Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiết

244 226 0
  • Loading ...
1/244 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:30

Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiết năm học 2016_2017 cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên dùng ôn thi tốt nghiệp THI MINH HA K THI THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: TON s 151 Thi gian lm bi: 90 phỳt Cõu 1: Hm s no sau õy nghch bin trờn Ă : y = x + 3x y = x3 + x x + A B y = x3 + x x C D ỏp ỏn B v C Cõu 2: th hm s no sau õy luụn nm di trc honh: y = x + 3x y = x3 x + x A B y = x4 + 2x2 y = x4 4x2 + C D y= yC é Cõu 3: Tỡm giỏ tr cc i ca hm s yC é = A Cõu 4: Cho hm s: x4 2x2 + : yC é { 2;6} yC é = B C x; x f ( x) = x sin ữ; x < yC é = D Cỏc khng nh ỳng l: Ă Hm s liờn tc trờn Hm s cú o hm ti Hm s t cc tiu ti th hm s l mt ng nột lin A 1, 3, B 1, y= C 2, x +1 D 1, 2, 3, x2 Cõu 5: Tỡm s tim cn ca th hm s: A B C x +1 y= x Cõu 6: Cho hm s Khng nh ỳng l: D Khụng cú Ă \ { 1} A Tp giỏ tr ca hm s l B Nghim ca bt phng trỡnh ( ;1) y '' < C Nghim ca bt phng trỡnh ( 1; + ) y '' < l l ( 1;1) D Tõm i xng ca th hm s l Trang y = x+ Cõu 7: Giỏ tr nh nht ca hm s A + B ( 1+ x ) ( 0; + ) trờn khong l: C y = f ( x) Cõu 8: Hai th ca hm s ba Khng nh no sau õy l ỳng: D Khụng tn ti y = g ( x) v ct ti ỳng mt im thuc gúc phn t th f ( x) = g ( x) A Phng trỡnh cú ỳng mt nghim õm f ( x0 ) g ( x0 ) = x0 B Vi tha f ( x0 ) > thỡ f ( x) = g ( x) C Phng trỡnh D A v C khụng cú nghim trờn y= Cõu 9: Tỡm m hm s [ 1; + ) A ( 0; + ) x x+m ( 2; + ) ng bin trờn khong ( 2; + ) ( 1; + ) B ( ; ) C D s ( t ) ( km ) Cõu 10: Mt tờn la bay vo khụng trung vi quóng ng i c quóng ng s ( t ) = et +3 l hm ph + 2t.e3t +1 ( km ) thuc theo bin t (giõy) theo quy tc sau: Hi tc ca tờn la sau giõy l bao nhiờu (bit hm biu th tc l o hm ca hm biu th quóng ng theo thi gian) 5e ( km / s ) A 3e ( km / s ) B 9e ( km / s ) 10e ( km / s ) C D y = x3 3mx + ( 2m + 1) x Cõu 11: Tỡm giỏ tr ca m hm s m =1 m = A B Cõu 12: Phng trỡnh: A Vụ nghim t cc tr ti C m=2 x =1 D Khụng tn ti m x 3x = cú bao nhiờu nghim: B nghim C nghim a, b > 0; ab Cõu 13: Cho , v tha 3 A B Cõu 14: Tỡm s khng nh sai: log ab = log a + log b ab > vi D Vụ s nghim log ab log ab a = thỡ giỏ tr ca C a b bng: D Trang log ( x + 1) + log x ; x Ă 2100 cú 301 ch s h thp phõn log a 2b = log a b a > > b > x ln y = y ln x ; x > y > A B C D log log ( x 1) < Cõu 15: Gii bt phng trỡnh: ( A ) 3 2; \ ; ữ 2 2 x > 2; x < B ; 2ữ 2; ữ 2 2 ( ; ) 32 ; + ữ 2 C D Cõu 16: Mt ngi gi tit kim 100 triu ng vi lói sut kộp theo quý l 2% Hi sua nm ngi ú ly li c tng l bao nhiờu tin? A 17,1 triu B 16 triu C 117,1 triu D 116 triu y = log ( x x ) Cõu 17: Tp xỏc nh ca hm s ( 0; ) A l: B Cõu 18: Tớnh o hm ca hm s: C ( ;0] [ 2; + ) C (x y= A [ 0; 2] ( ;0 ) ( 2; + ) + 1) x x D ( 0; + ) trờn 1 x + x + + ữ4 ln x x B x ln + ( ln + 1) x x ữ.4 x D x x ữ4 + x + ữ4 x x x + ( ln + 1) x ln x ữ.4 x y = 10 x Cõu 19: Tớnh o hm bc hai ca hm s A 10 x B 10 x ( ln10 ) 10 x ln10 C D 10 x.ln 20 I = x.sin xdx Cõu 20: Tớnh tớch phõn: A B C D Trang I = ( x3 + x ) 1000 Cõu 21: Tớnh tớch phõn: A 41001 3003 B ( x + 1) dx 41001 3003 C D [ 0;1] f ( x) Cõu 22: Cho hm s 41001 2002 xỏc nh v ng bin trờn f ( 1/ ) = v cú , cụng thc tớnh din tớch y1 = f ( x ) ; y2 = ( f ( x ) ) ; x1 = 0; x2 = hỡnh phng c gii hn bi cỏc hm s: {( A { f ( x) ( f ( x) ) f ( x ) ( f ( x ) ) dx + f ( x ) ( f ( x ) 1) dx } dx B } f ( x ) ) f ( x ) dx 2 l: f ( x ) ( f ( x ) ) dx + f ( x ) ( f ( x ) 1) dx C D Cõu 23: Cụng thc tớnh th tớch V ca trũn xoay c to quay hỡnh thang cong, gii hn bi y = f ( x) th hm s a; b ( a < b ) , trc Ox v hai ng thng b V = f ( x ) dx b a A xung quanh trc Ox l V = f ( x ) dx b a B V = f ( x ) dx b a C V = f ( x ) dx a D x = 0; x = Cõu 24: Tớnh th tớch ca vt th nm gia hai mt phng , bit rng thit din ca vt th vi x( x ) mt phng vuụng gúc vi trc Ox ti im cú honh l mt tam giỏc u cú cnh l sin x 3 A B C D f ( x ) = 3x + Cõu 25: Nguyờn hm ca hm s A 13 f ( x ) dx = ( 3x + 1) 3 x + + C B C l: f ( x ) dx = ( 3x + 1) 3x + + C D f ( x ) dx = f ( x ) dx = 3x + + C 3x + + C f ( x ) = e x cos x Cõu 26: Tỡm nguyờn hm ca hm s: Trang A x e ( cos x + sin x ) + C B x C e +C cos x D Cõu 27: Tỡm s phc 22 + i 25 25 A z 2+i + 3i z= i 2+i tha món: 22 i 25 25 B e x sin x + C x e ( cos x sin x ) + C e : C 22 i+ 25 25 D 22 + i 25 25 z+ Cõu 28: Tỡm phn thc ca s phc z bit: z = 10 z 10 A 10 B C -5 z =1 D z +i Cõu 29: Tỡm s phc z cú v A B -1 t giỏ tr ln nht C I z3 = z Cõu 30*: Cho s phc z tha món: D -i Khng nh no sau õy ỳng: z =1 A C Phn thc ca z khụng ln hn B z cú th nhn giỏ tr l s thc hoc s thun o D ỏp ỏn B v C u ỳng z + 3i = 10 Cõu 31: Miờu t s phc z trờn h ta phc m tha l 3x y = 100 x y = 100 A ng thng B ng thng ( x 2) + ( y + 3) = 100 C ng trũn Cõu 32: Cho s phc ( x 3) 2 + ( y + ) = 100 D ng trũn z = a + bi z + 2i, z = + 3i tha Tớnh giỏ tr biu thc: 34032 32017 52017 P = a 2016 + b2017 34032 32017 ữ 2017 A B C D Cõu 33: Cho hỡnh nún cú chiu cao h; bỏn kớnh ỏy r v di ng sinh l l Tỡm khng nh ỳng: V = r h Stp = r ( r + l ) S xq = rh S xq = rh A B C D Cõu 34: Hỡnh chúp SABC cú tam giỏc ABC u cú din tớch bng 1, SA hp vi ỏy (ABC) mt gúc Bit khong cỏch t S ti mt phng (ABC) l Tớnh th tớch chúp SABC 600 Trang A B Cõu 35: Cho lng tr ng C ABC A ' B ' C ' D AB = BC = 1; AA ' = cú ABC l tam giỏc vuụng, M l trung AM ; B ' C im ca BC Tớnh khong cỏch gia hai ng thng d= d= d= d= 7 A B C D Cõu 36: ng kớnh ca mt hỡnh cu bng cnh ca mt hỡnh lp phng Th tớch ca hỡnh lp phng gp th tớch hỡnh cu: A B C D Cõu 37: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a, SA vuụng gúc vi mt phng (ABCD), gúc gia ng thng SC v mt phng (ABCD) bng thng SB, AC a A B 12 C 450 Tớnh khong cỏch gia hai ng D SA = SB = SC = ASB = 900 BSC = 1200 CSA = 900 Cõu 38: Cho hỡnh chúp S.ABC cú , , , Tớnh theo a th tớch chúp S.ABC A B 12 C Cõu 39: Hỡnh cúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ( D BA = BC a phng ỏy v cú di l chúp 3+ + a , cnh bờn SB to vi ỏy mt gúc 3+ ìa 600 ), cnh bờn SA vuụng gúc vi mt Tớnh din tớch ton phn ca hỡnh 3+ ìa 3+ ìa A B C D Cõu 40: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú th tớch bng 48 v ABCD l hỡnh thoi Cỏc im M, N, P, Q ln lt SA = SM ; SB = 3SN ; SC = 4SP; SD = 5SQ l cỏc im trờn cỏc on SA, SB, SC, SD tha món: tớch chúp S.MNPQ? 5 A B C Cõu 41: Hỡnh ABCD quay quanh BC thỡ to ra: Tớnh th D Trang A Mt hỡnh tr B Mt hỡnh nún C Mt hỡnh nún ct D Hai hỡnh nún Cõu 42: Ci xay giú ca ụn ki hụ tờ (t tỏc phm ca Xộc van tộc), phn trờn ca ci xay giú cú dng mt hỡnh nún Chiu cao ca hỡnh nún l 40cm v th tớch ca nú l 18000cm3 Tớnh bỏn kớnh ca ỏy hỡnh nún gn ỳng nht l A 12cm B 21cm C 11m D 20cm r r r a = ( 0;0;1) ; b = ( 1;1;0 ) ; c = ( 1;1;1) Cõu 43: Cho Trong cỏc mnh sau, mnh no ỳng: r r r r r rr r r r r cos b , c = / b = a.c a.b = a+b+c = A B C D r r r r a; b a = ( 1; 2;3) ; b = ( 2;1;1) Cõu 44: Trong khụng gian Oxyz cho Xỏc nh tớch cú hng : ( ) ( 1; 7; 5) ( 1; 7;3) A ( 1;7;3) B ( 1; 7;5 ) C D A ( 1; 2;3) ; B ( 0;0; ) ; C ( 1; 0;0 ) ; D ( 0; 1;0 ) Cõu 45: Trong khụng gian Oxyz cho cỏc im Chng minh VABCD bn im khụng ng phng v xỏc nh th tớch A B ? C D 2x + y 5z + = Cõu 46: Trong khụng gian Oxyz cho mt phng (P) cú phng trỡnh ỳng: r u = ( 2;3; ) A Vec t ch phng ca mt phng (P) l Tỡm khng nh A ( 1;0;0 ) B im khụng thuc mt phng (P) ( Q ) : x + y 5z = ( P) C Mt phng song song vi mt phng D Khụng cú khng nh no l ỳng A ( 1; 2;3) Cõu 47*: Trong khụng gian Oxyz cho im B ( 0;0; ) ; C ( 1;0;0 ) ; D ( 0; 1;0 ) ; ; E ( 2015; 2016; 2017 ) A Hi t im ny to thnh bao nhiờu mt phng: B C A ( 1;0;1) Cõu 48: Trong khụng gian Oxyz cho hai im qua A v vuụng gúc vi AB A B ( 2;1;0 ) ; ( P ) : 3x + y z + = D 10 Vit phng trỡnh mt phng (P) i ( P ) : 3x + y z = B Trang ( P ) : 3x + y z = ( P ) : 2x + y z +1 = C D d1 ; d Cõu 49: Tớnh khong cỏch t giao im ca hai ng thng ti mt phng (P) ú: x +1 y z x +1 y z = = ; ( d2 ) : = = ; ( P ) : 2x + y 4z = ( d1 ) : 3 1 A B C ( S) : x 13 D + y + z x + y z = 19 2 Cõu 50: Trong khụng gian Oxyz cho mt cu kớnh ca mt cu: I ( 1; 2;1) ; R = 19 A Tỡm ta tõm v bỏn I ( 1; 2;1) ; R = I ( 1; 2; 1) ; R = 19 B C I ( 1; 2; 1) ; R = D Trang P N 1D 2C 3B 4A 5C 6C 7B 8D 9C 10D 11D 12B 13A 14A 15B 16C 17B 18C 19C 20C 21A 22D 23A 24C 25C 26A 27B 28B 29C 30D 31C 32B 33C 34B 35A 36C 37B 38B 39A 40D 41D 42B 43B 44D 45B 46C 47D 48A 49A 50C HNG DN GII CHI TIT Trang Cõu 1: y = f ( x) f '( x) < Phõn tớch: Rt nhiu hc sinh cho rng: Hm s nghch bin v ch trờn xỏc nh Nhng cỏc em lu ý rng c k quyn sỏch giỏo khoa toỏn ca b giỏo dc ta thy: -Theo y = f ( x) nh lý trang sỏch giỏo khoa: Cho hm s f ' ( x ) > 0; x K a) Nu f ( x) thỡ hm s ng bin trờn K f ' ( x ) < 0; x K b) Nu cú o hm trờn K thỡ ta cú: f ( x) thỡ hm s nghch bin trờn K f '( x) < Nh vy cú th khng nh ch cú chiu suy t ngc li f ( x) thỡ nghch bin ch khụng cú chiu y = f ( x) -Tip tc c thỡ chỳ ý trang sỏch giỏo khoa ta cú nh lý m rng: Gi s hm s f ' ( x ) ( f '( x ) 0) cú o f '( x) = x K hm trờn K Nu ; v ch ti mt s hu hn im thỡ hm s ng bin (nghch bin) trờn K Nh vy, i vi cỏc hm a thc bc ba, bc bn (ta ch quan tõm hai hm ny thi) thỡ o hm cng l mt a thc nờn cú hu hn nghim ú ta cú khng nh: y = f ( x) Hm a thc khỏc hng l hm nghch bin trờn Ă f ' ( x ) 0; x Ă v ch o hm T ú ta i n kt qu: y = x + x y ' = x + A) = ( x 1) ( x + 1) x (loi) y = x3 + x x + B) y ' = x + x = x ữ < 0; x Ă 3 (chn) y = x3 + 3x 3x C) y ' = 3x + x = ( x 1) 0; x Ă (chn) Vy ỏp ỏn ỳng õy l ỏp ỏn D y' Nhn xột: Rt nhiu em khụng chc kin thc hoc quỏ nhanh u ong cho rng nờn s khoanh ỏp ỏn B v ó sai!!! Cõu 2: phi nh hn Trang 10 cn h 100000 ng mt thỏng thỡ cú thờm hai cn h b b trng Hi mun cú thu nhp cao nht, cụng ti ú phi cho thuờ mi cn h vi giỏ bao nhiờu mt thỏng A 220000 B.2150000 C 2250000 D.2300000 Chn C vỡ Nu tng giỏ cho thuờ mi cn h x (ng/thỏng) thỡ s cú 2x 100000 cn h b b trng Khi ú s 2x S = ( 2000000 + x ) 50 100000 ữ tin cụng ti thu c l (ng/thỏng) Giỏ tr ln nht ca S t c x=250000 Vy giỏ cho thuờ mt thỏng l 2250000 ng Cõu 26: Phng trỡnh 43x = 16 A x = Chn B cú nghim l: B x = C x = 43x = 16 43x = 3x = x = Vỡ Cõu 27 .Vi < a b0 log a b + log a2 b = log a b A v 4 Khng nh no sau õy l ỳng ? B log a b + log a2 b = log a b D x = D C Chn B log a b + log a2 b = log a b log a b + log a2 b = log a b log a b + log a2 b = log a b + log a b = log a b = log a b Vỡ Cõu 28 th k bờn l ca hm s no cỏc hm s sau ? x A x e y = ữ B x y=3 D C y= ữ y = ex Chn D vỡ hm trờn cú c s e>1 Cõu 29 Cho ln x = 3 Giỏ tr ca biu thc: B A Chn C ln 4.log x ln10.log x C ln 4.log x ln10.log x = ln x = Vỡ Cõu 30 Cho log = a; log3 = b Khi ú log tớnh theo a v b l: 230 bng: D a+b A Chn B Vỡ B ab a+b C a + b D a + b2 1 log = ; log = , a b log = log + log = log6 = Nờn 1 a+b + = a b ab ab a+b Cõu 31 Tp xỏc nh ca hm s: ( ; 2) (2; +) log (4 x ) B A l: [ 2; 2] C Ă D ( 2; 2) Chn D x > x ( 2; 2) Vỡ Cõu 32 .Trong cỏc hm s sau õy, hm s no ng bin trờn x B A Chn D x ln x (3 3) ln B A Chn A y ' = ( log (3x 3) ) ' = Cõu 34 Bt phng trỡnh : A Chn C vỡ y = ( 3) y= x C D ( 2) x y = log (3x 3) l: 3x y' = x 3 y' = 3x (3x 3) ln C y' = D 3x ln 3x (3x 3) ' 3x ln = (3x 3) ln (3x 3) ln Vỡ ( 1;4 ) y= ữ >1 Cõu 33 o hm ca hm s y' = ? x y = ữ e Vỡ c s Ă log ( x + ) > log ( x + 1) B ( 5;+ ) cú nghim l : C (-1; 2) x + > ( x + 1) x + x < < x < bpt < x < x > x > x > 231 D (-; 1) Cõu 35 .Mt khu rng cú tr lng g 5.10 Bit tc sinh trng ca cỏc cõy khu rng ú l 5% mi nm Hi sau nm, khu rng ú s cú bao nhiờu g ? A 6.3814.104(m3) B 25.105(m3) C 6.3814.105(m3) D 6.3814.106(m3) Chn D vỡ C = A(1 + r ) n = 5.105 (1 + 0.05)5 6.3814.106 ( m3 ) Cõu 36 Tớnh th tớch V ca lp phng ABCDABCD bit V = 2a B A V= V = 8a C a3 AC ' = a V= D 8a 3 Chn A vỡ a6 Vỡ hỡnh lp phng cú ng chộo ( a 2) a nờn di cnh l Vy th tớch l Cõu 37 .Cho chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng ti B, AB = 3, BC = Cnh bờn SA vuụng gúc vi ỏy, cnh bờn SA = Khi ú th tớch chúp bng: A B 12 C 20 D 10 V = Chn D vỡ 1 SA AB.BC = 3.4.5 = 10 6 Cõu 38 Cho hỡnh chúp S.ABC cú th tớch l SM SN = ; = SB SC V = 35a3 A 70a Gi M, N trờn SB v SC cho Tớnh th tớch V ca t din SAMN B V = 14a V= C 35a V = D 112a 3 Chn D Vỡ : V s AMN VSABC V s AMN = SA SM SN = = SA SB SC 15 = VSABC 15 20a Cõu 39 Cho hỡnh chúp S.ABC cú th tớch bng BC, SC Tớnh th tớch V ca t din BAMN 232 Gi M, N ln lt l trung im ca cnh A V = 5a B 20a V= C V = 4a D 20a V= Chn A Vỡ VSABN = VSABC VSABN = VNABC 1 VNMAB = VNABC = VSABC = 5a Cõu 40 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh bng a Tam giỏc SAD cõn ti S, mt bờn (SAD) vuụng gúc vi mt ỏy Bit th tớch chúp S.ABCD bng khong cỏch h t D n mt phng (SBC) h= 3a A Chn A Vỡ SH = B 3a C 3V =a S h = d (D; (SBC)) = d (H; (SBC)) = h= h= 1 1 + = + = 2 SH BK 3a a 3a a 233 h=a D 3a 3 h = 2a Tớnh Cõu 41 Cho lng tr ng ABC.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh bng a AA=A Khi ú th tớch lng tr ú bng: a3 B A a3 12 C a3 D a3 12 Chn C vỡ S= a2 V = AA'.S= a3 OA = 4, OB = Cõu 42 Cho tam giỏc OAB vuụng ti O cú Quay tam giỏc OAB quanh cnh OA thu c mt hỡnh nún trũn xoay Din tớch ton phn ca hỡnh nún bng bao nhiờu ? 7p 15p 20p 24p B C D A Chn B Vỡ AB = 5, l = 5, R = OB = Stp = Rl + R = 3.5 + 32 = 24 5cm, Cõu 43 Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh mt ỏy bng thit din qua trc ca hỡnh tr cú din tớch 80 cm bng Khi ú din tớch xung quanh ca hỡnh tr bng bao nhiờu ? 60p cm 45p cm 40p cm 80p cm B C D A Chn A Vỡ 234 2r = 10 80 cm h= = 8cm ị S xq = 2prh = 80pcm 10cm Cõu 44 Cho tam giỏc cnh gúc vuụng quanh bng: AB 2pa2 A Chn A ABC vuụng ti B thỡ ng gp khỳc B AC = 2a;BC = a cú ABC 4pa2 ; quay tam giỏc ABC quanh to thnh mt hỡnh nún trũn xoay cú din tớch xung C pa2 D 3pa2 Vỡ AC = 2a; BC = a, ị AB = a l = AC = 2a, R = a Sxq = pRl = 2pa2 Cõu 45: Mt cu cú di bỏn kớnh l cu tng lờn l: A 24 ln B 16 ln Chn D R Nu di bỏn kớnh tng lờn ln thỡ th tớch ca C ln D ln Cõu 46: Cho hỡnh lng tr tam giỏc u cú cỏc cnh cựng bng a Din tớch mt cu ngoi tip lng tr l: a a a a A B C D Chn C Cõu 47: Cho t din u ABCD cnh bng a Th tớch ca hỡnh tr cú ỏy l ng trũn ngoi tip tam giỏc BCD v cú chiu cao bng chiu cao ca t din ABCD l: a3 A B a3 C Chn C, Vỡ 235 a3 D a2 r=a , l = SO = SA2 AO = a a3 V = r SO = Cõu 48: Kim t thỏp Kờp Ai Cp c xõy dng vo khong 2500 nm trc Cụng nguyờn Kim t thỏp ny l mt chúp t giỏc u cú chiu cao 147 m, cnh ỏy di 230 m Th tớch ca nú l: A 7776300 m3 B 3888150 m3 C 2592100 m3 D 2592100 m2 Chn C OA = a; OB = b; OC = c Cõu 49: Cho hỡnh chúp tam giỏc O.ABC,cú cnh ụi mt vuụng gúc v ng cao OH ca chúp bng: abc abc a2 + b2 + a2 A a b2 + b2 c + a2c B abc abc 2 ab + bc + ac C D Chn A Cõu 50: Cho hỡnh chúp t giỏc a b + b2 c2 + a2 c S.ABCD Gi A,B, C, D theo th t l trung im ca SA, SB, SC, SD Khi ú t s th tớch ca hai chúp S.ABCD v S.ABCD bng: A Chn D B C D 16 - HT - THI MINH HA K THI THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: TON s 160 Thi gian lm bi: 90 phỳt y = x3 - x2 - x + Cõu 1: Cho hm s , im cc tiu ca hm s l: - 86 D 27 A.2 B.3 C Cõu 2: Hm s no sau õy nghch bin trờn xỏc nh ca nú : A y= 2x - x +1 B y= x +1 C y = - x - 2x + 3 Cõu 3: Chn khng nh ỳng v th hm s y = x - 3x + 236 D y= x A ct trc honh ti im C ct trc honh ti im Cõu 4: Cho hm s B.ct trc honh ti im D.khụng ct trc honh y = f ( x) cú th Khng nh no sau õy l khng nh sai ? A Hm s cú hai cc tr B th hm s cú tõm i xng l im cú ta (1;1) C Hm s cú dng y = ax + bx + cx vi a>0 D Phng trỡnh f ( x) = Cõu 5: Cho hm s x y cú hai nghim dng, mt nghim õm y = f ( x) xỏc nh, liờn tc trờn Ă v cú bng bin thiờn: -1 + + Ơ +Ơ y +Ơ -Ơ -1 Khng nh no sau õy l khng nh ỳng? A.Hm s cú giỏ tr ln nht bng B.Hm s cú giỏ tr nh nht bng -1 C.Hm s nghch bin trờn D Phng trỡnh f ( x) = ( - Ơ ;- 1) ẩ ( 1;+Ơ ) cú nghim ( ) y = mx3 - m2 - 10 x + m - x =1 m Cõu 6: Tỡm hm s t cc i ti im m = , m = m = , m = A m = - B m = - C D 3 Cõu 7: Cho hm s y = x - 3mx + 4m (m l tham s) cú th l (Cm) Xỏc nh m (Cm) cú cỏc im cc i v cc tiu i xng qua ng thng y = x A m= 2 Cõu 8: Cho hm s B m= 2 C.m=0 D m=- 2 y = x - 3mx + 3(m - 1)x - m3 + m (1) Tỡm m hm s (1) cú cc tr ng thi khong cỏch t im cc i ca th hm s n gúc ta O bng ln khong cỏch t im cc tiu ca th hm s n gúc ta O A m = - - 2 B m = - 2 C m = - 2 D.Mt kt qu khỏc Cõu 9: Tp xỏc nh ca hm s y= 2x - x + l 237 A C D = R \ { 2} B D = ( - 2;+Ơ ổ D = (- Ơ ;- 2) ẩ ỗ ỗ ; +Ơ ỗ ố2 D ) Cõu 10: Cho hm s A y= Cõu 12: Hm s ữ ữ ữ ữ ứ 2016 x + S tim cn ca th hm s l B C Cõu 11: Tim cn ng ca th hm s A x = B y = y= D = R \ { - 2} y= D x- x + l: C y = - D x = - 2x - x + ng bin trờn khong no sau õy? A (- Ơ ;2) ; (2; +Ơ ) B (- Ơ ;1); (1; +Ơ ) Cõu 13: th sau õy l ca hm s: C (- 1; +Ơ ) D R \ { - 1} -2 O -2 A y= x +1 x- B Cõu 14: Tỡm m hm s A m ẻ (- 1;1) y= y= C Khụng tn ti m Cõu 15: Tỡm m hm s A m C y= y= y= 2x + 2x - D y= x +2 1- x mx - x - m ng bin trờn tng khong xỏc nh ca nú B m ẻ (- Ơ ;- 1) ẩ (1; +Ơ ) D B m Ê - Cõu 16: Cho hm s (C): im phõn bit A < m < x +2 x- ự mẻ ộ ờ- 1;1ỳ ỷ x- x + m xỏc nh trờn (-1;2) ự mẻ R \ ộ ờ- 1;2ỷ ỳ C D m Ê - hoc m x x - Tỡm m ng thng (d) : y = - x + m ct th (C) ti B m < hoc m > 238 C m < hoc m > D m < hoc m > Cõu 17: S im cc tr ca hm s y = x - 2x - 3l : A.3 B.2 C.0 D.1 Cõu 18: th sau õy l ca hm s no? A y =- x + 3x2 - 4 B y = x + 2x - C y = x - 3x - D y = x - 2x - Cõu 19: Khong ng bin ca hm s y = - x + 2x + l : A ( - Ơ ;- 1) B ( 3;4) C ( 0;1) D ( - Ơ ;- 1) ,( 0;1) Cõu 20: Tỡm m th (Cm) ca hm s y = x - 2x - m + 2017 cú giao im vi trc honh A m Ê 2017 B m 2017 C 2015 Ê m Ê 2016 D m = 2017 Cõu 21: Cho hm s y = - x + 2mx - 2m + Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s cú cc tr: A m > B.m < C m = D m Cõu 22: Phng trỡnh tip tuyn ca th hm s y = x - x + ti im M(1;1) l A y = 2x B.y = 2x + C.y = 2x + D.y = 2x Cõu 23: Giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s f (x) = x - 4x + trờn on [0; 1] ln lt l A.0 v B.3 v -1 C.0 v -1 D v x Cõu 24: Giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s f (x) = (x - 3)e trờn on [0; 2] ln lt l A.e2 v C.e2 v e B.e2 v -3 D e2 v -2e 2x - x + cú h s gúc bng l: Cõu 25: Phng trỡnh tip tuyn ca th hm s ộy = 5x + ộy = 5x - ộy = 5x - ộy = 5x + ờ ờ ờy = 5x - 17 ờy = 5x - 17 ờy = 5x + 17 ờy = 5x + 17 ở ở A B C D y= Cõu 26: Giỏ tr ca loga a a a a A 10 vi a > l: C B Cõu 27: Khng nh no õy sai? 239 D A 2+1 2007 2008 B ( - 1) > ( - 1) >2 2008 C ( - 1) 2007 > ( - 1) x - x Cõu 28: Cho + - D (1- 2009 ) < (12 + 2x + 2- x = 23 Khi ú, biu thc K = 1- 2x - 2- x cú giỏ tr bng: B C A Cõu 29: Chn khng nh sai cỏc khng nh sau: A lnx > x > B log2x < < x < C log1 x < log1 y x > y > D 2 2x - 7x+5 Cõu 30: S nghim cu phng trỡnh A B C 2 2008 ) D log1 x > log1 y x > y > 3 = l: D log1(x - 5x + 7) Cõu 31: Cho hm s f(x) = Nghim cu bt phng trỡnh f(x) > l A x > B x < hoc x > C < x < D x < Cõu 32: Nghim cu phng trỡnh : e6x 3e3x + = l ln2 A x = hay x = ln3 C x = hay x = -1 B x = ln4 hay x = 1 ln4 D x = hay x = -1 ln x +
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 16 file word có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay