CĐ1 bài tập este lipit

5 250 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 23:00

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾTCâu 1: Có các phát biểu sau :(a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol(b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO(c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n≥2.(d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.(e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.Số phát biểu đúng là:A.2B.3C.4D.5Câu 2 : Số đồng phân este của C3H6O2 làA.1B.2C.3D.4Câu 3 : Số đồng phân este của C4H8O2 làA.3B.4C.5D.6Câu 4 : Chất X có công thức phân tử là C3H6O2 là este của axit axetiC. Công thức cấu tạo thu gọn của X làA.C2H5COOHB. HOC2H4CHOC.CH3COOCH3D. HCOOC2H5Câu 5: Este etyl axetat có công thức làA. CH3COOC2H5.B. CH3COOH.C. CH3CHO.D. CH3CH2OHCâu 6: Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetac và rượu etyliC. Công thức của X là: A. C2H3COOC2H5B.C2H5COOCH3C.CH3COOC2H5D.CH3COOCH3Câu 7: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được làA. CH3COONa và C2H5OH.B. HCOONa và CH3OH.C. HCOONa và C2H5OH.D. CH3COONa và CH3OH.Câu 8: Este etyl fomiat có công thức làA. CH3COOCH3.B. HCOOC2H5.C. HCOOCH=CH2.D. HCOOCH3 Câu 9: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được làA. CH3COONa và CH3OH.B. CH3COONa và C2H5OH.C. HCOONa và C2H5OH.D. C2H5COONa và CH3OH.Câu 10: Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được các sản phẩm hữu cơ làA. axit axetic và phenol .B. natri axetat và phenol.C. natri axetat và natri phenolat.D. axit axetic và natri phenolatCâu 11: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2NA. Công thức của X làA. HCOOC3H7.B. C2H5COOCH3.C. CH3COOC2H5.D. HCOOC3H5Câu 12: Khi xà phòng hoá triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm làA. natri oleat và glixerol.B. natri oleat và etylen glicol.C. natri stearat và glixerol.D. natri stearat và etylen glicol.Câu 13: Hai chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH làA. CH3COOH và CH3COOCH3.B. CH3COOH và C2H5OH.C. C2H5OH và CH3COOCH3.D. CH3OH và CH3COOCH3 Chuyên đề 1: Este-Lipit BÀI TẬP VỀ ESTE-CHẤT BÉO I CÂU HỎI LÝ THUYẾT Câu 1: Có phát biểu sau : (a) Este sản phẩm phản ứng axit ancol (b) Este hợp chất hữu phân tử có nhóm COO(c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n≥2 (d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este (e) Sản phẩm phản ứng axit ancol este Số phát biểu là: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu : Số đồng phân este C3H6O2 A.1 B.2 C.3 D.4 Câu : Số đồng phân este C4H8O2 A.3 B.4 C.5 D.6 Câu : Chất X có công thức phân tử C3H6O2 este axit axetiC Công thức cấu tạo thu gọn X A.C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C.CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 5: Este etyl axetat có công thức A CH3COOC2H5 B CH3COOH C CH3CHO D CH3CH2OH Câu 6: Thuỷ phân este X môi trường kiềm, thu natri axetac rượu etyliC Công thức X là: A C2H3COOC2H5 B.C2H5COOCH3 C.CH3COOC2H5 D.CH3COOCH3 Câu 7: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH Câu 8: Este etyl fomiat có công thức B HCOONa CH3OH D CH3COONa CH3OH A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 9: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 10: Thuỷ phân phenyl axetat dung dịch NaOH dư thu sản phẩm hữu A axit axetic phenol B natri axetat phenol C natri axetat natri phenolat D axit axetic natri phenolat Câu 11: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có công thức phân tử C2H3O2NA Công thức X A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 Câu 12: Khi xà phòng hoá triolein dung dịch NaOH thu sản phẩm D HCOOC3H5 A natri oleat glixerol B natri oleat etylen glicol C natri stearat glixerol D natri stearat etylen glicol Câu 13: Hai chất phản ứng với dung dịch NaOH A CH3COOH CH3COOCH3 B CH3COOH C2H5OH Chuyên đề 1: Este-Lipit C C2H5OH CH3COOCH3 Câu 14: Chất béo trieste axit béo với D CH3OH CH3COOCH3 A etanol B phenol C glixerol Câu 15 : Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn D etylen glicol A CH3COOC2H5 B CH2=CHCOOCH3 Câu 16: Vinyl axetat có công thức D CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C HCOOC2H5 D CH3COOCH=CH2 Câu 17: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh sản phẩm A CH3COONa CH3COOH B CH3COONa CH3OH C CH3COOH CH3ONa D CH3OH CH3COOH Câu 18: Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A trùng hợp B este hóa C xà phòng hóa D trùng ngưng Câu 10: Khi xà phòng hóa triglexerit dung dịch NaOH dư, đun nóng thu sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat natri pamitat Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X là: A.2 B.1 C.3 D.4 Câu 11: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa là: A.6 B.3 C.5 D.4 Câu 12: Số trieste thủy phân cho sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH C2H5COOH là: A.9 B.4 C.6 D.2 Câu 13: Hợp chất X có công thức cấu tạo : CH3CH2COOCH3 tên gọi X là: A.etyl axetat B.metyl propionat C.metyl axetat D.propyl axetat Câu 14 : Công thức triolein : A.(CH3[CH2]16COO)3C3H5 B.(CH3[CH2]7=CH[CH2]5COO)3C3H5 C.(CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 D.(CH3[CH2]14COO)3C3H5 Câu 15: Este vinyl axetat có công thức là: A.CH3COOCH=CH2 B.CH3COOCH3 C.CH2=CHCOO=CH3 D.HCOOCH3 Câu 16 : Este metyl acrylat có công thức : A.CH3COOCH3 B.CH3COOCH=CH2 C.CH2=CHCOOCH3 D.HCOOCH3 Câu 17 : Cho este có công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)COOCH3 Tên gọi este : A.Metyl acrylat B.Metyl metacrylat C.Metyl metacrylic D.Metyl acrylic Câu 18: Benzyl axetat este có mùi thơm hoa nhài Công thức benzyl axetat là: A.CH3COOC6H5 B.C6H5COOCH3 C.C6H5CH2COOCH3 D.CH3COOCH2C6H5 Chuyên đề 1: Este-Lipit Câu 20 : Đặc điểm phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng : A.không thuận nghịch B.luôn sinh axit ancol C.thuận nghịch D.Xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 21 : Đặc điểm phản ứng thủy phân este môi trường kiểm : A.không thuận nghịch B.luôn sinh axit ancol C.thuận nghịch D.Xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 22 : Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 môi trường axit tạo thành sản phẩm ? A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2CHO Câu 23: Metyl fomiat cho phản ứng với: A.Dung dịch NaOH B.Na kim loại C.Dung dịch AgNO3 môi trường NH3 D.Cả (A) (C) Câu 25: Lipit gồm A Chất béo, sáp, steroit, photpholipit B Chất béo, gluxit, protit C Chất béo, gluxit, protein D Chất béo, gluxit, steroit, photpholipit Câu 26 : Cho mô tả sau (a) đơn chức (b) mạch C không phân nhánh (c) mạch C dài (d) no, đơn chức, mạch hở Số mô tả cho axit béo nói chung A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 27 : Trong công nghiệp lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A Xà phòng ancol etylic B glucozo glixerol C Glucozơ ancol etylic D Xà phòng glixerol Câu 28 : Khi thủy phân chất sau thu glixerol A Muối B Este đơn chức C Chất béo D Etyl axetat Câu 29 : Chất axit béo A axit axetic B axit stearic C Axit oleic D Axit panmitic Câu 30: Chất sau tác dụng với NaOH sinh glixerol A Triolein B Metyl axetat C Glucozơ D Saccarozơ BÀI TẬP TÍNH TOÁN Câu : Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A.8,9 gam B.3,28 gam C.8,56 gam D.8,2 gam Câu 2: Este Y điều chế từ ancol etylic có tỉ khối so với không khí 3,03 Công thức Y là: A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C HCOOC2H5 D.CH3COOC2H5 Chuyên đề 1: Este-Lipit Câu : X este no, đơn chức, có tỉ khối CH 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH dư thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X : A.CH3COOC2H5 B.HCOOCH2CH2CH3 C.C2H5COOCH3 D.HCOOCH(CH3)2 Câu (B-2008) Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este là: A.metyl fomiat B.etyl axetat C.n-propyl axetat D.metyl axetat Câu 5: Este X điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Công thức X : A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D C2H5COOC2H5 Câu 6:Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH đun nóng Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: A.400 ml B.300 ml C.150 ml D.200 ml Câu 7: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A.3,28 gam B.8,56 gam C.8,2 gam D.12,2 gam Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 16,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức đồng đẳng 200 ml dung dịch NaOH 1M thu 9,2 gam ancol etylic Khối lượng muối thu là: A.12 gam B.14,5 gam C.15 gam D.17,5 gam Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24% thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit là: A.HCOOH CH3COOH B.CH3COOH C2H5COOH C.C2H5COOH C3H7COOH D.HCOOH C2H5OH Câu 10: Hỗn hợp X gồm etyl axetat n-propyl axetat, Đun nóng hỗn hợp X với NaOH vừa đủ thu 13,12 gam muối 8,76 gam hỗn hợp ancol Y.% Khối lượng etyl axeatat hỗn hợp X là: A.56,85% B.45,47% C.39,8% D.34,1% Câu 11: Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với 0,1 mol ancol etylic thu 6,6 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là: A.50% B.75% C.85% D.65% Câu 12: Cho 0,1 mol axit đơn chức X tác dụng với 0,15 mol rượu đơn chức Y thu 4,5 gam este với hiệu suất 75% Vậy tên gọi este là: A.Metyl fomiat B.Metyl axetat C.Etyl axetat D.Etyl propionat Câu 13 : Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 đặc làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hóa 50%) Khối lượng este tạo thành : A.6,0 gam B.4,4 gam C.8,8 gam D.5,2 gam Câu 14: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu 2,2 gam CH 3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit A 25,00% B 50,00% C 36,67% D 20,75% Chuyên đề 1: Este-Lipit Câu 15: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic thu 41,25 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hóa là: A.31,25% B.40,00% C.62,5% D.50,00% Câu 16 : Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 1,3 M (vừa đủ) thu 5,98 gam ancol Y Tên gọi X : A.Etyl fomat B.Etyl axetat C.Etyl propionat D.propyl axetat Câu 17 : Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp hai este etyl axetat metyl propionat lượng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5 M Giá trị V A 200 ml B 400 ml C 500 ml D 600 ml Câu 18 : Thủy phân hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M đun nóng Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng A.400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml Câu 19 : Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu 19,8 gam CO 0,45 mol H2O Công thức phân tử este là: A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 ...Chuyên đề 1: Este-Lipit C C2H5OH CH3COOCH3 Câu 14: Chất béo trieste axit béo với D CH3OH CH3COOCH3 A etanol B... Công thức benzyl axetat là: A.CH3COOC6H5 B.C6H5COOCH3 C.C6H5CH2COOCH3 D.CH3COOCH2C6H5 Chuyên đề 1: Este-Lipit Câu 20 : Đặc điểm phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng : A.không thuận nghịch... 30: Chất sau tác dụng với NaOH sinh glixerol A Triolein B Metyl axetat C Glucozơ D Saccarozơ BÀI TẬP TÍNH TOÁN Câu : Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: CĐ1 bài tập este lipit, CĐ1 bài tập este lipit, CĐ1 bài tập este lipit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay