PP GIẢI bài TOÁN đồ THỊ hóa học 2017

48 197 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:54

Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC BẰNG ĐỒ THỊ I -Các tập sử dụng đồ thị -Bản chất: Biểu diễn biến thiên-mối liên hệ phụ thuộc lẫn đại lượng Ví dụ: + Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố hợp chất + Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng Sự chuyển dịch cân + Khí CO2 tác dụng với dung dịch kiềm, muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm… + Dung dịch axit tác dụng với dung dịch aluminat, dung dịch cacbonat… II-Cách giải: - Nắm vững lý thuyết, phương pháp giải, công thức giải toán, công thức tính nhanh - Biết cách phân tích, đọc, hiểu đồ thị: Đồng biến, nghịch biến, không đổi … - Quan hệ đại lượng: Đồng biến, nghịch biến, không đổi … - Tỉ lệ đại lượng đồ thị: Tỉ lệ số mol kết tủa (hoặc khí) số mol chất thêm vào (OH, H+…) Áp dụng hình học: tam giác vuông cân, tam giác đồng dạng… - Hiểu thứ tự phản ứng xảy thể đồ thị III- Các dạng toán Khí CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) Sơ đồ phản ứng: CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 , Ba(HCO3)2 Các khái niệm: (chất thêm vào) ; (chất đầu) (sản phẩm) Các phương trình phản ứng xảy Tuỳ theo tỉ lệ số mol chất, ta thu sản phẩm khác CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O (1) (đồ thị đồng biến- nửa trái) Nếu dư CO2: BaCO3 + CO2 + H2O  Ba(HCO3)2 (tan) (a) (đồ thị nghịch biến- nửa phải) hoặc: 2CO2 + Ba(OH)2  Ba(HCO3)2 (2) Vẽ đồ thị: Số liệu chất thường tính theo đơn vị mol + Trục tung biểu diễn số mol chất sản phẩm tạo thành + Trục hoành biểu diễn số mol chất thêm vào Dựng đồ thị dựa theo trục dự đoán sản phẩm theo tỉ lệ số mol chất  Giải thích đồ thị: Dựa theo trật tự phản ứng dung dịch (phản ứng (1) (a))  Tính lượng kết tủa cực đại theo phương trình phản ứng (1)  Dự đoán điều kiện có kết tủa, kết tủa theo phương trình phản ứng (2) Tính số mol sản phẩm: Cách 1: Tính dựa theo trật tự phản ứng dung dịch (phản ứng (1) (a)) Cách 2: Dự đoán sản phẩm dung dịch theo tỉ lệ số mol n CO2 n Ba(OH)2 Tính theo phương trình phản ứng tạo sản phẩm (phản ứng (1) (2)) Biểu thức tinh nhanh số mol BaCO3 (hoặc CaCO3)  Nửa trái đồ thị: Dư Ba(OH)2, xảy phản ứng (1), n BaCO  n CO2  Nửa phải đồ thị: Dư CO2, xảy đồng thời (1) (2), n BaCO  2n Ba(OH)2 - n CO2 Gọi số mol BaCO3 Ba(HCO3)2 x y Ta có: x + y = số mol Ba(OH)2 (*) Giải hệ phương trình: Nhân (*) với 2, trừ (**) x + 2y = số mol CO2 (**)  x = n BaCO  2n Ba(OH)2 - n CO2 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Đồ thị (BaCO3- CO2) (hai nửa đối xứng) n BaCO3 n BaCO3 max a mol 0,5a  45o 45o  a1 Sản phẩm: Phản ứng xảy ra: Số mol chất: a n CO2 2a mol a2 (dư Ba(OH)2) (dư CO2) (dư CO2) muối BaCO3 ; muối BaCO3 ; CO2 dư Ba(OH)2 dư ; Ba(HCO3)2 ; muối Ba(HCO3)2 (1) ; (1) (2) ; (2) Nửa trái: n BaCO  n CO2 ; Nửa phải: n BaCO  2n Ba(OH)2 - n CO2 ; 3 Hình *: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc số mol BaCO3 thu vào số mol CO2 (b mol) phản ứng với dung dịch chứa a mol Ba(OH)2  Khí CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (OH) - tương tự Các phương trình phản ứng xảy ra: Tuỳ theo tỉ lệ số mol chất, ta thu sản phẩm khác CO2 + 2OH  CO32 + H2O (1) (đồ thị đồng biến- nửa trái) 2  Nếu dư CO2: CO3 + CO2 + H2O  2HCO3 (a) (đồ thị nghịch biến- nửa phải)   hoặc: CO2 + OH  HCO3 (2) Đồ thị (CO32- CO2) tương tự đồ thị (BaCO3- CO2) (hai nửa đối xứng) Biểu thức tinh nhanh số mol CO32  Nửa trái đồ thị: Dư OH, xảy phản ứng (1), n CO2  n CO2  Nửa phải đồ thị: Dư CO2, xảy đồng thời (1) (2), n CO2  n OH  - n CO2 Gọi số mol BaCO3 Ba(HCO3)2 x y Ta có: 2x + y = số mol OH (*) x + y = số mol CO2 (**) Giải hệ phương trình: Lấy (*) trừ (**)  x = n CO2  n OH  - n CO2 Ví dụ 1: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2, kết thí nghiệm thể đồ thị sau: Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Giá trị a x đồ thị A B 1,8 3,6 C 1,6 3,2 D 1,7 3,4 Giải: Tam giác cân, cạnh đáy bằng: 2a = x Hai tam giác vuông cân hai cạnh góc vuông a, góc 45o Tam giác vuông cân nhỏ đồng dạng, cạnh góc vuông bằng: 0,5a = x - Ta có hệ phương trình: 2a = x 0,5a = x -  a = ; x = Ví dụ 2: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 phản ứng kết thúc Kết thí nghiệm thể đồ thị sau: Giá trị x đồ thị A 0,2 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Giải: Kéo dài nhánh đồ thị cắt trục hoành, ta dạng ban đầu x = 1,8 - 1,5 = 0,3 Ví dụ 3: Sục từ từ khí CO2 vào 400 gam dung dịch Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Sau phản ứng kết thúc, dung dịch thu có nồng độ phần trăm khối lượng A 42,46% B 64,51% C 50,64% D 70,28% Giải: Kéo dài nhánh phải đồ thị cắt trục hoành, ta dạng ban đầu - Số mol BaCO3 kết tủa = 0,4 mol - Tìm số mol Ba(OH)2 ban đầu Áp dụng, nửa phải đồ thị: n BaCO  2n Ba(OH)2 - n CO2 Thay số: 0,4= n Ba(OH)2 - 2,0  n Ba(OH)2 = 1,2 mol = số mol BaCO3 max = 1,2 mol  khối lượng BaCO3 kết tủa = 197.0,4 = 78,8 gam - Số mol Ba(HCO3)2 = 1,2 - 0,4 = 0,8  khối lượng chất tan = 259.0,8 = 207,2 gam - Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 400 + m CO2 - m BaCO3 = 400 + 88 - 78,8 = 409,2 gam - Nồng độ phần trăm khối lượng Ba(HCO3 )2 = 207, 100 = 50,64% 409, Ví dụ : (dạng trắc nghiệm) Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2 Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 mol CO2 2b mol kết tủa, dùng 0,08 mol CO2 thu b mol kết tủa Giá trị a b A 0,08 0,04 B 0,05 0,02 C 0,08 0,05 D 0,06 0,02 Giải: So sánh: 0,06 mol CO2 -> thu 2b mol CaCO3 0,08 mol CO2 -> thu b mol CaCO3  (0,08 - 0,06) = 0,02 mol CO2 hòa tan b mol CaCO3 theo phương trình sau: CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 b = 0,02 < - 0,02 Tìm a Áp dụng, nửa phải đồ thị b = 0,02 = 2a - 0,08  a = 0,05 mol Ví dụ 4: (Bài tập dạng đồ thị) Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (só liệu chất tính theo đơn vị mol) Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Giải: Số mol Ca(OH)2 = số mol CaCO3 max = a mol Áp dụng biểu thức tính nhanh, nửa phải đồ thị: n CaCO  2n Ca(OH)2 - n CO2 , thay số: Ta có: 2b = 2a - 0,06 b = 2a - 0,08  a = 0,05 , b = 0,02 Ví dụ 5: Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 CO2 (đktc) chậm qua dung dịch Ca(OH)2 để phản ứng xảy hoàn toàn Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (các số liệu tính mol) Tỉ khối hỗn hợp X so với hiđro lớn gần giá trị sau ? A 16 B 18 C 19 D 20 (hoặc giá trị a : b A : B : C : D : 5.) Giải: Số mol Ca(OH)2 = số mol CaCO3 max = 0,1 mol Áp dụng biểu thức tính nhanh: Nửa trái đồ thị: n CaCO  n CO2 Nửa phải đồ thị: n CaCO  2n Ca(OH)2 - n CO2 3 Thay số: 0,05 = a ; 0,05 = 2.0,1 - b  b = 0,15 Trường hợp 1: CO2 0,05 mol, N2 0,20 mol  M X  31, , d H = 15,6 (gần 16  0,4 đơn vị, loại) Trường hợp 2: CO2 0,15 mol, N2 0,10 mol  M X = 37,6, d H = 18,8 (gần 19  0,2 đơn vị, chọn) Khí CO2 tác dụng với hỗn hợp NaOH (hoặc KOH) Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) Các phương trình phản ứng xảy ra: CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O (đoạn (I), đồ thị đồng biến- nửa trái) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O dư CO2: Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3 phương trình chung: CO2 + NaOH  NaHCO3 (đoạn (II), kết tủa không đổi - đoạn nằm ngang) dư CO2: BaCO3 + CO2 + H2O  Ba(HCO3)2 (tan) (đoạn (III), (đồ thị nghịch biến- nửa phải) Ví dụ 6: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH a mol Ca(OH)2) Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Giá trị m a là: A 48 1,2 B 36 1,2 C 48 0,8 D 36 0,8 Giải: Các phương trình phản ứng xảy (giải thích đồ thị): CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (đoạn (I), đồ thị đồng biến- nửa trái) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O dư CO2: Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3 phương trình chung: CO2 + NaOH  NaHCO3 (đoạn (II), kết tủa không đổi - đoạn nằm ngang) dư CO2: CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 (tan) (đoạn (III), (đồ thị nghịch biến- nửa phải) Theo đồ thị đoạn (II): Số mol CO2 = số mol NaOH = 1,2 mol  m = 401,2 = 48 gam Theo đồ thị, trục hoành, số mol CO2 = a + 1,2 + a = 2,8  a = 0,8 mol Ví dụ 7: Cho m (gam) hỗn hợp (Na Ba) vào nước dư, thu V lít khí H2 (đktc) dung dịch X Hấp thu khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X Lượng kết tủa thể đồ thị sau: Giá trị m V A 32 6,72 B 16 3,36 C 22,9 6,72 D 36,6 8,96 Giải: Các phương trình phản ứng xảy (giải thích đồ thị): Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 tổng quát: (kim loại Ba, Na) + H2O  (ion kim loại Ba2+, Na+) + 2OH + H2 CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O (đoạn (I)) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O dư CO2: Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3 phương trình chung: CO2 + NaOH  NaHCO3 (đoạn (II) Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn dư CO2: BaCO3 + CO2 + H2O  Ba(HCO3)2 (tan) Nếu tạo hoàn toàn muối hiđrocacbonat: OH + CO2 + H2O  HCO3 (đoạn (III)) - Số mol Ba(OH)2 = số mol BaCO3 (max) = số mol Ba = 0,2 mol - Số mol NaOH = 0,2 mol = số mol Na - m = 0,2(137 + 23) = 32 gam - Số mol OH = số mol CO2 = 0,6  số mol H2 = n OH = 0,3 mol V = 6,72 lít Ví dụ 8: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm KOH Ca(OH)2, ta có kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): Giá trị x A 0,10 B 0,12 C 0,11 D 0,13 Giải: Đọc đồ thị  x = 0,50 - 0,40 = 0,10 mol Ví dụ 9: Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): Giá trị x là: Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn A 0,12 mol B 0,11 mol C 0,13 mol Giải: Kéo dài nhánh phải đồ thị cắt trục hoành, ta dạng D 0,10 mol Tam giác vuông cân: x = 0,45 - 0,35 = 0,10 mol Ví dụ 10: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan dung dịch sau phản ứng A 51,08% B 42,17% C 45,11% D 55,45% Giải: Kéo dài nhánh phải đồ thị cắt trục hoành, ta dạng - Số mol Ba(OH)2 ban đầu = 0,8 mol - Số mol BaCO3 = 0,2 mol  khối lượng BaCO3 = 197.0,2 = 39,4 gam - Số mol Ba(HCO3)2 = 0,6 mol  khối lượng Ba(HCO3)2 = 259.0,6 = 155,4 gam - Số mol KOH = 1,0 mol = số mol KHCO3  khối lượng KHCO3 = 100.1 = 100 gam - Số mol CO2 = 2,4 mol  khối lượng CO2 = 44.2,4 = 105,6 gam Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn - Tổng khối lượng chất tan = 155,4 + 100 = 255,4 gam - Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 500 + 105,6 - 39,4 = 566,2 gam 255, 100 = 45,11% - Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan = 566, 4- Dung dịch kiềm (OH) tác dụng với dung dịch muối kẽm (Zn2+) Dung dịch kiềm (KOH, NaOH…) tác dụng với dung dịch muối kẽm (ZnSO4 , Zn(NO3)2) Các phương trình phản ứng xảy ra: 2KOH + ZnSO4  Zn(OH)2 + K2SO4 (1) (đoạn (I), đồ thị đồng biến- nửa trái) Nếu dư kiềm: Zn(OH)2 + 2KOH  K2ZnO2 + 2H2O (a) (đoạn (II), đồ thị nghịch biến- nửa phải) hoặc: 4KOH + ZnSO4  K2ZnO2 + 2H2O (2) Đồ thị (Zn(OH)2 - NaOH) (hai nửa đối xứng) n Zn(OH)2 n Zn(OH)2 max a x a1 2a a2 n NaOH 4a (dư OH)  Sản phẩm: ; ; OH dư ; ; ZnO22 Phản ứng xảy ra: ; ; (2) n  4.n Zn 2 - n OH Số mol chất: Nửa trái: n Zn(OH)  OH ; Nửa phải: n Zn(OH)  ; ( n ZnO2  n Zn2 ) 2 2 Hình *: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc số mol Zn(OH)2 thu vào số mol NaOH phản ứng với dung dịch chứa a mol ZnSO4 (dư Zn2+) Zn(OH)2 Zn2+ dư (1) (dư OH) Zn(OH)2 ZnO22 (1) (2) Biểu thức tinh nhanh số mol Zn(OH)2  Nửa trái đồ thị (đồng biến): Dư Zn2+, xảy phản ứng (1), n Zn(OH)  n OH 2  Nửa phải đồ thị (nghịch biến): Dư OH, xảy đồng thời (1) (2), n Zn(OH)  Gọi số mol Zn(OH)2 ZnO22 x y Ta có: x + y = số mol Zn2+ (*)  2x + 4y = số mol OH (**) Giải hệ phương trình: Nhân (*) với 4, trừ (**)  x = n Zn(OH)  4.n Zn 2 - n OH 4.n Zn 2 - n OH Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Ví dụ 1: (T1-tr29)-24.(KA-09)- Câu 10: Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào X, thu a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu a gam kết tủa Giá trị m A 20,125 B 12,375 C 22,540 D 17,710 Ví dụ 2: (T1-tr29)-25.(KA-2010)-Câu 18: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 32,20 B 24,15 C 17,71 D 16,10 Bài tập cho dạng đồ thị (xem (T1-tr29)-24.(KA-09) (T1-tr29)-25.(KA-2010)) Ví dụ 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): Giá trị x là: A 0,125 B 0,177 C 0,140 Giải: Số mol ZnSO4 = số mol Zn(OH)2 max = x mol n OH D 0,110 0, 22  0,11 mol 2 4.n Zn 2 - n OH 4x - 0, 28 - Nửa phải đồ thị: a = n Zn(OH)   0,11   x = 0,125 mol 2 Ví dụ 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): - Nửa trái (I) đồ thị: a = n Zn(OH)  = Giá trị x 10 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Câu (Trích đề thi thử vinastudy.vn – lần – 2016 ): Khi nhúng Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng Mg vào thời gian phản ứng biểu diễn hình vẽ đây: Khối lượng Mg (g) m m-8 m - 14 m - 18 Thời gian (giây) Sau phản ứng xảy hoàn toàn rút Mg ra, thu NO sản phẩm khử N+5 Tỉ lệ a : b A : 10 B : 12 C : D : Câu (Trích đề thi thử THPT chuyên Hạ Long – lần – 2016): Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl x mol ZnSO4ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x (mol) nkết tủa x nOH0 0,25 0,45 2,45 A 0,65 B 0,4 C 0,6 D 0,7 Câu 10 (Trích đề thi thử Chuyên Vinh – lần – 2016): Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M NaOH 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m1 gam chất rắn khan Giá trị m m1 A 19,7 10,6 B 39,4 16,8 C 13,64 8,4 D 39,8 8,4 Câu 11 ( Trích đề thi thử THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – lần – 2016 ):Cho từ từ dung dich chứa a mod Ba(OH)2 vào dung dịch chưa b mol ZnSO4 Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị a sau 34 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nkết tủa 2b x b a 0,0625 b 0,175 2b Giá trị b A 0,10 B 0,11 C 0,12 D 0,08 Câu 12: Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Sự phụ thuộc số mol kết tủa thu vào số mol HCl biểu diễn theo đồ thị sau: nAl (OH)3 1,1 1,1 2,2 3,8 nHCl Giá trị y A 1,7 B 1,4 C 1,5 D 1,8 Câu 13 (Trích đề thi thử THPT Nam Phù Cừ - lần – 2016): Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu dung dịch Y Sục khí CO2 vào dung dịch Y, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị phản ứng sau: mkết tủa nCO2 x Giá trị x là: A 0,025 B 0,050 C 0,020 D 0,040 Câu 14 (Trích đề thi thử THPT Nam Phù Cừ - lần – 2016): Cho 200 ml dd X gồm Ba(OH)2 0,5M NaAlO2(hay Na[Al(OH)4]) 1,5M Thêm từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào X kết tủa tan trở lại phần, thu kết tủa Y Đem nung Y đến khối lượng không đổi 24,32g chất rắn Z Thể tích dd H2SO4 0,5M dùng 35 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn A 0,55 lít B 1,34 lít C 0,67 lít D 1,10 lít Câu 15 (Trích đề thi thử THPT Hậu Lậu – lần – 2016): Dung dịch X chứa a mol AlCl3 2a mol HCl Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau : nAl (OH)3 0,8a 0,6a nNaOH x 0,918 Giá trị x : A 0,624 B 0,748 C 0,756 D 0,684 Câu 16 (Trích đề thi thử THPT Kim Liên – lần – 2016): Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl x mol ZnSO4 ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x (mol) là: nZn(OH)2 x nOH0 0,25 0,45 2,45 A 0,2 B 0,6 C 0,65 D 0,4 Câu 17 (Trích đề thi thử THPT Thanh Oai A – lần – 2016): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) Tỷ lệ x : y : nkết tủa a 0,5a nOH0 x y A : B : C : D : Câu 18 (Trích đề thi thử THPT Lê Xoay – Lần – 2016): Hỗn hợp X gồm Cu Al2 O3 có tỷ lệ mol tương ứng : Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu chất rắn Y dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: 36 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nAl (OH)3 a - 0,09 nNaOH a 4,25a Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu x mol khí NO2 (sản phẩm khử nhất) Giá trị x A 0,42 B 0,48 C 0,36 D 0,40 Câu 19 (Trích đề thi thử Trực Ninh – lần – 2016): Sụ từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn sơ đồ sau Giá trị a x : nCaCO x nCO2 0,1 0.5 A 0,5 ; 0,1 B 0,3 ; 0,2 C 0,4 ; 0,1 D 0,3 ; 0,1 Câu 20 (Trích đề thi thử THPT Chuyên Nguyễn Huệ - lần – 2016): Dung dịch X chứa a mol AlCl3 2a mol HCl Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau: nAl (OH)3 0,8a 0,6a nNaOH x 0,918 Giá trị x : A 0,777 B 0,748 C 0,756 D 0,684 Câu 21 (Trích đề thi thử THPT Chuyên Tuyên Quang – lần – 2016): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp X gồm x mol H2SO4 y mol Al2(SO4)3 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau 37 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nAl (OH)3 0,2 nNaOH 0,4 1,0 1,4 Nếu cho dung dịch chứa 0,5 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X, phản ứng hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m gần giá trị nhất? A 140 B 132 C 175 D 116 Câu 22 (Trích đề thi thử THPT Tĩnh Gia – Lần 2): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau nAl (OH)3 0,4 nNaOH 0,8 2,0 2,8 Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 23 (Trích đề thi thử THPT Quỳnh Lưu – lần – 2016): Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau mkết tủa 69,9 nBa(OH)2 x 0,32 Dựa vào đồ thị xác định giá trị x A 0,40 (mol) B 0,30 (mol) C 0,20 (mol) 38 D 0,25 (mol) Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Câu 24 (Trích đề thi thử THPT Long Phú – Lần – 2016): Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO H2O thu dung dịch A Sục khí CO2 vào dung dịch A, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị phản ứng sau: mkết tủa x nCO2 x 1,5x Giá trị x là: A 0,025 B 0,020 C 0,050 D 0,040 Phần - Thêm Câu 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào dd hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 y mol Ba[Al(OH)4]2 (hoặc Ba(AlO2)2), kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: nAl (OH)3 0,2 nNaOH 0,1 0,3 0,7 Giá trị x y A 0,10 0,30 B 0,10 0,15 C 0,05 0,15 D 0,05 0,30 Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau Dựa vào đồ thị xác định giá trị x A 0,28 (mol) B 0,3 (mol) C 0,2 (mol) 39 D 0,25 (mol) Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Câu 3: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol Ca(OH)2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau nCaCO3 0,5 nCO2 0,5 1,4 Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM Mối quan hệ khối lượng kết tủa số mol OH- biểu diễn đồ thị sau: nkết tủa 6,99 nOH0 Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A khối lượng kết tủa thu bao nhiêu? A 5,44 gam B 4,66 gam C 5,70 gam D 6,22 gam Câu 5: Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Giá trị a là: A 0,48 B 0,36 C 0,42 D 0,40 Câu 6: Dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 Thêm m gam NaOH vào A sau sục CO2 dư vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (hình bên) 40 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nkết tủa a nCO2 a + 0,5 a 1,3 Giá trị (a+m) : A 20,5 B 20,6 C 20,4 D 20,8 Câu 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau Tỉ lệ a: b A 4: B 2: C 1: D 2: Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hổn hợp gồm H2SO4 a mol/lít Al2(SO4)3 b mol/lít Đồ thị mô tả phụ thuộc số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH dùng nAl (OH)3 x nNaOH y 2,4b 1,4a Tỉ số a/b gần với giá trị sau A 1,7 B 2,3 C 2,7 D 3,3 Câu 9: Khi nhúng Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng Mg vào thời gian phản ứng biểu diễn hình vẽ đây: 41 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Sau phản ứng xảy hoàn toàn rút Mg ra, thu NO sản phẩm khử N+5 Tỉ lệ a : b A : 10 B : 12 C : D : Câu 10 Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 Na[Al(OH)4] Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng biểu diễn đồ thị hình vẽ Giá trị m x mkt (gam) m 27,3 số mol CO2 0,74 x A 39 gam 1,013 mol B 66,3 gam 1,13 mol C 39 gam 1,13 mol C 66,3 gam 1,013 mol Câu 11 Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 AlCl3 khối lượng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau Giá trị x gần với giá trị sau đây? mkt (gam) 8,55 m số mol Ba(OH)2 0,08 x y A 0,029 B 0,025 C 0,019 D 0,015 Câu 12 Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl, HCl CuSO4 0,02M với điện cực trơ ngăn xốp Cường độ đòng điện 1,93 A Coi thể tích dung dịch không thay đổi trình điện phân Chỉ số pH theo thời gian biểu diễn đồ thị sau Giá trị x hình vẽ pH 13 t (s) x A 3600 B 1200 C 3000 C 1800 Câu 13 Đồ thị sau biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào 100 ml dung dịch chứa HCl AlCl3 Nồng độ mol HCl AlCl3 ban đầu 42 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn x mkt (gam) 2,34 số mol NaOH y 0,24 z 0,16 A 0,8M 0,5M B 0,7M 0,6M C 0,4M 0,6M D 0,7M 0,5M Câu 14: Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch có chứa đồng thời b mol KAlO2 2b mol KOH, kết thí nghiệm mô tả đồ thị sau: Giá trị a A 0,325 B 0,375 C 0,350 D 0,400 nAl (OH)3 0,15 nH2SO4 0,2 a Câu 15: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa FeCl3 AlCl3 thu đồ thị sau Giá trị n gần với giá trị sau đây? mkết tủa 88,47 n nOH0 3,1 2,7 3,2 A 84 gam B 81 gam C 83 gam D 82 gam Câu 16: Hỗn hợp X gồm Cu Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng : Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu chất rắn Y dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: 43 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu x mol khí NO2 (sản phẩm khử nhất) Giá trị x là: A 0,36 B 0,40 C 0,42 D 0,48 Câu 17: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau : nCO2 0,08 0,06 nHCl b 2b Giá trị V là: A 0,1 B 0,05 C 0,2 D 0,8 Câu 18: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol KHCO3 kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: nCO2 nHCl 0,6 0,8 Tỉ lệ a:b là: A 3:1 B 2:1 C 1:3 D 2:5 Câu 19: x mol CO2 vào dd a mol Ba(OH)2 b mol NaOH sinh c mol kết tủa kết ta đồ thị sau nkết tủa 0,05 nCO2 a a + 0,25 0,4 Giá trị a A.0,1 B 0,15 C.0,2 D.0,25 Câu 20: Nhỏ từ từ dung dịch chứa HCl vào 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp chất tan NaOH 0,8M K2CO3 0,6M Thấy lượng khí CO2 (mol) thoát theo đồ thị sau Giá trị y : 44 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nCO2 y nHCl x A 0,028 B 0,014 1,2x C 0,016 D 0,024 Câu 21: Nhỏ từ từ dd chứa a mol H3PO4 lít dd Ca(OH)2 0,0165M Kết thu biểu diễn đồ thị sau: Giá trị x là: nCa3(PO4)2 y nH P O A 0,028 x B 0,020 2,25x C 0,022 D 0,024 Câu 22: Cho từ từ dd NaOH 1,5M phản ứng với lít dung dịch Al(NO3)3 Khối lượng kết tủa thu có quan hệ với thể tích dd NaOH hình vẽ: nAl (OH)3 VNaOH (ml) 200 240 Nồng độ dung dịch Al(NO3)3 ban đầu là: A 0,05M B 0,08M C 0,12M D 0,1M Nồng độ CM NaNO3 NaAlO2 sau phản ứng có giá trị gần là: A 0,291; 0,123 B 0,213; 0,146 C 0,242; 0,048 D 0,296; 0,048 Câu 23: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) 45 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nAl (OH)3 a 0,5a nHCl x Tỷ lệ x : y là: A : B 7: y C : D : Câu 24: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 phản ứng kết thúc Kết thí nghiệm thể đồ thị sau: nCaCO 0,9 x nCO2 1,5 Giá trị x đồ thị A 0,2 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Câu 25: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH a mol Ca(OH)2) Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: nCaCO a nCO2 a a + 1,2 2,8 Giá trị m a là: A 48 1,2 B 36 1,2 C 48 0,8 D 36 0,8 Câu 26: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: 46 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nBaCO 0,8 0,2 nCO2 1,8 a x Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan dung dịch sau phản ứng A 51,08% B 42,17% C 45,11% D 55,45% Câu 27: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): nZn (OH)2 x a nKOH 0,22 0,28 Giá trị x là: A 0,125 B 0,177 C 0,140 D 0,110 Câu 28: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): nZn (OH)2 x 3a 2a nKOH 0,22 0,28 Giá trị x A 0,20 B 0,15 C 0,11 D 0,10 Câu 29: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH y mol NaAlO2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: 47 Gv : Lương Văn Huy - Nguyễn Đức Dũng – HN Website:luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn nAl (OH)3 0,2 nHCl 0,6 Tỉ lệ x : y A : 0,8 1,6 B : C : 48 D : ... CO32 + H2O (1) (đồ thị đồng biến- nửa trái) 2  Nếu dư CO2: CO3 + CO2 + H2O  2HCO3 (a) (đồ thị nghịch biến- nửa phải)   hoặc: CO2 + OH  HCO3 (2) Đồ thị (CO32- CO2) tương tự đồ thị (BaCO3- CO2)... biểu diễn đồ thị sau: Biểu thức liên hệ x y sơ đồ là; A (2x - 3y) = 1,44 C (2x + 3y) = 1,44 Giải: Số mol Al(OH)3 max = 0,36 : = 0,12 mol - Nửa trái đồ thị (I): n Al(OH)  - Nửa phải đồ thị (II)... (II), đồ thị đồng biến- nửa trái) Nếu dư NaOH: NaOH + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O (a) (đoạn (III), đồ thị nghịch biến- nửa phải) hoặc: 4NaOH + AlCl3  NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O (2) Nhận xét dạng đồ thị: Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: PP GIẢI bài TOÁN đồ THỊ hóa học 2017, PP GIẢI bài TOÁN đồ THỊ hóa học 2017, PP GIẢI bài TOÁN đồ THỊ hóa học 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay