Bom vua coc khoan nhoi pile shaft grouting

14 308 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:43

Hiện nay móng cọc khoan nhồi được sử dụng như một giải pháp tất yếu cho các công trình cầu khẩu độ lớn ở nước ta. Để nâng cao sức chịu tải cọc, ngoài việc tăng độ sâu chôn cọc và đường kính cọc thì một hướng nghiên cứu đang được quan tâm là thực hiện xử lý đáy cọc sau khi đổ bê tông. các tác giả đã giới thiệu Công nghệ mở rộng làm sạch và bơm vữa để xử lý đáy cọc khoan nhồi. Trong bài này trình bày công nghệ bơm vữa sau để xử lý... PROJECT QUALITY MANAGEMENT SYSTEM HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN QUALITY WORKS PROCEDURE QUI TRÌNH THI CÔNG (Level Documentation) (Hồ sơ cấp độ 3) SHAFT GROUTING OF BORE PILES BIỆN PHÁP PHỤT VỮA THÀNH CỌC Project Name / Tên Dự án: Client Name: Chủ đầu tư: Procedure Ref No.: Qui trình số: Rev/Phiên bản: BVN-SWP-MOS-001 Status of Submission: Tình trạng đệ trình For Approval Để phê duyệt For Review Để soát xét X Date Issued: Ngày phát hành: 15/02/2017 For Construction Để thi công APPROVALS / PHÊ DUYỆT Prepared By / Biên soạn Reviewed By / Kiểm tra Approved By / Phê duyệt Sign: Chữ ký Sign: Chữ ký Sign: Chữ ký Name: Tên Desig: Chức vụ Date: Ngày Name: Tên Desig: Chức vụ Date: Ngày Name: Tên Desig: Chức vụ Date: Ngày REVISION RECORD BẢN GHI HIỆU CHỈNH Rev Phiên Date Ngày Section Phần 04.01.17 All 15.02.17 All By Bởi CONTROLLED DISTRIBUTION PHÂN PHÁT CÓ KIỂM SOÁT Amendment Sửa đổi Issued for approval Phát hành để phê duyệt Issued for approval Phát hành để phê duyệt Client Chủ đầu tư QAQA QLCL Project Management Quản lý DA       Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án SECTION MỤC Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi TABLE OF CONTENTS MỤC LỤC INTRODUCTION GIỚI THIỆU SCOPE PHẠM VI REFERENCES DOCUMENTS TÀI LIỆU THAM KHẢO RESPONSIBILITIES TRÁCH NHIỆM PROCEDURE TRÌNH TỰ THI CÔNG 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 GENERAL TỔNG QUAN MATERIAL AND MIX DESIGN VẬT LIỆU VÀ THIẾT KẾ CẤP PHỐI EQUIPMENT PREPARATION CHUẨN BỊ THIẾT BỊ MANCHETTE CRACKING MỞ ỐNG PHỤT VỮA GROUT INSTALLATION CÔNG TÁC PHỤT VỮA EQUIPMENT THIẾT BỊ DOCUMENT CONTROL & DISTRIBUTION QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ HỒ SƠ APPENDICES PHỤ LỤC 7.1 APPENDIX A/ PHỤ LỤC A: INSPECTION & TEST PLAN KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 7.2 APPENDIX B/ PHỤ LỤC B: QUALITY RECORDS/ HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 7.3 APPENDIX C/ PHỤ LỤC C: SHAFT GROUTING ILLUSTRATION MÔ TẢ PHỤT VỮA THÀNH CỌC 7.4 APPENDIX D/ PHỤ LỤC D: TECHNICAL DATA OF GROUT PUMP 60 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY BƠM VỮA KP60 7.5 APPENDIX E/ PHỤ LỤC E: DETAIL SAMPLE OF PACKER CHI TIẾT MẪU PACKER Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án 1.0 Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi INTRODUCTION GIỚI THIỆU This Quality Work Procedure (QWP) describes Quy trìnhthi công mô tả trình tự thi công, vật the construction procedures and the materials and liệu thiết bị cần thiết để tiến hành công tác equipment required in conducting shaft grouting of vữa thành cọc khoan nhồi a bored pile Note: Details of the procedures contained herein may be reviewed periodically and modified based on the actual site requirements Ghi chú: Chi tiết Quy trình thi công soát xét chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế công trường 2.0 SCOPE PHẠM VI This procedure shall apply to all BMMO Group companies Công tác vữa thành cọc áp dụng cho công ty thuộc tập đoàn Bauer Pile shaft grouting is generally performed to enhance the friction characteristics of the bored pile and provide a stiffer settlement response under working load conditions Công tác bơm vữa vào thành cọc nhằm tăng cường ma sát thành cọc giảm độ lún tác dụng tải trọng làm việc cọc 3.0 REFERENCES DOCUMENTS TÀI LIỆU THAM KHẢO Project Specifications (or Bauer's in-house  standards for Quality and approved constructions) Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án (hoặc tiêu  chuẩn nội Bauer cho quản lý chất lượng chấp thuận thi công xây dựng)   Các điều khoản điều kiện hợp đồng với bên giao thầu Contract Terms & Conditions agreed with Client 4.0 RESPONSIBILITIES The Bauer’s Operation and Project Management Team both shall be overall responsible for effective co-ordination and implementation of this Quality Work Procedure 5.0 PROCEDURE 5.1 General To facilitate the controlled injection of grout to the pile shaft surface, tubes are installed at the periphery of the pile from ground level to the bottom of the zone to be grouted Within each grout zone, “Manchettes” are prefabricated on the tube An injection packer incorporating effective seals above and below the Manchette location can then be introduced to the tube, thus systematically isolating the Manchettes and injecting a controlled volume of grout from the Tube-a-Manchette (TAM) pipe to the pile/soil TRÁCH NHIỆM Ban điều hành quản lý dự án Bauer có trách nhiệm tổng thể cho việc phối hợp thực quy trình thi công TRÌNH TỰ 5.1 Tổng quan Để thực công tác bơm vữa thành cọc, ống thép lắp phía lồng thép từ cao độ mặt đất đến đáy khu vực cần bơm vữa.Trong khu vực bơm vữa, lỗ “Manchettes” tạo ống thép.Nêm bơm vữa (Packer) gắn chặt phía vị trí bơm để kiểm soát lượng vữa bơm thành cọc thông qua lỗ ống thép.Packer bịt đầu cô lập lỗ bơm vữa bơm thể tích vữa yêu cầu thông qua lỗ vào khu vực tiếp xúc thành cọc đất Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi interface 5.2Materials and Mix Design 5.2.1 Materials 5.2 Vật liệu thiết kế cấp phối 5.2.1 Vật liệu The grout shall generally consist of Ordinary Portland Cement / Portland Cement Blended and prescribed additive(s) mixed with water by weight to meet the mix’s characteristic requirements The proposed mix design is as follows:  100kg cement  50 litres water  1.0 litre Sikament NN admixture Checking quality of mortar in each mixing batch: - Density: 1.7 – 1.85 g/ml (Density gauge) - Viscosity: 35 – 50 s (funnel 1000/1500cc ) Vữa bao gồm xi măng Portland PC / PCB phụ gia theo quy định pha với nước trộn để đạt yêu cầu kỹ thuật Grout cube compression strength at 28 days is greater than 20MPa Cường độ chịu nén mẫu vữa 28 ngày lớn 20Mpa The constituents of the grout mix shall be measured individually by weight or volume as appropriate A set of Six cubes (10x10x10cm) shall be prepared from each pile Three cubes for compressive strength testing 28 days and three for spare Thành phần cho mẻ trộn đo trọng lượng thể tích tương ứng Tổ hợp mẫu hình lập phương (10x10x10 cm) lấy cho cọc mẫu cho công tác nén 28 ngày mẫu cho lưu dự phòng Photo: Grout cube sampling Hình: Lấy mẫu vữa xi măng Photo: Grout cube strength test Hình: Thí nghiệm mẫu vữa xi măng 5.2.2 5.2.2 Lưu kho vật liệu Storage of Materials Cement shall be delivered to site in sealed bags and shall be accompanied by a manufacturer’s certificate stating type, date of manufacturing, composition and fineness All cement shall be carefully stored in waterproof conditions Cấp phối thiết kế vữa sau:  100 kg xi măng 50 lít nước   1.0 lit Sikament NN Kiểm tra chất lượng vữa mẻ trộn : - Tỉ trọng : 1.7 – 1.85 g/ml ( Cân tỉ trọng ) - Độ nhớt : 35 – 50 s ( phễu 1000/1500cc ) Xi măng đóng gói vận chuyển tới công trương kèm theo chứng xuất xưởng: ngày sản xuất, thành phần hóa học độ mịn.Xi măng bảo quản cẩn thẩn để ngăn ngừa thấm nước Ngoài xi măng chở tới công Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi Alternatively, cement can also transported to the trường xe bồn lưu kho công trường site by cement tanker and be stored in Silo silo tùy thuộc vào điều kiện công trường subject to site condition Any material which have been damaged, contaminated, deteriorated or not comply with the requirements of the Specification shall be rejected and they shall be removed from the site Bất vật liệu bị hư hỏng, nhiễm bẩn không với yêu cầu tiêu chuẩn dự án không sử dụng vận chuyển khỏi công trường 5.3 Equipment Preparation 5.3 Chuẩn bị thiết bị 5.3.1 Tube-a-Manchettes 5.3.1 Ống Manchettes (TAM) The Tube-a-Manchettes (TAM’s) consist of59.9mm nominal outer diameter black steel pipe of approximately 1.8 mm wall thickness Blank pipes are pre-fabricated into TAM’s and feed pipes Ống TAM ống thép đen tròn trơn có đường kính ngoài59.9mm với chiều dày khoảng 1.5mm Ống thép dùng cho gia công ống bơm vữa ống cấp vữa Quá trình chế tạo ống vữa có lỗ đường The fabrication process consists of drilling four no kính6-8 mmtrên mét dài dọc theo chiều dài of six to eight millimeter diameter holes at one- vữa bọc van cao su vị trí meter intervals along the TAM length and fitting a lỗ rubber valve at each of these locations 1.0 m Photo: Grouting pipe preparation Hình: Chuẩn bị ống vữa The TAM pipe is manufactured in lengths to suit grout zones as required Both TAM and feed pipes are fitted with a ten-centimeter coupling pipe at one end to facilitate ‘in-the-hole’ welding to adjacent pipes Number of pipes in pile cross section as follow: Shaft Number of Theo Diameter pipes Spacing (mm) (m) 1000 1.05 1200 0.94 1500 0.94 Photo: Grouting pipe fixed onto rebar cage Hình: Ống vữa lắp lồng thép Ống vữa chế tạo có chiều dài với chiều dài vữa yêu cầu Các đoạn ống vữa ống dẫnnối với bằngống măng xông chiều dài 10 cmvà hàn lại với trình hạ lồng thép cọc khoan nhồi Số lượng ống mặt cắt cọc sau: Đường kính Số lượng Khoảng cọc ống cách lý thuyết (m) (mm) 1000 1.05 1200 0.94 1500 0.94 1800 1.13 Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án 1800 2000 6 Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi 1.13 1.05 2000 1.05 Các bu-lông sử dụng để gắn ống thép vào Generally “U” Clamps are used to connect the phía lồng thép hạ với lồng pipes to the outside of the cage as it is lowered thép vào hố khoan Độ nghiêng ống kiểm into the borehole The alignment is checked and tra hàn lại hạ lồng thép the pipe welded in place Các ống xếp phía lồng Pipes will be placed at equal spacing around the thép với khoảng cách Các điểm bơm outside of the reinforcement cage Grout injection vữa bố trí khoảng cách 1.0 m dọc theo chiều points will be placed at approximately 1.0m dài bơm vữa distances vertically over the grout length Sau hoàn thành công tác đổ bê tông rút ống Upon the completion of concreting and the chống vách tạm khỏi hố đào, chiều sâu ống withdrawal of the temporary casing from the bored vữa đo lại thước dây Nếu có vật pile, the depth of the TAM’s is checked using a liệu lọt vào ống bơm đẩy weighted tape Should it be apparent that foreign nước đạt chiều sâu trước material has entered the pipes they will be flushed trước đổ bê tông cọc out with water until the full depth is achieved 5.3.2 Packer 5.3.2 Packers Vữa bơmtới vị trí lỗ bơm (Manchette) thông Grout is fed to the Manchette location via a half- qua ống Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE)đường inch internal diameter high-density polyethylene kính 0.5 inch (“HDPE”) pipe Phía cuối ống HDPE tiện ren nối với đầu A thread is cut at the end of the HDPE pipe such vữa.Các đầu bơm vữa bao gồmPackercó hai that it connects to the injection head The injection khúc trụ màng cao su trương nở có áp lựcnhờ head consists of a pneumatic packer, which vữa chặn lại vật liệu khác không xâm incorporates two inflatable bladders to seal the nhập vào phạm vi vùng cần bơm pressurized annulus through which the grout is injected Photo: Double packer Hình: Packer đôi Photo: Double parker in grouting tube Hình: Packer đôi ống vữa Một ống áp lực cao đường kính nhỏ lắp cạnh ống A small diameter high pressure hose attached to HDPE để bơm căng khúc trụ màng cao su thông the side of the grout feed pipe facilitates the qua bơm áp lực tay Áp lực vữa nằm khoảng 10-40bar Các màng cao su thường Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi inflation of the bladders via a hand pump Grout bơm căng lên máy bơm tayvới áp injection pressures are generally in the range of lực40-60 bar trước vữa 10-40 bars The bladders are normally inflated to approximately 40-60 bars prior to the injection of grout Packercó đường kính danh nghĩa phải nhỏ đường kính ống bơm vữa Nếu Packer bị The pneumatic packer shall have a nominal un- tắc cần lựa chọn Packer có đường kính nhỏ inflated diameter less than that of the TAM pipe Should passage of this packer be obstructed, it can be replaced with smaller unit Chi tiết mẫu Packer thể Phụ lục E Sample of detail Packeris given in Appendix E 5.4 Quá trình mở ống vữa 5.4 Tại vị trí vữa van cao su đóng kín mở thông bơm nước nhằm tạo đường dẫn cho vữa qua bước Manchette Cracking At each Manchette location the annulus between the packer seals is closed and water is pumped through the Manchette effectively creating a passage through the concrete for the later injection of grout Water cracking must be carried out after the pile concrete has set but prior to excessive hardening In practice, the start of water cracking proves most effective approximately 9hrs -12hrs after the completion of concreting Following the “water cracking” process TAM’s are again checked for depth and cleaned if necessary Records of the “water cracking” procedure shall be maintained (BVN-PM-QR62) Upon completion of water cracking, top of the Manchette pipe will be cover to avoid foreign material intruding Photo: Water cracking pressure Hình: Áp lực mở ống vữa 5.5 Grout Installation Mở ống vữa tiến hành sau đổ bê tông cọc trước lúc bê tông cứng Thực tế, thời gian mở ống vữa tối thiểu khoảng9h đến12h sau đổ bê tông xong Sau hoàn thành công tác mở, ống đo lại chiều sâu vệ sinh (nếu cần thiết) Tất trình mở ống vữa ghi lại biểu mấu (BVNPM-QR62) Sau hoàn thành công tác mở ống vữa, đầu ống vữa bịt lại nhằm tránh vật liệu lọt vào ống Photo: Hand pump T-50 K for Packer inflation Hình: Bơm tay T-50 để làm căng Packer 5.5 Công tác vữa Sau công tác mở ống vữa kết thúc, công Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi tác vữa tiến hànhtrong vòng 14 At a predetermined time after “water cracking” has ngày từ mở lỗ vữa Nắp bịt đầu ống lấy độ sâu ống vữa kiểm tra been affected, grout installation can commence Packer hạ xuống độ sâu cần vữa, bơm within 14days from date of water cracking căng Packer bắt đầu bơm tay, sau vữa Temporary caps are again removed and depths lượng vữa yêu cầu bơm qua Manchette checked Packer then is lowered to the designer vào bề mặt tiếp xúc thành cọc đất injection location, inflation of Packer can be Tiêu chí dừng bơm Manchette sau: commenced via hand pump, the required volume of grout is then injected through the Manchette to the pile/soil interface Grout injection refusal criteria at each Manchette  Thể tích vữa bơm tối đa 35 liters/m2, is as following:  Maximum injected grout volume is 35  Áp lực bơm vữa đạt 40 bar liters/m2, or  40 bar grout pressure is achieved Photo: Pile shaft grouting setup Hình: Lắp đặt hệ thống vữa thành cọc Photo: Pile shaft grouting schematic Hình: Sơ đồ vữa thành cọc Records of grout injection procedure shall be maintained (BVN-PM-QR63) 5.6 Equipment The following equipment will be used for the operation:  Grout Mixer: ZM1 or MVAC3000  Grout Pump: KP60  Hand Pump T-50K  Double Packers Tất trình vữa ghi lại biểu mấu (BVN-PM-QR63) 5.6 Thiết bị Những thiết bị sau sử dụng cho công tác vữa thành cọc:  Máy trộn vữa: ZM1 MVAC3000  Máy bơm vữa: KP60  Máy bơm tay T-50K  Packer  Đồng hồ đo áp lực Project Quality Management System Hệ thống quản lý chất lượng dự án Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi  Pressure gauge Number of equipment is selected subject to program of works Số lượng thiết bị lựa chọn phụ thuộc vào tiến độ thi công 6.0 PHÂN BỔ VÀ KIỂM SOÁT HỒ SƠ 6.0 DOCUMENT CONTROL &DISTRIBUTION The flow of information and control of documentation on the site will follow the procedures laid down in the Project Quality Plan All documents, which are to be transmitted to the Client for verification and/or approval, will be passed under cover of the “Document Transmittal Sheet” Tất thông tin quản lý tài liệu tuân theo quy trình thể trongQuy trình quản lý chất lượng dự án Tất tài liệu chuyển đến Bên giao thầu để xác nhận chấp thuận thông qua giấy giao nhận hồ sơ theo mẫu “Giao nhận hồ sơ” APPENDIX A PHỤ LỤC A INSPECTION & TEST PLAN KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU APPENDIX B PHỤ LỤC B QUALITY RECORDS HỒ SƠ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ( ĐÍNH KÈM TRONG HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG ) APPENDIX C PHỤ LỤC C SHAFT GROUTING ILLUSTRATION MÔ TẢ PHỤT VỮA THÀNH CỌC APPENDIX D PHỤ LỤC D TECHNICAL DATA OF GROUT PUMP 60 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY BƠM VỮA KP60 APPENDIX E PHỤ LỤC E DETAIL SAMPLE OF PACKER CHI TIẾT MẪU PACKER ... liters/m2, or  40 bar grout pressure is achieved Photo: Pile shaft grouting setup Hình: Lắp đặt hệ thống vữa thành cọc Photo: Pile shaft grouting schematic Hình: Sơ đồ vữa thành cọc Records of... dự án 1.0 Quality Work Procedure/ Quy trình thi công: Method statement forpile shaft grouting Biện pháp vữa thành cọc khoan nhồi INTRODUCTION GIỚI THIỆU This Quality Work Procedure (QWP) describes... thiết bị cần thiết để tiến hành công tác equipment required in conducting shaft grouting of vữa thành cọc khoan nhồi a bored pile Note: Details of the procedures contained herein may be reviewed
- Xem thêm -

Xem thêm: Bom vua coc khoan nhoi pile shaft grouting, Bom vua coc khoan nhoi pile shaft grouting, Bom vua coc khoan nhoi pile shaft grouting

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay