QUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS

43 250 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 22:21

Quang hợp nhân tạo là gì ?Quang hợp nhân tạo làm gì ?Tại sao lại phải thực hiên quang hợp nhân tạo ?Cơ sở khoa học của quang hợp nhân tạo ? Improving natural photosynthesis to make new fuels and boost crop production is the focus of Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) funded research presented at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) Annual Meeting February 17. It could see us one step closer to bottling the sun''s energy or turbocharging plants to produce bumper crops. Cải thiện tự nhiên quang hợp để làm nhiên liệu mới và thúc đẩy cây trồng ... Cây lấy năng lượng mặt trời, tập trung nó và sử dụng nó để chia tách nước thành hydro và oxy. ... quang hợp hiệu quả chúng ta sẽ thấy sự gia tăng trong nông nghiệp A QUANG HỢP NHÂN TẠO (Artificial Photosynthesis) 12 – 2015: 401,43 ppm 12 – 2016: 404,70 ppm 03 – 2017: 406,42 ppm OIL Thank you Insert the title of your subtitle Here 2003 MỘT SỐ HỆ THỐNG QUANG HỢP NHÂN TẠO – 2015 Peidong Yang MỘT SỐ HỆ THỐNG QUANG HỢP NHÂN TẠO – 2015 Peidong Yang` Hệ thống PBS Thank You Kingsoft Office published by www.Kingsoftstore.com @Kingsoft_Office kingsoftstore ... nhiên quang hợp QUANG HỢP NHÂN TẠO Một chương trình để ghi lại hay lưu trữ lượng ASMT liên kết hóa học Một vật liệu Phỏ ng S inh Họ c (Bio mime tic ) NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH THÁCH THỨC CỦA QUANG. .. ENERGY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Quang hợp nhân tạo là  một  lĩnh  vực  mới  áp dụng công nghệ  vào  việc  chế tạo các  vật liệu nhân tạo phỏng theo các phản ứng trong quá  trình quang hợp nhằm ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS, QUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS, QUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay