Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:59

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC VINH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: TS Bùi Minh Chuyên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có việc làm nhu cầu, mối quan tâm hàng đầu niên nay, nội dung quan trọng, thiếu sách phát triển kinh tế, ổn định xã hội nước ta Là quận trung tâm Thành phố Đà Nẵng, với quận, huyện khác, quận Thanh Khê đóng góp đáng kể kết phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Trong đó, niên lực lượng tiên phong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời lực lượng mang lại thay đổi đổi kinh tế Trong năm qua, công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động nói chung, niên nói riêng toàn hệ thống trị quận quan tâm, triển khai nhiều biện pháp, qua tạo nhiều việc làm cho niên Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế nay, việc tạo việc làm cho niên nhiều bất cập, tỷ lệ thiếu việc làm, thất nghiệp niên cao Vì vậy, vấn đề tạo nhiều việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê yêu cầu cấp thiết Với lý đó, chọn đề tài “Tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống sở lý luận việc làm tạo việc làm Đánh giá tình hình tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê, mặt làm vấn đề tồn Đề xuất giải pháp tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2020 Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tạo việc làm cho niên (từ 15 đến 29 tuổi) - Phạm vị nghiên cứu: luận văn sâu nghiên cứu vấn đề tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2009 - 2012, đề xuất giải pháp tạo việc làm đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác-LeNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luận nhà nước, lý luận thất nghiệp, việc làm kinh tế học đại Coi trọng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê, hệ thống, nghiên cứu lý thuyết tổng kết thực tiễn * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Luận văn góp phần phân tích làm rõ vấn đề việc làm, tạo việc làm cho niên - Đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2009 - 2012 - Đề xuất giải pháp nhằm tạo việc làm hiệu cho niên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2020 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận việc làm tạo việc làm Chương 2: Thực trạng tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2009 – 2012 Chương 3: Các giải pháp tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2020 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 1.1.1 Khái niệm thất nghiệp việc làm a Thất nghiệp Theo Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung Việt Nam năm 2002 quy định: “Thất nghiệp người độ tuổi lao động muốn làm việc chưa tìm việc làm” Các định nghĩa có khác mức độ, giới hạn (tuổi, thời gian việc) thống người thất nghiệp phải có đặc trưng: có khả lao động, việc làm, tìm việc làm b Việc làm Điều 19, chương II Bộ luật lao động (đã sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định “Việc làm hoạt động lao động tạo thu nhập mà không bị pháp luật cấm” Quan niệm hiểu ba hoạt động: làm công việc để nhận tiền công, tiền lương tiền mặt vật; làm công việc để thu lợi nhuận cho thân; làm công việc cho hộ gia đình không trả thù lao hình thức tiền lương, tiền công cho công việc c Các lý thuyết liên quan đến việc làm Nhìn chung lý thuyết việc làm tập trung nghiên cứu, xác định mối quan hệ cung cầu lao động tác động đến việc làm Những lý luận gợi mở cho phân tích thực trạng việc làm đề giải pháp tạo việc làm phù hợp 1.1.2 Phân loại việc làm Căn vào số làm việc ngày, phân ra: người đủ việc làm, người thiếu việc làm Căn vào phân bổ thời gian thu nhập, phân ra: việc làm Footer Page of 145 Header Page of 145 chính, việc làm phụ Việc làm phân loại theo nhiều hình thức làm công ăn lương, tự tạo việc làm Ở nước ta, thống kê lao động có việc làm phân thành nhóm: việc làm trả công khu vực công khu vực tư nhân (người làm việc người học tự tạo việc làm cho mình); người làm việc gia đình không trả công; người tham gia sản xuất cho tiêu dùng thân 1.1.3 Khái niệm tạo việc làm Theo Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực Khoa Kinh tế quản lý nguồn nhân lực – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội thì: “Tạo việc làm trình tạo số lượng, chất lượng tư liệu sản xuất, số lượng chất lượng sức lao động điều kiện kinh tế xã hội khác để kết hợp tư liệu sản xuất sức lao động, đem lại thu nhập cho người lao động” Thực chất tạo việc làm cho người lao động tạo trạng thái phù hợp sức lao động tư liệu sản xuất gồm chất lượng số lượng Môi trường cho kết hợp yếu tố quan trọng, bao gồm sách, điều kiện khuyến khích người lao động người sử dụng lao động công việc Thị trường lao động hình thành người lao động với người sử dụng lao động gặp gỡ trao đổi đến trí vấn đề sử dụng sức lao động, vấn đề tạo việc làm phải nhìn nhận người lao động người sử dụng lao động, đồng thời không kể đến vai trò Nhà nước 1.1.4 Ý nghĩa tạo việc làm cho niên Sử dụng tối đa lực lượng lao động vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm lực lượng niên Kết nối họ vào lĩnh vực sản xuất dịch vụ, tạo khả cho họ nhận khoản thu nhập thiết yếu để tái sản xuất sức lao động thân mình, nuôi sống gia Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ TẠO VIỆC LÀM CHO TN 1.2.1 Tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải việc làm Thông qua nguồn vốn vay từ qua Quỹ quốc gia giải việc làm giải vấn đề khó khăn thiếu vốn sản xuất, phương tiện thúc đẩy có hiệu để niên có điều kiện lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu vươn lên để hoà nhập vào thị trường lao động chung Đây vừa chỗ dựa tinh thần, vừa chỗ dựa lúc khó khăn đời sống cho người lao động Tiêu chí: tổng số lao động tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải việc làm; tỷ lệ niên tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải việc làm 1.2.2 Định hướng nghề nghiệp, đào tạo, dạy nghề giới thiệu tham gia học nghề cho niên Hoạt động định hướng nghề nghiệp cho niên phải thông qua giai đoạn: giáo dục hướng nghiệp, chọn nghề để học chọn nghề để làm Đa dạng hóa phương thức dạy nghề phù hợp với khả năng, đặc điểm, nhu cầu niên, lứa tuổi, yêu cầu nghề nghiệp, công việc Tăng cường giới thiệu ngành nghề sở dạy nghề nhu hỗ trợ điều kiện pháp lý, kinh phí để niên có hội tham gia lớp học nghề Cần có liên kết chặt chẽ sở đào tạo với doanh nghiệp để niên có hội có việc làm nhanh, ổn định sau đào tạo nghề Tiêu chí: số niên định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm; tỷ lệ niên tạo việc làm thông qua hoạt động định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm 1.2.3 Khuyến khích niên lập nghiệp, tự tạo việc làm cho thân Tranh thủ nguồn vốn trung ương địa phương giải việc làm để tạo điều kiện cho niên vươn lên lập Footer Page of 145 Header Page of 145 thân, lập nghiệp Đẩy mạnh triển khai sách hỗ trợ việc học nghề tự tạo việc làm cho đối tượng niên đội xuất ngũ, dân tộc thiểu số, niên yếu Thực tốt sách tín dụng học tập cho học sinh, sinh viên… Tiêu chí: số niên khuyến khích lập nghiệp, tự tạo việc làm; tỷ lệ niên có việc làm thông qua hoạt động khuyến khích lập nghiệp, tự tạo việc làm 1.2.4 Thực hiệu quả, đồng sách tạo việc làm cho niên Tạo việc làm cho niên thông qua sách phát triển kinh tế, xã hội sách hỗ trợ cho niên Tiêu chí: tổng số niên hỗ trợ tạo việc làm thông qua thực chế phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động xuất lao động Hỗ trợ kết nối niên với sở sử dụng lao động Tiêu chí: tổng số niên hỗ trợ kết nối với sở sử dụng lao động Hỗ trợ nâng cao chất lượng lao động niên Tiêu chí: tổng số niên hỗ trợ nâng cao chất lượng lao động 1.3 CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.3.1 Thanh niên đặc điểm niên ảnh hướng đến tạo việc làm cho niên Thanh niên hiểu công dân Việt Nam độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến 29 tuổi, chia thành nhóm: nhóm sau tốt nghiệp trung học sở trung học phổ thông điều kiện học lên, tham gia vào thị trường lao động Đó lao động phổ thông, chưa có nghề; nhóm sau tốt nghiệp trường CĐ, ĐH, dạy nghề sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động Đó lao động có chuyên môn kỹ thuật (có nghề); nhóm bị việc làm thất Footer Page of 145 Header Page of 145 nghiệp có nhu cầu việc làm, sẵn sàng tham gia trở lại thị trường lao động b Những đặc điểm niên ảnh hưởng đến tạo việc làm cho niên Điểm mạnh lao đông niên là: lực lượng lao động trẻ, lực, có trình độ, tiếp cận nhanh với công việc, nhiệt huyết đáp ứng nhu cầu sử dụng doanh nghiệp công việc cần nhân lực trẻ khoẻ công việc dùng sức Việc làm cho niên thường đòi hỏi động, sáng tạo niên thường có xu hướng thích khám phá Hạn chế lao động niên là: ý thức kỷ luật lao động, tác phong lao động công nghiệp yếu, kén việc Đối với lao động niên không qua đào tạo việc gia nhập vào thị trường lao động không dễ dàng Đối với lao động niên qua đào tạo chưa đáp ứng thực tiễn công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ có qua trình đào tạo có khoảng cách lớn với thực tiễn Đối với lao động niên chưa có việc làm thường tính động tìm việc làm hạn chế, lệ thuộc nhiều vào trợ giúp từ bên 1.3.2 Các sách Đảng Nhà nước Những chế, sách ban hành Đảng Nhà nước chủ yếu tập trung đáp ứng nhu cầu thiết yếu, niên học tập để rút ngắn khoảng cách với niên nước khác khoa học kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý, hoà nhập nhanh vào kinh tế tri thức 1.3.3 Chính quyền, đoàn thể, tổ chức trị - xã hội Chính quyền, đoàn thể tổ chức xã hội vừa đạo, vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức, định hướng để lao động niên có nhiều hội tìm việc làm phù hợp Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Quận Thanh Khê đơn vị hành có diện tích nhỏ thành phố, thành lập từ tháng 01/1997 Quận nằm phía Tây – Bắc thành phố Đà Nẵng Tính đến thời điểm 31/12/2012 dân số địa bàn quận 184340 người chiếm 19,04% dân số thành phố (967.801 người), mật độ dân số 19,52 người/km2 Với diện tích đất chật hẹp, mật độ dân số cao nên khó có điều kiện mở rộng cải tạo đô thị, ngành công nghiệp khó phát triển đa dạng 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội * Đặc điểm kinh tế Từ năm 2005 đến 2012, cấu kinh tế quận “Thương mạidịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản”, tốc độ phát triển bình quân thời kỳ 12,30%/năm Tuy tốc độ phát triển kinh tế quận tương đối cao, chịu nhiều tác động từ bên nên chưa thực ổn định, số giai đoạn không đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế đề * Đặc điểm văn hóa, xã hội - Dân số, nguồn nhân lực, lao động việc làm Trong giai đoạn 2009 – 2012, lao động độ tuổi tăng từ 97.065 người lên 103.352 người tức tăng 6.278 người Cơ cấu lao động có chuyển hướng phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế quận Tuy dồi nguồn nhân lực trình đào tạo nguồn nhân lực lại chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 * Có việc làm Đối với quận Thanh Khê, số lao động có việc làm nói chung lao động niên có việc làm nói riêng tăng dần theo xu thành phố So với mức bình quân chung thành phố 17,45%, tổng số lao động niên có việc làm địa bàn quận thấp mức chung thành phố * Thất nghiệp Lao động niên độ tuổi từ 15 đến 29 có tỷ lệ thất nghiệp cao so với lao động độ tuổi khác Tổng số lao động niên thất nghiệp năm 2011 1.402 người, chiếm 23,55% lao động niên thất nghiệp thành phố, niên độ tuổi 25 – 29 822 người, cao gấp 1,73 lần so với độ tuổi 30 – 34 (473 người) 2.1.5 Nhận thức TN, xã hội học nghề, việc làm Phần lớn TN, xã hội nhận thức tầm quan trọng việc “có việc làm”, nhiên, phận không nhỏ niên chưa nhận thức tầm quan trọng việc chọn nghề, chọn việc làm Một phận nhận thức sai lệch học nghề 2.1.6 Cơ chế sách quận Thanh Khê Vấn đề việc làm tạo việc làm cho người lao động địa bàn quận quan tâm Mỗi năm, quận có kế hoạch tạo việc làm cho lao động địa bàn quận 2.2 TÌNH HÌNH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.2.1 Quy mô tạo việc làm qua năm Số lao động tạo việc làm tăng qua năm trì tương đối ổn định Tỷ lệ niên tạo việc làm tăng bình quân 5.28%/năm, cao mức tăng bình quân tổng số việc làm tạo (2,05%/năm) Bình quân giai đoạn 2009 – 2012, tạo 7.037 việc làm/năm cho người lao động, cho Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 niên 1.144 việc làm/năm Tuy nhiên, quy mô tạo việc làm chưa đáp ứng nhu cầu “có việc làm” niên 2.2.2 Tình hình tăng trưởng kinh tế tạo mở việc làm Giai đoạn 2009 – 2012, bình quân lao động niên có việc làm 10.143 người/năm, niên độ tuổi từ 25 – 29 tuổi có việc làm chiếm tỷ lệ cao nhất, bình quân 7.886 người/năm, chiếm 77,75% * Tình hình tạo việc làm theo ngành kinh tế: giai đoạn 2019 – 2012, lực lượng lao động niên làm việc chủ yếu ngành thương mại, dịch vụ chiếm bình quân 73,56% (tương đương 7.456 người), ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 23,40% (tương đương 2.375 người) ngành thủy sản 150 người, chiếm 1,49% * Tình hình tạo việc làm từ thành phần kinh tế: năm 2012, số việc làm tạo cho lao động niên khu vực dân doanh 785 việc, tăng 77 việc so với năm 2009, chủ yếu lao động làm công ty tư nhân chiếm khoảng 80%, lại kinh tế cá thể nhỏ lẻ 2.2.3 Tình hình tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải việc làm Trong năm (2009 đến 2012), tổng số 1.174 dự án vay từ nguồn vốn giải việc làm có 143 dự án lao động niên với số tiền vay 2,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 572 lao động niên, chiếm 3,4% tổng số việc làm tạo Việc sử dụng nguồn vốn chưa thực hiệu quả, chưa trọng tư vấn, hướng dẫn cho niên sử dụng vốn mục đích, mang lại hiệu cao dẫn đến tình trạng sử dụng vốn vay không mục đích Các dự án niên mang tính khả thi chưa cao, chủ yếu giải việc làm cho thân, chưa tạo việc làm cho nhiều người khác Cơ hội để niên tiếp cận với Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 nguồn vốn Quỹ quốc gia giải việc thấp 2.2.4 Tình hình tạo việc làm gắn với công tác đào tạo, dạy nghề, hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm cho TN Từ năm 2009 đến 2012, với 65 phiên giao dịch việc làm tổ chức định kỳ ngày đầu tháng có khoảng 352 TN tìm việc làm thông qua tham gia phiên giao dịch việc làm Tỷ lệ TN có trình độ sơ cấp nghề, có nghề dài hạn, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng cao đẳng nghề có xu hướng tăng, trung bình chiếm 25,9,70%/năm Số lượng đơn vị giới thiệu việc làm, dạy nghề ít, quy mô nhỏ số lượng lao động niên chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao, chưa đáp ứng yêu tuyển dụng, phần lớn doanh nghiệp phải đào tạo lại Ngành nghề đào tạo dần tiếp cận với nhu cầu thị trường, số nhóm ngành kỹ thuật dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu thị trường 2.2.5 Tình hình hoạt động định hướng nghề nghiệp khuyến khích niên lập nghiệp Đối với niên học sinh trường THPT: tổ chức tư vấn tuyển sinh từ giúp học sinh có thông tin cần thiết để lựa chọn trường, lựa chọn ngành nghề thi phù hợp với lực, khả sở thích Tuy vậy, hoạt động chưa tổ chức đồng bộ, thường xuyên Đối với sinh viên trường Đại học, cao đẳng, trung cấp: tổ chức buổi tư vấn, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, chọn việc cho sinh viên trường Tuy nhiên, điều kiện khó khăn kinh phí, người tổ chức, nên hoạt động hỗ trợ, tư vấn chưa thường xuyên, nhiều niên chưa tư vấn, chưa nắm lực, sở thích thân nên sau tốt nghiệp không tìm việc phù hợp Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.6 Đánh giá chung tình hình tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê a Những kết đạt Có chế, sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động nói chung niên nói riêng, giải vấn đề xúc quận giảm nghèo, môi trường ô nhiễm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trị Công tác tạo việc làm cho niên lãnh đạo quận, quyền hội đoàn thể quận quan tâm Khai thác sử dụng tương đối hiệu chương trình quốc gia tạo việc làm, quản lý sử dụng tốt nguồn vốn cho vay, hỗ trợ để niên vươn lên lập thân, lập nghiệp tạo việc làm cho người khác Kinh tế quận có tốc độ tăng trưởng cao, phát triển theo xu hướng chung thành phố, với phát triển mạnh khu vực kinh tế dân doanh thu hút nhiều lao động, tác động tích cực đến vấn đề tạo việc làm cho niên địa bàn quận b Những tồn tại, hạn chế + Quy mô tạo việc làm chưa đáp ứng nhu cầu có việc làm niên Hằng năm, với khoảng 2.900 niên thất nghiệp, với gia tăng số lượng niên bước vào độ tuổi lao động tăng năm, số lao động niên học sinh, sinh viên trường, niên hoàn thành nghĩa vụ quận cần việc làm ngày tăng, lực lượng lao động niên tỉnh đổ dồn quận thành phố để tìm việc cộng với tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc niên quận cao, từ tạo áp lực lớn để giải việc làm cho niên Trong đó, năm quận tạo bình quân 1.144 việc làm/năm cho niên chưa đáp ứng đủ yêu cầu “có việc làm” cho niên nên dẫn đến tình trạng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 niên thất nghiệp thiếu việc làm chiếm tỷ lệ cao Trong lao động niên độ tuổi từ 15 đến 29 có tỷ lệ thất nghiệp cao so với lao động độ tuổi khác + Tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải việc làm hoạt động xuất lao động đạt kết chưa cao Thanh niên tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay giải việc làm, chương trình 120 góp phần giải việc làm cho niên địa bàn quận Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn chưa thực hiệu quả, chưa trọng tư vấn, hướng dẫn cho niên sử dụng vốn mục đích Các dự án niên mang tính khả thi chưa cao, chủ yếu giải việc làm cho thân, chưa tạo việc làm cho nhiều người khác Thanh niên chưa có nhiều hội để tiếp cận với nguồn vốn, số dự án niên hỗ trợ từ Quỹ quốc gia giải việc làm xuất phát từ hạn chế niên Số lượng xuất lao động đạt thấp, chất lượng nguồn lao động xuất chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ nghề nghiệp, khả giao tiếp, ý thức kỷ luật lao động khả thích ứng với công việc thấp + Công tác đào tạo nghề cho TN chưa gắn với nhu cầu thị trường, hoạt động giới thiệu việc làm đạt hiệu chưa cao Số lượng niên chưa qua đào tạo, công nhân kỹ thuật không chiếm tỷ lệ cao, trung bình đến 60,36%/năm Số lao động đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, doanh nghiệp phải đào tạo lại sau tuyển dụng Với số lượng đơn vị đào tạo, dạy nghề địa bàn quận ít, với quy mô đơn vị đào tạo địa bàn thành phố nhỏ, ngành nghề đào tạo nên lao động niên nhiều chọn lựa, không đáp ứng đủ nhanh nhu cầu thị trường Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 + Hoạt động định hướng nghề nghiệp, khuyên khích niên lập nghiệp hiệu chưa cao Công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho học sinh, sinh viên triển khai chưa thường xuyên, đồng bộ, số trường chưa thực tốt nên niên chưa tư vấn, chưa nắm lực, sở thích thân nên định hướng nghề nghiệp, nhận thức việc làm cho niên chưa toàn diện Ý thức, kỹ việc tự tạo việc làm cho thân thấp, rào cản lớn để niên gia nhập thị trường lao động, gây khó khăn đến trình tạo việc làm cho thân lao động niên quyền quận Thanh Khê việc thực sách có việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa bàn quận c Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Thông tin thị trường lao động chưa phát triển, yếu, thiếu ít, chưa đến với nhiều niên; hình thức giao dịch việc làm cổ điển, chưa phát triển; hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm cho người lao động hoạt động hiệu chưa cao; chưa có trung tâm giới thiệu việc làm dành cho niên nên người lao động nói chung lao động niên nói riêng chưa kết nối thông tin, với nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp nên tình trạng thất nghiệp cao doanh nghiệp lại không tuyển lao động phù hợp Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn bất hợp lý, tâm lý chọn trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, chưa mặn mà với trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ Trong hệ thống giáo dục – đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, lao động niên vào làm việc doanh nghiệp thường phải đào tạo lại Đây kết đào tạo thiếu quy hoạch đồng bộ, thiếu tầm nhìn cho tương lai Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Tốc độ đô thị hoá diễn nhanh chóng, ngành nghề truyền thống địa bàn quận không nhỏ lẻ Lao động niên phải thay đổi công việc bị giải toả cộng với tình trạng lao động tỉnh tự phát chuyển quận học tập tìm việc mà phần lớn lao động chưa qua đào tạo gây sức ép việc quản lý tạo việc làm cho số niên Cơ chế, sách thị trường lao động mới, chưa hoàn thiện đồng bộ, việc cụ thể hoá sách, chế vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn Luật Thanh niên đời năm 2005, đến chưa cập nhật, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2020 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Một số định hướng a Tạo việc làm cho lao động niên gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê Phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê thực mối quan hệ chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, quận, huyện khác Vừa mở rộng quy mô, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển hài hoà, vừa trọng chất lượng, hiệu b Thông qua đào tạo để nâng cao chất lượng lao động niên, khai thác hiệu tiềm năng, lợi quận tạo nhiều việc làm cho niên Phải nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ làm việc cho lao động niên thông qua chương trình đạo tạo gắn với yêu cầu công việc, xu hướng phát triển tương lai Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 nghề nghiệp việc làm cho TN thông qua nhiều hình thức kèm cặp, truyền nghề, chuyển giao công nghệ Nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật, hoàn thiện tác phong công nghiệp, ý thức, thái độ làm việc chuyên nghiệp cho lao động TN c Thực tốt chương trình quốc gia tạo việc làm cho niên Tiếp tục thực tốt chương trình 120, tổ chức Đoàn làm tốt công tác cho vay vốn để niên lập thân, lập nghiệp Là cầu nối để niên biết thông tin học nghề miễn phí theo định hướng thị trường (tổ chức Reach) dành cho niên hộ nghèo cận nghèo, niên yếu Dành kinh phí để hỗ trợ dạy nghề miễn phí cho niên 3.1.2 Mục tiêu giải việc làm đến năm 2020 a Mục tiêu chung Phấn đấu đến năm 2020 quận Thanh Khê quận trung tâm có kinh tế - xã hội phát triển bền vững, kinh tế Quận phát triển theo hướng: dịch vụ - công nghiệp - ngư nghiệp, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng Chuyển dịch cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế, theo nhu cầu, định hướng thị trường, bảo đảm việc làm ổn định cho lao động niên, bước nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao thu nhập đời sống cho lao động niên b Mục tiêu cụ thể Phấn đấu đến năm 2015 có 55% người lao động qua đào tạo đến cuối năm 2020 có từ 65% đến 70% lao động đào tạo nghề Tạo việc làm hàng năm cho 9.000 đến 11.000 lao động, lao động niên chiếm 70% đến 75%, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 5% Các ngành nghề đào tạo: khí, điện, điện tử, điện lạnh, may công nghiệp Tổ chức tốt hình thức xúc tiến, hỗ trợ giới thiệu việc làm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm nhiều việc làm * Phát triển ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, công nghiệp thu hút nhiều lao động chỗ, công nghiệp phục vụ khai thác kinh tế biển * Phát triển ngành dịch vụ Tập trung phát triển ngành dịch vụ mang lại giá trị hiệu cao thương mại, tài – ngân hàng, vận tải, viễn thông…nhằm tạo thêm nhiều việc làm Phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn đại, văn minh Phát triển lạng lưới hệ thống chợ, cửa hàng bán lẻ, hình thành tuyến đường bán hàng chuyên doanh * Phát triển ngành thuỷ sản Tập trung phát triển công nghiệp chế biến hải sản hướng đến xuất khẩu, phát triển kinh tế biển làm mũi nhọn Quan tâm, hỗ trợ ngư dân vay vốn để đầu tư trang thiết bị đánh bắt hải sản xa bờ, đảm bảo an toàn biển 3.2.2 Xã hội hoá vấn đề tạo việc làm Đa dạng hoá loại hình đào tạo, có sách hỗ trợ liên doanh, liên kết đơn vị đào tạo, sở dạy nghề với doanh nghiệp nhằm đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Khai thác hiệu nguồn viện trợ tổ chức nước để hỗ trợ cho niên Khai thác hiệu nguồn Ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu thực đề án dạy nghề cho TN cho vay giới thiệu việc làm Đơn giản hoá thủ tục hành chính, minh bạch quy định, cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư để doanh nghiệp đầu tư vào phát triển làng nghề Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 3.2.3 Nâng cao nhận thức cho cấp, ngành, xã hội niên nghề nghiệp, việc làm Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, nâng cao nhận thức việc làm cho TN, giúp TN xác định rõ quyền lợi nghĩa vụ lao động – việc làm Đối với niên học sinh, sinh viên Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận với Đoàn Thanh niên quận cần tăng cường phối hợp chặt chẽ nữa, xây dựng chương trình định hướng nghề nghiệp, việc làm với nội dung, hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường định hướng phát triển quận thành phố Tham mưu với thành phố sách hiệu để tạo việc làm, hỗ trợ cho lao động niên lập thân, lập nghiệp 3.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm Xây dựng công cụ thu thập, xử lý cung cấp thông tin thị trường lao động: tiếp tục xây dựng hoàn thiện tiêu thông tin thị trường lao động, phần mềm phục vụ cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm Hoàn thiện cổng thông tin việc làm, hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động chợ việc làm, phần mềm giao dịch mạng phiên giao dịch Đa dạng hóa kênh giao dịch thị trường lao động thông qua phiên chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm, trang web thị trường lao động Xây dựng mối liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm nhằm huy động nguồn lực, hạn chế cạnh tranh thiếu lành mạnh hoạt động dịch vụ việc làm 3.2.5 Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn vay hỗ trợ niên tạo việc làm Tranh thủ nguồn vốn vay nước Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 niên vay phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn lực cho công tác đào tạo Huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi nhân dân thông qua mô hình “tổ tiết kiệm tín dụng”, “tín dụng tiết kiệm”, “tổ tương hỗ”, “tổ góp vốn quay vòng”… Tăng cường công tác quản lý, giám sát, hướng dẫn sử dụng đồng vốn đối tượng, mục đích, có hiệu Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức lồng ghép chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ, định hướng thị trường với việc sử dụng vốn tín dụng, giúp người vay sử dụng vốn mục địch, hạn chế rủi ro Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng vốn vay chương trình 120, song song mở lớp tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn để niên có kiến thức lập dự án vay vốn khả thi sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mục đích 3.2.6 Đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng lực lượng lao động niên địa bàn Chuyển đổi phương thức từ đào tạo theo lực sở dạy nghề, sang đào tạo theo nhu cầu người học thị trường lao động theo phương châm “Đào tạo xã hội cần nhà trường có”; đổi nội dung phương pháp giảng dạy, coi trọng thực hành, gắn với thực tiễn sống Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề, tăng cường thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án đào tạo nghề, khuyến khích hình thức kinh doanh, liên kết trường đào tạo, sở dạy nghề với với doanh nghiệp Làm tốt công tác dự báo, cung cấp thông tin thị trường lao động, xu hướng việc làm, nhu cầu người sử dụng lao động… Thúc đẩy liên kết nhà trường doanh nghiệp việc đào tạo, sử dụng lao động giải pháp trọng thực Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Việc đào tạo phải gắn với hỗ trợ giải việc làm sau học nghề Kêu gọi sở tư nhân, doanh nghiệp liên quan đến nghề đào tạo tham gia vào trình đào tạo – giải việc làm Dạy nghề, tạo việc làm theo mô hình “3 1”: sở dạy nghề vừa nơi dạy nghề, vừa nơi thực hành nghề, vừa nơi giới thiệu việc làm cho niên sau học nghề 3.2.7 Tăng cường hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho niên * Tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học, dạy nghề Việc trọng dụng nhân tài niên địa bàn quận cần tập trung giải ba vấn đề là: tạo điều kiện cho họ phát huy hết tài năng, cống hiến nghiệp phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh; mức thu nhập, chế độ đãi ngộ, chế độ thưởng họ phải tương xứng với công sức mà họ bỏ ra, phải trả giá trị lao động dựa vào kết lao động hiệu kinh tế - xã hội; đảm bảo cho họ hội thăng tiến nghề nghiệp Có sách tuyển dụng đặc biệt lao động niên tài (chế độ hợp đồng, thời gian thử việc, vấn đề khác có liên quan tới thủ tục hành chính, hộ ) vào số lĩnh vực quản lý nhà nước Đối với niên sinh viên: tổ chức hoạt động thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, qua cổ vũ, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên tự đánh giá mạnh, ưu khuyết điểm thân * Các giải pháp sách tạo việc làm cho niên, học sinh cuối cấp THCS THPT - Đối với nhóm gia nhập vào thị trường lao động: có sách hỗ trợ đào tạo, phổ cập nghề (đào tạo, dạy nghề ngắn hạn, linh hoạt thời gian, hình thức tổ chức, nội dung đào tạo sát yêu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 cầu thị trường); có sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, làng nghề truyền thống, để thu hút lao động niên chỗ; phát triển mô hình doanh nghiệp, công nghiệp theo hướng tập trung phát triển ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động: gia công, dệt may, lắp rắp điện tử, chế biến thuỷ sản (những ngành nghề không đòi hỏi cao trình độ tay nghề); phát triển hình thức liên kết trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm công với quyền, hội đoàn thể liên thông (vay vốn, đào tạo nghề ); ưu tiên đưa niên xuất lao động theo hướng mở rộng thị trường - Đối với học sinh lớp học sinh THPT: tăng cường tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp để học sinh có nhận thức toàn diện nghề nghiệp để sau tốt nghiệp THPT, THCS em học nghề phù hợp tham gia vào thị trường lao động không thiết phải thi vào đại học khả không phù hợp - Đối với đối tượng niên khác: chủ động gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ cho niên hiểu rõ sách, chế độ, tiêu chuẩn lao động việc làm, pháp luật lao động 3.2.8 Tăng cường tạo việc làm cho niên thông qua xuất lao động Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương sách hoạt động xuất lao động, giúp niên nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin thị trường lao động nước, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật phòng tránh thiệt hại cho người lao động niên Ưu tiên cho niên chưa có việc làm thất nghiệp, đội xuất ngũ xuất lao động Tổ chức tốt việc đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề, chuẩn bị nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Tăng cường công tác quản lý nhà nước việc quản lý xuất lao động, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp người xuất lao động Có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tiêu cực hoạt động xuất lao đông Xây dựng chế cho vay tín dụng từ nguồn quốc gia giải việc làm; có sách ưu đãi người lao động cho vay với lãi xuất thấp, hỗ trợ rủi ro, thông báo rộng rãi, đồng thời phổ biến rõ thủ tục cho người lao động 3.2.9 Tăng khả tự tạo việc làm cho niên Tổ chức Đoàn niên quận phối hợp với Phòng LĐTB&XH quận Ngân hàng Chính sách xã hội quận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khởi doanh nghiệp cho niên Tiếp tục trì nhân rộng mô hình niên lập nghiệp như: CLB giúp làm kinh tế, trang trại trẻ Phối hợp đẩy nhanh công tác giải ngân, hỗ trợ cho niên có nhu cầu vay nguồn vốn sách Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Nâng cao lực hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh Thông qua tài liệu truyền thông đoàn cấp sử dụng trang mạng xã hội để giới thiệu, tuyên truyền tài liệu khởi nghiệp đến niên 3.2.10 Tăng cường vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên nhà trường THCS THPT: tuyên truyền làm thay đổi định hướng giá trị nghề nghiệp niên từ ngồi ghế nhà trường để tích cực tham gia vào phân luồng học sinh bậc phổ thông vào thị trường lao động học nghề Tư vấn cho niên để họ lựa chọn nghề với nguyện vọng, sở thích, khả điều kiện hoàn cảnh mình, yêu cầu xã hội Đối với niên sinh viên (đại học, cao đẳng, học nghề…): Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 cần tập trung vào tuyên truyền, thông tin để sau tốt nghiệp trường niên sẵn sàng lao động sản xuất, nông thôn, đến vùng khó khăn… khắc phục xu hướng đổ xô vào khu vực nội thành tìm việc làm, làm trái ngành nghề đào tạo, gây lãng phí lớn cho xã hội Đối với niên việc làm thất nghiệp: tăng cường thông tin, tư vấn học nghề, ngắn hạn giới thiệu, mở rộng hình thức giao dịch lao động để niên nhanh chóng tham gia vào thị trường lao động, có việc làm thu nhập đảm bảo sống KẾT LUẬN Trong năm qua, quận Thanh Khê có nhiều chủ trương, sách để giải việc làm cho niên, số việc làm tạo tăng qua năm, tạo điều kiện thuận lợi để lao động niên tạo việc làm thông qua chương trình xúc tiến việc làm, dạy nghề, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp khuyến khích niên lập thân, lập nghiệp Khai thác sử dụng hiệu chương trình quốc gia tạo việc làm Để tạo việc làm cho niên hiệu thời gian đến,quận cần quan tâm: phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao nhận thức cho cấp, ngành, xã hội niên nghề nghiệp, việc làm; nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm; khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn vay hỗ trợ niên tạo việc làm; đẩy mạnh công tác giáo dục- đào tạo, nâng cao chất lượng lực lượng lao động niên địa bàn; tăng cường hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho niên; tăng cường hiệu xuất lao động; Tăng khả tự tạo việc làm cho niên tăng cường vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên Footer Page 26 of 145 ... việc làm tạo việc làm cho người lao động địa bàn quận quan tâm Mỗi năm, quận có kế hoạch tạo việc làm cho lao động địa bàn quận 2.2 TÌNH HÌNH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH. .. thống sở lý luận việc làm tạo việc làm Đánh giá tình hình tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê, mặt làm vấn đề tồn Đề xuất giải pháp tạo việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê đến năm... tích làm rõ vấn đề việc làm, tạo việc làm cho niên - Đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2009 - 2012 - Đề xuất giải pháp nhằm tạo việc làm hiệu cho niên địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng, Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng, Tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay