De KT HK2 toan l2

2 134 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 02:58

TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN Thứ …… ngày … tháng … năm 2012 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II Môn : Toán (35 phút) Họ tên : Lớp : 2… Điểm Lời phê giáo viên Đề bài: Bài 1: Số liền sau số 499 là: A 497 Bài 2: Điền dấu B 498 C 500 > 457 …… 467 650………650 < 299…… 399 401…… 397 = Bài 3: Giá trị biểu thức 20 : – là: A B Bài 4: Giá trị biểu thức = 12 ×x là: C A Bài 5: Đặt tính tính C B 738 + 241 846 – 734 48 + 37 92 – 19 ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… …………… ………… ………… ………… Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1m = … dm 100cm = …… m 1m =…….cm 10dm = ………m Bài 7: Số hình tứ giác hình bên là: A B C Bµi 8: TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC biÕt ®é dµi c¸c c¹nh lµ: AB = 20cm BC = 30 cm CA = 40cm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 9: Đội trồng 350 cây, đội hai trồng nhiều đội 120 Hỏi đội hai trồng ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT HK2 toan l2 , De KT HK2 toan l2 , De KT HK2 toan l2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay