Ngư pháp tiếng anh phần 5

17 276 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:44

hỗ trợ học tieng anh tốt cấcdaDKASDASDASJDKASJDASJDSJKDSJKDASDASDASDASDASDASDASDASDAXSADASjshdjfsdfesfisdifsdfsdhfsdfhsdfksdfhdsfhsdfsdfsdjfsdfsdsdhffdshfisdfsdufsdhfsdjfsdhfsdfjsdfsdhfsdfusdkfcxgdsgdfgdfhgdfgfdhgdfhgfdhfdgfdgdfgdfgdfgdfgdfgdfhgdfhfhdfhdfgdfgdfhgdfgrtgdfjhgfjfyujhbgbfghbfghdfhgfhfghfghfghfghfghfghtffghgf Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html http://ngoainguhanoi.com Th hi n m c đ không gi ng nh bình th ng (cao h n ho c th p h n) Ví d : Ng pháp N5 Kho ng 60 m u 1.~ thì, là, ~ ~ [ thông tin truy n đ t] ~ N1 N2 Gi i thích: Phân cách ch ng v ng câu Trông tin truy n đ t th ng đ ng sau Làm ch ng c a m nh đ Ví d : Tôi thích n Nh t Anh Yamada gi i ti ng Nh t C n nhà có c a l n Anh yamada thích đ c sách Tôi c ng v y Nhà b n có t i chó à! Ngày hôm qua b n quá, c th i gian đ ng Chú ý: " " c ng có ch c n ng t ng t nh " ", " " nên không đ ng li n k v i " ", " " dùng cho m t ch t / ~ C mai n m đ u mu n du l ch Nh t B n Chú ý: Khi h i b ng c ng tr l i b ng , v i " " c ng có th đ ng sau tr t khác thông tin tr l i thay th cho t đ h i gi ng nh " " Ví d : / / / A: B: ( Ngày ngh th mà c ng ch ng đâu đ c A: Cái gì? B: Cái m t kính c a ~ ~ : t i, , vì, b ng, v i ( kho ng th i gian) : c ng, đ n m c, đ n c Gi i thích: Gi i thích: Di n t n i x y hành đ ng Dùng miêu t s v t / tính ch t / hành đ ng Di n t n i x y s ki n t ng t v i m t s v t / tính ch t / hành Di n t nguyên nhân đ ng nêu tr c (nh m tránh l p l i t Di n tà ph ng pháp, ph ng th c, ph ng t / đ ng t nhi u l n) ti n Th hi n s ng c nhiên v m c đ nhi u Di n t s v t đ c làm b ng ch t li u / v t Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html li u Di n t m t kho ng th i gian gi i h n Ví d : Công vi c sáng mai có xong không? Tôi n b ng đ a Tôi vi t báo cáo b ng ti ng Nh t Tôi mua báo nhà ga ~ / ~ : ch h ng, đ a m, th i m Gi i thích: Dùng đ ch th i m Dùng đ ch đ a m Dùng đ ch h ng đ n Ví d : Ngày mai s du l ch / 6h chi u s v Xin trao quà t i ch Yumi / Chú ý: Khi mu n nói v m t th i m mà hành đ ng x y ra, thê, tr t [ ] vào sau danh t ch th i gian Dùng v i nh ng hành đ ng di n trongt h i gian ng n [ ] đ c dùng danh t ch th i gian có s kèm không dùng tr ng h p s kèm Tuy nhiên tr ng h p c a th n m tu n có th dùng ho c không dùng [ ] Ch nh t s Nh t Khi đ ng t ch s di chuy n tr t [ ] đ c dùng sau danh t ch ph ng h ng ho c đ a m Tr t [ ] phát âm dài [ ~ ~ : vào, vào lúc Gi i thích: Khi mu n nói v m t th i m mà hành đ ng x y ra, thêm tr t sau danh t ch th i gian Dùng đ i v i nh ng hành đ ng x y th i gian ng n đ c dùng danh t ch th i gian có s kèm Tuy nhiên, đ i v i tr ng h p c a th tu n có th dùng ho c không dùng Ví d : Tôi th ng th c d y lúc 7h Tôi ( đã) đ n Nh t vào ngày tháng Cu i tu n (s ) đ n nhà c a b n ~ ~ :ch đ i t ng c a hành đ ng Gi i thích: Tr t đ c dùng bi u th b ng tr c ti p c a ngo i đ ng t Ví d : Tôi u ng n c Tôi h c ti ng Nh t Tôi nghe nh c Chú ý: Phát âm c a gi ng nh t ch đ Ch c dùng làm tr t Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html s d ng đ ng t này, có th ~ ~:v i dùng tr t thay cho tr t [ ] Gi i thích: c bi t đ i tác không ph i ng i mà Chùng ta dùng tr t đ bi u th m t m t t ch c (ví d : công ty ho c tr ng h c) không dùng [ ] mà dùng đ i t ng ( ng i ho c đ ng v t) th c hi n m t hành đ ng Ví d : Ví d : Tôi d o v i b n Tôi công tác M v i đ ng nghi p Anh Yamada t ng hoc cho ch Kimura Chú ý: Trong tr ng h p th c hi n hành đ ng m t dùng Tr ng h p không dùng tr t Tôi siêu th m t Tôi cho Mai m ~ ~ : cho ~, t ~ Gi i thích: Nh ng đ ng t nh Ch Kimura nh n hoa t anh Yamada n sách Tôi d y bé Mimi ti ng Anh Tôi g i n tho i đ n công ty Tôi m n cu n t p chí t Mai c n ng i làm đ i t ng cho (đ cho, cho m n, d y) Tôi h c ti ng Trung Qu c t anh Chin Chúng ta đ t tr t [ ] sau danh t ch đ i t ng i v i nh ng đ ng t nh đ i ~ ~ : t ng không ch ng i mà có th Gi i thích: đ a m ( danh t ) Trong tr ng h p Khi n i danh t v i dùng tr t tr t [ ] có th dùng tr t [ ] Ví d : Các đ ng t nh bi u th hành Tôi n rau th t đ ng t phía ng i ti p nh n Khi dùng Ngày ngh ngày th b y ch nh t nh ng đ ng t câu mà ch ng ng i ti p nh n thêm tr t [ ] vào sau danh t ch đ i tác Trong m u câu 10 ~ ~ : nh ng Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Gi i thích: Là m t tr t n i ti p có ngh a "nh ng" Khi dùng đ n i hai câu (m nh đ ) đ c m t câu Khi mu n miêu t m t hi n t ng t nhiên dùng tr c ch đ Ví d : Món Thái ngon nh ng cay Tr i m a Tôi làm vi c t 8h Ngân hàng m c a t 7h30 đ n 4h30 chi u Gi ngh tr a t 11h30 12 Gi i thích: : không ~ l m phó t bi u th m c đ Khi Chú ý: làm ch c n ng b ngh a cho tính t Dùng ho c chúng đ c đ t tr c tính t đ m đ u m t câu nói phó t bi u th m c đ Khi nên không mang ý ngh a đ n i hai câu, làm ch c n ng b ngh a cho đ ng t mà ch mang ý ngh a n i ti p mà chúng đ c đ t tr c đ ng t Xin l i, b n tên gì? Ví d : Ti ng Nh t c a không gi i l m Xin l i, có th giúp đ c không? Th i ti t hôm không l nh l m Ti ng Anh không bi t l m ~ ~:t ~đ n~ Gi i thích: bi u th m b t đ u c a th i gian hoàn toàn ~ đ a m, bi u th m k t 13 : không thúc th i gian c a đ a m không nh t thi t ph i Gi i thích: kèm v i nhau, mà có th đ c dùng Là phó t bi u th m c đ làm ch c n ng b ngh a cho đ ng t chúng đ c riêng bi t đ t tr c đ ng t Có th dùng [ v i Mang ý ngh a hoàn toàn không, v i câu ph đ nh Ví d : Ví d : Tôi làm vi c t 8h đ n 5h chi u Tôi ti n T Tokyo đ n Osaka m t ti ng Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Tôi hoàn toàn không hi u 16 Có Gi i thích: Chú ý: M u câu dùng đ nói v n i , s hi n Còn có th dùng b ngh a cho tính h u c a đ v t Nh ng v t s làm ch ng câu, đ c bi u th b ng tr t t Cu n sách không hay chút dùng cho đ i t ng không chuy n đ ng đ c nh đ đ c, c i Ví d : 14 mà, Có máy vi tính bàn m i Gi i thích: Là phó t bi u th m c đ , làm ch c i kho ng 1km s có siêu th n ng bi u th ngh a cho đ ng t chúng đ c đ t tr c đ ng t Có ti n Di n t ý đ th c hi n m t u ph i m t th i gian, s c l c, khó th c hi n Có s khác gi a ý ki n c a b n cô Ví d : y không? Mãi mà không ng đ c V n đ không th gi i quy t đ c 15 Anh/ ch v i không? Gi i thích: M u câu dùng đ m i ho c đ ngh ng i nghe làm m t vi c Ví d : Anh/ ch n không? Anh/ ch du l ch không? Anh/ ch l y mu i dùm đ Cùng hát karaoke c không? 17 Có Gi i thích: M u câu dùng đ nói v n i , s hi n h u c a ng i, đ ng v t Ng i, đ ng v t s làm ch ng câu, đ c bi u th b ng tr t c dùng cho đ i t ng có th chuy n đ ng đ c nh ng i, đ ng v t Ví d : Có cô gái Có chó Có ng i mu n g p b n L p h c có 25 ng i Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Vi t Nam có đ ng v t quý hi m Chú ý: N m m u câu th ng dùng đ r rê ng i nghe làm vi c A: n tr a B: , A: 18 T ng ng v i đ ng t ch s l ng Gi i thích: Thông th ng l ng t đ c đ t tr c đ ng t mà b ngh a, tr tr ng h p c a l ng t ch th i gian B: Ví d : Tôi ( đã)mua qu cam 21 Tôi ~ h cho anh Có nhân viên n c Gi i thích: Di n t s xin phép đ giúp đ ng i khác Tôi n h t qu táo Ví d : N ng nh , đ mang giúp cho b n 19 Làm ~ l n kho ng th i gian Gi i thích; Di n t tu n su t làm vi c m t kho ng th i gian Ví d : Tôi xem phim l n tháng Tôi h c ti ng nh t ngày tu n 20 : ~ Gi i thích: Di n t s thúc làm vi c Ví d : Cùng ngh m t chút M t quá, ngh m t chút không? Chú ý: Dùng m u câu th ng đ r rê ng nghe làm vi c i 22 Mu n: Gi i thích: M u câu bi u th ham mu n s h u m t v t ho c m t ng i c a ng i nói Nó c ng đ c dùng đ h i v ham mu n c a ng i nghe i t ng c a ham mu n đ c bi u th b ng tr t [ ] [ ] tính t đuôi [ ] Ví d : Tôi mu n có ti n Tôi mu n có b n bè Chúng ta k t thúc Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Bây gi b n mu n có nh t? Chú ý: Vì tính t đuôi , nên ph đ nh c a có ngh a không mu n Anh mu n có không? Không, không mu n ? Vì đau r ng nên không mu n n Chú ý: M u câu không th dùng đ bi u th ham mu n c a ng i th ba M u câu [ đ ng t th ] không th dùng đ m i ng i nghe dùng m t th hay làm Ví d , tr ng h p mu n m i ng i nghe u ng cà phê không nói [ ? mà nói M u câu không th dùng đ bi u th ham mu n c a ng i th ba M u câu không th dùng đ m i ng i nghe ? dùng m t th hay làm Ví d , tr ng h p mu n m i ng i nghe u ng cà 24 i đ n đ làm phê không nói [ ? mà nói ? Gi i thích: ng t th [ ] ho c danh t đ t tr c Mu n tr t [ ] bi u th m c đích c a Gi i thích: Danh t đ t tr c [ ] ph i danh t Khi đ ng t đ c dùng v i ta g i ch hành đ ng th c a đ ng t Ví d , Ví d : đ cg i c a Tôi đ n Nh t đ h c v n hóa ng t th ây cách nói c a s "mu n làm" m t Cách nói dùng đ bi u th ý mu n c a b n thân ng i nói, đ h i v ý ki n c a ng i nghe Ngoài tr t dùng thay th ng t th chia cách t ng t nh tính t đuôi Ví d : Tôi mu n Nh t Tôi siêu th đ mua s m Tôi nhà hàng đ nt i Chú ý: Có th đ t tr c[ ] danh t ch s vi c đ c t ch c nh l h i, bu i hòa nh c Trong tr ng h p m c đích c a ng i nói xem l h i, nghe nh c v.v Ngày mai Tokyo đ xem l h i Tôi mu n n sushi 25 Hãy Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Gi i thích: M u câu đ c dùng ng i nói mu n nh v , sai n ho c khuyên nh ng i nghe Khi nói v i ng i không dùng m u v i ý sai n Ví d : Xin l i, ch cho cách đ c ch kanji M u câu dùng đ bi u th s đ c phép làm m t u N u m u câu thành câu nghi v n s đ c m t câu xin phép Khi tr l i ý cách tr l i t nh t ch i Ví d : c phép đ c sách ( ) Tôi hút thu c có đ c không? ? Tôi l y cu n sách có đ c không? ? Vâng, đ c Xin m i Xin vi t đ a ch tên vào ch Nh t đ nh đ n ch ch i Chú ý: Khi đ ngh làm vi c gì, đ t tr c - Xin l i Tôi e r ng không đ c nh VD1, nh v y s l ch s h n TH ch dùng - đ ng / không Gi i thích; M u câu đ c dùng mu n yêu c u đ ng làm m t vi c Ví d : Vì kh e nên đ ng lo cho 28 Không đ c làm ~ Gi i thích: M u câu bi u th ý ngh a "c m" hay "không đ c" làm m t vi c Dùng đ tr l i cho câu h i [ ng t th ?] Ví d : Không đ c đ u xe Vì khu v c c m đ u xe Xin đ ng ch p nh Tôi hút thu c ( xin ) đây có đ c không? ? Xin đ ng hút thu c b nh vi n 27 Gi i thích: Làm ~ đ Không, không đ c hút Chú ý: i v i câu h i [ ng t th c: ?], mu n nh n m nh câu tr l i Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html không đ c có th l c b [ ] mà ch tr l i [ , ng t th Cách tr l i không dùng v i ng i Th a cô, chúng em nói chuy n có đ c không? ? Không, không đ c 29 Không ph i, không c n ~ c ng đ c Gi i thích: M u câu bi u th r ng m t đ i t ng không ph i làm m t vi c Ví d : Ngày mai anh không đ n c ng đ c Không làm c ng đ Th y giáo không bi t ti ng Vi t, nên ph i nói ti ng Nh t 31 Gi i thích: ng t th Ph i ~ ghép v i Ví d : Tôi ph i vi t báo cáo b ng ti ng anh Tôi ph i h c hành ch m ch đ đ u t t nghi p vi t báo cáo ph i đ c tài li u c Không c n v i vàng nh th đâu 30 Ph i ~ Gi i thích: M u câu bi u th r ng m t đ i t ng ph i làm m t vi c mà không ph thu c vào ý mu n c a đ i t ng th c hi n hành đ ng L u ý m u câu không mang ý ngh a ph đ nh Ví d : Tôi ph i u ng thu c M i ngày ph i h c ti ng Nh t ti ng Chú ý: Có th dùng m u câu đ đ t câu h i c n ph i V y c n ph i h c đ n m y n m? ? 32 th không (ph i) Gi i thích: ng t th b Không thay b ng Có ngh a c n thi t làm làm Ví d : Tôi ph i n Tôi ph i ng tr c 10h Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Tôi ph i h c m i ngày Chú ý: M u câu t ng đ ng m u câu 35 Danh t hóa đ ng t Gi i thích: Trong m u câu tính t ch s thích, k n ng, n ng l c, ví d nh Tuy nhiên ng i ta s d ng m u câu đ bi u đ t v n nói 33 Ch Gi i thích: Di n t ý ngh a u không u khác Ngoài di n t ý ngh a ph đ nh ( không ) Ví d : Tôi ch cho m t anh bi t mà Thua khác đ thua anh y đ c dùng Ví d : Tôi thích nghe nh c Cô y nói ti ng Nh t gi i Tôi thích nuôi chó Ng i Nh t b nhanh c, ch không mu n Ch xem không mua c ng đ c 36 Danh t hóa đ ng t Gi i thích: Di n t danh t hóa đ ng t v i đ ng t s s d ng th nguyên d ng có ngh a quên 34 Vì Di n t danh t hóa đ ng t v i đ ng t Gi i thích: ?s s d ng th thông th ng c dùng đ n i hai câu thành m t câu có ngh a Anh bi t không? Câu bi u th lý cho câu M u câu dùng đ h i xem ng i nghe có C ng có th n i câu tr c, sau n i câu bi t đ c n i dung đ c bi u th ph n kèm theo tr c không? Ví d : Ví d : Vì bu i sáng b n nên không n sáng Tôi quên mua thu c Anh có xem tin t c vào bu i sáng không? ? Không, th i gian Tôi quên đóng c a s B n có bi t cô giáo m i tên Mei không? 10 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html ? B n có bi t ch Mai sinh em bé không? Cu n sách đ c ch a? V n ch a đ c ? ? 37 : Danh t hóa đ ng t Gi i thích: M u câu này, dùng đ thay th danh t bi u th đ v t, ng i, đ a m v.v đ nêu ch đ c a câu Ví d : Tháng m a nhi u nh t n m tháng Cùng n u ng th t vui Tôi đ c sinh Vi t Nam ? m t vùng quê nh c a 38 ã làm ~ Gi i thích: Di n t hành đ ng hoàn thành Ví d : ã làm t p xong ch a? ? ã n t i ch a? ? 39 V n ch a làm ~ Gi i thích: Di n t m t hành đ ng ch a hoàn thành nh ng có ý đ nh s làm Ví d : n c m ch a? V n ch a n Nguyên nhân c a tai n n v n ch a rõ Tôi v n ch a t ng n c B c m v n ch a kh i 40 So v i Gi i thích: Di n t s so sánh Ví d Nh t B n l n h n Vi t Nam mùa đông n m l nh h n mùa đông n m ngoái Chú ý: N1 N2 không dùng cho tính t d ng ph đ nh Sushi r h n tempura ph i không? ? Không, tempura đ c h n úng Sai N u mu n ph đ nh dùng tính t ng c ngh a ch không dùng th ph đ nh c a tính t 11 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html 41 Không b ng Gi i thích: Th hi n ý l y N2 làm chu n đ so sánh N1 không b ng N2 Ví d : Vi t Nam không l nh b ng Nh t B n 44 /~ Tr thành, tr nên Gi i thích: Di n t m t hành vi t ng lai s phát Anh Yamada nói ti ng Anh không gi i b ng sinh m t k t qu Anh Tanaka Ví d Vào tháng s tr thành th c s C n phòng tr nên m h n 42 : Gi ng v i ~, t ng t v i ~ Gi i thích: Di n t hai th gi ng c v b n ch t hình th c Ví d : Cu n sách nhà xu t b n v i cu n sách T n m sau, mùng 10 tháng s tr thành ngày ngh c a tr ng 45 Cho dù ~ c ng không Gi i thích: M u câu bi u th u ki n ng c, dùng Cho gi ng nh c a ng i m t hành đ ng m t hoàng n c nh nh t đ nh đáng ph i làm nh ng l i không làm, m t vi c đáng ph i x y nh ng l i không x y ra, ho c m t k t Chi c máy cát sét gi ng chi c nhà qu trái v i quan ni m thông th ng c a m i ng i Ví d : Cho dù giá r c ng không mua 43 Trong s nh t Gi i thích: Dùng đ ch ph m vi so sánh t v t tr lên Ví d : Trong mùa n m, thích nh t mùa xuân Trong s ch em ng Cho dù đ c l n c ng không th nh đ c Cho dù n tho i có ti n l i nh th nh ng c ng không s d ng Cho dù đói c ng không n i m nh t 12 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Cho dù rãnh c ng không ch i 46 ~ : Làm ~ làm, ~ Gi i thích; Dùng đ li t kê nhi u hành đ ng hay tính ch t c a s v t Ví d : Tôi thích b nghe nh c Dùng đ nói v ngh nghi p hay tình c nh c a Ví d : Tôi h c ti ng Nh t Tôi s ng Vi t Nam Em gái h c c p Siêu th có bán hoa Tôi bi t cô Mei Tu n tr c siêu th nhà sách Ch gái làm vi c ng Nai Cái c p to n ng Tôi s d ng n tho i c a công ty Nh t Ng i lúc c ng thân thi n vui tính Chú ý: Chúng ta dùng m u câu đ tr l i đ ch i ? Anh ta đ p trai thông minh 48 Có khi, th nh tho ng Gi i thích: Di n t m t s vi c x y tính th ng xuyên, lâu lâu, th nh tho ng m i x y Ví d : B n có th ng xem phim không? ? M t tháng siêu th vài l n 47 : V n Gi i thích: Di n t m t hành đ ng di n Di n t v m t tr ng thái ( k t qu c a m t hành đ ng) v n l i, v n ti p t c hi n t i Dùng đ nói v t p quán, thói quen ( t c nh ng hành vi đ c l p l p l i m t th i gian dài) N u m t thói quen 49 hay m t hành vi kh dùng th Có 13 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html không ? 51 Nh Gi i thích: Gi i thích: Di n t s vi c x y tính th ng Tr t đ c dùng mu n xuyên, lâu lâu, th nh tho ng m i x y li t kê danh t Tr t đ c dùng Ví d : đ li t kê m t s đ i t ng tiêu bi u (hai B n có không n sáng không? danh t tr lên) mà Chúng ta có th ? dùng tr t cu i danh t đ bi u B n có h c su t mà không đâu th rõ r ng có nh ng đ i t ng khác không? đ i t ng đ c nêu Ví d : ? bàn có sách vi t 50 ã t ng Gi i thích: Dùng đ ch m t hành đ ng t ng x y kh Ví d : Quy n sách h i bé t ng đ c r i Trong túi có ti n hình 52 B i ~ Gi i thích: Di n t lý khách quan, t nhiên, t t nhiên d n đ n nh th Khi s d ng s th hi n cách nói Tính đ n gi g p Yahashi l n nh nhàng, m m m i nên s không dùng đ n r i ph n sau c a câu th m nh l nh hay c m ch Ví d : Luy n t p nhi u nh v y nh ng c ng có lúc Vì tr i s p m a nên tr n đ u s d i l i th t b i Tôi t ng l t Vì mu n nên xin phép v tr c Vì b c m nên ngh làm Chú ý: Tr ng h p mu n th hi n câu h i v i ý "anh/ ch ~ t ng ch a?" ta thêm tr t [ ] vào sau m u câu B n đ n Nh t B n bao gi ch a? ? Chú ý; Phân bi t gi a Dùng nêu lên lý mang tính khách quan Vì xe buýt t i tr nên t i mu n 14 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html Dùng nêu lên lý mang tính ch quan Vì đói b ng nên n nhi u 53 : tr c ~ Gi i thích: Tr ng h p c a đ ng t : m u câu bi u th r ng đ ng tác đ ng t x y tr c đ ng tác đ ng t ng t th nguyên d ng, cho dù đ ng t có kh ho c t ng lai Tr ng h p c a danh t : dùng sau danh t ph i thêm vào sau danh t Danh t tr c 54 Sau ~, t ~ Gi i thích: M u câu dùng đ bi u th r ng hành đ ng đ ng t đ c th c hi n sau hành đ ng đ ng t k t thúc Th i c a câu th i c a đ ng t cu i quy t đ nh Ví d T ngh hè ch a l n đ n tr ng Sau v n c làm tr ng đ i h c Sau bu i h c k t thúc siêu th danh t bi u th ho c ám ch đ ng Chú ý: Nh th y ví d th đ i v i tác ch ng c a m nh đ ph dùng đ bi u th Tr ng h p c a l ng t ( kho ng th i ng t đ ng sau đ ng t ch hành đ ng gian): n u l ng t ( kho ng th i gian) không thêm Ví d : Ng i phía tr c ch Sato Phía tr c nhà ga m c lên m t nhà chung c l n Tr c ng th ng nghe nh c Tr c l p gia đình, mu n đám b n thân du l ch th a thích m t l n Th y giáo cách ti ng 55 Sau ~ Gi i thích: M u câu dùng đ di n t s vi c đ c th hi n đ ng t sau s vi c đ c bi u th đ ng t x y Ví d : Sau b n đ c xong cu n sách cho m n Sau xong vi c hát karaoke không? ? Chú ý: So v i ng t th m u câu 15 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html th hi n rõ h n trình t th i gian tr sau c a s vi c c 56 Khi ~ Gi i thích: Di n t m t tr ng thái hay m t s vi c di n đ ng th i V(tr c) Hành đ ng v sau x y tr c hành đ ng v tr c V(sau) Sau m t đ ng tác đ c th c hi n m t s vi c khác m i x y Ví d : Lúc r nh b n th ng làm gì? ? Lúc Tokyo s d ng xe buýt ch y đêm lúc x y h a ho n hay đ ng đ t xin đ ng s d ng thang máy 57 ? ~ không? Gi i thích Ch c ch n ~ ph i không? c dùng v i gi ng cao h n đ xác nh n s đ ng ý c a ng i nghe ng i nói ngh đ ng nghe có s hi u bi t v ch đ câu chuy n, k v ng ng i nghe s đ ng ý v i ý ki n c a Ví d : B n sinh viên, không? ? 58 Ch c h n ~, có l ~ Gi i thích; Dùng ng i nói nh n th y kh n ng ch c ch n 90% tr lên Ví d : Cu n sách ch c hay l m ! Ngh hè ch c không v quê ! 59 : Tôi ngh r ng Gi i thích: Chúng ta s d ng tr t đ bi u th n i dung c a Dùng đ bi u th s suy đoán, phán xét Khi phán đoán, suy xét v m t n i dung mang ý ngh a ph đ nh ph n tr c c a s ph đ nh Dùng đ bày t ý ki n Khi mu n h i v m t dùng m u câu ý không c n sau Cách bi u th s đ ng ý ho c không đ ng ý v i ng i khác Ví d : Tôi ngh hôm tr i s không m a Tôi ngh th y s đ n Tôi cho r ng chuy n anh y nói x o Tôi nh đ t bàn Máy vi tính ti n l i nh 16 Trung tâm Ngo i Ng Hà N i http://ngoainguhanoi.com/lop-hoc-tieng-nhat-o-ha-noi.html , c ng ngh th Tôi không ngh th 60 : Nói ~ Gi i thích: Chúng ta dùng tr t đ bi u th n i dung c a Khi trích d n tr c ti p ta đ nguyên ph n trích d n cho vào Khi trích d n gián ti p dùng th thông th ng tr c Th i c a ph n trích d n không ph thu c vào th i câu Ví d ; tr c n th ng nói [ chúc m i ng i ngon mi ng] anh y nói cô bé em gái c a Ông y b o đ ng c 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngư pháp tiếng anh phần 5, Ngư pháp tiếng anh phần 5, Ngư pháp tiếng anh phần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay