336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ án

16 169 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:14

336 CÂU H Ỏ I TH ƯỜ NG G Ặ P KHI B Ả O V ỆĐỒ ÁN -PH ẦN 1: 18 CÂU H Ỏ I B ẢO V ỆĐỒ ÁN BÊ TÔNG C Ố T THÉP Câu Khi chi ều cao d ầm ph ụb ằng chi ều cao d ầm cốt treo đặt đâu? - Khi cốt treo cốt cấu tạo đặt theo cấu tạo Câu Vì phải cắt uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max Càng xa tiết diện cốt thép cốt thép cần thiết giảm Để tiết kiệm vật liệu cần cắt uốn chuyển vùng cốt thép Vị trí cắt uốn xác định dựa vào hình bao monen khả chịu lục tiết diện dầm Câu Cái chịu lực bản? - Trong lực cắt thường bé nên bêtông đủ khả chịu cắt Câuđồ tính bản, dầm dầm phụ Tại lại có khác đó? - Sơ đồ tính dầm phụ sơ đồ khớp dẻo - Sơ đồ tính dầm sơ đồ đàn hồi - Dầm kết cấu chịu lực sàn, xem bị phá hoại có hình thành khớp dẻo Do phải tính theo sơ đồ đàn hồi, bảo đảm an toàn cho kết cấu Còn với dầm phụ bản, hinh thành khớp dẻo kết cấu làm việc được, ta tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả làm việc kết cấu Câu Vì ô phép giảm 20% cốt thép? - Ở vùng (dalle intermédiaire) liên kết bốn phía dầm nên có hình thành khớp dẻo tạo thành kết cấu khung ba khớp làm tăng khả chịu lực ô (Hiệu ứng vòm) Các ô ngoài, có ba phía dầm, phía gối lên tường, coi momen hình thành khớp dẻo - không giảm thép Câu Ad gì? Ad phụ thuộc vào gì? - Ad hệ số hạn chế dầm tính theo sơ đồ khớp dẻo - Ad phụ thuộc vào mác bêtông: + Nếu mác bêtông # > 300 Ad = 0,3 tương ứng a = 0,37 + Nếu mác bêtông # > đð500 Ad = 0,255 a = 0,3 Câu Vì tiết diện gối tựa ta phảI kiểm tra điều kiện? - Vì tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, khớp dẻo dự kiến xuất gối tựa, tiết phải kiểm tra điều kiện Câu Khi tính toán thép dầm ngườI ta dùng giá trị momen nào? Tại sao? - Khi tính toán dầm người ta dùng giá trị momen mép gối mà không dùng giá trị lớn gối tựa Lí do: thực tế phá hoại xảy theo tiết diện mép gối không phảI tiết diện có momen lớn trục gối Câu Đoạn kéo dài cốt thép so với mặt cắt lý thuyết có tác dụng gì? - Khi tính toán ta tính theo tiết diện thẳng góc nên ta cần kéo dài cốt thép để đảm bảo an toàn tiết diện nghiêng Câu 10 Trị số dầm phụ phụ thuộc vào gì? - Phụ thuộc vào tỷ số Pd/Gd Câu 11.Trong dầm nên chọn tối đa loại đường kính? - Nên chọn không loại đường kính để tiện cho thi công Câu 12 Ho xác định nào? Tại sao? - Ho lấy từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép cốt thép chịu nén,thể chiều cao làm việc vật liệu.Vì khả chịu kéo bê tông nên làm việc lớp bê tông miền kéo bị nứt không tham gia chịu lực, lúc có cốt thép miền kéo tham gia chịu lực nên Ho đc xác định Câu 13 Tại chiều dày lớp bảo vệ phía dầm lại lấy lớn dầm phụ (thường lấy từ 5->8cm)? - Tại lớp cốt thép dầm phải đặt lớp thép dầm phụ (đặt so le lớp cốt thép dầm phụ) Câu 14 Tại cắt cốt thép ta thường cắt cốt thép lớp trước? - Tại để đảm bảo ho đủ lớn, có nghĩa đảm bảo khả chịu lực dầm Câu 15 Sau cắt uốn thép, lượng cốt thép vào gối bao nhiêu? - Lượng cốt thép neo vào gối có diện tích không 1/3 cốt thép nhịp Câu 16 Tại coi dầm dầm liên tục kê lên cột tường? - Vì nhà có tường vách chịu tải trọng ngang (gió) khung chủ yếu chịu tải trọng thẳng đứng Dầm kê tự lên cột, đúc liền với cột độ cứng đơn vị dầm lớn lần độ cứng đơn vị cột Câu 17 Ta tăng kích thước tiết diện cột lên không? - Không thể độ cứng đơn vị dầm < lần độ cứng đơn vị cột, dầm không chuyển vị xoay được, lúc xem ngàm, không khớp dầm liên tục Câu 18 Biểu đồ bao vật liệu thể gì? - Thể khả chịu lực dầm Xem thêm: Đồ án BTCT kho đồ án tham khảo cực khủng PHẦN 2: 48 CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG GẶP 1- cốt thép chịu mômen âm, cốt chịu mô men dương dầm (Chỉ vào vẽ để trả lời) 2- Tại điểm cắt (bước nhảy) biểu đồ bao mô men không trùng với điểm cắt thép 3- Lực cắt lớn đâu (Trên dầm dầm phụ) 4- Tại uốn xiên cốt thép hay uốn xiên cốt thép để làm gì, có tác dụng vv… 6- Xác định mặt cắt thép nào? 7- Tại có bước nhảy biểu đồ bao vật liệu 8- Cốt đai có tác dụng gì? 9- Trong sàn cốt chịu lực? 10- Chỗ dầm phụ kê lên dầm phải bố trí cốt treo với khoảng cách là… Hỏi : Tại lại có khoảng cách tính 11- Cốt vai bò dung dể làm 12- cốt vai bò chịu lực cắt đâu 13- Tại phải uốn móc cốt thép, có tác dụng 14- Tại dầm không uốn cốt thép ( Vì dung thép có gờ, không phảI tròn trơn ) 15- Tại lại tính theo loại dầm 16- Biểu đồ bao VL : bước nhảy, đoạn dốc (xiên)… 17- Tại phải bố trí cốt treo ( để chịu ứng suất cục bộ) 18- Tính cốt treo 19- Tại dầm phụ, tính theo sơ đồ khớp dẻo, dầm tính theo sơ đồ đàn hộI 20- Cốt cấu tạo dùng để làm 21- Cốt đai dùng để làm dì 22- đoạn kéo dài cốt thép mặt cắt lý thuyết mặt cắt thực tế tính 23- Tiết diện chịu mô men âm dương dầm khác ( mô men âm thính theo tiết diện chữ nhật, dương tính theo tiết diện chư T) 24- Tiết diện sau (trước ) 25- Tại phần dầm phía cột cốt treo 26- Tính khoảng cách cốt đai 27- Trong dầm chịu lực cắt, chịu mô men 28- Bản loại dầm tính theo kê cạnh không - (quá loại dầm trường hợp riêng kê kạnh) 29- Qđb (khả chịu lực cắt tiết diện nghiêng C) 30- phải dùng cốt xiên 31- Uốn cốt xiên để làm 32- tiết diện chịu mô men âm dương có khac không 33- Tiết diện trước (sau) gì, đâu 34- Vẽđồ tính dầm chính,dầm phụ? 35- Tải trọng tính toán dầm chính,dầm phụ? 36- Tại lại bố trí cốt treo? 37- Tại vị trí bố trí cốt treo,nếu không dùng cốt treo bố trí thép cách nào?Cách tính? (cốt vai bò) 38-Tại hệ số k biểu đồ bao mômen dầm phụ lại phụ thuộc tỷ số p/g? 39.Tại mômen max nhịp biên dầm phụ lại cách gối 0.425l ? 40 Cốt thép đặt gối để làm gì? PHẦN 3: 80 CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP Câu 1: Cách xác định tải trọng tính toán dải bản? Câu 2: Cách xác định nhịp tính toán bản? Câu 3: Cách xây dựng biểu đồ mô men bản? Câu 4: Tại thường không cần xác định biểu đồ lực cắt? Câu 5: Tại tính loại dầm lại cắt dải theo phương l1 (Phương cạnh ngắn) mà không theo phương l2 (Phương cạnh dài)? Câu 6: Khi ô có liên kết cạnh song song sơ đồ tính nào? Câu 7: Đối với ô có liên kết cạnh tính kê cạnh, tính loại dầm? Tại sao? Câu 8: Kích thước mặt ô (l1 l2) nên chọn phạm vi nào? Câu 9: Trình bày cách xác định chiều dày sơ bản? Câu 10: Tiết diện dùng để tính toán cốt thép bản? Câu 11: Tại túnh toán cốt thép lại kiểm tra điều kiện A £ Ad thay điều kiện A £ A0 thông thường? Câu 12: Việc tiến hành tính toán cốt thép cần tiến hành theo tiết diện nào? Câu 13: Chiều dày hợp lý? Câu 14: Sau tính toán cốt thép, kiểm tra lại thấy hàm lượng cốt thép nằm phạm vi (0,3% đến 0,9%) hướng giải nào? Câu 15: Cách xác định khoảng cách cốt thép nào? Câu 16: Thường nên chọn đường kính cốt thép quan hệ đến chiều dày cảu bản? Câu 17: Tại dùng loại đường kính cốt thép đường kính chúng nên chênh mm? Câu 18: Đối với có chiều dày £ 15 cm khoảng cách hợp lý cốt thép chịu lực a bao nhiêu? Câu 19: Khi nên tiết kiệm thép cách giảm bớt số cốt thép chịu mô men dương đoạn gần gối tựa giảm cốt thép chịu mô men âm đoạn xa gối tựa? Câu 20: Tiết kiệm thép cách uốn số cốt thép chịu mô men dương nhịp kết hợp chịu mô men âm gối nên dùng nào? Câu 21: Quy định số cốt thép mặt kéo vào neo vào gối tựa sau giảm cốt thép ? Câu 22: Tại ô có dầm liên kết phía nhịp gố phép giảm bớt lượng cốt thép so với kết tính nhịp biên gối thứ ô mà có dầm phía không giảm? Câu 23: Tại cần phải bố trí cốt thép chịu mô men âm theo cấu tạo dọc theo gối biên phía dầm chính? Câu 24: xác định lượng cốt thép chịu mô men âm dọc theo gối biên phía dầm ? Câu 25: Vai trò cốt thép phân bố chúng đặt nào? Câu 26: Cách xác định sơ kích thước tiết diện dầm phụ? Câu 27: Cách xác định nhịp tính toán dầm phụ? Câu 28: Cách xác định tải trọng tính toán dầm phụ? Câu 29: Cách xác định nội lực dầm phụ? Câu 30: Cách tính toán cốt dọc chịu mô men âm dầm phụ? Câu 31: Cách tính toán cốt dọc chịu mô men dương dầm phụ? Câu 32: Tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hợp lý kích thước tiết diện dầm phụ? Câu 33: Trình bày điều kiện hạn chế lực cắt tính cốt ngang dầm phụ? Câu 34: Cách xác định bước cốt đai U dầm phụ? Câu 35: Tại tiêu chuẩn thiết kế quy định “Nếu tính toán có kể đến làm việc cốt thép chịu nén đoạn đoạn khoảng cách cốt đai không vượt 15 lần đường kính cốt chịu nén? Câu 36: Trong sơ đồ kết cấu nhà, xem dầm dầm liên tục kê lên cột tường cần phải thỏa mãn điều kiện nào? Câu 37: Trình bày giải pháp xử lý pạm vi gối tựa dầm không đủ khả chịu ép cục phản lực đầu dầm truyền vào? Câu 38: Cách xác định nhịp tính toán dầm chính? Câu 39: Cách xác định tải trọng tính toán dầm chính? Câu 40: Trình bày cách xác định nội lực dầm theo phương pháp trực tiếp? Câu 41: Trình bày cách xác định nội lực dầm theo phương pháp tổ hợp? Câu 42: Tại tính cốt thép cho dầm chính, người ta không dùng giá trị mô men lớn trục gối tựa mà thay sử dụng mô men tiết diện mép gối tựa (gọi mô men mép gối Mmg)? Câu 43: Cách xác định mô men Mmg phương pháp vẽ? Câu 44: Cách xác định mô men Mmg phương pháp tính? Câu 45: Tại tính cốt thép cho dầm phụ người ta dùng sơ đồ bỉến dạng dẻo mà tính cho dầm lại dùng sơ đồ đàn hồi? Câu 46: Tại tính cốt thép dọc mặt dầm thường phải giả thiết trị số a tương đối lớn để tính h0 ? Câu 47: Khi tính cốt thép chịu mô men âm dầm xảy A > A0 đồng thời A < 0,5 phải xử lý nào? Câu 48: Khi tính cốt thép chịu mô men âm dầm xảy A > A0 đồng thời A < 0,5 mà phải chọ giải pháp dùng tiết diện đặt cốt kép tính cốt thép nào? Câu 49: Khi tính cốt thép chịu mô men âm dầm xảy A > 0,5 phải xử lý nào? Câu 50: Cách xác định tiết diện tính toán tiết diện chịu mô men dương dầm chính? Câu 51: Việc tính cốt thép dọc cho dầm cần tiến hành tiết diện nào? Câu 52: Tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hợp lý kích thước tiết diện dầm chính? Câu 53: Tai cần đặt cốt đai dày đoạn từ gối tựa đến tiết diện có lực tập trung nhịp đặt thưa hơn? Câu 54: Trong dầm phải tính toán cốt xiên trình tự tính ? Câu 55: Vai trò cách xác định số lượng cốt treo chỗ dầm phụ kê lên dầm chính? Câu 56: Khi chọn đường kính cho cốt dọc chịu lực dầm cần ý vấn đề gì? Câu 57: Trình bày quy định chiều dày lớp bê tông bảo vệ? Câu 58: Trình bày quy định khoảng hở cốt thép ? Câu 59: Tại đặt cốt thép thành nhiều lớp, cốt thép lớp cạnh phải phương thẳng đứng, không đặt cốt thép lớp chèn vào khoảng hở cốt thép lớp kia? Câu 60: Việc bố trí cốt thép xuất phát từ yêu cầu nào?(Từ yêu cầu lớp bảo vệ quy định cấu tạo từ trị số a giả thiết để tính h0 )? Câu 61: Trong đồ án em đưa phương án bố trí cốt thép để tìm phương án bố trí hợp lý nhất? Câu 62: Trình bày cách xác định khả chịu lực dầm Mtd cho trường hợp tiết diện chữ nhật cốt đơn? Câu 63: Trình bày cách xác định khả chịu lực dầm Mtd cho trường hợp tiết diện chữ T cánh nằm vùng nén đặt cố đơn? Câu 64: Trình bày cách xác định khả chịu lực dầm Mtd cho trường hợp tiết diện chữ nhật cốt kép? Câu 65: Những yếu tố định vị trí cắt, uốn cốt thép ? Câu 66: Thế tiết diện cắt lý thuyết thép cách xác định nó? Câu 67: Thế tiết diện cắt thực tế thép cách xác định nó? Câu 68: Thế điểm bắt đầu uốn điểm kết thúc uốn cốt thép ? Câu 69: Thế Mtdt Mtds? Câu 70: Thế tiết diện trước cốt uốn cách xác định nó? Câu 71: Thế tiết diện sau cốt uốn cách xác định nó? Câu 72: Trình bày quy định điểm uốn cốt thép? Câu 73: Việc uốn cốt thép kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự nào? Câu 74: Việc uốn cốt thép không kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự nào? Câu 75: Trình bày quy định hạn chế việc cắt, uốn cốt thép phía dưới? Câu 76: Quy định việc neo cốt thép gối biên kê tự do? Câu 77: Tại gối tựa đặt cốt thép riêng cho nhịp cần phải thỏa mãn quy định gì? Câu 78: Khi thép không đủ chiều dài nên nối cốt thép vị trí nào? Câu 79: Tại cần đặc biệt ý việc neo cốt thép đai vùng dầm chịu lực cắt lớn vùng có dùng cốt chịu nén theo tính toán ? Câu 80: Thế hình bao vật liệu? PHẦN 4: 28 CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG 1, Thế móng nông, móng cọc? 2, Phân biệt móng cọc đài thấp & móng cọc đài cao? 3, Cọc BTCT móng cọc đài thấp có tính cốt thép không? Tính nào? 4, Trong móng cọc đài thấp, phải bố trí khoảng cách cọc từ 3d-6d? 5, Cọc đài thấp có chịu uốn không? giải thích? 6, Sức chịu tải theo đất cọc phụ thuộc vào yếu tố nào? Giải thích? 7,tại tính lún cho ctrình lại dùng tải trọng tiêu chuẩn kiểm tra khả chịu lực móng lại dùng tải trọng tính toán 8, chất phương pháp cộng lún lớp phân tố j 9, áp lực hiệu dụng đất tác dụng lên đáy móng… 10,nếu phải nối hai cọc lại với (1 cọc 8m cọc 5m) nên bố trí nào, đoạn trước 11, Giải thích hệ số biểu thức tính toán áp lực tiêu chuẩn đất (45-78 45-70) Rtc (Rii) lại phụ thuộc vào b 12, Tại xác định sức chịu tải đất hay tính lún người ta thường chia nhỏ lớp đất thành lớp nhỏ 13,Tại lớp nọc bê tông cm khô, cm ướt 14, Độ cao mép móng đơn , móng băng tính sở 15, Độ cao móng băng vị trí mép dầm băng tính sở 16, với móng băng: cột biên trường hợp móng kết thúc mép cột kéo dài thêm cột giống khác làm việc tính toán 17,Với móng băng, củng móng tổ hợp cột ( móng đôi) kiểm tra cắt theo chọc thủng hay cắt dầm thông thường, 18, chọc thủng kiểm tra theo 45 độ, có trường hợp đặc biệt khác không? 19, Vì chọc thủnh kiểm tra theo ho mà không KT theo h ( chiều cao móng) 20, Với giằng bố trí lớp sắt: vị trí lớp sắt nằm phía trên, giữa, Tiết diện giằng 21,Nếu hai cột có tường xây giằng tường hai giằng móng Sự giống khác chất hai loại giằng 22,Tại tăng chiều sâu chôn móng độ lún giảm? 23, Không cần làm lớp đệm móng hay không? 24, Khi đào hố móng có diện tích lớn mà người công nhân lỡ tay dùng máy đào sâu mặt phẵng đáy móng hố to Sâu.rộng.cao (cm) = 30.60.80 ta xử lý sai sót nào.?? 25, đóng cọt mà đơn vị thi công đóng cọc không , ví dụ thiết kế đóng cọc vuông góc với mặt đất mà lỡ đóng nghiêng 30 độ so với phương thẳng đứng làm sao? 26,Cách tính Momen I-I II-II ? 27,Tính lưới thép bệ móng nào? 28,Tính toán theo đất hay theo vật liệu ?tại sao?cách tra bảng ( ví dụ tra Ri,tra A,B,….) PHẦN 5: 144 CÂU HỎI ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG Câu 1: Nêu tác dụng dầm dọc (Dầm giằng)? Giữ ổn định cho khung ngang chịu lực Để xác định lực xô ngang Chịu tải trọng thẳng đứng truyền theo phương dọc Câu 2: Tại khung bê tông cốt thép, cột khung lại bố trí cốt thép đối xứng, dầm khung lại bố trí cốt thép không đối xứng? Cốt thép cột bố trí đối xứng cột cấu kiện chịu nén cốt thép chịu mô men sinh tác dụng lực xô ngang gió trái, gió phải Cốt thép dầm bố trí không đối xứng dầm cấu kiện chịu uốn, cốt thép chịu mô men sinh tải trọng tác dụng thẳng đứng Câu 3: Nêu sơ đồ tính toán? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo sơ đồ đàn hồi? Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt sơ đồ đàn hồi không cho phép nứt Sơ đồ khớp dẻo không tính cho sàn mái, sàn khu vệ sinh, sàn ban công Sơ đồ đàn hồi cho phép tính tất loại cấu kiện Câu 4: Tại không tính cốt đai sàn? Thông thường lực cắt sàn nhỏ, bê tông đủ khả chịu cắt, bảng tổ hợp có tải trọng lớn phải kiểm tra theo cường độ chịu cắt Câu 5: Nêu cách tính toán cầu thang (Tính toán thang, dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ )? + Bản thang: - Loại có cốn thang: tính sàn truyền lực theo phương (bản loại dầm), hai phương (bản kê cạnh) Cốn thang tính dầm đơn giản kê lên hai đầu dầm chiếu tới dầm chiếu nghỉ - Loại cốn: thang cắt dọc (m) theo chiều dài thang sau tính dầm đơn giản kê lên dầm chiếu nghỉ dầm chiếu tới + Tính dầm chiếu nghỉ dầm chiếu tới: tính dầm đơn giản chị lực tập trung có cốn thang lực phân bố cốn thang Câu 6: Cách chất tải khung phẳng khung không gian? Khung phẳng chất tải cách tầng, cách nhịp Khung không gian chất tải cách ô Câu 7: Trong khung nút quan trọng nhất? Vì sao? Trong khung nút trên, cùng, nút quan trọng Vì mômen lớn lực dọc lại bé Câu 8: Trong khung phần tử tĩnh định, phần tử siêu tĩnh? Trong khung conson tĩnh định, phần tử lại siêu tĩnh Câu 9: Hãy nêu cách neo cốt thép cột tròn nút? Cốt thép cột tròn neo từ lên Câu 10: Cột tròn khác cột chữ nhật điểm nào? Cột tròn khác cột chữ nhật chỗ hình dáng, cách bố trí thép dọc Cột tròn chịu lực nén từ Câu 11: Trình tự thiết kế công trình? - Chọn thiết kế tiết diện phận kết cấu - Lập sơ đồ tính toán khung liên kết - Xác định loại tải trọng tác dụng lên kết cấu Sắp xếp loại tĩnh tải hoạt tải - Tính toán nội lực cho loại tải trọng tổ hợp nội lực + Tổ hợp + Tổ hợp đặc biệt - Tính toán loại cốt thép chịu lực, kiểm tra hàm lượng thống kê vật liệu Câu 12: Tại cần phải bảo dưỡng bê tông? Để cung cấp nước đảm bảo trình thuỷ hoá xi măng bê tông tăng cường độ Tránh bê tông bị trắng mặt, rỗ mặt Câu 13: Tại đổ bê tông thương phẩm độ sụt cao bê tông thủ công? Bê tông thương phẩm dùng bơm có thùng chứa nên có độ sụt cao để có tính linh động dễ Ngoài bê tông thương phẩm phải vận chuyển từ nhà máy đến nên yêu cầu lâu đông kết bê tông trộn chỗ Câu 14: Tại đài không bố trí cấu tạo cốt thép? Do bê tông đài lớn đủ chịu lực cắt Câu 15: Cách xác định chiều cao đài móng? Từ điều kiện đâm thủng không kể thép, hđài, 2d (d: đường kính đài cọc) Câu 16: Thế trạng thái cân giới hạn? Trạng thái số khớp dẻo xuất làm cho kết cấu trở thành hệ tĩnh định Trạng thái giới hạn trạng thái ứng với kết cấu không khẳ chịu lực không điều kiện đặt cho điều kiện cường độ, độ ổn định, mỏi Câu 17: Tác dụng cốt thép cấu tạo, cốt giá? Giữ ổn định cho thép dọc chịu lực đổ bê tông co ngót tự nhiên bê tông Bị đầm cao? 70 (cm), bề rộng lớn cốt giá giảm phình nở bê tông tiết diện dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 18: Ý nghĩa đoạn neo cốt thép? Đảm bảo lực dính bê tông cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 19: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo sơ đồ đàn hồi? - Sơ đồ đàn hồi: sơ đồ mà vật liệu làm việc miền đàn hồi Khi tính toán theo sơ đồ đàn hồi nội lực kết cấu phân phối lại chịu lực - Sơ đồ khớp dẻo: sơ đồ mà vật liệu làm việc xuất khớp dẻo Khi tính toán theo sơ đồ biến dạng dẻo có phân bố lại nội lực + Sàn nhà công nghiệp sàn nhà dân dụng bình thường tính theo sơ đồ biến dạng dẻo để tiết kiệm vật liệu + Sàn nhà chịu tải trọng động mội trường dễ bị ăn mòn nên tính theo sơ đồ đàn hồi (sàn WC, panel) - Nguyên lý: + Sơ đồ đàn hồi A? 0,42 + Sơ đồ biến dạng dẻo A? 0,3 Câu 20: Chọn tiết diện dầm dựa vào yếu tố nào? - Độ mảnh cột nhà; - Tải trọng tác dụng; - Điều kiện độ võng cho phép Câu 21: Tại phải khống chế hàm lượng? max? min? Min hàm lượng tối thiểu để cốt thép chịu ứng suất phụ co ngót tự nhiên bê tông Max trị số khống chế cốt thép không để nhiều gây tượng co cốt thép, cốt thép nhiều cản co ngót bê tông, gây nứt cho bê tông, đồng thời để tận dụng hết khả làm việc hai loại vật liệu Câu 22: Vẽ mặt kết cấu để làm gì? Để xác định tải trọng truyền lên dầm khung, xác định vị trí dầm khung chịu lực sàn Câu 23: Ô panel tính toán võng nào? f =f1 - f2 + f3 f1: độ võng toàn tải trọng tác dụng ngắn hạn f2: độ võng tải trọng dài hạn tác dụng ngắn hạn f3: độ võng tải trọng dài hạn tác dụng dài hạn Câu 24: Tại hoạt tải phải đặt lệch tầng, lệch nhịp? Hoạt tải xếp lệch tầng, lệch nhịp cho trị số mômen dương dầm lớn bất lợi Hoạt tải đặt lệch tầng, lệch nhịp phản ánh gần sát với thực tế điều kiện sử dụng Không có trường hợp hoạt tải chất toàn khung không phản ánh điều kiện sử dụng thực tế Câu 25: Ưu nhược điểm thang có cốn cốn? Bản thang có cốn nhịp tính toán ngắn (giữa cốn) Bản thang cốn nhịp tính toán hai đầu liên kết, dài nên cần ý võng Do cốn có độ võng nhiều bất lợi Câu 26: Tác dụng cốt đai cột? Cốt đai cấu kiện chịu nén có tác dụng giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén Cốt đai có tác dụng chịu lực cắt Người ta tính tới cốt đai cấu kiện chịu lực lớn thông thường bố trí theo cấu tạo Câu 27: Xác định gió nội gió ngoại khác nào? - Gió nội: gió sinh bê lòng công trình chênh lệch áp lực nhiệt áp lực khí động? bốc mái - Gió ngoại: gió từ bên tác động trực tiếp lên bề mặt kết cấu? sinh mômen cho khung làm uốn cột Câu 28:Khi dùng sàn panen, dúng sàn toàn khối? Sàn panen dùng cho mặt có kích thước chuẩn, có điều kiện thi công giới, thường dùng nhà công nghiệp Sàn toàn khối dùng cho loại nhà có mặt không theo qui tắc định, nhỏ, nhà có yêu cầu đặc biệt, dùng nhà dân dụng Câu 29: Trong nhà làm việc theo phương hai phương, kích thước cột làm việc cho hợp lý? Chọn kích thước cột chữ nhật (vuông) kích thước cạnh lớn theo phương mômen lớn để an toàn ta chọn cột vuông kích thước lấy theo mômen lớn Câu 30: Tại tính toán phải tính gió theo phương vuông góc với trục nhà? Vì tính vuông góc với trục nhà tải gió lớn nhất, tính nghiêng góc a tải trọng gió phải nhân thêm cosa (mà cosa thường nhỏ 1)? Áp lực gió nhỏ Câu 31: Khi tính toán nhà cao tầng đất yếu, tránh dao động cách nào? Các dao động đến từ bên ta tiến hành cách ly móng với khu vực có dao động (đào mương, rãnh…) Khi tính theo sơ đồ phẳng ta chọn phương nguy hiểm để tính khung, móng thường phương ngắn, cấu tạo thép cho chịu tải trọng nguy hiểm theo phương Câu 32: Hãy nêu quan niệm cấu tạo dầm móng? Ở nơi đất không đồng nhất, để tránh lún không nên tăng cường độ cách làm sườn dọc (dầm móng) Về cấu tạo dựa sơ đồ tính, phương pháp tính, khả làm việc, phương làm việc kết cấu, quan niệm tính toán, nhiên phải tuân theo qui phạm Câu 33: Sê nô có ảnh hưởng đến nội lực khung? Giải conson giải khung máy? Sê nô làm cho mômen khung tăng lên mômen âm gối mômen cột Khi giải khung máy consol khung ta qui mômen đặt nút khung conson xem conson phần tử giới hạn hai nút Câu 34: Hãy nêu lí thay đổi kích thước cột? Lý để thay đổi kích thước cột là: tiết kiệm vật liệu, tiết diện hợp lý với tải trọng, theo yêu cầu kiến trúc Câu 35: Có thể thay đổi mác bê tông mà giữ nguyên kích thước cột không? Phải tính lại hàm lượng cốt thép thay đổi theo Câu 36: Khi tính gió mặt đón gió so le có xem phẳng không? Tính gió mặt đón gió so le xem phẳng được, tính tải trọng gió tác dụng vuông góc lên bề mặt công trình công trình cao? 40 (m) xét đến gió động Câu 37: Khi thay đổi tiết diện dầm, tính theo trục dầm (lớn) dầm không an toàn? Dầm consol, dầm nhỏ Câu 38: Cách tính chỗ giao hai khung? Tính theo phương ngang, phương dọc sau lấy nội lực lớn đặt chỗ giao Cột đặt dầm cột truyền lực lên dầm Câu 39: Liên kết móng kết cấu bên dùng liên kết gì? Khi liên kết móng kết cấu bên ta dùng liên kết ngàm Câu 40: Hãy cho biết khác khung cứng vách cứng? Khung hệ dầm cột chịu nội lực tải trọng công trình tải trọng gió gây Vách cứng vách chịu nội lực tải trọng gây Phương pháp tính khung vách cứng: + Phương pháp chuyển vị: phương pháp tính máy + Phương pháp lực Quan niệm tính: + Tính theo sơ đồ đàn hồi (trạng thái 1) Tại chon phương pháp khanzi? Chọn phương pháp khanzi tính toàn đơn giản, ưu điểm bật tự động khử sai lầm tính toán (thực phép lập)? Bản chất phương pháp chuyển vị Câu 41: Tại dầm dọc dầm ngang không gia cường thép? Tại phải đặt đai dày? Dầm dọc dầm ngang không gia cường thép thường tải trọng nhỏ, không chịu lực Đặt đai dày để tránh phá hoại theo tiết diện nghiêng (hay gọi chống cắt) Đai gia cường từ gối đến lực tập trung đặt khoảng L/4 Câu 42: Hãy nêu phương pháp tính cầu thang? Khi tính cầu thang tính theo dầm đơn giản (hai đầu khớp) Quan niệm tính theo sơ đồ đàn hồi (hay nói cách khác phương pháp tính cầu thang theo kết cấu hệ tĩnh định) Câu 43: Nêu tác dụng khe nhiệt khe lún? Tác dụng khe nhiệt làm cho kết cấu không bị biến dạng nhiệt độ thay đổi Khe nhiệt tính từ mặt móng lên đến hết mái (phần ngầm coi không bị biến dạng nhiệt) Tác dụng khe lún làm cho kết cấu không bị biến dạng lún Khe lún tính từ đáy móng đến hết mái) Câu 44: Đối với nhà cao tầng có tải trọng gió có kể đến chuyển vị không? Đối với nhà cao tầng có tải trọng gió phải kể đến chuyển vị Để lợp ngói cao ta phải dùng máy vận thăng, cần cẩu,… Để giữ ngói không bay ta phải tránh để gió nội bốc mái Câu 45: Khi dùng liên kết cứng, dùng liên kết khớp? Dùng liên kết cứng kết cấu hệ siêu tĩnh Dùng liên kết khớp kết cấu hệ tĩnh định Câu 46: Dùng móng cọc giải vấn đề chủ yếu? Hạn chế biến dạng lún có trị số lớn, biến dạng không đồng nền, đảm bảo ổn định có tải trọng ngang tác dụng, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm vật liệu thi công Câu 47: Ép cọc không cần ép tĩnh? Khi công trình ngoại vi thành phố không ảnh hưởng đến xung quanh Câu 48: Xác định móng đất, đá khác nào? Khi phải thiết kế móng băng theo hai phương? Xác định móng đất dựa vào tải trọng tiêu chuẩn tính toán theo trạng thái giới hạn II biến dạng (độ lún) Xác định móng đá dựa vào tải trọng tính toán, kiểm tra theo trạng thái giới hạn cường độ (không cần tính lún) Khi tải trọng lớn, đất yếu ta thiết kế móng băng theo hai phương Câu 49: Nhà nhiều tầng đất yếu tránh dao động cách nào? Khi tính toán ta chon trường hợp bất lợi nhất, hệ số an toàn cao? Không kinh tế Cách ly công trình với giao động tác động Khi tính theo sơ đồ phẳng ta chọn phương có dao động lớn để tính Câu 50: Khi tính móng hộp dựa vào vấn đề gì? Khi tính móng hộp dựa vào biểu đồ nội lực kết cấu mà tính Câu 51: Khi chon tiết diện cọc dựa sở nào? Tại sao? Trình tự thiết kế cọc? Chọn tiết diện cọc dựa chiều sâu chôn cọc (chiều dài cọc), công suất thiết bị vận chuyển móng cọc Ngoài chiều dài tiết diện, cường độ vật liệu cốt thép dọc có quan hệ chặt chẽ với *Giải thích sao: Trình tự thiết kế cọc sau xác định tải trọng truyền xuống móng + Chọn vật liệu làm cọc kết cấu móng + Chọn chiều sâu đặt đài cọc dựa vào điều kiện địa chất + Xác định sức chịu tải cọc + Xác định sơ kích thước đài cọc + Xác định số lượng cọc (lúc tải trọng phải kể thêm đất phủ đài đài cọc) + Cấu tạo tính toán đài cọc + Kiểm tra lực tác dụng lên cọc phải nhỏ sức chịu tải cọc + Kiểm tra lực tác dụng lên đất + Kiểm tra độ lún móng cọc + Xác định độ chối thiết kế cọc + Kiểm tra cọc vận chuyển cẩu lắp Câu 52: Phương pháp đóng cọc cọc khoan nhồi khác nào? + Đóng cọc: dùng máy ép đóng xuống đất + Khoan nhồi: khoan lấy đất lên tạo lỗ, sau đặt cốt thép đổ bê tông Câu 53: Dùng cách để kiểm tra độ sâu cọc? Trước đóng cọc cọc ta vạch mực thước sâu, đóng nhìn vào kiểm tra Câu 54: Cọc đóng từ hay từ vào trong? Khi đóng cọc ta đóng cọc theo hình xoắn ốc từ Câu 55: Khi cần tính độ chối? Khi cần kiểm tra khả chịu tác dụng tải trọng công trình (nếu độ chối thực tế nhỏ độ chối thiết kế cọc có khả chịu tác dụng tải trọng) Nếu độ chối thực tế lớn độ chối thiết kế cần bổ sung thiết kế lại cọc móng Câu 56: Làm để biết cọc chịu uốn? Khi tải trọng ngang lớn Khi thi công cọc ép, nối cọc theo phương pháp hàn thép nối với thép chờ sẵn định vị cọc tim chờ sẵn Áp lực ép chọn 1,3? lần sức chịu tải tính toán cọc hợp lý Dùng đai xoắn nhằm tăng cường khả chịu chấn động đóng cọc, đại chịu lực tốt thi công khó Câu 57: Cọc vách cứng móng có khác không? Không khác cách làm việc cọc Móng xem tuyệt đối cứng: móng hoàn toàn không chịu uốn (móng cứng móng chịu uốn hay nói cách khác nhỏ) Câu 58: Tại bố trí cốt thép cọc? Tại đầu cọc phải đặt cốt đai dày? Bố trí thép cọc cẩu lắp có mômen âm dương? Chịu hai Đầu cọc đặt cốt đai dày nhằm tăng khả chịu tải đóng (tải trọng cục bộ)? Tránh vỡ đầu cọc Câu 59: Móng băng tính toán nguyên hệ chia thành phần khác cách hợp lý kinh tế? Móng băng tính nguyên hệ hợp lý kinh tế Điều kiện để bỏ đầu thừa móng băng là: + Ngay khe lún + Ngay cột (do M = 0) + Thi công cổ cột móng băng khối không bị nứt Câu 60: Móng băng móng đơn có khác nhau? (ưu, khuyết điểm, giá thành, độ ổn định) Căn vào hồ sơ địa chất (hố khoan, tính chất lý đất) Căn vào cao độ qui hoạch khu cao độ thiết kế công trình Câu 61: Hãy nêu khác móng băng móng kép? Móng băng móng có sườn, tải trọng phân bố chiều dài sườn (phản lực nền) Móng kép móng sườn, chịu lực, tải trọng tác dụng tập trung giống móng đơn Câu 62: Khi tính biến dạng phải chấp nhận giả thiết gì? Độ lún tính toán Stt? [S] ?S? [?S] Câu 63: Vị trí dầm giằng phải bố trí khung bên móng bên cho hợp lý? Dầm giằng bố trí mối nối cốt thép dọc cột thép chờ cột chôn sẵn móng, chỗ nối thép chọn nơi thuận tiện cho thi công mặt móng mặt nhà Câu 64: Hãy nêu khác lún lún lệch? Lún độ biến dạng đất chịu tải trọng Lún lệch chênh lệch độ biến dạng móng chịu tải trọng Lún lệch nguy hiểm gây phá hoại kết cấu công trình Câu 65: Lực cắt khác với lực xuyên thủng nào? Lực cắt nội lực kết cấu sinh ứng suất tiếp trình chịu tải Xuyên thủng lực dọc (nội lực) sinh ứng suất kéo Câu 66: Căn vào sở để chọn lớp đất đắp? Lớp đất gia tải? Nếu cọc nhổ lên khoan mổi cho qua khỏi lớp sau đóng đủ độ sâu theo thiết kế Nếu cọc thử ta đập bỏ đầu cọc coi đến đạt đóng tiếp cho cọc hàng kế Nếu hàng (thường ? hàng) phải xem xét tính toán lại Câu 67: Thế náo WRINKLER? ưu khuyết điểm? Nền WRINKLER phương pháp hệ số giả thiết điểm mặt đáy móng dầm đàn hồi, cường độ tải trọng (R) tỷ lệ bậc với độ lún (độ lún độ võng dầm s = y) R, C, Y, (X) với C hệ số + Nền WRINKLER gọi đàn hồi biến dạng cục + Mô hình dãy vô số lò xo làm việc độc lập với - Ưu điểm: Đơn giản, tiện dụng tính toán, thiết kế gần với thực tế dùng đất yếu, yếu - Nhược điểm: Không phản ánh tính phân phối hay liên hệ đất đất có tính ma sát chịu trọng tải cục đất lôi kéo hay gây lún vùng lân cận ( phạm vi đặt tải ) làm việc chung + Khi đất đồng trọng tải phân bố liên tục dầm, theo mô hình dầm lún biến dạng thực trọng tải tác dụng phân bố dầm bị uốn ( võng ) nên ảnh hưởng xung quanh nhiều lún nhiều đầu dầm + Khi móng tuyệt đối cứng, tải trọng đặt đối xứng móng lún đệu theo mô hình ứng suất đáy mong phân bố theo đo đạc thực tế thi ứng suất phân bố không + Hệ số C có tính chất qui ước không rõ ràng, C số Câu 68: Tại móng cọc đài cao? Đải thấp? Cách kiểm tra xuyên thủng? Tính móng cọc đài cao công trình nằm nơi đất thấp, nhiều nước khó thi công đài, cần phải thi công nhanh, gấp rút móng Tính móng cọc đài thấp công trình nằm nơi đất cao, mực nước ngầm sâu, nhiên vật liệu tải trọng nhiều bù lại móng cọc đài thấp ổn định + Kiểm tra xuyên thủng: Nếu cọc nằm phạm vi hình tháp ép lõm không cần kiểm tra Nếu kiểm tra Pct < 0,752.k1.h.b Câu 69: Khi đóng cọc gặp phải lớp đất hay lớp khác mà cọc vượt qua phải xử lý nào? Móng đơn thiết kế thi công đơn giản, giá thành rẻ sử dụng cho công trình có tải trọng nhỏ, đất tương đối tốt Móng băng tính toán thi công phức tạp hơn, giá thành cao? Ổn định sử dụng cho công trình có tải trọng tương đối lớn, đất yếu Câu 70: Tại thiết kế móng băng thường chọn móng nằm dưới, dầm móng nằm trên? Khi tính móng băng ta tính dầm chư T trường hợp tính mô hình WRINKLER chân cột đáy móng chịu kéo, nhịp đáy móng chịu nén ta thiết kế móng nằm (cánh chữ T nằm vùng chịu nén) tiết kiệm vật liệu tăng cường độ chịu nén kết cấu hơn, hợp lý Đà móng nằm mặt đà chịu kéo mà bê tông không tính cho chịu kéo nên mặt cường độ có giá trị tiết tiết diện chữ nhật (bxh) nên bố trí hợp lý mặt tính toán biểu đồ tiết kiệm vật liệu + Chú ý: Khi thiết kế móng băng mà móng nằm trên, dầm móng nằm dựa vào biểu đồ nội lực kết cấu, toàn kết cấu chịu kéo? Tiết diện làm việc (bcxli (b x h) +Chú ý giải FEAP - Đối với conson: người ta đưa dạng lực tập trung mô momen nút conson (mục đích để giảm bớt số nút phần tử, đơn giản tính toán, để nguyên được) - Đối với liên kết biên: tải nút liên kết biên, đặt theo phương tự do, phương bị khoá không đặt Ví dụ: Liên kết biên ngàm nút không đặt tải P M Liên kết biên gối cố định nút không đặt tải P M Liên kết biên gối di động nút không đặt tải P theo phương Y được, theo phương X M Câu 71: Thép móng thép sàn thép chịu uốn hay chịu cắt? Thép móng thép sàn thép chịu uốn Khoảng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: 336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ án, 336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ án, 336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay