Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc điều tiết sự phân hóa giàu nghèo trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện na

26 117 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:08

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH VĂN THIÊN VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN VÀO VIỆC ĐIỀU TIẾT SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : TRIẾT HỌC : 60.22.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Anh Hoàng - Phản biện 1: TS Lê Hữu Ái - Phản biện 2: TS Lê Văn Đính Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học xã hội nhân văn họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mơ ước loài người xây dựng xã hội mà tất người sung sướng hạnh phúc, áp bức, nô dịch bất công, cách thức để xây dựng xã hội với nội dung phải tuân theo nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật Phép biện chứng vật khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư Mâu thuẫn tượng có tất lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người Trong lĩnh vực xã hội vậy, mâu thuẫn tồn vật xuất đến vật kết thúc Trong vật mâu thuẫn mà phát sinh nhiều mâu thuẫn vật lúc có nhiều mặt đối lập mâu thuẫn mâu thuẫn khác lại xuất Hơn hai mươi lăm năm, nước ta thực công đổi mới, lĩnh vực kinh tế, định hướng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, theo chế thị trường đem lại thành đáng khích lệ: tăng trưởng kinh tế giữ mức ổn định khá, đời sống người dân theo ngày nâng cao Tuy nhiên kèm với thành hệ xã hội tích cực có, tiêu cực có, bình diện hậu tiêu cực, thách thức cho Đảng nhà nước ta việc giải mối quan hệ kinh tế xã hội để đạt tới mục tiêu phát triển bền vững, vừa đảm bảo kinh tế phát triển, vừa đảm bảo giải tốt vấn đề xã hội, thực công Footer Page of 145 Header Page of 145 bình đẳng Theo chủ trương năm vừa qua, đứng trước vấn đề xã hội nảy sinh từ tác động trình phát triển, chế kinh tế thị trường tình trạng phân tầng xã hội, phân hóa giầu nghèo ngày rõ rệt Đảng nhà nước ta thực tương đối tốt mối quan hệ bên tăng trưởng kinh tế bên bảo đảm công xã hội Tuy nhiên tồn hạn chế định Phân tầng xã hội, phân hoá giàu - nghèo tất yếu nảy sinh kinh tế thị trường, có tác động tích cực góc độ phát triển kinh tế đặt vấn đề tiêu cực, thể tình trạng bất bình đẳng xã hội Dưới góc độ triết học góp phần nghiên cứu để làm rõ số vấn đề lý luận phân hóa giàu nghèo Trên sở đó, xem xét thực trạng, phân tích nguyên nhân, xu hướng vận động luận giải mâu thuẫn nảy sinh từ phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường nay, đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hạn chế việc làm giàu không đáng, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo đảm bảo xã hội công Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài “Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc điều tiết phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường Việt Nam nay” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Trên sở phân tích nội dung quy luật mâu thuẫn, từ thực trạng phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường định hướng XHCN, luận văn xây dựng giải pháp nhằm điều tiết phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 - Để thực mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ luận văn là: + Làm rõ nội dung quy luật mâu thuẫn + Phân tích thực trạng phân hóa giàu nghèo nước ta + Cơ sở hình thành giải pháp nhằm điều tiết phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Các lý luận phân hóa giàu – nghèo, thực trạng vận động xu hướng giàu – nghèo kinh tế thị trường Việt Nam đề xuất số giải pháp điều tiết phân hóa giàu – nghèo - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu nội dung lý luận triết học quy luật mâu thuẫn để thực hiện, nhận thức luận nhận thức biện chứng việc điều tiết phân hóa giàu – nghèo qua số liệu thống kê Phương pháp nghiên cứu - Kế thừa vận dụng phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử kết nghiên cứu công trình khoa học mà tác giả trước thực Phương pháp nghiên cứu sử dụng là: phương pháp phân tích, thu thập số liệu tổng hợp, sử dụng quan điểm quy luật mâu thuẫn - Ý nghĩa khoa học luận văn: Cập nhật thực trạng phân hóa giàu – nghèo, dự báo xu hướng nảy sinh từ phân hóa giàu – nghèo kinh tế thị trường - Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn góp phần làm sáng rõ thêm nguyên nhân phân hóa giàu – nghèo làm tài liệu tham khảo Footer Page of 145 Header Page of 145 cho công tác nghiên cứu, giảng dạy môn triết học Mác – Lênin tìm hiểu vấn đề liên quan tới phân hóa giàu – nghèo; tài liệu góp phần làm rõ thêm sở khoa học cho việc ban hành sách công tác xóa đói giảm nghèo điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo Luận văn bao gồm chương với tiết, cụ thể: Chương 1: Lý luận chung mâu thuẫn phân hóa giàu nghèo Chương 2: Thực trạng, nguyên nhân phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường Việt Nam Chương 3: Cơ sở hình thành giải pháp, kiến nghị nhằm điều tiết phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường Việt Nam Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Sự phân hóa giàu nghèo nhiều nhà lý luận có uy tín, nhiều nhà khoa học nước nghiên cứu mức độ góc độ khác Một quốc gia, dân tộc phát triển trở thành phồn vinh chế độ xã hội tiến phận dân cư lớn bị nghèo đói Khắc phục điều giảm thiểu khoảng cách giàu – nghèo gia tăng, đảm bảo phát triển bền vững phồn vinh đất nước Vì vậy, nhiệm vụ quốc gia dân tộc thời đại ngày phải tiến hành xóa đói, giảm nghèo với mức độ khác Trong năm đầu công đổi mới, nước ta có nhiều cố gắng để khắc phục tình trạng đói nghèo chênh lệch giàu Footer Page of 145 Header Page of 145 – nghèo tồn Để tìm hiểu thêm kinh nghiệm quốc gia giới, đặc biệt quốc gia đạt thành công định việc giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế giảm phân hóa giàu – nghèo Nhật Bản nhằm vận dụng vào giải mối quan hệ nước ta, tập thể ác giả Dương Phú Hiệp (chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Vũ Văn Hà, Dương Hồng Nhung có công trình “Phân hóa giàu – nghèo kinh tế thị trường Nhật Bản từ năm 1945 đến nay”, năm 1999, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Các tác giả đề cập cụ thể vấn đề chung giàu – nghèo Nhật Bản sở so sánh với tiêu chí giàu – nghèo quốc gia, đồng thời tập trung phân tích giàu – nghèo trình phát triển kinh tế tìm hiểu sách, biện pháp nhà nước tổ chức xã hội việc điều chỉnh vấn đề phân hóa giàu – nghèo Đại hội lần thứ XI Đảng ta xác định: “Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế thị trường phải vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ có hiệu nguồn lực nhằm phát triển nhanh bền vững kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp đôi với xoá đói, giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội để thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Việc nghiên cứu tình trạng phân hóa giàu – nghèo kinh tế thị trường góc độ triết học góp phần toàn diện điều kiện với vận động kinh tế, từ tìm giải pháp phù hợp điều tiết phân hóa giàu – nghèo cách có hiệu nước ta Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÂU THUẪN VÀ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO 1.1 VỀ MÂU THUẪN 1.1.1 Khái niệm mâu thuẫn Khái niệm mâu thuẫn để nói tính hai mặt tất vật, tượng: âm có dương, tốt có xấu, vật vận động theo hướng hài hòa Triết học phương Tây kết luận mâu thuẫn động lực phát triển, vật có hai mặt, hai lập trường, hai lực đối kháng, lực tìm cách triệt tiêu để chiếm lĩnh chủ thể, trình đẩy mâu thuẫn phát triển đến đỉnh điểm mâu thuẫn phát triển đến đỉnh điểm chủ thể biến đổi lượng chất sang hình thái Còn triết học phương Đông cho rằng, nhân tố âm dương chủ thể vận động biến đổi luân hồi, âm thịnh dương suy, bĩ cực thái lai 1.1.2 Mâu thuẫn tượng khách quan phổ biến Mâu thuẫn tượng phổ biến có nghĩa mâu thuẫn tồn tất lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư Mâu thuẫn tồn phổ biến vật tượng, mà phổ biến suốt trình vận động phát triển chúng Trong đấu tranh chống lại tư tưởng thù địch đủ màu sắc khoa học tự nhiên, đòi hỏi nhà khoa học tự nhiên cần nắm vững quan điểm vật biện chứng cách có ý thức có ý nghĩa lớn để bảo vệ nguyên lý triết học Mác, tác phẩm “Biện chứng tự nhiên” Ăngghen đời nhằm mục đích Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Các măt đối lập mâu thuẫn vừa thống vừa đấu tranh với Sự thống mặt đối lập tồn tại, liên kết, nương tựa, bổ sung cho mặt đối lập trong vật Nếu thống chúng “tự vận động” tất yếu, phát triển Sự đấu tranh mặt đối lập trình phức tạp, diễn từ thấp đến cao gồm nhiều giai đoạn, giai đoạn có đặc điểm riêng Thông thường, xuất hiện, hai mặt đối lập chưa thể rõ xung khắc gay gắt, người ta gọi giai đoạn khác 1.1.4 Sự đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập nguồn gốc, động lực phát triển Hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng luôn tồn “thống nhất” với nhau, với nghĩa chúng nương tựa vào nhau, đòi hỏi có nhau, tồn mặt phải lấy mặt làm điều kiện tiền đề Sự thống tách rời mặt đối lập vật, cấu thành mặt chất vật Vì vậy, mặt đối lập có nhân tố giống nhau, “đồng nhất” với Không nên hiểu thống mặt đối lập đồng chúng, mà hai khái niệm thống đồng có lúc đồng nghĩa với nhau, có lúc khác Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2 VỀ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO 1.2.1 Cơ sở xác định phân hóa giàu nghèo Hội nghị chống nghèo ESCAP tổ chức tháng 9-1993 Bangkok, Thái Lan đưa định nghĩa nghèo Hội nghị thượng đỉnh giới phát triển xã hội tổ chức năm 1995 đưa định nghĩa nghèo:"Người nghèo tất mà thu nhập thấp đô la ngày cho người, số tiền coi đủ để mua sản phẩm cần thiết để tồn 1.2.2 Phân hóa giàu nghèo vấn đề liên quan a Theo vùng địa lí b Theo góc độ vùng kinh tế c Theo mức sống, cấu chi tiêu d Theo góc độ giới 1.2.3 Phân hóa giàu nghèo bình đẳng xã hội Kinh tế thị trường thủ tiêu phân hoá giàu nghèo, trái lại, môi trường thuận lợi cho phân hoá giàu nghèo phát triển Đồng thời, phương thức phát triển kinh tế động phương thức phát triển kinh tế từ trước tới Trên thực tế vấn đề công xã hội thường coi sách xã hội nhằm tập trung chủ yếu vào việc giải vấn đề phân phối phân phối lại sản phẩm xã hội cách đồng đều, chí giải pháp nhằm điều hòa phân hoá giàu nghèo xã hội Nói đến bình đẳng xã hội nói đến ngang người với người lĩnh vực xã hội, chẳng hạn kinh tế, trị, văn hoá, pháp luật Trên thực tế kinh tế thị trường người lao động chân chính, nghĩa Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 THỰC TRẠNG CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Sự chênh lệch thu nhập, mức sống, hưởng thụ tiếp cận dịch vụ xã hội Cùng với đà phát triển kinh tế thị trường, khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh, đặt mối quan hệ tầng lớp dân cư, vùng lãnh thổ nhóm xã hội vào tình trạng chứa đựng nhiều cách biệt, bất bình đẳng Khoảng cách giàu nghèo ngày gia tăng, tỉ lệ nghèo đói có xu hướng giảm, tỷ lê hộ có số thu nhập cao ngày nhiều lên chênh lệch số hộ có thu nhập cao so với số hộ có thu nhập ngày thấp ngày gia tăng 2.1.2 Tỷ lệ người nghèo cao tập trung chủ yếu vùng nông thôn, vùng khó khăn làm giàu không đáng gây xúc xã hội Ở nông thôn, người giàu chủ yếu khả thích ứng nhanh với sản xuất kinh doanh Họ không làm nông nghiệp mà làm thêm nghề khác (làm dịch vụ, làm thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ, chế biến, xay xát ) Đối với hộ giàu, phần thu từ sản xuất nông nghiệp thường dùng cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, phần thu từ ngành nghề khác dùng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 cho việc mua sắm tài sản cố định để nâng cao mức sống để tích luỹ mở rộng sản xuất kinh doanh Một phận nhỏ gia đình giàu lên nhờ có người thân sống làm việc nước Bằng nguồn tài trợ không gia đình có điều kiện để nâng cao mức sống đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập 2.2 NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Do chuyển đổi cấu kinh tế Nền kinh tế nước ta giai đoạn độ, chuyển tiếp từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN Do vậy, đặc điểm giai đoạn độ kinh tế nước ta cần nghiên cứu xem xét cách sâu rộng Kinh tế thị trường biết, kiểu quan hệ kinh tế xã hội mà sản xuất tái sản xuất xã hội gắn chặt với quan hệ hàng hoá - tiền tệ, với quan hệ cung- cầu…Trong kinh tế thị trường, nét biểu có tính chất bề mặt đời sống xã hội quan hệ hàng hoá: hoạt động phải tính đến quan hệ hàng hoá hay phải sử dụng quan hệ hàng hoá mắt xích trung gian, tất yếu, phải chấp nhận mặt trái kinh tế thị trường Đánh giá Ngân hàng Thế giới từ cuối năm 2012 phản ánh thực tế tình trạng phân hóa giàu-nghèo Việt Nam chuyển dần từ mức tương đối bình đẳng (năm 2002) sang mức chênh Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 lệch thu nhập ngày tăng nhóm dân cư Trên thực tế việc nhìn khoảng cách giàu nghèo Việt Nam không khó, ước đoán qua quan sát chênh lệch người có tiền lương cao so với trung bình cách thức chi trả lương chênh lệch người lao động người quản lý doanh nghiệp Ngoài ra, số doanh nghiệp có "tính đặc thù” chi trả khoản "lương khủng” cho tầng lớp quản lý, xu đô thị hóa ạt làm nhiều người giàu lên nhanh chóng nhờ đất đai chưa kể tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham nhũng, làm giàu bất hợp pháp Tất vấn đề góp phần nới rộng khoảng cách giàu-nghèo điều dẫn đến bất bình đẳng xã hội Người giàu có nhiều hội tiếp cận dịch vụ xã hội chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề họ lại có điều kiện để giàu thêm nhóm giàu hưởng phúc lợi xã hội nhiều so với nhóm nghèo Điều chứng tỏ người giàu hưởng lợi nhiều so với người nghèo 2.2.2 Do hạn chế, phát triển không lực lượng sản xuất Trong công xây dựng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN nước ta nay, vấn đề lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất vấn đề phức tạp Nói đến công nghiệp hoá, đại hoá đất nước nói đến sản xuất tiên tiến lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Nói đến khoa học, đến anh minh trí tuệ, nói đến phương thức tối ưu để thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ lạc hậu, nhằm tạo Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 điều kiện sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội phát triển Không thể ăn đói mặc rách với cuốc tay cộng thêm lòng cộng sản để kiến thiết xã hội chuyển sang kinh tế thị trường 2.2.3 Do thực sách xã hội hạn chế Ngoài tăng trưởng kinh tế chưa liền với công xã hội Thế trình phát triển, bất bình đẳng xã hội luôn chưa có lời giải hữu hiệu thường người ta hy sinh công xã hội cho phát triển kinh tế Thường thấy khác biệt điều kiện địa lí kinh tế vùng miền, thành thị nông thôn, ngành, lĩnh vực có lợi nhuận cao với lĩnh vực xã hội sinh lời, đầu tư sở hạ tầng, đầu tư ngân sách, điều kiện đào tạo nghề nghiệp để có hội kiếm việc làm, hưởng thụ dịch vụ xã hội, điều kiện chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh, điều kiện học hành khác biệt đă tạo bất bình đẳng xã hội Bất bình đẳng xã hội phân hoá xã hội đến mức làm tăng lợi ích tầng lớp xã hội với giá phương hại lợi ích nhóm xã hội khác cấu trúc phân tầng xã hội định Bất bình đẳng xã hội diễn cấp độ cá nhân, hộ gia đình, nhóm xã hội, phạm vi cộng đồng, vùng, quốc gia[14] 2.2.4 Do ảnh hưởng tâm lý, văn hóa truyền thống biến cố bất thường khác xảy Vị trí địa lý không thuận lợi nơi xa xôi hẻo lánh, địa hình phức tạp (miền núi, hải đảo vùng sâu), đường giao thông Đây nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nghèo đói cao vùng địa phương vào vị trí địa lý Do điều Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 kiện địa lý vậy, họ dễ rơi vào bị cô lập, tách biệt với bên ngoài, khó tiếp cận nguồn lực phát triển, tín dụng, khoa học kỹ thuật công nghệ, thị trường làm cho sống họ lạc hậu, khó phát triển, kinh tế chủ yếu tự cấp, tự túc nhân tố khách quan tác động mạnh mẽ đến vấn đề nghèo đói Đất canh tác ít, đất cằn cỗi, mầu mỡ, canh tác khó, suất trồng vật nuôi thấp Đây nguyên nhân dẫn đến sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, làm cho thu nhập người nông dân thấp, việc tích luỹ tái sản xuất mở rộng bị hạn chế Tác hại bão lụt, hạn hán lớn, kẻ thù đồng hành với người nghèo đói, cướp tính mạng sống tiền người 2.3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.3.1 Sự phân hóa giàu nghèo dẫn tới phân tầng xã hội Kết phân hoá giàu nghèo người nghèo bị rơi xuống tầng đáy thang bậc phân tầng xã hội người giàu lên tầng trên, nắm giữ phần lớn quyền lực, uy tín cải toàn xã hội Trong trình này, số người bị tài sản trở nên nghèo đói, người không thiết bị rơi xuống tầng đáy xã hội tình trạng mang tính tạm thời 2.3.2 Sự phân hóa giàu nghèo tiếp tục tăng điều tiết Nhà nước Cùng với đà phát triển kinh tế thị trường, khoảng cách giàu Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 nghèo tăng nhanh, đặt mối quan hệ tầng lớp dân cư, vùng lãnh thổ nhóm xã hội vào tình trạng chứa đựng nhiều cách biệt, bất bình đẳng Nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, đời sống củ ớc cải thiện, đồng thời tạo chênh lệch thu nhập, mức sống ngày rõ nét hơn, phân hóa giàu nghèo vấn đề xã hội xúc Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong năm gần nhờ sách Đảng nhà nước,Việt Nam giảm nửa tỷ lệ nghèo đói (theo đánh giá Liên Hiệp Quốc) Tuy nhiên,nền kinh tế thị trường làm cho phân hóa giàu nghèo tăng lên thực trạng nghèo đói chúng Việt Nam mức cao so với giới Chính nghèo so với giới nên chênh lệch nghèo đói so với giới tương đối Do trình hội nhập, mà nên kinh tế phát tirển viễn cảnh phân hóa giàu nghèo nước ta trở nên nghiêm trọng Phân hóa giàu nghèo tồn tất yếu không quốc gia muốn, ảnh hưởng đến kinh tế, trị ,xã hội.Nhưng để giải cần phải có thời gian,cần huy động sức mạnh toàn dân chiến đấu đói nghèo Phải tổ chức phong trào thiết thực để giúp đỡ hộ cực nghèo Cần tận dụng nguồn lực có , đặc biệt người chiến chống đói nghèo ,phân hóa giàu nghèo.Và cần phát huy hết nội kết hợp ngoại lực để tạo đà tăng trưởng kinh tế đồng thời cần có sách ,những chủ trương đắn để tạo công xã hội Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƯƠNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐIỀU TIẾT SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 3.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU TIẾT SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO 3.1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước sách giảm phân hóa giàu nghèo kinh tế thị trường Xoá đói giảm nghèo coi nghiệp toàn dân, sách xã hội bản, hướng ưu tiên toàn sách kinh tế xã hội Phát triển kinh tế đôi với thực xoá đói giảm nghèo bền vững, gắn xoá đòi giảm nghèo với chương trình mục tiêu quốc gia an sinh xã hội Xác đinh rõ vùng trọng điểm, hoạt đọng ưu tiên để tập trung nguồn lực đầu tư có hiệu Gắn xoá đói giảm nghèo cà giải việc làm với thực quy chế dân chủ sở Tạo hội điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo tiếp cận với dịch vụ xã hội bản, bên cạnh tiếp tục phát huy nội lực chủ yếu, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế Đói nghèo vấn đề xã hội mang tính xúc địa phương, quốc gia mang tính toàn cầu, trở ngại lớn phát triển kinh tế xã hội nước 3.1.2 Tác động phân hóa giàu nghèo ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Phân hóa giàu nghèo điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam ta nay, tất yếu, khách quan vận động Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 phát triển xã hội, vừa tác động tích cực vừa tác động tiêu cực phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi nhà nước phải tham gia điều tiết Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều sách thiết thực nhằm phát huy tính tích cực phân háo giàu nghèo, khuyến khích người dân vươn lên làm giàu đáng, hợp pháp, bên cạnh trọng thực công tác xóa đói giảm nghèo để góp phần ổn định kinh tế xã hội, kinh tế, trị văn hóa xã hội nói chung góp phần thực công xã hội động lực phát triển xã hội 3.1.3 Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Cùng với xu hướng tất yếu kinh tế thị trường thương mại hóa lĩnh vực y tế, giáo dục làm cho phân dân cư khó tiếp cận lĩnh vực trên, không hưởng phúc lợi xã hội Việt Nam cần hạn chế tình trạng bất ổn định vĩ mô, tiến hành thêm cải cách để đưa đất nước trở lại đường với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao bền vững Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng có vai trò quan trọng ngang tỷ lệ tăng trưởng Cần có biện pháp để giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam mang lại lợi ích cho nhóm dân, chẳng hạn hỗ trợ suất tăng trưởng khu vực nông thôn thông qua tăng tỷ lệ đầu tư công nông thôn, cung cấp tín dụng biện pháp khuyến khích khác để kích thích đầu tư tư nhân nông thôn, hướng biện pháp hỗ trợ nông nghiệp Cần tạo điều kiện tăng khả lưu động lao động, nghề nghiệp địa lý Cần giảm bất bình đẳng hội, gồm cải thiện chất lượng giáo dục thúc đẩy phát triển kỹ năng, đặc biệt Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 nông thôn Nâng cao quản trị công cách tăng cường minh bạch trách nhiệm giải trình góp phần làm tăng tham gia cấp địa phương ngăn ngừa gia tăng bất bình đẳng có tác dụng làm xói mòn tăng trưởng có tính công 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐIỀU TIẾT SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Tạo môi trường trị - xã hội ổn định Khoảng cách giàu nghèo tiêu kinh tế Nó phản ánh gắn kết xã hội thể bình đẳng xã hội Khoảng cách giàu - nghèo nảy sinh Nhưng bền vững phát triển tất nước định hướng xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận khoảng cách giàu nghèo vào phân cực ngưỡng cho phép Khoảng cách giàu nghèo xã hội thể nhiều cách, thông qua thu nhập, qua chi tiêu, qua việc hưởng thụ tiện ích y tế, giáo dục, văn hóa Đối với quốc gia, vùng tỉnh thành phố, qua số phát triển người (HDI) thông qua số phát triển thiên niên kỷ (MDG) Đảm bảo cho người dân có môi trường tự phát triển, bên cạnh muốn giải phân hóa giàu nghèo cần có giải pháp kinh tế - xã hội Tiếp tục hoàn thiện sách cụ thể như: Điều tiết thu nhập cho người nghèo, sách lao động việc làm, hỗ trợ đối tượng sách, tăng cường đầu tư, phát triển vốn nhân lực tăng đầu tư công vào khu vực phát triển Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.2 Thực chích sách xã hội hiệu Tiếp tục gắn kết chặt chẽ, đồng phát triển kinh tế với hệ thống sách xã hội Tiến hành thực sách xã hội với chủ trương xã hội hóa thực chất thị trường hóa nhiều dịch vụ hoạt động xã hội Khi chuyển sang chế thị trường, từ chỗ nhà nước muốn ôm tất dịch vụ, hoạt động mang tính phúc lợi khả không xuể, nhà nước chủ trương xã hội hóa hoạt động Thế chế với thống trị, chi phối đồng tiền, kiểu ‘tiền trao cháo múc’ làm cho nhiều dịch vụ, hoạt động bị thị trường hóa theo kiểu ‘thuận mua vừa bán’ người nhóm yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt thòi không tiếp cận dịch vụ xã hội, dịch vụ đắt tiền, tốn 3.2.3 Chính sách giáo dục - đào tạo Coi trọng việc ban hành sách giáo dục đào tạo yếu tố mấu chốt cho việc góp phần giảm khoảng cách giàu nghèo người dân kinh tế thị trường Việt Nam nay, trọng tâm vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa Tiến hành quy hoạch mạng lưới giáo dục nhiều cấp học để nâng cao trình độ dân trí cho người dân, hoàn thiện mạng lưới đào tạo nghề cho người lao động đồng thời gắn với việc chuyển đổi cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất thông qua kết hợp giáo dục – đào tạo với giải công ăn việc làm, tỷ lệ lao động có tay nghề ngày tăng lên Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.4 Tăng cường pháp chế vai trò quản lý kinh tế Nhà nước Trong kinh tế thị trường nay, việc tăng cường pháp chế Nhà nước thông qua sách cụ thể để tiếp tục hoàn thiện công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu việc điều tiết phân hóa giàu – nghèo kinh tế thị trường 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 3.3.1 Chính sách đầu tư Chiến lược xoá đói giảm nghèo trọng vào việc tạo hội lực để người nghèo tự cứu trợ lấy với hàng loạt chương trình, dự án Bắt đầu từ chỗ cho cá, sau chuyển thành “cho người nghèo cần câu để họ tự câu lấy cá cho mình” phải “chỉ cho họ cách câu để họ câu nhiều cá hơn” Đảng Nhà nước không dừng chỗ trợ vốn mà phải trọng đến vấn đề nâng cao kỹ trình độ nghề nghiệp, tính động, lực lựa chọn, nắm bắt hội việc làm cho dân, có kết xoá đói giảm nghèo thật bền vững Đây phải coi biện pháp 3.3.2 Đối với sách bảo trợ Điều tiết tăng thu nhập cho tầng lớp nghèo thông qua Nhà nước dùng ngân sách để hỗ trợ người nghèo, người gặp rủi ro khuyết tật… thông qua chương trình kinh tế- xã hội, quỹ trợ cấp quốc gia, trợ cấp tín dụng ưu đãi Nhà nước tăng cường dịch vụ công dự án y tế công cộng, tiếp tục sách ý tế cho người nghèo, cận nghèo, chương trình nước sạch, miễn giảm khoản đóng góp xã hội địa phương qui định để xây dựng sở sản xuất, Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 dịch vụ Trong thực sách cần có chế giám sát, theo dõi, đánh giá chặt chẽ, minh bạch nhằm đảm bảo kết đề [29] 3.3.3 Tiếp tục thực mục tiêu Giải vấn đề sản xuất, việc làm, thu nhập để nâng cao đời sống người dân huyện nghèo gấp 5-6 lần so với Phát triển đồng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, trước hết hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho toàn diện tích lúa trồng hai vụ, mở rộng diện tích tưới cho hoa màu, công nghiệp; bảo đảm điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho người dân KẾT LUẬN CHƯƠNG Mục tiêu giảm phân hóa giàu nghèo phải tiếp tục mở rộng thêm nội dung thay đổi chất Khi mà đời sống xã hội ngày lên, người dân không cần đáp ứng đủ nhu cầu ăn mà cần phải thoả mãn nhu cầu khác như: mặc ấm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, trẻ em học … bên cạnh phải tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ xã hội, trợ giúp pháp luật, có chế bảo vệ quyền lưọi cho người nghèo, không thực tốt dẫn tới chênh lệch thu nhập, mức sống nông thôn thành thị, miền núi vùng đồng bằng, tầng lớp dân cư, vùng giàu vùng nghèo tiếp tục gia tăng guồn lực nước hạn hẹp Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Mối quan hệ kinh tế thị trường phân hoá giàu nghèo thể năm trước đây, chế kinh tế tập trung - quan liêu, đặc trưng kinh tế không điều kiện cho tượng phân tầng xã hội, đặc biệt phân tầng dựa yếu tố tài sản đặc thù chủ nghĩa bình quân, cào với tâm lý sợ trội, tưởng chừng đạt trạng thái công mà xã hội tồn tượng người giàu người Trước hết, kinh tế thị trường với khả mạnh mẽ thực mục tiêu tăng trưởng lại ngày gây nên tình trạng phân hoá giàu nghèo điều có nhân tố tất yếu, đồng thời có nhân tố thể bất bình đẳng xã hội, làm rõ nguyên nhân phân hoá giàu – nghèo cuối sở cho việc hoạch định sách, giải tốt mối quan hệ kinh tế xã hội Phân hoá giàu – nghèo thực trạng tất yếu xã hội, mặt xuất phát từ chất kinh tế, mặt khác, quan trọng mức độ phân hoá mạnh hay yếu qua thể mức độ bất bình đẳng xã hội cao hay thấp tuỳ thuộc vào tính chất nhà nước việc đề cao hay không đề cao yếu tố xã hội vào chương trình phát triển kinh tế Nước ta không nằm tính tất yếu phân hoá giàu nghèo, với quan điểm đắn sách hợp lý nhằm voà yếu tố xã hội trình phát triển, so sánh với nước khác khu vực giới Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 đạt thành qủa vượt trội lĩnh vực xã hội; ổn định trị, tương đối bình đẳng tiếp cận với dịch vụ xã hội y tế, giáo dục, khoảng cách phân tầng xã hội tầng lớp không chênh lệch Trong tình trạng nước có kinh tế chậm phát triển, nước nghèo thành tựu đáng kể Sự phân hoá giàu nghèo không quan tâm giải đem lại tác động không tốt đến khía cạnh trị, quản lý trật tự với ổn định quốc gia, trở thành động lực thúc đẩy mâu thuẫn xã hội lên điểm đỉnh nhóm người giàu người nghèo xã hội, với chất nhà nước chức xã hội xã hội cần tính đến giải vấn đề mức độ có khác nhau, nhà nước muốn tồn Mỗi nhà nước cụ thể tuỳ vào hoàn cảnh để có giải pháp, sách định cho vấn đề Kinh tế thị trường phân hoá giàu nghèo tương quan tất yếu, thể động kinh tế đồng thời có tác động tích cực định thúc đẩy hệ thống kinh tế phát triển, mặt khác vấn đề xã hội cần thiết phải giải có đảm bảo cho phát triển bền vững Footer Page 26 of 145 ... NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 THỰC TRẠNG CỦA SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Sự chênh lệch... phát triển kinh tế xã hội nước 3.1.2 Tác động phân hóa giàu nghèo ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Phân hóa giàu nghèo điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam ta nay, tất yếu,... PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.3.1 Sự phân hóa giàu nghèo dẫn tới phân tầng xã hội Kết phân hoá giàu nghèo người nghèo bị rơi xuống tầng đáy thang bậc phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc điều tiết sự phân hóa giàu nghèo trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện na, Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc điều tiết sự phân hóa giàu nghèo trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện na, Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc điều tiết sự phân hóa giàu nghèo trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay