Phát triển nguồn nhân lực tại khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Xây Dựng

47 35 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:37

Triết học luôn quan tâm đến vấn đề con người. Định nghĩa con người không hề dễ dàng vì có rất nhiều các hiểu khác nhau về con người. Triết học không đem đến cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi “Con người là gì?” như một số người lầm tưởng, bởi khó có thể có được một câu trả lời thỏa đáng, nó tùy thuộc vào việc các nhà nghiên cứu tiếp cận từ góc độ và mục đích nào. Trong khi đó, triết học không chỉ dừng lại ở hiện tượng bên ngoài mà còn đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân bên trong. Triết học mang đến cho chúng ta thế giới quan, phương pháp luận hay nói cách khác là một cách thức để chúng ta tự chiêm nghiệm và đi tìm câu trả lời trong những lĩnh vực, hoàn cảnh cụ thể, từ đó chúng ta mới có những cách thức để phát triển con người một cách toàn diện và bền vững. Hiểu con người là gì là một vấn đề rất quan trọng vì những hiểu biết lệch lạc về con người sẽ dẫn đến những chính sách sai đối với phát triển nguồn lực con người. Trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng ta đã xác định “phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020. Để phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về lượng và chất, Đại hội XI chỉ rõ việc phát triển nguồn nhân lực phải được gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ cũng như việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân. Trải qua hơn 45 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Xây dựng đã ngày càng lớn mạnh, không chỉ trở thành một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đầu ngành mà còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là một trong những trường đầu tiên được Thủ tướng Chính Phủ giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh đồng thời cũng thành lập khoa Đào tạo Sau đại học từ khá sớm. Cho tới nay, trường Đại học Xây dựng đã và đang góp phần đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao cho đất nước nói chung và cho lĩnh vực xây dựng nói riêng, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy cho nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước, là đối tác tiềm năng, tin cậy trong các dự án đào tạo quốc tế. Bởi vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực, đặt biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học Xây dựng rất đáng được quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu những thành tựu trường đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại để từ đó chỉ ra được nguyên nhân, rút ra được bài học để phát huy những thế mạnh cũng như có những giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục những yếu điểm, tiếp tục sáng tạo hơn nữa trong hoạt động thực tế. Muốn phân tích những điều đó ta không thể chỉ dừng lại ở những số liệu thống kê đơn thuần mà còn cần đến phương pháp luận của triết học.Với những lý do nêu trên, trong quá trình thực tập tại khoa Đào tạo Sau đại học của trường Đại học Xây dựng, tôi đã chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Văn Đỉnh - Trưởng phòng tổ chức cán PGS.TS Nguyễn Bình Hà - Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, cán bộ, nhân viên khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình trình thực tập Sinh viên thực tập Nguyễn Ánh Hồng Minh Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập MỤC LỤC Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Văn Đỉnh - Trưởng phòng tổ chức cán PGS.TS Nguyễn Bình Hà - Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, cán bộ, nhân viên khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình trình thực tập .1 MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận đề tài nhằm làm rõ số khái niệm cần thiết, tầm quan trọng công tác đào tạo - mà cụ thể báo cáo muốn nói tới đào tạo Sau đại học - phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1.1 Các khái niệm .4 1.2 Một số tư tưởng C.Mác, P.Ăngghen, I.V.Lênin giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực .11 1.3 Quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước vấn đề giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 18 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG .23 2.1 Giới thiệu khái quát khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây Dựng Hà Nội 23 2.2 Hiện trạng phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng 26 2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng thời kỳ 37 KẾT LUẬN .43 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 45 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập MỞ ĐẦU Lí chọn báo cáo Triết học quan tâm đến vấn đề người Định nghĩa người không dễ dàng có nhiều hiểu khác người Triết học không đem đến cho câu trả lời cho câu hỏi “Con người gì?” số người lầm tưởng, khó có câu trả lời thỏa đáng, tùy thuộc vào việc nhà nghiên cứu tiếp cận từ góc độ mục đích Trong đó, triết học không dừng lại tượng bên mà sâu vào tìm hiểu nguyên nhân bên Triết học mang đến cho giới quan, phương pháp luận hay nói cách khác cách thức để tự chiêm nghiệm tìm câu trả lời lĩnh vực, hoàn cảnh cụ thể, từ có cách thức để phát triển người cách toàn diện bền vững Hiểu người là vấn đề quan trọng hiểu biết lệch lạc người dẫn đến sách sai phát triển nguồn lực người Trong nghị Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng ta xác định “phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao” ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ đến năm 2020 Để phát triển nhanh nguồn nhân lực lượng chất, Đại hội XI rõ việc phát triển nguồn nhân lực phải gắn kết chặt chẽ với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân Trải qua 45 năm hình thành phát triển, trường Đại học Xây dựng ngày lớn mạnh, không trở thành sở đào tạo đại học sau đại học đầu ngành mà trung tâm nghiên cứu khoa học triển khai ứng dụng tiến khoa học – công nghệ lĩnh vực xây dựng Đây trường Thủ tướng Chính Phủ giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh đồng thời thành lập khoa Đào tạo Sau đại học từ sớm Cho tới nay, trường Đại học Xây dựng góp phần đào tạo Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập cán kỹ thuật trình độ cao cho đất nước nói chung cho lĩnh vực xây dựng nói riêng, tham gia xây dựng đội ngũ cán giảng dạy cho nhiều trường đại học, cao đẳng nước, đối tác tiềm năng, tin cậy dự án đào tạo quốc tế Bởi vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực, đặt biệt nguồn nhân lực chất lượng cao trường Đại học Xây dựng đáng quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu thành tựu trường đạt được, hạn chế tồn để từ nguyên nhân, rút học để phát huy mạnh có giải pháp hiệu để khắc phục yếu điểm, tiếp tục sáng tạo hoạt động thực tế Muốn phân tích điều ta dừng lại số liệu thống kê đơn mà cần đến phương pháp luận triết học Với lý nêu trên, trình thực tập khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng, chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Báo cáo nghiên cứu thực trạng để rõ nguyên nhân mặt tích cực hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng, từ đó, đưa số giải pháp, phương hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Nhiệm vụ nghiên cứu Báo cáo làm rõ số sở lý luận phát triển nguồn nhân lực, sau đó, phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng để đưa phương hướng, giải pháp nâng cao lực nguồn nhân lực lượng chất Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Quy mô chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng thể qua sở vật Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập chất, đội ngũ cán giảng dạy, quy mô tuyển sinh, chương trình đào tạo chất lượng đầu ra, + Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Phương pháp nghiên cứu Báo cáo khoa học sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử số phương pháp cụ thể như: phương pháp nghiên cứu văn bản, tổng hợp, phân tích tài liệu, thống kê số liệu, phương pháp lịch sử logic, v.v Ý nghĩa nghiên cứu Báo cáo góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng nói riêng trường đại học nói chung việc thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng quy mô chất lượng đào tạo Phân tích, đánh giá thành tựu, hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng nhằm nguyên nhân, từ đề xuất giải pháp, định hướng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo, nâng cao hiệu công việc, đáp ứng mục tiêu đề Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 Kết cấu báo cáo thực tập Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung báo cáo thực tập bao gồm chương, tiết Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận đề tài nhằm làm rõ số khái niệm cần thiết, tầm quan trọng công tác đào tạo - mà cụ thể báo cáo muốn nói tới đào tạo Sau đại học - phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực (hay nguồn lực người) hiểu tổng thể tiềm lao động cộng đồng, đất nước gồm dân số độ tuổi lao động độ tuổi lao động *Nguồn nhân lực nghiên cứu nhiều khía cạnh: + Nguồn nhân lực với tư cách nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội bao gồm toàn dân cư có thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết bị dị tật bẩm sinh) + Nguồn nhân lực với tư cách yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khả lao động xã hội hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động có khả lao động Với cách hiểu này, nguồn nhân lực tương đương với nguồn lao động + Nguồn nhân lực hiểu tổng hợp cá nhân cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố vật chất tinh thần huy động vào trình lao động Với cách hiểu này, nguồn nhân lực bao gồm người độ tuổi lao động Các cách hiểu khác xác định quy mô nguồn nhân lực, song hiểu nguồn nhân lực nói lên khả lao động xã hội *Thành phần nguồn nhân lực gồm có: - Nhân lực nông nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập - Nhân lực công nghiệp; - Nhân lực hành chính; - Nhân lực dịch vụ; - Nhân lực kinh doanh; - Nhân lực khoa học, công nghệ; - Nhân lực văn hóa, nghệ thuật; - Nhân lực lãnh đạo, quản lý *Nguồn nhân lực thường xem xét số lượng chất lượng: - Số lượng nguồn nhân lực thể thông qua số quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực Các tiêu có quan hệ mật thiết với số quy mô tốc độ tăng dân số Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số cao quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực lớn ngược lại Tuy nhiên, mối quan hệ biểu sau thời gian định - Chất lượng nguồn nhân lực xem xét dựa trạng thái sức khỏe, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn lực phẩm chất + Trạng thái sức khỏe không đơn bệnh tật mà thể qua thoải mái vật chất, tinh thần xã hội Sức khỏe tổng hòa yếu tố tạo nên bên bên ngoài, thể chất tinh thần + Trình độ văn hóa người lao động hiểu biết người lao động thể kiến thức phổ thông tự nhiên, xã hội Trình độ văn hóa dân số thường biểu mặt dân trí người dân quốc gia Một số tiêu chí sau: • Số lượng người biết chữ chưa biết chữ • Số người có trình độ tiểu học • Số người có trình độ phổ thông sở • Số người có trình độ phổ thông trung học • Số người có trình độ đại học đại học Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập Trình độ văn hóa tiêu quan trọng, phản ánh chất lượng nguồn nhân lực có tác động mạnh mẽ tới trình phát triển kinh tế xã hội + Trình độ chuyên môn hiểu biết, khả thực hành chuyên môn đào tạo trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học sau đại học, có khả đạo quản lý công việc chuyên môn định Do đó, trình độ chuyên môn nguồn nhân lực đo tiêu sau: ◦ Tỷ lệ cán trung cấp ◦ Tỷ lệ cán cao đẳng, đại học ◦ Tỷ lệ cán đại học Ngoài số tiêu khác phản ảnh chất lượng nguồn nhân lực như: số phát triển người, lực phẩm chất người lao động *Về nhân lực trình độ cao, ta hiểu sau: + Có học giả cho nhân lực trình độ cao theo nghĩa rộng tất người lao động kể công nhân kỹ thuật lành nghề có trình độ cao, phải có trình độ tương đương cao đẳng kỹ sư thực hành coi trình độ cao + Trên giới có nhiều khái niệm lân cận “nguồn nhân lực cao cấp” gồm có trình độ giáo dục từ bậc trung học phổ thông tương đương trở lên, người nắm giữ vị trí có tầm chiến lược xã hội đại, đảm bảo vai trò lãnh đạo cho hoạt động kinh tế, trị, xã hội + Theo cách tiếp cận từ cấu trúc hệ thống giáo dục, hiểu nhân lực trình độ cao người đạt trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục đại học (từ cao đẳng trở lên), nắm vững chuyên môn nghề nghiệp lý thuyết thực hành, có khả làm việc độc lập, tổ chức triển khai công trình quan trọng với phương pháp khoa học, công nghệ tiên tiến Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập + Đặc điểm nguồn nhân lực trình độ cao đội ngũ tuyển chọn đào tạo qua bậc học, có tinh thần làm chủ sáng tạo, thường gọi đội ngũ tri thức Nguồn nhân lực trình độ cao có vai trò làm nòng cốt, có khả khởi xướng dẫn dắt đổi công nghệ, quy trình quản lý sản xuất, giữ vai trò then chốt phát triển lực lượng sản xuất Trong bối cảnh hội nhập kinh tế tri thức, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao - nguồn vốn nhân lực quý - vấn đề trọng tâm chiến lược phát triển quốc gia 1.1.2 Khái niệm giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình tạo lập phát triển lực toàn diện người tiến kinh tế, xã hội hoàn thiện thân người; kết tổng hợp ba phận cấu thành gồm: Giáo dục, Đào tạo Phát triển Năng lực người lao động thể ba yếu tố: kiến thức, kỹ thái độ người lao động ứng với mục tiêu công việc cần loại lực định + Kiến thức người lao động: hiểu biết có trải, nhờ học tập Kiến thức gồm ba yếu tố: kiến thức tổng hợp (những hiểu biết chung), kiến thức chuyên ngành (về lĩnh vực đặc trưng) kiến thức đặc thù (do người lao động trực tiếp tham gia đào tạo mà có) + Kỹ người lao động: thành thạo, tinh thông thao tác, động tác, nghiệp vụ trình hoàn thành công việc cụ thể Những kỹ giúp cho người công nhân hoàn thành tốt công việc mình, quy định tính hiệu công việc + Thái độ người lao động: cho thấy cách nhìn nhận người vai trò, trách nhiệm, mức độ nhiệt tình công việc, điều thể qua hành vi họ Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập Như vậy, ba yếu tố nói lên lực nguời lao động thái độ yếu tố hàng đầu định thành công người lao động với công việc với tổ chức Một người có kiến thức sâu, có kỹ tốt thái độ không hiệu đóng góp không cao (ví dụ thái độ bàng quan, vô trách nhiệm, làm ăn qua loa, hám lợi chưa làm tốt công việc) *Khái niệm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực: Giáo dục tượng xã hội đặc biệt, chất truyền đạt lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội hệ loài người ”1 Giáo dục nguồn nhân lực hiểu hoạt động học tập để chuẩn bị cho người bước vào nghề nghiệp, chuyển sang nghề mới, thích hợp tương lai Đào tạo hoạt động học tập nhằm giúp cho người có nhiều hiểu biết kỹ tiêu chuẩn yêu cầu định, để làm cho người lao động nắm vững kỹ nghề nghiệp, chuyên môn để thực nhiệm vụ cách hiệu công tác họ Từ đó, ta hiểu đào tạo nguồn nhân lực sau: Đào tạo nguồn nhân lực trình trang bị kiến thức định chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ đảm nhận công việc định Trong hoạt động có tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi nhân cách nâng cao lực người Đào tạo: 1) trình đào tạo người chuẩn bị cho tương lai để học chuyển tới công việc thời gian thích hợp; 2) trình học tập nhằm mở cho cá nhân công việc dựa định hướng tương lai tổ chức Theo quan niệm này, đào tạo nguồn Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.9 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập Triển khai Quyết định trê, từ tháng 6/2005 đến năm 2010, trường đào tạo ngắn hạn cấp chứng nhận cho 20.000 học viên từ Sở xây dựng, Tổng công ty địa phương Địa bàn mở lớp rộng, nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Bình, Nha Trang, Tuy Hòa, Bình Định, TP.Hồ Chí Minh, ◦ Hiện nay, trường Đại học Xây dựng tổ chức chương trình liên kết đào tạo quốc tê dành cho học viên nước Các chương trình Trung tâm Hợp tác đào tạo Tư vấn quốc tế tổ chức thực hiện, cụ thể: + NTU (Đại học Quốc gia Đài Loan): Đào tạo Thạc sỹ - Chuyên ngành: Quản lý xây dựng; Kết cấu công trình - Giai đoạn 1: Học Việt Nam (1 năm); Giai đoạn 2: Học Đài Loan (1 năm) - Văn bằng: NTU cấp + LIEGE (Trường Liege, Bỉ): Đào tạo Sau đại học - Chuyên ngành: Quản trị công nghiệp - Giai đoạn 1: Học Việt Nam (1 năm); Giai đoạn 2: Học Bỉ (1 năm) - Văn bằng: Đại học Xây dựng cấp chứng chỉ, Liege cấp Thạc sỹ + LIEGE (Trường Liege, Bỉ): Đào tạo Tiến sỹ ngân sách nhà nước - Chuyên ngành: chuyên ngành kỹ thuật - Giai đoạn 1: Học Việt Nam (1 năm) Giai đoạn 2: Học Bỉ nước châu Âu, giảng viên Việt Nam tham gia đồng hướng dẫn - Văn bằng: trường đối tác Châu Âu cấp + Đại học CINCINNATI (Mỹ): Đào tạo ngắn hạn chương trình “Quản lý dự án xây dựng” 31 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập + Đại học TOKYO (Nhật Bản): Đào tạo ngắn hạn chương trình “Phòng hỏa kiến trúc xây dựng đại” Một số đánh giá, nhận xét trạng phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng: Hầu hết hoạt động trường Đại học Xây dựng công tác đào tạo Trong đó, chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 số mục tiêu, đó: “Xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, đặc biệt nhóm chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyen môn - kỹ thuật tương đương với nước tiên tiến khu vực, có đủ lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ, giải vấn đề phát triển đất nước hội nhập với xu hướng phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội công nghệ giới” Đứng trước yêu cầu cấp thiết phát triển đất nước, với mục tiêu cụ thể Chiến lược phát triển nhân lực, trường Đại học Xây dựng có ưu từ thành tích đạt giai đoạn trước để làm bàn đạp cho việc phát triển nhân lực thời kỳ sau: Thứ nhất, từ hình thành phát triển, trường Đại học Xây dựng đảm bảo công tác đào tạo không bị gián đoạn, đủ điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học dù tình khó khăn (như thời kỳ sơ tán chiến tranh, di chuyển phân tán nhiều địa điểm trước quy tụ địa điểm tịa phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Hiện nay, nhà trường xây dựng sở vật chất khang trang, đại Đối với công tác đào tạo Sau đại học, nguồn lực vật chất quan trọng phải kể đến hệ thống phòng thí nghiệm với thiết bị tiên tiến, đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế (trường có 18 phòng thí nghiệm có phòng thí nghiệm chuyên đề, xưởng khí, trung tâm tin học), trung tâm Kỹ thuật môi trường (3 tầng – 1200m 2), thư viện (5 tầng – 6000m 2), nhà thí nghiệm (10 tầng – 11.500m2) Trường trọng tới sở vật chất cho xứng tầm 32 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập trường đại học đầu ngành xây dựng Các học viên cao học nghiên cứu sinh có điều kiện tốt để thực nghiệm, nâng cao kỹ năng, trình độ nghề nghiệp Thứ hai, thời gian đầu trường chuyển Hà Nội khoa Đào tạo Sau đại học thành lập, tình trạng thiếu hụt cán giảng dạy thể rõ nét, cán đầu đàn (do nhiều lí do: cán nghỉ hưu, công tác nước ngoài, chưa có quan tâm mức đến xây dựng đội ngũ cán bộ) Trước tình hình đó, Đảng ủy chủ trương soát biên chế giảng dạy môn, lập kế hoạch tuyển dụng cán xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ hướng: trọng bồi dưỡng, bổ sung nâng cao trình độ cán có thâm niên 10 năm giảng dạy, tuyển dụng cán giảng dạy lựa chọn sinh viên, học viên tốt nghiệp loại giỏi cử đào tạo bậc cao Sau gần 20 năm kiên trì xây dựng đội ngũ (từ năm đầu thập niên 90), đến kết đạt tốt Hiện nay, đội ngũ cán giảng dạy khoa Đào tạo sau đại học hầu hết có học vị Tiến sỹ (207 người) Trường Đại học Xây dựng tự hào trường đầu tiene thực đào tạo Tiến sỹ nước trường thí điểm đào tạo cao học ngành Năm 1997, có 72 cán giảng dạy tham gia hướng dẫn nghiên cứu ính Năm 2000, có 165 cán giảng dạy 33 môn trường tham gia giảng dạy cao học Khoa Đào tạo Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi để cán giảng viên trường tham gia lớp, khóa bổ sung nâng cao kiến thức, đặc biệt đào tạo cao học nghiên cứu sinh trường; bồi dưỡng cán trẻ cách tiếp tục đào tạo bậc cao cử đào tạo Úc, Nhật, Pháp, Thái Lan, Mỹ Riêng Cộng hòa Pháp có gần 100 người theo học chương trình thạc sỹ, tiến sỹ sau tiến sỹ Thứ ba, giai đoạn 2006 – 2011 đóng vai trò quan trọng việc ổn định phát triển nhà trường với định hướng tập trung vào chất lượng, nâng cao tỷ trọng đào tạo bậc cao Thạc sỹ, Tiến sỹ hệ liên thông, 33 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập đồng thời giảm hệ vừa học vừa làm Đây bước tiến công tác đào tạo nhà trường nói chung khoa Đào tạo Sau đại học nói riêng, tiến tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo từ trường đồng thời tạo thêm nguồn nhân lực cho trường (đội ngũ cán giảng dạy, viên chức) Thứ tư, công tác đào tạo học viên cao học, nghiên cứu sinh, khoa Đào tạo Sau đại học phát huy tinh thần trường Đại học Xây dựng: hoạt động khoa học công nghệ phục vụ sản xuất trì thành nề nếp, bám sát thức tiễn sản xuất đời sống xã hội Phần lớn luận văn, luận án học viên, nghiên cứu sinh thực nghiệm rõ ràng có tính ứng dụng cao, thực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp cho người học Thứ năm, khoa Đào tạo Sau đại học giúp trường Đại học Xây dựng thiết lập mối quan hệ với trường đại học khối kỹ thuật, tổng công ty, sở GD&ĐT, sở Xây dựng, sở Giao thông công chính, sở Khoa học công nghệ môi trường tỉnh thành, viện nghiên cứu để có liên kết, hợp tác đào tạo thể tính xã hội hóa trình đào tạo mạnh đầu ngành chuyên ngành lĩnh vực xây dựng nhà trường Thứ sáu, trường Đại học Xây dựng mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học viện nghiên cứu nước giới: Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Thụy Sỹ, Anh, Ý, Canada tổ chức quốc tế khác Năm 2000, trường cử 49 cán nước đào tạo cao học, nghiên cứu sinh dự hội thảo khoa học Nhà trường triển khai dự án hợp tác với nước Tháng 6/2006, thành lập Trung tâm hợp tác đào tạo tư vấn quốc tế, từ đó, trường thiết lập nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế với trường đại học uy tín giới liên quan đến đào tạo sau đại học Đến năm 2011, khoa Đào tạo Sau đại học trường có quan hệ với 40 trường đại học 30 nước tổ chức quốc tế Đây điều kiện tốt để khoa làm tốt quan điểm đạo thực mục tiêu phát triển nhân 34 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập lực thời kỳ 2011 – 2020: “Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển nhân lực, tập trung ưu tiên xây dựng sở đào tạo đạt trình độ quốc tế đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhóm nhân lực trình độ cao ngành trọng điểm đạt trình độ nước tiên tiến” Trên số kết mà khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng đạt việc thực phát triển nguồn nhân thông qua công tác giáo dục, đào tạo Những thành tựu đạt do: + Một là, khoa Đào tạo Sau đại học nhận quan tâm, lãnh đạo trực tiếp từ Đảng ủy, công tác xây dựng đội ngũ cán giảng dạy, ủng hộ nhận quan tâm sở vật chất, chương trình đào tạo, tiêu tuyển sinh + Hai là, khoa phát huy tinh thần nhà trường từ giai đoạn đầu khó khăn tự lực cánh sinh, tận dụng huy động nguồn lực + Ba là, ban lãnh đạo có trình độ chuyên môn, có tầm nhìn, linh hoạt, nhanh chóng khắc phục khó khăn, tạo đoàn kết đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao phó + Bốn là, đội ngũ cán giảng viên có chuyên môn tốt không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ, hoàn thiện chương trình đào tạo, xây dựng tài liệu giảng dạy, v.v + Năm là, khoa không ngừng mở rộng hợp tác nước cách vững mạnh + Sáu là, công tác đào tạo khoa bám sát tình hình thực tiễn, mục tiêu cao phát triển lý thuyết thực hành nhằm đạt tính ứng dụng cao hiệu vào phục vụ sản xuất Bên cạnh đó, khoa Đào tạo Sau đại học có số khó khăn, hạn chế cần khắc phục sau: - Thứ nhất, đội ngũ cán giảng dạy, đặc thù trường đại học tự đào tạo, thường lấy sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh 35 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập giỏi để tiếp tục đào tạo cao làm giảng viên nên kỹ sư phạm Cụ thể, phần lớn cán giảng dạy trẻ trường đào tạo cách theo học hỏi kèm cặp giáo sư đầu ngành chuyên đề, môn học Đây cách đào tạo giảng viên trẻ thiếu nhiều kỹ không tự tìm tòi, tự tìm tòi thời gian, gây khó khăn cho việc tiêu chuẩn hóa - Thứ hai, khoa Đào tạo Sau đại học không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế công tác giảng dạy, quản lý trình độ ngoại ngữ lại chưa tương xứng Hạn chế trình độ ngoại ngữ đội ngũ cán chưa cao mà thể trình đào tạo, nhiều học viên chưa thể tốt nghiệp chưa hoàn thành chương trình ngoại ngữ theo khung chuẩn Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sỹ - Thứ ba, đào tạo cao học không ngừng mở rộng phát triển quy mô chất lượng đào tạo tiến sỹ lại vấp phải khó khăn tuyển sinh (dù đời sớm) Số lượng nghiên cứu sinh tuyển vào trường số lượng tốt nghiệp không không cao Nguyên nhân có lẽ đòi hỏi ngặt nghèo chất lượng đầu vào yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo trường Ví dụ như: Để bảo vệ luận án tiến sỹ, khoa đòi hỏi chất lượng luận án phải có tính thực nghiệm cao, bình thường số báo cần có khoa đòi hỏi bài, Tuy nhiên, xét mục đích nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sỹ không hạn chế - Thứ tư, nay, đội ngũ Đại học Xây dựng mạnh chưa phát huy hết tiềm lực, việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán giảng dạy hệ trẻ kế cận thực tế hạn chế có ngành, môn, môn học người theo, thành có người dạy cán đầu ngành hưu, tình trạng thiếu hụt nhân lực dễ lặp lại, xây dựng ngành có tính thực tiễn cao, nên đa số kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ tham gia vào hoạt động lãnh đạo, làm việc cho công ty, dự án nước nhiều 36 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập tham gia công tác đào tạo Nên đội ngũ cán khoa trường mạnh chất số lượng có lẽ gọi tạm đủ, không muốn nói mỏng - Thứ năm, tài liệu tham khảo nhiều giáo trình cho việc đào tạo lại chưa đầy đủ cho chuyên ngành 2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng thời kỳ *Giải pháp khắc phục khó khăn, tồn công tác phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Xây dựng trường Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh để thấy trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, việc xây dựng sở hạ tầng tảng, vững mạnh nhiệm vụ quan trọng để phát triển đất nước Để tiến tới độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta cần có nhân lực, tài lực, vật lực tương xứng Bởi vậy, ta cần nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng nên nguồn vật lực đó, có lẽ nên ngành xây dựng ngành ưu tiên hàng đầu cần phải gấp rút đào tạo nhân lực chất lượng cao Sau 55 năm đào tạo, 45 năm hình thành phát triển, trường Đại học Xây dựng có thành tựu định bên cạnh số hạn chế, khó khăn tồn Để thực tốt Quyết định số 579/QĐ-TTg “Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020” mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/4/2011, trường Đại học Xây dựng nói chung khoa Đào tạo Sau đại học trường nói riêng cần có chiến lược phát triển riêng phù hợp với tình hình thực tế phát triển đơn vị Từ việc tìm hiểu trạng phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng, thấy số khó khăn, tồn khoa, đề xuất số giải pháp khắc phục sau: 37 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập - Mạnh dạn tự xây dựng đề xuất chiến lược phát triển lên Đảng ủy Ban lãnh đạo nhà trường duyệt, tránh bị động chờ đợi - Một nguyên nhân việc thiếu cán giảng dạy thu nhập việc làm nghề giáo thấp nhiều so với làm công ty tham gia vào dự án, công trình xây dựng Thực tế sách tăng lương cho người lao động chưa tương xứng với giá tiêu dùng thị trường, vậy, để khắc phục vấn đề kinh tế này, bên cạnh việc giữ lại sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh giỏi để làm công tác giảng dạy cho trường cần tạo điều kiện, xếp thời gian để họ vừa giảng dạy trường, vừa tham gia dự án công ty - đặc biệt công ty mà trường đặt mối quan hệ - Với vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, nguyên nhân khiến cán giảng dạy đầu ngành hưu tạo lỗ hổng lớn số lượng lẫn chất lượng đội ngũ cán thực tế, trường Đại học Xây dựng thận trọng việc sử dụng cán giảng dạy trẻ, bên cạnh phải theo học bậc tiền bối, họ phải trải qua thời gian thử việc năm, chưa giao cho đứng lớp, hội thể nghiệm tích lũy kinh nghiệm cán giảng dạy hưu phải gánh vác khối lượng giảng dạy lớn Vì vậy, cần có đổi chiều công tác đào tạo bồi dưỡng cán trẻ, thay cán giảng dạy trẻ theo học hỏi bậc giáo sư, giảng viên đầu ngành nên kèm cặp họ thời gian ban đầu, sau người hướng dẫn theo sát, kiểm tra, nghe giảng thử, cho đứng lớp với trợ giúp người hướng dẫn rút kinh nghiệm Như vậy, giảng viên trẻ cọ xát mau chóng tiến bộ, tiếp thu kinh nghiệm quý báu từ người trước - Về vấn đề giáo trình chưa đầy đủ, thực tập khoa Đào tạo Sau đại học, biệt thực tế xây dựng chương trình đào tạo, khoa đồng thời xây dựng giáo trình đầy đủ cho môn học Tuy nhiên, Bộ Giáo dục 38 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập Đào tạo thường yêu cầu trường đại học sửa đổi điều chỉnh môn học, thay đổi thương niên tạo không ổn định môn học nên giải pháp kết hợp sử dụng giáo trình với tài liệu tham khảo, môn giáo trình chưa đầy đủ bám sát vào giảng kết hợp tăng thời lượng thí nghiệm, thực nghiệm - Mở rộng chương trình đào tạo, lĩnh vực đào tạo, phát triển đào tạo văn kép, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ tương xứng với quan hệ hợp tác nước ngày mở rộng - Thu hút quan tâm cán trẻ, học viên, nghiên cứu sinh tới hội thảo khoa học trường Hiện nay, nhiều hội thảo nhà trường, khoa, môn tổ chức có chất lượng thiết thực thông báo rộng rãi nhận quan tâm - Xây dựng hội thi thường niên dành cho cán giảng dạy, học viên, nghiên cứu sinh nhằm tăng tính thi đua, rèn luyên nâng cao trình độ thường xuyên có giao lưu, trao đổi kinh nghiệm *Phương hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học nói riêng trường Đại học Xây dựng nói chung: Trong bối cảnh chung giáo dục đại học Việt Nam, công tác đào tạo khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng trước đạt thành tích đáng khích lệ, giữ vững vị trí hàng đầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực xây dựng cho đất nước Nhằm giữ vững vị tiếp tục phát triển, nhà trường đề thực kế hoạch lớn mà thành viên trường, khoa Đào tạo Sau đại học cần thực theo định hướng phát triển sau: Công tác đào tạo: - Tiếp tục chấn chỉnh, đổi công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên, sinh viên, nhanh chóng khắc phục tòn có - Đẩy mạnh hoạt động khảo thí - kiểm tra chất lượng, tra đào tạo 39 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đào tạo Phát triển loại hình đào tạo dựa kinh nghiệm lớp Anh ngữ, Pháp ngữ, Chất lượng cao - Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc với doanh nghiệp nâng cao hiệu hợp tác công tác đào tạo - Điều quy mô đào tạo ngành sở nhu cầu xã hội khả đáp ứng trường, ưu tiên loại hình đào tạo mang lại hiệu kinh tế có tính quảng bá hình ảnh trường - Tăng cường nguồn thu, dành phần xứng đáng nguồn tài để đầu tư phát triển sở vật chất phục vụ đào tạo - Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc với doanh nghiệp nâng cao hiệu hợp tác công tác đào tạo Đào tạo Sau đại học: + Tập trung nguồn lực nhằm nâng cao số lượng học viên cao học lên mức 750 học viên/năm, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo để khẳng định trường đầu ngành đào tạo nghiên cứu khoa học lĩnh vực xây dựng Việt Nam + Ngoài sở liên kết có, mở rộng đào tạo Thạc sỹ địa bàn khác nước như: Tây Nguyên (Đại học Tây Nguyên) Tây Nam Bộ (Đại học Cần Thơ) + Triển khai công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo dạng mềm (soft copy), trước mắt đáp ứng hoạt động hỗ trợ học tập trực tuyến (online) chuẩn bị sở liệu cho thư viện điện tử đầu tư Đào tạo Đại học: - Điều chỉnh quy mô tuyển sinh theo chủ trương ổn định với mức trung bình Đối với hệ quy: năm 2010, quy mô tuyển sinh 2800 (giảm 700 tiêu so với năm 2009) Từ năm 2011, tiếp tục trì mức 2800 Đối với hệ vừa học vừa làm: từ quy mô 2664 tiêu (năm 2009) giảm xuống 1964 năm 40 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập 2010 (giảm 700 tiêu) tiếp tục giảm xuống 1100 tiêu năm 2011 - Nghiên cứu đổi nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tăng tỉ trọng môn học tự chọn, giảm khối lượng kiến thức yêu cầu điền kiện tốt nghiệp - Đổi công tác tổ chức đào tạo hệ vừa học vừa làm, bước phù hợp với hệ quy Công tác tuyển sinh: Tiếp tục tập trung vào chất lượng, nâng cao tỷ trọng bậc cao Thạc sỹ, Tiến sỹ hệ liên thông, đồng thời giảm tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm xuống mức vừa phải Công tác tổ chức, quản lý đào tạo: + Triển khai đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/8/2008 Bộ GD&ĐT + Đổi phương pháp giảng dạy học tập, triển khai thực công tác giảng viên trực để hướng dẫn phụ đạo sinh viên, học viên trình học tập + Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi sinh viên, học viên hoạt động giảng viên + Hoàn thành việc xây dựng công bố chuẩn đầu ra, công khai cam kết chất lượng giáo dục điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục Công tác phát triển đội ngũ sở vật chất phục vụ đào tạo: - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán viên chức đơn vị - Đổi quy trình cách thức tuyển dụng cán cách linh hoạt, ưu tiên tuyển dụng cán có trình độ Sau đại học - Điều chỉnh việc sử dụng nguồn lực tài theo hướng hiệu hơn, trước mắt tăng thu nhập lương bình quân 10% / năm 41 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập - Cải tạo, nâng cấp thư viện, giảng đường, phòng thí nghiệm xưởng thực hành có - Đầu tư trang thiết bị văn phòng cho khoa, môn, phòng ban Đầu tư trang thiết bị hệ thống, phần mềm quản lý đào tạo tất hệ Lắp đặt máy chiếu giao diện (Projector) cho phòng học, phấn đấu đầy đủ 100% năm học 2011-2012 * Năm 2012 - kỷ niệm 25 năm thành lập khoa Đào tạo Sau đại học, 55 năm đào tạo 45 năm thành lập trường Đại học Xây dựng, dấu mốc để trường bước vào thời kỳ - thời chiến lược phát triển trường giai đoạn 2010 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Nhà trường khoa Đào tạo Sau đại học tồn tiếp tục phát triển khó khăn, vất vả đời sống thường ngày lớn mạnh diễn biến phức tạp tình hình kinh tế - xã hội, thách thức kinh tế thị trường 42 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập KẾT LUẬN Trường Đại học Xây dựng trường Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh nước vào năm 1977, 10 năm sau, khoa Đào tạo Sau đại học thành lập Trải qua 25 năm đào tạo, khoa Đào tạo Sau đại học khẳng định vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trường đầu ngành đào tạo nghiên cứu khoa học lĩnh vực xây dựng Việt Nam Khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Xây dựng hướng tới phát triển nhân lực toàn diện: nâng cao trình độ cho thể lực, tri thức, kỹ cho kiến trúc sư, kỹ sư lên cao nữa, không thực lành nghề mà tiếp tục sáng tạo kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ sản xuất, có ý thức trị, xã hội theo yêu cầu phát triển toàn diện người phát triển đất nước bền vững Tiếp nối truyền thống tự lực tự cường, sáng tạo không ngừng trường Đại học Xây dựng, khoa Đào tạo Sau đại học trường tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện để xây dựng kế hoạch hiệu thực Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 43 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020” 2) C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập (1995) - Tập 3, 20, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 3) V.I.Lênin Toàn tập (1974) - Tập 6, 11, NXB Tiến Bộ Mátxcơva V.I.Lênin Toàn tập (1986) - Tập 20, NXB Tiến Bộ Mátxcơva 4) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI 5) Bộ giáo dục đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 6) Tháng 11/2011, Trường Đại học Xây dựng 45 năm hình thành phát triển 7) GS.TS Phạm Tất Dong (2011), Xây dựng người phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao http://dvhnn.org.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Day-va-hoc-sangtao/Xay-dung-con-nguoi-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-282 44 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng Nguyễn Ánh Hồng Minh Báo cáo thực tập PHỤ LỤC Bảng Quy mô tuyển sinh Sau đại học (2006 – 2011) KHÓA TUYỂN TỔNG TUYỂN THẠC SỸ TIẾN SỸ 2006 271 11 328 2007 348 405 2008 259 13 311 2009 530 17 583 2010 453 15 518 2011 700 24 770 SINH SINH* Ghi chú: (*) Tổng tuyển sinh Sau đại học Bảng Thống kê tốt nghiệp Sau đại học (2006 – 2011) NĂM THẠC SỸ TIẾN SỸ TỔNG CỘNG 2006 166 170 2007 151 155 2008 176 178 2009 229 231 2010 329 335 2011 482 485 45 Phát triển nguồn nhân lực khoa Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Xây dựng ... lực trình độ cao, ta hiểu sau: + Có học giả cho nhân lực trình độ cao theo nghĩa rộng tất người lao động kể công nhân kỹ thuật lành nghề có trình độ cao, phải có trình độ tương đương cao đẳng kỹ... xuất thay đổi Lực lượng lao động không bao gồm lao động chân tay, mà bao gồm kỹ thuật viên, kỹ sư cán khoa học Để đạt mục tiêu kinh tế tiến xã hội việc nâng cao dần trình độ người lao động nhu cầu... lớp cao học thí điểm ngành Xây dựng công trình biển, gồm 27 học viên Tiếp đó, năm 1989, trường mở lớp cao học thí điểm ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp gồm học viên Kinh nghiệm từ lớp cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Xây Dựng, Phát triển nguồn nhân lực tại khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Xây Dựng, Phát triển nguồn nhân lực tại khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Xây Dựng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay