Nghiên cứu xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+) trong nước của hệ thống xử lý nước thải bằng thực vật sử dụng phương pháp vonampe hòa tan anot

89 148 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:47

Ở hàm lượng nhỏ một số kim loại nặng là nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người và sinh vật phát triển bình thường, nhưng khi có hàm lượng lớn chúng lại có độc tính cao. Khi nhiễm vào cơ thể, kim loại nặng tích tụ trong các mô, tác động đến các quá trình sinh hóa (các kim loại nặng thường có ái lực lớn với nhóm –SH –SCH3 cuả enzim trong cơ thể ). Ở người, kim loại nặng có thể tích tụ vào nội tạng như gan, thận, xương, khớp gây nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, thiếu máu ngộ độc 1, 16, 26. Dưới đây là tác động của một số kim loại nặng đến cơ thể con người. Lời cảm ơn Luận văn thực Phòng phân tích-Viện Hóa học môi trường Quân phòng Hóa học phân tích trường Đại học Mỏ Địa chất Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Thị Hồng Vân, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Tiến sĩ Lê Đức Liêm tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn anh chị Phòng phân tích -Viện hóa học Môi trường Quân sự, thầy cô môn Hóa, khoa hóa học Đại cương, trường Đại học Mỏ Địa chất tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo Bộ môn Hóa phân tích bạn đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tạo điều kiện tốt để em có kết ngày hôm Hà Nội, tháng 12 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Linh i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh AAS Atomic Absorption Spectrometry AE RE WE HMDE SMDE ASV CSV Auxiliary Electrode Reference Electrode Working Electrode Hanging Mercury Drop Electrode State Mercury Drop Electrode Anodic Stripping Voltammetry Cathodic Stripping Voltammetry Differential Pulse Anodic DPASV DP Stripping Voltammetry Differential Pulse NPP Normal Pulse Polarography DPP Differential Pulse Polarography LOD LOQ S Sx Limit of Detection Limit of Quantitation Standard Deviation Estimate Chemical Reaction Electrochemical Absorption Dimethylglyoxime puhh htdh DMG ii Tiếng Việt Quang phổ hấp thụ nguyên tử Điện cực phù trợ Điện cực so sánh Điện cực làm việc Điện cực giọt thủy ngân treo Điện cực giọt thủy ngân tĩnh Von – Ampe hòa tan anot Von – Ampe hòa tan catot Von – Ampe hòa tan anot xung vi phân Xung vi phân Phương pháp cực phổ xung biến đổi Phương pháp cực phổ xung vi phân Giới hạn phát Giới hạn định lượng Độ lệch chuẩn Số ước lượng Phản ứng hóa học Hấp thụ điện hóa Đimetylglioxim DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thế bán sóng Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+ số Error: Reference source not found Bảng 1.2: Khoảng làm việc số loại vật liệu Error: Reference source not found Bảng 3.1: Các thông số chọn tối ưu xác định Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ Error: Reference source not found Bảng 3.2: Các thông số chọn tối ưu xác định Co2+, Ni2+ Error: Reference source not found Bảng 3.3: Kết đo khảo sát chọn điện li tối ưu .Error: Reference source not found Bảng 3.4: Kết khảo sát nồng độ KCl Error: Reference source not found Bảng 3.5: Kết khảo sát nồng độ đệm axetat Error: Reference source not found Bảng 3.6: Kết khảo sát chọn nồng độ amoni axetat .Error: Reference source not found Bảng 3.7: Khảo sát nồng độ Ga Error: Reference source not found Bảng 3.8: Kết khảo sát nồng độ đệm amoni Error: Reference source not found Bảng 3.9: Kết khảo sát nồng độ NH4Ac Error: Reference source not found Bảng 3.10: Kết khảo sát nồng độ KCl Error: Reference source not found Bảng 3.11: Kết khảo sát nồng độ DMG .Error: Reference source not found Bảng 3.12: Kết khảo sát tốc độ quét Error: Reference source not found Bảng 3.13: Kết khảo sát chọn biên độ xung Error: Reference source not found Bảng 3.14: Kết khảo sát thời gian đặt xung Error: Reference source not found Bảng 3.15: Kết khảo sát điện phân làm giàu Error: Reference source not found iii Bảng 3.16: Kết khảo sát thời gian điện phân làm giàu Error: Reference source not found Bảng 3.17: Kết khảo sát thời gian cân Error: Reference source not found Bảng 3.18: Kết khảo sát tốc độ khuấy Error: Reference source not found Bảng 3.19: Kết khảo sát kích thước giọt thủy ngân .Error: Reference source not found Bảng 3.20: Kết khảo sát ảnh hưởng Fe3+ Error: Reference source not found Bảng 3.21: Kết khảo sát ảnh hưởng Mn2+ Error: Reference source not found Bảng 3.22: Kết khảo sát ảnh hưởng Zn2+ Error: Reference source not found Bảng 3.23: Kết khảo sát ảnh hưởng Cd2+ Error: Reference source not found Bảng 3.24: Kết khảo sát ảnh hưởng Pb2+ Error: Reference source not found Bảng 3.25: Kết khảo sát ảnh hưởng Cu2+ Error: Reference source not found Bảng 3.26: Kết khảo sát ảnh hưởng Co2+ Error: Reference source not found Bảng 3.27: Kết khảo sát ảnh hưởng Ni2+ Error: Reference source not found Bảng 3.28: Các điều kiện tối ưu xác định đồng thời nguyên tố Error: Reference source not found Bảng 3.29: Các điều kiện tối ưu xác định đồng thời nguyên tố Co2+, Ni2+ Error: Reference source not found Bảng 3.30: Kết khảo sát điều kiện tối ưu xác định đồng thời nguyên tố Error: Reference source not found Bảng 3.31: Giá trị Ip xác định đồng thời nguyên tố Error: Reference source not found Bảng 3.32: Đánh giá độ lặp phép đo Error: Reference source not found iv Bảng 3.33: Kết trung bình mẫu M0 Error: Reference source not found Bảng 3.34: Hàm lượng ion kim loại mẫu M0 .Error: Reference source not found Bảng 3.35: Kết trung bình mẫu nước trồng năn 1(N1) Error: Reference source not found Bảng 3.36: Hàm lượng ion kim loại mẫu N Error: Reference source not found Bảng 3.37: Kết trung bình mẫu nước trồng cói (C1) Error: Reference source not found Bảng 3.38: Hàm lượng ion kim loại mẫu C Error: Reference source not found Bảng 3.39: Kết trung bình mẫu nước trồng năn (N2) Error: Reference source not found Bảng 3.40: Hàm lượng ion kim loại mẫu N Error: Reference source not found Bảng 3.41: Kết trung bình mẫu nước trồng cói (C 2).Error: Reference source not found Bảng 3.42: Hàm lượng ion kim loại mẫu C Error: Reference source not found Bảng 3.43: Kết trung bình mẫu nước trồng năn đợt (N 3) .Error: Reference source not found Bảng 3.44: Hàm lượng ion kim loại mẫu N Error: Reference source not found Bảng 3.45: Kết trung bình mẫu nước trồng cói đợt (C 3) Error: Reference source not found Bảng 3.46: Hàm lượng ion kim loại mẫu C Error: Reference source not found v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Error: Reference source not found Hình 1.2: Sơ đồ máy quang phổ phát xạ nguyên tử .Error: Reference source not found Hình 2.1: Sơ đồ phép đo Von-Ampe hòa tan máy cực phổ đa Error: Reference source not found Hình 2.2: Mô hình trồng cói Error: Reference source not found Error: Reference source not found Hình 2.3: Mô hình trồng năn Error: Reference source not found Hình 3.1: Đường DP-ASV nguyên tố KCl + Đệm axetat + NH4AC + Ga Error: Reference source not found Hình 3.2: Đường DP-ASV Co2+, Ni2+ KCl + Đệm amoni + NH4Ac .Error: Reference source not found Hình 3.3: Đường DP-ASV nguyên tố tốc độ quét 0,015V/s Error: Reference source not found Hình3.4: Đường DP-ASV Ni2+ Co2+ tốc độ quét 0,012 V/s Error: Reference source not found Hình 3.5: Đường DP-ASV nguyên tố biên độ xung 0,05V Error: Reference source not found Hình 3.6: Đường DP-ASV Ni2+ Co2+ biên độ xung 0,05V Error: Reference source not found Hình 3.7: Đường DP-ASV nguyên tố thời gian đặt xung 0,04 s Error: Reference source not found Hình 3.8: Đường DP-ASV Co2+, Ni2+ thời gian đặt xung 0,04 s Error: Reference source not found Hình 3.9: Sự phụ Ip vào điện phân làm giàu Error: Reference source not found xác định Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ Error: Reference source not found vi Hình 3.10: Sự phụ Ip vào điện phân làm giàu xác định Co2+ Ni2+ Error: Reference source not found Hình 3.11: Đường DP-ASV nguyên tố Error: Reference source not found thời gian điện phân làm giàu 90 s Error: Reference source not found Hình 3.12: Đường DP-ASV Co2+, Ni2+ thời gian Error: Reference source not found điện phân làm giàu 90 s Error: Reference source not found Hình 3.13: Sự phụ Ip vào thời gian cân xác định Error: Reference source not found Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ .Error: Reference source not found Hình 3.14: Sự phụ Ip vào thời gian cân xác định Co2+ Ni2+ Error: Reference source not found Hình 3.15: Đường DP-ASV nguyên tố kích thước giọt Hg Error: Reference source not found Hình 3.16: Đường DP-ASV Co2+, Ni2+ kích thước giọt Hg Error: Reference source not found Hình 3.17: Đường DP-ASV khảo sát ảnh hưởng Zn2+ Error: Reference source not found Hình 3.18: Đường DP-ASV thu khảo sát điều kiện xác định đồng thời nguyên tố ( [Cu2+]=[Pb2+]= [Cd2+]= 0,025mg/l; [Ni2+]=[Co2+]=0,0025mg/l) Error: Reference source not found Hình 3.19: Đường DP-ASV xác định Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu M0 Error: Reference source not found Hình 3.20: Đường DP-ASV xác định Co2+, Ni2+ mẫu M0 Error: Reference source not found Hình 3.21: Đường DP-ASV xác định Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ mẫu N Error: Reference source not found Hình 3.22: Đường DP-ASV xác định Co2+, Ni2+ mẫu N Error: Reference source not found vii Hình 3.23: Đường DP-ASV xác định Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu N Error: Reference source not found Hình 3.24: Đường DP-ASV xác định Ni2+, Co2+ mẫu N Error: Reference source not found Hình 3.25: Đường DP-ASV xác định Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu C3 Error: Reference source not found Hình 3.26: Đường DP-ASV xác định Ni2+, Co2+ mẫu C3 Error: Reference source not found MỤC LỤC I.1 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI .3 viii ix MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện rung hồi chuông báo động thực trạng ô nhiễm môi trường toàn cầu Sự ô nhiễm môi trường làm cân sinh thái, làm giảm tính đa dạng sinh học, tác động xấu đến sức khỏe người Hội nhập với phát triển toàn cầu, Việt Nam năm gần có chuyển biến lớn kinh tế xã hội Song đời phát triển nhiều ngành sản xuất công nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch…cùng với gia tăng dân số tốc độ đô thị hóa nhanh chóng thải vào môi trường lượng lớn chất thải Các chất thải chưa xử lý xử lý sơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường nước Các nguồn nước thải nghành công nghiệp, nước thải trình khai mỏ, nước thải phòng thí nghiệm…chứa nhiều kim loại độc hại đồng, chì, sắt, asen, cadimi…các kim loại thải trực tiếp vào cống, rãnh, sông, hồ làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm… Có nhiều phương pháp đưa vào xử lý kim loại nặng nước thải, công nghệ xử lý nước thải nhờ hệ thống làm nước (tên tiếng anh Contructed Wetlands) đặc biệt trọng Ở Việt Nam hệ thống contructed wetlands ứng dụng vào việc xử lý nước thải mẻ, vấn đề nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại nặng hệ thống contructed wetlands nhằm đánh giá khả làm nước chưa quan tâm ý Nhằm tìm kiếm phương pháp phân tích nhanh, đơn giản, hiệu mặt kinh tế khoa hoc, phù hợp với điều kiện kinh tế nước nghèo Việt Nam, khuôn khổ luận văn, chọn đề tài: “Nghiên cứu xác định hàm lượng số ion kim loại nặng (Cu 2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+) nước hệ thống xử lý nước thải thực vật sử dụng phương pháp von-ampe hòa tan anot’’ Các mẫu nước đợt I (sau tháng trồng cây) tiến hành phân tích theo quy trình III.3.3 Hình 3.21: Đường DP-ASV xác định Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ mẫu N 66 Hình 3.22: Đường DP-ASV xác định Co2+, Ni2+ mẫu N Bảng 3.35: Kết trung bình mẫu nước trồng năn 1(N1) Lần đo 2+ 10 C (mg/l) S Sx Zn 0,378 0,380 0,367 0,375 0,370 0,383 0,376 0,369 0,381 0,374 0,375 0,0054 0,0017 2+ Cd 0,00021 0,00020 0,00020 0,00021 0,00022 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,000007 0,000002 C(mg/l) Pb Cu2+ 0,235 0,0738 0,229 0,0697 0,233 0,0709 0,239 0,0683 0,226 0,0725 0,238 0,0692 0,230 0,0751 0,228 0,0702 0,234 0,0698 0,231 0,0715 0,232 0,0711 0,00427 0,00214 0,00135 0,000678 2+ Co2+ 0,0052 0,0045 0,0051 0,0057 0,0046 0,0054 0,0055 0,0053 0,0049 0,0043 0,0051 0,00046 0,00015 Ni2+ 0,0050 0,0046 0,0049 0,0054 0,0042 0,0058 0,0047 0,0048 0,0050 0,0051 0,00495 0,00044 0,00014 Bảng 3.36: Hàm lượng ion kim loại mẫu N STT Nguyên tố Zn2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cm (mg/l) 0,375 ± 0,004 0,000204 ± 0,00000 0,232 ± 0,003 0,071 ± 0,001 0,0051 ± 0,0003 0,005 ± 0,000 67 Hm (mg/l) 0,75 ± 0,00 0,00041 ± 0,00001 0,464 ± 0,006 0,142 ± 0,003 0,0102 ± 0,0007 0,01 ± 0,00 Bảng 3.37: Kết trung bình mẫu nước trồng cói (C1) Lần đo 2+ 10 C (mg/l) S Sx Zn 0,410 0,382 0,405 0,398 0,400 0,389 0,378 0,390 0,402 0,406 0,396 0,01074 0,0034 2+ Cd 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 C(mg/l) Pb Cu2+ 0,220 0,140 0,218 0,139 0,229 0,137 0,215 0,140 0,223 0,139 0,218 0,142 0,221 0,140 0,219 0,140 0,217 0,141 0,226 0,138 0,221 0,140 0,0043 0,0016 0,0014 0,00051 2+ Co2+ 0,0062 0,0065 0,0059 0,0054 0,0067 0,0064 0,0060 0,0068 0,0055 0,006 0,0061 0,00047 0,00015 Ni2+ 0,0055 0,0058 0,0047 0,0052 0,005 0,0056 0,0049 0,0047 0,0054 0,0053 0,0052 0,00038 0,00012 Bảng 3.38: Hàm lượng ion kim loại mẫu C STT Nguyên tố Zn2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cm (mg/l) 0,396 ± 0,008 0,0007 ± 0,0000 0,221 ± 0,003 0,140 ± 0,001 0,0061 ± 0,0003 0,0052 ± 0,0003 Hm (mg/l) 0,792 ± 0,015 0,0014 ± 0,0000 0,442 ± 0,006 0,280 ± 0,002 0,0122 ± 0,0007 0,0104 ± 0,0005 III.3.4.3 Phân tích mẫu nước đợt II ( lấy ngày 18/8/2012) Các mẫu nước đợt II ( sau tháng trồng cây) tiến hành phân tích tương tự mẫu 68 Hình 3.23: Đường DP-ASV xác định Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu N Hình 3.24: Đường DP-ASV xác định Ni2+, Co2+ mẫu N Bảng 3.39: Kết trung bình mẫu nước trồng năn (N2) Lần đo 2+ Zn 0,244 2+ Cd C(mg/l) Pb Cu2+ 0,153 0,0452 2+ 69 Co2+ 0,0042 Ni2+ 0,0047 10 C (mg/l) S Sx 0,231 0,249 0,238 0,238 0,242 0,243 0,247 0,235 0,240 0,241 0,0055 0,00173 0 0 0 0 0 0 0,158 0,160 0,150 0,159 0,148 0,162 0,163 0,154 0,155 0,156 0,0050 0,0016 0,0401 0,0424 0,0433 0,0446 0,0408 0,0456 0,0449 0,0418 0,0407 0,0429 0,00206 0,00065 0,004 0,0038 0,0042 0,0042 0,0041 0,0042 0,0039 0,0041 0,0042 0,0041 0,00015 0,00005 0,004 0,0045 0,0046 0,0038 0,0039 0,0041 0,0044 0,0043 0,0037 0,0042 0,00035 0,00011 Bảng 3.40: Hàm lượng ion kim loại mẫu N STT Nguyên tố Zn2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cm (mg/l) 0,241 ± 0,004 0,000 ± 0,000 0,156 ± 0,004 0,0043 ± 0,0015 0,0041 ± 0,0001 0,0042 ± 0,0003 Hm (mg/l) 0,482 ± 0,008 0,000 ± 0,000 0,312 ± 0,007 0,0086 ± 0,0029 0,0082 ± 0,0002 0,0084 ± 0,0005 Bảng 3.41: Kết trung bình mẫu nước trồng cói (C 2) Lần đo 2+ 10 C (mg/l) Zn 0,265 0,260 0,259 0,263 0,255 0,261 0,268 0,250 0,254 0,262 0,260 2+ Cd 0 0 0 0 0 C(mg/l) Pb Cu2+ 0,142 0,0387 0,145 0,0354 0,138 0,0370 0,140 0,0376 0,139 0,0380 0,140 0,0390 0,142 0,0347 0,143 0,0346 0,136 0,0381 0,141 0,0385 0,141 0,0372 2+ 70 Co2+ 0,0041 0,0039 0,0036 0,0044 0,0042 0,0045 0,0037 0,0041 0,0041 0,0038 0,0040 Ni2+ 0,0044 0,004 0,0041 0,0038 0,0043 0,004 0,0037 0,0042 0,0041 0,0039 0,00405 S Sx 0,0054 0,0017 0 0,0026 0,00082 0,0017 0,00053 0,00029 0,00009 0,00022 0,00007 Bảng 3.42: Hàm lượng ion kim loại mẫu C STT Nguyên tố Zn2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cm (mg/l) 0,260 ± 0,004 0,00 ± 0,00 0,141 ± 0,002 0,037 ± 0,001 0,004 ± 0,000 0,0041 ± 0,0002 Hm (mg/l) 0,52 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,282 ± 0,004 0,074 ± 0,002 0,008 ± 0,000 0,0082 ± 0,0003 III.3.4.4 Phân tích mẫu nước đợt III (ngày 18/10/2012) Các mẫu nước đợt III (sau tháng trồng cây) tiến hành phân tích tương tự mẫu Kết ghi bảng 3.41,3.42, 3.43, 3.44 Bảng 3.43: Kết trung bình mẫu nước trồng năn đợt (N 3) Lần đo 2+ 10 C (mg/l) S Sx Zn 0,520 0,519 0,515 0,526 0,510 0,513 0,521 0,518 0,516 0,514 0,517 0,00459 0,00145 2+ Cd 0,0014 0,0012 0,0013 0,0013 0,0015 0,0017 0,0011 0,0014 0,0016 0,0012 0,00138 0,0002 0,00006 C(mg/l) Pb Cu2+ 0,273 0,154 0,269 0,157 0,270 0,160 0,265 0,165 0,268 0,155 0,264 0,162 0,271 0,158 0,267 0,160 0,268 0,163 0,263 0,159 0,268 0,159 0,032 0,0035 0,001 0,0011 2+ 71 Co2+ 0,0091 0,0089 0,009 0,0086 0,0087 0,0085 0,0089 0,009 0,0084 0,0087 0,00878 0,00024 0,00007 Ni2+ 0,0078 0,0081 0,008 0,0077 0,0075 0,0072 0,0083 0,0079 0,0076 0,0076 0,0078 0,00032 0,0001 Bảng 3.44: Hàm lượng ion kim loại mẫu N STT Nguyên tố Zn2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cm (mg/l) 0,517 ± 0,003 0,00138 ± 0,00014 0,268 ± 0,002 0,159 ± 0,003 0,0088 ± 0,0002 0,0078 ± 0,0002 Hm (mg/l) 1,034 ± 0,007 0,00276 ± 0,00028 0,536 ± 0,005 0,318 ± 0,005 0,0176 ± 0,0003 0,0156 ± 0,0005 Hình 3.25: Đường DP-ASV xác định Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+ mẫu C3 Hình 3.26: Đường DP-ASV xác định Ni2+, Co2+ mẫu C3 72 Bảng 3.45: Kết trung bình mẫu nước trồng cói đợt (C 3) Lần đo 2+ 10 C (mg/l) S Sx Zn 0,512 0,509 0,510 0,513 0,515 0,506 0,511 0,514 0,505 0,508 0,510 0,0033 1,055 2+ Cd 0,0018 0,0019 0,0015 0,0016 0,0015 0,0015 0,0017 0,0014 0,0014 0,0016 0,0016 0,00017 0,00005 C(mg/l) Pb Cu2+ 0,287 0,142 0,285 0,144 0,283 0,143 0,290 0,146 0,279 0,139 0,281 0,140 0,281 0,145 0,286 0,138 0,284 0,141 0,289 0,145 0,284 0,142 0,0036 0,0028 0,0011 0,00087 2+ Co2+ 0,0105 0,0109 0,011 0,098 0,098 0,0112 0,097 0,0107 0,0109 0,099 0,0104 0,00058 0,00018 Ni2+ 0,0087 0,0083 0,0085 0,0089 0,0084 0,0086 0,0079 0,0082 0,0085 0,0084 0,00844 0,00028 0,00009 Bảng 3.46: Hàm lượng ion kim loại mẫu C STT Nguyên tố Zn2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cm (mg/l) 0,510 ± 0,002 0,0016 ± 0,0001 0,284 ± 0,003 0,142 ± 0,002 0,0100 ± 0,00042 0,0084 ± 0,0002 Hm (mg/l) 1,0200 ± 0,0048 0,0032 ± 0,0002 0,568 ± 0,005 0,284 ± 0,004 0,02 ± 0,00 0,0168 ± 0,0004 Tổng hợp kết phân tích mẫu nước trên, thu hàm lượng ion kim loại nặng bảng sau: Loại Mẫu 2+ M0 Năn N1 N2 N3 Zn 0,978 ± Hàm lượng kim loại nặng (mg/l) Cd Pb2+ Cu2+ Co2+ 0,0032 ± 0,568 ± 0,234 ± 0,0162 ± 2+ Ni2+ 0,0132 ± 0,004 0,750 ± 0,0000 0,000408 ± 0,006 0,464 ± 0,004 0,142 ± 0,0004 0,0102 ± 0,0005 0,01 ± 0,008 0,482 ± 0,000010 0,000 ± 0,006 0,312 ± 0,003 0,0086 ± 0,0006 0,0082 ± 0,00 0,0084 ± 0,008 1,034 ± 0,000 0,00276 ± 0,007 0,536 ± 0,0003 0,318 ± 0,0002 0,0176 ± 0,0005 0,0156 ± 73 Cói C1 C2 C3 0,007 0,792 ± 0,00028 0,0014 ± 0,005 0,442 ± 0,005 0,2800 ± 0,0003 0,0122 ± 0,0005 0,0104 ± 0,015 0,52 ± 0,0000 0,000 ± 0,006 0,282 ± 0,0023 0,074 ± 0,0007 0,008 ± 0,0005 0,0082 ± 0,00 1,02 ± 0,000 0,00320 ± 0,004 0,568 ± 0,002 0,284 ± 0,000 0,02 ± 0,0003 0,0168 ± 0,00 0,00024 0,005 0,004 0,00 0,0004 Nhận xét: Từ bảng ta thấy sau tháng sau tháng hàm lượng ion kim loại mẫu nước trồng năn trồng cói giảm Sau tháng trồng hàm lượng mẫu nước tăng Điều giải thích theo thời gian hàm lượng kim loại đưa vào cốc tăng, hấp thụ phần Để đánh giá mức độ hấp thụ ion kim loại tính độ giảm tải lượng ion kim loại Kết là: + Đối với mô hình trồng năn: Sau tháng độ giảm tải lượng Zn 2+ 89%, Cd2+ 91%, Pb2+ 90,2%, Cu2+ 85,9%, Co2+ 88,7%, Ni2+ 87,7% + Đối với mô hình trồng cói: Sau tháng độ giảm tải lượng Zn 2+ 84,1%, Cd2+ 84,8%, Pb2+ 84,8%, Cu2+ 81,5%, Co2+ 81,2%, Ni2+ 80,6% Qua kết ta thấy hàm lượng kim loại mô hình trồng năn mô hình trồng cói giảm đáng kể Với điều kiện trồng năn trồng cói nước có chứa Cu 2+, Pb2+, Cd2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ hàm lượng kim loại nói tích lũy theo thời gian trồng rễ đóng vai trò quan trọng trình loại bỏ kim loại nặng Cây tiếp nhận kim loại nặng nguồn chất dinh dưỡng Thông qua trình tiếp nhận nước rễ, nồng độ ion cô đặc xung quanh rễ, tích số nồng độ ion vượt qua tích số tan ion kết tủa Mặt khác tiết chất hữu cơ, chúng đóng vai trò làm nguồn chất khử cho trình khử Nitrat thành Nitơ 74 vi sinh khử sulfat thành sulfur Sulfur hình thành kết tủa với kim loại nặng Thông qua trình kết tủa, cộng kết, hấp phụ, trao đổi ion tiếp nhận kim loại nặng nguồn dinh dưỡng cây, kim loại nặng loại bỏ khỏi hệ thống rễ đóng vai trò lọc hạt vô chất lơ lửng, chất dạng keo Vì hàm lượng kim loại nặng nước giảm nhiều xử lý nói chung năn cói nghiên cứu nói riêng, chất lượng nước tốt lên, KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tài liệu, tiến hành thực nghiệm phân tích số liệu, thu số kết sau: Tìm điều kiện tối ưu xác định đồng thời Cu 2+, Pb2+, Cd2+, Co2+, Ni2+ phương pháp von-ampe hòa tan Xây dựng quy trình phân tích, xác định đồng thời hàm lượng Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ xác định đồng thời Co 2+, Ni2+ dạng vết phương pháp von-ampe hòa tan anot điện cực giọt thủy ngân treo với điều kiện tối ưu trình đo 75 Tiến hành xác định hàm lượng Cu2+, Pb2+, Cd2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ mẫu nước hệ thống xử lý nước thải thực vật phương pháp von-ampe hòa tan theo phương pháp thêm chuẩn Từ kết thu được, thấy cói năn sống tốt môi trường nước thải chứa kim loại nặng (Cu 2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Co2+, Ni2+) Chúng tích tiếp nhận kim loại nặng nguồn chất dinh dưỡng Thông qua trình hình thành sulfur, kim loại nặng loại bỏ trình kết tủa, cộng kết, hấp phụ… Dùng năn cói cho việc xử lý kim loại nặng có tác dụng làm nước hệ thống contructed wetland, giá thành xử lý rẻ, thân thiện với môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Lê Huy Bá (2000), Độc học môi trường, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Chiến (2007), Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định vết nguyên tố đất số đối tượng ICP-MS, Báo cáo đề tài khoa học cấp Cục địa chất khoáng sản, Bộ công nghiệp, Phương pháp quang phổ Plasma ICP-AES tách xác định riêng biệt nguyên tố đất mẫu địa hóa,Hà Nội 76 Nguyễn Thị Ngọc Hân, Dương Thị Bích Huệ (2007), Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng rau xanh ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, NXB Khoa học Tự nhiên Công nghệ Trần Tứ Hiếu (2003), Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-Vis, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi (2003), Các phương pháp phân tích công cụ,Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội Trần Chương Huyến, Từ Vọng Nghi, Phạm Luận (1990), Một số phương pháp phân tích điện hóa đại, Đại học Tổng hợp Hà Nội Phùng Gia Luân (2004), Nghiên cứu phương pháp Von-ampe hòa tan để xác định hàm lượng kẽm (II), Cadimi (II), chì (II), đồng (II) nước hồ nuôi cá Yên Sở, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Sư Phạm Hà Nội Phạm Luận (2003), Phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 10 Dr Phạm Luận (1999), “Giáo trình hướng dẫn vấn đề sở kỹ thuật xử lý mẫu phân tích”, Đại học Tổng Hợp ĐHQG HN 11 Từ Văn Mạc (1995), Phân tích Lí – Hóa, Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật 12 Hoàng Nhâm (2001), Hóa vô cơ, Tập 3, Nhà xuất giáo dục 13 http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFc_k%C3%AD 14 Hồ Viết Quý (2007), Các phương pháp phân tích công cụ hóa học đại, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 15 Hồ Viết Quý (2006), Phân tích Lí -Hóa: Nhà xuất Giáo dục 16 Trịnh Thị Thanh (2001), Độc học, môi trường sức khỏe người NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Trương Văn Thuận (2008), Nghiên cứu, xác định đồng thời, theo dõi theo mùa kim loại Kẽm (II), Chì (II) Đồng (II) nước, bùn, vật lơ lửng hồ nuôi cá Đại Từ quận Hoàn Mai – Hà Nội phương pháp Von – Ampe 77 hòa tan anot đệm amoni axetat, Luận văn thạc sỹ, Đại học sư phạm Hà Nội 18 Nguyễn Đức Vận (2004), Hóa vô tập 2, Các kim loại điển hình NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội TÀI LIỆU TIẾNG ANH 19.757 VA Computrace (Hardware manual 8.757.1003) Metrohm Ltd 20 Bissinger, V., Jander, J and Tittel, J (2000), A new medium free of organic carbon to cultivate organisms from extremely acidic mining lakes (pH 2.7), Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica 28(6): 310-312 21 Cecilia Vargas Mamani, Liiz Manoen Aleixo, Monica Ferreira de Abreu and Suanse Rath (2005), Simultaneous Detemination of Cadmium and Lead in Medicinal Plant Anodic Stripping Voltammetry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, volume 37, pp 709-713 22 D Andrew, Eaton (2004), Standard method, Americal Public Health Associaton 23 David Harvey (2000), Modern Analytical Chemistry, Mc Graw Hill,The United States of America 24 http://vi.wikipedia.org/wiki/Coban 25 http://www.kcrlegal.com/what-is-cobalt-toxicity.aspx 26 Jaakko Paasivirta (1991), Chemical E toxicalog Lewis Publisher 27 http://www.standardbase.com/tech/HPLC.pdf 28 Geoffrey T (1994), ICP-MS or ICP-AES and AAS a coparation,Varian 29 Joseph Wang (2000), Analytica Electrochemistry, Second Edition, WileyVHC 78 XÁC NHẬN LUẬN VĂN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG - Nội dung 1: Thay M Me trang 12,13 - Nội dung 2: Sửa “Phổ’’ thành “ Đường” trang 30 - Nội dung 3: Sửa “Píc hòa tan” thành “Đường DP-ASV” trang 38, 40 - Nội dung 4: Sửa xử lý thống kê trang 65,67,68,70,71,72 - Nội dung 5: Đổi kết luận kết luận trang 77 79 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (kí ghi rõ họ tên) (kí ghi rõ họ tên) Trần Thị Hồng Vân Trần Văn Chung 80 ... tế nước nghèo Việt Nam, khuôn khổ luận văn, chọn đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng số ion kim loại nặng (Cu 2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+) nước hệ thống xử lý nước thải thực vật sử dụng. .. nước hệ thống constructed wetlands thực tế III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phương pháp von-ampe hòa tan anot IV NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN - Tìm hai loại dùng để xử lý kim loại nặng nước. .. mẫu nước hệ thống xử lý thực tế theo quy trình xây dựng II.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu + Xác định thông số tối ưu quy trình phân tích số kim loại nặng nước + Phân tích số kim loại nặng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+) trong nước của hệ thống xử lý nước thải bằng thực vật sử dụng phương pháp vonampe hòa tan anot, Nghiên cứu xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+) trong nước của hệ thống xử lý nước thải bằng thực vật sử dụng phương pháp vonampe hòa tan anot, Nghiên cứu xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Co2+, Ni2+) trong nước của hệ thống xử lý nước thải bằng thực vật sử dụng phương pháp vonampe hòa tan anot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay