ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT

147 267 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:19

By: Hoang Tien Dung - Student in 12A1 - Duc Tho high school - Ha Tinh Email: htdung1809@gmail.com SỞ GSĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi trang ) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi khoa học tự nhiên;Môn : VẬT LÝ Thời gian làm : 50 phút không kể thời gian phát đềđề thi 357 Câu : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trính x =Asinwt Nếu chọn gốc tọa độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A biên âm B qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox C vị trí biên dương D qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox Câu 2: Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng  Khoảng cách hai bụng sóng liền kề A B   C  D  Câu : Một vật dao động điều hòa phương trình x  A cos(t   ) Gọi v vận tốc vật Hệ thức A B v2 2 2 v  x  A2 C  x  A2 D v2 2 v2   x2 2  A2  x  A2 Câu : vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C tăng gấp biên độ dao động tăng gấp đôi D động vật vật tới vị trí cân Câu 5: Công thức tần số dao động điều hòa lắc lò xo nằng ngang >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page A f  2 k m B f   k m C f  2 m k D f  2 k m Câu : Cho T,f,w chu kỳ , tần số, tần số góc dao động điều hòa Công thức sau sai A  f  2 B T  2 C wT =π  D T  f Câu : Trong dao động điều hòa pha dao động A Không phụ thuộc vào cách kích thích dao động B Biến thiên điều hòa theo thời gian C hàm bậc thời gian D Không phụ thuộc vào thời gian Câu 8: Kết luận sau sai nói tượng cộng hưởng điện đoạn mạch RLC mắc nối tiếp A Tổng trở mạch giá trị cực đại B Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại C Cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch D Hệ số công suất đoạn mạch đạt cực đại Câu : Cường độ dòng điện tức thời sớm pha so với điện áp xoay chiều đoạn mạch đoạn mạch A Chỉ cuộn cảm L C Gồm R nối tiếp C B Gồm L nối tiếp C D Gồm R nối tiếp L Câu 10 Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng  Hai điểm M,N đối xứng qua nút sóng cách nút khoảng d =  /8 Kết luận sau sai A Dao động M lệch pha π/2 so với dao động N B M N dao động với biên độ C M N tốc độ D M N ngược pha >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page Câu 11 : Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần chu kỳ dao động vật A giảm lần C tăng lên lần B tăng lên lần D giảm lần Câu 12 : Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau A Sóng phản xạ pha với sóng tới thời điểm phản xạ B Sóng phạ xạ ngược pha với sóng tới thời điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ lớn tần số sóng tới D Tần số sóng phản xạ nhỏ tần số sóng tới Câu 13 : Chọn công thức tổng trở mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp ( cuộn dây cảm) A Z = R + ZL – ZC C Z = R2 + (ZC - ZL)2 B Z = R2 D Z  R  (ZC  Z L )2 Câu 14 : Cách làm giảm hao phí đường dây tải điện trình truyền tải điện xa A tăng điện áp tức thời B giảm điện áp tức thời trạm phát C tăng điện áp hiệu dụng trạm phát D giảm điện áp hiệu dụng trạm phát Câu 15 : Khi nói sóng siêu âm, phát biểu sau sai A Sóng siêu âm gặp vật cản bị phản xạ B Sóng siêu âm tần số lớn 20 kHz C Trong môi trường, sóng siêu âm bước sóng lớn bước sóng sóng hạ âm D Sóng siêu âm truyền chất rắn Câu 16 : Một dây đàn hồi chiều dài 1,2m căng thẳng nằm ngang với hai đầu cố định Bước sóng lớn sóng dừng tạo >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page A 2,4m B 4,8 m C 0,6m D 1,2m Câu 17 : Độ cao âm phụ thuộc vào A mức cường độ âm C cường độ âm B tần số âm D công suất nguồn âm Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u  220 cos100 t (V ) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chay qua mạch i  2cos(100 t  0,5 )( A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A.440 W B 220 W C 110 W D 220 W Câu 19 : Trong dao động điều hòa lắc đơn, vận tốc biến đổi điều hòa A ngược pha với gia tốc C lệch pha π/2 so với li độ B pha với gia tốc D ngược pha so với li độ Câu 20 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt + 0,5π) Tần số dao động A 4πHz B 4Hz C 0,5 Hz D 2Hz Câu 21 : Đối với máy phát điện xoay chiều pha, phát biểu sau A Phần cảm roto C Phần cảm nam châm B Phần ứng nam châm D Phần cảm stato Câu 22 : Ba lắc đơn chiều dài l1 = 75cm, l2 = 100cm l3 = 83cm dao động điều hòa điểm mặt đất Gọi f1, f2 f3 tần số dao động chúng Chọn xếp theo thứ tự tăng dần độ lớn A f2, f3 , f1 C f1, f2 ,f3 B f1, f3 , f2 D f3, f2, f1 Câu 23 : Đơn vị cường độ âm A W/m2 B B C A D J/m2 Câu 24 : Khi nói hệ dao động cưỡng dai đoạn ổn định, phát biểu sai A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page B Tần số hệ dạo động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng D Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ Câu 25 : Một cỗ máy nhà máy thủy điện hòa bình roto quay với tốc độ 125 vòng/phút Số cặp cực từ máy phát điện tổ máy A 24 B 48 C.125 D 12 Câu 26 : Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước A bước sóng không thay đổi C bước sóng giảm B tần số không thay đổi D chu kỳ thay đổi Câu 27 : Nhận định sau sai nói dao động tắt dần A Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh B Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian C Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần dao động li độ giảm dần theo thời gian Câu 28: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số phương trình x1  3cos(2 t  1 )cm x2  4cos(2 t  2 )cm , biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị sau A cm B 12 cm C cm D cm Câu 29 : Con lắc lò xo độ cứng k vật nhỏ khối lượng m treo thẳng đứng Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm Biết chu kỳ dao động thời gian lò xo bị dãn lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = 10m/s2 =π2m/s2 Tốc độ trung bình vật khoảng thời gian lò xo bị nén chu kỳ A 22,76 cm/s B 45,52 cm/s C cm/s D 23,43 cm/s Câu 30 : Hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox quanh gốc tọa độ O với   phương trình x1  4cos(4t  )(cm) x2  cos(4t  )(cm) , t tính 12 giây Độ lớn vận tốc tương đối hai điểm sáng giá trị cực đại A 16 cm/s B 16 cm/s C cm/s D 16 cm/s >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page Câu 31 : Trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, nguồn âm ( coi chất điểm) với công suất phát âm không đổi Tại điểm M mức cường độ âm 60dB Dịch chuyển nguồn âm đoạn 11 m theo hướng xa điểm M mức cường độ âm M lúc 20 dB Để mức cường độ âm M 40 dB phải dịch chuyển nguồn âm theo hướng xa diemr M so với vị trí ban đầu đoạn A 9m B 1m C.1/9m D 11/3m Câu 32 : Hai lắc đơn treo lên trần toa xe, toa xe chuyển động theo phương nằm ngang Gọi T1,T2,T3 chu kỳ lắc đơn toa xe chuyển động thẳng đều, chuyển động nhanh dần chuyển đọng chậm dần với độ lớn gia tốc a So sánh T1,T2,T3 A T3 T2 = T3 D T2> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page A l2 = 4l1; a2 = 2a1 C l2 = 4l1; a2 = B l2 = 2l1; a2 = D l2 = 2l1; a2 = 2a1 a1 a1 Câu 38 : Tại hai điểm A B mặt chát lỏng cách 16cm hai nguồn sóng kết hợp dao   động theo phương trình u1  a cos(40 t  )(mm) u2  b cos(40 t  )(mm) Tốc độ truyền 2 sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Tìm số cực đại cạnh CD hình chữ nhật ABCD với BC = 12 cm A B 16 C D Câu 39 : Một sợi dây đàn hồi dài 2m, căng ngang với hai đầu A, B cố định Người ta tạo sóng sợi dây với tần số 425 Hz tốc độ truyền sóng 340 m/s Trên dây, số điểm dao động với biên độ phần ba biên độ dao động bụng sóng A 20 B 10 C D Câu 40 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ Ox với biên độ 10cm Pha dao động vật phụ thuộc thời gian theo đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật A x = 10cos(πt-π/3) cm C x = 10cos(πt+π/3) cm B x = 10cos(2πt-π/3) cm D x = 10cos(2πt+π/3) cm >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com Đáp án 1.B 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.C 8.A 9.C 10.A 11.D 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.B 18.B 19.C 20.D 21.C 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.D 28.B 29.D 30.B 31.B 32.C 33.A 34.C 35.A 36.A 37.B 38.C 39.B 40.D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử tốt nhất! Page SỞ GIÁO DỤC BÌNH ĐỊNH THPT QUỐC HỌC Mã đề 371 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM 2017 Môn: Vật Lý 12 ( Thời gian làm 50 phút, 40 câu trắc nghiệm ) Họ tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:………………………… Câu 1: Sóng ngang (sóng học) truyền môi trường: A Chất rắn lòng chất lỏng B Chất khí bề mặt chất rắn C Chất khí lòng chất rắn D Chất rắn bề mặt chất lỏng Câu 2: Sóng học truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  cos 20t  4x cm (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng bằng: A 4m/s B 40cm/s C 50cm/s D 5m/s Câu 3: Chùm ánh sáng laze không ứng dụng: A Làm dao mổ y học B Truyền tin cáp quang C Làm nguồn phát sóng siêu âm D Trong đầu đọc đĩa CD Câu 4: Biết số plang h  6, 625.1034J.s vận tốc ánh sáng chân không 3.108m/s Công thoát electron kim loại 3,43.10-19J Giới hạn quang điện kim loại này: A 0,58µm B 0,43µm C 0,50µm D 0,3µm Câu 5: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách từ bụng đến nút gần bằng: A Một nửa bước sóng B Một phần tư bước sóng C Một bước sóng D Một số nguyên lần bước sóng Câu 6: Điểm tương tự sóng âm sóng ánh sáng là: A Cả hai sóng điện từ B Cả hai sóng dọc C Cả hai trình truyền lượng D Cả hai truyền chân không Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện chứa điện trở R, tụ điện dung kháng Zc cuộn dây cảm cảm kháng ZL mắc nối tiếp Tổng trở mạch Z, xảy cộng hưởng thì: A ZC  Z B Z L  R C Z  R D Z  ZL Câu 8: Một máy biến áp lý tưởng cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải là: A 630 V B 105 C 70 V D Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t  vào hai đầu mạch điện chứa tụ điện điện dung C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: U Uo U C A B o C o D U o  C C 2 C Câu 10: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A 10 cm vật nặng qua vị trí li độ x  cm vật động 0,3 J Độ cứng lò xo là: A 50 N/m B 40 N/m C 100 N/m D 80 N/m Câu 11: Một khối lượng 100g dao động điều hòa với biên độ 4cm tần số Hz Lấy  10 Lực kéo tác dụng lên vật nhỏ độ lớn cực đại bằng: A N B N C N D N Câu 12: Công thức tính chu kỳ dao động riêng mạch dao động là: C L C A T  2 B T  2 C T  2 D T  2 LC L C L Câu 13: Tia hồng ngoại tần số: A Lớn ánh sáng đỏ B Lớn sóng vô tuyến C Lớn tia tử ngoại D Lớn ánh sáng tím Câu 14: Hai dao động điều hòa phương, tần số biên độ A1  cm, A2 15 cm lệch pha π/2 Dao động tổng hợp hai dao động biên độ bằng: A 23 cm B 17 cm C 11 cm D cm Câu 15: lắc đơn chiều dài 121 cm, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g  10 2 m/s2 Chu kỳ dao động lắc là: A 2s B 2,2s C 1s D 0,5s Câu 16: cường độ dòng điện i  2cos100t(A) pha thời điểm t là: A 50πt B 100πt C 100π D Câu 17: Đặt hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz giá trị hiệu dụng U=80V vào hai đầu đoạn mạch 0.6 104 RLC nối tiếp Biết cuộn dây độ tự cảm L= H, tụ điện điện dung C  F công suất tỏa   nhiệt R 80W Giá trị điện trở R là: A Ω B 40 Ω C 20 Ω D 30 Ω Câu 18: Quang phổ liên tục A Phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc nhiệt độ nguồn phát B Không phụ thuộc chất nhiệt độ nguồn phát C Phụ thuộc chất nhiệt độ nguồn phát D Phụ thuộc vào nhệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc chất nguồn phát Câu 19: Biết số plăng h  6, 625.1034 J.s vận tốc ánh sáng chân khôn 3.108 m/s Trong chân không ánh sáng bước sóng 0,4µm Mỗi photon ánh sáng mang lượng xấp xỉ bằng: A 2,49.10-19J B 2,49.10-31J C 4,97.10-31J D 4,97.10-19J Câu 20: Cho mạch dao động điện từ LC lý tưởng Khi điện áp hai đầu tụ V cường độ dòng điện qua cuộn dây i Khi điện áp hai đầu tụ V cường độ dòng điện qua cuộn dây i/2 Điện áp cực đại hai cuộn dây là: A V B C.4V D.6V Câu 21: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A sóng điện từ sóng ngang B sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm vuông pha với C sóng điện từ gặp mặt phân hai môi trường bị phản xạ khúc xạ D sóng điện từ truyền chân không Câu 22: Hai âm độ cao hai hai âm A cường độ âm B mức cường độ âm C biên độ D tần số Câu 23: Hiện tượng chùm sáng trắng qua lăng kính, bị tách thành chùm tia sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng  Câu 24: Đặt điện áp u  220 2cos(100 t+ )(V ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=100Ω 104 F cuộn cảm L  H Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: Tụ điện điện dung C  2  A i  2, 2cos(100 t)A B i  2, 2cos(100 t+  )A giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R giá trị không đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở Với C =C1/2 điện áp hiệu dụng A N A 100 V B 200 V C 200 V D 100 V Câu 33: Đặt điện áp u= 150 2cos(100t)V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60Ω , cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn điện trở không đáng kể Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện giá trị A 15 3 B 60 3 C 45 3 D 30 3 Câu 34: Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A 85,8% B 89,2% C 87,7% D 92,8% Câu 35: Hai mạch dao động điện từ lý tưởng dao động điện từ tự Điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q1 q2 với 4q12  q 22  1,3.1017 , q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9 C mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai độ lớn A 8(mA) B 10(mA) C 6(mA) D 4(mA) Câu 36: Một lắc lò xo treo thẳng gồm vật nhỏ khối lượng m = kg, lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Đặt giá nằm ngang đỡ vật m để lò xo chiều dài tự nhiên cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dầ n đề u không vâ ̣n tố c đầ u v ới gia tốc a = m/s2 Lấ y g = 10 m/s2 Sau rời giá đỡ vật m dao động điều hòa với biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 37: Đặt điện áp u  200 cos100t  V  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 cuộn cảm độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng điện đoạn  mạch là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải   A i  2 cos 100t    A  4    B i  2 cos 100t    A  4    C i  cos 100t    A  4    D i  cos 100t    A  4  BỘ ĐỀ THI THỬ, TÀI LIỆU THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MỚI NHẤT Bên đề thi thử THPTQG năm 2017 từ trường , nguồn biên soạn uy tín      200 – 250 đề thi thử cập nhật liên tục đặc sắc năm 2017 Theo cấu trúc Bộ giáo dục đào tạo (40 câu trắc nghiệm) 100% file Word gõ mathtype (.doc) chỉnh sửa không công gõ 100% lời giải chi tiết câu Nhiều tài liệu hay khác : Đề theo chuyên đề, sách tham khảo, tài liệu file word tham khảo hay khác… HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: “Tôi muốn đặt mua đề thi, tài liệu VẬT LÝ 2017” gửi đến số 096.79.79.369 (Mr Hiệp) Sau nhận tin nhắn liên hệ với bạn để hướng dẫn xem thử cách đăng ký trọn Uy tín chất lượng hàng đầu chắn bạn hài lòng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử, tài liệu file word lời giải THPT QUÃNG XƢƠNG MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 50 phút Năm học: 2016 - 2017 Câu 1: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A tần số dao động B tần số góc C chu kỳ dao động D pha ban đầu Câu 2: Chọn câu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ B Sóng điện từ mang lượng C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên điều hòa tần số pha với D Sóng điện từ không truyền chân không Câu 3: Một cầu bắc ngang qua sông Phô – tan – ka Xanh Pê – tec – bua (Nga) thiết kế xây dựng đủ vững cho 300 người đồng thời đứng cầu Năm 1906, trung đội binh (36 người) bước qua cầu làm cho cầu bị gãy! Nguyên nhân gãy cầu liên quan tới tượng vật lý đây? A Hiện tượng tăng giảm trọng lượng B Hiện tượng cộng hưởng C Hiện tượng tắt dần dao động ma sát sức cản D Hiện tượng trì dao động nhờ bù phần lượng mát sau chu kỳ Câu 4: Một sóng học lan truyền môi trường với tốc độ v Bước sóng sóng môi trường λ Chu kỳ dao động T sóng biểu thức v v  A T  v B T  C T  2 D T  λ λ v  Câu 7: Một sóng truyền từ M đến N, biết MN  độ lệch pha hai điểm π π π π A rad B rad C rad D rad Câu 8: Một ống Rơnghen phát xạ bước sóng nhỏ 5.10-10m Động electron đập vào đối cực A 3,311.10-19 J B 3,975.10-16 J C 3,975.10-12 J D 3,311.10-24 J Câu 9: Trong dao động điều hòa lắc lò xo đại lượng sau pha với gia tốc: A Lực đàn hồi B Lực hồi phục C Vận tốc D Li độ Câu 13: Điện trường xoáy điện trường A điện tích đứng yên sinh B đường sức đường cong suất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm C truyền theo đường xoắn ốc D đường sức điện đường cong khép kín bao quanh đường sức từ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử, tài liệu file word lời giải BỘ ĐỀ THI THỬ, TÀI LIỆU THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MỚI NHẤT Bên đề thi thử THPTQG năm 2017 từ trường , nguồn biên soạn uy tín  200 – 250 đề thi thử cập nhật liên tục đặc sắc năm 2017  Theo cấu trúc Bộ giáo dục đào tạo (40 câu trắc nghiệm)  100% file Word gõ mathtype (.doc) chỉnh sửa, biên tập  100% lời giải chi tiết câu  Nhiều tài liệu hay khác : Đề theo chuyên đề, sách tham khảo, tài liệu file word tham khảo hay khác cập nhật liên tục Sau nhận tin nhắn liên hệ với bạn để hướng dẫn xem thử cách đăng ký trọn Uy tín chất lượng hàng đầu chắn bạn hài lòng Câu 14: Một mạch dao động gồm tụ điện dung C  0,4 μF cuộn cảm độ tự π 0,1 H Chu kỳ dao động π A 2,5 ms B 0,4 ms C 0,5 ms D 2,0 ms Câu 15: Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua mạch điện, ampe kế giá trị 2A Giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc A 2,82 A B 2,00 A C 4,00 A D 1,41 A cảm L  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử, tài liệu file word lời giải Câu 16: Con lắc lò xo dao động tự theo phương ngang Biết lò xo độ cứng k  10 N/m trình dao động lực phục hồi gây dao động vật độ lớn cực đại 0,7N Biên độ dao động là: A.8cm B 5cm C 7cm D 6cm Câu 17: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen B ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen C tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại D tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại Câu 18: Chọn câu Nguyên tắc hoạt động động không đồng ba pha A dựa tượng sử dụng từ trường quay B dựa tượng cảm ứng điện từ việc sử dụng từ trường quay C dựa tượng tự cảm D dựa tượng cộng hưởng Câu 19: Heinrich Hertz nhà vật lý vĩ đại người Đức, ông sinh ngày 22 – – 1857 Năm 1887 ông tiến hành thực thí nghiệm mà sau gọi “thí nghiệm Héc Xơ – theo SGK vật lý 12 THPT” Ý nghĩa thí nghiệm A giúp giải thích tượng quang điện B giúp giải thích hình thành quang phổ vạch nguyên tử Hiđrô C quan sát thấy tượng quang điện kim loại D tìm tia X Câu 20: Cho mạch R,L,C ghép nối tiếp Đặt vào đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định Điều chỉnh điện dung C tụ để mạch xảy cộng hưởng điện, lúc A điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở lớn B hệ số công suất mạch giá trị C tổng trở mạch lớn D hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện lớn Câu 21: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ A Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ phát xạ biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ hấp thụ C Dựa vào quang phổ liên tục biết nhiệt độ nguồn sáng D Dựa vào quang phổ liên tục biết thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 22: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R L mắc nối tiếp Tổng trở mạch cho công thức A ZRL = R+ZL B ZRL = R +ZL2 C ZRL  R  ZL D ZRL  R  Z2L Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc qua khe Young với khoảng cách hai khe a  0,5mm , khoảng cách từ hai khe đến D  2m đoạn MN  12mm vùng giao thoa vân sáng kể hai đầu M, N Bước sóng ánh sáng A 0,5 μm B 0,6 μm C 0,7 μm D 0,4 μm Câu 24: Cho cuộn dây điện trở r độ tự cảm L Để xác định giá trị điện trở r cuộn dây người ta sử dụng dụng cụ đây? A Nguồn điện xoay chiều 220V  50Hz vôn kế nhiệt B Nguồn điện không đổi 12 V Ampe kế khung quay http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử, tài liệu file word lời giải C Nguồn điện xoay chiều 220V  50Hz , vôn kế nhiệt Ampe kế khung quay D Nguồn điện không đổi 12 V Vôn kế nhiệt Câu 25: Quang trở A điện trở giá trị phụ thuộc vào số màu đơn sắc chùm ánh sáng chiếu tới B điện trở làm bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện C điện trở làm bán dẫn mà giá trị điện trở biến thiên theo cường độ chùm sáng chiếu tới D điện trở làm kim loại giá trị điện trở biến thiên theo màu sắc ánh sáng chiếu tới Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi vTB tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v vận tốc tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian π mà v  vTB 2T T T T A B C D 3 Câu 31: Trong quang phổ nguyên tử hiđrô, giả sử f1, f2 tương ứng với tần số lớn nhỏ dãy Banme, f3 tần số lớn dãy Pa-sen f +f A f1  f  f B f3  C f1  f  f D f  f1  f Câu 32: Một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài m cắt làm hai phần làm hai lắc đơn, dao động điều hòa biên độ góc αm nơi mặt đất Ban đầu hai lắc qua vị trí cân Khi lắc thứ lên đến vị trí cao lần lắc thứ α hai lệch góc m so với phương thẳng đứng lần Chiều dài dây lắc thứ gần với giá trị đây? A 31 cm B 69 cm C 23cm D 80 cm Câu 33: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số π Nếu hai dao động thành phần lệch pha biên độ dao động tổng hợp 20 cm Nếu hai dao động thành phần ngược pha biên độ dao động tổng hợp 15,6 cm Biết biên độ dao động thành phần thứ lớn so với biên độ dao động thành phần thứ Hỏi hai dao động thành phần pha với biên độ dao động tổng hợp giá trị gần giá trị sau đây? A 21,2 cm B 27,5 cm C 23,9 cm D 25,4 cm Câu 34: Căng ngang sợi dây AB, kích thích để dây dao động tạo sóng dừng dây với bước sóng   64 cm Xét hai điểm M N dây Khi sợi dây duỗi thẳng M, N cách v A khoảng 8cm d cm  d  32cm dao động với tốc độ cực đại v1 v2 Biết = , v2 M, N dao động pha, d giá trị nhỏ gần A 74 cm B 47 cm C 85 cm D 70 cm Câu 35: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp với R = 10Ω Khi tần số dòng điện f0 ZL  Ω ZC  Ω Giá trị tần số dòng điện f để hệ số công suất mạch là: A f < f0 B f > f0 C f = f0 D Không tồn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử, tài liệu file word lời giải Câu 36: Đoạn mạch điện ghép nối tiếp gồm: điện trở R  , tụ điện điện dung C cuộn cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U tần số góc  thay đổi Khảo sát biến thiên hiệu điện hiệu dụng đầu điện trở UR hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL tần số góc  ta vẽ đồ thị UR  fR   UL  fL   hình vẽ bên Với 1  100 rad/s, 2  100 2 rad/s Giá trị L C 101 2.103 A L  H,C  F  2 101 3.103 H,C  F  3 5.101 103 C L  H,C  F  5 101 103 H, C  F D L    Câu 37: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C cuộn cảm L Tụ xoay điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc góc xoay φ Ban đầu chưa xoay tụ mạch f thu sóng tần số f0 Khi xoay tụ góc φ1 mạch thu sóng tần số f1  f0 Khi xoay tụ góc φ2 mạch thu sóng tần số f  Tỉ số hai góc xoay là: φ φ φ φ A = B = C = D = φ1 φ1 φ1 φ1 Câu 38: Đặt khối chất suốt mặt song song, bề dày e không khí Từ không khí chiếu chùm sáng hỗn hợp gồm ánh sáng đơn sắc 1 2 coi tia sáng tới mặt khối chất góc tới i  600 hình vẽ bên Biết chiết suất khối chất ánh sáng 1 2 n1  n2  Khoảng cách tia ló mặt khối gần với giá trị sau đây? A 0,4e B 0,1e C 2e D 5e B L  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử, tài liệu file word lời giải Câu 39: Hai vật nhỏ khối lượng m1, m  400g , nối với lò xo nhẹ độ cứng k = 40N/m Vật m1 treo sợi dây nhẹ không giãn Bỏ qua sức cản Từ vị trí cân bằng, kéo m2 xuống cho lò xo bị giãn đoạn 17,07  10+ cm truyền cho vật vận tốc v0 dọc theo trục lò xo   hướng xuống để sau m2 dao động điều hòa Lựa chọn thời điểm cắt dây nối m1 với giá treo thích hợp với v0 truyền cho vật, sau cắt dây khoảng cách hai vật không thay đổi v0 giá trị gần với A 70,5 cm/s B 99,5 cm/s C 40 cm/s D 25,4 cm/s Câu 40 Đoạn mạch điện AB gồm đoạn mạch AM, MN, NB ghép nối tiếp Trong AM chứa cuộn dây, MN chứa điện trở R, NB chứa tụ điện điện dung C Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều ổn định phương trình u = 210 2cos 100πt  V Dùng vôn kế lý tưởng đo điện áp điểm A,N thấy vôn kế 210 V; Đo điện áp điểm M,N vôn kế 70 V Dùng dao động kí khảo sát dòng điện chạy mạch điện áp đoạn mạch AM, AN, AB thấy: Khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp tức thời uAM cực đại đến lúc cường độ dòng điện tức thời đạt cực đại khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp tức thời uAN cực đại tới lúc điện áp tức thời uAB cực đại Hệ số công suất mạch điện 1 A B C D 2 Câu Câu 11 A Câu 21 D Câu 31 Câu Câu 12 B Câu 22 B Câu 32 Câu Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 Câu BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu Câu 14 D Câu 24 Câu 15 B Câu 25 A Câu 16 C Câu 26 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu Câu Câu B Câu 17 A Câu 27 C Câu 18 B Câu 28 B Câu 19 C Câu 29 Câu 10 C Câu 20 A Câu 30 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học 2016 - 2017 Bài thi KHTN LỚP 12 MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 2: Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi A tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện B tăng chiều dài đường dây truyền tải điện C giảm tiết diện dây truyền tải điện D giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện Câu 3: Quang phổ vạch phát xạ Hyđro bốn vạch màu đặc trưng: A Đỏ, lam, chàm, tím B Đỏ, vàng, lam, tím C Đỏ, lục, chàm, tím D Đỏ, vàng, chàm, tím Câu 4: Một chất điểm dao động phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với biên độ A 15 cm B 10 cm C cm D  cm Câu 5: Khi sử dụng máy thu vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài để A thay đổi tần số sóng tới B thay đổi tần số riêng mạch chọn sóng C tách tín hiệu cần thu khỏi sóng mang cao tần D khuếch đại tín hiệu thu Câu 6: Chiếu tia sáng trắng hẹp từ nước không khí Ban đầu chiếu tia sáng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí theo phương song song với mặt nước, sau quay dần hướng tia sáng lên Tia sáng ló khỏi mặt nước là: A tia sáng cam B tia sáng đỏ C tia sáng tím D tia sáng trắng Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dung không đổi hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Điện áp hai đầu A tụ điện sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B cuộn cảm ngược pha với điện áp hai tụ điện C cuộn cảm vuông pha với điện áp hai tụ điện D đoạn mạch pha với cường độ dòng điện mạch Câu 8: Vật nặng lắc lò xo khối lượng m, dao động với chu kỳ T Nếu thay vật nặng vật khác khối lượng m chu kỳ lắc là: A T '  T B T '  T C T '  2T D T '  4T Câu 9: Khi cộng hưởng điện mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp A dòng điện pha với điện áp B dòng điện vuông pha với điện áp C dòng điện trễ pha điện áp D dòng điện sớm pha điện áp Câu 10: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A cường độ âm B độ cao âm C độ to âm D mức cường độ âm Câu 11: Khi tăng tần số điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều A điện trở tăng B dung kháng tăng C tổng trở tăng D cảm kháng tăng Câu 12: Phát biểu sau không đúng? Đối với dao động tắt dần A biên độ dao động giảm dần theo thời gian B tần số giảm dần theo thời gian C ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh D giảm dần theo thời gian VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: Sóng điện từ trình lan truyền điện từ trường biến thiên không gian theo thời gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Véctơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 14: Một chất điểm thực dao động điều hòa với biên độ A, quãng đương chất điểm nửa chu kì A 2A B 4A C A/2 D A Câu 15: Công suất mạch điện xoay chiều tính công thức A P  RI 02 B P  UI cos  C P = U.I D P  U o I o cos  Câu 16: Một sóng học truyền qua môi trường vật chất đàn hồi Điều sau sai? A Các phần tử vật chất môi trường nơi sóng truyền qua dao động B Vận tốc dao động vận tốc truyền sóng C Các phần tử vật chất dao động vuông góc phương truyền sóng D Các phần tử vật chất dao động phương truyền sóng Câu 17: Sóng truyền sợi dây Ở đầu dây cố định pha sóng tới sóng phản xạ chênh lệch lượng bao nhiêu? A 2kπ B 3π + 2kπ C (2k + 1)π D π + 2kπ Câu 18: Thân thể người nhiệt độ 37 C phát xạ loại xạ sau? A Tia X B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 19: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện xoay cuộn cảm độ tự cảm 25/(288 2) (H) Tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 (m/s) Để bắt dải sóng bước sóng từ 10 m đến 50 m điện dung biến thiên khoảng nào? A 3,2 pF – 80 pF B pF – 80 pF C 3,2 nF – 80 nF D pF – pF Câu 20: Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ 12 V Tại thời điểm điện tích tụ giá trị q = 6.10-9 C cường độ dòng điện qua cuộn dây i = mA Biết cuộn dây độ tự cảm mH Tần số góc mạch A 25.105 rad/s B 5.104 rad/s C 25.104 rad/s D 5.105 rad/s Câu 21: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm kháng 10 tụ điện điện dung C  10  F mắc nối tiếp Dòng điện chạy qua mạch biểu thức i  2 cos(100t   ) (A) Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch biểu thức ?  A u  80 cos(100t  ) (V )  B u  80 cos(100t  ) (V )  C u  80 cos(100t  ) (V )  D u  80 cos(100t  ) (V ) 4 2 Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sống 0,6m Khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5m Trên quan sát, hai vân tối liên tiếp cách đoạn: A 0,45 mm B 0,6 mm Câu 23: Một dây mảnh đàn hồi C 0,9 mm dài 100cm, đầu D 1,8 mm gắn cố định, đầu gắn vào nhánh âm thoa dao động nhỏ với tần số 60Hz Trên dây sóng dừng với nút khoảng hai đầu dây Bước sóng tốc độ truyền sóng dây là: A 25cm, 50m/s B 1m, 60m/s C 0,5m, 30m/s D 1/3m, 20m/s Câu 24: Một lắc đơn chiều dài 1,2 m, khối lượng vật nặng m = 200 g dao động với biên độ góc  = 60 Con lắc động lần độ lớn A 1J B 2,3 10-2J C 3,3.10-3J D 10-4J Câu 25: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos( t   ) Biết khoảng thời VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gian 1/30 s đầu tiên, vật từ vị trí x0 = đến vị trí x = A/2 theo chiều dương Chu kì dao động vật A 0,4 s B 0,1 s C 0,5 s D 0,2 s Câu 26: Đặt điện áp u =U0cos100πt (t tính s) vào hai đầu tụ điện điện dung (F) Dung kháng tụ điện A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 27: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R  12 cuộn cảm L Điện áp hai đầu R U1  4V hai đầu AB U AB  5V Công suất tiêu thụ mạch là: A 1,25 W B 1,3 W C 1,33 W D 2,5 W Câu 28: Con lắc lò xo nằm ngang k = 100 N/m, m = kg dao động điều hoà Khi vật động 10mJ cách VTCB 1cm, động mJ cách VTCB A 1/ cm cm B C 0,5cm D 2cm Câu 29: Một lăng kính thủy tinh góc chiết quang A = 40, đặt không khí Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,643 1,685 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai xạ đỏ tím vào mặt bên lăng kính theo phương vuông góc với mặt Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên lăng kính xấp xỉ A 1,4160 B 0,1680 C 13,3120 D 0,3360 Câu 30: Hai nguồn sóng kết hợp dao động theo phương trình u A  a cost u B  a cos(t   ) Biết điểm không dao động gần trung điểm I AB đoạn  / Tìm    A B 4 C 2 D Câu 31: Cho mạch điện gồm điện trở R  100 , tụ điện C  31,4.10 6 F cuôn dây cảm L mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp u  U cos(100t ) (V ) Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại độ tự cảm L cuộn dây giá trị: A  H B  H C  H D  H VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 32: Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với phương trình  x  20 cos(10t  ) (cm) (chiều dương hướng xuống; gốc O vị trí cân bằng) Lấy g = 10m/s2 Cho biết khối lượng vật m = kg Tính thời gian ngắn từ lúc t = đến lúc lực đàn hồi cực đại lần thứ  s A  s B 20  s C 30  s D 10 Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u  U cos t (V) Khi thay đổi giá trị biến trở ta thấy hai giá trị R = R1 = 30  R = R2 = 120  tiêu thụ công suất P Hệ số công suất đoạn mạch điện ứng với hai trị biến trở R1, R2 A cos 1  0, 45 ; cos 2  0,89 B cos 1  0,24 ; cos   0,97 C cos 1  0,8 ; cos   0,6 D cos1  0,6 ; cos 2  0,8 Câu 34: Tại điểm nghe đồng thời hai âm: âm truyền tới mức cường độ âm 65dB, âm phản xạ mức cường độ âm 60dB Mức cường độ âm toàn phần điểm là? A 125dB B 5dB C 66,19dB D 62,5dB Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100t (U không đổi, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm H tụ điện 5 điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại U Điện trở R A 10  B 20  C 10  D 20  Câu 36: Trong thí nghiệm I-Âng giao thoa ánh sáng , nguồn sáng phát đồng thời xạ bước sóng λ1 = 0.5μm, λ2 = 0.6μm Biết khe I-Âng cách 1mm khoảng cách từ khe đến ảnh 1m Kích thước vùng giao thoa 15mm Số vân sáng màu λ1: A 28 B 21 C 31 D 26 Câu 37: Đặt điện áp u = Uocosωt (Uo ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tiếp gồm: điện trở, cuộn cảm tụ điện điện dung C thay đổi Khi C = Co điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại công suất đoạn mạch 75 % công suất đoan mạch cộng hưởng Khi C = C1 điện áp hai tụ điện giá trị hiệu dụng U1 trễ pha φ1 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Khi C = C2 điện áp hai tụ điện giá trị hiệu dụng U2 trễ pha φ2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Biết U2 = U1; φ2 = φ1 + A  B  Giá trị φ1  12 C  D  Câu 38: Cho hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song cách khoảng cm theo phương trình x1  cos(4t   ) cm x  cos(4t   ) cm 12 Biết đường thẳng nối hai gốc toạ độ vuông góc với hai trục toạ độ Trong trình dao động khoảng cách lớn hai chất điểm A cm B cm C cm Câu 39: Khối gỗ M = 390 g nằm mặt phẳng ngang nhẵn không ma sát, nối với tường lò xo độ cứng 2,5 N/cm D 4(  1) cm m v0 M K Viên đạn m =10 g bay theo phương ngang với vận tốc v0 = 60 m/s song song với lò xo đến đập vào khối gỗ dính khối gỗ Sau va chạm hệ vật dao động với biên độ A 12 cm B cm C cm D cm Câu 40: Một sóng âm tần số 100 (Hz) truyền hai lần từ điểm A đến điểm B Lần thứ tốc độ truyền sóng v1 = 330 m/s, lần thứ hai nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng v2 = 340 m/s Biết hai lần số bước sóng hai điểm số nguyên bước sóng Khoảng cách AB A 150 m B 112,2 m - C 121,5 m D 100 m ... 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2 Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0... động ngược pha bao nhiêu? A d = 1m B d = 1,5m C d = 2m D d = 2,5m Câu 16: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng từ trường tập trung tụ điện B lượng điện từ mạch bảo toàn... không đúng? U2 A P = UI B U = UL = UC C Z = R D P  R Câu 20: Tần số góc dao động điện từ mạch LC lí tưởng xác định biểu thức 2 1 A ω = B ω = C ω = D ω = 2 LC LC LC 2LC Câu 21: Đặt điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay