Vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

26 84 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:07

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ THANH LAN VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS PHẠM VĂN ĐỨC Phản biện 1: TS DƯƠNG ANH HOÀNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN TẤN HÙNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội nhân văn Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử phát triển nhân loại chứng kiến thay đổi lớn chất toàn đời sống xã hội, thay đổi kinh tế, trị, văn hoá, đặc biệt khoa học - công nghệ Khoa học công nghệ tác động ngày mạnh mẽ đến mặt đời sống nhân loại, mà kết quan trọng tạo bước ngoặt phát triển chất lực lượng sản xuất Từ đó, thúc đẩy phát triển mặt khác đời sống nhân loại Điều minh chứng làm sâu sắc thêm cho luận điểm nêu từ năm kỷ XIX C.Mác: Khoa học - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Sự phát triển ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất thực tế tạo tác động mạnh mẽ đến tất yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, quan trọng có vai trò định người lao động Bởi vì, người lao động, vừa chủ thể sản xuất xã hội, người trực tiếp ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ đại vào hoạt động sản xuất vật chất mình, vừa yếu tố tạo điều kiện tiền đề cho phát triển động lực lượng sản xuất Trên sở ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, người lao động nâng cao lực, trình độ phương pháp sản xuất vật chất mình, đồng thời phát huy ngày có hiệu sức mạnh yếu tố khác lực lượng sản xuất Như vậy, thực chất thành tựu khoa học - công nghệ cho phép người lao động đảm đương vai trò quan trọng, tri thức khoa học với hệ trực tiếp chúng giải pháp công nghệ tương ứng làm nên thang bậc chất phát triển Footer Page of 145 Header Page of 145 khoa học công nghệ Vậy nên, nói, thông qua tác động trực tiếp vào người lao động, khoa học - công nghệ tạo nên xu trí tuệ hoá lực lượng sản xuất tiến trình phát triển lịch sử nhân loại Ở mức độ khác nhau, cách mạng khoa học - công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến phát triển tất quốc gia giới có Việt Nam Đặc biệt giai đoạn - nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá Từ điểm xuất phát thấp với trình độ khoa học - công nghệ lạc hậu, cần phải đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá để trước hết tận dụng tối đa thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ đại nhằm phát triển mạnh lực lượng sản xuất Đó yếu tố quan trọng đảm bảo cho thắng lợi nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đà Nẵng đô thị lớn đất nước, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học tỉnh miền Trung Trong năm đổi mới, Đà Nẵng đạt thành tựu quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo điều bước khẳng định vai trò, vị đứng đầu Đà Nẵng khu vực miền Trung, góp phần nước tạo tiền đề vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Tuy nhiên, tiến trình công nghiệp hoá đại hoá với việc tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiến trình Đà Nẵng thuận lợi, mà gặp phải nhiều khó khăn mặt khách quan mặt chủ quan Dù vậy, khẳng định, công nghiệp hoá đại hoá với việc tận dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 thành cách mạng khoa học - công nghệ cho phát triển lực lượng sản xuất phương cách tất yếu mà Đà Nẵng tỉnh thành nước phải thực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công văn minh Từ nhận thức khoa học - công nghệ ảnh hưởng lực lượng sản xuất, chọn vấn đề “Vai trò khoa học - công nghệ phát triển lực lượng sản xuất thành phố Đà Nẵng nay” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu Liên quan đến đề tài, có công trình sau: “Khoa học công nghệ giới – thách thức vận hội ” (Bộ khoa học công nghệ, Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia, năm 2005),“Để khoa học công nghệ thực tảng động lực tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa” (Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Khoa học công nghệ môi trường tạp chí Cộng sản tháng 10/2003) Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu: Từ phân tích vai trò khoa học – công nghệ phát triển lực lượng sản xuất, luận văn đưa số định hướng xây dựng giải pháp nhằm phát huy vai trò khoa học – công nghệ đến phát triển lực lượng sản xuất Thành phố Đà Nẵng - Nhiệm vụ: + Phân tích vai trò khoa học – công nghệ phát triển lực lượng sản xuất Đà Nẵng + Đưa định hướng giải pháp nhằm áp dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 thành tựu khoa học – công nghệ để thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Những lý luận khoa học - công nghệ học thuyết triết học Mác - Lênin lực lượng sản xuất + Trình độ người lao động địa bàn Thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu vai trò khoa học - công nghệ với phát triển lực lượng sản xuất phạm vi Thành phố Đà Nẵng Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận đề tài nguyên lý triết học Mác Lênin, khoa học - công nghệ lực lượng sản xuất - Phương pháp nghiên cứu đề tài phương pháp nhận thức vật biện chứng, kết hợp vận dụng phương pháp khác như: phân tích tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa khái quát hóa, thống kê giải tài liệu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Từ lập trường giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật luận văn trình bày cách có hệ thống khái niệm khoa học, công nghệ lực lượng sản xuất - Luận văn sử dụng làm tài liệu giảng dạy triết học lịch sử, địa lý địa phương cho đối tượng học sinh, sinh viên - Những sở lý luận thực tiễn luận văn góp phần vào công đổi phát triển kinh tế, trị, văn hóa xã hội địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương tiết trình bày 90 trang CHƯƠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1.1 Các khái niệm khoa học, công nghệ * Khái niệm khoa học Thuật ngữ khoa học xuất từ sớm, phản ánh hình thức hoạt động sáng tạo đặc biệt, chiếm vị trí quan trọng đời sống xã hội người Từ quan niệm khác khoa học từ điển, hiểu cách khái quát: Khoa học hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn thực tiễn kiểm nghiệm, phản ánh dạng lôgíc trừu tượng thuộc tính, kết cấu, mối liên hệ chất, qui luật tự nhiên, xã hội thân người Tùy theo mục đích nghiên cứu cách tiếp cận, phân tích khái niệm khoa học nhiều khía cạnh khác Ở mức độ khái quát, khoa học hiểu góc độ sau: Thứ nhất, khoa học hình thái ý thức xã hội Thứ hai, khoa học hoạt động xã hội đặc thù Thứ ba, khoa học hệ thống tri thức nhân loại tự nhiên, xã hội người Vậy, theo quan điểm nay, khoa học vừa loại hình hoạt động tinh thần sáng tạo vừa kết hoạt động Footer Page of 145 Header Page of 145 Mỗi môn khoa học tồn thể thống thành tố: chủ thể khoa học khách thể khoa học Bên cạnh cần phải có ngôn ngữ khoa học tức ngôn ngữ chuyên môn hóa như: ký hiệu, biểu trưng, phương trình, công thức… phương tiện ghi nhận, biểu đạt, giữ gìn tri thức tích lũy truyền bá * Khái niệm công nghệ Công nghệ thuật ngữ rộng ám đến công cụ mưu mẹo người Tùy vào ngữ cảnh mà thuật ngữ công nghệ hiểu là: Công cụ máy móc giúp người giải vấn đề; kỹ thuật bao gồm phương pháp, vật liệu, công cụ tiến trình để giải vấn đề; sản phẩm tạo phải hàng loạt giống nhau; sản phẩm có chất lượng cao giá thành hạ Có nhiều quan niệm khác thuật ngữ Công nghệ, từ quan niệm đó, hiểu: Công nghệ tập hợp hệ thống kiến thức kết khoa học ứng dụng nhằm mục đích biến tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm Công nghệ chìa khóa cho phát triển, niềm hy vọng để nâng cao mức sống xã hội Công nghệ gồm có phận: Phần cứng: gồm trang thiết bị như: máy móc, nhà xưởng, thiết bị, công cụ sản xuất Phần mềm bao gồm: Một là, thành phần người (gồm tinh thần lao động, kiến thức nghề nghiệp, kỹ lao động, khả tiếp thu vận dụng sáng tạo ) Hai là, thành phần thông tin (gồm bí quyết, quy trình công nghệ, tài liệu khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thông tin thị trường ) Ba là, thành phần tổ chức Footer Page of 145 Header Page of 145 quản lý (gồm tổ chức quản lý hoạt động công nghệ, dịch vụ, tổ chức tiếp thị ) Trong thực tiễn, trình sản xuất phải đảm bảo bốn thành tố là: trang thiết bị, người, thông tin tổ chức quản lý Sự kết hợp chặt chẽ bốn thành tố điều kiện đảm bảo sản xuất đạt hiệu cao 1.1.2 Quan hệ biện chứng khoa học công nghệ Khoa học công nghệ hai khái niệm khác song có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại với Những phát minh khoa học giúp người hành động phù hợp với vận động giới khách quan, nhờ hoạt động người có hiệu Vì người tìm cách phát minh ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất Điều cho phép đòi hỏi khoa học phải phát triển Ngược lại, phát triển công nghệ làm cho phát minh khoa học nhanh chóng ứng dụng thực tiễn Công nghệ cao giúp cho khoa học phát triển nhanh hơn, thời gian nghiên cứu khoa học rút ngắn 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm kết cấu lực lượng sản xuất * Khái niệm lực lượng sản xuất Bất kỳ trình sản xuất vật chất cần phải có nhân tố thuộc người lao động (như lực, kỹ năng, tri thức người lao động) tư liệu sản xuất ( đối tượng lao động, công cụ lao động, tư liệu phụ trợ trình sản xuất ) Toàn nhân tố tạo thành lực lượng sản xuất trình sản xuất Lực lượng sản xuất toàn nhân tố vật chất, kỹ thuật trình sản xuất, chúng tồn mối Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 quan hệ biện chứng với tạo sức sản xuất làm cải biến đối tượng trình sản xuất, tạo lực thực tiễn làm biến đổi đối tượng vật chất tự nhiên theo nhu cầu định người xã hội Như vậy, lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản xuất tạo cải vật chất * Kết cấu lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất, trước hết cộng cụ lao động người lao động với kỹ lao động họ Cụ thể yếu tố là: Thứ nhất, tư liệu sản xuất: cấu thành từ hai phận tư liệu lao động đối tượng lao động Trong đó: Đối tượng lao động thứ mà người sử dụng công cụ lao động tác động vào nó, biến thành sản phẩm hữu ích Tư liệu lao động gồm: công cụ sản xuất, ví dụ như: máy móc, dụng cụ thủ công chúng cấu thành hệ xương hệ sản xuất, yếu tố phục vụ trực tiếp gián tiếp vào trình sản xuất ví dụ như: đất đai công nghiệp, nhà cửa dùng cho sản xuất, công trình xây dựng, sông đào, đường xá, bến bãi (còn gọi sở hạ tầng sản xuất); đồ dùng để chứa, bảo quản nguyên vật liệu sản phẩm làm như: kho, bể chứa, thùng, chậu Những thứ cấu thành hệ huyết quản sản xuất Thứ hai, người lao động: Người lao động nguồn cung cấp sức lao động (tổng hợp thể lực trí lực) chủ thể lao động sản xuất Trong yếu tố hợp thành lực lượng sản xuất, người Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 chừng mực đáng kể nhường chỗ cho phương pháp điện vật lý, điện hóa học điện tử gia công vật liệu, cho hệ thống tự động hóa thiết bị điều khiển với quy trình công nghệ liên tục Việc sản xuất ứng dụng máy móc, thiết bị đại vào trình sản xuất vừa góp phần nâng cao suất lao động, vừa làm thay đổi tính chất nội dung lao động Đến lượt mình, thay đổi tính chất nội dung lao động lại dẫn đến chuyển biến cấu trúc nghề nghiệp – tay nghề đội ngũ công nhân Dưới tác động phát triển khoa học công nghệ, cấu nhân lực có thay đổi chuyển biến mạnh mẽ Xét cấu nhân lực lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ thấy rằng: lao động nông nghiệp giảm dần để chuyển sang lĩnh vực công nghiệp dịch vụ; lao động ngành dịch vụ lại tăng lên đáng kể vào cuối giai đoạn tiến kỹ thuật Về mặt phẩm chất người lao động có yêu cầu thay đổi thiết bị, áp dụng kỹ thuật mới, phát minh sáng chế đưa vào sản xuất Người công nhân kỹ thuật phải chủ động sáng tạo có khả thích ứng với hoàn cảnh mới, phải có trình độ văn hóa phổ thông, kỹ thuật sở kỹ thuật chuyên môn sâu rộng vững để hiểu nguyên tắc hoạt động thiết bị tự động, đồng thời, phải có hiểu biết định nghề nghiệp có liên quan Vì vậy, cách mạng khoa học công nghệ buộc người dù muốn hay thừa nhận rằng, văn hóa phổ thông ngày trở thành phận tách rời chuyên môn hóa người lao động không đủ trình độ để thích ứng với đổi kỹ thuật bị thất nghiệp Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Như khẳng định: phát triển lực lượng sản xuất, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự thâm nhập ngày sâu khoa học vào sản xuất, trở thành yếu tố thiếu sản xuất làm cho lực lượng sản xuất có bước phát triển nhảy vọt Yếu tố trí lực sức lao động đặc trưng cho lao động đại không kinh nghiệm thói quen họ mà tri thức khoa học CHƯƠNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thành phố Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng, có địa hình vừa có đồng vừa có núi Khí hậu Đà Nẵng nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao biến động Diện tích thành phố Đà Nẵng 1.283,24 km2 với loại đất: cồn cát, đất mặn, đất phù sa…Đất rừng tự nhiên tập trung chủ yếu phía tây huyện Hòa Vang, số quận Liên Chiểu, Sơn Trà Đà Nẵng có bờ biển dài khoảng 92 km, có vịnh nước sâu với cửa biển Tiên Sa Bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, có giá trị lớn cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng Đà Nẵng trung tâm du lịch nước, có tiềm du lịch phong phú gồm tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn Với yếu tố tự nhiên trên, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hoá, phát triển ngành kinh tế mũi nhọn Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng địa phương giàu sắc văn hóa, truyền thống yêu nước cách mạng Con người Đà Nẵng thật thà, chất phác, thân thiện, anh hùng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, quê hương; cần cù, sáng tạo lao động sản xuất Tính đến năm 2011, dân số trung bình thành phố 951684 người Toàn thành phố có 08 đơn vị hành cấp quận, huyện Đà Nẵng đầu mối giao thông lớn khu vực miền Trung Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) cửa ngõ biển quan trọng Tây Nguyên, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma điểm đầu, cuối Tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) quốc gia ASEAN Với mạnh với tâm cao, sách đột phá, sau 15 năm trở thành đơn vị hành trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đạt thành tựu vượt bậc ngày khẳng định vị Các tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố đạt vượt kế hoạch Kinh tế phát triển tưởng đối toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng: dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp Đời sống nhân dân nói chung vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn bước cải thiện Quốc phòng, an ninh, trật tư an toàn xã hội đảm bảo 2.2 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI TƯ LIỆU SẢN XUẤT Sự phát triển khoa học - công nghệ tác động trực tiếp tới yếu tố tư liệu sản xuất thành phố Đà Nẵng, làm thay đổi tác phong cách thức sử dụng đối tượng sản xuất công cụ sản xuất Trong đó: Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Đối tượng lao động Tài nguyên thiên nhiên không đối tượng lao động Đà Nẵng Khoa học - công nghệ phát triển làm thay đổi cách toàn diện yếu tố lực lượng sản xuất Nó tạo điều kiện tìm sử dụng nguồn lượng mới, chế tạo hàng loạt vật liệu nhân tạo với thuộc tính hoàn toàn Trong nông nghiệp, nhờ ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, nhà khoa học (bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi) kết hợp chặt chẽ với nông dân, đạt thành tựu xuất sắc việc ứng dụng phát triển công nghệ giống trồng, vật nuôi với suất chất lượng cao,… Trên lĩnh vực y tế có bước phát triển quan trọng công tác chẩn đoán bệnh, theo dõi điều trị bệnh, phòng bệnh cho nhân dân… Trong xây dựng, công nghệ tiên tiến công nghệ sản xuất vật liệu cao cấp công nghệ thiết kế thi công nhà cao tầng Tại Đà Nẵng, nhiều dự án hướng đến sử dụng dòng sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, giảm thiểu tiêu hao điện năng, tiêu tốn tài nguyên… Khoa học - công nghệ đại với thành tựu kỳ diệu mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển Tự động hóa, tin học hóa không thay lao động bắp, mà thay phần lao động trí óc thay phần sáng tạo thiên nhiên công nghệ sinh học, chế tạo vật liệu mới… Công cụ lao động Sự phát triển khoa học – công nghệ tác động không nhỏ đến thay đổi công cụ lao động Đà Nẵng Việc đổi ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất – kinh doanh khẳng định Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 cần thiết doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng Tại Đà Nẵng, việc đầu tư đổi thiết bị, công nghệ, đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm thực trọng… Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp có thay đổi mạnh mẽ thành tựu khoa học – công nghệ áp dụng… Việc ứng dụng khoa học – công nghệ xây dựng sơ hạ tầng làm thay đổi diện mạo thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng địa phương đầu ứng dụng tiến khoa học – công nghệ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị… Trong nỗ lực xây dựng hành đại, nhanh chóng đáp ứng kịp yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước nội dung quan trọng việc đại hóa hành Đà Nẵng… Sự phát triển ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ góp phần nâng cao suất lao động thành phố Năng suất lao động thành phố có xu hướng tăng nhanh tích cực qua năm Đạt kết có tác động không nhỏ khoa học công nghệ, điều cho thấy rõ vai trò to lớn khoa học công nghệ trình phát triển thành phố Đà Nẵng Bên cạnh thành tựu đạt được, vấn đề thay đổi, đổi công nghệ Đà Nẵng vấp phải số hạn chế, trình độ công nghệ doanh nghiệp Đà Nẵng chưa cao, việc đổi công nghệ gặp nhiều khó khăn thiếu vốn, thiếu thông tin…Đây vấn đề đáng quan tâm Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 chiến lược phát triển thành phố nhằm nâng cao tính cạnh tranh phát triển 2.3 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Dưới tác động khoa học - công nghệ, trình độ người lao động thành phố Đà Nẵng biến đổi số lượng lẫn chất lượng theo hướng ngày tăng dần số lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật giảm dần số lượng lao động chân tay Về mặt số lượng, dân số trung bình Đà Nẵng năm 2005 779,02 nghìn người, đến năm 2009 890,49 nghìn người đạt tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2006-2009 3,44%/năm, cao mức tăng bình quân nước (1,1%) Sự tăng lên quy mô dân số kéo theo tăng trưởng quy mô nhân lực địa bàn Thành phố từ 487,1 nghìn người năm 2005 lên 613,72 nghìn người vào năm 2009, đạt tốc độ tăng bình quân 6,05%/năm giai đoạn 2006 – 2009 Dưới tác động khoa học – công nghệ, chất lượng lao động thành phố có thay đổi rõ rệt: Về trình độ học vấn, Toàn thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi; đến có 94,64% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học Trình độ học vấn người lao động nâng lên: Trình độ tiểu học chiếm 16%, trình độ trung học sở chiếm 39% trình độ trung học phổ thông 43% Như vậy, trình độ học vấn phổ thông lao động làm việc không ngừng nâng lên, số tiến hẳn so với tỉnh vùng nước Về trình độ chuyên môn - kỹ thuật, phát triển ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ góp phần làm thay đổi Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 trình độ chuyên môn kỹ thuật lực lượng lao động Đà Nẵng Dưới tác động phát triển khoa học – công nghệ, trình độ chuyên môn kỹ thuật người lao động có chuyển biến tích cực Trình độ chuyên môn kỹ thuật lực lượng lao động tăng lên rõ rệt cấp trình độ cao trung bình vùng nước Sự thay đổi trình độ chuyên môn kỹ thuật số đối tượng đặc thù Đó là: Đội ngũ cán - công chức - viên chức: Trong năm qua, đặc biệt từ năm 2005 đến nay, UBND Thành phố ban hành nhiều sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Với việc thực sách như: tuyển dụng công khai, khách quan; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao…, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố có chuyển biến rõ nét Đội ngũ cán khoa học – công nghệ: Theo kết khảo sát 2/2003 Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho thấy: địa bàn thành phố có 793 người có trình độ thạc sĩ trở lên, bao gồm 127 tiến sĩ, 666 thạc sĩ, có 03 giáo sư 23 phó giáo sư Đến tháng 12/2003, riêng Đại học Đà Nẵng Phân viện Đà Nẵng có 03 giáo sư, 27 phó giáo sư 126 tiến sĩ, 495 thạc sĩ Đến tháng 12/2009, tổng số 159 đơn vị, có 2203 người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ Trong đó, tiến sĩ khoa học có 12 người, tiến sĩ có 247 người, thạc sĩ có 1944 người, có 46 người có học hàm giáo sư phó giáo sư dó có giáo sư 39 phó giáo sư” Như vậy, đội ngũ cán khoa học – công nghệ có chuyển biến mạnh mẽ số lượng lẫn chất lượng Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ cán khoa học – công Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 nghệ có hạn chế, là: số lượng cán khoa học có trình độ cao, trực tiếp làm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ sở sản xuất kinh doanh Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thiếu trầm trọng… Sự phát triển khoa học – công nghệ góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu ngành thành phố theo hướng “công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp” từ “công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp” sang “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” Kết việc chuyển dịch hoạt động nông nghiệp sang ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng làm cho lao động ngành có thay đổi… Sự phát triển khoa học - công nghệ đòi hỏi công tác phát triển nhân lực Thành phố phải không ngừng đổi mới, phát triển để theo kịp trình độ phát triển thành phố lớn nước Sự đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng đào tạo hàng ngàn lao động có trình độ quản lý tay nghề kỹ thuật theo nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực không cho Thành phố mà cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên Qua mười năm phát triển, thành phố đạt thành đáng tự hào Đà Nẵng địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nước, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1997 - 2010 (theo giá cố định 1994) đạt 11,30%/năm so với mức bình quân 7,27%/năm nước Đạt thành thành tựu tổng hợp nhiều nhân tố, phát triển ứng dụng thành khoa học công nghệ nhân tố đóng vai trò không nhỏ Chính tác động khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy lực lượng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 sản xuất thành phố phát triển, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nước CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG THÀNH TỰU CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐỂ THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG 3.1.1 Quan điểm nhà kinh điển Đảng Cộng sản Việt Nam khoa học – công nghệ Thứ nhất, luận điểm C.Mác “Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” Khoa học công nghệ ngày đóng vai trò quan trọng, to lớn sản xuất xã hội đời sống nhân loại, đồng thời đặc điểm bậc thời đại ngày yếu tố đặc trưng cho lực lượng sản xuất đại Điều sáng tỏ luận điểm tiếng mà C.Mác đưa ra: “Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ ngày đại yếu tố thiếu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Thực tiễn cho thấy, kinh tế nước công nghiệp phát triển giới chủ yếu dựa vào tri thức khoa học với tiến khoa học công nghệ Trong điều kiện nay, quốc gia muốn trở thành nước phát triển không trọng hàng đầu đến vấn đề Thứ hai, quan điểm Đảng ta“Phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu” Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Nhất quán quan điểm: khoa học - công nghệ động lực phát triển với giáo dục đào tạo “quốc sách hàng đầu”, suốt trình lãnh đạo cách mạng nước ta, qua kỳ Đại hội, Đảng ta xác định vai trò đặc biệt quan trọng khoa học – công nghệ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Dưới quan tâm Đảng, khoa học - công nghệ không ngừng phát triển ngày trở thành động lực to lớn phát triển đất nước Có thành tựu Đảng ta xác định vị trí quan trọng khoa học – công nghệ, coi khoa học – công nghệ quốc sách hàng đầu tảng để phát triển đất nước 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đến năm 2020 thể số phương diện chủ yếu sau đây: Nghị đại biểu Đảng Thành phố Đà Nẵng lần thứ XX khẳng định: Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn nước, tạo tảng để xây dựng thành phố trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 Một số tiêu chủ yếu phát triển Đà Nẵng đến năm 2015 là: Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp GDP tăng bình quân 13,5 - 14,5%/ năm Giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định trị, an toàn xã hội toàn địa bàn thành phố Với chiến lược phát triển toàn diện thành phố việc đầu tư, phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhân tố định để nâng cao lợi cạnh tranh thành phố Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 3.2.1 Phát huy vai trò lãnh đạo Thành ủy phát triển khoa học công nghệ Việc phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng, có tỉnh, thành ủy nhiệm vụ giải pháp quan trọng để phát triển khoa học – công nghệ Với vai trò quan lãnh đạo đảng thành phố, thành ủy có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nói chung, phát triển khoa học – công nghệ thành phố nói riêng Muốn kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đường khác thành phố phải phát huy nội lực ngoại lực, đặc biệt phải coi trọng tăng cường đầu tư phát triển khoa học – công nghệ, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ lĩnh vực đời sống xã hội Những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với vai trò, trách nhiệm thành ủy thành phố Thành ủy thành phố cần phải xác định trúng nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo Việc xác định trúng nội dung, nhiệm vụ, phương pháp lãnh đạo phát triển khoa học – công nghệ yếu tố chủ yếu thể trình độ lực lãnh đạo thành ủy đảng số lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi tính động sáng tạo cao Để lãnh đạo phát triển khoa học – công nghệ hiệu quả, thành ủy cần tập trung vào nội dung, nhiệm vụ chủ yếu như: lãnh đạo xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học – công nghệ thành phố; lãnh đạo đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 hội khoa học – công nghệ 3.2.2 Tăng cường mối liên kết sở sở đào tạo trường đại học với doanh nghiệp Liên kết đào tạo trường đại học với doanh nghiệp hợp tác bên trình hoạt động nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực công nghệ đảm bảo lợi ích cho bên tham gia Việc liên kết mặt, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mặt khác giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo khắc phục nguồn lực có hạn Khoa học – kỹ thuật, phương thức quản lý không ngừng thay đổi, để đảm bảo phát triển bền vững, doanh nghiệp phải nhanh chóng nắm bắt công nghệ phương thức điều hành doanh nghiệp Hợp tác đào tạo nghiên cứu chuyển giao thành tựu khoa học – công nghệ trường đại học doanh nghiệp đã, ngày có vai trò quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo nghiên cứu khoa học cho nhà trường phát triển doanh nghiệp Nằm khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng trung tâm có uy tín nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên sinh viên diễn sôi đạt nhiều kết tốt Kết nghiên cứu nhiều đề tài ứng dụng rộng rãi vào đời sống sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Tóm lại, việc tăng cường mối liên kết sở đào tạo, trường đại học với doanh nghiệp mặt đem lại lợi ích cho nhà trường doanh nghiệp, mặt khác thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ ngày phát triển Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 làm tăng suất lao động, đưa kinh tế phát triển lên 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ Trong thời gian qua, Đà Nẵng có nhiều chủ trương, sách nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp phát triển thành phố Bên cạnh kết được, Đà Nẵng tồn hạn chế Vì vậy, để phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố cần thực nhóm giải pháp: Thứ nhất, nhóm giải pháp tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Một là, đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền sách thu hút Hai là, tăng cường thu hút trí thức Việt kiều chuyên gia nước Ba là, nghiên cứu biện pháp tăng cường đãi ngộ cho đối tượng thu hút Bốn là, xây dựng môi trường làm việc có sắc văn hóa riêng Thứ hai, nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Đề án 922 Một là, tăng cường bổ sung đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho quan thành phố, tập trung ngành du lịch, thương mại, y tế, giáo dục công nghệ cao Hai là, đôi với việc đào tạo, thu hút, cần phát huy hiệu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Ba là, đẩy mạnh liên kết, hợp tác chuyên gia Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nước theo chương trình, dự án Bốn là, đa dạng hóa nguồn tài để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Năm là, đầu tư hỗ trợ phát triển hệ thống sơ đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đào tạo nghề thành phố Tóm lại, phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, thế, thành phố cần phải trọng công tác muốn đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ 3.2.4 Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh đổi bản, toàn diện đồng tổ chức, chế quản lý, hoạt động khoa học công nghệ, coi khâu đột phá để phát triển khoa học công nghệ năm tới, cụ thể là: Đổi chế quản lý khoa học công nghệ Đổi hệ thống quản lý nhà nước khoa học công nghệ tổ chức khoa học công nghệ Đổi việc xây dựng tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Đổi chế quản lý tài hoạt động khoa học công nghệ Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ Đổi chế phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước thành phố cho hoạt động khoa học công nghệ Đổi chế, tổ chức, hoạt động khoa học – công nghệ Xây dựng chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo hướng chủ đạo “kích cầu công nghệ” Các dự án đầu tư phải quan quản lý nhà nước khoa học – công nghệ thẩm định Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Những thành tựu rực rỡ cách mạng khoa học - công nghệ ảnh hưởng sâu sắc đến mặt đời sống nhân loại từ kinh tế đến trị văn hóa tinh thần Song trước hết, cách mạng sáng tạo nguồn lực vật chất làm tảng cho tiến xã hội, lực lượng sản xuất đại làm sở cho văn minh lịch sử nhân loại hình thành Trong tương lai, khoa học - công nghệ động lực quan trọng cho phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập không phát triển khoa học công nghệ, chắn tăng trưởng kinh tế bị hạn chế, chí chậm lại, Đảng ta xác định mục tiêu phấn đấu đến 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đây mục tiêu vô khó khăn bối cảnh nước giới, đạt mục tiêu có sách đắn, phù hợp, kịp thời khoa học - công nghệ Đối với thành phố Đà Nẵng, trình độ lực lượng sản xuất có thay đổi đáng kể song Đảng nhân dân thành phố không dừng mà có ý thức tận dụng, tiếp thu thành tựu khoa học để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển không ngừng, góp phần với nước thực mục tiêu mà Đảng ta đề Footer Page 26 of 145 ... năm, lực lượng sản xuất có tính lịch sử 1.3 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Để hiểu rõ vai trò khoa học – công nghệ lực lượng sản xuất, xem xét lực lượng. .. hội dân chủ, công văn minh Từ nhận thức khoa học - công nghệ ảnh hưởng lực lượng sản xuất, chọn vấn đề Vai trò khoa học - công nghệ phát triển lực lượng sản xuất thành phố Đà Nẵng nay làm đề... – công nghệ phát triển lực lượng sản xuất, luận văn đưa số định hướng xây dựng giải pháp nhằm phát huy vai trò khoa học – công nghệ đến phát triển lực lượng sản xuất Thành phố Đà Nẵng - Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng hiện nay, Vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng hiện nay, Vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay