng khớ hu Trong pha lnh i, gi l La Nina, nhit b mt bin Thỏi Bỡnh Dng xớch o lnh i so vi bỡnh thng Nhit b mt bin i ụi vi s dch chuyn lan rng khớ quyn v giú, maDao ng Nam ch nhng bin i ỏp sut b mt vựng nhit i i kốm chu trỡnh EL Nino/ La Nina Cỏc hin tng ny bao gm s tng tỏc mnh gia i dng v khớ quyn, v thut ng ENSO (EL Nino/ Southern Oscillation) thng c dựng ch mt hin tng tng th khu vc Thỏi Bỡnh Dng, chu trỡnh ENSO sinh nhng bin i ln, rừ rng cỏc vựng hi lu vựng nhit i, nhit , giú tớn phong, cỏc khu vc ma,Thụng qua cỏc mi quan h xa khớ quyn, ENSO cng nh hng n khớ hu theo nhiu khu vc khỏc trờn ton cu Hiu ng nh kớnh Greenhouse Effect: Hiu ng nh kớnh l hiu ng lm cho khụng khớ ca Trỏi t núng lờn bc x súng ngn ca Mt tri cú th xuyờn qua tng khớ quyn chiu xung mt t; mt t hp thu núng lờn li bc x súng di vo khớ quyn CO hp thu lm cho khụng khớ núng lờn S mụ t hiu ng nh kớnh t nhiờn trờn trỏi t Hn Hỏn Drought Mt hin tng t nhiờn xy ging thy di mc trung bỡnh nhiu, khin mc nc h thp v cõy ci cht Thi kỡ cú thi tit khụ kộo di nh vy thng lõu hn d tớnh, dn ti nhng mt mỏt rừ rt cho cng ng (tn tht mng, thiu cung cp nc) H sinh thỏi Ecosystem: H tng tỏc ca mt cng ng sinh hc v cỏc mụi trng khụng cú vt th sng xung quanh Cỏc khỏi nim c bn bao gm ngun cung cp nng lng thụng qua cỏc chui thc n v li thc n, v s tun hon ca cỏc cht dinh dng v mt sinh a húa Cỏc nguyờn tỏc ca h sinh thỏi cú th c ỏp dng mi quy mụ Nh vy, cỏc nguyờn tc ỏp dng cho mt ao nc chng hn, cú th ỏp dng nh cho mt h, i dng hay ton th hnh tinh Khớ quyn Atmotsphere: L lp khớ bao quanh trỏi t v b gi õy lc hp dn ca trỏi t Khớ quyn c chia thnh tng: - Tng i lu (t mt t nn khong 17km - Tng bỡnh lu (lờn n 50km) - Tng trung lu (50 90km) - Tn nhit: to thnh vựng chuyn tip v tr S pha trn gia cỏc tng l cc chm Khớ quyn ca tỏi t gm cú Nito (97,1% th tớch), oxy (20,9%), dioxxit cacbon (khong 0,03%), cỏc khớ vt argon, krypton, xenon, neon v heli cựng hi nc, cỏc vi lng amoniac, cht hu c, ozon, cỏc loi mui v cỏc ht rn l lng Kh nng b tn thng Vulnerability: L mc m mt h thng (t nhiờn, xó hi, kinh t) cú th b tn thng bin i khớ hu hoc khụng úc kh nng thớch ng vi nhng tỏc ng bt li ca BDKH Núng lờn ton cu Global warming: Núi mt cỏch cht ch, s núng lờn v lnh di ton cu l cỏc xu th núng lờn v lnh i t nhiờn m trỏi t tri qua sut lch s ca nú Tuy nhiờn, hut ng ny dựng ch s tng dn nhit trỏi t cỏc cht khớ nahf kớnh tớch t khớ quyn Quan im cho rng nhit trỏi t ang tng lờn, mt phn phỏt thi khớ nh kớnh i ụi vi cỏc hot ng ca ngi nh t cỏc nhiờn liu húa thch, t sinh khi, phỏ rng, nuụi bũ v cu, nhng thay s dng t Nc bin dõng See level rise: L s dõng lờn ca mc nc ca i dng trờn ton cu, ú khụng bao gm triu cng, nc dõng bóoNc bin dõng ti mt v trớ no ú cú th cao hn hoc thp hn so vi trung bỡnh ton cu vỡ cú s khỏc v nhit ca i dng v cỏc yu t khỏc Phỏt thi Emissions: Phỏt thi l s thi cỏc khớ nh kớnh v/hoc cỏc tin t ca chỳng vo khớ quyn trờn mt khu vc v thi gian c th 1.1.3 Cỏc biu hin ca bin i khớ hu bao gm: - Nhit trung bỡnh ton cu tng lờn s núng lờn ca bu khớ quyn ton cu, - S dõng cao mc nc bin gión n vỡ nhit v bng tan, - S thay i thnh phn v cht lng khớ quyn, - S di chuyn ca cỏc i khớ hu trờn cỏc vựng khỏc ca trỏi t, - S thay i cng hot ng ca quỏ trỡnh hon lu khớ quyn, chu trỡnh tun hon nc t nhiờn v cỏc chu trỡnh sinh a hoỏ khỏc, v - S thay i nng sut sinh hc ca cỏc h sinh thỏi, cht lng v thnh phn ca thu quyn, sinh quyn, a quyn 1.1.4 Nguyờn nhõn gõy hin tng bin i khớ hu Khớ hu b bin i nhúm nguyờn nhõn: - Nhúm nguyờn nhõn khỏch quan (do s bin i ca t nhiờn) bao gm: s bin i cỏc hot ng ca mt tri, s thay i qu o trỏi t, s thay i v trớ v quy mụ ca cỏc chõu lc, s bin i ca cỏc dng hi lu, v s lu chuyn ni b h thng khớ quyn - Nhúm nguyờn nhõn ch quan (do s tỏc ng ca ngi) xut phỏt t s thay i mc ớch s dng t v ngun nc v s gia tng lng phỏt thi khớ CO2 v cỏc khớ nh kớnh khỏc t cỏc hot ng ca ngi Nh vy, bin i khớ hu khụng ch l hu qu ca hin tng hiu ng nh kớnh (s núng lờn ca trỏi t) m cũn bi nhiu nguyờn nhõn khỏc Tuy nhiờn, cú rt nhiu bng chng khoa hc cho thy tn ti mi quan h gia quỏ trỡnh tng nhit trỏi t vi quỏ trỡnh tng nng khớ CO2 v cỏc khớ nh kớnh khỏc khớ quyn, c bit k nguyờn cụng nghip Trong sut gn triu nm trc cỏch mng cụng nghip, hm lng khớ CO2 khớ quyn nm khong t 170 n 280 phn triu (ppm) Hin ti, s ny ó tng cao hn nhiu v mc 387 ppm v s cũn tip tc tng vi tc nhanh hn na Chớnh vỡ vy, s gia tng nng khớ CO2 khớ quyn s lm cho nhit trỏi t tng v nguyờn nhõn ca bin i khớ hu l trỏi t khụng th hp th c ht lng khớ CO2 v cỏc khớ gõy hiu ng nh kớnh khỏc ang d tha bu khớ quyn 1.2 C s chớnh tr phỏp lý Danh sỏch Vn bn phỏp lut v Bin i khớ hu Cụng c khung v thay i khớ hu ca Liờn hp quc Quyt nh 158/2008/Q-TTg phờ duyt Chng trỡnh mc tiờu quc gia ng phú vi bin i khớ hu Th tng Chớnh ph ban hnh Quyt nh 2730/Q-BNN-KHCN nm 2008 v vic ban hnh khung chng trỡnh hnh ng thớch ng vi bin i khớ hu ca ngnh nụng nghip v phỏt trin nụng thụn giai on 2008-2020 B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ban hnh Thụng t liờn tch 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHT hng dn qun lý, s dng kinh phớ ngõn sỏch nh nc thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia ng phú vi bin i khớ hu giai on 2009 - 2015 B Ti nguyờn v Mụi trng - B Ti chớnh - B K hoch v u t ban hnh Thụng bỏo s 167/TB-VPCP v vic ý kin ca Phú Th tng Hong Trung Hi ti bui lm vic vi B Ti nguyờn v Mụi trng v chng trỡnh mc tiờu quc gia ng phú vi bin i khớ hu Vn phũng Chớnh ph ban hnh Thụng bỏo 303/TB-BXD kt lun ca Th trng Nguyn ỡnh Ton v thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia ng phú vi bin i khớ hu B Xõy dng ban hnh Thụng bỏo 353/TB-VPCP v ý kin kt lun ca Th tng Nguyn Tn Dng ti cuc hp Ban Ch o quc gia v chng trỡnh mc tiờu quc gia ng phú vi bin i khớ hu Vn phũng Chớnh ph ban hnh Quyt nh 47/2007/Q-TTg phờ duyt k hoch t chc thc hin Ngh nh th Kyoto thuc Cụng c khung ca Liờn Hp Quc v bin i khớ hu giai on 2007 - 2010 Th tng Chớnh ph ban hnh Ch th 35/2005/CT-TTg thc hin Ngh nh th Kyoto thuc Cụng c khung ca Liờn hp quc v bin i khớ hu Th tng Chớnh ph ban hnh 10 Thụng t 10/2006/TT-BTNMT hng dn xõy dng d ỏn C ch phỏt trin sch khuụn kh Ngh nh th Kyoto B Ti nguyờn v Mụi trng ban hnh 11 Quyt nh 130/2007/Q-TTg v c ch, chớnh sỏch ti chớnh i vi d ỏn u t theo c ch phỏt trin sch Th tng Chớnh ph ban hnh 12 Thụng t 10/2006/TT-BTNMT hng dn xõy dng d ỏn C ch phỏt trin sch khuụn kh Ngh nh th Kyoto B Ti nguyờn v Mụi trng ban hnh 13 Quyt nh 04/2005/Q-BNN v Quy ch lm vic ca Ban iu phi quc gia thc hin Cụng c chng sa mc húa ca Liờn hp quc B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ban hnh 14 Cụng c chung v vic an ton qun lý nhiờn liu ó qua s dng v an ton qun lý cht thi phúng x 15 Cụng c viờn v bo v tng ụzụn 16 Ngh nh th v cỏc cht lm suy gim tng ụzụn c iu chnh v sa i 17 Quyt nh s 2139/Q-TTg ngy 5/12/2011 ca Th tng chớnh ph phờ duyt chin lc quc gia v bin i khớ hu; 18 Quyt nh S:81/2006/Q-TTg, ngy 14 thỏng 04 nm 2006 ca th Tng Chớnh ph Phờ duyt Chin lc quc gia v ti nguyờn nc n nm 2020 19 Quyt nh s 172/2007/Q-TTg, ngy 16/11/2007 ca th Tng Chớnh ph Phờ duyt Chin lc quc gia v phũng , chng v gim nh thiờn tai n nm 2020 20 Quyt nh s 410/Q-TTg ngy 18/3/2011v vic thnh lp phõn ban Vit Nam U ban liờn chớnh ph VN- H Lan v thớch nghi bin i khớ hu v qun lý nc; 21 Thụng t s 15/2011/TT-BTNMT sa i b sung mt s iu quy nh ti thụng t 12/2010/TT-BTNMT ngy 26/7/2010 ca B trng B TN&MT quy nh vic xõy dng, cp Th xỏc nhn , cp Th phờ duyt d ỏn theo c ch phỏt trin sch khuụn kh Ngh nh th Kyoto; 22 Quyt nh s 878/Q-TCMT v vic ban hnh s tay hng dn tớnh toỏn ch s cht lng khụng khớ (AQI) 23 Quyt nh s 543/Q-BNN-KHCN ngy 23/3/2011 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ban hnh K hoch hnh ng ng phú bin i khớ hu ca ngnh Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn giai on 2011-2015 v tm nhỡn n 2050 24 Ch th s 809/CT-BNN-KHCN ngy 28/3/2011 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn v vic lng ghộp bin i khớ hu vo xõy dng, thc hin chin lc, quy hoch, k hoch, chng trỡnh,d ỏn, ỏn phỏt trin ngnh nụng nghip v phỏt trin nụng thụn, giai on 2011-2015 25 Quyt nh s 412/Q-BNN-TCCB ngy 08/03/2011 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn v vic iu chnh, b sung t chc, nhõn s 10 ng rut), bnh lõy truyn t ng vt v cỏc bnh khỏc (suy dinh dng, bnh v phi) nh hng ca BKH n nng lng: Nhit tng kốm theo lng bc hi tng kt hp vi s tht thng ch ma dn n thay i lng nc d tr v lu lng vo ca cỏc h thy in.BKH lm tng chi phớ thụng giú, lm mỏt hm lũ khai thỏc v lm gim hiu sut, sn lng ca cỏc nh mỏy in BKH theo hng gia tng cng v lng ma, bóo, dụng sột cng nh hng, trc ht n h thng dn khoan ngoi khi, h thng chuyn du v khớ vo b, h thng truyn ti v phõn phi in, Túm li, cỏc lnh vc chu tỏc ng ca BKH bao gm: (1) h sinh thỏi (i b, rng v a dng sinh hc); (2) sc khe cng ng; (3) ti nguyờn nc; (4) nụng nghip; (5) nng lng; (6) c s h tng, giao thụng, di tớch lch s v húa; v (7) cụng nghip v xõy dng Hu qu ca BKH rừ rt nht l núng lờn ton cu v mc nc bin dõng IPCC ó nờu cỏch xỏc nh nguy c b nh hng ca BKH theo Theo ú, nhng ngi sng vựng duyờn hi ven bin, vựng ngp lt v nhng ngi nghốo, ph n v tr em l i tng cú nguy c b nh hng ỏng k ca BKH cn c h tr v bo v Cỏc gii phỏp thc hin 3.1 Phng phỏp tip cn to sỏng kin 3.1.1 Phng phỏp nghiờn cu ti liu lý thuyt - Nghiờn cu tng quan v quan im dy hc tớch cc - Phõn tớch ni dung kin thc phn Sinh thỏi hc Sinh hc 12 c bn, lm c s xõy dng ni dung tớch hp giỏo dc bin i khớ hu 14 3.1.2 Phng phỏp thc nghim Thit k v t chc dy hc mt s bi phn Sinh thỏi hc theo hng tớch hp ni dung giỏo dc BKH (lp thc nghim) ỏnh giỏ tớnh kh thi ca sỏng kin 3.1.3 Phng phỏp iu tra, kho sỏt S dng phiu iu tra xỏc nh mc hiu bit v thỏi v hnh vi ca hc sinh hc phn Sinh thỏi hc trc v sau thc hin phng phỏp tớch hp 3.2 Mt s ca sỏng kin 3.1.1 Kin thc tớch hp BKH Sinh thỏi hc Mt s v dy hc tớch hp: Trong Giỏo dc, tớch hp (Integration) c hiu l hnh ng liờn kt cỏc i tng nghiờn cu, ging dy, hc ca cựng mt lnh vc hoc vi lnh vc khỏc cựng mt k hoch dy hc Hin ti cú quan im tớch hp khỏc i vi cỏc mụn hc: - Quan im n mụn - Quan im a mụn - Quan im liờn mụn - Quan im xuyờn mụn Giỏo dc bin i khớ hu trng ph thụng Vic giỏo dc bin i khớ hu nh trng ph thụng nhm lm cho hc sinh cú nhng hiu bit v nhn thc v bin i khớ hu trờn ton cu v nhng gii phỏp ng phú vi bin i khớ hu T ú, cỏc em cú nhng hnh ng thớch hp tham gia vo cỏc hot ng v ng phú vi bin i khớ hu núi riờng v vi thiờn tai núi chung 15 nh hng dy hc theo hng cao ch th hot ng nhn thc ca hc sinh to c hi GV t chc cho hc sinh thc hin cỏc hot ng liờn quan n ni dung bin i khớ hu c bi dy hc trờn lp ln hot ng ngoi gi hc Giỏo dc bin i khớ hu cú th: - Thụng qua cỏc mụn hc nh trng, tin hnh giỏo dc bin i khớ hu cho HS - Thụng qua hot ng ngoi khúa tin hnh giỏo dc bin i khớ hu cho HS 3.1.2 Phõn tớch ni dung kin thc phn Sinh thỏi hc Ni dung chớnh ca phn Sinh thỏi hc lp 12 trung vo cỏc : - Sinh thỏi hc cỏ th ( cỏ th v mụi trng) - Sinh thỏi hc qun th - Sinh thỏi hc qun xó - Sinh thỏi hc h sinh thỏi sinh quyn 3.1.3 Tớch hp giỏo dc bin i khớ hu vo dy mt s bi, ni dung c th ca phn Sinh thỏi hc (Sinh hc 12) Mt s tit dy cú th tớch hp giỏo dc BKH phn Sinh thỏi hc: - Bi 35: Mụi trng sng v cỏc nhõn t sinh thỏi - Bi 37 v 38: Cỏc c trng c bn ca qun th sinh vt - Bi 39: Bin ng s lng cỏ th ca qun th sinh vt - Bi 41: Din th sinh thỏi - Bi 42: H sinh thỏi 3.1.4 Giỏo ỏn ging dy minh Bi 41 DIN TH SINH THI I Mc tiờu Sau hc xong bi ny, hc sinh phi: 16 Kin thc - Trỡnh by c khỏi nim din th sinh thỏi - Phõn bit c din th nguyờn sinh v din th th sinh - Phõn tớch c nguyờn nhõn bờn v nguyờn nhõn bờn ngoi ca din th sinh thỏi - Trỡnh by c ý ngha lý lun v thc tin v din th sinh thỏi K nng - Rốn luyn k nng quan sỏt, phỏt trin cỏc thao tỏc t so sỏnh, phõn tớch, tng hp, phng phỏp quy np v din dch Thỏi - Nõng cao ý thc bo v mụi trng, tớch cc ch ng tuyờn truyn, khc phc cỏc quỏn canh tỏc lc hu II Chun b Giỏo viờn: Giáo án + Tranh phúng to cỏc hỡnh 41.1 , 41.2 , 41.3 sỏch giỏo khoa mỏy chiu, phiu hc tp, phiu chm kim tra ỏnh giỏ Hc sinh: Học c làm tập nhà + Nghiờn cu bi mi trc nh, tỡm thờm vi bin phỏp bo v qun xó gúp phn bo v mụi trng III Quỏ trỡnh t chc hot ng hc cho hc snh Cỏc hot ng u gi * Kim tra bi c: (5 phỳt) - Câu hỏi: Qun xó sinh vt l gỡ? Qun xó khỏc vi qun th nhng im no ? Cho vớ d ? - ỏp ỏn v biu im: + Qun xó sinh vt l hp cỏc qun th sinh vt thuc nhiu loi khỏc cựng sng mt khụng gian nht nh (gi l sinh cnh) Cỏc sinh vt qun xó cú mi quan h gn bú vi nh mt th thng nht v 17 vy qun xó cú cu trỳc tng i n nh (5) + Vớ d: (5 ) Ni dung bi hc Hot ng 1: Tỡm hiu v din th sinh thỏi * Mc tiờu: - Hiu c khỏi nim v din th - Ly vớ d phõn tớch quỏ trỡnh din th * Nhim v: - Giỏo viờn: Trỡnh chiu hỡnh nh v vớ d din thờ trờn mỏy chiu Mi HS phõn tớch vớ d , phỏt biu khỏi nim Kim tra ỏnh giỏ bng yờu cu HS phõn tớch vớ d thc tin v din th - Hc sinh: Quan sỏt hỡnh nh; Phõn tớch vớ d; Nờu khỏi nim; Thc hin kim tra Ly vớ d v phõn tớch vớ d thc tin * Phng thc thc hin: Cỏ nhõn tng hc sinh lp thc hin nhim v * Sn phm: HS ly c vớ d din th sinh thỏi, a c khỏi nim Tin trỡnh hot ng ca Tin trỡnh hot ng ca Ni dung thy - Trỡnh chiu hỡnh nh quỏ trũ - Quan sỏt hỡnh Suy - Phõn tớch VD1, (SGK) trỡnh din th (VD1, 2) ngh - Khỏi nim: L quỏ trỡnh - a cõu lnh SGK Phõn tớch quỏ trỡnh bin bin i tun t ca qun - Phõn tớch quỏ trỡnh bin i SV, MT vớ d xó qua cỏc giai on i SV, MT - Nờu khỏi nim v din tng ng vi s bin i - Hiu th no l din th? th ca mụi trng * Kim tra ỏnh giỏ: - Giỏo viờn yờu cu HS ly vớ d, phõn tớch s bin i vớ d ? 18 - HS ly vớ d, phõn tớch s bin i vớ d ú? Lu ý HS ly vớ d thc tin a phng v phõn tớch c vớ d cho im ti a Hot ng Tỡm hiu cỏc loi din th sinh thỏi * Mc tiờu: - Phõn bit loi din th th sinh, nguyờn sinh qua khỏi nim v vớ d * Nhim v: - Giỏo viờn: Chia nhúm HS Phỏt phiu hc cho tng nhúm nh hng nhúm HS hot ng + Mi i din nhúm trỡnh by Nhúm nhn xột + Kim tra ỏnh giỏ bng phiu chm - Hc sinh: + Tho lun nhúm; Hon thnh kin thc + C i din trỡnh by; Nhn xột tr li phiu hc ca cỏc nhúm khỏc + Thc hin kim tra chm im cỏc nhúm bng phiu chm * Phng thc thc hin: Thc hin nhim v theo nhúm * Sn phm: Hon thnh c phiu hc Tin trỡnh hot ng Tin trỡnh hot ng Ni dung ca thy - Phõn chia HS lp ca trũ - Thc hin theo thnh nhúm nhúm Din th Din - Yờu cu cỏc nhúm - Phõn nhúm trng, nguyờn hon thnh phiu hc th kớ thi gian ti a - Nghiờn cu SGK+ sinh Khi u - Quan sỏt, nhc nh Tho lun hon thnh t cỏc nhúm tho lun phiu hc Khỏi trng - Mi i din nhúm i din nhúm trỡnh nim trc ú trc ú ó trỡnh by ni dung by ni dung phiu cha cú tn ti mt phiu hc Mi hc sinh vt qun 19 th th sinh Khi u mụi t mụi trng xó cỏc nhúm nhn xột - Lng nghe, phn sng nhng ó b - Chnh sa nhn xột bin nhn xột ca cỏc no hy phõn tớch ỳng sai, nhúm Ca GV ỏnh giỏ tng nhúm - Hon thnh kin hon ton la Nng róy Nỳi Vớ d thc dit hot b ng > Cõy c hoang mc *Kim tra ỏnh giỏ: - GV S dng phiu chm Thi gian Khỏi nim Vớ d Tng im - HS i phiu hc theo vũng v chm Hot ng 3: Tỡm hiu nguyờn nhõn ca din th * Mc tiờu: Nguyờn nhõn bờn v bờn ngoi gõy lờn cỏc dng din th sinh thỏi * Nhim v: - Giỏo viờn: Chia nhúm HS Yờu cu ni dung cõu hi tho lun nh hng hot ng nhúm HS + Mi i din nhúm trỡnh by Nhúm nhn xột + Kim tra ỏnh giỏ bng hon thnh bng SGK - Hc sinh: + Tho lun nhúm; Hon thnh kin thc + C i din tr li cỏc cõu hi; Nhn xột b xung kin thc ca cỏc nhúm khỏc + Thc hin kim tra chm im cỏc nhúm bng phiu chm * Phng thc thc hin: Thc hin nhim v theo nhúm * Sn phm: Cỏc nhúm tho lun tr li c cõu hi Tin trỡnh hot ng ca Tin trỡnh hot ng ca thy - Nguyờn nhõn no gõy trũ - Thc hin theo nhúm 20 Ni dung - Nguyờn nhõn bờn ngoi: lờn s bin i ca din - Nghiờn cu SGK+Phõn S thay i mụi trng, th? tớch qua vớ d + Trao i Cỏc yu t ngu nhiờn - Phõn tớch nguyờn nhõn nhúm tr li cõu gõy lờn nhng bin i v gõy dn th cỏc vớ hi cu trỳc ca qun xó d ó nờu? - Lng nghe, phn bin - Nguyờn nhõn bờn trong: - Con ngi ó tỏc ng nhn xột ca cỏc nhúm S cnh tranh gay gt n s thay i ca qun Ca GV gia cỏc loi qun xó nh th no? - Hon thnh kin thc xó - Nhng hot ng ca - Hot ng ca con ngi giỳp cho din ngi: th sinh thỏi theo chiu + nh hng tiờu cc: hng tớch cc? Chiu cht cõy, t nng, gõy hng xu gõy ụ nhim chỏy rng, p p ngn mụi trng? sụng l nguyờn nhõn gõy nờn din th th sinh suy thoỏi + nh hng tớch cc: ci to t nhiờn, bo v, khoanh nuụi rng hỡnh thnh din th th sinh tng i n nh *Kim tra ỏnh giỏ: - GV dựng bng SGK Khỏi quỏt v ỏnh giỏ tng nhúm - HS hon thnh bng v trỡnh by Hot ng 4: Tỡm hiu tm quan trng ca vic nghiờn cu din th * Mc tiờu: Hiu ý ngha ca cỏc quy lut din th vic phỏt trin kinh t nụng lõm ng nghip v khai thỏc s dng hp lớ ngun ti nguyờn thiờn nhiờn vo bo v mụi trng 21 * Nhim v: - Giỏo viờn: t cõu hi v tm quan trng ca nghiờn cu din th + Kim tra ỏnh giỏ bng nờu ý ngha ca din th cỏc vớ d thc tin cu hc sinh - Hc sinh: + Phõn tớch t vớ d v kin thc ó hc + Qua nghiờn cu quan sỏt t thc tin tr li cõu hi; Hon thnh kin thc + Cỏ nhõn liờn h tr li cỏc cõu hi; Nhn xột b sung kin thc * Phng thc thc hin: Cỏ nhõn tng hc sinh thc hin nhim v * Sn phm: Tin trỡnh hot ng ca thy Tin trỡnh hot ng ca trũ Ni dung - Vic nghiờn cu din th cú - Chỳ ý lng nghe, tr li - D oỏn qun xó ó ý ngha gỡ? cõu hi tn - Phõn tớch ý ngha ca tng - Phõn tớch ý ngha ca ti trc v qun xó vớ d? tng vớ d thay th - ý ngha ca cỏc quy lut í ngha cỏc quy lut din - Con ngi ch ng din th vic phỏt trin th vic phỏt trin xõy kinh t nụng lõm ng kinh t nụng lõm ng dng cỏc k hoch nghip v khai thỏc s dng nghip v khai thỏc s bo v v khai thỏc cỏc hp lớ ngun ti nguyờn thiờn dng hp lớ ngun ti sinh vt xut cỏc nhiờn vo bo v mụi trng nguyờn thiờn nhiờn vo bo bin phỏp khc phc nh th no? v mụi trng nhng bin i bt li Lm th no ngn chn, ca mụi trng khc phc hin tng i trc - Tuyờn truyn giỏo húa, hoang mc húa, khụi dc nõng cao nhn phc din tớch rng t nhiờn? thc ca ngi l 22 Hóy ch rừ nguyờn nhõn v bin phỏp hiu qu nờu bin phỏp khc phc nht ngn chn nhng nh hng tiờu cc ca tỡnh trng suy thoỏi cỏc hot ng ca ngi? rng t nhiờn, phc Hóy nờu khỏi quỏt ý ngha hi din tớch rng ó ca vic nghiờn cu din th b tn phỏ sinh thỏi - Vn dng hiu bit v nguyờn nhõn gõy nờn din th suy thoỏi nờu bin phỏp, phõn tớch bin phỏp quan trng l nõng cao hiu bit v din th sinh thỏi * Kim tra ỏnh giỏ: Bng cỏc cõu hi: L HS cn lm gỡ bo vờ mụi trng gúp phn gim thiu BKH? Hng dn hc sinh t hc Tip tc tỡm hiu quỏ trỡnh din th ang din Phõn tớch nhng nguyờn nhõn, kt qu, ý ngha ca vic nghiờn cu ny 3.3 Gii phỏp thc hin sỏng kin Cỏc giỏo viờn tham gia thc hin sỏng kin la chn nhng ni dung kin thc phn Sinh thỏi hc m cú th tớch hp ni dung v BKH nh: nguyờn nhõn, biu hin, hu qu ca BKH v cỏc gii phỏp nhm gim nh hoc ng phú vi BKH Sau la chn kin thc liờn quan nhúm giỏo viờn cựng tho lun 23 lc bt nhng ni dung trựng lp v xõy dng thnh ni dung kin thc ca ch Trờn c s ni dung ch ó c xõy dng nhúm s phõn cụng giỏo viờn son ging ni dung cú liờn quan nhiu nht n kin thc lp mỡnh ang ging dy T chc thc hnh ging dy theo dng chuyờn ca t chuyờn mụn, cú mi thờm cỏc giỏo viờn cựng b mụn tham gia d gi Sau quỏ trỡnh thc hnh ging dy nhúm giỏo viờn tham gia sỏng kin cựng rỳt kinh nghim, ng thi tip thu ý kin ca cỏc giỏo viờn d gi iu chnh b sung hon thin sỏng kin Vic thc hnh ging dy cng cú th chuyn giao sang cỏc giỏo viờn khỏc khụng trc tip tham gia thc hin sỏng kin hoc thc hin liờn tc cỏc nm hc tip theo * Phng phỏp kim nghim kt qu ca SKKN Sỏng kin d kin c thc nghim v ỏnh giỏ hiu qu ti trng THPT Sp Cp, c th nh sau: - Tin hnh th nghim bng 25 cõu hi TNKQ (0,4 im/1cõu) thi gian 45 phỳt sau kt thỳc chuyờn SKKN ny mi lp gi hc t chn Sinh hc 12 Ni dung cõu hi TNKQ bao gm kin thc tng hp v kin thc STH theo bi c th v cõu hi v thc tin ỏp dng gim thiu BKH - Phng ỏn th nghim 1: lp 12B6(lp chn t nhiờn): Tin hnh th nghim test trc hc v sau hc phng phỏp vi mc khú hn Kt qu c tng hp bng sau: Lp 12 B6 S Trc 38 ỏp dng Sau ỏp 38 im di im t - S lng T l % S lng T l % dng 24 im t - 10 S lng T l % - Phng ỏn th nghim 2: chn lp 12B6 lm lp th nghim (c hc theo phng phỏp ca SKKN ny), v lp 12B5 lm lp i chng (c hc theo phng phỏp c: khụng tớch hp GDBKH) Kt qu c tng hp bng sau: Lp S im di im t - s S lng T l % S lng T l % 12B6 12B5 38 33 im t - 10 S lng T l % Hiu qu cu sỏng kin 4.1 í ngha thc tin ca sỏng kin Sỏng kin ó, ang v s c ỏp dng vo vic ging dy b mụn Sinh hc ti trng THPT Sp Cp cỏc hot ng sau: - Dy hc chớnh khúa chng trỡnh Sinh hc 12 THPT hin hnh - Bi dng hc sinh ụn thi THPT Quc gia; - Hin vic ging dy trng ph thụng thc hin theo cỏc tit, cỏc mụn hc riờng r nờn cha th ỏp dng trc tip sỏng kin vo ging dy m ch cú th t chc dng cỏc chuyờn chuyờn mụn Tuy nhiờn dy hc liờn mụn, tớch hp l xu hng tt yu m giỏo dc ph thụng hng ti Do ú vic ỏp dng sỏng kin l cn thit giỏo viờn lm quen vi dy hc tớch hp, liờn mụn v s khụng b b ng chuyn t chng trỡnh hc hin sang chng trỡnh hc liờn mụn tớch hp Khi dy hc tớch hp, liờn mụn tr thnh hỡnh thc dy hc cỏc trng ph thụng thỡ sỏng kin hon ton cú th tr thnh ti liu ging dy, ti liu tham kho cho vic xõy dng ni dung ch , son ging v thc hnh ging dy tớch hp liờn mụn Lỳc ú sỏng kin cú th c ỏp dng rng rói vo chng trỡnh dy hc cỏc trng ph thụng 4.2 i tng hng li ca sỏng kin 25 - Sỏng kin ó giỳp HS khụng nhng nm c kin thc phn Sinh thỏi hc m cũn c giỏo dc v BKH l mang tớnh ton cu, ó v ang nh hng trc tip v giỏn tip n i sng ngi Nhng kin thc tớch hp u mang tớnh thc tin, ú lm tng hng thỳ hc ca hc sinh - Sỏng kin giỳp hc sinh cú c hi dng kin thc ó hc vo gii quyt nhng thc tin Hc sinh c tham gia vo cỏc hot ng cú tớnh thc tin cao va lm tng hng thỳ hc ca hc sinh va hỡnh thnh cho hc sinh t gii quyt T ú, HS cú th em kin thc ó hc tuyờn truyn v thc hin nhng hnh ng thit thc ti a phng nh: lm sch rỏc khu vc sinh sng, tham gia trng cõy xanhgúp phn gim thiu BKH - Phng phỏp dy hc ca giỏo viờn c nõng cao Mc tiờu ca bi ging c xỏc nh cho hc sinh, ly hc sinh lm trung tõm, giỏo viờn ch l ngi t chc quỏ trỡnh lnh hi kin thc - Qua quỏ trỡnh lm vic nhúm giỏo viờn ó ci thin kh nng hp tỏc, chia s kinh nghim, h tr v kin thc chuyờn mụn Trong quỏ trỡnh dy hc giỏo viờn khụng nng v truyn th kin thc m ch yu l nh hng, t chc hc sinh gii quyt Do ú k nng s phm ca giỏo viờn c ci thin C KT LUN, KIN NGH Kt lun - Dy hc tớch hp cú ý ngha quan trng vic giỏo dc, rốn luyn v phỏt trin k nng t duy, phõn tớch tng hp, khỏi quỏt húa, tru tng húa cho ngi hc T ú, o to ngi cú tri thc mi, nng ng, sỏng to gii quyt cỏc thc tin cuc sng - Giỏo dc BKH trng hin ang l mt c ton xó hi quan tõm Tuy nhiờn, chng trỡnh THPT khụng cú phõn mụn riờng v BKH, ú vic tớch hp giỏo dc BKH cỏc mụn hc ó cú l vụ cựng quan trng v cú tớnh kh thi cao, c bit l tớch hp mụn sinh hc núi chung, phn Sinh thỏi hc núi riờng Vn dng tớch hp giỏo dc BKH dy hc 26 Sinh thỏi hc mang li hiu qu cao, giỳp HS hiu rừ ni dung mụn hc, giỏo dc cỏc em ý thc ng phú v thớch ng vi BKH - Sỏng kin ó xut quy trỡnh thit k bi dy STH theo hng tớch hp GDBKH gm cỏc thao tỏc: + Xỏc nh mc tiờu ca chng, bi hc, ú cú mc tiờu v GDBKH + Xỏc ni dung bi hc cú th tớch hp GDBKH v mc tớch hp + Xỏc nh cỏc phng phỏp dy hc t chc hot ng hc + Xỏc nh hỡnh thc dy hc - Kt qu TN s phm ó khng nh tớnh kh thi v hiu qu ca vic tớch hp GDBKH dy hc Sinh thỏi hc Sinh hc 12 +Sỏng kin ó giỳp HS tip thu c nhng kin thc v BKH mt cỏch khoa hc phi hp lý thuyt vi cỏc vớ d thc t mang tớnh a phng v tớnh thi s + Sỏng kin ó giỳp hc sinh phỏt trin t gii quyt cỏc thc tin i sng + Sỏng kin ó gúp phn nõng cao hng thỳ hc ca hc sinh, qua ú thỳc y cht lng hc ca hc sinh v cht lng giỏo dc ca nh trng + Sỏng kin ó giỳp giỏo viờn ci thin kh nng hp tỏc lm vic theo nhúm, ci thin k nng s phm ca giỏo viờn Kin ngh - Cn bi dng GV THPT v kin thc bin i khớ hu v phng phỏp dy hc tớch hp dy hc Sinh hc nõng cao nng lc chuyờn mụn, gúp phn nõng cao cht lng dy hc Sinh hc v giỏo dc bin i khớ hu - Cn m rng cụng tỏc giỏo dc BKH cỏc trng THPT c v hỡnh thc ln ni dung cỏc em HS cú iu kin tỡm hiu v khớ hu v tham gia ng phú vi BKH qua cỏc hnh ng thc tin 27 - Trong quỏ trỡnh ging dy tớch hp BKH, GV cn nm vng kin thc v BKH v nhng s liu, dn chng thc t HS nhn rừ c tm quan trng ca vic giỏo dc BKH v nhng hnh ng thc t ti a phng Bờn cnh ú, GV cn cú nhiu phng phỏp dy hc tớch cc, lụi cun v hp dn HS xõy dng bi - Hc sinh cha cú ti liu hc v cha cú thúi quen hc tớch hp, ú cn hng dn hc sinh chun b cho mi tit hc tht k lng hoc giỏo viờn biờn son ti liu cho ch dy hc v chuyn n hc sinh hc sinh chun b bi - Do c im v thi gian nghiờn cu v kh nng thu thp thụng tin t thc t nờn SKKN cũn cú nhng thiu sút nht nh, nhúm nghiờn cu mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ v cỏc bn SKKN c hon thin hn - Trc ht, cỏc ch v BKH cú tớnh thc tin nờn sinh ng, hp dn i vi hc sinh, cú u th vic to ng c, hng thỳ hc cho hc sinh T ú, hc sinh c tng cng dng kin thc tng hp vo gii quyt cỏc tỡnh thc tin, ớt phi ghi nh kin thc mt cỏch mỏy múc - Thụng qua ging dy phn Sinh thỏi hc, hc sinh nõng cao c ý thc bo v mi trng, v cú nhng hnh ng thit thc gúp phn chng BKH - Phng phỏp dy hc ca giỏo viờn c nõng cao Mc tiờu ca bi ging c xỏc nh cho hc sinh, ly hc sinh lm trung tõm, giỏo viờn ch l ngi t chc quỏ trỡnh lnh hi kin thc Kim Bụi, ngy 05 thỏng 04 nm 2017 NGI VIT HIU TRNG Nguyn Trung Kiờn 28 ... thc phn Sinh thỏi hc Ni dung chớnh ca phn Sinh thỏi hc lp 12 trung vo cỏc : - Sinh thỏi hc cỏ th ( cỏ th v mụi trng) - Sinh thỏi hc qun th - Sinh thỏi hc qun xó - Sinh thỏi hc h sinh thỏi sinh. .. th sinh vt - Bi 41: Din th sinh thỏi - Bi 42: H sinh thỏi 3.1.4 Giỏo ỏn ging dy minh Bi 41 DIN TH SINH THI I Mc tiờu Sau hc xong bi ny, hc sinh phi: 16 Kin thc - Trỡnh by c khỏi nim din th sinh. .. Sinh thỏi hc: - Bi 35: Mụi trng sng v cỏc nhõn t sinh thỏi - Bi 37 v 38: Cỏc c trng c bn ca qun th sinh vt - Bi 39: Bin ng s lng cỏ th ca qun th sinh vt - Bi 41: Din th sinh thỏi - Bi 42: H sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong giảng dạy bài 41 – diễn thế sinh thái, sinh học 12 cơ bản, Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong giảng dạy bài 41 – diễn thế sinh thái, sinh học 12 cơ bản, Sáng kiến kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong giảng dạy bài 41 – diễn thế sinh thái, sinh học 12 cơ bản, Lý do viết sáng kiến.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay