Tieu luan tu tuong HCM doan ket

19 17 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:24

MỤC LỤC Nắm vững quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết vận dụng Đảng ta nhiệp đổi mới, hiểu nêu số kỹ tổ chức, tập hợp đoàn kết Củng cố niềm tin vào tảng tư tưởng Đảng, rèn luyện ý thức học tập hưởng ứng tích cực, hiệu vận động “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạnh thời kỳ B NỘI DUNG .3 C KẾT LUẬN 17 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài tiểu luận Đại đoàn kết nội dung bật, xuyên suốt tư tưởng thực tiễn Hồ Chí Minh Việc nắm vững quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết vận dụng Đảng ta nghiệp đổi quan trọng, hiểu biết vận dụng sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh nghiệp đổi đất nước từ có kỹ tổ chức, tập hợp đoàn kết, củng cố niềm tin thân, đồng chí, đồng nghiệp nhân dân vào tảng tư tưởng Đảng, rèn luyện ý thức học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hưởng ứng tích cực hiệu vận động, vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Tuy nhiên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đứng trước thách thức mới: Lòng tin vào Đảng, Nhà nước chế độ phận nhân dân giảm sút, bất bình bất công xã hội, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí phổ biến nghiêm trọng, kỷ cương phép nước nhiều lúc, có nơi không nghiêm, vấn đề đạo đức xã hội, trật tự an toàn xã hội phức tạp…, nhiều nguyên nhân Qua tiếp thu chuyên đề tự chọn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết nghiệp đổi mới, mạnh dạn viết Tiểu luận với đề tài "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết Nghệ An nghiệp đổi mới” vận dụng khối kiến thức số 05 – Chuyên đề tự chọn Mục đích Đánh giá thực trạng chung, nêu kết quả, tồn hạn chế khối đại đoàn kết thời kỳ đổi cách mạng Việt Nam Nghệ An Làm rõ kiến thức, kỹ năng, tư tưởng việc vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh nghiệp đổi Hiểu nắm quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết, đề xuất số biện pháp thực Giới hạn Nhận thức tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, vận dụng vào nghiệp đổi Đảng ta cụ thể tỉnh Nghệ An Phương pháp nghiên cứu Trên sở lý luận, kết hợp sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết nghiệp đổi Đảng, liên hệ tỉnh Nghệ An, đề xuất số biện giải pháp tổ chức thực Ý nghĩa thực tiễn Nắm vững quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết vận dụng Đảng ta nhiệp đổi mới, hiểu nêu số kỹ tổ chức, tập hợp đoàn kết Củng cố niềm tin vào tảng tư tưởng Đảng, rèn luyện ý thức học tập hưởng ứng tích cực, hiệu vận động “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạnh thời kỳ Cấu trúc tiểu luận: Có phần chính, mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo (chi tiết mục lục) B NỘI DUNG Cơ sở lý luận nội dung nghiên cứu 1.1 Vị trí, vai trò đại đoàn kết cách mạng Việt Nam Đại đoàn kết nội dung bật, xuyên suốt tư tưởng hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh Theo số liệu thống kê cho thấy Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập), đề cập đến vấn đề đại đoàn kết chiếm tỷ lệ 40%, số Bác nhiều lần nói đến đoàn kết, đại đoàn kết, 19 lần “Diễn văn kỷ niệm Quốc khánh năm 1957”… Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh tư tưởng bản, quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Đó chiến lược tập hợp lực lượng tập hợp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn toàn dân tộc đấu tranh với kẻ thù dân tộc, giai cấp Dù hoàn cảnh, thời kỳ, giai đoạn cách mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, phương pháp tập hợp lực lượng, đối tượng khác nhau, đại đoàn kết phải nhận thức vấn đề sống cách mạnh, chiến lược bất di, bất dịch Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, từ Đảng đời đến nay, Hồ Chí Minh Đảng ta thi hành đường lối đại đoàn kết quán, đắn, có hình thức tổ chức phù hợp, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh vô địch cho cách mạng Để chiến thắng kẻ thù xây dựng xã hội thành công, theo Hồ Chí Minh cần phải đoàn kết lực lượng Người khẳng định: “Đoàn kết lực lượng mạnh nhất”, “Đoàn kết sức mạnh vô địch”, “Đoàn kết sức mạnh, then chốt thành công” Đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ thắng lợi lớn Hồ Chí Minh nhận định: “Nhờ đại đoàn kết mà nhân dân Việt Nam đánh thắng chủ nghĩa thực dân, làm Cách mạng Tháng Tám thành công kháng chiến thắng lợi Nhờ đại đoàn kết toàn dân mà nước Việt Nam định thống nhất”, Người khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Đoàn kết nhiệm vụ hàng đầu Đảng cách mạng Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết không đơn phương pháp tập hợp, tổ chức lực lượng yêu nước, cách mạng, mà cao nhiệm vụ hàng đầu Đảng cách mạng Để đạt mục đích, nhiệm vụ Đảng cách mạng tập hợp, đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân, hình thành nên khối đại đoàn kết dân tộc to lớn, mạnh mẽ Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đoàn kết điểm mẹ Điểm mà thực tốt đẻ cháu điều tốt” Do vậy, đại đoàn kết phải điểm xuất phát, sợi đỏ xuyên suốt toàn đường lối, chủ trương Đảng ta 1.2 Nội dung đại đoàn kết - Lực lượng đại đoàn kết + Lực lượng đại đoàn kết dân tộc: Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại đoàn kết tức trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta công nhân, nông dân tầng lớp nhân dân lao động khác Dó gốc đại đoàn kết Nó nhà, gốc Nhưng có nền, gốc tốt, phải đoàn kết tầng lớp nhân dân khác” Theo Hồ Chí Minh lực lượng đoàn kết dân tộc, bao gồm gia cấp, tầng lớp xã hội, ngành, giới, lứa tuổi, dân tộc sống lãnh thổ Việt Nam, đồng bào tôn giáo, đảng phái,… hợp thành khối đại đoàn kết rộng rãi Trong khối đại đoàn kết đó, Hồ Chí Minh nêu rõ: Nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc khối liên minh công – nông + Lực lượng đại đoàn kết quốc tế: Hồ Chí Minh xác định lực lượng đoàn kết quốc tế bao gồm: Phong trào Cộng sản công nhân quốc tế; Phong trào hòa bình, dân chủ tiến giới - Hình thức tổ chức đại đoàn kết + Đoàn kết toàn dân tộc: Hình thức tổ chức đoàn kết theo Hồ Chí Minh đoàn kết Mặt trận thống Mặt trận liên minh trị nhằm đoàn kết rộng rãi tổ chức yêu nước vào khối thống nhất, đấu tranh độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Mặt trận phương tiện thực mục đích đại đoàn kết Hồ Chí Minh yêu cầu: Mặt trận phải lấy khối liên minh công-nông-trí làm tảng; Khối đoàn kết Mặt trận củng cố phát triển bền chặt Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo Đảng lãnh đạo thông qua phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, thông qua tổ chức sở Đảng đội ngũ đảng viên; Đảng thể lãnh đạo theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ + Đoàn kết quốc tế: Tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ quốc tế, Hồ Chí Minh xây dựng hình thức Mặt trận đoàn kết quốc tế phù hợp đạt hiểu Đối với nước láng giềng, chung kẻ thù nguyện vọng độc lập dân tộc, Hồ Chí minh xây dựng Liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương (Việt Nam-Lào-Cămpuchia), lập Mặt trận Thống dân tộc Việt-MiênLào kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược Xây dựng Liên minh hữu nghị hợp tác tương trợ với nước xã hội chủ nghĩa anh em, tranh thủ giúp đỡ chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, hòa bình, nghĩa nhân dân ta, tinh thần “Bốn phương vô sản anh em” Đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý giới, Hồ Chí Minh xây dựng Mặt trận đoàn kết với phong trào hòa bình, dân chủ tiến giới 1.3 Nguyên tắc đại đoàn kết - Đại đoàn kết phải xây dựng sở thống lợi ích quốc gia dân tộc với quyền lợi tầng lớp giai tầng xã hội Theo Hồ Chí Minh, thực đại đoàn kết dân tộc phải sở nhận thức giải tốt mối quan hệ cốt lõi dân tộc giai cấp Dân tộc – giai cấp thể thống biện chứng, Dân tộc tổng thể, giai cấp phận Hồ Chí Minh tìm mẫu số chung để đoàn kết toàn dân tộc, Độc lập tự Chân lý “Không có quý độc lập tự do” vừa mục tiêu, động lực Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam, chìa khóa vạn năng, điểm hội tụ thắng lợi chiến lược Đại đoàn kết Hồ Chí Minh - Tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu quyền lợi nhân dân Hồ Chí Minh kế thừa nâng cao tư trị truyền thống dân tộc “Nước lấy dân làm gốc”, quán triệt nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin “Cách mạng nghiệp quần chúng” Dân gốc rễ, tảng đại đoàn kết; Dân chủ thể đại đoàn kết; Dân nguồn sức mạnh vô tận, vô địch khối đại đoàn kết; Dân chỗ dựa vững Đảng Cộng sản hệ thống trị - Đại đoàn kết cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết lâu dài chặt chẽ Hồ Chí Minh nhận thức đoàn kết tập hợp lâu dài, bền vững lực lượng xã hội có định hướng, có tổ chức, có lãnh đạo; Đoàn kết lập trường vô sản, theo cờ chủ nghĩa Mác-Lênin, có tổ chức, lãnh đạo Đảng Cộng sản - Đại đoàn kết phải chân thành, thẳng thắn, thân ái; đòa kết phải gắn với tự phê phê bình Hồ Chí Minh xóa bỏ thành kiến, tập hợp lực lượng, lôi kéo họ với dân tộc, vừa thể lòng nhân ái, khoan dung, vừa đấu tranh để củng cố đoàn kết Người nói: “Đoàn kết thực nghĩa vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học tốt nhau, phê bình sai phê bình lập trường thân ái, nước, dân” 1.4 Phương pháp đại đoàn kết - Phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, để thức tỉnh người, họ tự nguyện, tự giác đoàn kết thành khối Nội dung tuyên truyền vừa phải đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi quần chúng, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng; Hồ Chí Minh yêu cầu ngắn gọn, dễ hiểu, vừa trí thức, bình dân, vừa sâu sắc, vừa giản dị, dùng ngôn ngữ thông thường, gần với người dân Việt Nam; Người phải nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm - Phương pháp tổ chức cần khoa học Đó phương pháp xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống trị, bào gồm: Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể quần chúng Đảng hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết, phải đề đường lối đại đoàn kết đắn, Đảng phải đoàn kết, thống tư tưởng hành động; Nhà nước người tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động đời sống xã hội, chủ trương, sách, việc làm Nhà nước tác động trực tiếp đến sống, lợi ích, tâm tư, tình cảm nhân dân; Mặt trận đoàn thể quần chúng vỏ vật chất khối đại đoàn kết, sợi dây gắn kết Đảng với dân 1.5 Phương pháp xử lý giải mối quan hệ Phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh kết hợp đồng bộ, hiệu giải pháp, nhằm mở rộng đến mức cao trận tuyến cách mạng thu hẹp đến mức tối đa trận tuyến thù địch Xử lý khoa học mối tương quan lực lượng ba tuyến: Cánh mạng – trung gian – phản cách mạng; Kết hợp chiến lược sách lược, cứng rắn nguyên tắc mềm dẻo biện pháp, thực phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” 1.6 Đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng giới, coi cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới Đoàn kết dân tộc sở để thức đoàn kết quốc tế Theo Hồ Chí Minh, cần: Xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác với dân tộc gia cấp vô sản nước Chính sách đoàn kết quốc tế hòa bình, hữu nghị hợp tác với tất nước nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau; Đề cao độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ đến mức cao đồng tình ủng hộ nhân dân giới Thực trạng khối đại đoàn kết thời kỳ đổi 2.1 Đánh giá tình hình chung - Tình hình giới thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường Hòa bình, hợp tác phát triển xu lớn, tranh chấp, xung đột, chiến tranh, khủng bố diễn gay gắt, nhiều nơi, an ninh nhiều vấn đề (tài chính, lượng, biến đổi khí hậu,…) diễn biến phức tạp, cần có hợp tác giải Toàn cầu hóa cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh, thúc đẩy hình thành xã hội thông tin, kinh tế tri thức; kinh tế giới khó khăn, bất ổn, cạnh tranh, giành giật tài nguyên, thị trường, công nghệ, nguồn lực, vốn gay gắt Cuộc đấu tranh giai cấp dân tộc tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhiều bất ổn khu vực, tồn nhiều nhân tố gây ổn định, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo diễn phức tạp - Tình hình nước, tỉnh Nghệ An: + Bước vào thời kỳ đổi đất nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tình hình bối cảnh nêu tạo thời thách thức đan xen nghiệp đổi đất nước, tỉnh Tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh Đảng ta quán triệt, vận dụng thể Văn kiện Đại hội Đảng, đặc biệt từ Đại hội VI đến Đại hội XI, kể Văn kiện (dự thảo) chuẩn bị trình Đại hội XII số Nghị chuyên đề xây dựng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; Đảng Nghệ An kế thừa tinh thần Đảng, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương Đảng ta vào Văn kiện kỳ Đại hội, Văn kiện Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 vừa tổ chức thành công, thực có hiệu Nghị Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”, tạo chuyển biến tích cực nhận thức hành động hạn chế khiếm khuyết cần phải khắc phục, cần tập trung giải rút kinh nghiệm cách nghiêm túc để tiếp tục củng cố, xây dựng đoàn kết thực Đảng + Thành tựu kinh nghiệm sau 30 năm đổi tạo lực, sức mạnh tổng hợp to lớn lĩnh vực, tình hình kinh tế-xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, có đà tăng trưởng; Những hạn chế, yếu lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hệ thống trị dần khắc phục; Nhân dân phát huy tốt truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa Tuy nhiên nước ta nói chung tỉnh Nghệ An nói riêng đứng trước nhiều thách thức, thời lớn đan xen, tác động, diễn biến phức tạp: Nguy tụt hậu, tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng gây bất bình làm giảm lòng tin nhân dân; Biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn biến phức tạp Các lực thù địch thực nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng làm thay đổi chế độ trị nước ta; Ở địa phương Nghệ An nôi phong trào cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng nên tình hình lợi dụng, kích động tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tệ nạn xã hội, nơi diễn nhiều vụ việc, vụ án lớn, lại vùng đặc thù, có biên giới tiếp giáp với Lào, vùng Tây Nghệ An vấn đề quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiền ẩn phức tạp 2.2 Những mặt đạt Thực chủ trương, đường lối Đảng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, quyền làm chủ nhân dân tham gia quản lý lĩnh vực (nhà nước, kinh tế, xã hội,…) bước phát huy, tích cực động viên nhân dân phấn khởi đẩy mạnh sản xuất, thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh Việc tập hợp nhân dân hiệu quả, nhiều hình thức, đa dạng, có bước phát triển Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên mở rộng, vai trò, vị trí xã hội nâng cao, nội dung hoạt động phong phú, thiết thực hơn, lôi đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia vận động, phòng trào thi đua yêu nước Khối đại đoàn kết dân tộc tảng liên minh công-nông-trí tiếp tục mở rộng, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định trị xã hội đất nước Thực tốt sách đối nội, đối ngoại có hiệu 2.3.Những hạn chế Khối đại đoàn kết toàn dân tộc đứng trước thách thức mới: Lòng tin vào Đảng, Nhà nước chế độ phận nhân dân giảm sút, bất bình bất công xã hội, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí phổ biến nghiêm trọng, kỷ cương phép nước nhiều lúc, có nơi không nghiêm, vấn đề đạo đức xã hội, trật tự an toàn xã hội phức tạp Các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, việc giải mối quan hệ dân tộc, tôn giáo vấn đề tiềm ẩn phức tạp, Tây Nghệ An, vụ việc liên quan 10 giáo dân vừa qua Nghệ An Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận đoàn thể, tổ chức xã hội nhiều hạn chế Nguyên nhân chưa phân tích dự báo đầy đủ biến đổi cấu giai cấp- xã hội mâu thuẫn nảy sinh nhân dân, chưa có chủ trương khắc phục đắn, kịp thời, xem nhẹ công tác dân vận, hệ thống trị sở yếu nhiều mặt; số nơi đoàn kết, phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, chí thoái hóa, biến chất, làm giảm vai trò hạt nhân lãnh đạo đoàn kết tổ chức Đảng Một số chủ trương, sách Nhà nước chưa thể đầy đủ quam điểm đại đoàn kết toàn dân tộc, thực nhiều thiếu sót Hoạt động Mặt trận đoàn thể nhân dân có nơi hình thức, nặng hành chính, xa dân Ảnh hưởng mặt trái kinh tế thị trường, suy thoái lối sống đạo đức, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, ý thức công dân, ý thức chấp hành kỷ cương, sách pháp luật phận nhân dân yếu Các lực thù địch sức phá hoại khối đoàn kết nhân dân ta, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để kích động, gây ly gián, chia rẽ nội Đảng, Nhà nước nhân dân Một số biện pháp vận dụng phát triển tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh điều kiện Quán triệt tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống quý báu dân tộc, Đảng ta coi trọng đại đoàn kết vấn đề chiến lược, nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, có ý nghĩa định đảm bảo cho nghiệp cách mạng Bước vào thời kỳ mới, tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh vận dụng phát triển lên tầm cao 3.1 Mục tiêu Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững độc lập, thống Tổ quốc, thực thắng 11 lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội 3.2 Quan điểm Đại đoàn kết toàn dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; Lấy mục tiêu giữ vững độc lập thống Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, tin cậy lẫn hướng tới tương lai; Bảo đảm công bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, đáng, hợp pháp cho giai cấp, tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội Thực dân chủ gắn với kỷ cương, phòng chống thâm nhũng, quan liêu, lãng phí, tăng cường bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tự lực tự cường xây dựng đất nước; Đảng hạt nhân lãnh đạo nhiều hình thức, biện pháp Chủ trương Đảng, sách Nhà nước có ý nghĩa hàng đầu; Thực quán đường lối đoàn kết quốc tế độc lập tự chủ, hòa bình hơp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, với phương châm: Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hoà bình độc lập phát triển 3.3 Nguyên tắc Đoàn kết tòa dân phải giải hài hòa quan hệ lợi ích thành viên xã hội; Đảng hạt nhân, sở vững để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Tin dân, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải khó khăn vướng mắc nhân dân, làm tốt công tác dân vận, có chế pháp luật để nhân dân bày tỏ kiến, nguyện vọng thực quyền làm chủ thực sự; Đoàn kết quốc tế phải sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, hợp tác bình đẳng có lợi 12 3.4 Một số biện pháp a) Xây dựng sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Bao gồm sách chung, phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách vùng miền Phát triển lĩnh vực, dịch vụ xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Phát huy dân chủ, giữ kỷ cương, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc quyền, đặc lợi, thực phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Các sách giai cấp, tầng lớp xã hội, quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp, xây dựng phát huy vai trò giai cấp nông dân chủ thể trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, giỏi, có đạo đức, trách nhiệm xã cao; làm tốt công tác giáo dục trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho hệ trẻ; nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ; Phát huy truyền thống đội cụ Hồ Cựu chiến binh tham gia xây dựng Đảng, làm kinh tế giỏi; quan tâm chăm sóc sức khỏe điều kiện cho người cao tuổi; Thực bình đẳng dân tộc, chống âm mưu chia rẽ; Hoàn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo; Tăng cường hợp tác, hữu nghị với đồng bào định cư nước ngoài, em xa quê b) Xây dựng tổ chức Đảng sạch, vững mạnh để Đảng thực hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết dân tộc Tiếp tục thực tốt Nghị Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”; Đổi phương thức 13 lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò Mặt trận đoàn thể nhân dân, xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, nòng cốt tổ chức, phòng trào, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng c) Phát huy mạnh mẽ vai trò quyền Nhà nước việc thực sách đại đoàn kết dân tộc Không ngừng hoàn thiện chế dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện, trách hình thức, vi phạm, coi nhẹ dân chủ, gắn dân chủ với thực thi nghiêm pháp chế xã hội chủ nghĩa; Cải cách hành phục vụ nhân dân; Nhà nước phối hợp Mặt trận đoàn thể, tạo điều kiện để thực tốt phản biện xã hội, làm tốt vai trò giám sát, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng nhân dân, góp phần xây dựng bảo vệ quyền sạch, vững mạnh; Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức cho cán quyền cấp, xây dựng phong cách, phương thức công tác cán bộ, công chức phù hợp đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu tăng cường khối đại đòa kết dân tộc, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm d) Mở rộng đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị thế, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân; Xây dựng cộng đồng dân cư tự quản tận thôn, bản, tổ dân phố, tổ tự quản, hoạt động theo hương ước, quy ước không trái pháp luật, tăng cường hướng sở, gần dân, quan tâm tất đối tượng, vùng miền, vùng dân tộc, vùng có giáo dân, vùng đặc thù khác, tăng cường vận động, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc cộng đồng dân cư e) Tăng cường công tác trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 14 Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mở rộng, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội, ý thức cộng đồng tầng lớp nhân dân; Giáo dục ý thức chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống Đảng tận tổ chức sở Đảng; Củng cố tăng cường tổ chức làm công tác trị, tư tưởng; phát huy vai trò tích cực phương tiện thông tin đại chúng, loại hình văn hóa, nghệ thuật, quan tâm lực lượng tuyên truyền miệng vùng dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa; Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước Huy động hệ thống trị vào cuộc, tổ chức có hiệu vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, tổ chức tốt vận động toàn dân đoàn kết phấn đấu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh f) Giữ vững môi trường hòa bình tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới; góp phần tích cực vào đấu tranh chunh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đưa quan hệ quốc tế có vào chiều sâu, ổn định, bền vững; Phát triển mối quan hệ với tất nước, vùng lãnh thổ giới tổ chức quốc tế; Giải bất đồng, tranh chấp thông qua thưng lượng, hòa bình, tôn trọng lẫn có lợi Củng cố tăng cường, mở rộng quan hệ với Đảng, phong trào độc lập dân tộc, cách mạnh tiến giới; Phát triển đối ngoại nhân dân “chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả”, tích cự tham gia diễn đàn hoạt động nhân dân giới, góp phần đấu tranh hòa bình, phát triển, công bằng, bền vững, dân chủ tiến bộ; chủ động tham gia đấu tranh quyền người; Kiên quyết, liệt làm thất bại âm mưu hành động xuyên tạc, lợi dụng vấn đề (dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo,…) hòng can thiệp vào công việc nội bộ, 15 xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh ổn định trị nước ta g) Đối với Nghệ An Cùng chung biện pháp nêu trên, riêng Nghệ An cần phát huy lợi địa phương có truyền thống cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều người ưu tú; Triển khai Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVIII vừa qua, sớm đưa vào sống chủ trương, sách mới, bám sát Nghị 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An Tranh thủ ý kiến nhà khoa học, nhân sỹ, tri thức, bậc lão thành cách mạng, Hội đồng hương tỉnh Nghệ An khắp miền tổ quốc nức ngoài, ý kiến tầng lớp nhân dân để đưa chủ trương, sách khoa học, phù hợp thực tiễn; Phát huy lợi địa phương để phát triển kinh tế theo vùng, thu hút đầu tư, thực xây dựng Nông thôn bền vững, xây dựng đô thị văn minh, phát triển khu công nghiệp, gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008, TW Đảng; Tỉnh ủy Nghệ An cần quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng, từ công tác tư tưởng đến công tác dân vận, tổ chức, kiểm tra chăm lo công tác xây dựng Đảng, tạo đồng thuận, đoàn kết, thống để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ chung Mục tiêu tổng quát tỉnh Nghệ An đề nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, thống nhất; huy động phát huy nguồn lực, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khu vực phía Bắc, tạo sở để đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bước đại; đời sống vật chất tinh thần 16 nhân dân nâng cao; có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh; trật tự an toàn xã hội bảo đảm Bên cạnh cần quan tâm giải tốt vấn đề thuộc lĩnh vực nhạy cảm, gây cản trở, có tiềm ẩn phức tạp Nghệ An, như: Thủ tục hành chính, vấn đề liên quan đất đai dự án, vấn đề dân tộc vùng Tây Nghệ, vùng biên giới, vùng đồng bào có đạo,…; Tăng cường công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác an sinh xã hội, môi trường Một số kiến nghị, đề xuất - Đảng, Nhà nước ta cần tập trung có chủ trương, sách đắn, kịp thời, khoa học, phù hợp thực tiễn sống người dân, thực hiệu sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin nhân dân với Đảng, với chế độ - Để cách mạng Việt Nam thành công nghiệp đổi cần thực hiện, vận dụng sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh, đoàn kết phải thực sự, phát huy dân chủ thực gắn với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa - Các địa phương, Nghệ An cần phát huy nội lực, tự lực tự cường, xây dựng khối đoàn kết, động, biết tranh thủ chớp lấy thời cơ, biết chọn khâu đột phá phù hợp với hoàn cảnh lịch sử địa phương, chọn điểm nhấn Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thi đua phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống trị lớn mạnh C KẾT LUẬN Đoàn kết dân tộc truyền thống Kế thừa phát huy truyền thống đó, Hồ Chí Minh Đảng ta coi trọng củng cố không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác Sự nghiệp đổi xây dựng đất nước bối cảnh mở cửa, hội nhập, giao lưu với giới đại, tình hình 17 quốc tế có nhiều biến động khôn lường, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời thực công nghiệp hóa, đại hóa nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cần có đoàn kết thống cao độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đại đoàn kết dân tộc tư tưởng lớn, có giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc với cách mạng nước ta Đoàn kết học hàng đầu có tính chiến lược, định thành công Biết đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, không đoàn kết, chia rẽ thất bại; Đoàn kết phải có nguyên tắc, mục tiêu lợi ích chung Không đoàn kết chiều, đoàn kết hình thức, thời; Đoàn kết tổ chức, thông qua tổ chức để tạo sức mạnh Đoàn kết (cá nhân tổ chức) không tách rời; Đoàn kết phải có nội dung thích hợp với địa phương, tổ chức, thời kỳ Đoàn kết sách tập hợp tầng lớp nhân dân; Đoàn kết liền với bao dung, thực tính nhân đạo cao cả, hướng tới tương lai; Lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết nhiệm vụ Đảng, biện pháp phát huy sức mạnh Đảng, toàn dân tộc; Muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải thực đoàn kết Đảng; Thực đồng đoàn kết Đảng - đoàn kết toàn dân - đoàn kết quốc tế; Đoàn kết chủ trương, sách Đảng Nhà nước bảo vệ tôn trọng lợi ích thành viên cộng đồng quốc gia, dân tộc, quốc tế Những hiểu biết, nội dung, biện pháp làm sáng tỏ việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết cách mạng Việt nam Nghệ An nghiệp đổi D TÀI LIỆU THAM KHẢO - Các tác phẩm Hồ Chí Minh: Đường cách mệnh (Hồ Chí Minh, toàn tập, NxbCTQG, H, 2011, t.2); Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt 18 (t.3); Lịch sử nước ta (t.3); Tuyên ngôn độc lập (t.4); Bài nói chuyện lớp bồi dưỡng cán công tác Mặt trận (t.13);… - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987 Tr.114-117 - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991 Tr.7, 44-45, 60-62, 77-79, 93-94, 99-100, 103-104, 113-115, 124 - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 Tr.8-129 - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 Tr.44-131 - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 Tr.9-28 - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Tr.116-160 - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 Tr.48-51 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (hệ cao cấp lý luận trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 Tr.90-121 - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng tỉnh Nghệ An: Văn kiện Đại hội lần thứ XVIII 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan tu tuong HCM doan ket, Tieu luan tu tuong HCM doan ket, Tieu luan tu tuong HCM doan ket

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay