Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiết

310 187 0
  • Loading ...
1/310 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:49

Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiết năm học 2016_2017 cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên dùng ôn thi tốt nghiệp ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 121 Thời gian làm bài: 90 phút f (x) = 2x − x + Câu 1: Tập xác định hàm số ( −1;1) [ − 1;1] A 2x − 1+ x là: ( −1;1] B (−∞; −1) ∪ [1; +∞) C D y = 2x + ln x − x Câu 2: Hàm số đồng biến trên:  1+   0; ÷ ÷   A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số đồng biến nửa khoảng  1+   0;    1−  1+  ;0÷ ;  ; +∞ ÷  ÷ ÷     C Hàm số đồng biến nửa khoảng   1−   1+ ; +∞   −∞;  ;  0;     D Hàm số đồng biến nửa khoảng y= y = x − 3x + Câu 3: Tìm m>0 để đồ thị hàm số A Không tồn B m < −1, 045 m = −3 C y= Câu 4: Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số x = 0; x = A D x − 3x ? C D y = x − x + mx + Câu 5: Tìm m để hàm số A − ≤m< 4 cực đại − B log  ÷  x+7 Câu 17: Giải bất phương trình: A 27    −∞; − ÷   B 27    −7; − ÷   C  27   − ; −5 ÷   (1; +∞) D Câu 18: (Chiến tranh dân số giới) Cục điều tra dân số giới cho biết: Trong chiến tranh giới thứ hai (kéo dài năm); dân số năm giảm 2% so với dân số năm liền trước Vào thời hòa bình sau chiến tranh giới thứ hai dân số tăng 4% so với dân số năm liền trước Giả sử rằng, năm thứ diễn chiến tranh dân số giới tỉ người Kể từ thời điểm 10 năm sau dân số giới tỉ người? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) 4,88 4,95 A Câu 19: Tìm A 2017 a − 2017 b B Câu 20: Tính A 4,5 B a−b = biết 2017 biết x; y thỏa mãn: 1+ 3 D a.2b − b.2a x+3y B 4,35 C 2a + b C ?  x +1.log9 y − = 2x  x 9.2 log 27 y − = log y C D −1 D 28 y = ln(ln x) Câu 21: Một nguyên hàm hàm số A x là: x +1 x B ∫1 ln(ln x)dx ∫ (x − 1) C ∫1 x ln(ln t)dt D ∫2 ln(ln t)dt 2x − x dx Câu 22: Tính tích phân: − A − B 15 − C 50 − D 30 I = ∫ ln(3x + x ) − ln x dx   Câu 23: Tính tích phân A C ln − ln π − + 3 B ln + ln π + + 3 D A ∫0 + π −1 B 1− x2 π −1 Câu 25: Tính tích phân: A C π D 90o x −3 dx x +1 + x + 3 ∫0 −3 + ln ln + ln π − − 3 dx Câu 24: Tính tích phân: ln + ln π − + 3 + ln B −3 + ln C D −3 + ln 3 Câu 26*: Tính tích phân: A 80 3ln I = ∫ min(3x ; 2x + 1)dx −1 B 46 20 + 3ln x Câu 27: Giải phương trình: ∫0 (3t C 68 − 2t + 3)dt = x + D 46 20 − 3ln S = { 1; 2} S = { 1; 2;3} A B C S=∅ D Câu 28: Tính diện tích miền phẳng bị giới hạn đường thẳng: S= A 50 S= B 51 S= C 52 Câu 29: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng A π2 π − 4 B π2 π + 4 C A z = ± 2i B z = − 2i C 10 B Câu 32: Tính   y = x.sin 2x   y = 2x  π x =  D π ± 3i D z = ±3 − 2i + 7i = − 2i 3−i D 5iz (2 + i) biết: 17 A C z = (1 + i)(3 − 2i) − z D 53 Câu 31: Tìm phần thực số phức z, biết A S= π2 (1 − 2i)z − −1  y = x − 4x   y = 2x z + − i = z +1− i z = 13 Câu 30: Tìm số phức z thỏa mãn S=¡ 17 B C + 2i D − + 2i z + 2−i = z +1− i Câu 33: Cho số phức z thỏa mãn Tìm trung bình cộng giá trị nhỏ z lớn A B 10 ± 10 C 10 D Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn hệ z −1 = z − z + thức: x = 0; x = A Tập hợp điểm cần tìm hai đường thẳng x + y2 = B Tập hợp điểm cần tìm đường tròn x2 + C Tập hợp điểm cần tìm đường elip: y2 =1 x2 + D Tập hợp điểm cần tìm hai đường elip: Câu 35: Tính phần ảo số phức z, biết A z3 + 12i = z B C y2 x2 = 1; + y2 = 2 z phần thực dương −1 D −i Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi; hai đường chéo AC = 3a; BD = 2a cắt O; hai mặt phẳng (SAC) (SBD) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) a Tính thể tích khối chóp S.ABCD a3 A B Câu 37: Cho hình lăng trụ AB = a chóp A a3 ABC.A ' B'C ' C a3 3 A 'ABC Biết độ dài đoạn vuông góc chung AA' D a3 2 hình chóp tam giác cạnh đáy BC a Tính thể tích khối A '.BB '.C 'C a3 18 B a3 18 C a3 18 D a 15 18 Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B'C ' (ABB' A ') BC’ tạo với mặt phẳng trụ góc đáy 60o ABC tam giác cân đỉnh C; đường thẳng AB = AA ' = a Tính theo a thể tích khối lăng ABC.A ' B'C ' A a 15 12 B a a 15 C D a 19 Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thang vuông A D SA vuông góc với (ABCD); AB = 2a, AD = CD = a mặt đáy 60o (SBC) Góc mặt phẳng (ABCD) mặt đáy Mặt phẳng (P) qua CD trọng tâm G tam giác SAB cắt cạnh SA, SB M, N Tính thể tích khối chóp S.CDMN theo thể tích khối chóp S.ABCD VS.CDMN = A VS.CDMN = C 14 VS.ABCD 27 VS.CDMN = VS.ABCD 27 VS.CDMN = VS.ABCD B 10VS.ABCD 27 D Câu 40: Cho lăng trụ tam giác ABCD.A ' B'C ' tất cạnh a M trung điểm cạnh AB Mặt phẳng (P) qua M vuông góc với CB’, cắt cạnh BC, CC’, AA’ N, E, F Xác định N, E, F tính thể tích khối chóp C.MNEF A 7a 128 B 3a 128 C 21 3a 128 7a 128 D Câu 41: Công thức tính thể tích khối cầu đường kính R là: A πR 3 B 3 πR C πR D πR Câu 42: Một hình hộp chữ nhật đường chéo thể tích lớn bằng: 3 A B C D Câu 43: Hình nón cụt mặt đáy đa giác lồi 12 đỉnh Số mặt hình nón cụt là: A 24 B 12 C 14 D 26 A(0;1; 2) Câu 44: Trong không gian Oxyz tập hợp điểm cách x + (y + 1)2 + (z + 2) = đoạn là: x + (y − 1)2 + (z − 2) = 42 A B x + y + z − y − 2z = 16 x + y + z − 2y − 4z = 11 C D A(2; 0;0), B(0; −2;0), C(0;0;1) Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho điểm d: thẳng x − y z +1 = = 1 đường Viết phương trình tắc đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng (ABC) cắt vuông góc với đường thẳng d ∆: A ∆: C x −1 y +1 z = = −1 ∆: x −1 y + z = = −3 ∆: x + y −1 z = = −1 −2 B x −1 y + z = = −2 D (Q) : x + y + z = Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng hai A(4; −3;1), B(2;1;1) điểm Số điểm M thuộc mặt phẳng (Q) cho tam giác ABM vuông cân M là: A B C D A(1; 2; −1) Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm B( −2;1;3) Tìm tọa độ điểm C trục Ox cho tam giác ABC vuông C C( −1 − 3;0; 0) C( −1 − 3; 0;0); C( −1 + 3;0;0) A B C(1 − 3; 0; 0) C(1 − 3; 0; 0); C(1 + 3; 0; 0) C D Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : x + y−5 z +7 = = −1 d2 : M(−1; 2;0), ⊥ d1 d2 tạo với góc x − y z +1 = = −1 −2 60o là: Số đường thẳng ∆ qua A B C D M(2;3; −1) Câu 49: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng qua 5x − 4y + 3z + 20 = với hai mặt phẳng phương trình A 3x − 4y + z − = 2x + y − 2z − = , vuông góc 2x + y − 2z + = B 2x − y − 2z − = C 2x + y + 2z − = D (S) : x + y + z − 2x + 4y − 2z − = Câu 50: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (P) : 2x + 3y + z − 11 = mặt phẳng Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn bán kính nửa bán kính mặt cầu (S) (Q1 ) : 2x + 3y + z − + = 0;(Q ) : 2x + 3y + z − − = A (Q1 ) : 2x + 3y + z + + = 0;(Q ) : 2x + 3y + z + − = B (Q1 ) : 2x − 3y + z + + = 0;(Q ) : 2x − 3y + z + − = C (Q1 ) : 2x + 3y − z + + = 0;(Q ) : 2x + 3y − z + − = D Phân tích: Ở dạng điều kiện Ta quý độc giả cần lưu ý a Điều kiện để logarit xác định log = b Điều kiện để xác định Giải toán sau: ĐK: log ⇔ log = log 5.log log Tương tự với giai đoạn II giai đoạn III  x−3> x>3   log ( x − 3) ≥ ⇔  − log ( x − 3) ≥  Vậy đáp án cuối D Quý độc giả dùng máy tính để thử bước làm, nhiên ý kiến cá nhân   x>3 x>3   x>3  ⇔ ⇔ ⇔  10 −1 log x − ≤ − ) x≤  3( x − ≤ 3   thấy ngồi bấm máy tính, bạn độc tốn thời gian tư Nên tập tư nhiều bạn Câu 17 Đáp án B  10  x ∈  3;   3 Phân tích: Ta Đáp án B Chú ý: Nhiều độc giả quên điều kiện để logarit xác định nên dẫn đến chọn đáp án C sai Câu 16 Đáp án D Phân tích: Lại dạng đòi hỏi quý f '( x) = x2 + = x2 +1 = x + x2 + x + x2 + ln u = đoạn toán Xét giai đoạn thứ nhất: Đây giai đoạn đạo hàm thể nhiều độc giả bối rối đoạn sau: f '( x) = sau lời giải thích: x2 + + x x2 + Chú ý: Nhiều độc giả quên công thức độc giả phải đọc xem xét kĩ giai log = log 3.log = 3ac, 2x 1+ u' u Tức không tính u' x + x2 +1 Chọn đáp án A sai Hoặc nhiều độc giả đạo hàm nhầm u' dẫn đến chọn đáp án lại Vì thật cẩn thận tính toán Câu 18 Đáp án B Với ý A Ta Phân tích: Ta nhớ lại công thức log x ≥ ⇔ log x ≥ log1 ⇔ x ≥ (mệnh đề = log b a ( 1) log a b đúng) Với log a x + log a y = log a xy ( ) Công thức áp dụng vào toán T= log x a + log x b + log x c + log x d ý số ( 2) ta ( 0;1) nằm khoảng ) Vậy đổi thức sau: log a x > log a y ⇔ x < y ( 1) (áp dụng công thức A chiều bất phương trình Tôi xin nhắc lại kiến ý C log abcd x ý Với ý C Ta nhận thấy mệnh đề sai ) Vậy ý D (áp dụng công thức tự x>0  log x ≤ ⇔  ⇔ < x ≤1 log x ≤ log ( 1) = log x abcd Tương (mệnh đề đúng) Ta (áp dụng công thức B với ) VẬy ý A < a
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay