ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT

93 328 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:19

Đề thi thử THPT Quốc Gia trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Lần 1 năm 2017Môn: Hóa HọcCâu 1: Sắt khi tác dụng với hóa chất nào sau đây, thu được sản phẩm là hợp chất sắt(III) ?A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H2SO4 loãng.C. Khí clo. D. Bột lưu huỳnh.Câu 2: Anilin có công thức phân tử là:A. C3H7O2NB. C2H5O2NC. C6H7ND. C7H9NCâu 3: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ?A. LiB. AlC. CaD. NaCâu 4: Cho dãy kim loại sau: Na, Mg, Fe, Cu. Kim loại có tính khử yếu nhất là:A. MgB. CuC. NaD. FeCâu 5: Cacbon(II) oxit là một loại khí độc, gây ra nhiều vụ ngạt khí do sự chưa cháy hết của nhiên liệu than đá. Công thức của cacbon(II) oxit là:A. COB. CH4C. C2O3D. CO2Câu 6: Đường glucozơ có nhiều trong hoa quả chín, đặc biệt là nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là:A. C6H10O5B. C6H12O6C. C12H22O11D. C18H32O16Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:A. 4,8.B. 2,4.C. 7,2.D. 3,6. Câu 8: Hai chất nào sau đây đều thủy phân được trong dung dịch NaOH đun nóng ?A. Saccarozơ và tristearin.B. Xenlulozơ và triolein.C. Etyl axetat và GlyAla.D. Etylamin và Metyl fomat. Câu 9: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, không giải phóng khí NO2 A. Fe3O4B. Fe(OH)2.C. FeOD. Fe2O3Câu 10: Thủy tinh hữu cơ (hay thủy tinh plexiglas) là một vật liệu quan trong, được sử dụng làm kính lúp, thấu kính, kính chống đạn,..Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp ?A. CH2=CHCOOCH3.B. CH2=CH(CH3)COOCH3.C. CH3COOCH=CH2D. CH2=CHCN. Câu 11: Hai kim loại nào sau đây tan đều tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) và dung dịch FeSO4 A. Mg và Ag.B. Zn và Cu.C. Cu và Ca.D. Al và Zn. Câu 12: Kim loại nào sau đây tan mạnh trong nước ở nhiệt độ thường ?A. AlB. MgC. FeD. NaCâu 13: Cho 13 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được kết tủa có khối lượng là:A. 20,4.B. 17,2.C. 12,8.D. 23,6. Câu 14: Cho dãy các chất sau: (1) CH3NH2, (2) (CH3)2NH, (3) C6H5NH2, (4) C6H5CH2NH2. Sự sắp xếp đúng với lực bazơ của các chất là:A. (3) < (4) < (2) < (1).B. (4) < (3) < (1) < (2).C. (2) < (3) < (1) < (4). D. (3) < (4) < (1) < (2). Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau : (1) X + NaOH Y + Z (2) Y + HCl CH3COOH + NaCl (3) Z + O2 CH3COOH + H2OCông thức phân tử của X là:A. C3H6O2B. C4H6O2C. C4H8O2D. C5H8O2Câu 16: Cho V ml dung dịch HCl 0,12M vào V ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M, thu được 2V ml dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:A. 7,0.B. 2,0C. 1,0D. 12,0Câu 17: Cho 0,3 mol hỗn hợp Fe và FeO tan vừa hết trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:A. 45,6.B. 30,4C. 60,0.D. 30,0. Câu 18: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên dưới: Hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng ?A. Thanh Zn bị tan dần và khí hiđro thoát ra ở cả thanh Zn và thanh Cu.B. Thanh Zn bị tan dần và khí hiđro chỉ thoát ra ở phía thanh Zn.C. Thí nghiệm trên mô tả cho quá trình ăn mòn điện hóa học.D. Thanh Zn là cực âm và thanh Cu là cực dương của pin điện. Câu 19: Trung hòa dung dịch chứa 5,9 gam amin X no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch HCl, thu được 9,55 gam muối. Số công thức cấu tạo của X là:A. 4B. 3C. 1D. 2Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng ?A. Các chất béo lỏng là các triglixerit tạo từ glixerol và các axit béo no.B. Các polime sử dụng làm tơ đều tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng.C. Ở điều kiện thường, các aminoaxit đều tồn tại ở trạng thái rắn và tan tốt trong nước.D. Thủy phân hoàn toàn đisaccarit và polisaccarit đều thu được sản phẩm duy nhất là glucozơ. Câu 21: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C4H9O2N. Cho 10,3 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thì thu được 9,7 gam muối. Công thức hóa học của X là:A. CH2=CHCOONH3CH3.B. H2NC3H6COOH.C. H2NCH2COOC2H5. D. H2NC2H4COOCH3.Câu 22: Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi kết thúc các phản ứng hóa học ?A. Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư.B. Sục khí CO2 vào dung dịch BaCl2 dư.C. Cho bột Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.D. Cho dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl.Câu 23: Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư, thu được V lít khí H2. Mặt khác, cho m gam X vào dung dịch HCl dư, thu được 2V lít khí H2 (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong X gần nhất với giá trị nào sau đây ?A. 67%.B. 75%.C. 64%.D. 71%. Câu 24: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối và 25 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là:A. 43,8.B. 42,4.C. 40,6.D. 39,5. Câu 25: Hòa tan vừa hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)2 trong 100 gam dung dịch HNO3 nồng độ 44,1%, thu được 2,24 lít khí NO (đktc) và dung dịch sau phản ứng chỉ chứa muối M(NO3)2 có nồng độ 47,2%. Kim loại M là:A. Mg.B. Cu.C. Zn.D. Fe. Câu 26: Cho các chất sau: (1) ClH3NCH2COOH (2) H2NCH(CH3)CONHCH2COOH (3) CH3NH3NO3 (4) (HOOCCH2NH3)2SO4 (5) ClH3NCH2CONHCH2COOH (6) CH3COOC6H5Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là: A. 4B. 3C. 5D. 6Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng sau: Biết các phản ứng trên đều xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai ?A. X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức.B. Nhiệt độ sôi của X4 cao hơn của X1.C. Phân tử X2 có 6 nguyên tử hidro.D. Hợp chất Y có 3 đồng phần cấu tạoCâu 28: Cho m gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X chứa 16,88 gam chất tan. X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:A. 300B. 240C. 280D. 320Câu 29: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch X. Dãy gồm các hóa chất nào sau đây khi tác dụng với X, đều xảy ra phản ứng oxi hóakhử là:A. KI, NaNO3, KMnO4 và khí Cl2.B. NaOH, Na2CO3, Cu và KMnO4.C. CuCl2, KMnO4, NaNO3 và KI.D. H2S, NaNO3, BaCl2 và khí Cl2. Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng sau: (1) X + Y → Al(OH)3↓ + Z (2) X + T → Z + AlCl3 (3) AlCl3 + Y → Al(OH)3↓ + TCác chất X, Y, Z và T tương ứng là:A. Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaCO3 và BaCl2B. Al2(SO4)3, NaOH, Na2SO4 và H2SO4C. Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaSO4 và BaCl2D. Al(NO3)3, NaNO3, BaCl2 và khí Cl2Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,25m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và khi khí thoát ra hết, thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1 : V2 là:A. 3 : 5.B. 5 : 6.C. 2 : 3.D. 3 : 4. Câu 32: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:MẫuThí nghiệmHiện tượngXTác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềmCó màu xanh lamĐun nóng với dung dịch H2SO4 loãng. Thêm tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóngTạo kết tủa AgYĐun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Tạo dung dịch màu xanh lamZTác dụng với quỳ tímQuỳ tím chuyển màu xanhTTác dụng với nước BromCó kết tủa trắngCác chất X, Y, Z, T lần lượt là:A. xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ.B. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol.C. saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin.D. saccarozơ, triolein, lysin, anilin.Câu 33: Hai chất hữu cơ X và Y đều có công thức phân tử C4H6O4. X tác dụng với NaHCO3, giải phóng khí CO2. Y có phản ứng tráng gương. Khi cho X hoặc Y tác dụng với NaOH đun nóng, đều thu được một muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là:A. CH3OOCCH2COOH và HCOOCH2CH2OOCH.B. CH3OOCCH2COOH và HCOOCH2OOCCH3.C. HOOCCOOCH2CH3 và HCOOCH2COOCH3.D. CH3COOCH2COOH và HCOOCH2OOCCH3. Câu 34: Tripeptit X mạch hở có công thức phân tử C10H19O4N3. Thủy phân hoàn toàn một lượng X trong dung dịch 400,0 ml dung dịch NaOH 2M (lấy dư), đun nóng, thu được dung dịch Y chứa 77,4 gam chất tan. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau đó cô cạn cẩn thận, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:A. 124,9.B. 101,5.C. 113,2.D. 89,8. Câu 35: Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau: (a) Al và Na (1 : 2) vào nước dư. (b) Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) vào nước dư. (c) Cu và Fe2O3 (2 : 1) vào dung dịch HCl dư. (d) BaO và Na2SO4 (1 : 1) vào nước dư. (e) Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư. (f) BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) vào dung dịch NaOH dư. Số hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và chỉ tạo thành dung dịch trong suốt là: A. 4B. 3C. 6D. 5Câu 36: Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và Cu ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được chất rắn Y và khí H2. Cho Y vào dung dịch chứa AgNO3, thu được chất rắn Z và dung dịch E chứa 3 muối. Cho dung dịch HCl vào E, thu được khí NO. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần chất tan trong E là:A. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 và AgNO3.C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3.D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Câu 37: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau t (h), thu được dung dịch X và sau 2t (h), thu được dung dịch Y. Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu được a mol khí H2. Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu được 4a mol khí H2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?A. Tại thời điểm 2t (h), tổng số mol khí thoát ra ở hai cực là 9a mol.B. Khi thời gian là 1,75t (h), tại catot đã có khí thoát ra.C. Tại thời điểm 1,5t (h), Cu2+ chưa điện phân hết.D. Nước bắt đầu điện phân tại anot ở thời điểm 0,75t (h). Câu 38: Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở và các amino axit (các amino axit tự do và amino axit tạo peptit đều có dạng H2NCnH2nCOOH). Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thấy có 1,0 mol NaOH đã phản ứng và sau phản ứng thu được 118 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng oxi, sau đó cho sản phẩm cháy hấp thụ hết bởi nước vôi trong dư, thu được kết tủa và khối lượng dung dịch vôi trong giảm 137,5 gam. Giá trị của m là:A. 82,5.B. 74,8.C. 78,0.D. 81,6. Câu 39: Hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X và Y đơn chức và este tạo từ ancol Z no, hai chức, mạch hở với X và Y, trong đó số mol X bằng số mol của Z (X, Y có cùng số nguyên tử hiđro, trong đó X no, mạch hở và Y mạch hở, chứa 1 liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 0,3 mol CO2 và 0,22 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được a gam muối và 1,24 gam ancol Z. Giá trị của a là:A. 9,54.B. 8,24.C. 9,16.D. 8,92. Câu 40: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 14 số mol hỗn hợp X). Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3, ở đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 106,93.B. 155,72.C. 110,17.D. 100,45. Đáp án1C2C3C4B5A6B7D8C9D10B11D12A13A14D15B16B17A18B19A20C21C22D23B24A25B26C27D28C29A30C31B32D33A34A35B36D37D38A39D40BLỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Đáp án CCâu 2: Đáp án CCâu 3: Đáp án CCâu 4: Đáp án BDựa vào dãy điện hóa kim loại : từ trái sang phải, tính khử giảm dầnCâu 5: Đáp án ACâu 6: Đáp án BCâu 7: Đáp án DPhương pháp : Bảo toàn e Lời giải :Bảo toàn e : 2nMg = 2nH2 => nMg = nH2 = 0,15 mol=> mMg = 3,6gCâu 8: Đáp án CCâu 9: Đáp án DCâu 10: Đáp án BCâu 11: Đáp án DCâu 12: Đáp án DCâu 13: Đáp án APhương pháp : Bảo toàn e Lời giải :nAg = nAgNO3 = 0,1 molBảo toàn e : 2nZn = 2nCu + nAg => nCu = 0,15 mol=> mrắn = mAg + mCu = 20,4gCâu 14: Đáp án DSo sánh tính bazơ của các amin(Rthơm)3N < (R thơm)2NH < RthơmNH2 < NH3 < Rno NH2 < (Rno)2NH < (Rno)3N Chú ý rằng với gốc Rno càng cồng kềnh thì ảnh hưởng không gian của nó càng lớn làm cản trở quá trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH < (Rno)3N sẽ không còn đúng nữa.Câu 15: Đáp án BZ : CH3CHOY : CH3COONaX : CH3COOCH=CH2 (C4H6O2)Câu 16: Đáp án BPhương pháp : bài toán tính pH của dung dịch : pH = logH+ = 14 + logOH Lời giải :nH+ dư = nHCl – 2nBa(OH)2 = 0,12V – 2.0,05V = 0,02V (mol)=> CH+ = 0,02V : 2V = 0,01=> pH = logH+ = 2Đáp án BCâu 17: Đáp án APhương pháp : Bảo toàn e Lời giải :Có : hỗn hợp (Fe,FeO) + H2SO4 > FeSO4Bảo toàn Fe : nFeSO4 = nFe+FeO = 0,3 mol=> m = 45,6gCâu 18: Đáp án BThí nghiệm thể hiện một pin điện hóaAnot(Zn) : Zn > Zn2+ + 2eelectron di chuyển từ thanh Zn qua thanh Cu qua dây dẫnTại thanh Cu, H+ sẽ kết hợp với electron => H2=> khí H2 thoát ra ở phía thanh CuCâu 19: Đáp án APhương pháp : Cho amin tác dụng với HCl: (PP Giải bài tập dùng tăng giảm khối lượng)Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I R(NH2)a + a HCl R(NH3Cl)aSố chức amin: a = nHCl : nAĐịnh luật bảo toàn khối lượng cho ta : mamin + mHCl = mmuốiLời giải :Có : mMuối – mX = mHCl => nHCl = 0,1 mol=> MX = 59g (C3H9N)Các công thức cấu tạo thỏa mãn :C – C – C – NH2C – C(CH3) – NH2C – NH – C – C(CH3)3NCâu 20: Đáp án CA sai. Vì : chất béo lỏng tạo từ glixerol và axit béo không noB sai. Vì : tơ capron được tạo ra từ phản ứng trùng hợpD sai. Vì : Nếu thủy phân saccarozo thì thu được glucozo và fructozoCâu 21: Đáp án CRCOOR1 + NaOH > RCOONa + sản phẩm khác=> nX = nmuối=> 10,3.Mmuối = 9,7.MX=> 10,3.(R + 67) = 9,7(R + 44 + R1)=> 6R + 2633 = 97R1=> R = 30 ; R1 = 29=> X là H2NCH2COOC2H5Câu 22: Đáp án DNaAlO2 + HCl + H2O > Al(OH)3 + NaClCâu 23: Đáp án BPhương pháp : Bảo toàn e Lời giải :Khi X tác dụng với NaOH dư thì : nAl = 23 molKhi cho X tác dụng với HCl dư thì :Bảo toàn e : 2nFe + 3nAl = 2nH2 => nFe = 1 molVậy %mAl = 75,67%Câu 24: Đáp án APhương pháp : Bảo toàn khối lượng Lời giải :Khi X tác dụng với dung dịch kiềm thì :nX = nKOH + nNaOH = 0,5 molBảo toàn khối lượng : mmuối = mX + mNaOH + mKOH – mancol = 43,8gCâu 25: Đáp án BPhương pháp : Bảo toàn nguyên tốLời giải :Ta có : mdd sau pứ = mX + mdd HNO3 – mNO = 119,5gBảo toàn nguyên tố N : 2nM(NO3)2 = nHNO3 – nNO => nM(NO3)2 = 0,3 molLại có : mM(NO3)2 = mdd sau pứ.C%M(NO3)2 = 56,4g=> MM(NO3)2 = 188g => Cu(NO3)2 . Vậy M là CuCâu 26: Đáp án CCác chất thỏa mãn : (1), (2), (4), (5), (6)Câu 27: Đáp án DX1 : C2H5OHX2 : HOCH2CH2COOHX3 : HOCH2CH2COOCH3X4 : CH3COOHD sai. Vì Y chỉ có 2 đồng phân là : CH3COOCH2CH2COOC2H5 và CH3CH(OOCCH3)COOC2H5Câu 28: Đáp án CPhương pháp : Bảo toàn khối lượng Lời giải :Khi cho m gam axit glutamic tác dụng với 0,2 mol NaOH thì :Bảo toàn khối lượng : mGlutamic + mNaOH = mrắn + mH2O=> nGlutamic = 0,08 mol (Với nH2O = 2nGlutamic)Khi cho X tác dụng với HCl thì : nHCl = nGlutamic + nNaOH = 0,28 mol=> VHCl = 0,28 litCâu 29: Đáp án ACâu 30: Đáp án CCâu 31: Đáp án BB1 : Xác định thành phần các chất trong EGiả sử m = 10g, khi đó : nX = 0,1 molTheo dữ kiện đề bài thì khi cho Y vào nước dư thu được 0,025 mol CaCO3=> hỗn hợp X chứa 0,025 mol CaCO3 và 0,075 mol KHCO3. Các quá trình phản ứng xảy ra như sau :2KHCO3 > K2CO3 + CO2CaCO3 > CaO + CO2Khi cho Y vào nước dư thì :K2CO3 + CaO + H2O > CaCO3 + 2KOHVậy dung dịch E gồm K2CO3 dư (0,0125 mol) và KOH (0,05 mol)B2 : Dựa vào thành phần các chất trong E => Tính số mol HClLượng HCl cho vào E đến khi bắt đầu thoát ra khí là : nHCl(1) = nK2CO3(E) + nKOH = 0,0625 molLượng HCl cho vào E đến khi thoát ra hết khí là : nHCl(2) = 2nK2CO3(E) + nKOH = 0,075 mol=> nHCl(1) : nHCl(2) = 5 : 6Câu 32: Đáp án DX tác dụng với Cu(OH)2 trong điều kiện thường => các đáp án có saccarozo thỏa mãn=> Loại A và B Z làm quì tím chuyển xanh => không thể là Glyxin=> Loại CCâu 33: Đáp án AX tác dụng với NaHCO3 tạo CO2 => gốc COOHY có tác dụng tráng gương => có nhóm –CHOCâu 34: Đáp án APhương pháp : Bảo toàn khối lượng Lời giải :Khi cho X tác dụng với 0,8 mol NaOH thì :mX + mNaOH = mrắn + mH2O (Có : nX = nH2O)=> nX = 0,2 molKhi cho dung dịch Y tác dụng với HCl dư thì :mmuối = 245nX + 2.18nX + 3.36,5nX + 58,5nNaCl = 124,9g (Với nNaCl = nNaOH = 0,8 mol)Câu 35: Đáp án BCác thí nghiệm thỏa mãn là : (a), (b), (e)Câu 36: Đáp án DX + NaOH thu được H2 => Al dư => Fe3O4 chuyển hết thành Fe=> X gồm : Al2O3 ; Al ; Fe ; Cu=> Y gồm : Fe ; CuY + AgNO3 => chất rắn Z + dung dịch E chứa 3 muối (Fe3+ ; Fe2+ ; Cu2+)=> chất rắn chỉ gồm AgCâu 37: Đáp án DPhương pháp : Bảo toàn điện tíchLời giải :Tại 2t(s) thì dung dịch sau điện phân gồm SO42 (x mol), Na+ (y mol) và H+ (8a mol)Bảo toàn điện tích : 2nSO4 = nNa+ + nH+ => 2x = x + 8a => x = 8aTại t(s) thì quá trình điện phân xảy ra như sau :Tại Catot :Cu2+ + 2e > CuTại Anot :2Cl > Cl2 + 2e2H2O > 4H+ + O2 + 4eDung dịch sau điện phân gồm Cu2+ , H+ (2a mol), Na+ (x mol), SO42 (x mol)Ta có : ne trao đổi = 2nCl + nH+ = x + 2a = 10aNhư vậy ta thấy :D sai. VÌ nước bắt đầu điện phân ở anot tại thời điểm 0,8t (s)Câu 38: Đáp án APhương pháp : Bảo toàn khối lượng , Qui đổi.Lời giải :Qui đổi hỗn hợp X thành C2H3ON , CH2 , H2O (x mol) (Với nC2H3ON = nNaOH = 1 mol)Xét hỗn hợp muối ta có : mmuối = mNH2CH2COONa + 14nCH2 => nCH2 = 1,5 molKhi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì :nCO2 = 2nC2H3ON + nCH2 = 3,5 mol và nH2O(spc) = 1,5nC2H3ON + nCH2 + nH2O = 3 + xKhi sục sản phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thì :mgiảm = mCaCO3 – (mCO2 + mH2O) => nH2O = 0,25 molVậy mX = 82,5gCâu 39: Đáp án DB1 : Xác định số mol E và số C trung bình các chất trong E => Biện luậnKhi đốt cháy chất hữu cơ (C,H,O)=> nCO2 – nH2O = (số pi – 1).nchất ban đầuhỗn hợp E có : X có 1 pi ; Y có 2 pi , Z có 3 pi=> nCO2 – nH2O = nY + 2nZ = nCOO = nX + nY + nZ (Do nX = nZ)=> nE = nCO2 – nH2O = 0,08 molSố C trung bình mỗi chất trong E = 0,3 : 0,08 = 3,75Vì Z là este tạo bởi X và Y => số C cao hơn Y,X và cao hơn 3,75Y là axit đơn chức 1 liên kết C=C => ít nhất có 3C=> Y là CH2=CHCOOH => X là CH3COOH (X và Y có cùng H)B2 : Xác định số mol trừng chất trong E => khối lượng muối a(g) Bảo toàn nguyên tố : mE = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + 16.2nCOO = 6,6gE gồm : x mol CH3COOH ; y mol C2H3COOH ; x mol CH3COOCnH2nOOCC2H3=> 2x + y = 0,08 molBảo toàn C : 2x + 3y + (n + 5)x = 0,3 molAncol là CnH2n(OH)2 : x mol=> (14n + 34)x = 1,24gGiải hệ 3 ẩn ta được : x = 0,02 ; y = 0,04 ; xn = 0,04=> n = 2muối gồm : 0,04 mol CH3COONa và 0,06 mol C2H3COONa=> a = 8,92gCâu 40: Đáp án BPhương pháp : Bảo toàn khối lượng, Bảo toàn e, Bảo toàn nguyên tốLời giải :B1 : Xác định số mol các chất trong XKhi cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl thì :Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl + mNaNO3 = mmuối + mNO + mH2O(Với nH2O = 0,5nHCl ; nNaNO3 = nNO = 0,04 mol)=> nHCl = 1,04 molXét hỗn hợp rắn X ta có : nO(X) = 0,5.(nHCl – 4nNO) = 0,44 mol.Theo đề bài ta có hệ sau :72nFeO + 232nFe3O4 + 64nCu = mX3nFeO – nFe3O4 – nCu = 0nFeO + 4nFe3O4 = nO(X) (Bảo toàn O)=> nFeO = 0,04 ; nFe3O4 = 0,1 ; nCu = 0,02 molB2 : Cho X phản ứng với AgNO3 => Xác định thành phần của kết tủa.Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì hỗn hợp kết tủa gồm Ag và AgClBảo toàn e : nAg = nFeO + nFe3O4 + 2nCu – 3nNO = 0,06 molVà : nAgCl = nHCl = 1,04 molVậy mkết tủa = mAgCl + mAg = 155,72gĐề thi thử THPT lần 1 Môn: HÓA HỌCCâu 1: Este etyl axetat có công thức làA. CH3COOHB. CH3COOC2H5C. CH3CH2OHD. C2H5COOCH3Câu 2: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 480B. 160C. 240D. 360Câu 4: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X no, đơn chức mạch hở và ancol Y và Z no đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MY < MZ), trong đó X và Z có cùng số nguyên tử cacbon. Thực hiện phản ứng este hóa 32 gam hỗn hợp E (xúc tác H2SO4 đặc), thu được hỗn hợp F gồm các chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp F cần dùng 31,92 lít khí O2 (đktc), thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư thu được 115 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 41 gam. Mặt khác, cho hỗn hợp F tác dụng với Na dư, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng của X trong hỗn hợp E làA. 47,24%.B. 39,75%.C. 42,68%.D. 56,25%.Câu 10: Cho 2,415 gam hỗn hợp gồm hai kim loại thuộc nhóm IIA, có cùng số mol tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó làA. Sr (88) và Mg (24)B. Mg (24) và Ba (137)C. Ca (40) và Sr (88)D. Sr (88) và Ba (137)Câu 11: Cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch X có chứa 21,51 gam chất tan. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa H2SO4 0,25M và HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch có chứa 33,85 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m làA. 16,17B. 13,23C. 14,70D. 11,76Câu 17: Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?A. 28B. 30C. 27D. 29Câu 18: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 13 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) có tỉ khối so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng làA. 3,2B. 2,0C. 3,8D. 1,8Câu 19: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải làA. NH3, CH3NH2, C6H5NH2B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2Câu 20: Cho 3,4 gam X gồm C3H12O3N2 và C2H8O3N2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chỉ chứa các chất vô cơ và 0,04 mol hai chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối. Giá trị của m làA. 3,36B. 2,97C. 3,12D. 2,76Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:A. 2B. 5C. 4D. 6Câu 22: A là hợp chất có CTPT CH8O3N2. Cho A tác dụng với HCl thì thu được khí B và các chất vô cơ. Công thức khí B làA. COB. CH3NH2C. NH3D. CO2Câu 23: Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvc. Số mắt xích trong công thức phân tử của loại tơ này làA. 133B. 118C. 113D. 127Câu 24: Cho dãy các ion kim loại: Na+, Al3+, Fe2+, Cu2+. Ở cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là A. Fe2+B. Cu2+C. Na+D. Al3+Câu 25: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 6,3 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 6,67 gam. Giá trị của m làA. 4,05B. 3,6C. 5,1D. 2,86Câu 26: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm AlaValAlaGlyAla và ValGlyGly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt làA. 92,1 và 26,7B. 99,3 và 30,9C. 84,9 và 26,7D. 90,3 và 30,9Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y làA. Fe(NO3)2B. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2D. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2Câu 28: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m làA. 1,72B. 1,56C. 1,66D. 1,43Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau:(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.(b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc, nóng dư(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn làA. 2B. 1C. 4D. 3Câu 30: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m làA. 10,8B. 32,4C. 16,2D. 21,6Câu 31: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,576 lít (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan được tối đa 1,02 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, các khí thoát ra không tan trong dung dịch. Giá trị nào sau đây của t thỏa mãn?A. 9408B. 7720C. 9650D. 8685Câu 32: Chất thuộc loại đissaccarit là:A. saccarozoB. fructozoC. tinh bộtD. glucozoCâu 33: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi làA. đá vôiB. thạch cao sốngC. thạch cao nungD. boxitA. Tơ nilon6,6 được điều chế từ hexametylđiamin và axit axeticB. Tơ visco, tơ xenlulozo axetat đều thuộc loại tơ tổng hợpC. Polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưngD. Sợi bông, sợi tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiênCâu 38: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra làA. 4B. 3C. 2D. 5Câu 39: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HClSố trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa làA. 2B. 3C. 1D. 0Câu 40: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí Clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước thu được dung dịch Y, nhỏ AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được 79 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị a làA. 0,10B. 0,15C. 0,20D. 0,25Đáp án1B2B6A7A8B10B11B12A16B17D18A20D21C22D26C27A28C30B31D32A36C37D38C40CLỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Đáp án BCâu 2: Đáp án BCâu 3: Đáp án BCâu 4: Đáp án DX là axit no, đơn chức, mạch hở ||→ dạng CnH2nO2 ⇄ CH2 + O2 (O2 đại diện số mol axit).Y, Z là ancol no, đơn chức, mạch hở ||→ dạng CmH2m + 2O ⇄ CH2 + H2O (H2O đại diện số mol ancol).các phản ứng: E – H2O → F || F + 1,425 mol O2 → 1,15 mol CO2 + 1,3 mol H2O (giải BT nước vôi trong).||→ mà theo dạng trên ||→ F gồm 1,15 mol CH2 + O2 + H2O ||→ nO2 trong F = 1,425 – 1,15 × 1,5 = 0,3 mol.Như F, E cũng gồm: 1,15 mol CH2 + 0,3 mol O2 + ?H2O (sự khác nhau giữa E và F là lượng H2O thôi.). mE = 32 gam ||→ nH2O trong E = 0,35 mol ||→ nE = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol.||→ số Ctrung bình E = 1,15 ÷ 0,65 ≈ 1,77 ||→ Y là CH3OH; X và Y cùng là C2: X là CH3COOH và Z là C2H5OH.Yêu cầu: %mX trong E = 0,3 × 60 ÷ 32 = 56,25%. Chọn đáp án D. ♠.ps: thừa giả thiết + Na. là giả thiết nhiễu hay do hướng giải?Câu 5: Đáp án BCâu 6: Đáp án ACâu 7: Đáp án Am gồm 8,32 gam Cu và x mol cụm Cu.Fe3O4 + HCl → x mol CuCl2 và 3x mol FeCl2.||→ x = 61,92 ÷ (135 + 3 × 127) = 0,12 mol ||→ m = 0,12 × (64 + 232) + 8,32 = 43,84 gam.2 kim loại cùng số mol nên tổng phân tử khối của hai kim loại = 2,415 ÷ 0,03 × 2 = 161 = 24 + 137Câu 11: Đáp án Bm gam axit glutamic ⇄ x mol ||→ m = 147x gam; nNaOH = nKOH = y mol.x mol Glu + y mol NaOH + y mol KOH phản ứng vừa đủ (? mol H2SO4 + 4? mol HCl)• ∑nH+ = 6? = x + 2y ⇄ ? = (x + 2y)6 ||→ cần (x + 2y)6 mol H2SO4 và 4(x + 2y)6 mol HCl.• cả quá trình: xGlu + yNaOH + yKOH + 4(x + 2y)6HCl + (x + 2y)6H2SO4 → muối (vô cơ + hữu cơ) + 2y mol H2O.BTKL có: ∑mmuối = 563x3 + 424y3 = 33,85 gam (1).• Lại có: x.Glu + y.NaOH + y.KOH → chất tan + H2O. || cần phải xét rõ 2 TH:♦ nếu 2x > 2y tức Glu dư → nH2O = 2y mol ||→ mchất tan = 147x + 60y = 21,51 gam (2).Bấm máy giải hệ được x ≈ 0,106 mol; y ≈ 0,098 mol ||→ m ≈ 15,58 gam (không có đáp án.).♦ nếu 2x < 2y tức Glu hết, kiềm dư → nH2O = 2x mol ||→ mchất tan = 111x + 96y = 21,51 gam.Giải hệ được x = 0,09 mol và y = 0,12 mol ||→ m = 13,23. có đáp án B và chọn.Câu 12: Đáp án ACâu 13: Đáp án DCâu 14: Đáp án ACâu 15: Đáp án CCác thí nghiệm:(I) dung dịch NaCl + KOH: phản ứng không xảy ra.(II) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH.(III) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2.(IV) Cu(OH)2 + NaNO3 không xảy ra phản ứng.(V) NH3 + Na2CO3 không xảy ra phản ứng.(VI) Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + BaSO4.||→ thỏa mãn có (II); (III) và (VI).Câu 16: Đáp án Bchỉ có 2 polime thiên nhiên là amilopectin (tinh bột) và xenlulozơ thôi.còn lại: cao su buna, cao su cloropren là các cao su tổng hợptơ nilon7 là tơ tổng hợp; teflon là nhựa tổng hợp từ phản ứng trùng hợp, CT (C2H4)n.Câu 17: Đáp án D0,3 mol H2 đọc ra có 0,6 mol Na. có ∑nH+ = 0,2 mol ||→ nOH– = 0,4 mol.||→ m gam chất rắn gồm 0,4 mol NaOH + 0,05 mol Na2SO4 + 0,1 mol NaCl.||→ Yêu cầu giá trị của m = 28,95 gam.Câu 18: Đáp án AGiải hỗn hợp khí gồm 0,2 mol NO và 0,2 mol CO2.Tất cả các chất trong m gam hỗn hợp đều cho 1e ||→ bảo toàn electron có nhh = 3nNO = 0,6 mol.||→ nFe3O4 = 0,2 mol; ∑nFeO; Fe(OH)2; FeCO3 = 0,4 mol.||→ ∑nnguyên tố Fe = 1,0 mol ||→ nFe(NO3)3 = 1,0 mol.||→ bảo toàn nguyên tố N có nHNO3 = 1,0 × 3 + 0,2 = 3,2 mol.Câu 25: Đáp án Ckết tủa lớn nhất nên đừng để ý gì đến Zn(OH)2 tan trong NaOH ... nhé.NaOH + Y sẽ tạo 6,67 gam kết tủa M(OH)n + 0,16 mol NaNO3 ||→ mtủa = mkim loại + mOH; nOH = nNa = nNO3 = 0,16 mol.||→ mkim loại = 3,95 gam. BTKL kim loại có: m + 0,03 × 65 + 0,05 × 64 = 6,3 + 3,95 ||→ Giá trị của m = 5,1 gam.Câu 26: Đáp án Ca mol AlaValAlaGlyAla và b mol ValGlyGly.Thủy phân hoàn toàn thu được (a + b) mol Val; (a + 2b) mol Gly; 3a mol Alamà giả thiết nVal = 0,3 mol; nGly = 0,5 mol ||→ giải a = 0,1 mol và b = 0,2 mol.||→ x = 0,3 × 89 = 26,7 gam; m = 84,9 gam.Câu 27: Đáp án ANắm được 1 số điểm suy luận mấu chốt là có thể giải nhanh câu này.Xét Z + H2SO4 loãng → khí. À, tạo khí thì rõ là có Fe rồi, Cu làm sao có thể.||→ Z gồm Cu và Fe. À, còn dư Fe thì rõ Y không thể chứa Fe3+ hay Cu2+ được. lí do đơn giản:nếu có sẽ xảy ra phản ứng ngay: Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ || Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu.Câu 28: Đáp án Ccó 0,04 mol H2 sinh ra từ 2H2O → 2OH– + H2↑ ||→ có 0,08 mol OH–.OH– + HCO3– → 0,08 mol CO32– + H2O. Lại để ý có 0,07 mol CaCO3↓ thôi?||→ chứng tỏ ∑nCa = 0,07 mol ||→ dung dịch có 0,04 mol → trong m gam X có 0,03 mol Ca.tổng khí 0,04 mol ||→ 0,03 mol H2 do 0,03 mol Ca rồi → 0,01 mol H2 do 0,02 mol Na.||→ Yêu cầu giá trị của m = 0,02 × 23 + 0,03 × 40 = 1,66 gam.Câu 29: Đáp án ACâu 30: Đáp án BCâu 31: Đáp án Dhòa tan 0,01 mol Al2O3 do H+ hoặc do OH–.♦ TH1: do 0,06 mol H+ ||→ dung dịch ra gồm: 0,03 mol CuO (⇄ 0,015 mol O2) và 0,02 mol CuCl2.∑nkhí = 0,115 mol ||→ ngoài 0,015 mol O2 + 0,02 mol Cl2 còn 0,08 mol khí do H2O điện phân ra nữa.||→ ∑ne trao đổi = 0,015 × 4 + 0,02 × 2 + 0,08 × 4 ÷ 3 = 31150 mol ||→ t = 96500 × Ans ÷ 2 = 9972 giây.♦ TH2: do 0,02 mol OH– ||→ dung dịch ra gồm 0,02 mol HCl + 0,05 mol CuCl2 ||→ khí ra có 0,01 mol H2 + 0,06 mol Cl2 ||→ còn 0,045 mol khí do 0,03 mol H2O sinh ra.||→ ne trao đổi = 0,06 × 2 + 0,03 × 2 = 0,18 mol → t = 96500 × Ans ÷ 2 = 8685 giây.Quan sát đáp án, giá trị t = 8685 ứng đáp án D thỏa mãn.Câu 32: Đáp án ACâu 33: Đáp án BCâu 34: Đáp án ACâu 35: Đáp án DCâu 36: Đáp án CCâu 37: Đáp án DCâu 38: Đáp án CCâu 39: Đáp án ACâu 40: Đáp án CĐỀ CHÍNH THỨC Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên;Môn: HÓA HỌC(Đề gồm 4 trang)Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: Ngâm một thanh kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,2M. giả sử kim loại sinh ra bám hết vào thanh kẽm. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kẽm tăngA. 1,51 gamB. 2,16 gamC.0,65 gamD. 0,86 gamCâu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?A.Các amino axit là chất lỏng ở điều kiện thườngB.Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưngC.Trong môi trường kiềm, các peptit đều có phản ứng màu biureD.Liên kết peptit là liên kết CONH giữa hai đơn vị α aminoaxitCâu 3: Một loại nước cứng khi đuộc đun sôi, loại bỏ kết tủa thì thu được nước mềm. Trong loại nước cứng này có chứa hợp chấtA.Ca(HCO3)2,Mg(HCO3)2C.Mg(HCO3)2,CaCl2C.Ca(HCO3)2,MgCl2D.CaSO4,MgCl2Câu 4: Chất X có công thức phân tử là C4H8O2 . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, sau phản ứng thu được chất Y có công thức CHO2Na . Công thức của X làA. C2H5COOCH3 B.HCOOC2H5C. HCOOC3H7D. CH3COOC2H5Câu 5: Để chứng tỏ phân tử glucozơ có 5 nhóm hidroxyl, người ta cho glucozơ phản ứng vớiA.Na kim loạiB.Anhidrit axeticC.AgNO3NH3 đun nóngD.Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóngCâu 6: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?A.HCOOCH3B.CH3COOCH3D.CH3COOC2H5D.CH3COOHCâu 7: Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A.2Fe + 2H2SO4 loãng →Fe2 (SO4 )3 + 3H2B. Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2OC. FeO + H2 → Fe + H2OD.2Fe + 3Cl2→ FeCl3Câu 8: Thí nghiệm nào sau đây sau khi kết thúc các phản ứng có tạo thành các sản phẩm kim loại?A.Cho kim loại đồng tác dụng vào dung dịch Fe2(SO4)3B.Cho kim loại kali vào dung dịch CuSO4C.Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2D.Cho kim loại đồng vào dung dịch FeSO4Câu 9: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nitron loại tơ nhân tạo gồm:A.Tơ visco và tơ axetatB.Tơ visco và tơ nilon 6,6C.Tơ tằm và tơ nitronD.Tơ nilon 6,6 và tơ capronCâu 10: Trong các ion: Fe3+ ,Cu2+,Mg2+ ,Al3+ , ion có tính oxi hóa mạnh nhất làA. Fe3+B. Al3+C. Cu2+D. Mg2+Câu 11: Amin nào dưới đây là amin bậc một?A.CH3 CH(NH2)CH3B.CH3 NH CH3C.CH3 CH2 NHCH3D.(CH3)2NCH2 CH3Câu 12: Cho các dung dịch riêng biệt: BaCl2,MgSO4,AlCl3,FeCl3 . Số dung dịch tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được kết tủa làA. 1B. 4C. 3D. 2Câu 13: Trong số các kim loại sau: Mg, Zn, Fe, Ag. Số kim loại có phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng làA. 4B. 3C. 2D. 1Câu 14: Cho các chất Al, Al(OH)3, Mg, NaHCO3. Số chất vừa tác ụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH làA. 2B.4C.1D.3Câu 15: Khi xà phòng hóa chất béo thu được sản phẩm làA. Axit béo và glixerolB. Axit béo và ancol etylicC.Muối của axit béo và glixerolD. Axit axetic và ancol etylicCâu 16: Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu chính để sản xuất kim loạiA. MgB.SnC.AlD.CuCâu 17: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m làA. 18B.54C.27D.108Câu 18: Thành phần chính của quặng manhetit làA. FeCO3B. Fe2O3C. FeOD. Fe3O4Câu 19: Để rửa lọ đã đựng anilin người ta dùng dung dịchA. NH3B.NaOHC.NaClD.HClCâu 20: Trong các kim loại Li, Na, K, Cs kim loại có tính khử mạnh nhất làA. LiB.NaC.KD.CsCâu 21: Cho ba aminoaxit: Glyxin, Alanin, Valin. Số tripeptit tối đa (chứa đồng thời 3 gốc aminoaxit trên) có thể tạo ra làA. 4B.5C.7D.6Câu 22: Ở nhiệt độ cao, khí CO (dư) không khử được oxit nào sau đây?A.Al2O3B.FeOC.CuOD.Fe2O3Câu 23: Cho các hợp kim sau: Cu Fe (I), Zn Fe (II), FeC (III), Sn Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim có Fe bị ăn mòn trước làA. I, II, IVB. I, II, IIIC.I, III, IVD. II, III, IVCâu 24: Trong số các kim loại; nhôm, bạc, sắt, đồng, kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất làA. NhômB. BạcC. SắtD.ĐồngCâu 25: Nhận xét nào sau đây đúng?A.Khi thủy phân CH3COOCH=CH2 bằng dung dịch NaOH thu được muối và ancol tương ứngB.Muối natri stearat không thể dùng để sản xuất xà phòngC.Vinyl axetat, metyl acrylat đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợpD.Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiềuCâu 26: Cho hỗn hợp X gồm Al và Na tác dụng với lượng dư H2O, thu được 8,96ít H2 (đktc) và còn lạimột phần chất rắn không tan. Khối lượng của Na trong hỗn hợp X làA.6,9 gamB. 4,6 gamC.2,3 gamD.9,2 gamCâu 27: Chất nào sau đây không có phản ứng tạo sản phẩm kết tủa với dung dịch FeCl3?A.C6H5NH2B. CH3NH2C. NH3D. CH3CH2NH2Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T (trong dung dịch) thu được các kết quả như sauMẫu thửThí nghiệmHiện tượngX hoặc TTác dụng với quỳ tímQuỳ tím chuyên màu xanhYTác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóngCó kết tủa AgZTác dụng với dung dịch AgNO3NH3Không hiện tượngY hoặc ZTác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiêmDung dịch xanh lamTTác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiêmCó màu tímBiết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lượt làA.Anilin, glucozơ, saccarozơ, Lys Gly AlaB.Etylamin, glucozơ, saccarozơ, LysVal AlaC.Etylamin, Glucozơ, Saccarozơ, LysValD.Etylamin, Fructozơ, saccarozơ, GluValAlaCâu 29: Thổi từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa 0,12 molCa(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kếttủa thu được vào số mol CO2 phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau Mối quan hệ giữa a, b làA.b = 0,24 aB.b = 0,24 +aC.b = 0,12 + aD.b = 2aCâu 30: Cho hỗn hợp gồm 0,45 mol Mg và 0,05 mol Fe tác dung với V ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 0,5 M và AgNO3 0,3 M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và hỗn hợp kim loại Z. Cho toàn bộ hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch Y và hỗn hợp kim loại Z. Cho toàn bộ hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Gía trị của V làA.120B.200C.150D.100Câu 31: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất tan X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch trong suốt. Chất tan X có thể làA.Fe(NO3)3B.Al2(SO4)3C.Ca(HCO3)2D.MgSO4Câu 32: Dung dịch X chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (2a > b). Điện phân (có màng ngăn, điện cực trơ) dung dịch X đến khi nước cất bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân, thu được V lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Giá trị của V tính theo a, b làA.5,6(a + b)B.5,6 (a 2b)C.11,2 (a 0,5b)D.5,6 (2a + b)Câu 33: Hỗn hợp X gồm Na, K và Ba. Cho hỗn hợp X tác dụng hết với nước được dung dịch Y và 4,48 lít H2 (đktc). Để trung hòa hết dung dịch Y cần V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V làA.100B.600C.200D.400Câu 34: Đồng trùng hợp butadien với stiren được polime X. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime X thu được CO2 và nước có tỉ lệ mol tương ứng là 16 : 9. Tỉ lệ giữa số mắt xích butadien và số mắt xích stiren tương ứng trong polime X làA.1 : 2B.3 : 1C.2 : 3D.1 : 1Câu 35: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hượp hai muối của hai axit đồng đẳng liên tiếp và 6,192 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp mạch hở. Công thức của hai este làA.HCOOC2H5 và CH3COOC3H7B.HCOOCH3 và CH3COOC2H5C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3D.HCOOC3H7 và CH3COOC2H5Câu 36: Cho 4,4 gam este X đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 4,8 gam muối. Tên gọi cùa X làA.Etyl propionatB. Metyl axetatC.Etyl axetatD.Metyl propionatCâu 37: Cho các phát biểu sau:(1)Hợp chất Fe(NO3)3 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa(2)Khi cho Fe(NO3 )2 vào dung dịch HCl đặc, có xảy ra phản ứng hóa học(3)Corinđon có chứa Al2O3 ở dạng khan(4)Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 thu được kết tủa(5)Na2CO3 là hóa chât quan trọng trong công nghiệp thủy tinhSố phát biểu đúng làA. 2B.5C.3D. 4Câu 38: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở (được tạo nên từ các α amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH). Tổng phần trăm khối lượng oxi và nitơ trong chất X là 45,88%, trong chất Y là 55,28%. Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X và Y cần vừa đủ 400 ml dung dịch KOH 1,25 M, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa ba muối của ba α amino axit khác nhau. Khối lượng muối của α amino axit có phân tử khối nhỏ nhất trong dung dịch Z gần nhất với giá trị nào sau đây?A.49,87 gamB.45,20 gamC.48,97 gamD.47,98 gamCâu 39: Cho 20,04 gam hỗn hợp X gồm Mg và Cu(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 1,47 mol HCl và t mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,06 mol khí N2. Biết sau phản ứng không thu được chất rắn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?A.65,1B.82,5C.72,6D.72,9Câu 40: Hỗn hợp X gồm một số amino axit (chỉ có nhóm chức COOH và NH2, không có nhóm chức khác). Trong hỗn hợp X, tỉ lệ khối lượng của oxi và nitơ tương ứng là 192 : 77. Để tác dụng vừa đủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 220 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) thu được 27,28 gam CO2 (sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2). Giá trị của V làA.17,472B.16,464C.16,576D.16,686HếTĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC1D11A21D31B2D12D22A32D3A 013B23C33D4C14D24B34C5C15B25C35D6A16C26B36D7A17C27A37D8C18D28B38C9A19D29A39D10A20A30D40BDựa vào % khối lượng ta tính được MX=231=> Mtb aminoaxt=89 vậy Tripeptit X có thề là GlyAlaX(X là αaminobutiric) hoặc GlyGlyVal; MY=246=> Mtb aminoaxt=75 vậy tetrapeptit Y là Gly Gly Gly GlyVì Thủy phân tạo 3 muối nên X không thể là GlyGlyVal.Gọi a là mol X, b là mol Y ta được: 3a+4b=0,5 và 231a+246b=32,3=> a=130 và b=0,1Khối lượng muối =113x(0,1x4+130)=48,9667 gam. Chọn A.SỞ GD ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT CHUYÊNKHOA HỌC TỰ NHIÊNĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4NĂM HỌC 2016 – 2017Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 50 phútCâu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 trong không khí(c) Nhiệt phân KNO3 (d) Nhiệt phân Cu(NO3)2(e) Cho Fe vào dd CuSO4 (g) Cho Zn vào dd FeCl3 (dư)(h) Nung Ag2S trong không khí (i) Cho Ba vào dd CuSO4 (dư)Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là:A. 4B. 3C. 5D. 2Câu 2: Có các nhận xét sau về kim loại và hợp chất của nó:(1) Nhôm vừa tan trong dd HCl, vừa tan trong dd NaOH(2) Độ dẫn điện của Cu lớn hơn Al(3) CaSO4 là thạch cao sống.(4) Na, Ba đều tác dụng với nước.Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là:A. 2B. 3C. 4D. 1Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 15,12g bột kim loại M vào dd HCl thu được 18,816 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:A. ZnB. MgC. FeD. AlCâu 4: Cho dãu các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Mg(HCO3)2, CrO3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:A. 2B. 5C. 4D. 3Câu 5: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau: Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?A. NH4HCO3 NH3↑ + H2O + CO2↑B. NH4Cl NH3↑ + HCl↑C. BaSO3 BaO + SO2↑D. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2↑Câu 6: Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit thu được andehit. Công thức của X là:A. HCOOCH2CH=CH2B. CH2=CHCOOCH3C. CH3COOCH3D. CH3COOCH=CH2Câu 7: Amino axit có phân tử khối lớn nhất làA. AlaninB. ValinC. GlyxinD. LysinCâu 8: Phát biểu không đúng là:A. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.C. Etylamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.D. Metylamin tan trong nước cho dd có môi trường bazo.Câu 9: Hòa tan Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng dư), thu được dd X. Cho dãy các chất KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, K2Cr2O7, KNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd X là:A. 6B. 5C. 8D. 7Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?A. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxyl glixerol.B. Poli(metyl metacrylat) được dùng điều chế thủy tinh hữu cơ.C. Cao su buna – N thuộc loại cao su thiên nhiên.D. Lực bazo của anilin yếu hơn lực bazo của metyl amin.Câu 11: Cho hỗn hợp gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch KOH dư vào X(không có không khí) thu được kết tủa Y. Kết tủa Y cóA. Fe(OH)2.B. Fe(OH)2 và Al(OH)3.C. Fe(OH)3 và Al(OH)3.D. Fe(OH)3.Câu 12: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dd FeCl3 Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dd CuSO4 Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dd FeCl3 Thí nghiệm 4: Quấn sợi dây Cu vào thanh Fe rồi nhúng vào dd HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là:A. 1B. 4C. 2D. 3Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường(a) Cho đồng kim loại vào dd sắt (III) clorua(b) Sục khí hidro sunfua vào dd đồng (II) sufat(c) Cho dd bạc nitrat vào dd sắt (III) clorua(d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngânSố thí nghiệm xảy ra phản ứng là:A. 2B. 3C. 1D. 4Câu 14: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóaA. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+C. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+Câu 15: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:A. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.B. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.C. Dùng O2 oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.D. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.Câu 16: Khí chủ yếu gây mưa axit làA. CO và CH4.B. H2S và NH3.C. SO2 và NO2.D. CH4 và CO2.Câu 17: Phát biểu nào sâu đây sai làA. Tinh bột là lương thực của con ngườiB. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất hiện.C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.D. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơCâu 18: Dung dịch X chứa hh gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt đến 200ml dd HCl 1M vào 100ml dd X sinh ra V lít khí ở đktc. Giá trị của V là:A. 1,12B. 4,48C. 3,36D. 2,24Câu 19: Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S(r); (2) Fe2O3 + CO(k);(3) Au + O2(k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r); (6) Al + NaCl (r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa kim loạiA. (2), (5), (6)B. (1), (4), (5) C. (2), (3), (4)D. (1), (3), (6)Câu 20: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là:A. Fe + dd FeCl3B. Cu + dd FeCl2C. Cu + dd FeCl3D. Fe + dd HClCâu 21: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:A. Dùng dd NaOH dư, dd HCl dư rồi nung nóng.B. Dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dd NaOH dư.C. Dùng dd NaOH dư, khí CO2 dư rồi nung nóng.D. Dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dd HCl dưCâu 22: Hòa tan hoàn toàn 6,645g hh muối clorua của 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kết tiếp nhau vào nước thu được dd X. Cho toàn bộ dd X phản ứng vời với AgNO3 dư thu dược 18,655g kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là:A. K và Rb B. Li và NaC. Na và KD. Rb và CsCâu 23: Cho dãu các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd FeCl3 làA. 4B. 6C. 5D. 3Câu 24: Một loại nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+ và HCO3. Hóa chất được dùng để làm mềm nước cứng trên làA. H2SO4B. NaClC. HClD. Ca(OH)2Câu 25: Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là:A. 1B. 2C. 4D. 3Câu 26: Bradukinin có tác dung làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là:Arg – Pro – pro gly – phe – ser – pro – phe – argKhi thủy phân không hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu tripeptit có chứa gốc ProA. 6B. 3C. 5D. 4Câu 27: Kim loại có độ cứng lớn nhất làA. TiB. CrC. WD. FeCâu 28: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat(a) Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước(b) Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit(c)Trong dd glucozo và saccaroxo đều hoàn tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh(d)Khi thủy phân hoàn toàn hh gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit chủ thu được 1 loại monosaccarit duy nhất(e)Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dd AgNO3 trong NH3 thu được Ag(g) Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitolSố phát biểu đúng là:A. 6B. 5C. 4D. 3Câu 29: Phát biểu nào dưới đây đúng:A. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O được tạo nên từ nhóm –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm OH của ancol.B. Phản ứng tráng gương dùng để phân biệt glucozo và fructozo.C. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín.Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 20,88 g một oxit sắt bằng dd H2SO4 đặc nóng, thu được dd X và 3,248 lít khí SO2 (sp khử duy nhất, đktc). Cô cạn dd X thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:A. 58,0B. 52,2C. 48,4D. 54,0Câu 31: Cho 42,4 g hh gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) tác dụng với dd HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là:A. 6,4B. 9,6C. 12,8D. 19,2Câu 32: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 3,36B. 1,26C. 1,68D. 6,72Câu 33: Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và 2 amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2, 7,56g nước và 5,376 lít CO2. Khối lượng phân tử chất X là:A. 59B. 31C. 45D. 73Câu 34: Điện phân 150ml dd AgNO3 1M với điện cực trơ trong t phút, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dd Y và khí X. Cho 12,6g Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5g hh kim loại và khí NO (sp khử duy nhất của N+5), Giá trị của t là:A. 60B. 48C. 18D. 30Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200ml dd gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được dd X. Cho dd AgNO3 dư vào X thì xuất hiện a g kết tủa. Biết ác phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO3 là khí NO duy nhất. Giá trị của a là:A. 13,64B. 11,48C. 2,16D. 12,02Câu 36: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 200ml dd NaOH 2M, thu được dd X . Cho dd HCl dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là:A. 0,5 molB. 0,45 molC. 0,30molD. 0,55 molCâu 37: Đun nóng 0,32 mol hh T gồm 2 peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 900ml dd NaOH 2M, chỉ thu được dd chứa a mol muối của glyxyl và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 61,46 g E trong O2 vừa đủ thu được hh CO2, H2O. N2 trong đó khối lượng của CO2 và nước là 138,62g. Giá trị a : b gần nhất vớiA. 0,730B. 0,810 C. 0,756D. 0,825Câu 38: Cho 33,1g hh X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dd chứa 210,8g KHSO4 loãng. Sau khi ccs phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y chỉ chứa 233,3g muối sunfat trung hòa và 5,04 lít hh khí Z trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 239. Phần trăm khối lượng của Al trong hh X là a%. a gần nhất với giá trị nào sau đâyA. 30B. 20C. 25D. 15Câu 39: Đun nóng m g hh X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600ml dd NaOH 1,15M thu được dd Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4g hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2g một chất khí. Giá trị của m là:A. 22,60B. 40,60 C. 34,30 D. 34,51Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 38,8g hh X gồm Fe và Cu trong dd chứa 2,4mol HNO3, sau khi các kim loại tan hết thu được dd Y (không chứa NH4+) và V lít khí (đktc) hh khí Z gồm 2 chất khí là NO2 và NO (trong đó số mol của khí này gấp đôi số mol khí kia). Cho 1000ml dd KOH 1,7M vào Y thu được kết tủa D và dd E. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 52g chất rắn F. Cô cạn cẩn thận E thu được chất rắn G. Nung G đến khôi lượng không đổi thu được 138,7 g chất rắn khan. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 20,16B. 22,4 C. 17,92D. 11,20 Đáp án1B2C3D4A5D6D7D8A9A10C11A12C13D14A15C16B17A18A19B20B21C22B23C24D25B26A27B28C29A30A31C32B33B34A35D36D37A38D39B40ALỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1: Đáp án BCác phản ứng thu được kim loại a, e, hCâu 2: Đáp án CNhận xét đúng 1, 2, 3, 4Câu 3: Đáp án DnH2 = 0,8 molM có hóa trị n=> bảo toàn e ta có M = 9n=> n = 3 và M = 27Câu 4: Đáp án AChất lưỡng tính: Cr(OH)3 và Zn (OH)2Câu 5: Đáp án DCâu 6: Đáp án DEste thủy phân thu được andehit có dạng RCOOCH=CR’(R”)Câu 7: Đáp án DCâu 8: Đáp án ACâu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án CCâu 11: Đáp án ACâu 12: Đáp án CCác thí nghiệm 2, 4Câu 13: Đáp án DCác thí nghiệm a, b, c, dCâu 14: Đáp án ACâu 15: Đáp án CCâu 16: Đáp án BCâu 17: Đáp án ACâu 18: Đáp án AThứ tự phản ứng CO32 + H+ → HCO3HCO3 + H+ → CO2 + H2OnH+ = 0,2 molnCO32 = 0,15 molnHCO3 = 0,1 mol=> VCO2 = 22,4 (0,2 – 0,15) = 1,12 lítCâu 19: Đáp án BCâu 20: Đáp án BCâu 21: Đáp án CCâu 22: Đáp án BGọi công thức chung của 2 muối là MClnAgCl = 0,13 molTa có AgNO3 + MCl → AgCl + MNO3nMCl = 0,13 molMMCl = 51,12gmol=> M trung bình= 15,62gmol=> 2 kim loại là Na và LiCâu 23: Đáp án CCác kim loại thỏa mãn Cu, Ni, Zn, Mg, BaCâu 24: Đáp án DCâu 25: Đáp án BCâu 26: Đáp án ACâu 27: Đáp án BCâu 28: Đáp án CCác phát biểu đúng a, b, c, eCâu 29: Đáp án ACâu 30: Đáp án AnSO2 = 0,145molqui đổi oxit sắt thành hh gồm Fe và O có số mol lần lượt là x và yBảo toàn e ta có 3x = 2y + 2 . 0,145 => 3x – 2y = 0,29m oxit = 56x + 16y = 20,88=> x = 0,29 và y = 0,29m = m muối Fe2(SO4)3 = ½ . 0,29. 400 = 58gCâu 31: Đáp án CnCu = 0,3 mol và n Fe3O4 = 0,1 molFe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O0,1 0,22FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl20,2 0,1m = m Cu dư = 0,2 . 64 = 12,8gCâu 32: Đáp án BSac → glu + fruc0,04 . 75% 0,03 0,03Man → 2glu0,02.75% 0,03Sau phản ứng dd chứa 0,06 mol glu, 0,03 mol fruc và 0,005mol man dưnAg = 2.(nGlu + nFruc + nMan dư) = 0,19 mol=> mAg = 20,52gCâu 33: Đáp án B => n amin mol+ Có nCO2 (đốt amin) < n CO2 = 0,24 mol => Số nguyên tử C trung bình của amin < 0,240,12 =2 => X phải là CH3NH2 có MX = 31Câu 34: Đáp án AnAgNO3bđ = 0,15mol Ag+ + 1e → Ag 3Fe + 8H+ + 2NO3 →sp x > x > x 3x8 < x 2H2O → 4H+ +4e + O2 Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag x > x 0,15 – x m sau – m trước = m Ag – mFe phản ứng Có phút.Câu 35: Đáp án D nH+ dư = 0,02mol + Khi cho AgNO3 vào m = a = 12,02gCâu 36: Đáp án DnGlu = 0,15 molnNaOH = 0,4 molnHCl = nGlu + nNaOH = 0,55molCâu 37: Đáp án A Vì X, Y tạo từ các a.a có 1NH2 và 1 COOH=> CT chung: +) mol X => 6x mol NaOHy mol Y => 7y mol NaO => nx : ny = 5 : 3+) Trong 61,46g E gọi số mol X, Y là 5t và 3tSố mol CO2 là y, số mol H2O là z Vậy 61,46 g E có nE = 0,16 mol=> 0,32 mol E nặng mE = 122,92g+) Khi cho E vào NaOH: BTKL: Câu 38: Đáp án D có khí H2 +) BTKL: +) Đặt => 1,55 = 4x + 2.0,525 + 2.0,2=> x = 0,025 mol (Bảo toàn Hidro) +) Đặt nFe3O4 = aBảo toàn oxi: 4a + 0,025.6 = 0,525 + 0,025 => a = 0,1 mol=> mAl = 33,1 – 0,1.232 – 180.0,025 = 5,4g => %mAl = 16,31% Câu 39: Đáp án BnNaOH = 0,69 molnRCOONa = nNaOH phản ứng = 2nH2 = 0,45mol=> nNaOH dư = 0,24molRCOONa + NaOH → RH + Na2CO30,24 < 0,24 > 0,24=> MRH = 30 (C2H6) => C2H5COONaBảo toàn khối lượngm + m NaOH SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Câu 1: Sắt tác dụng với hóa chất sau đây, thu sản phẩm hợp chất sắt(III) ? A Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 loãng C Khí clo D Bột lưu huỳnh Câu 2: Anilin công thức phân tử là: A C3H7O2N B C2H5O2N C C6H7N D C7H9N Câu 3: Kim loại sau kim loại kiềm thổ ? A Li B Al C Ca D Na Câu 4: Cho dãy kim loại sau: Na, Mg, Fe, Cu Kim loại tính khử yếu là: A Mg B Cu C Na D Fe Câu 5: Cacbon(II) oxit loại khí độc, gây nhiều vụ ngạt khí chưa cháy hết nhiên liệu than đá Công thức cacbon(II) oxit là: A CO B CH4 C C2O3 D CO2 Câu 6: Đường glucozơ nhiều hoa chín, đặc biệt nho chín Công thức phân tử glucozơ là: A C6H10O5 B C6H12O6 C C12H22O11 D C18H32O16 Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg dung dịch HCl dư, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là: A 4,8 B 2,4 C 7,2 D 3,6 Câu 8: Hai chất sau thủy phân dung dịch NaOH đun nóng ? A Saccarozơ tristearin B Xenlulozơ triolein C Etyl axetat Gly-Ala D Etylamin Metyl fomat Câu 9: Chất sau tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, không giải phóng khí NO2 A Fe3O4 B Fe(OH)2 C FeO D Fe2O3 Câu 10: Thủy tinh hữu (hay thủy tinh plexiglas) vật liệu quan trong, sử dụng làm kính lúp, thấu kính, kính chống đạn, Thủy tinh hữu tổng hợp từ phản ứng trùng hợp ? A CH2=CH-COO-CH3 B CH2=CH(CH3)-COO-CH3 C CH3-COO-CH=CH2 D CH2=CH-CN Câu 11: Hai kim loại sau tan tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) dung dịch FeSO4 A Mg Ag B Zn Cu C Cu Ca D Al Zn Câu 12: Kim loại sau tan mạnh nước nhiệt độ thường ? A Al B Mg C Fe http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa D Na Trang 1/5 – Mã đề thi 132 Câu 13: Cho 13 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 0,2 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng hoàn toàn, thu kết tủa khối lượng là: A 20,4 B 17,2 C 12,8 D 23,6 Câu 14: Cho dãy chất sau: (1) CH3NH2, (2) (CH3)2NH, (3) C6H5NH2, (4) C6H5CH2NH2 Sự xếp với lực bazơ chất là: A (3) < (4) < (2) < (1) B (4) < (3) < (1) < (2) C (2) < (3) < (1) < (4) D (3) < (4) < (1) < (2) Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau : t  Y+Z (1) X + NaOH   CH3COOH + NaCl (2) Y + HCl  enzim  CH3COOH + H2O (3) Z + O2  Công thức phân tử X là: A C3H6O2 B C4H6O2 C C4H8O2 D C5H8O2 Câu 16: Cho V ml dung dịch HCl 0,12M vào V ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M, thu 2V ml dung dịch X Giá trị pH dung dịch X là: A 7,0 B 2,0 C 1,0 D 12,0 Câu 17: Cho 0,3 mol hỗn hợp Fe FeO tan vừa hết dung dịch H2SO4 loãng, thu khí H2 dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 45,6 B 30,4 C 60,0 D 30,0 Câu 18: Thực thí nghiệm hình vẽ bên dưới: Hãy cho biết phát biểu sau không ? A Thanh Zn bị tan dần khí hiđro thoát Zn Cu B Thanh Zn bị tan dần khí hiđro thoát phía Zn C Thí nghiệm mô tả cho trình ăn mòn điện hóa học D Thanh Zn cực âm Cu cực dương pin điện Câu 19: Trung hòa dung dịch chứa 5,9 gam amin X no, đơn chức, mạch hở dung dịch HCl, thu 9,55 gam muối Số công thức cấu tạo X là: http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/5 – Mã đề thi 132 A B C D Câu 20: Phát biểu sau ? A Các chất béo lỏng triglixerit tạo từ glixerol axit béo no B Các polime sử dụng làm tơ tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng C Ở điều kiện thường, aminoaxit tồn trạng thái rắn tan tốt nước D Thủy phân hoàn toàn đisaccarit polisaccarit thu sản phẩm glucozơ Câu 21: Chất hữu X mạch hở công thức phân tử C4H9O2N Cho 10,3 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu 9,7 gam muối Công thức hóa học X là: A CH2=CH-COONH3-CH3 B H2N-C3H6-COOH C H2N-CH2-COO-C2H5 D H2N-C2H4-COO-CH3 Câu 22: Thí nghiệm sau thu kết tủa sau kết thúc phản ứng hóa học ? A Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư B Sục khí CO2 vào dung dịch BaCl2 dư C Cho bột Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư D Cho dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl Câu 23: Hỗn hợp X gồm Al Fe Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư, thu V lít khí H2 Mặt khác, cho m gam X vào dung dịch HCl dư, thu 2V lít khí H2 (thể tích khí đo điều kiện) Thành phần phần trăm theo khối lượng Fe X gần với giá trị sau ? A 67% B 75% C 64% D 71% Câu 24: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M KOH 1,5M, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu m gam hỗn hợp muối 25 gam hỗn hợp ancol Giá trị m là: A 43,8 B 42,4 C 40,6 D 39,5 Câu 25: Hòa tan vừa hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)2 100 gam dung dịch HNO3 nồng độ 44,1%, thu 2,24 lít khí NO (đktc) dung dịch sau phản ứng chứa muối M(NO3)2 nồng độ 47,2% Kim loại M là: A Mg B Cu C Zn D Fe Câu 26: Cho chất sau: (1) ClH3N-CH2-COOH (2) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH (3) CH3-NH3-NO3 (4) (HOOC-CH2-NH3)2SO4 (5) ClH3N-CH2-CO-NH-CH2-COOH (6) CH3-COO-C6H5 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu dung dịch chứa hai muối là: A B C D Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng sau: http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/5 – Mã đề thi 132 emzim  2X1  2CO2 1 Glucozo  H  X3  H O  2 X1  X2   H   X1  X2  X4  3 Y  C7 H12O4   2H2O  t xt  X4  H2O  4 X1  O2  Biết phản ứng xảy theo tỉ lệ mol Phát biểu sau sai ? A X3 hợp chất hữu tạp chức B Nhiệt độ sôi X4 cao X1 C Phân tử X2 nguyên tử hidro D Hợp chất Y đồng phần cấu tạo Câu 28: Cho m gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch X chứa 16,88 gam chất tan X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V là: A 300 B 240 C 280 D 320 Câu 29: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu dung dịch X Dãy gồm hóa chất sau tác dụng với X, xảy phản ứng oxi hóa-khử là: A KI, NaNO3, KMnO4 khí Cl2 B NaOH, Na2CO3, Cu KMnO4 C CuCl2, KMnO4, NaNO3 KI D H2S, NaNO3, BaCl2 khí Cl2 Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng sau: (1) X + Y → Al(OH)3↓ + Z (2) X + T → Z + AlCl3 (3) AlCl3 + Y → Al(OH)3↓ + T Các chất X, Y, Z T tương ứng là: A Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaCO3 BaCl2 B Al2(SO4)3, NaOH, Na2SO4 H2SO4 C Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaSO4 BaCl2 D Al(NO3)3, NaNO3, BaCl2 khí Cl2 Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 CaCO3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Y Cho Y vào nước dư, thu 0,25m gam chất rắn Z dung dịch E Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khí bắt đầu thoát cần dùng V1 lít dung dịch HCl khí thoát hết, thể tích dung dịch HCl dùng V2 lít Tỉ lệ V1 : V2 là: A : B : C : D : Câu 32: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu Thí nghiệm Tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm X Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng Thêm tiếp dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Y Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Hiện tượng màu xanh lam Tạo kết tủa Ag Tạo dung dịch màu xanh lam Trang 4/5 – Mã đề thi 132 Z Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh T Tác dụng với nước Brom kết tủa trắng Các chất X, Y, Z, T là: A xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ B hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol C saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin D saccarozơ, triolein, lysin, anilin Câu 33: Hai chất hữu X Y công thức phân tử C4H6O4 X tác dụng với NaHCO3, giải phóng khí CO2 Y phản ứng tráng gương Khi cho X Y tác dụng với NaOH đun nóng, thu muối ancol Công thức cấu tạo X Y tương ứng là: A CH3-OOC-CH2-COOH H-COO-CH2-CH2-OOC-H B CH3-OOC-CH2-COOH H-COO-CH2-OOC-CH3 C HOOC-COO-CH2-CH3 H-COO-CH2-COO-CH3 D CH3-COO-CH2-COOH H-COO-CH2-OOC-CH3 Câu 34: Tripeptit X mạch hở công thức phân tử C10H19O4N3 Thủy phân hoàn toàn lượng X dung dịch 400,0 ml dung dịch NaOH 2M (lấy dư), đun nóng, thu dung dịch Y chứa 77,4 gam chất tan Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau cạn cẩn thận, thu m gam muối khan Giá trị m là: A 124,9 B 101,5 C 113,2 D 89,8 Câu 35: Cho hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau: (a) Al Na (1 : 2) vào nước dư (b) Fe2(SO4)3 Cu (1 : 1) vào nước dư (c) Cu Fe2O3 (2 : 1) vào dung dịch HCl dư (d) BaO Na2SO4 (1 : 1) vào nước dư (e) Al4C3 CaC2 (1 : 2) vào nước dư (f) BaCl2 NaHCO3 (1 : 1) vào dung dịch NaOH dư Số hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn tạo thành dung dịch suốt là: A B C D Câu 36: Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 Cu nhiệt độ cao, thu chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu chất rắn Y khí H2 Cho Y vào dung dịch chứa AgNO3, thu chất rắn Z dung dịch E chứa muối Cho dung dịch HCl vào E, thu khí NO Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần chất tan E là: A Al(NO3)3, Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 AgNO3 C Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 Al(NO3)3 D Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 5/5 – Mã đề thi 132 Câu 37: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol : 1) dòng điện chiều cường độ ổn định Sau t (h), thu dung dịch X sau 2t (h), thu dung dịch Y Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu a mol khí H2 Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu 4a mol khí H2 Phát biểu sau không ? A Tại thời điểm 2t (h), tổng số mol khí thoát hai cực 9a mol B Khi thời gian 1,75t (h), catot khí thoát C Tại thời điểm 1,5t (h), Cu2+ chưa điện phân hết D Nước bắt đầu điện phân anot thời điểm 0,75t (h) Câu 38: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở amino axit (các amino axit tự amino axit tạo peptit dạng H2N-CnH2n-COOH) Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thấy 1,0 mol NaOH phản ứng sau phản ứng thu 118 gam hỗn hợp muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X oxi, sau cho sản phẩm cháy hấp thụ vôi dư, thu kết tủa khối lượng dung dịch vôi giảm 137,5 gam Giá trị m là: A 82,5 B 74,8 C 78,0 D 81,6 Câu 39: Hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X Y đơn chức este tạo từ ancol Z no, hai chức, mạch hở với X Y, số mol X số mol Z (X, Y số nguyên tử hiđro, X no, mạch hở Y mạch hở, chứa liên kết C=C) Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu 0,3 mol CO2 0,22 mol H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu a gam muối 1,24 gam ancol Z Giá trị a là: A 9,54 B 8,24 C 9,16 D 8,92 Câu 40: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 Cu (trong số mol FeO 1/4 số mol hỗn hợp X) Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X dung dịch chứa NaNO3 HCl, thu 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử NO3-, đktc) dung dịch Y chứa muối clorua khối lượng 58,16 gam Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 106,93 B 155,72 C 110,17 D 100,45 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA C 11 D 21 C 31 B C 12 A 22 D 32 D C 13 A 23 B 33 A B 14 D 24 A 34 A A 15 B 25 B 35 B http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 6/5 – Mã đề thi 132 B 16 B 26 C 36 D D 17 A 27 D 37 D C 18 B 28 C 38 A D 19 A 29 A 39 D 10 B 20 C 30 C 40 B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án B Dựa vào dãy điện hóa kim loại : từ trái sang phải, tính khử giảm dần Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án D Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án A Phương pháp : Bảo toàn e Lời giải : Bảo toàn e : 2nMg = 2nH2 => nMg = nH2 = 0,15 mol => mMg = 3,6g Phương pháp : Bảo toàn e Lời giải : nAg = nAgNO3 = 0,1 mol Bảo toàn e : 2nZn = 2nCu + nAg => nCu = 0,15 mol => mrắn = mAg + mCu = 20,4g Câu 14: Đáp án D So sánh tính bazơ amin (Rthơm)3N < (R thơm)2NH < RthơmNH2 < NH3 < Rno NH2 < (Rno)2NH < (Rno)3N Chú ý với gốc Rno cồng kềnh ảnh hưởng không gian lớn làm cản trở trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH < (Rno)3N không http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 7/5 – Mã đề thi 132 SỞ GD  ĐT TỈNH QUẢNG NINH THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi 40 câu / trang) Mã đề: 101 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol : 1) HNO3, thu V lít X gồm NO, NO2 (đo đktc) dung dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X so với H2 19 Giá trị V là: A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 2: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala), mol valin (Val) mol phenylalanin (Phe) Thủy phân không hoàn toàn X thu đipeptit Val-Phe tripeptit Gly-Ala-Val Peptit x là: A Gly-Phe-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Gly-Ala-Val-Phe-Gly D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 3: Nhận xét sau không ? A Chất béo nhẹ nước không tan nước B Chất béo este glixerol axit béo C Hidro hoa hoàn toàn triolein trilinolein thu tristearin D Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu nối đôi C=C gốc axit không no chất béo bị oxi hóa chậm oxi không khí tạo thành peoxit chất bị thủy phân thành sản phẩm mùi khó chịu Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO H 2O dư thu dung dịch X Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch X, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị sau: Khối lượng kết tủa x 15x Số mol CO2 Giá trị X là: A 0,050 B 0,040 C 0,025 D 0,020 Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO sinh thu hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m là: A 650 gam B 810 gam C 550 gam D 750 gam Câu 6: Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit ancol thích hợp, hiệu suất phản ứng este hóa 30% phản ứng trùng hợp 80% Khối lượng axit cần dùng là: A 103,2 kg B 430 kg C 113,52 kg D 160kg Câu 7: Sắt tây sắt tráng thiết lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt kim loại bị ăn mòn trước là: A Cả hai bị ăn mòn B Không kim loại bị ăn mòn C Thiếc D Sắt Câu 8: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu 3,67 gam muối khan Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4% Công thức X : A (H2N)2C3H5COOH B H2NC3H5(COOH)2 C H2NC3H6COOH D H2NC2H3(COOH)2 http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/5 – Mã đề thi 101 Câu 9: Chất X lưỡng tính, công thức phân tử C 3H9O2N Cho 18,2 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cạn dung dịch thu 16,4 gam muối khan Tên gọi X : A Amoni propionat B Alanin C Metylamoni propionat D Metylamoni axetat Câu 10: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng : A 0,70 mol B 0,55 mol C 0,65 mol D 0,50 mol Câu 11: Cho Al tác dụng với dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng Số dung dịch hòa tan Al là: A B C D 2+ 3+ + Câu 12: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu , Fe Ag Số phản ứng xảy là: A B C D Câu 13: Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4 Phương pháp đơn giản để loại tạp chất : A Cho nhôm vào dung dịch B Cho sắt vào dung dịch C Cho đồng vào dung dịch D Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch, lọc lấy kết tủa Fe(OH) hoà tan vào dung dịch H2SO4 loãng Câu 14: Cho dung dịch C6H5NH2, CH3NH2, NaOH, C2H5OH H2NCH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là: A B C D 2+ 2+ 2Câu 15: Nước chứa ion : Ca , Mg , HCO3 , SO4 Cl gọi : A Nước tính cứng vĩnh cữu B Nước tính cứng toàn phần C Nước mềm D Nước tính cứng tạm thời Câu 16: Cho chất CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) Dãy chất xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần : A (3) > (1) > (4) > (5) > (2) B (3) > (5) > (1) > (4) > (2) C (1) > (3) > (4) > (5) > (2) D (3) > (1) > (5) > (4) > (2) Câu 17: Để thu kim loại Pb từ PbO theo phương pháp nhiệt luyện, dùng chất sau ? A Cu B CO2 C S D H2 Câu 18: Cho dãy kim loại sau: Al, Cu, Fe, Au Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng A B C D Câu 19: Cấu hình electron nguyên tử Cu (Z = 29) trạng thái A 1s22s22p63s23p63d104s1 B 1s22s22p63s23p63d94s2 2 6 10 C 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D 1s22s22p63s23p64s23d9 Câu 20: Để xác định glucozơ nước tiểu người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng: A natri hidroxit B đồng (II) hidroxit C Axit axetic D đồng (II) oxit Câu 21: Chia m gam Al thành phần nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với l ượng dư dung dịch NaOH, sinh x mol khí H2 - Phần 2: Cho tác dụng với lượng dư HNO3 loãng, sinh y mol khí N2O (sản phẩm khử nhất) Quan hệ x y là: A x = 2y B y = 2x C x = 4y D x = y Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dược 10,08 lít khí (đkc) Biết Fe chiếm 60,87% khối lượng Giá trị m A 13,8 gam B 9,6 gam C 6,9 gam D 18,3 gam Câu 23: Trong kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi Kim loại nhẹ A Liti B Natri C Kali D Rubidi Câu 24: Nhóm chức sau chất béo ? A axit B ancol C este D andehit http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/5 – Mã đề thi 101 Câu 25: Clo hóa PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị cảu k là? A B C D Câu 26: Chất X công thức phân tử C4H9O2N Biết : X + NaOH  Y + HCl dư   Y + H2O  Z + H2 O Công thức cấu tạo thu gọn X Z : A H2NCH2CH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH2)COOH C CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH D H2NCH2CH2COOC2H5 CH3CH(NH3Cl)COOH Câu 27: Sự chuyển hóa tinh bột thể biểu diễn sơ đồ A Tinh bột  glucozơ  đextrin  mantozơ  CO2 + H2O B Tinh bột  đextrin  mantozơ  glucozơ  CO2 + H2O C Tinh bột  đextrin  glucozơ  mantozơ  CO2 + H2O D Tinh bột  mantozơ  đextrin  mantozơ  CO2 + H2O Câu 28: Chỉ dùng thêm thước thử sau nhận biết lọ mât nhãn chứa dung dịch H2SO4, BaCl2, Na2SO4? A Quỳ tím C Bột đồng B Dung dịch AgNO3 D Dung dịch Ba(NO3)2 Câu 29: Cao su sau sản phẩm phản ứng đồng trung ngưng ? A Cao su isopren B Cao su Clopren C Cao su Buna-N D Cao su Buna Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu dung dịch A 6,72 lít khí (đkc) Thể tích dung dịch hỗn hơp H2SO4 0,5M HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A : A 0,3 lít B 0,2 lít C 0,4 lít D 0,5 lít Câu 31: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenyamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol Số chất dãy tác dụng với NaOH : A B C D Câu 32 : Cho thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư (b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2 Số thí nghiệm thu kết tủa phản ứng kết thúc : A B C D Câu 33: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 90,400 gam muối sunfat trung hòa 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N2 H2 Biết tỉ khối Z so với H2 33 Phần trăm khối lượng nhôm hỗn hợp X gần với giá trị sau ? A 14,15% B 13,0% C 13,4% D 14,1% Câu 34: Hỗn hợp A gồm peptit X peptit Y (mỗi chất cấu tạo từ loại aminoaxit, tổng số nhóm -CO-NH- loại phân tử 5) với tỉ lệ số mol n X : nY = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu 5,625 gam glyxin 10,86 gam tyrosin Gía trị m là: A 14,865 gam B 14,775 gam C 14,665 gam D 14,885 gam Câu 35: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic Y este Z (Y, Z mạch hở không phân nhánh) Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M thu hỗn hợp muối hỗn hợp ancol Đun nóng toàn ancol với H 2SO4 đặc 140oC thu 7,5 gam hỗn hợp ete Lấy hỗn hợp muối nung với vôi xút thu khí nhất, khí làm màu vừa đủ dung dịch 44 gam Br2 thu sản phẩm chứa 85,106% brom khối lượng Khối lượng Z X là: A 18,96 gam B 19,75 gam C 23,70 gam D 10,80 gam Câu 36: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở (trong Y Z không no liên kết C=C tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/5 – Mã đề thi 101 Nhận định sau sai? A X công thức phân tử C14H22O4N2 C X3 X4 số nguyên tử cacbon B X2 tên thay hexan-1,6-điamin D X2, X4 X5 mạch cacbon không phân nhánh Câu 35: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO 31,5% Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 0,12 mol khí NO cạn dung dịch X thu (2,5m + 8,49) gam muối khan Kim loại M là: A Mg B Cu C Ca D Zn Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn este no chức mạch hở X Sục toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu 5,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam Biết xà phòng hóa X thu muối axit cacboxylic ancol Số đồng phân X là: A B C D Câu 37: Hỗn hợp A gồm peptit X peptit Y (mỗi chất cấu tạo từ loại aminoaxit, tổng số nhóm –CO-NH- loại phân tử 5) với tỉ lệ số mol n X : nY = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu 5,625 gam glyxin 10,86 gam tyrosin Gía trị m là: A 14,865 gam B 14,775 gam C 14,665 gam D 14,885 gam Câu 38: Cho 1,752 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 2,628 gam muối Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 39: Chất sau không phản ứng với dung dịch HCl A H2N-CH2-COOH B CH3COOH C C2H5NH2 D C6H5NH2 Câu 40: Người ta thường dùng vật dụng bạc để cạo gió cho người bị trúng gió (khi người bị mệt mỏi, chóng mặt…do thể tích tụ khí độc H2S…) Khi vật bạc bị đen phản ứng: 4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O Chất khử phản ứng A O2 B H2S C Ag D H2S Ag http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/5 – Mã đề thi 132 SỞ GD  ĐT TP.HCM THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: amin bậc công thức phân tử C4H11N? A B C D Câu 2: Cho đipeptit Y công thức phân tử C6H12N2O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc a-aminoaxit) mạch hở là: A B C D Câu 3: Cho nhận định sau: (1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh (2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ (3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh (4) Axit ađipic hexametylenđiamin nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6 (5) Methionin thuốc bổ thận Số nhận định là: A B C D Câu 4: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5CH = CH2 B CH2 = CH - CH = CH2, C6H5CH = CH2 C CH2 = CH - CH = CH2, lưu huỳnh D CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2 Câu 5: Cho chất sau (I) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH (II) H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH (III) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH Chất tripeptit? A III B I C II D I,II Câu 6: Các dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 là: A glucozơ, xenlulozơ, glixerol B fructozơ, saccarozơ, tinh bột C glucozơ, glixerol, tinh bột D fructozơ, saccarozơ, glixerol Câu 7: Poli (vinyl clorua) (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa hiệu suất giai đoạn sau: hs15% hs 95% hs 90% Metan   Axetilen   Vinylclorua   PVC http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/5 – Mã đề thi 132 Muốn tổng hợp 3,125 PVC cần m3 khí thiên nhiên (đo đktc)? (H=1, C=12, O=16, Cl=35,5) A 17466 m3 B 18385 m3 C 2358 m3 D 5580 m3 Câu 8: Thủy phân este C4H6O2 môi trường axit ta thu hỗn hợp chất phản ứng tráng gương Vậy công thức cấu tạo este đáp án sau đây? A H-COO-CH=CH-CH3 B CH2=CH-COO-CH3 C CH3-COO-CH=CH2 D H-COO-CH2-CH=CH2 Câu 9: Để trung hòa 200 ml dung dịch aminoaxit 0,5M cần 100 g dung dịch NaOH 8%, cạn dung dịch 16,3 g muối khan X công thức cấu tạo (cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23): A (H2N)2CH-COOH B H2N-CH2-CH(COOH)2 C H2NCH(COOH)2 D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 10: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn, màu trắng, vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột xenlulozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3trong NH3 thu Ag (f) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 11: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A B C Câu 12: Để phân biệt glucozơ với etanal ta dùng cách sau đây? D A tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ cao B tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ phòng C thực phản ứng tráng gương D dùng dung dịch Bĩ2 Câu 13: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với H= 75% Toàn khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư tạo 500g kết tủa Giá trị m là: (C=12; H=1, O=16; Ca=40) A 720 B 540 C 1080 D 600 Câu 14: Chọn Câu sai: A xenlulozơ tinh bột không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 B tinh bột xenlulozơ tính chất ancol đa chức, tác dụng với Cu(OH)2, tạo thành dung dịch phức chất màu xanh lam C tinh bột xenlulozơ polime thiên nhiên khối lượng phân tử lớn D điều kiện thường, tinh bột xenlulozơ chất rắn màu trắng không tan nước Câu 15: Fructozơ không phản ứng với: A dung dịch Br2 B H2/M, to C dung dịch AgNO3/NH3 D Cu(OH)2 Câu 16: Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 17: Nhóm vật liệu chế tạo từ polime trùng ngưng A tơ axetat, nilon-6,6, poli(vinylclorua) B cao su, nilon-6,6; tơ nitron C nilon-6,6; tơ lapsan; thủy tinh Plexiglas D nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6 Câu 18: Đun nóng x gam hỗn hợp A gồm 2a mol tetra peptit mạch hở X a mol tri peptit mạch hở Y với 550 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) Sau phản ứng kết thúc, cạn dung dịch thu 45,5 gam muối khan amino axit 1-COOH 1-NH2 phân tử Mặt khác thuỷ phân hoàn toàn x gam hỗn hợp A dung dịch HCl dư thu m gam muối Giá trị m là? (cho C=12; H=1; O=16, N=14 , Na=23) A 56,125 B 56,175 C 46,275 D 53,475 Câu 19: Các este công thức C4H6O2 tạo từ axit ancol tương ứng công thức cấu tạo nào? A CH2=CH-COO-CH3; H- COO- CH2-CH= CH2; H-COO- CH=CH- CH3 B CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH= CH2; H- COO- CH2-CH= CH2 C CH2=CH-COO-CH3; H- COO- CH2-CH= CH2 D CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=CH2; H-COO-CH2-CH=CH2; H-COO-C(CH3)=CH2 Câu 20: Trong chất đây, chất glyxin? A H2N-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C HOOC-CH2CH(NH2)COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 21: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2(axit glutamic) vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/5 – Mã đề thi 132 ứng (cho H=1; C=12; N=14; O=16 ,Na=23): A 0,55 B 0,70 C 0,65 D 0,50 Câu 22: Trong số chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, ancol etylic, phenyl benzoat, tơ nilon-6, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, m-crezol, phenol, anilin, triolein, cumen Số chất phản ứng với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là: A 10 B C D Câu 23: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), loại đường nào? A Glucozơ B Fructozơ C Mantozơ D Saccarozơ C HCOOCH3 D HCOOC6H5 Câu 24: Chất este? A CH3COOH B CH3COOCH3 Câu 25: Một este công thức phân tử C3H6O2 phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 NH3 Công thức cấu tạo este công thức nào? A HCOOC3H7 B HCOOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 26: Hợp chất X công thức cấu tạo CH3CH2 - COO - C2H5 Tên gọi X là: A vinyl axetat B metyl propionat C etyl propionat D metyl metacrylat Câu 27: Cho polime sau : sợi (1), tơ tằm (2), sợi đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7) Loại tơ nguồn gốc xenlulozơ là? A 1, 2, 3, 5, B 5, 6, C.1, 2, 5, D 1, 3, 5, Câu 28: Tơ tơ nhân tạo? A Tơ nitron B Tơ xenlulozơ axetat C Tơ tằm D Tơ capron Câu 29: Làm bay 3,7 gam este chiếm thể tích thể tích 1,6 gam O2 điều kiện Este số đồng phân là: (cho C=12; H=1; O=16) A B C D Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn a mol peptit X (được tạo từ aminoaxit no, mạch hở phân tử 1NH2 1-COOH) thu b mol CO2 c mol H2O d mol N2 Biết b - c = a Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol X dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu Giá trị m là? (cho C=12; H=1; O=16, N=14, Na=23) A 60,4 B 76,4 C 30,2 D 28,4 Câu 31: Este C4H8O2 tạo ancol metylic công thức cấu tạo là: A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D C2H3COOCH3 Câu 32: Tơ nilon-6,6 A hexacloxiclohexan B poliamit axit ađipic exametylenđiamin C poli amit axit s - aminocaproic D polieste axit ađipic etylenglicol Câu 33: Cho 3,52 gam chất A C4H8O2 tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M Sau phản ứng cạn dung dịch thu 4,08 gam chất rắn Công thức A là: A C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C3H7COOH Câu 34: Polime cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit? A cao su lưu hóa B amilozơ C xenlulozơ D Glicogen Câu 35: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch nước vôi thu 275g kết tủa dung dịch Y Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 150g kết tủa Khối lượng m là? (cho H = 1, C =12, O = 16, Ca=40) A 375g B 750g C 450g D 575g Câu 36: C4H8O2 đồng phân mạch hở phản ứng với dung dịch NaOH? A B C D Câu 37: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu 38: Thể tích dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là? (Cho H = 1;C =12; O = 16; N=14) A 34,29 lít B 42,34 lít C 53,57 lít D 42,86 lít Câu 39: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu 13,2 gam hỗn hợp muối (Z) 7,8 gam hỗn hợp ancol (chỉ nguyên tử C phân tử) Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3 Xác định CTCT thu gọn X Y: (Cho H = 1; C =12; O = 16; Na=23) A CH2 = CHCOOC2H5 CH3COOCH = CHCH3 B HCOOCH2CH = CHCH3 CH3COOCH2CH = CH2 C C2H5COOCH2CH = CH2 CH3CH = CHCOOC2H5 D CH3COOCH2CH = CH2 CH2 = CHCOOC2H5 Câu 40: Cho phát biểu sau: (a) thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (b) Trong môi trường bazơ, glucozơ fructozơ chuyển hoá lẫn (c) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo (d) Khi đun nóng glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3tạo Ag (e) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ cao cho dung dịch màu xanh lam (f) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh a - fructozơ 3-fructozơ Số phát biểu là: A B.5 C D ĐÁP ÁN http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 5/5 – Mã đề thi 132 10 A A C B C D B A C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B D B A B D D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C A A B C D B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B C A D C C C D C Câu 1: Đáp án A Các amin bậc công thức phân tử C4H11N : CH3NHCH2CH2CH3, CH3NHCH(CH3)CH3; CH3CH2NHCH2CH3 Chú ý : Bậc amin khác với bậc ancol Câu 2: Đáp án A Phân tích: Các α-aminaxit tạo nên đipeptit Y : A: H2N-CH2-COOH;B: CH3-CH2-CH(NH2)-COOH; C: (CH3)2C(NH2)COOH;D: CH3-CH(NH2)-COOH Các đồng phân đipeptit Y(C6H12N3O2) là: A-B; B-A A-C; C-A D-D Câu 3: Đáp án C Phân tích : Các nhận định : 2, 3, Nhận định sai Alanin CTCT CH3-CH(NH2)- COOH nên không làm quỳ tím hóa xanh Nhận định sai methionin thuốc bổ gan Câu 4: Đáp án B Các chất dùng để tổng hợp Cao su buna-S : stiren ( C6H5CH=CH2) buta-1,3-đien với xúc tác Na Câu 5: Đáp án C Chất tripeptit : III Chú ý: Ta cần xem xét kĩ aminoaxit tạo nên peptit phải α-aminaxit không Câu 6: Đáp án D Phân tích: Dễ thấy đáp án A ta loại xenlulozơ, đáp án B C loại tinh bột Vậy dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 fructozơ, saccarozơ, glixerol Câu 7: Đáp án B Phân tích : Ta tóm tắt toàn trình phản ứng sau 15% 95% 90% 2nCH4    nC2 H2    nCH2CHCl   (CH2  CHCl)n nPVC  3,125.106  5.104 mol 62,5 Câu 8: Đáp án A Phân tích: Dễ dàng tính nhanh nC4H6O2 = Este thủy phân môi trường axit thu SỞ GD  ĐT TỈNH THANH HÓA THPT HÀ TRUNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi 40 câu / trang) Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu kết tủa màu xanh Muối X là: A MgSO4 B FeSO4 C CuSO4 D Fe2(SO4)3 Câu 2: Kim loại sau khối lượng riêng nhỏ ? A Li B Cs C Na D K Câu 3: Hợp chất sau cộng hợp với nước Br ? A Anilin B metyl fomat C glucozơ D triolein Câu 4: X α-amino axit công thức phân tử C3H7O2N Công thức cấu tạo X là: A H2NCH(CH3)COOH B H2NCH2CH2COOH C H2NCH2COOCH3 D CH2=CH–COONH4 Câu 5: Kim loại sau không tác dụng với dung dịch FeCl ? A Ag B Fe C Cu D Ca Câu 6: Nhúng Ni vào dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl FeCl2 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 7: Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam muối Biết m1 < m2, tên gọi X là: A isopropyl fomat B metyl propionat C etyl axetat D propyl fomat Câu 8: Điều khẳng định sau sai ? A Trong mật ong chứa nhiều fructozơ glucozơ B Saccarozơ cho phản ứng thủy phân môi trường axit C Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng để nhận biết glucozơ saccarozơ D Saccarozơ tạo gốc α-glucozơ α-fructozơ Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 18,56 gam Fe 3O4 7,68 gam Cu vào 600 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc phản ứng thu dung dịch X lại x gam rắn không tan Giá trị x là: A 2,88 gam B 2,56 gam C 4,04 gam D 3,84 gam Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Ba (2a mol) Al 2O3 (3a mol) vào nước dư, thu 0,08 mol khí H lại m gam rắn không tan Giá trị m là: A 8,16 gam B 4,08 gam C 6,24 gam D 3,12 gam Câu 11: Tơ nilon-6,6 tính dai bền, mềm mại óng mượt, thấm nước, giặt mau khô bền với nhiệt, với axit kiềm Tơ nilon-6,6 điều chế từ phản ứng trùng ngưng ? A axit terephatlic etylen glicol B axit α-aminocaproic axit ađipic C hexametylenđiamin axit ađipic D axit α-aminoenantoic etylen glycol Câu 12: Mệnh đề không là: A Este no, đơn chức, mạch hở công thức tổng quát CnH2nO2 (n ≥ 2) B Thông thường este thể lỏng, nhẹ nước tan nước C Thủy phân este môi trường axit thu axit cacboxylic ancol D Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu CO2 H2O tỉ lệ mol : Câu 13: Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trực tiếp sông suối nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước nhiều khu vực Để xử lý sơ mẫu nước thải chứa ion Pb2+, Fe3+, Cu2+ , Hg2+ … người ta dùng ? A H2SO4 B NaCl C Ca(OH)2 D HCl http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/5 – Mã đề thi 132 Câu 14: Phát biểu sau sai ? A Liên kết –CO–NH– hai đơn vị α -amino axit gọi liên kết peptit B Các peptit cho phản ứng màu biure C Các peptit bị thủy phân môi trường axit môi trường kiềm D Các peptit thường thể rắn, nhiệt độ nóng chảy cao dễ tan nước Câu 15: Đun nóng 4,05 gam este X (C10H10O2) cần dùng 35 gam dung dịch KOH 8%, cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá trị m là: A 38,60 gam B 6,40 gam C 5,60 gam D 5,95 gam Câu 16: Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO đặc H 2SO4 đặc (dùng dư), thu x gam xenlulozơ trinitrat Giá trị x là: A 222,75 gam B 186,75 gam C 176,25 D 129,75 Câu 17: Thí nghiệm sau không tạo đơn chất ? A Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH B Cho bột Cu vào dung dịch AgNO C Cho Na vào dung dịch FeCl D Cho dung dịch FeCl vào dung dịch AgNO Câu 18: Cặp chất sau thuộc loại polime tổng hợp ? A poli(metylmetacrylat) amilozơ B tơ visco tơ olon C tơ xenlulozơ axetat tơ lapsan D poli(vinylclorua) tơ nilon-6,6 Câu 19: Phản ứng sau ? t A H2N-CH2-COONa + HCl (dư)   H2N-CH2-COOH + NaCl t B CH3COOCH2C6H5 + 2NaOH   CH3COONa + C6H5CH2ONa + H2O t C CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O   CH2OH[CHOH]4COOH + HBr t D ClH3N-CH2-COOH + NaOH (dư)   ClH3N-CH2-COONa + H2O Câu 20: Cho dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH KHSO4 Số dung dịch tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 là: A B C D Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Propan-2-amin amin bậc B HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH tên bán hệ thống axit -aminoglutamic C (CH3)2CH-NH-CH3 tên thay N-meyl-propan-2-amin D Triolein công thức phân tử C57H106O6 Câu 22: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất trình 75% Lượng CO sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu 60,0 gam kết tủa dung dịch X Để tác dụng tối đa với dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol NaOH Giá trị m A 108,0 gam B 86,4 gam C 75,6 gam D 97,2 gam Câu 23: Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát khí không màu; đồng thời thu kết tủa T X Y A NaHSO4 Ba(HCO3)2 B Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 C Na2CO3 BaCl2 D FeCl2 AgNO3 Câu 24: Cho CrO3 vào dung dịch NaOH (dùng dư) thu dung dịch X Cho dung dịch H2SO4 dư vào X, thu dung dịch Y Nhận định sau sai? A dung dịch X màu da cam B dung dịch Y màu da cam C dung dịch X màu vàng D dung dịch Y oxi hóa Fe2+ dung dịch thành Fe3+ Câu 25: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan Giá trị m A 25,20 gam B 29,52 gam C 27,44 gam D 29,60 gam Câu 26: Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al Cr 2O3 điều kiện không khí, sau thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M thu 0,18 mol khí H2 dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu x gam kết tủa Giá trị x http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/5 – Mã đề thi 132 A 72,00 gam B 10,32 gam C 6,88 gam D 8,60 gam Câu 27: Phát biểu sau không nói xenlulozơ? A Mỗi mắc xích C6H10O5 ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ công thức cấu tạo [C6H7O2(OH)3]n B Xenlulozơ tác dụng với HNO đặc H2SO4 đặc thu xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng C Xenlulozơ cấu tạo gốc -glucozơ liên kết với liên kết -1,4-glicozit D Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,15 mol Cu(NO 3)2 điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A thời gian 6562 giây dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị m A 2,80 gam B 4,20 gam C 3,36 gam D 5,04 gam Câu 29: Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y chứa muối natri axit stearic oleic Chia Y làm phần Phần làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2 Phần đem cạn thu 54,84 gam muối Khối lượng phân tử X A 886 B 888 C 884 D 890 Câu 30: Hòa tan hết 12,48 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 dung dịch chứa 0,74 mol HNO3 (dùng dư), thu 0,08 mol khí X dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa x gam bột Cu Biết khí NO sản phẩm khử trình phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị x A 17,28 gam B 9,60 gam C 8,64 gam D 11,52 gam Câu 31: Phát biểu sau đúng: A Tất polime tổng hợp điều chế phản ứng trùng ngưng B Tất polime không tác dụng với axit hay bazơ C Protein loại polime thiên nhiên D Cao su buna-S chứa lưu huỳnh phân tử Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Gang hợp kim sắt chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon (b) Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ (c) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam (d) Hỗn hợp gồm Al Fe3O4 dùng hàn đường ray (e) Nước đá khô công thức CO2 (rắn), không nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tiện cho việc bảo quản thực phẩm Số phát biểu sai A B C D Câu 33: Dãy gồm chất xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH B C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH C C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH D CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH Câu 34: Các chất dãy sau tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo sản phẩm kết tủa: A fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ B Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ C glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic D vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axetanđehit Câu 35: Este hai chức, mạch hở X công thức phân tử C6H6O4 không tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxyl Z Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường; đun Y với H2SO4 đặc 170oC không tạo anken Nhận xét sau A Chất X mạch cacbon phân nhánh B Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/5 – Mã đề thi 132 C Chất Y nhiệt độ sôi cao ancol etylic D Phân tử chất Z số nguyên tử hiđro số nguyên tử oxi Câu 36: Hợp chất hữu X công thức phân tử C3H4O4 tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng t theo sơ đồ phản ứng sau : X + 2NaOH   Y + Z + H2O Biết Z ancol khả tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thường Điều khẳng định sau ? A X công thức cấu tạo HCOO-CH2-COOH B X chứa hai nhóm –OH C Y công thức phân tử C2O4Na2 D Đun nóng Z với H2SO4 đặc 1700C thu anken Câu 37: Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200 ml dung dịch NaNO 0,4M H2SO4 0,9M Sau kết thúc phản ứng, thêm tiếp lượng dư dung dịch Ba(OH) vào bình (không mặt oxi), thu m gam rắn không tan Biết khí NO sản phẩm khử NO 3- Giá trị m là: A 55,66 gam B 54,54 gam C 56,34 gam D 56,68 gam Câu 38: Điện phân dung dịch X gồm FeCl2 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 2) với điện cực trơ màng ngăn xốp thu dung dịch Y chứa hai chất tan, biết khối lượng dung dịch X lớn khối lượng dịch Y 4,54 gam Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,54 gam Al Mặt khác dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,35 B 17,59 C 17,22 D 20,46 Câu 39: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y dung dịch Z nồng độ 36% Tỉ khối Y so với He cạn Z 72 gam muối khan Giá trị m A 20 B 10 C 15 D 25 Câu 40: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X chứa oxit sắt, 0,02 mol Cr2O3 0,04 mol Al sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu 0,896 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Phần tác dụng vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Z 0,336 lít H2 (đktc), dung dịch Z tác dụng tối đa x mol NaOH thu 6,6 gam hỗn hợp kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị x là: A 0,27 B 0,3 C 0,28 D 0,25 HẾT http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/5 – Mã đề thi 132 SỞ GD  ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ THPT LAO BẢO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi 40 câu / trang) Mã đề: 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu 1: Kim loại tính dẫn điện tốt kim loại sau? A Nhôm B Bạc C Đồng D Vàng Câu 2: Số electron lớp nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA A B C D Câu 3: Thuốc thử sau dùng để phân biệt dung dịch phenylamoni clorua axit glutamic? A quì tím B dung dịch Br2 C dung dịch HCl D dung dịch NaOH Câu 4: Dãy chất cho phản ứng thủy phân A saccarozơ, triolein, amilozơ, xenlulozơ B amilopectin, xenlulozơ, glucozơ, protein C triolein, amilozơ, fructozơ, protein D amilozơ, saccarozơ, protein, fructozơ Câu 5: Dãy oxit nào sau bị khử khí CO nhiệt độ cao? A Fe2O3, CuO, CaO B CuO, ZnO, MgO C CuO, Al2O3, Cr2O3 D CuO, PbO, Fe2O3 Câu 6: Phản ứng điều chế kim loại sau thuộc phản ứng thủy luyện? A CuO + CO  Cu + CO2 B 2Al + 3CuO  Al2O3 + 3Cu C Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu D CuSO4 + H2O  Cu + O2 + H2SO4 Câu 7: Hai hợp chất hữu sau đồng phân nhau? A amilozơ amilopectin B anilin alanin C vinyl axetat metyl acrylat D etyl aminoaxetat -aminopropionic Câu 8: Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu glyxin alanin Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 9: Cho 200 ml dung dịch FeCl 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO 0,8M Sau kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 17,22 gam B 23,70 gam C 25,86 gam D 28,70 gam Câu 10: Cho 4,725 gam bột Al vào dung dịch HNO loãng dư, thu dung dịch X chứa 37,275 gam muối V lít khí NO (đktc) Giá trị V A 7,168 lít B 11,760 lít C 3,584 lít D 3,920 lít Câu 11: Cho dãy chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ, metyl fomat Số chất dãy tác dụng với nước Br A B C D Câu 12: Nhận định sau đúng? A Metyl acrylat tồn đồng phân hình học B Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, tan nước tan tốt ancol etylic C Tất polime chất rắn, nóng chảy tạo thành chất lỏng nhớt D Monome mắc xích phân tử polime Câu 13: Đốt cháy kim loại X oxi thu oxit Y Hòa tan Y dung dịch HCl loãng dư, thu dung dịch Z chứa hai muối Kim loại X A Mg B Cr C Fe D Al Câu 14: Nhận định sau sai? http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/5 – Mã đề thi 132 A Dùng dung dịch Na2CO3 để làm tính cứng nước nước cứng toàn phần B Na2CO3 nguyên liệu công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng C Dùng dung dịch Na2CO3 để tẩy vết dầu mỡ bám chi tiết máy D Na2CO3 nguyên liệu dùng y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este X đơn chức thu 5,28 gam CO 1,08 gam H2O Công thức phân tử X A C8H8O2 B C6H8O2 C C4H8O2 D C6H10O2 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X chứa trimetylamin hexametylenđiamin cần dùng 0,715 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Mặt khác cho 24,54 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu m gam muối Giá trị m A 39,14 gam B 33,30 gam C 31,84 gam D 35,49 gam Câu 17: Phát biểu sau sai? A CrO3 oxit axit, tác dụng với nước tạo dung dịch chứa H 2CrO4 H2Cr2O7 B Trong hợp chất, crom số oxi hóa đặc trưng +2, +3 +6 C Cr2O3 oxit lưỡng lính, tác dụng với dung dịch NaOH loãng dung dịch HCl loãng D Đốt cháy crom lượng oxi dư, thu oxit crom (III) Câu 18: Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl z mol HCl, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X lại t mol kim loại không tan Biểu thức liên hệ x, y, z, t A 2x = y + z + t B x = y + z – t C x = 3y + z – 2t D 2x = y + z + 2t Câu 19: Điều sau sai nói saccarozơ Gly-Val-Val? A Đều cho phản ứng thủy phân B Đều hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường C Trong phân tử chứa liên kết glicozit D Trong phân tử chứa 12 nguyên tử cacbon Câu 20: Đun nóng 8,55 gam este X với dung dịch KOH vừa đủ, thu ancol Y 9,30 gam muối Số đồng phân X thỏa mãn A B C D Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Propan-2-amin amin bậc B HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH tên bán hệ thống axit -aminoglutamic C (CH3)2CH-NH-CH3 tên thay N-meyl-propan-2-amin D Triolein công thức phân tử C 57H106O6 Câu 22: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất trình 75% Lượng CO sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu 60,0 gam kết tủa dung dịch X Để tác dụng tối đa với dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol NaOH Giá trị m A 108,0 gam B 86,4 gam C 75,6 gam D 97,2 gam Câu 23: Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát khí không màu; đồng thời thu kết tủa T X Y A NaHSO4 Ba(HCO3)2 B Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 C Na2CO3 BaCl2 D FeCl2 AgNO3 Câu 24: Cho CrO3 vào dung dịch NaOH (dùng dư) thu dung dịch X Cho dung dịch H2SO4 dư vào X, thu dung dịch Y Nhận định sau sai? A dung dịch X màu da cam B dung dịch Y màu da cam C dung dịch X màu vàng D dung dịch Y oxi hóa Fe2+ dung dịch thành Fe3+ Câu 25: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan Giá trị m A 25,20 gam B 29,52 gam C 27,44 gam D 29,60 gam Câu 26: Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al Cr 2O3 điều kiện không khí, sau thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M thu 0,18 mol khí H2 dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu x gam kết tủa Giá trị x http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/5 – Mã đề thi 132 A 72,00 gam B 10,32 gam C 6,88 gam D 8,60 gam Câu 27: Phát biểu sau không nói xenlulozơ? A Mỗi mắc xích C6H10O5 ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ công thức cấu tạo [C6H7O2(OH)3]n B Xenlulozơ tác dụng với HNO đặc H2SO4 đặc thu xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng C Xenlulozơ cấu tạo gốc -glucozơ liên kết với liên kết -1,4-glicozit D Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo Câu 28: Trong năm 30 kỉ XX, nhà hóa học hãng Du Pont (Mỹ) thông báo phát minh loại vật liệu ‘‘mỏng tơ nhện, bền thép đẹp lụa’’ Theo thời gian, vật liệu mặt sống hàng ngày người, phổ biến sản phẩm lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont thu hàng tỷ đô la năm sáng chế loại vật liệu Một số vật liệu tơ nilon-6 Công thức đoạn mạch tơ nilon-6 là: A (-CH2-CH=CH-CH2)n B (-NH-[CH2]6-CO-)n C (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n D (-NH-[CH2]5-CO-)n Câu 29: Khi thay nguyên tử H phân tử NH gốc hidrocacbon, thu ? A amino axit B amin C lipt D este Câu 30: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là: A NH3 B H2N-CH2-COOH C CH3COOH D CH3NH2 Câu 31: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) X muối axit hữu đa chức, Y muối axit vô Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol : 5) dung dịch chứa m gam muối giá trị m là: A 5,92 B 4,68 C 2,26 D 3,46 Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe 0,12 gam Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,92 gam kim loại Nồng độ mol/l dung dịch CuSO4 là: A 0,02M B 0,04M C 0,05M D 0,10M Câu 33: Cho 20 gam hỗn hợp gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp (được trộn theo tỉ lệ mol : 10 : thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu 31,68 gam hỗn hợp muối Công thức phân tử ba amin : A C2H7N, C3H9N, C4H11N B C3H7N, C4H9N, C5H11N C CH5N, C2H7N, C3H9N D C3H8N, C4H11N, C5H13N Câu 34: Hỗn hợp M gồm peptit X peptit Y mạch hở ( cấu tạo từ loại amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- phân tử ) với tỉ lệ mol X : Y = : Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 81 gam glyxin 42,72 gam alanin Giá trị m là: A 116,28 B 109,5 C 104,28 D 110,28 Câu 36: Cho phát biểu sau: (a) Nguyên tắc sản xuất gang oxi hóa oxit sắt khí CO nhiệt độ cao (b) Cu Fe2O3 tỉ lệ mol : tan hoàn toàn dung dịch HCl dư (c) Trong kim loại, Crom kim loại cứng nhất, xesi mềm (d) Al(OH)3, Cr(OH)3, Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng (e) Thạch cao sống sử dụng để bó bột y học (f) Sr, Na, Ba Be tác dụng mạnh với H 2O nhiệt độ thường Số phát biểu A B C D Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 dung dịch H2SO4 Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa muối sunfat 4,48 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Số mol H2SO4 phản ứng A 0,3 mol B 0,4 mol C 0,5 mol D 0,6 mol Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO thu dung dịch X http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 3/5 – Mã đề thi 132 V lít hỗn hợp khí gồm NO NO (đktc) Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau lọc bỏ kết tủa dung dịch Y cạn Y chất rắn Z Nung Z đến khối lượng không đổi, thu 8,78 gam chất rắn Giá trị V A 0,336 B 0,448 C 0,560 D 0,672 Câu 39: Cho dãy chất: m-CH3COOC6H4CH3, p-HOOCC6H4OH; m-CH3COOC6H4OH, ClH3NCH2COONH4, p-C6H4(OH)2, ClH3NCH2COOH, p-HOC6H4CH2OH, ClH3NCH2COOCH3, CH3NH3NO3 Số chất dãy mà mol chất phản ứng tối đa với mol NaOH A B C D Câu 40: Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y axit Z (trong Y tạo từ glixerol axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH, thu 0,92 gam glixerol Khối lượng phân tử axit Z A 284 đvC B 282 đvC C 280 đvC D 256 đvC HẾT http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/5 – Mã đề thi 132 ... trang thi th Húa Trang 4/5 Mó thi 101 S GD T TNH HI PHềNG THPT VNH BO THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú... trang thi th Húa Trang 4/5 Mó thi 132 S GD V T THANH HO THI TH THPT QUC GIA LN I TRNG THPT BM SN NM HC 2016 -2017 ( thi gm cú trang) Mụn: HO HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt... thi th Húa Trang 7/5 Mó thi 065 S GD T QUNG TR TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay