Nho quan miền đất cổ phần 2

185 111 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 00:47

DANH NHAN TIEU BIEU - BA DAM THI - ME VUA DINH TIEN HOANG (XA GIA THUY) Sich "Dgi Viet sd ky todn thu^' cd ghi: "Vua md cdi cha tU be, me hg Ddm dua gia thudc vdo a cgnh din San Thdn dgng" "* Nhu the me vua Dinh Tidn Hoang la Dam Thj, khdng rd tdn la gi "Ddm Thi" la lay ten hg de ggi Ba Dam Thj ciing vdi Dinh Bd LTnh d Hoan Chau (Nghd An) Dinh Cdng Tni lam thii sir Hoan Chau Den San Thin tiic la ddn Long Vidn d xa Dd Cd'c :^-, Sich "Dgi Nam nhdt thdng chi" ghi: (1) - "DVSfCFT" - (sdd) - trang 210 294 "Long Vien: U xd Di Cdc, nhd me Dinh Tien Hodng a ddy, tdc chd cu cua Dinh Tien Hodng luc cdn dn ndu, nen nhd cu ndy vdn cdn nen ggi la "Long Vien", trudc mat trdng sdng, cd cdu Ngi/, cdu Phanh, ben td vudn cd gd bdng phdng, tUc Id chd bdy trdn cd lau"'" Xa De Cd'c xua, chinh la thdn My Ha, xa Gia Thuy Dieu dd khang djnh qud cua ba Dam Thj la thdn My Ha, xa Gia Thuy Sau Dinh Cdng Tni mat d Hoan Chau, ba Dam Thj mdi dua Dinh Bd LTnh vd qud ngoai d Tha'y Dinh Bd LTnh "keo di ddnh tre thdn khdc, din ddu bgn tre diu sg phuc, hdng ngdy rii din phuc dich kiim ciii thdi cam Bd me thdy vdy mdng ldm, md lgn nhd cho chung dn"'-' Dieu dd the hidn ba Dam Thj rat thuong ydu, quan tam va ddng vidn Dinh Bd LTnh luyen tap quan su trai cdn nhd tudi Chfnh vi the, sau dd Dinh Bd LTnh da lam trudng d sach Dao Ao, tiic sich Dao Uc, la thdn My Ha, xa Gia Thuy (D- "Dai Nam nhdt thdng chi"- (sdd) - trang 251 Tap HI - NXBKHXH -1971 (2) - "DVSKTT"- (sdd) - Trang 210 295 Sich sir xua viet ve ba Dam Thj rat it, chi cd the, nhung ciing du giiip chiing ta hieu dugc qud ba d xa Gia Thuy va ba cd mdt tam ldng thuong ydu, ddng vidn luyen tap quan su cdn ft tudi Ai dd vidi ba Dam Thj cd mang vdi rai ci dd sinh Dinh Bd LTnh chi la su hu cau de tic phim va nhan vat mang tinh truyen thuydt ma thdi 296 - HAI TUdNG QUAN LE DU vA LE CHUONG (XA PHU LOC) Ld Du va Ld Chuong la hai anh em sinh ddi ciia vg chdng ba Trin Thj Doan va dng Ld Trgng Ong Ld Trgng ngudi ling Phii Khd, tiic lang Kho, xa Phii Ldc Ba Trin Thj Doan la ngudi huydn Ydn Md Thdi nhd, hai anh em Ld Du va Ld Chuang (Ld Du la anh) thdng minh, gidi vd nghd, vi dugc dng Ld Trgng cho di hge cic thiy gidi vd ndi tid'ng Nam Ld Du va Ld Chuang 21 tudi, bd me ddu qua ddi Liic hai anh em da trudng va thay dat nudc da ndi ldn loan 12 sii quan, ndn ciing diing ldn chidu md binh linh luyen tap quan su Hai anh em chieu md dugc hon mdt ngan binh linh, chia lam hai ddn ddng d qud Ddn phfa Ddng Ld Du ddng thudc dja phan phfa Ddng ling Phii Khd, ddn phfa Tay Ld Chuang ddng d phfa Tay lang Phii Khd Nhan dan viing tha'y Ld Du va Ld Chuang luyen tap quan sT ndn cho em minh theo rat ddng Thdi gian Dinh Bd LTnh da diing ldn luyen tap quan sT d ddng Hoa Lu (xa Gia Hung, huydn Gia Vidn 297 nay) va trd trai trudng trai Dao Ao Luc lugng vii trang ciia Dinh Bd LTnh cang ldn manh, chid'm giir ci mdt vung qud Hoa Lu Dinh Bd LTnh da thu phuc dugc ca Sich Bdng cua ngudi chii Dinh Thiic Du Dinh Bd LTnh lai di danh chid'm cac vung xung quanh, uy the cang ldn manh hon Bid't dugc tin dd, Ld Du va Ld Chuang hgp binh lai, dd'n ddng Hoa Lu theo Dinh Bd LTnh, cung Dinh Bd LTnh di dep loan 12 sii quan Dd'n cudi nam 967, Dinh Bg LTnh da dep ydn loan 12 su quan, non sdng thu ve mgt mdi, dai nudc trd lai thd'ng nha't Nam 968, Dinh Bg LTnh ldn ngdi Hoang de, hidu la Dinh Tidn Hoang, dat tdn nude la Dai Cd Viet, ddng dd d Hoa Lu (xa Trudng Ydn, huydn Hoa Lu nay) Vua Dinh Tidn Hoang phong cho Ld Du la Thanh Y Tran Qudc cdng, phong cho Ld Chuong la Hien Quang Dai tudng quan va cho hai dng ve tham qud Sau dd hai dng vd tridu phung su vua Dinh Tien Hoang dugc nam niia, dd'n 15 thing gidng hai dng qua ddi Sau hai dng mat, Vua Dinh Tidn Hoang tang phong cho Ld Du la 'Thanh Y Trdn qud'c cdng Cdng chinh Trang tiic Hy muc Hien cdng Dgi vuang", Ld Chuang la "Hien Quang DUng mdnh Dgi tudng qudn Hung tdi Dgi lugc Anh nghi Dgi vuang" Hidn nay, tai lang Kho (tiic ling Phii Khd xua) d xa Phii Ldc cd den Lang Kho thd Ld Du va Ld Chuong 298 - TRINH LOI (? - 1434) V l K H I NGHIA LAM SON (XA SON THANH) Theo "Dgi Nam nhdt thdng chi" Tap III, Quyen XIX (tinh Ninh Binh) thi Trjnh Ldi ngudi thdn Cu Lai, xa Son Dugc, tdng Van Trinh, huydn Gia Vidn (nay la lang Siy, xa Son Thanh, huydn Nho Quan, tinh Ninh Binh) Ong tham gia cudc khoi nghia Lam Son (1418 1427) ttr rat sdm Nhung sd 18 ngudi cung Ld Lgi du hdi thd Liing Nhai vao dau thing nam Binh Than (3-1416) trudc phat ddng khdi nghia, tdn hg 18 ngudi cd ghi rd bai van the dugc Ld Lgi dgc tai budi Id, lai khdng cd ten Trjnh Ldi, dieu dd cho phep nghi ring dng da tham gia nghTa quan sau cudc khdi nghTa da bung nd Mac dii vay, can cii vao cac chiic tudc ldn dng dugc phong cdn sd'ng hoat ddng hang ngii nghia quan hay dugc truy tang sau mat, dng cdn dugc phong qud'c tinh hg Le sau khdi nghia cdng, cd the tha'y rang Trjnh Ldi la mdt danh tudng, mdt khai qud'c 299 cdng thin cua tridu Ld Tide ring sir sich cii ghi chep rat ft ve nhiing ddng gdp cu the cua dng cudc khdi nghia khid'n cho vide tii hidn cudc ddi oanh liet ciia dng gap nhidu khd khan May la "Dgi Viet thdng su" (De ky), ghi chep ve luc lugng cua nghTa quan Lam San, cd cho bidi ring liic mdi khdi su cd 51 tudng ca vo lin van, sd tdn 51 ngudi dd cd tdn Trjnh Ldi, dugc xep thii 10 (sau cac tudng Ld Khang, Ld Luan, Ld Ninh, Ld Sao, Ld Ld, Ld Hidn, Ld Nhii Hd, Ld Long, Ld Cd'i "Dgi Viet thdng sd" cua Ld Quy Ddn ciing cung cap thdm mdt so thdng tin quy nhung thieu cu the Dd la Trjnh Ldi da ciing vdi Ld Ld (Dinh Ld), Ld Khang v.v lam tudng hang ngii nghia quan Lam Son, trai qua nhidu hiem nguy gian khd ndn da dugc phong tudc Thieu uy (trong quan ddi ddi Ld, Thieu uy la mdt chi huy cao cap, tuong duang vdi chiic Tudng quan) Thing gidng nam Dinh Mui (2-1427), cudc vay ham Ddng Quan (Ha Ndi nay), Trjnh Ldi dugc giao nhidm vu ddng ddn binh canh giir cira Nam Sau da danh tan quan Minh, tudng giac Vuong Thdng phii xin dau hang, rdi nit quan ve nude Ngay 16 thing nam Mau Than (29-4-1428) Ld Lgi chinh thu:c ldn ngdi Hoang de, khdi phuc qud'c hidu Dai Viet, lay 300 nidn hidu Thuan Thidn, Trjnh Ldi dugc phong li Nhap ndi Thj Trung, Nam sau, tridu dinh dung bia khic ten cac Cdng thin, dng dugc phong tudc Dinh Thugng hiu Dd'n nam 1432 (Thuan Thidn thii 5), dng lai dugc thang lam Nhap ndi Dai Hanh Khien, Ta Bde Xa, dugc tham du cdng vide tridu chinh Ngay thing 11 nam Thieu Binh thii ddi Ld Thanh Tdng (tiic 7/12/1434) dng mat Trieu dinh truy tang dng ham Bio Chinh cdng thin, Phu qud'c Thugng tudng quan, Nhap ndi Trung Thu Ldnh, tudc Huong hau, thuy la Trung Giin Nam Hdng Diic thii 15, ddi Ld Thanh Tdng (nam 1484), dng dugc truy tang tudc Tuydn hy hiu, gia tang ham Thai uy, tudc Dao Qud'c cdng Hai chiu dng la Hiiu Dat va Hiiu Do deu giir chiie chi huy ddi quan hau canh Vua (Tuy quan) Ldm Xudn Dinh 301 - DINH NGOC NHU (HIEP DE) (XA GIA THUY) Thuc dan Phap danh chid'm Ninh Binh lin thii nhat vao 05 thing 12 nam 1873 Sau dd chiing dinh chid'm Ninh Binh lin thii hai 22 thing 10 nam 1883 Tinh ly Ninh Binh da bj thuc dan Phap chid'm ddng Dd'n cudi the ky XIX, phong trio Can Vuang chd'ng Phap xam lugc ldn cao Cho ndn, mac du thuc dan Phap da chid'm dugc tinh ly Ninh Binh, phong trio khang chid'n chd'ng Phip cua nhan dan Ninh Binh cang sdi sue, manh me Thdi ky d xa Dd Cd'c (nay la xa Gia Thuy) cd dng Dinh Nggc Nhu, sinh nam Canh Ty, thudng ggi la Hiep Dd vi dng da dd Cir nhan ddi vua Tu Diic, dugc bd lam chiie C^anh Hiep (Hiep trudng) d xa Dd Cd'c Ong da td chiic luc lugng, xay dung can cii chdng Phap d xa Di Cd'c Niii Dd Cd'c dugc dng dung lam trung tam tap hgp luc lugng khdi nghia, ddng thdi lam ddn luy de dinh Phip Ong Quich Cdng Ngan (Dd'c Tam) la 302 Lang Mudng da xay dung can cii chdng Phap d An Binh (Lac Thuy, Hoa Binh) cung da lien he vdi dng Hiep De de danh Phip Phong trio dinh Phip da lan rdng, tai tinh Thanh Hoa d Ba Dinh dng Dinh Cdng Tring (Lanh Trang) da diing ldn tuydn md quan, sam vu khf danh Phap Ong da lidn lac vdi cac thu ITnh nghTa quan khac d Ninh Binh nhu Nguydn Xuan Gia, Hoang Van Tuan, Pham Van Ly NghTa quan ciia Nguydn Xuan Gia (ngudi xa Ydn Hung, huydn Y Yen, tinh Nam Djnh) da tuyen md nghTa quan d viing Y Yen va Ninh Binh lay xa Dd Cd'c lam can cii de hoat ddng Xa De Cd'c dd gdm cic thdn: My Ha, Ddng Xung, Di Thugng, Ddng Ndng, Hanh Phiic Thd' la nghia quan cua Hiep De da dugc dng Dinh Cdng Trang va Nguydn Xuan Gia (Cai Gii) tid'p siic Chfnh vi the, ca dao d dja phuong cdn luu truyen: "Ldnh Trdng, Cai Gid, Hiep Di Ndm trdm binh linh keo ve binh Tdy" Dja ban hoat ddng ciia nghia quan Hiep Dd cang md rdng, ttr xa De Cd'c dd'n An Binh (Lac Thuy, Hoa Binh) tiic la can cii ciia nghia quan Quich Cdng Ngan Hiep De da lanh dao nghTa quan chid'n dau vdi quan Phap tran: 303 Hoang Long qud huong Ddng sdng tudi tho An tinh chan chiia Mdnh mang gigt nhd Hoang Long qud huong Ddng sdng tudi tho Xanh ngit ddi bd Dat dao sdng vd Sudt ddi theo ta Ddng sdng tudi tho Cinh budm cang gid Chd diy kbit khao -3 - 2004 (1) - Bdi tha cua tdc gid Nguyen Thi Kim Khdnh dd in tdp tha "Huang que" - NXB Hgi nhd vdn - 2006 - dd dugc nhgc 'iy Phii An phd nhgc 464 Hdn Da Vua Ngu thidi tridu Dinh, Tram mac td ddng sir anh linh Thung Chtia'*', niii Rdch'*' - Hdn Dai Viet Hdc Lugc'*', Dau Quan'*' rdn bdng hinh Cd lau tring mii hdn phing phat Me'^', Luge'"" - Nho Quan nang nghTa tinh Ngan nam dau be cdn luu dau, Sdng mii oai hting trdn De Dinh NGUYEN THI KIM KHANH (*J - Ten thung vd cdc niii lliugi \dSan Led lien quan tdi Vua Dinh Tien Hodng ( + ) - Ten tdng tliuuc \d San Lai co thai gian Vua Dinh Tien Hodng a ddv 30A-NC • 465 T A I LIEU THAM KHAO Ngd Si Lidn - Dai Viet su ki loan thu - Tap NXB KHXH - Ha Ndi - 1998 Qudc sir quan tridu Nguydn - Dai Nam nha't thdng chi - Tap 111 - NXB KHXH - Ha Ndi - 1971 Dai cuang lich sii Viet Nam (Tai ban lin thir 7) - NXB Giao due - 2005 Vu Bio tdn bio tang - Nien bieu Viet Nam (In lin thii: 3) - NXB KHXH - Ha Ndi - 1984 Ban Chip hanh Dang bd huydn Nho Quan Lich sii Dang bo huyen Nho Quan (1930-2000) Xuai bin thing nam 2005 Nhidu tic gii - Danh nhan dat Ninh Binh Trung tam UNESCO Thdng tin tu lieu Ljch sir va Van hda Viet Nam - Ha Ndi - 2000 Nguydn Tir Min - Ninh Binh toan tinh dia chi khao bien - NXB Chfnh trj Qud'c gia - 2001 Nguydn Tir Min - Ninh Binh toan tinh dia chi khao bien (Bin danh may) 466 PGS TS Nguydn Thj Thanh Nga (Chii bidn)Van hda truyen thdng mgt sd dan tgc ngudi d Hda Binh - NXB Van hda Dan tdc - Ha Ndi - 2007 10 Nguydn Thj Hdng (Bidn soan) - 150 trd choi dan gian Viet Nam - NXB Lao ddng Xa hdi - 2008 11 Cdn San - Van hoa phong tuc Viet Nam NXB Van hda Dan tdc - Ha Ndi - 2002 12 Vu Thj Hoai Thuong -Budc dau tim hieu mot sd Id Idn ciia Cong giao The gidi va Viet Nam (Ban danh vi tfnh) - Khda luan tdt nghiep chuydn nganh: Ljch sir The gidi cd - Trung dai ciia Khoa Ljch sir - Trudng Dai bgc Su pham Ha Ndi - 2000 13 Tap chf The gidi di san - Sd - 2008 14 Lich su Dang bg cic xa: Son Lai, Gia Thuy, Thugng Hda, Phii Long, Son Thanh 15 Ly lich di tich (Ban danh may) cic dinh, den, chiia sau: dinh va chtia ling Hiru Thudng, chua Duy Khinh , ddn Vd Hdt , ddn My Ha, dinh Tan Phong, dinh Van Sao, dinh lang Huang Thjnh, dinh ac, dinh lang Bii Nggc, dinh Li, dinh Mdng, den Siy, den Kho, dinh va chiia lang Chang, ddn Thugng, den Ha Thii Son, Khu can cii cich mang Quynh Luu 467 16 Mdt so tu lieu suu tim dng Nguydn Cao Hda - nguyen Trudng phong Van hda - Thdng tin - Thd thao va Du ljch huyen Nho quan 17 Mdt sd tu lieu suu tim va djch chir Han ciia dng Dinh Nggc Thanh, qud xa Gia Phong, huydn Gia Vidn 18 Mdt sd tu lieu suu tim cua dng Dinh Tiep Ky nguydn Can bd phdng Giao due huydn Nho Quan - qud xa Son Lai, huydn Nho Quan 468 iMUC LUC TEX BAI Trang TEN GOI QUA CAC THOI KY DIA LY 17 LICH SU' 22 DAN CU 46 TON GIAO 51 DI TICH VA DANH THANG 54 - Dan Te Trdi 54 2- Hdn da Vua ngu 58 3- Ddn My Ha 61 4- Den lang Kho 79 - Chua Kho 92 - Den Lao 100 - Dinh Nggc My 113 - Den Thugng - ddn Ha Thii Son 119 - Dinh Tan Phong 127 30B-NC 469 10 - Dinh Van Sao 134 11- Phil Ddi Ngang 143 12- Khu can cir cich mang Quynh Luu 150 13- Ddn Say 168 14- Dinh lang Ac 175 15- Dinh lang Hudng Thjnh 180 16- Dinh lang Bai Nggc 188 17- Dinh Mdng 194 18- Dinh La 202 19- Dinh va chua ling Chang 207 20- Ddn Vd Hdi 213 21- Ddn Cd Ddi 217 22- Chtia Duy Khanh 219 23- Chtia Mo 222 24- Dinh va chtia ling Hiiu Thudng ' ^'''' 226 25- Ddng Van Trinh 232 470 26- Hang But mii Ngang 246 27- Ddng Rdng Cdi Son 252 28- Tam ddng: Nham Hao, Quang va Bach 259 29- Vudn Qud'c gia Cue Phuong 262 30- Dan vidn Chau Son 270 31- Khu du ljch sinh thai hd Ddng Chuang 278 32- Hd Ydn Quang 284 33- Dd'c Sudn Bd 288 34- Dd'c Giang 291 DANH N H A N T I E U BIEU 294 1- Ba Dam Thj - me Vua Dinh Tidn Hoang 294 2- Hai tudng quan Ld Du va Le Chuong 297 3- Trinh Ldi 299 4- Dinh Nggc Nhu (Hiep De) 302 5- Dinh Tat Midn 305 6- Luang Van Thang ~ 310 7- Luang Van Tuy 319 471 NGHE vA L A N G NGHE 327 1- Nghd trdng liia nudc 327 2- Nghd trdng mau 329 3- Nghd ddt vai cua ngudi Mudng 330 4- Nghd dan lit tre, mia ciia ngudi Mudng thdi xua 332 5- Nghe nudi ca d cac hd 336 6- Nghd gdm Long Thjnh 337 7- Nghe thdu ren d thdn Chtia 342 8- Nghd trdng may va so che may 345 9- Nghd dan lit tre 347 10- Nghd lam tam huong 350 11- Lang nghd mdc Quynh Phong 352 TIN NGUONG 356 1- Ld mtmg thg 356 2- Tin ngudng cua ngudi Mudng 360 3- Tin ngudng ciia ngudi Kinh 363 472 CAc HINH THUC TO CHUC LE H O I CAC DINH, DEN HUYEN NHO QUAN 371 A PHAN Lfi 371 Rudc kidu 371 Te 372 CAC N G A Y L E CONG G I A O 378 Noi cir hanh cic Thanh Id 379 Ddi tugng tham gia Thanh Id 380 Cic budc td chiic Thinh Id 381 Ld Giang Sinh 381 Ld Phuc Sinh 384 Ld Thanh quan Thay xii dao 386 B- PHAN HOI 387 1- Cd ngudi 387 2- Cd tudng 390 3- Boi chai 391 4- Da'u vat 393 5- Chgi ga 395 473 6- To tdm didm 397 7- Dinh du 403 8- Keo CO 405 9- Thi thdi cam 407 10- Di ca kheo 409 11- Nem cdn 410 12- Diy gay 413 13- Hat diim 415 14- Cdng chidng 417 AM THUC 420 1- Rugu cin 420 2- Rugu cim 423 3- Duong tim 425 4- Tai dd Nho Quan 427 5- Dd quy thui 429 6- Thjt lgn Mudng 431 7- Ga ddi hap 433 474 PHU LUC 435 De ngu thach thi 437 Bai bia triing tu van ttr pbii Thidn Quan 443 Bia trting tu van mid'u Thidn Quan 445 Bai ky sira lai van tir hai huyen Phung Hoa - 447 Lac Ydn Bai ky ve rugng thd phii Nho Quan 451 Dudng Tidn Hoanh Son 453 Bai ky vc niii Lang Tien 455 Van bia chtia Nham Hao 457 Bai ky tham ddng Thd Tfch 459 Mgt sd bai tho vidi vd Nho Quan ciia Nguydn 462 Tlij Kim Khanh TAI LIEU THAM KHAO 466 475 NHA XUAT BAN VAN HOA THONG TIN 43 - Lo Due - Ha Noi DT: 043 S214754 NHO QUAN MIEN DAT CO La Dang Bat - Nguyen Thi Kim Khanh (Suu tim va bien scan) Chiu track nhiem xudt bdn: NGUYEN VAN KHUONG Bien tap: ANH THU Vebia: THAO NHUNG Trinh bdy: THUDANG In 500 cuon, kho 14,5 x 20,5cm tai Cong ty co phan in Hai Hung Giay phep xuat ban s6304/OD-VHTT cap 8/4/2010 So DKKHXB: 208-20lO/CXB/ll-20/VHTT In xong va nop lim chieu thang 6-2010 476 NGUYEN THj KIM KHAN Nha giao * Que: Thj tran Nho Qua huyen Nho Quan, tinh Ninh Binh * frt; quan; 09-ng6144 An DUdng VUdng Phu ThUdng ] quan Tay Ho - Ha Noi : * DTA//?; 043.7578619 * DD: 0982 068669 '• • 121 M UlHlM Vaon Quoc gia Cue Phuong 935077 085518 Gid: TO.OOOd ... tiic sich Dao Uc, la thdn My Ha, xa Gia Thuy (D- "Dai Nam nhdt thdng chi "- (sdd) - trang 25 1 Tap HI - NXBKHXH -1 971 (2) - "DVSKTT "- (sdd) - Trang 21 0 29 5 Sich sir xua viet ve ba Dam Thj rat it,... ly Nho Quan Trdn dudng quan Phip dua ve phu ly Nho Quan, Hiep De da cin ludi tu vin d chg Hang 20 thing nam Dinh Hgi (1887) Sau Hiep Di mat, nhan dan da thd dng d ba noi: dinh Mdng (xa Yen Quang);... Mui ( 2- 1 427 ), cudc vay ham Ddng Quan (Ha Ndi nay), Trjnh Ldi dugc giao nhidm vu ddng ddn binh canh giir cira Nam Sau da danh tan quan Minh, tudng giac Vuong Thdng phii xin dau hang, rdi nit quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nho quan miền đất cổ phần 2 , Nho quan miền đất cổ phần 2 , Nho quan miền đất cổ phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay