chủ đề 3 hoạt động và nhận thức

16 113 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:01

Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Chủ đề HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC Hoạt động nhận thức đóng vai trò quan trọng phát triển tâm lý cá nhân Sống giới, người phải nhận thức giới để tác động cải tạo giới nhằm phục vụ cho đời sống Nhận thức, tình cảm hành động mặt đời sống tâm lý người Vì thế, nghiên cứu nhận thức có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Hoạt động nhận thức có nhiều cấp độ khác Hoạt động nhận thức cảm tính (cảm giác tri giác) phản ánh thuộc tính riêng lẽ, bề vật, tượng vật, tượng tác động vào giác quan người Nhận thức cảm tính sở, tiền đề, cung cấp nguyên liệu cho trình nhận thức cao (nhận thức lý tính) Nhận thức lý tính (tư tưởng tượng) phản ánh chất, mối liên hệ bên có tính quy luật vật tượng mà trước người chưa biết Sản phẩm hoạt động nhận thức lý tính giúp người giải nan đề mà sống đặt Hoạt động nhận thức cảm tính hoạt động nhận thức lý tính có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại chi phối lẫn V I Lenin tổng kết vấn đề “Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan” 4.1 Hoạt động nhận thức cảm tính 4.1.1 Cảm giác 4.1.1.1 Khái niệm cảm giác Cảm giác trình tâm lý đơn giản phản ánh thuộc tính riêng lẻ, bên vật tượng trạng thái bên thể, nảy sinh tác động trực tiếp kích thích lên giác quan người ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Cảm giác Kích thích tác động Mùi cà phê 4.1.1.2 - Đang kích thích khứu giác Truyền lên não Cảm giác Đặc điểm cảm giác Cảm giác trình tâm lý nên diễn khoảng thời gian ngắn, mở đầu, diễn biến kết thúc rõ ràng - Cảm giác phản ánh thuộc tính vật tượng không phản ánh trọn vẹn, tổng thể vật tượng Vì thế, cảm giác mẩu thông tin vô nghĩa vật tượng - Cảm giác chưa thể giúp người nhận biết ý nghĩa vật tượng - Cảm giác tồn có tác động trực tiếp kích thích lên giác quan người 4.1.1.3 Vai trò cảm giác ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM - Tâm lý học đại cương Là hình thức định hướng người Cảm giác giúp người thu nhận tác nhân kích thích, biết tồn tại, tương tác với giới - Cảm giác cung cấp nguyên liệu cho trình nhận thức cao Nếu cảm giác cảm giác không tốt trình nhận thức cao hoạt động hoạt động không hiệu - Cảm giác điều kiện giúp người hoạt động bình thường - Cảm giác đường nhận thức thực khách quan 4.1.1.4 Phân loại cảm giác Cảm giác chia thành phần bản: phần cảm giác bên thể phần cảm giác bên thể Cảm giác bên ngoài: cảm giác nghe (thính giác), cảm giác nếm (vị giác), cảm giác ngửi (khứu giác), cảm giác nhìn (thị giác), cảm giác da (xúc giác) Kích thích tác động lên giác quan tạo thành luồng điện xung thần kinh truyền lên não cho ta tín hiệu, tín hiệu cảm giác Cảm giác bên hoạt động quan nội tạng thể hay quan nội tạng bị kích thích Tiêu biểu là: cảm giác vận động, cảm giác thăng cảm giác thể Cảm giác vận động tạo nên khớp xương, thể bị kích thích Cảm giác thăng xuất cần giữ thăng Cảm giác thể phản ánh tình trạng hoạt động quan thể như: đói, no, khát, đau… 4.1.1.5 Những quy luật cảm giác a) Quy luật ngưỡng cảm giác Để có cảm giác cần phải có kích thích tác động lên giác quan Tuy nhiên, tất kích thích tạo cảm giác Giới hạn mà kích thích gây cảm giác gọi ngưỡng cảm giác ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Cảm giác có ngưỡng: ngưỡng tuyệt đối ngưỡng sai biệt Ngưỡng tuyệt đối cường độ kích thích tối thiểu (ngưỡng cảm giác phía dưới) đủ để gây cảm giác cường độ kích thích tối đa (ngưỡng cảm giác phía trên) gây cảm giác Giữa ngưỡng cảm giác phía ngưỡng cảm giác phía có vùng cảm giác hoạt động tốt Ngưỡng sai biệt chênh lệch tối thiểu cường độ tính chất kích thích đủ để phân biệt khác chúng Ngưỡng cảm giác loại người không giống b) Quy luật thích ứng cảm giác Thích ứng cảm giác khả thay đổi độ nhạy cảm cảm giác cho phù hợp với thay đổi cường độ kích thích Cường độ kích tích tăng độ nhạy cảm cảm giác giảm ngược lại cường độ kích thích giảm độ nhạy cảm cảm giác tăng Ví dụ: Đang nắng, vào phòng thấy tối sầm lát sau thấy sáng trở lại Khả thích ứng cảm giác thay đổi thông qua trình học tập rèn luyện Nhờ khả thích ứng với cảm giác mà người tồn giữ trạng thái cân trình sống c) Quy luật tác động qua lại cảm giác Các cảm giác tác động qua lại lẫn Hệ tác động làm thay đổi độ nhạy cảm giác tác động cảm giác khác Quy luật chung cường độ kích thích yếu lên quan phân tích làm tăng độ nhạy cảm quan phân tích khác ngượi lại Ví dụ: Đói mờ mắt Sự tác động lẫn cảm giác diễn đồng thời nối tiếp cảm giác loại hay khác loại 4.1.2 Tri giác 4.1.2.1 Khái niệm tri giác ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Tri giác trình tâm lý phản ánh trọn vẹn thuộc tính bề vật tượng chúng trực tiếp tác động vào giác quan Kích thích tác động Mùi cà phê Đang kích thích khứu giác Truyền lên não Gọi tên “cà phê” Thời gian chuyển từ trình cảm giác sang trình tri giác tức nên kích thích tác động vào giác quan chúng ta, gọi tên vật, tượng (tri giác) 4.1.2.2 - Đặc điểm tri giác Cũng giống cảm giác, tri giác trình tâm lý, tức có nảy sinh, diễn biến, kết thúc - Tri giác phản ánh thuộc tính bề vật tượng - Tri giác phản ảnh thực khách quan cách trực tiếp tác động ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM - Tâm lý học đại cương Tri giác phản ánh vật tượng cách trọn vẹn Ở mức độ tri giác, kinh nghiệm khứ đóng vai trò quan trọng đến kết trình tri giác Chỉ cần vài thông tin tri giác xác vật tượng - Tri giác phản ánh vật, tượng theo cấu trúc định Tri giác tổng hợp cảm giác mà khái quát cảm giác mối liên hệ thành phần cấu trúc - Tri giác trình tích cực, gắn liền với hoạt động người 4.1.2.3 Vai trò tri giác Tri giác đóng vai trò quan trọng đời sống người, đặc biệt người trưởng thành Tri giác điều kiện tiên giúp người định hướng hành vi hoạt động 4.1.2.4 Phân loại tri giác Căn máy đóng vai trò quan trọng, trực tiếp tham gia vào trình tri giác, phân chia thành: tri giác nhìn, tri giác ngửi, tri giác nếm, tri giác nghe tri giác sờ mó… Căn vào phản ánh hình thức khác vật, tượng chia tri giác thành: tri giác không gian, tri giác thời gian, tri giác vận động, tri giác người Quan sát hình thức tri giác cao trình tri giác có chủ định, mang tính tích cực chủ động Quá trình quan sát hoạt động dần hình thành lực quan sát 4.1.2.5 Ảo giác sai lầm tri giác Trong trình tri giác, người chịu tác động nhiều yếu tố chủ quan khách quan hệ tượng sai lầm tri giác xuất ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Sự sai lầm tri giác trình người tri giác không xác vật tượng có thật Ví dụ: Nhìn đường tàu thấy xa dường đường ray gặp điểm, nhiên thực tế xảy điều Sự sai lầm tri giác nhiều nguyên nhân gây ra: sai lầm tượng vật lý tạo nên, sai lầm giác quan tạo nên, sai lầm não gây nên Sai lầm nhu cầu, kinh nghiệm, cảm xúc, tình cảm, ý chủ thể gây nên Ảo giác sai lầm tri giác Ảo giác trình phản ánh vật tượng thực Ví dụ: Đang sa mạc, khát nước thấy phía trước ốc đảo có trái xanh tươi hoài mà không thấy tới Ảo giác có nhiều loại: ảo thanh, ảo vị, ảo khứu, ảo thính… 4.1.2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến trình tri giác Kinh nghiệm khứ, nhu cầu tình cảm tác động đến trình tri giác chủ thể kết trình tri giác, dẫn đến tượng sai lầm tri giác 4.1.2.7 Những quy luật tri giác a) Quy luật tính đối tượng tri giác Tri giác có đối tượng định tri giác chung chung Hình ảnh mà trình tri giác mang lại có nguồn gốc từ vật, ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương tượng giới khách quan Tính đối tượng tri giác sở chức định hướng hành vi hoạt động người b) Quy luật tính lựa chọn tri giác Tại thời điểm có nhiều kích thích tác động đến giác quan truyền vào não để có tri giác khác Tuy nhiên, đồng thời tri giác hết tất vật, tượng từ kích thích Vì thế, tri giác người có tính lựa chọn, tách vật tượng khỏi bối cảnh Sự lựa chọn tri giác không mang tính cố định, đối tượng bối cảnh thay cho tùy thuộc vào tính chủ thể Ví dụ: (Xem hình) c) Quy luật tính có ý nghĩa tri giác ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Qúa trình cảm giác phản ánh thuộc tính riêng lẽ, bề vật tượng nên không nhận biết ý nghĩa vật, tượng Tuy nhiên trình tri giác, người nhận biết ý nghĩa vật, tượng, gọi tên vật, tượng Việc tách đối tượng khỏi bối cảnh giúp người hiểu ý nghĩa đồng thời gọi tên Vậy kết trình tri giác có nghĩa vật tượng mà tri giác d) Quy luật tính ổn định tri giác Trong điều kiện tri giác khác kết trình tri giác không thay đổi (ổn định) gọi tính ổn định tri giác e) Quy luật tổng giác Quá trình tri giác chịu tác động từ kích thích bên mà chịu tác động yếu tố bên chủ thể: nhu cầu, hứng thú, sở thích, tình cảm, mục đích, động cơ… Sự phụ thuộc tri giác vào yếu tố bên chủ thể gọi tượng tổng giác 4.2 Hoạt động nhận thức lý tính 4.2.1 Tư 4.2.1.1 Khái niệm tư Tư trình tâm lý phản ánh thuộc tính chất, mối liên hệ quan hệ bên có tính quy luật vật tượng thực khách quan mà trước người chưa biết Hay nói cách khác, tư trình suy nghĩ, tìm lời giải đáp cho nan đề mà trước người chưa biết 4.2.1.2 Đặc điểm tư a) Tính “có vấn đề” tư ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Tư nảy sinh “tình có vấn đề” Tình có vấn đề tình mà vốn hiểu biết, phương pháp hành động cũ người giải Muốn giải vấn đề phải tìm để đạt mục đích nên phải tư Hoàn cảnh có vấn đề kích thích trình tư duy, cá nhân phải nhận thức đầy đủ biến thành nhiệm vụ cụ thể như: mâu thuẫn chứa đựng vấn đề gì, biết chưa biết phải tìm kiếm Đồng thời chủ thể phải có nhu cầu tìm kiếm để giải vấn đề b) Tính gián tiếp tư Tư phát chất vật tượng quy luật chúng nhờ sử dụng công cụ, phương tiện, kết trình nhận thức nhân loại kinh nghiệm cá nhân Tính gián tiếp tư thể ngôn ngữ Con người dùng ngôn ngữ để tư c) Tính trừu tượng khái quát tư Tư có khả tìm thuộc tính chung, mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật vật, tượng hay gạt bỏ yếu tố không cần thiết nên tư có tính trừu tượng khái quát hóa Nhờ tính trừu tượng nên tư giải nhiệm vụ tương lai Nhờ tính khái quát nên trình tư người xếp vật, tượng thành nhóm, phạm trù, nêu thành quy tắc, phương pháp để giải tình tương tự d) Tư có mối liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ Con người sử dụng ngôn ngữ phương tiện để tư Nếu ngôn ngữ, trình tư diễn Vì thế, nói “ngôn ngữ vỏ tư duy” ngôn ngữ tư duy, ngôn ngữ phương tiện để tư mà e) Tư có quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 10 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Tư nhận thức cảm tính có mối quan hệ biện chứng với Nhận thức cảm tính cung cấp nguyên liệu cho trình tư duy, giúp trình tư diễn thuận lợi Nếu trình nhận thức cảm tính không cung cấp đủ nguyên liệu trình tư phải gặp khó khăn thiếu thông tin cần thiết Ngược lại, tư sản phẩm tư làm cho trình nhận thức diễn nhanh hơn, xác 4.2.1.3 Vai trò tư Tư giúp người mở rộng giới hạn nhận thức Thực tiễn sống đặt cho người “tình có vấn đề”, điều kiện để trình tư nảy sinh Giải nhiệm vụ tư đồng nghĩa với việc tạo thêm tri thức, kinh nghiệm cho hệ sau Vì thế, kho tri thức, kinh nghiệm nhân loại ngày mở rộng hệ sau “đứng vai người khổng lồ” Tư giải nhiệm vụ trước mắt mà giải nhiệm vụ tương lai Tư cải tạo thông tin hoạt động nhận thức cảm tính, làm cho thông tin có ý nghĩa hoạt động người 4.2.1.4 Các giai đoạn trình tư •Xác định vấn đề & biểu đạt thành nhiệm vụ ThS.Ngô Minh Duy •Huy động tri thức, kinh nghiệm •Sàn lọc liên tưởng hình thành giả thuyết •Kiểm tra giả thuyết Tài liệu lưu hành nội •Giải nhiệm vụ 11 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM 4.2.1.5 Tâm lý học đại cương Những thao tác tư a) Phân tích tổng hợp Phân tích thao tác trí tuệ tách toàn thể thành yếu tố, thành phần cấu tạo nên Phân tích khác với phân chia Phân tích xem xét phần, phận vật tượng trọn vẹn Phân chia tách rời phần, phận vật tượng Tổng hợp thao tác trí tuệ chuyển thành phần, thuộc tính phân tích thành chỉnh thể, vật tượng trọn vẹn b) So sánh So sánh thao tác trí tuệ xác định điểm giống khác vật, tượng với vật tượng khác, đặt vật bên vật để xem xét, đối chiếu c) Trừu tượng hóa khái quát hóa Trừu tượng hóa thao tác trí tuệ lược bỏ thuộc tính, phận, chi tiết không cần thiết, giữ lại yếu tố cần thiết để tư Khái quát hóa thao tác trí tuệ hợp nhiều vật, tượng khác thành nhóm theo mối liên hệ, quan hệ chung định d) Cụ thể hóa Cụ thể hóa thao tác trí tuệ chuyển từ trừu tượng hóa khái quát hóa với tượng cụ thể Các thao tác tư có mối quan hệ mật thiết với Trong trình tư duy, người sử dụng kết hợp thao tác tư không theo trật tự định, tùy thuộc vào nhiệm vụ tư tính chủ thể mà thao tác tư chủ thể sử dụng 4.2.1.6 Phân loại tư ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 12 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương a) Theo lịch sử hình thành (chủng loại cá thể) mức độ phát triển tư chia tư thành loại: - Tư trực quan hành động: Có động vật cấp thấp người Việc giải nhiệm vụ tư phụ thuộc vào vận động, hành động vật quan sát Ví dụ: Trẻ giải toán cách dùng tay di chuyển vật thật (hoặc vật thay thế) tương ứng với kiện toán - Tư trực quan hình ảnh: Chỉ có người, việc giải nhiệm vụ tư phụ thuộc vào hình ảnh vật Ví dụ: Trẻ giải toán cách dùng mắt quan sát vật thật (hoặc vật thay thế) tương ứng với kiện toán - Tư trừu tượng (tư từ ngữ-logic): Chỉ có người, việc giải nhiệm vụ tư cần sử dụng khái niệm, kết cấu logic Tư trừu tượng vận hành nhờ hỗ trợ ngôn ngữ Ví dụ: Học sinh giải tập dùng ngôn ngữ làm phương tiện b) Theo hình thức biểu phương thức giải nhiệm vụ tư người trưởng thành chia thành loại: - Tư thực hành: nhiệm vụ tư đề cách trực quan, cụ thể thông qua hành động thực hành để giải Ví dụ: Thợ xây dùng vẽ để thiết kế xuống thẳng khu đất thi công công trình để thiết kế - Tư hình ảnh cụ thể: Nhiệm vụ tư đặt hình ảnh cụ thể việc giải nhiệm vụ tư dựa hình ảnh trực quan Ví dụ: Sau thị sát tình hình sau bão, ban đạo phòng chống lụt bão tỉnh đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn sau bão - Tư lý luận: Nhiệm vụ tư đặt giải nhiệm vụ tư đòi hỏi phải sử dụng khái niệm trừu tượng, tri thức lý luận Ví dụ: Tư giáo viên soạn bài, tư nhà bác học… Nhìn chung, người có tất loại tư Trong trình tư duy, người thường sử dụng nhiều loại tư lúc, tùy thuộc vào nhiệm vụ tư mà loại tư đóng vai trò yếu 4.2.2 Tưởng tượng ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 13 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM 4.2.2.1 Tâm lý học đại cương Khái niệm tưởng tượng Trong thực tiễn, tất tình tình có vấn đề giải tư Do tính bất định hoàn cảnh lớn, người có đầy đủ thông tin để tìm giải pháp cho nan đề dùng tư để giải mà phải dùng tưởng tượng Vậy tưởng tượng gì? Tưởng tượng trình tâm lý phản ánh chưa có kinh nghiệm cá nhân cách xây dựng hình ảnh sở biểu tượng có 4.2.2.2 - Đặc điểm tưởng tượng Tưởng tượng trình tâm lý, nghĩa tưởng tượng diễn khoảng thời gian tương đối ngắn, mở đầu, diễn biến, kết thúc rõ ràng - Tưởng tượng nảy sinh hoàn cảnh, tình có vấn đề, nghĩa hoàn cảnh, tình hoàn toàn mới, từ trước đến người chưa gặp - Tưởng tượng trình bắt đầu thực chủ yếu hình ảnh mang tính gián tiếp tính khái quát cao - Tưởng tượng có mối liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính Nhờ hình ảnh cụ thể lưu trữ trình tri giác, người dễ hình thành biểu tượng 4.2.2.3 - Vai trò tưởng tượng Trong thực tiễn, tất hoạt động người cần đến tưởng tượng Tưởng tượng giúp người hình dung kết vấn đề cần giải - Tưởng tượng giúp người giảm bớt nặng nề, khó khăn sống, hướng người tương lai, kích thích hành động người 4.2.2.4 Phân loại tưởng tượng ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 14 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương Tưởng tượng chia thành loại: tưởng tượng lành mạnh, tưởng tượng không lành mạnh ước mơ 4.2.2.5 Các cách sáng tạo hình ảnh tưởng tượng a) Thay đổi kích thước, số lượng b) Nhấn mạnh chi tiết, thành phần, thuộc tính vật c) Chắp ghép ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 15 Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM Tâm lý học đại cương d) Điển hình hóa ThS.Ngô Minh Duy Tài liệu lưu hành nội 16 ... Nếu cảm giác cảm giác không tốt trình nhận thức cao hoạt động hoạt động không hiệu - Cảm giác điều kiện giúp người hoạt động bình thường - Cảm giác đường nhận thức thực khách quan 4.1.1.4 Phân loại... thông tin hoạt động nhận thức cảm tính, làm cho thông tin có ý nghĩa hoạt động người 4.2.1.4 Các giai đoạn trình tư •Xác định vấn đề & biểu đạt thành nhiệm vụ ThS.Ngô Minh Duy •Huy động tri thức, ... tác động từ kích thích bên mà chịu tác động yếu tố bên chủ thể: nhu cầu, hứng thú, sở thích, tình cảm, mục đích, động cơ… Sự phụ thuộc tri giác vào yếu tố bên chủ thể gọi tượng tổng giác 4.2 Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề 3 hoạt động và nhận thức , chủ đề 3 hoạt động và nhận thức , chủ đề 3 hoạt động và nhận thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay