Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)

197 146 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:59

Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ) HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU RỦI RO TRONG CHĂN NUÔI LỢN CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH HƯNG YÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU RỦI RO TRONG CHĂN NUÔI LỢN CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số : 62 62 01 15 Người hướng dẫn khoa học : PGS TS PHẠM VĂN HÙNG HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2017 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thu Huyền i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận án, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy PGS.TS Phạm Văn Hùng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Bộ môn Phân tích định lượng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán hộ nông dân, hộ nông dân ba huyện Văn Giang, Tiên Lữ Khoái Châu tỉnh Hưng Yên giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), đơn vị quản lý dự án “Giảm thiểu nguy dịch bệnh nâng cao an toàn thực phẩm chuỗi giá trị thịt lợn tác nhân quy mô nhỏ Việt Nam (LPS/2010/047)”, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp giới Úc (ACIAR), đơn vị tài trợ dự án Tập thể cán nghiên cứu dự án thuộc Bộ môn Phân tích định lượng giúp đỡ tạo điều kiện cho sử dụng liệu dự án trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận án./ Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2017 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ ix Danh mục đồ thị ix Danh mục hộp ix Danh mục hình ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi không gian 1.4.2 Phạm vi thời gian 1.4.3 Phạm vi nội dung 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Những đóng góp luận án Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu rủi ro chăn nuôi lợn hộ nông dân 2.1 Cơ sở lý luận rủi ro chăn nuôi lợn 2.1.1 Khái niệm rủi ro không chắn 2.1.2 Phân loại rủi ro vai trò nghiên cứu rủi ro 2.1.3 Đặc điểm chăn nuôi lợn hộ liên quan đến rủi ro 12 2.1.4 Nội dung nghiên cứu rủi ro chăn nuôi lợn 13 iii 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro chăn nuôi lợn 15 2.2 Cơ sở thực tiễn rủi ro chăn nuôi lợn 20 2.2.1 Tình hình rủi ro chăn nuôi lợn số nước giới 20 2.2.2 Tình hình rủi ro chăn nuôi lợn Việt nam 20 2.2.3 Quản lý ứng xử với rủi ro chăn nuôi lợn hộ giới Việt Nam 24 2.2.4 Một số chủ trương, sách có liên quan đến chăn nuôi lợn giảm thiểu rủi ro chăn nuôi lợn Việt Nam 27 2.3 Bài học kinh nghiệm nghiên cứu quản lý rủi ro chăn nuôi lợn cấp hộ nông dân tỉnh Hưng Yên 35 Tóm tắt phần 36 Phần Phương pháp nghiên cứu 38 3.1 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 38 3.1.1 Phương pháp tiếp cận 38 3.1.2 Khung phân tích 40 3.2 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 43 3.3 Phương pháp thu thập liệu, thông tin 45 3.3.1 Thu thập liệu thứ cấp thông tin 45 3.3.2 Thu thập liệu sơ cấp 45 3.4 Phương pháp xử lý tài liệu, liệu, thông tin 48 3.5 Phương pháp phân tích 48 3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả 48 3.5.2 Phương pháp so sánh 50 3.5.3 Phương pháp tương quan – hồi quy 50 3.5.4 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá 54 3.6 Chỉ tiêu phân tích 54 Tóm tắt phần 56 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 58 Chương Thực trạng rủi ro chăn nuôi lợn hộ nông dân tỉnh Hưng Yên 58 4.1.1 Khái quát ngành chăn nuôi tỉnh Hưng Yên 58 4.1.2 Thông tin chung hộ điều tra 60 4.1.3 Tình hình chung chăn nuôi lợn hộ 62 iv 4.1.4 Rủi ro dịch bệnh chăn nuôi lợn hộ 65 4.1.5 Rủi ro giá chăn nuôi lợn hộ 76 4.1.6 Quản lý rủi ro chăn nuôi lợn 82 Chương Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro chăn nuôi lợn hộ nông dân 94 4.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro dịch bệnh chăn nuôi lợn 94 4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro giá 115 Chương Giải pháp giảm thiểu rủi ro chăn nuôi lợn cho hộ nông dân tỉnh Hưng Yên 120 4.3.1 Quan điểm đề xuất giải pháp 120 4.3.2 Cơ sở khoa học đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro chăn nuôi lợn 122 4.3.3 Giải pháp giảm thiểu rủi ro chăn nuôi lợn cho hộ nông dân 125 Tóm tắt phần 131 Phần Kết luận kiến nghị 135 5.1 Kết luận 135 5.2 Kiến nghị 137 Danh mục công trình công bố 139 Tài liệu tham khảo 140 Phụ lục 149 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ Bình quân ĐVT Đơn vị tính Ex Xuất (Export) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross domestic product) Im Nhập (Import) LMLM Lở mồm long móng NSCN Năng suất chăn nuôi P Giá (Price) PRA Phương pháp đánh giá nông thôn có tham gia (Participatory rural appraisal) QM Quy mô R_PU Nông thôn - Ven đô (Rural-Periurban) R_R Nông thôn - Nông thôn (Rural-Rural) T.A Thức ăn VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm VietGAHP Thực hành chăn nuôi tốt (Vietnamese Good animal husbandary practice) vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Các loại rủi ro chăn nuôi lợn hộ dân Việt Nam 22 2.2 Tình hình bệnh lở mồm long móng chăn nuôi lợn Việt Nam 22 2.3 Tình hình bệnh rối loạn sinh sản hô hấp chăn nuôi lợn Việt Nam 23 3.1 Khung logic phân tích rủi ro chăn nuôi lợn 43 3.2 Phân phối mẫu điều tra hộ chăn nuôi 46 3.3 Phân phối mẫu ghi sổ hộ chăn nuôi 47 4.1 Kết chăn nuôi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 58 4.2 Cơ cấu đàn lợn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 59 4.3 Tình hình dịch bệnh chăn nuôi lợn giai đoạn 2011-2015 59 4.4 Sự tham gia hộ chăn nuôi vào chuỗi giá trị thịt lợn 61 4.5 Tình hình chăn nuôi lợn hộ 63 4.6 Thông tin thực hành khác chăn nuôi lợn hộ 63 4.7 Các loại bệnh thường gặp chăn nuôi lợn 66 4.8 Tình hình dịch bệnh chăn nuôi lợn theo địa phương 68 4.9 Ảnh hưởng dịch bệnh đến kết chăn nuôi lợn hộ 71 4.10 Thiệt hại kinh tế dịch bệnh chăn nuôi lợn hộ 73 4.11 Ý kiến người tiêu dùng vấn đề VSATTP tiêu dùng thịt lợn 74 4.12 Kết phân tích số tiêu VSATTP thịt lợn 75 4.13 Tình hình biến động giá cám tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2016 77 4.14 Tình hình biến động giá lợn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2016 78 4.15 Một số tiêu thể biến động giá cám giá lợn 82 4.16 Các loại bệnh thường dùng vắc xin 83 4.17 Áp dụng biện pháp phòng bệnh lợn mua 84 4.18 Ứng xử hộ chăn nuôi với lợn bị bệnh 84 4.19 Ứng xử hộ có dịch bệnh chăn nuôi lợn hộ lân cận 85 4.20 Ứng xử hộ lợn chết bệnh 86 4.21 Nhận thức hộ chăn nuôi nguồn phát sinh lây lan dịch bệnh liên quan đến khách thăm quan 87 4.22 Tần suất đến thăm chuồng lợn tác nhân 88 vii 4.23 Các ứng xử khác hộ với rủi ro dịch bệnh 89 4.24 Kết ước lượng mô hình yếu tố ảnh hưởng đến biến động suất chăn nuôi 95 4.25 Ảnh hưởng quy mô chăn nuôi đến rủi ro dịch bệnh 96 4.26 Ảnh hưởng mật độ nuôi đến rủi ro dịch bệnh 97 4.27 Tình hình thay đổi nguồn lợn giống 98 4.28 Tình hình nguồn giống hộ 98 4.29 Lý chọn nguồn mua chủ yếu 99 4.30 Ảnh hưởng nguồn giống đến rủi ro dịch bệnh 99 4.31 Ảnh hưởng loại thức ăn đến rủi ro dịch bệnh 100 4.32 Tình hình thay đổi sử dụng thức ăn lứa chăn nuôi 101 4.33 Ảnh hưởng việc thay đổi thức ăn lứa đến rủi ro dịch bệnh chăn nuôi lợn 102 4.34 Tình hình dự trữ thức ăn chăn nuôi 103 4.35 Ảnh hưởng thức ăn bị ẩm, nấm, mốc vón cục dịch bệnh 104 4.36 Tình hình vệ sinh chuồng trại 105 4.37 Ảnh hưởng việc vệ sinh chuồng trại đến rủi ro dịch bệnh chăn nuôi lợn 105 4.38 Ảnh hưởng việc vệ sinh dụng cụ chăn nuôi đến rủi ro dịch bệnh chăn nuôi lợn 106 4.39 Tình hình gối lứa chăn nuôi lợn 107 4.40 Ảnh hưởng tiếp xúc với đàn lợn lứa tuổi khác đến rủi ro dịch bệnh 108 4.41 Ảnh hưởng việc cung cấp nước uống qua vòi dịch bệnh 109 4.42 Ảnh hưởng việc có khu chuồng cho lợn ăn riêng biệt đến rủi ro dịch bệnh chăn nuôi lợn 110 4.43 Ý kiến đánh giá người dân thuốc dịch vụ thú y nguồn mua 110 4.44 Ảnh hưởng việc tham gia chuỗi giá trị khác đến dịch bệnh 111 4.45 Tỷ lệ dự báo xác mô hình 112 4.46 Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến khả lợn bị bệnh bị chết 114 viii THỨC ĂN Ông bà có thay đổi loại cám cho lứa lợn không? [ ] 1= có; 2= không Tại sao? …………………………………………………………………………………… Nếu phối trộn, xin ông bà cho biết cách phối trộn dựa vào? [ ] 1= theo kinh nghiệm; 2= ti vi, đài, báo, KN; 3= hỏi nông dân khác; 4= khác ………………………………………………………………………………………… So với trước đây, loại cám sử dụng cho chăn nuôi ông/bà có thay đổi không? [ ] 1= có, [ ] 2= không? Nếu có, thay đổi nào? 1= Chuyển sang cho ăn hoàn toàn cám công nghiệp; 2= Không sử dụng cám công nghiệp nữa; 3= phối trộn; 4= phối trộn theo giai đoạn lợn; 5= không thay đổi Vì sao? [ ] 1= lợn nhanh lớn hơn; [ ] 2= giá thành rẻ hơn; [ ] 3= giảm dịch bệnh; [ ] 4= khác, ……………………… Lý chọn thức ăn: [ ] 1= sẵn có thị trường; [ ] 2= nuôi quen; [ ] 3=giá rẻ; [ ] 4= chất lượng tốt; [ ] 5=khác……… Khi giá thức ăn xuống thấp ông/bà có mua cám dự trữ không? [ ] 1= có; 2= không Vì sao? 1= có; 2= 1= có; 2= không Lý có Lý không không Hạ giá thành Không có vốn Hạn sử dụng dài Hạn sử dụng ngắn 3 168 DỊCH VỤ THÚ Y VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 1.Dịch bệnh cách chữa trị 1.1 Trong năm vừa qua, có bị bệnh không? [ ] 1= có; 2= không Nếu có, nêu chi tiết bảng sau? Loại Giống Số lợn Số lợn Số ngày Nông dân lợn 1=Nội bị bệnh bị chết bị bệnh chẩn đoán 2= Lai (con) (ngày) 3= Ngoại Nái Lợn Choai Lợn thịt 169 Thú y chẩn đoán Có chữa trị không (1=yes; 2=no) Ai chữa trị 1=nông dân; 2= thú y 1.2 Khi lợn bị bệnh thường ông bà làm gì? 1=yes, 2= no Lựa chọn Mức độ thường xuyên? 1= Luôn luôn, 2= Hầu như, 3= thỉnh thoảng, 4= Hiếm khi, 5= Ko Bán Mổ thịt tiêu dùng hộ Tự chữa trị Gọi thú y viên Tự chữa, không đỡ gọi thú y Hỏi hàng xóm Không làm Khác………………………………… 1.3 Ông bà làm lợn bị chết? Lựa chọn 1=yes, 2= no Mổ thịt tiêu dùng hộ Vứt Thiêu hủy Chôn Hỏi tư vấn thú y Bán với giá rẻ Khác ……………………………… 2.Các đầu vào liên quan đến dịch bệnh 2.1 Các đầu vào sử dụng cho lứa cuối cùng? Lý Loại Nguồn chọn Số lần/lứa Tên nguồn Code Code Code Code Mức độ thường xuyên? 1= Luôn luôn, 2= Hầu như, 3= thỉnh thoảng, 4= Hiếm khi, 5= Ko Số lượng Giá Thành (000VND) tiền (nđ) Loại đầu vào 1= Kháng sinh; 2=Vắc xin; 3=Thuốc phun; 5=Thuốc uống; 4=Thuốc giun; 6=Hợp chất sinh học; 7=Thuốc tăng trưởng; 8=Các thuốc dân gian =Khác Nguồn 1= Hàng xóm/bạn ; 2= Hiệu thuốc; 3= Thú y xã; 4= Thú y huyện trở lên; 5=Thú y Tư nhân; 6=Khác Lý chọn nguồn: 1= đảm bảo chất lượng; 2= gần, tiện; 3= giá rẻ; 4= mua quen, 5= khác………………………… 170 2.2 Ông bà có hài lòng với dịch vụ thú y không? Source of supply Evaluation 1= Rất tốt; 2= Tốt, 3= TB; 4= Kém; 5= Rất Mức độ thường xuyên? 1= Luôn luôn, 2= Hầu như, 3= thỉnh thoảng, 4= Hiếm khi, 5= Ko Hiệu thuốc Thú y xã Thú y huyện Tư nhân Khác 2.3 Mức độ sẵn có thuốc thú y? Rất sẵn có Sẵn có Trung bình Ít sẵn có Không sẵn có 2.4 Mức độ hài lòng chất lượng thuốc thú y? Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất 2.5 Đánh giá trình độ cán thú y? Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Kiểm soát dịch bệnh 3.1 Ông bà có gối lứa không? [ ] 1= có, [ ] 2= không Nếu có thường gối ngày (2 lứa trùng ngày) (ngày)? Nếu không, sao? [ ] 1= Không có chuồng; [ ] 2= tốn chi phí; [ ] 3= không cần thiết; [ ] 4= khác…… … 3.2 Ông bà có nhốt riêng lợn mua không? [ ] 1= có; Nếu có, ngày (ngày) ……………………………………………………………… [ ] 2= không 3.3 Ông bà có áp dụng biện pháp phòng bệnh khác lợn mua không? [ ] 1= có; [ ] 2= Không Nếu CÓ, cụ thể…………… ……………………………… 3.4 Ông bà làm nghe thấy lợn hàng xóm bị bệnh? Lựa chọn 1=có, 2= Mức độ thường xuyên? 1= không Luôn luôn, 2= Hầu như, 3= thỉnh thoảng, 4= Hiếm khi, 5= Ko Bán Tăng cường phun thuốc khử trùng Không cho người vào thăm chuồng Tiêm khác sinh Không làm Khác:……………………… 3.5 Ông bà rửa chuồng trại nào? Hàng ngày Hàng tuần Hai tuần lần Hàng tháng 171 Chỉ sau bán lớn 3.6 Ông bà phun thuốc khử trùng nào? Hàng ngày Hàng tuần Hai tuần lần Hàng tháng Chỉ sau bán lớn 3.7 Ông bà khử trùng chuồng trại gì? Thuốc khử trùng, tên…………………………………………………………… Hun khói Vôi bột Khác……………………………………………………… 3.8 Những người bán cám, thú y, lái buôn có thường xuyên đến thăm lợn không? Bán cám Lái buôn Thú y Khác Hàng tháng Hai tuần lần lần/1 lứa Không đến Khác 3.9 Ông bà vệ sinh khu vực xung quanh chuồng nuôi nào? Hàng ngày Hàng tuần Hai tuần lần Hàng tháng Chỉ sau bán lớn 3.10 Các ly đàn lợn Mức độ thường xuyên cách ly lợn bệnh? Rất thường xuyên Thường xuyên Trung bình Ít Không Mức độ thường xuyên cách ly đàn mua về? Rất thường xuyên Thường xuyên Trung bình Ít Không Mức độ đảm bảo khoảng cách từ chuồng nuôi đến chuồng cách ly? Rất đảm bảo Đảm bảo Trung bình Ít đảm bảo Không đảm bảo Mức độ đảm bảo cách ly hai ô chuồng cạnh nhau? Rất đảm bảo Đảm bảo Trung bình Ít đảm bảo Không đảm bảo D Chi phí sản xuất cho lứa lợn gần Loại hình chăn nuôi lợn [ ] (1) = Thuần túy chăn nuôi lợn nái (nuôi lợn nái để bán giống) (2) = Thuần túy nuôi lợn thịt (3) = Kết hợp nuôi lợn thịt nuôi lợn nái (CHỌN MỘT LOẠI HÌNH CHĂN NUÔI PHÙ HỢP) D1 Thuần túy chăn nuôi lợn nái (cho lứa lợn gần nhất) Thông tin chung lợn nái 172 Loại Con nái giống Nguồn Giá (trđ) Năm mua Số lợn Số lứa sữa bị dự kiến chết (con) Nguyên nhân chết Loại giống 1=lợn ngoại; 2= lợn lai; 3= lợn nội; Nguồn: 1= tự sản xuất; 2= mua nông dân khác; 3= mua thu gom; 4= khác, cụ thể Nguyên nhân chết:1= bệnh; 2= chết rét; 3= bị mẹ đè lên; 4= chết đói; 5=không rõ nguyên nhân; = khác, cụ thể 173 Thụ tinh (hỏi cho nái nhiều nái đẻ lứa cuối) Gilt No Số lần thụ tinh Chi phí (nđ) Chi phí thức ăn Loại thức ăn Số ngày cho ăn kg/ngày Lượng cám/ Giá chu kì (kg) (‘000/kg) Cho lợn mẹ lứa Cho lợn mẹ lúc mang thai Cho lợn mẹ lúc nuôi Cho lợn đến xuất bán CODE Mức độ: 1= Rất tin tưởng 2= Tin tưởng 3= Bình thường 174 Chi phí khác Loại chi phí ĐVT Số lượng Đơn giá (1000đ) Thành tiền (1000đ) Thuê lao động Tiền điện Nước Chi phí thụ tinh Vận chuyển cám Vận chuyển lợn (mua, bán) Phần thu Diễn giải Số (con) Trọng lượng (kg) Tổng số lợn nuôi - Bán - Chết - Khác Đối với phần bán Người mua Số lợn (con) Khoảng cách đến nơi bán (km) Giá (nđ/kg) PT toán 1= trả 2= trả chậm Nông dân Thu gom Tổng Năm vừa qua, Ông bà bán lợn lần? Người mua Số lần (lần) Thỏa thuận Mức độ tin cậy thỏa thuận CODE Miệng Văn Nông dân Lái buôn CODE 1= Rất tin tưởng 2= Tin tưởng 3= Bình thường 4= Không tin tưởng 5= Rất không tin tưởng D2 Thuần túy nuôi lợn thịt (lứa gần nhất) Thời điểm bắt đầu chu kì (ngày, tháng) Thời điểm kết thúc chu kì (ngày, tháng) , Số nuôi ………… … (con) 175 Chi phí giống Loại lợn ĐV Nội Lai Ngoại Nông dân SL 000’ Trại giống SL 000’ Thương lái SL 000’ Khác SL 000’ Con Kg Con Kg Con Kg Chi phí thức ăn Loại thức ăn Chi phí khác Loại chi phí Thuê lao động Tiền điện Nước Vận chuyển cám Vận chuyển lợn (mua, bán) Phần thu Diễn giải Số ngày cho ăn (ngày) ĐVT kg/ngày Số lượng Lượng cám/ chu kì (kg) Đơn giá (1000đ) Số (con) Tổng số lợn nuôi - Bán - Chết - Khác 176 Giá(‘000/kg) Thành tiền (1000đ) Trọng lượng (kg) Đối với phần bán Người mua Số lợn (con) Giá (nđ/kg) Khoảng cách đến nơi bán (km) PT toán 1= trả 2= trả chậm Giết mổ địa phương Lò mổ Thương lái Tổng D4 Nuôi kết hợp nái thịt (cho lứa lợn gần nhất) D4.1 Phần lợn Thông tin chung lợn nái Loại Con nái giống Nguồn Năm Giá (trđ) mua Số lứa dự kiến Số lợn Nguyên sữa bị nhân chết chết (con) 10 Loại giống 1=lợn ngoại; 2= lợn lai; 3= lợn nội; Nguồn: 1= tự sản xuất; 2= mua nông dân khác; 3= mua thu gom; 4= khác, cụ thể Nguyên nhân chết:1= bệnh; 2= chết rét; 3= bị mẹ đè lên; 4= chết đói; 5=không rõ nguyên nhân; = khác, cụ thể Thông tin lứa gần Nái Tháng bắt đầu Tháng cuối Thụ tinh (hỏi cho nái nhiều nái đẻ lứa cuối) Gilt Số lần thụ tinh Chi phí (nđ) No 177 Chi phí thức ăn Loại thức ăn Nguồn gốc Mức thường xuyên mua 1= Nấu 2= Không nấu Số ngày cho ăn kg/ngày Lượng cám/ chu kì (kg) Giá (‘000/kg) Cho lợn mẹ lựa Cho lợn mẹ lúc mang thai Cho lợn mẹ lúc nuôi Cho lợn đến xuất bán Phần thu Diễn giải Số (con) Tổng số lợn nuôi - Bán - Chết - Khác Đối với phần bán Người mua Số lợn (con) Khoảng cách đến nơi bán (km) Giá (nđ/kg) Nông dân Thu gom Tổng 178 Trọng lượng (kg) PT toán 1= trả 2= trả chậm D4.2 Phần nuôi thịt Thời điểm bắt đầu chu kì (ngày, tháng) (tính từ bán phần lợn môt phân để lại nuôi từ mua thêm lợn về) Thời điểm kết thúc chu kì (ngày, tháng) Tổng số lợn (con), tự sản xuất (con), mua (con) Chi phí thức ăn Số ngày cho ăn (ngày) Loại thức ăn kg/ngày Chi phí khác Loại chi phí ĐVT Số lượng Thuê lao động Tiền điện Nước Vận chuyển cám Vận chuyển lợn (mua, bán) Phần thu Diễn giải Tổng số lợn nuôi - Bán - Chết - Khác Đối với phần bán Người mua Số lợn (con) Lượng cám/ chu kì (kg) Đơn giá (1000đ) Số (con) Khoảng cách đến nơi bán (km) Giá (nđ/kg) Nông dân Thu gom Tổng 179 Giá(‘000/kg) Thành tiền (1000đ) Trọng lượng (kg) PT toán 1= trả 2= trả chậm E Ứng xử nông dân với thay đổi sản xuất Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý Khi có dịch bệnh xảy xã, ông bà bán lợn cho thương lái địa phương? Khi có xuất dịch bệnh đàn, ông bà bán lợn cho thương lái địa phương? Ông bà luôn phòng dịch bệnh cho đàn lợn mức cao nhất? Ông bà mong muốn nâng cao kỹ thuật phòng bệnh cho lợn mình? Dịch bệnh xảy lợn ông bà kỹ thuật chăn nuôi ông bà chưa tốt? Dịch bệnh xảy lợn ông bà hàng xóm gây ra? (lây từ lợn hàng xóm, hàng xóm sang thăm lợn…) Dịch bệnh xảy lợn ông bà thương lái gây ra? Lợn ông bà có chất lượng tốt nhất? Ông bà mong muốn sản xuất lợn có chất lượng tốt hơn? 10 Ông bà mong muốn tham gia vào chuỗi giá trị thịt lợn? 11 Ông bà thường xuyên tìm hiểu, học hỏi nâng cao kỹ thuật sản xuất? 12 Ông bà thường xuyên tìm kiếm thị trường bán lợn mới? G Các vấn đề khác Ông/bà có biết sách hỗ trợ chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn không? [ ] 1= có, [ ] 2= không - Nếu có, sách người dân hỗ trợ _ - Theo ông/bà sách có giúp ích cho chăn nuôi lợn ông/bà không? _ Ông bà nghe nói đến tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm thịt lợn chưa? [ ] 1= Đã nghe, [ ] 2= Chưa nghe bao giờ, [ ] 3= Không biết - Nếu nghe, xin ông/bà cho biết cụ thể? …………………………………………… Theo ông/bà, vấn đề lo lắng an toàn thực phẩm thịt lợn thị trường gì? [ ] 1= tồn dư hóa chất (chất kích thích tăng trưởng, chất tạo nạc, kháng sinh…) 2= Thịt lợn bị bệnh, lợn chết 3= Khác, ……………………………………………… 180 SỔ GHI CHÉP CỦA HỘ NÔNG DÂN TUẦN ……………Từ ngày… đến ngày…… SỔ GHI CHÉP TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN A THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ …………………………………………… Địa chỉ: Làng/Xóm ………………Xã ……………….Huyện …………………………… Hiện trạng chuồng lợn (Tuần ghi đầy đủ, từ tuần ghi có thay đổi) Ngăn Diện tích (m2) Loại chuồng Hiện trạng Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn 10 - Có hầm bioga không: [ ] Có [ ] Không B THÔNG TIN VỀ ĐÀN LỢN HIỆN TRẠNG ĐÀN LỢN NGÀY GHI SỔ ngày………… tháng………… Lợn nái Ngăn Số Lợn K.lg/con (kg) Năm mua Số Lợn choai K.lg/con (kg) Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn Ngăn 181 Số K.lg/con (kg) Lợn thịt Số Lợn đực K.lg/con (kg) Số K.lg/con (kg) THAY ĐỐI TRONG TUẦN (nếu có) MUA/ĐƯỢC CHO/LỢN LỚN LÊN (thay BÁN/CHO/CHẾT (thay đổi giảm) đổi tăng) Loại lợn Ngày Mua từ ai? Số Tổng tiền kg/con (nghìn Bán cho ai? đồng) Tổng tiền Số kg/con (nghìn đồng) I.Nái II.Con III.Choai IV.Thịt V.Đực BỆNH LỢN VÀ SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y CHO LỢN Loại lợn bị bệnh (Nái, Con, Choai, thịt, Đực) Bị bệnh gì? Số bị bệnh Triệu chứng Ngày bị bệnh Ngày khỏi Người chẩn đoán (Tự hộ, thú y xã, thú y tư nhân, hàng xóm, khác) Ai chữa trị? (Tự hộ, thú y xã, thú y tư nhân, hàng xóm, khác) Loại thuốc sử dụng Tên thuốc Số lượng Thành tiền (n.đồng) CÁC LOẠI THUỐC THÚ Y KHÁC (phòng bệnh, khử trùng, tẩy giun…) Sử dụng cho loại Số Loại lợn nào? Phòng bệnh Tên Đơn vị lượng thuốc (Nái, con, choai, gì? thuốc tính thuốc thịt, đực) NGƯỜI ĐẾN THĂM CHUỒNG LỢN TRONG TUẦN Người đến thăm Số lần (lần) Số lần vào chuồng (lần) Người bán cám Thương lái Cán thú y Khác 182 Tình trạng lợn tại? (đã khỏi, ốm, mổ thịt ăn, bán cho người giết mổ, khác) Thành tiền (Nghìn đồng) ... luận rủi ro phương pháp nghiên cứu rủi ro chăn nuôi lợn; (2) Đánh giá thực trạng rủi ro chăn nuôi lợn hộ nông dân tỉnh Hưng Yên; (3) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro chăn nuôi lợn hộ nông dân. .. xuất rủi ro thị trường Trong rủi ro sản xuất chọn nghiên cứu rủi ro dịch bệnh rủi ro thị trường chọn nghiên cứu rủi ro giá 2.1.2.4 Vai trò nghiên cứu rủi ro Có hai lý giải thích nghiên cứu rủi ro. .. nuôi lợn hộ nông dân tỉnh Hưng Yên rủi ro dịch bệnh rủi ro gây thiệt hại kinh tế nhiều cho hộ nông dân Kết luận nhiều nhà nghiên cứu khác chăn nuôi lợn nước khác Do đó, nói rủi ro dịch bệnh rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ), Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ), Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên (LA tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay