Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 21:07

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THẢO NGUYÊN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THU THẬP SỐ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA TRONG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI Chuyên ngành: Mạng hệ thống điện Mã số: 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Vinh Tịnh Phản biện 1: PGS.TS Lê Kim Hùng Phản biện 2: TS Nguyễn Lƣơng Mính Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phụ tải điện hệ thống điện thông số cần thiết để quy hoạch, thiết kế phần tử hệ thống điện dự báo lập kế hoạch vận hành Trong hệ thống điện, phụ tải có quy luật hoạt động giống tạo thành loại phụ tải gọi thành phần phụ tải Phụ tải điện phân loại thành 05 thành phần: Nông nghiệp - lâm nghiệp thuỷ sản, Công nghiệp xây dựng, Thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng, Sinh hoạt dân dụng, Hoạt động khác Trong thành phần phụ tải, chia nhỏ thành nhiều nhóm phụ tải khác Trong ngành Điện, danh mục mã phụ tải quy định theo quy trình kinh doanh điện Trong nghiên cứu phụ tải, để có biểu đồ phụ tải thành phần, nhóm phụ tải, cần thực thu thập toàn biểu đồ phụ tải tất khách hàng Tuy nhiên điều thực số liệu thu thập lớn tốn nhiều chi phí Do phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải nhóm phụ tải, thành phần phụ tải, phụ tải tổng thực lý thuyết xác suất thống kê toán từ mẫu phụ tải Với việc đại hóa hệ thống đo đếm có lắp đặt hệ thống thu thập từ xa qua sóng di động GPRS triển khai Công ty Điện lực Đà Nẵng, biểu đồ phụ tải theo thời gian tích phân 30 phút thu thập từ công tơ khách hàng lưu trữ vào hệ thống sở liệu thu thập từ xa Đồng thời, với hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS, sản lượng hóa đơn hàng tháng khách hàng, thành phần phụ tải, nhóm phụ tải sẵn có Qua kết hợp phương pháp thống kê chương trình kết nối với Footer Page of 145 Header Page of 145 sở liệu để tính toán xây dựng biểu đồ phụ tải Kết từ việc xây dựng biểu đồ phụ tải số liệu đầu vào cần thiết công tác quản lý nhu cầu tiêu thụ DSM; phục vụ công tác vận hành, thiết kế quy hoạch hệ thống điện; tính toán tổn thất điện hệ thống điện Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả lựa chọn luận văn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải” Mục tiêu nghiên cứu - Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải nhóm phụ tải, thành phần phụ tải, phụ tải tổng - Xây dựng biểu đồ phụ tải chương trình ứng dụng Microsoft Access dựa liệu hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa, liệu hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu - Biểu đồ phụ tải thông số đặc trưng - Lý thuyết xác suất thống kê toán; - Các hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa sở liệu; - Chương trình ứng dụng Microsoft Access b) Phạm vi nghiên cứu Xây dựng biểu đồ nhóm phụ tải, thành phần phụ tải, phụ tải tổng Công ty Điện lực Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu a) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Ước lượng biểu đồ phụ tải nhóm phụ tải, thành phần phụ tải, phụ tải tổng phương pháp ước lượng trực tiếp Direct Estimator, ước lượng tỉ lệ Ratio Estimator, ước lượng phân nhóm Stratification Estimator Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phân tích, tính toán thông số đặc trưng biểu đồ phụ tải ngày đêm, biểu đồ phụ tải kéo dài b) Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm - Kết nối sở liệu hệ thống thu thập đo đếm từ xa, hệ thống Quản lý thông tin khách hàng CMIS; - Xây dựng phân tích biểu đồ phụ tải chương trình Microsoft Access - Kiểm chứng kết ước lượng biểu đồ phụ tải tổng với biểu đồ phụ tải đầu nguồn Bố cục đề tài Mở đầu Chương 1: Tổng quan công tác nghiên cứu phụ tải Chương 2: Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải Chương 3: Xây dựng biểu đồ phụ tải Công ty Điện lực Đà Nẵng chương trình Access Chương 4: Phân tích biểu đồ phụ tải Công ty Điện lực Đà Nẵng ứng dụng Kết luận Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đề tài có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý nhu cầu phụ tải DSM; quy hoạch, thiết kế, vận hành hệ thống điện; xác định tổn thất điện hệ thống điện - Việc xây dựng chương trình phần mềm kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa, hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS giúp giải toán xây dựng biểu đồ phụ tải điện với số liệu tính toán lớn cách nhanh chóng, hiệu - Kết từ đề tài ứng dụng công tác nghiên cứu phụ tải Công ty Điện lực Đà Nẵng theo Thông tư Số 33/2011/TT-BCT Bộ Công thương Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG TỔNG QUAN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHỤ TẢI 1.1 BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI [1] 1.1.1 Phụ tải 1.1.2 Các đặc trƣng biểu đồ phụ tải a) Biểu đồ phụ tải ngày đêm Hình 1.1 Biểu đồ phụ tải ngày đêm Các đại lượng đặc trưng biểu đồ phụ tải ngày đêm: - Công suất lớn (cực đại, max) Pmax - Công suất trung bình Ptb : 24 P(t )dt Ptb (1.1) 24 - Hệ số điền kín biểu đồ phụ tải K dk : K dk Ptb Pmax (1.2) b) Biểu đồ phụ tải kéo dài Các đặc trưng biểu đồ phụ tải kéo dài: - Công suất cực đại Pmax thời gian T - Thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax T Tmax A Pmax P(t )dt (1.3) Pmax - Thời gian tổn thất công suất cực đại Footer Page of 145 : Header Page of 145 tính từ biểu đồ phụ tải (giả thiết cos không đổi): T A Pmax T T Si2 i max S Pi i max P Qi2 i (1.4) max Q Với T thời gian lũy kế năm (giờ), năm T = 8760 Hình 1.2 Biểu đồ phụ tải kéo dài 1.2 NGHIÊN CỨU PHỤ TẢI 1.2.1 Tổng quan [1] [6] [8] [11] Nghiên cứu phụ tải trình thu thập, xây dựng, phân tích biểu đồ phụ tải mẫu thống kê khách hàng Nghiên cứu phụ tải cho biết biểu đồ phụ tải phân bố cho thành phần phụ tải, nhóm phụ tải Hình 1.3 Hình 1.3 Mô hình xây dựng biểu đồ thành phần phụ tải 1.2.2 Lịch sử hình thành nghiên cứu phụ tải [6] 1.2.3 Sự cần thiết việc nghiên cứu phụ tải [1] 1.2.4 Mục tiêu việc nghiên cứu phụ tải * Cung cấp báo cáo thống kê chi tiết phân tích biểu đồ phụ tải hệ thống Footer Page of 145 Header Page of 145 * Cung cấp số liệu đầu vào cho mục đích như: - Thiết kế chương trình quản lý nhu cầu phụ tải DSM - Tái cấu trúc biểu giá điện - Quy hoạch nguồn điện, truyền tải phân phối - Hệ thống quản lý lượng quản lý phụ tải - Công tác điều độ, vận hành hệ thống điện - Phục vụ công tác dự báo phụ tải 1.2.5 Trình tự nghiên cứu phụ tải 1.3 ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU PHỤ TẢI 1.3.1 Ứng dụng quản lý nhu cầu phụ tải DSM [5] 1.3.2 Ứng dụng thiết kế quy hoạch hệ thống điện [5] 1.3.3 Ứng dụng tính toán tổn thất điện [1] 1.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày tổng quan công tác nghiên cứu phụ tải điện, nội dung trình bày mục tiêu, tầm quan trọng ứng dụng kết từ việc nghiên cứu phụ tải hệ thống điện Thông số đặc trưng biểu đồ phụ tải cần xác định Pmax , Ptb , K dk , Tmax Vấn đề đặt phương pháp để xây dựng biểu đồ công suất nhóm phụ tải, thành phần phụ tải phụ tải tổng hệ thống điện Đây mục tiêu công tác nghiên cứu phụ tải, trình bày cụ thể chương CHƯƠNG PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI 2.1 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT [3] [10] 2.1.1 Biến ngẫu nhiên a) Khái niệm biến ngẫu nhiên b) Hàm phân phối xác suất Footer Page of 145 Header Page of 145 b) Kỳ vọng toán 2.1.2 Luật phân phối xác suất a) Luật phân phối chuẩn (Normal Distribution) Bảng phân vị chuẩn phân phối chuẩn chuẩn hóa tra cứu Phụ lục Ý nghĩa z /2 thể qua công thức (2.9) Hình 2.7, có nghĩa với xác suất hay độ tin cậy (1 trị biến ngẫu nhiên Z nằm khoảng từ z P( z Z /2 z /2 /2 đến z ).100 /2 : ) Hình 2.7 Phân vị chuẩn z %, giá (2.9) /2 phân phối chuẩn chuẩn hóa n( z, 0,1) b) Luật phân phối bình phương (Chi-Squared Distribution) c) Luật phân phối t-Student (t-distribution) Bảng phân vị chuẩn phân phối t-Student tra cứu Phụ lục với bậc tự v n Ý nghĩa t /2 thể qua công thức (2.13) Hình 2.10, có nghĩa với xác suất hay độ tin cậy (1 ).100 %, giá trị biến ngẫu nhiên T nằm khoảng từ t /2 đến t /2 P( t /2 : T t /2 Hình 2.10 Phân vị chuẩn t Footer Page of 145 (2.13) ) /2 phân phối t-Student Header Page 10 of 145 2.2 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ [9] [10] [12] 2.2.1 Tổng thể mẫu 2.2.2 Định lý giới hạn trung tâm Định lý 2.1: Nếu y giá trị trung bình mẫu ngẫu nhiên có cỡ mẫu n lấy từ tổng thể với giá trị trung bình y , phương sai y2 , giới hạn phân phối biến ngẫu nhiên Z y y y n , / n phân phối chuẩn chuẩn hóa n( z, 0,1) Con số n 30 số đề xuất định lý giới hạn trung tâm Tuy nhiên n lớn giá trị y tiến gần đến y Hình 2.11 Hình 2.11 Biểu diễn định lý giới hạn trung tâm Định lý 2.2: Nếu y sy giá trị trung bình phương sai mẫu ngẫu nhiên có cỡ mẫu n lấy từ tổng thể với giá trị trung bình phương sai T v y y y y , chưa biết, giới hạn phân phối biến ngẫu nhiên n , phân phối t-Student với bậc tự sy / n n Tóm lại, định lý giới hạn trung tâm rằng, cỡ mẫu Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 b) Ước lượng trực tiếp (Direct estimator) Gọi Ns kích thước tổng thể nhóm ˆ Ước lượng công suất trung bình Y s : Yˆs ys ns ns ysk (2.52) k Ước lượng công suất tổng Yˆs : N s Yˆs Yˆs (2.53) N s ys Phương sai ước lượng Yˆs : ˆ Yˆs var Với f s Ns fs s ys fs N s2 (1 f s ) s ys2 ns (2.54) ns gọi tỉ lệ lấy mẫu Ns Sai số chuẩn ước lượng Yˆs : ˆ Yˆs var SEs (2.55) Với độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy ước lượng Yˆs là: Yˆs t0,025 SEs Ys Yˆs t0,025 SEs (2.56) Với t0,025 giá trị phân vị phân phối t-Student bậc ns Bây giờ, để ước lượng giá trị số lượng tổng thể N s , cần biến phụ trợ tổng sản lượng nhóm phụ tải Xs tổng thể, giá trị biết Khi ước lượng Nˆ s : Nˆ s Xs xs (2.57) c) Ước lượng tỉ lệ (Ratio estimator) Xét tổng thể nhóm phụ tải s có biến tổng công suất Ys tổng sản lượng Xs Ước lượng giá trị R: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 Rˆ 11 ys xs r (2.58) Khi ước lượng công suất tổng Yˆs : Yˆs Rˆ X s ys Xs xs (2.59) Ở biến phụ trợ tổng sản lượng nhóm phụ tải Xs tổng thể, giá trị biết Phương sai ước lượng Yˆs : ns ˆ Yˆs var fs Ns fs ( yk r.xk ) k ns N s2 (1 f s ) s ys2 r sxs2 2rsxys ns (2.60) Sai số chuẩn ước lượng Yˆs : ˆ Yˆs var SE s (2.61) Với độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy ước lượng Yˆs là: Yˆs t0,025 SEs Ys Yˆs t0,025 SEs (2.62) Ước lượng giá trị số lượng tổng thể N s xác định tương tự công thức (2.57) 2.3.2 Xây dựng biểu đồ thành phần phụ tải Mỗi thành phần phụ tải tổng thể chia làm S nhóm phụ tải, nhóm với số s, có kích thước tương ứng Ns phần tử Ước lượng thành phần phụ tải tổng thể xem ước lượng phân nhóm (stratification estimator) Ước lượng công suất thành phần phụ tải YˆST : YˆST S Yˆs s Phương sai ước lượng YˆST : Footer Page 13 of 145 (2.63) Header Page 14 of 145 S ˆ YˆST var 12 var Yˆs (2.64) s Sai số chuẩn ước lượng YˆST : S ˆ YˆST var SEST var Yˆs (2.65) s Với độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy ước lượng YˆST là: YˆST t0,025 SEST YST YˆST t0,025 SEST (2.66) 2.3.3 Xây dựng biểu đồ phụ tải tổng Phụ tải tổng gồm thành phần phụ tải Ước lượng phụ tải tổng xem ước lượng phân nhóm (Stratification estimator) Ước lượng công suất phụ tải tổng Yˆ : Yˆ YˆST (2.67) Phương sai ước lượng Yˆ : ˆ Yˆ var var YˆST (2.68) Sai số chuẩn ước lượng Yˆ : SE ˆ Yˆ var var YˆST (2.69) Với độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy ước lượng Yˆ là: Yˆ t0,025 SE Y Yˆ t0,025 SE (2.70) 2.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày lý thuyết xác suất thống kê toán Trong định lý giới hạn trung tâm định lý quan trọng thống kê toán, định lý cỡ mẫu lớn ( n 30 ) giá trị trung bình mẫu tiến gần với giá trị trung bình tổng thể Qua phương pháp ước lượng thống kê, chương đưa Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải, đánh giá sai số ước lượng t0,025 SE phương pháp với độ tin cậy 95% Việc xây dựng biểu đồ phụ tải phương pháp thống kê tính toán số liệu thu thập lớn Do cần thiết phải xây dựng chương trình máy tính để đưa kết tính toán nhanh chóng, nội dung trình bày chương CHƯƠNG XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG BẰNG CHƢƠNG TRÌNH ACCESS 3.1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.1.1 Hệ thống thu thập số liệu công tơ từ xa AMI 3.1.2 Hệ thống thu thập số liệu công tơ đầu nguồn từ xa DSPM 3.1.3 Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng CMIS 3.2 TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 3.2.1 Giới thiệu chung 3.2.2 Các thành phần Access 3.3 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI BẰNG CHƢƠNG TRÌNH ACCESS 3.3.1 Lựa chọn mẫu phụ tải 3.3.2 Sơ đồ thuật toán Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa AMI Hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS Thu thập công suất 24 ngày Thu thập sản lượng tháng (hóa đơn) Lựa chọn mẫu tổng hợp theo nhóm phụ tải, thành phần phụ tải Tính toán thông số thống kê mẫu theo công thức Bảng 2.1 Ước lượng Ns nhóm phụ tải theo công thức (2.57) Phương pháp Ratio Phương pháp Direct Tính hệ số R theo công thức (2.58) Ước lượng công suất nhóm phụ tải theo công thức (2.59) (2.60) (2.61) Ước lượng công suất nhóm phụ tải theo công thức (2.53) (2.54) (2.55) Ước lượng công suất thành phần phụ tải theo công thức (2.63) (2.64) (2.65) Ước lượng công suất phụ tải tổng theo công thức (2.67) (2.68) (2.69) Hình 3.3 Sơ đồ thuật toán xây dựng biểu đồ phụ tải Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 3.3.3 Giao diện chƣơng trình Access Hình 3.7 Giao diện kết ƣớc lƣợng biểu đồ phụ tải Hình 3.10 Giao diện phân tích cấu biểu đồ phụ tải 3.3.4 Kết xây dựng biểu đồ phụ tải a) Ước lượng biểu đồ nhóm phụ tải Bảng 3.4 Ƣớc lƣợng nhóm PT lúc 10:00 AM ngày 20/3/2014 Ước lượng Ratio Nhóm PT ns Yˆs SEs (kW) (kW) t0,025 SEs (kW) Ước lượng Direct t0,025 SEs Yˆ s (%) Yˆs (kW) SEs (kW) t0,025 SEs (kW) t0,025 SEs Yˆ s (%) 1000 1110 1200 1400 160 88 24 72 50 184 139 18 115,13 157,62 72,22 165 94 23 76 41 19 195 113 59 118,43 119,94 252,89 2000 14 …… 2700 112 6.822 353 753 11,03 6.821 878 1.870 27,42 23.345 383 759 3,25 23.281 1.113 2.204 9,47 2000 Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Ước lượng Ratio Yˆs SEs (kW) (kW) 2800 105 2900 69 12.670 16.108 2.912 511 3100 95 3200 105 3230 5401 15 12.429 12.570 148 1.735 4401 4402 32 5100 5104 29 ……… 5600 171 5800 23 Nhóm PT ns Ước lượng Direct t0,025 SEs Yˆ t0,025 SEs Yˆ (kW) 5.766 1.012 (%) 45,51 6,28 Yˆs (kW) 12.657 16.112 1.765 2.252 3.496 4.459 (%) 27,62 27,68 914 286 37 122 1.809 566 118 258 14,56 4,50 80,02 14,88 12.443 12.569 146 1.728 1.992 1.541 79 388 3.945 3.051 252 822 31,70 24,27 172,99 47,57 64.179 6.271 1.700 194 3.435 474 5,35 7,56 64.220 6.247 3.732 1.561 7.542 3.819 11,74 61,14 495 3.448 155 60 430 122 86,72 3,53 489 3.454 327 241 907 492 185,59 14,24 10.758 3.065 509 1.297 997 2.676 9,27 87,32 10.751 3.068 834 1.472 1.635 3.039 15,21 99,06 t0,025 SEs (kW) s SEs t0,025 SEs (kW) s 3000 4000 5000 b) Ước lượng biểu đồ thành phần phụ tải Bảng 3.5 Ƣớc lƣợng TPPT lúc 10:00 AM ngày 20/3/2014 Ước lượng Ratio TPPT ns 1000 2000 661 3000 220 4000 37 5000 273 Yˆs SEs (kW) (kW) 273 88 108.424 3.425 27.698 966 70.450 1.711 23.998 1.493 t0,025 SEs (kW) 195 6.712 1.893 3.457 2.927 Ước lượng Direct t0,025 SEs Yˆ s (%) 71,6 6,19 6,83 4,91 12,2 Yˆs (kW) (kW) 282 108.367 27.675 70.466 23.960 88 3.998 2.550 4.045 1.929 SEs t0,025 SEs (kW) 196 7.837 4.997 8.175 3.782 t0,025 SEs Yˆ s (%) 69,58 7,23 18,06 11,6 15,78 c) Ước lượng biểu đồ phụ tải tổng Bảng 3.11 Ƣớc lƣợng phụ tải tổng lúc 10:00 AM ngày 20/3/2014 Ước lượng Ratio ns Yˆs SEs (kW) (kW) Tổng 1200 230.842 4.222 Footer Page 18 of 145 t0,025 SEs (kW) 8.275 Ước lượng Direct t0,025 SEs Yˆ s Yˆs (kW) SEs (kW) (%) 3,58 230.751 6.525 t0,025 SEs (kW) 12.790 t0,025 SEs Yˆ s (%) 5,54 Header Page 19 of 145 17 So sánh sai số ước lượng t0,025.SE biểu đồ phụ tải tổng ngày 20/3/2014 biểu diễn Hình 3.16 Qua cho thấy nhiều thời điểm sai số t0,025 SE phương pháp ước lượng Ratio nhỏ so với ước lượng Direct Hình 3.16 Biểu đồ sai số t0,025 SE phụ tải tổng ngày 20/3/2014 Biểu đồ so sánh phụ tải tổng với đầu nguồn biểu diễn Hình 3.17 Qua cho thấy số liệu ước lượng phụ tải tổng gần với số liệu công suất đầu nguồn Số liệu chênh lệch bao gồm sai số ước lượng tổn thất công suất đầu nguồn đến khách hàng sử dụng điện Hình 3.17 Biểu đồ so sánh phụ tải tổng với đầu nguồn ngày 20/3/2014 3.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương xây dựng thuật toán chương trình ứng dụng Access kết nối với hệ thống thu thập số liệu công tơ từ xa, hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS để xây dựng biểu đồ phụ tải Chương trình tính toán kết ước lượng với độ tin cậy 95% phương pháp thống kê Ratio Direct Với độ Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 tin cậy 95%, sai số ước lượng t0,025 SE nhiều thời điểm phương pháp Ratio nhỏ so với phương pháp Direct Qua tính toán thống kê, số liệu ước lượng biểu đồ phụ tải tổng gần với số liệu công suất đầu nguồn từ hệ thống thu thập số liệu công tơ đầu nguồn từ xa DSPM (số liệu điều độ), chênh lệch bao gồm sai số ước lượng tổn thất công suất đầu nguồn đến khách hàng sử dụng điện Bằng chương trình Access xây dựng được, chương trình bày phân tích biểu đồ phụ tải ngày đêm biểu đồ phụ tải kéo dài qua thông số đặc trưng CHƯƠNG PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG VÀ ỨNG DỤNG 4.1 PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI 4.1.1 Biểu đồ nhóm phụ tải Biểu đồ phụ tải ngày 20/3/2014 với thông số đặc trưng số nhóm phụ tải tiêu biểu: Hình 4.2 Biểu đồ nhóm PT 2800 ngày 20/03/2014 Hình 4.3 Biểu đồ nhóm PT 3200 ngày 20/03/2014 Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Hình 4.4 Biểu đồ nhóm PT 4401 ngày 20/03/2014 Hình 4.5 Biểu đồ nhóm PT 5600 ngày 20/03/2014 Hình 4.7 Biểu đồ nhóm PT 2800 kéo dài đến ngày 20/03/2014 Hình 4.8 Biểu đồ nhóm PT 3200 kéo dài đến ngày 20/03/2014 Hình 4.9 Biểu đồ nhóm PT 4401 kéo dài đến ngày 20/03/2014 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Hình 4.10 Biểu đồ nhóm PT 5600 kéo dài đến ngày 20/03/2014 4.1.2 Biểu đồ thành phần phụ tải Hình 4.11 Biểu đồ TPPT 1000 ngày 20/03/2014 Hình 4.12 Biểu đồ TPPT 2000 ngày 20/03/2014 Hình 4.13 Biểu đồ TPPT 3000 ngày 20/03/2014 Hình 4.14 Biểu đồ TPPT 4000 ngày 20/03/2014 Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Hình 4.15 Biểu đồ TPPT 5000 ngày 20/03/2014 Hình 4.16 Biểu đồ TPPT 1000 ngày tháng 03/2014 Hình 4.17 Biểu đồ TPPT 2000 ngày tháng 03/2014 Hình 4.18 Biểu đồ TPPT 3000 ngày tháng 03/2014 Hình 4.19 Biểu đồ TPPT 4000 ngày tháng 03/2014 Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Hình 4.20 Biểu đồ TPPT 5000 ngày tháng 03/2014 4.1.3 Biểu đồ phụ tải tổng Hình 4.26 Biểu đồ phụ tải tổng ngày 20/03/2014 Hình 4.27 Biểu đồ phụ tải tổng ngày tháng 03/2014 Hình 4.28 Biểu đồ phụ tải tổng kéo dài đến ngày 20/03/2014 Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 4.2 ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHU CẦU TIÊU THỤ DSM CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 4.2.1 Đặc điểm cấu nhóm phụ tải, thành phần phụ tải Hình 4.30 Biểu đồ TPPT ngày 20/3/2014 Hình 4.31 Biểu đồ nhóm PT ngày 20/3/2014 4.2.2 Tác động giá bán lẻ điện đến biểu đồ phụ tải 4.2.3 Đề xuất giải pháp thực DSM 4.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với kết có từ chương trình Access, chương phân tích biểu đồ phụ tải ngày đêm, biểu đổ phụ tải kéo dài nhóm phụ tải, thành phần phụ tải phụ tải tổng qua thông số đặc trưng Chương phân tích cấu thành phần phụ tải phụ tải tổng, cấu nhóm phụ tải thành phần phụ tải, đồng thời đánh giá tác động giá điện đến biểu đồ phụ tải thành phần Qua đề xuất số biện pháp cần thiết thành phần phụ tải nhằm ứng dụng có hiệu công tác quản lý nhu cầu phụ tải DSM Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Với phương pháp ước lượng thống kê hệ thống thu thập từ xa, luận văn đưa phương pháp xây dựng biểu đồ thành phần phụ tải, nhóm phụ tải Công ty Điện lực Đà Nẵng dựa vào mẫu phụ tải; đánh giá sai số ước lượng phương pháp với độ tin cậy 95% Kết hợp phương pháp thống kê với hệ thống thu thập từ xa hệ thống quản lý thông tin khách hàng, luận văn xây dựng thuật toán với chương trình Access để ước lượng biểu đồ phụ tải Chương trình tính toán kết ước lượng biểu đồ phụ tải với độ tin cậy 95%; phân tích thông số đặc trưng biểu đồ phụ tải Pmax , K dk , Tmax , ; phân tích cấu thành phần phụ tải, nhóm phụ tải Đồng thời kết biểu diễn dạng biểu đồ trực quan Số liệu ước lượng biểu đồ phụ tải tổng gần với số liệu phụ tải tổng đầu nguồn có từ hệ thống thu thập từ xa DSPM, chênh lệch bao gồm sai số ước lượng tổn thất công suất đầu nguồn đến khách hàng sử dụng điện Trên sở phân tích cấu biểu đồ phụ tải thành phần, nhóm phụ tải, luận văn đề xuất số biện pháp cần thiết đối tượng phụ tải để thực công tác quản lý nhu cầu phụ tải DSM Công ty Điện lực Đà Nẵng Cuối cùng, kết nghiên cứu từ việc xây dựng biểu đồ nhóm phụ tải, thành phần phụ tải, phụ tải tổng ứng dụng công tác vận hành, thiết kế quy hoạch hệ thống điện; tính toán tổn thất điện hệ thống điện Đồng thời ứng dụng công tác nghiên cứu phụ tải Công ty Điện lực Đà Nẵng theo Thông tư Số 33/2011/TT-BCT Bộ Công thương Footer Page 26 of 145 ... ACCESS 3.1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.1.1 Hệ thống thu thập số liệu công tơ từ xa AMI 3.1.2 Hệ thống thu thập số liệu công tơ đầu nguồn từ xa DSPM 3.1.3 Hệ thống Quản lý thông tin... hoạch hệ thống điện; tính toán tổn thất điện hệ thống điện Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả lựa chọn luận văn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa nghiên cứu xây. .. hoạch, thiết kế, vận hành hệ thống điện; xác định tổn thất điện hệ thống điện - Việc xây dựng chương trình phần mềm kết nối với hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa, hệ thống quản lý thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải, Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải, Ứng dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay