Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

26 85 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN PHƯỚC BÌNH TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: TS Đoàn Hồng Lê Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực quan trọng nhất, định đến thành bại doanh nghiệp nguồn nhân lực Khi sử dụng nguồn nhân lực, cần phải phát huy lực tốt nhất, nhằm phục vụ cho mục tiêu tổ chức Trải qua năm hoạt động, công ty cổ phần thép Dana - Ý thực nhiều biện pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động đem lại thành đáng ghi nhận Tuy nhiên, làm để sử dụng phát huy tác dụng nguồn nhân lực có vấn đề Thực tế rằng, nhiều biện pháp đưa trước bộc lộ bất cập định Vì lẽ đó, nghiên cứu để hoàn thiện việc tạo động lực thúc đẩy người lao động cần thiết mang tính cấp bách Đó lý tác giả chọn đề tài “Tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty cổ phần thép Dana – Ý (công ty DNY) ” làm định hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động - Phân tích thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY thời gian qua - Đề xuất giải pháp để tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động thực ti n liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY Footer Page of 145 Header Page of 145 b Phạm vi nghiên cứu - Về mặt nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan đến tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY - Về mặt không gian: Các nội dung nghiên cứu công ty DNY - Về mặt thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm đến Phƣơng pháp nghiên cứu uận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp điều tra bảng câu hỏi, khảo sát, chuyên gia - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, - Các phương pháp khác… Bố cục luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bố trí thành chương: Chương - Một số vấn đề lý luận tạo động lực thúc đẩy người lao động doanh nghiệp Chương - Thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY Chương - Một số giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Nhân lực sức lực người, bao gồm sức mạnh bắp, trí não thần kinh người sử dụng để phục vụ đời sống cho thân tổ chức b Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động), gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức định c Nhu cầu người lao động Nhu cầu đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần cần đáp ứng thỏa mãn d Động Động có tác dụng chi phối, thúc đẩy người ta suy nghĩ hành động gắn liền với việc thoả mãn nhu cầu người e Động lực thúc đẩy Động lực thúc đẩy người lao động thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc cống hiến f Tạo động lực thúc đẩy Tạo động lực hiểu tổng thể sách, biện pháp, công cụ, nghệ thuật quản lý tác động lên người lao động nhằm thúc Footer Page of 145 Header Page of 145 đẩy họ phấn khởi, hăng say, tự nguyện làm việc để thực mục tiêu tổ chức người lao động cách có hiệu 1.1.2 Các học thuyết liên quan - Thuyết phân cấp nhu cầu Abraham Maslow - Thuyết ERG (Existence, Relatedness, Growth) - Thuyết hai nhân tố Herzberg - Thuyết thúc đẩy theo nhu cầu - Thuyết công Stacy Adam - Mô hình kỳ vọng Porter – Lawler - Thuyết kỳ vọng (Victor Vroom) 1.1.3 Ý nghĩa việc tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp a Tạo điều kiện cho đơn vị phát triển lâu dài bền vững b Tạo gắn bó người lao động tổ chức, nguồn nhân lực ổn định lâu dài phát triển c Đem lại lợi ích cho thân người lao động 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp sản xuất thép - Nhân lực quản lý giỏi thiếu dẫn đến tình cạnh tranh cao - ao động phải thường xuyên phải nắm bắt sử dụng công nghệ đại sản xuất - ao động phải đào tạo liên tục, đặc biệt kỹ ứng dụng máy móc, công nghệ đại sản xuất 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Công tác tiền lƣơng Tiền lương số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng với số lượng chất lượng lao động mà họ Footer Page of 145 Header Page of 145 cống hiến chịu tác động quy luật cung cầu sức lao động thị trường Tiền lƣơng đƣợc xem yếu tố tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động mà: a Chính sách tiền lương hợp lý - Chính sách tiền lương biện pháp, giải pháp, cách thức trả lương mà tổ chức tiến hành nhằm thúc đẩy người lao động thực mục tiêu doanh nghiệp - Để tạo động lực sách tiền lương phải đảm bảo thu hút, trì người lao động có trình độ chuyên môn cao, phù hợp yêu cầu công việc, suất lao động cao, kiểm soát chi phí, tuân thủ luật pháp - Việc xây dựng sách tiền lương cần dựa triết lý, quan điểm nhà quản trị cao cấp, quy mô doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh để ấn định: mức lương cao, thấp; mức lương cho loại công việc khác nhau; mức lương cho loại lao động khác thực công việc - Chính sách tiền lương xây dựng phải hướng đến việc thực mục tiêu doanh nghiệp b Mức chi trả tiền lương hình thành có sở khoa học - Mức chi trả tiền lương hình thành có sở khoa học yếu tố cấu thành tiền lương cân nhắc, so sánh kỹ lưỡng công việc, dựa sở phân tích công việc Mức chi trả tiền lương cần xác định tương xứng với số lượng, chất lượng lao động mà người lao động bỏ để hoàn thành công việc - Đây hình thành sách trả lương công cho loại lao động tạo động lực làm việc cho người lao động - Để xác định mức lương hợp lý cần ý: Phân tích, định giá, xếp hạng công việc để tính tổng số điểm, xây dựng quỹ tiền Footer Page of 145 Header Page of 145 lương Mức chi trả tiền lương tính quỹ lương/tổng số điểm Đây để hình thành sách trả lương công cho loại lao động khác c Cơ cấu tiền lương - Cơ cấu tiền lương thành phần, tỷ lệ, mối quan hệ phận tiền lương tổng số - Để tạo động lực thúc đẩy người lao động cấu tiền lương phải coi yếu tố, công cụ yếu tố tiền lương có tác dụng định - Xem xét cấu tiền lương xem xét mối quan hệ tiền lương bản, phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi Mỗi yếu tố cấu thành có ý nghĩa định cần có tỷ lệ tương xứng d Hình thức trả lương - Hình thức trả lương cách thức hay xác định để người sử dụng lao động trả lương cho người lao động Có hình thức trả lương: theo thời gian, theo sản phẩm, theo sản phẩm lũy tiến, lương khoán - Hình thức trả lương xây dựng hợp lý góp phần tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc - Phải lựa chọn hình thức trả lương hình thức thích hợp cho công việc định, dựa định, có yêu cầu, điều kiện áp dụng riêng 1.2.2 Các hoạt động tinh thần - Hoạt động tinh thần tất thuộc trạng thái tâm lý người, định lượng - Tạo động lực thúc đẩy người lao động yếu tố tinh thần dùng biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu mặt tinh thần để tạo tính tích cực làm việc người lao động Footer Page of 145 Header Page of 145 - Để hoạt động tinh thần trở thành động lực phải: Đảm bảo công lao động; Tạo bầu không khí vui tươi, cởi mở cho thành viên doanh nghiệp; Các nhu cầu văn hóa, vui chơi, giải trí người lao động ý; Tổ chức tốt phong trào thi đua 1.2.3 Đánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên theo mục tiêu đặt giai đoạn Đánh giá thành tích bao gồm việc xác định: mục tiêu đánh giá; tiêu chí đánh giá; phương pháp đánh giá; đối tượng thực đánh giá; thời gian kinh phí đánh giá - Đánh giá thành tích có ý nghĩa quan trọng người sử dụng lao động người lao động việc thực mục tiêu tổ chức khuyến khích người lao động tích cực làm việc - Đánh giá thành tích coi yếu tố tạo động lực thúc đẩy cho người lao động mà: Các tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, cụ thể, định lượng được, đạt được, hợp lý hạn định thời gian; Căn đánh giá có sở khoa học; Phương pháp đánh giá hợp lý; Kết đánh giá thành tích phải công 1.2.4 Công tác đào tạo - Đào tạo trình cung cấp kiến thức, kỹ cụ thể cho người lao động, giúp họ có lực cần thiết để thực có hiệu mục tiêu tổ chức - Đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa lớn việc quản lý sử dụng lao động, động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, chìa khóa mang lại lợi ích cho tổ chức người lao động - Đào tạo trở thành yếu tố thúc đẩy khi: Nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu người lao động; Nội dung đào tạo phải phù hợp với lực, khiếu người lao động, đồng thời, giúp người lao động bổ khuyết khiếm khuyết Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2.5 Xây dựng văn hóa công ty - Văn hóa công ty toàn giá trị văn hóa xây dựng suốt trình tồn phát triển công ty Văn hóa trở thành giá trị, quan niệm, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động công ty, chi phối tình cảm, suy nghĩ hành vi thành viên coi truyền thống riêng công ty Văn hóa công ty cấu thành ba phần: bề mặt, ứng xử tư - Văn hóa công ty cung cấp gắn kết nội tổ chức hỗ trợ cho việc thực thi chiến lược chọn - Muốn thành viên tổ chức hết lòng mục tiêu chung tức có động lực làm việc công ty cần xây dựng văn hóa mang sắc riêng 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trƣờng - uật pháp: Quy định pháp luật việc nâng cao mức sống cho người lao động - Chiến lược quản trị nguồn nhân lực đối thủ cạnh tranh - Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc tổ chức - Chiến lược phát triển văn hóa công ty - Quy mô, hiệu kinh doanh, trình độ quản trị - Chính sách khả tài doanh nghiệp 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc ngƣời lao động - Mục tiêu cá nhân - Sự khác biệt nhu cầu vật chất, tinh thần cá nhân - Các yếu tố thuộc khả kinh nghiệm KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 b Nguồn lực tài Nguồn vốn chủ sở hữu Công ty năm 2013 tăng 21,649 tỷ (6,2%) so với năm 2012 chủ yếu nhờ việc đẩy mạnh công tác huy động vốn thặng dư vốn, đến thời điểm kết thúc năm tài 2013 vốn chủ sở hữu Công ty 371 tỷ đồng Vì việc đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, trang bị sở vật chất mục tiêu phát triển nguồn nhân lực thuận lợi c Nguồn lực sở vật chất Công ty DNY có sở vật chất tốt Trụ sở chính, phân xưởng sản xuất khang trang trang bị thiết bị đại 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty DNY Trải qua năm hoạt động, công ty DNY trì tăng trưởng ổn định bền vững ợi nhuận công ty đạt khả quan Đây sở giúp công ty có nguồn lực tài để thực tạo động lực thúc đẩy cho người lao động 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DNY THỜI GIAN QUA Để phân tích thực trạng, tác giả thực khảo sát động làm việc, sở đó, khảo sát động lực thúc đẩy người lao động - Khảo sát động làm việc Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo nhóm chức danh Quy mô mẫu gồm 174 người, đánh giá theo thang điểm ikert Phỏng vấn trực tiếp phiếu điều tra Có yếu tố quan tâm: tiền lương, hoạt động tinh thần, đánh giá thành tích, hội đào tạo nâng cao trình độ, văn hóa công ty, hội thăng tiến, điều kiện làm việc, quan hệ lãnh đạo nhân viên Kết khảo sát xếp theo thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp theo tỷ lệ lựa chọn mong đợi mong đợi vừa phải yếu tố chọn để khảo sát động lực thúc đẩy công ty tiền Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 lương (90%), hoạt động tinh thần (90%), hệ thống đánh giá thành tích nhân viên (77%), hội đào tạo nâng cao trình độ (71%), văn hóa công ty (35%) - Khảo sát thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty Phương pháp chọn mẫu điều tra tổng thể (trừ Hội đồng quản trị công ty) Quy mô mẫu 174 người Phỏng vấn trực tiếp phiếu điều tra Kết nghiên cứu trình bày nội dung sở để đề xuất giải pháp phần 2.2.1 Thực trạng công tác tiền lƣơng Nhìn chung, công tác tiền lương công ty chƣa thực yếu tố tạo động lực thúc đẩy qua xem xét yếu tố sau: a Chính sách tiền lương Có thể nói thời gian qua, công ty có sách trả lương chưa thực phù hợp, điều thể hiện: - Tốc độ tăng lương bình quân chưa phù hợp với tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2013 - Do chưa thực phân tích công việc, phận kinh doanh chưa phát huy vai trò bán hàng b Xác định mức chi trả tiền lương Mặc dù đạt số kết quả, mức chi trả tiền lương công ty hạn chế định: - Hệ thống ngạch, bậc lương chưa xây dựng sở phân tích công việc nên thiếu sở khoa học - Quỹ tiền lương mức chi trả tiền lương kế hoạch không xây dựng cho kỳ kinh doanh - Người đề bạt cũ không khác biệt lớn thâm niên chuyển đổi ngạch, bậc lương Để làm sở cho việc tính mức chi trả tiền lương kế hoạch đề xuất phần Mức chi trả tiền lương thực tính bảng 2.1 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Bảng 2.1: Mức chi trả tiền lương thực giai đoạn 2011 - 2013 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 59 15 19 ợi nhuận (tỷ đồng) (1) C thu chi chưa có lương (tỷ đồng) (2) 121 80 129 27,9 41,7 54 Tổng quỹ lương (tỷ đồng) (3) 209 521 418 Mức chi trả tiền lương (nghìn đồng) (4) = (3) x 1.000/(2) (Nguồn: Phòng kế toán, Công ty DNY) Mức chi trả tiền lương thực năm 2013 tăng so với năm 2011 lợi nhuận giảm c Cơ cấu tiền lƣơng Cơ cấu tiền lương năm 2011, 2012, 2013 tăng hợp lý (Xem bảng 2.2) Bảng 2.2: Cơ cấu tiền lương qua năm 2011-2013 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 ST TT ST TT ST TT (Tr đ) (%) (Tr đ) (%) (Tr đ) (%) Chi lương 22.600 80,9 33.658 80,9 43.588 80,7 Chi phúc lợi 3.019 10,8 4.556 10,8 5.902 10,9 Chi tiền thưởng 2.329 8,3 3.474 8,3 4.499 8,3 Tổng quỹ lương 27.948 100 41.688 100 53.989 100 (Nguồn: Phòng hành chánh, nhân Công ty DNY) Có thể nói, tất người lao động tạo động lực cấu tiền lương chưa hợp lý Cụ thể: - Tỷ trọng thưởng tổng quỹ lương thấp (8,3%) (Bảng 2.2) Đó việc cắt giảm khoản thưởng năm Các khoản thưởng tập trung vào cuối năm thiếu tính động viên kịp thời - Xác định đối tượng thưởng thi đua chưa công - Các hình thức thưởng áp dụng chưa phong phú Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Các khoản phụ cấp chưa đầy đủ d Hình thức trả lương Công ty DNY áp dụng hình thức trả lương phù hợp với đối tượng áp dụng, có tác dụng tạo động lực thúc đẩy người lao động Đó hình thức trả lương theo thời gian có thưởng trả lương theo sản phẩm Tóm lại, công ty cần cải tiến công tác tiền lương sách, cách xác định mức chi trả tiền lương, cấu tiền lương 2.2.2 Thực trạng hoạt động tinh thần Công ty xem hoạt động tinh thần công cụ để tạo động lực thúc đẩy người lao động (Xem bảng 2.3) Bảng 2.3: Kết khảo sát hoạt động tinh thần Trung bình Tốt Rất tốt 30 125 19 ãnh đạo quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng nhân viên 90 84 Được động viên, kích thích để sáng tạo công việc 78 96 Nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt 44 130 Nội dung Được tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, văn nghệ, thể thao Rất yếu Yếu (Nguồn: điều tra tác giả) Kết khảo sát cho thấy đa số người lao động tạo động lực hoạt động tinh thần Nguyên nhân lãnh đạo luôn: - Tôn trọng ý kiến đóng góp quan tâm đến người lao động - Coi trọng công tác tuyên dương, khen thưởng Tuy nhiên, để tạo động lực thúc đẩy, cần ý: Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Phong phú hóa hoạt động tinh thần cho nhân viên - Đời sống tinh thần người lao động cần quan tâm trình cạnh tranh hội nhập 2.2.3 Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên - Công ty tìm cách tạo động lực đánh giá thành tích, nhiên, người lao động chƣa phấn khởi vì: (bảng 2.4) - Mục tiêu: sử dụng để chi trả lương, thưởng - Tiêu chí đánh giá: không dựa phân tích công việc Các định thay đổi tiêu chí đánh giá thường đưa sát thời điểm đánh giá Hệ thống tiêu chí đánh giá cấp cá nhân định tính - Phương pháp: Thiếu ghi chép kiện quan trọng - Việc giao kế hoạch mang tính chủ quan - Nhân viên không phổ biến rộng rãi kết đánh giá - Thời gian đánh giá thực vào cuối quý Bảng 2.4: Kết nhận xét nhân viên đánh giá thành tích Rất yếu Yếu Trung bình Tốt Rất tốt Được đánh giá đúng, kịp thời công thành tích đạt 90 30 33 19 Được biết nhận xét cấp kết công việc 18 88 27 26 15 72 61 35 Nội dung Việc đánh giá giúp nâng cao chất lượng thực công việc (Nguồn: điều tra tác giả) Đa số người lao động chưa đánh giá thành tích cần biết kết đánh giá để nâng cao chất lượng công việc 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo Nhìn chung, công tác đào tạo công ty chƣa thực yếu tố tạo động lực thúc đẩy qua xem xét yếu tố sau: Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Mục tiêu đào tạo xác định theo chủ quan lãnh đạo - Còn hạn chế việc xác định nhu cầu đào tạo, đối tượng đào tạo, không hỗ trợ cho lao động tự đào tạo - Giảng viên nội chiếm đa số Những đối tượng kinh doanh tham gia khóa học thuê giảng viên bên - Công ty chưa có quan tâm định việc bổ nhiệm, đề bạt người lao động sau trình đào tạo Nội dung minh chứng hình 2.1 Hình 2.1: Nhận xét người lao động công tác đào tạo (Nguồn: điều tra tác giả) Kết hình 2.1 cho thấy công ty cần quan tâm sách đào tạo, nội dung hình thức đào tạo cho hợp lý 2.2.5 Thực trạng việc xây dựng văn hóa công ty Công ty DNY xem việc xây dựng văn hóa công ty công cụ tạo động lực thúc đẩy Tuy nhiên, điểm chƣa tạo động lực thúc đẩy người lao động là: (Minh họa bảng 2.5) - Chưa có sắc rõ ràng, quy tắc đạo đức ứng xử chưa chuẩn hóa - Các cán chủ chốt chuyển từ nhiều đơn vị khác, d làm phát sinh va chạm luồng văn hóa khác Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Bảng 2.5: Đánh giá người lao động xây dựng văn hóa công ty Nội dung Rất yếu Yếu Trung bình Tốt Rất tốt Chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh 43 86 45 39 85 50 47 51 30 84 67 53 54 65 49 60 công ty xây dựng rõ ràng, có sức thu hút Biểu tượng d nhận biết Công tác xây dựng thương hiệu tốt 76 Tôn trọng trí tuệ tập thể Chuẩn hóa quy tắc đạo đức 60 ứng xử Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ giá trị văn hóa (Nguồn: điều tra tác giả) Đa số người lao động cho cần quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu (51 phiếu), chuẩn hóa quy tắc đạo đức ứng xử (54 phiếu) tuyên truyền, chia sẻ giá trị văn hóa (60 phiếu) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DNY 2.3.1 Đánh giá chung a Thành công - Mức chi trả lương cạnh tranh, hình thức tiền lương hợp lý - Môi trường thân thiện, đời sống tinh thần lành mạnh - Đánh giá thành tích xây dựng mang tính định lượng - Công tác đào tạo với đội ngũ giảng viên nội đào tạo - Nền văn hóa công ty xây dựng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 b Hạn chế - Hệ thống ngạch, bậc lương xây dựng thiếu sở khoa học Chưa xây dựng quỹ lương, mức chi trả tiền lương kế hoạch Khen thưởng chưa công bằng, hình thức thưởng chưa phong phú - Đời sống tinh thần cần quan tâm điều kiện cạnh tranh - Hệ thống tiêu chí phương pháp đánh giá thành tích cấp cá nhân định tính - Còn số hạn chế công tác lựa chọn đối tượng đào tạo, ưu tiên đào tạo hình thức đào tạo chưa phong phú - Văn hóa công ty chưa chuẩn hóa Chưa có quy tắc ứng xử 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế Sau phân tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy công ty DNY, ta thấy có mặt làm mặt chưa làm Nguyên nhân hạn chế do: - Lãnh đạo công ty chưa thực đánh giá tiềm nguồn nhân lực - Công ty chưa có đội ngũ cán chuyên trách theo dõi công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động - Công ty chưa thực phân tích đối thủ cạnh tranh lĩnh vực tạo động lực thúc đẩy người lao động - Công ty thời gian đầu thành lập chưa thật có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DNY 3.1 CÁC C N CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự thay đổi yếu tố môi trƣờng bên - Môi trường kinh tế Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế nước khó khăn Nhu cầu tái cấu kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động rà soát lại định hướng chiến lược, cắt giảm chi phí cho nhân viên Tình trạng cắt giảm nhân doanh nghiệp có ảnh hưởng không tốt đến suất lao động Xu hướng nâng cao chất lượng sống tác động đến sách động viên, kích thích người lao động - Môi trường luật pháp Quy định mức lương tối thiểu chung, vùng cho doanh nghiệp xây dựng sách tiền lương cho phù hợp - Đối thủ cạnh tranh Hiện doanh nghiệp cần nhân có tay nghề chất xám cao, có kinh nghiệm quản lý, quản trị rủi ro, có mối quan hệ để phát triển khách hàng… 3.1.2 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển công ty DNY Với định hướng trở thành doanh nghiệp sản xuất cung ứng thép xây dựng số khu vực Miền Trung Công ty DNY lấy yếu tố người làm trọng tâm; xây dựng văn hóa công ty mang đậm chất Miền Trung; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết; phát triển kinh doanh bền vững, chắn, ổn định; phát huy tinh Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 thần làm việc, cống hiến hết mình; đoàn kết, sáng tạo, gia tăng giá trị, chia sẻ thành công trở thành niềm tin công trình 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp a Các giải pháp tạo động lực phải phục vụ cho mục tiêu, chiến lược phát triển công ty thời gian tới b Các giải pháp tạo động lực phải đảm bảo tính khoa học hiệu c Các giải pháp tạo động lực phải có tính khả thi 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lƣơng a Hoàn thiện sách tiền lương - Hiện tại, công ty nên ưu tiên đối tượng quản lý phòng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh chăm sóc khách hàng - Công ty nên trì mức lương bình quân tại, tạo niềm tin cho người lao động sách tiền lương minh bạch, công b Hoàn thiện việc xác định mức chi trả tiền lương Phân tích công việc Định giá công việc: Phân nhóm quản lý phòng thành nhóm Phân chia trình thực công việc thành yếu tố (bảng 3.1) Bảng 3.1: Các nhân tố sử dụng để định giá công việc TT Các nhân tố sử dụng để định giá Điểm tối đa Hệ số công việc Kiến thức kỹ (Nhân tố 1) 100 0,25 Các nỗ lực trí óc (Nhân tố 2) 100 0,30 Nỗ lực thể lực (Nhân tố 3) 100 0,25 Điều kiện làm việc (Nhân tố 4) 100 0,10 Trách nhiệm (Nhân tố 5) 100 0,10 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Từ định giá lao động công việc (bảng 3.2) Bảng 3.2: Định giá công việc cho chức danh Chức Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Tổng danh điểm HS ưu 0,25 0,3 0,25 0,1 0,1 tiên Tổng 100 100 60 92 100 89,20 Giám đốc Phó TGD 65 65 40 45 75 57,75 TP Kinh 46 45 31 33 60 42,05 doanh TP Vật tư 44 45 31 32 58 41,25 … Chuyển điểm đánh giá sang hệ thống thang bậc công việc, xác định hệ số lương (Tỷ số bậc lương cao thấp 10) (bảng 3.3) A Bảng 3.3: Bảng bậc hệ số lương Chức danh Điểm Bậc Hệ số lương (4) (2) (3) (5)=(3)/10 Ngạch điều hành A1 Tổng Giám đốc 89,20 17 A2 Phó tổng giám đốc 57,75 16 B Ngạch quản lý B1 Quản lý Trưởng phòng B1.1 Quản lý nhóm phòng 42,05 15 4,2 Mã số (1) Trên sở hệ thống thang bậc lương hoàn thiện, ta tính toán số lao động hưởng lương bậc Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Quỹ lương kế hoạch: Được xác định theo kết hoạt động kinh doanh năm trước kế hoạch năm Mức chi trả tiền lương số tiền lương chi 1.000 đồng chênh lệch thu nhập chi phí chưa có lương Quỹ lương xác định mức chi trả tiền lương quỹ thu nhập Trên sở mức chi trả tiền lương thực tính toán Định kỳ nâng bậc lương: Nên chuyển thành 12 tháng giữ bậc lương ngạch lương với ngạch chuyên viên Quy đổi thâm niên cho đối tượng đề bạt: Không tính thâm niên để nâng bậc lương kể từ lúc đề bạt c Hoàn thiện cấu tiền lương - Hoàn thiện cấu tiền lương Cơ cấu đề nghị sở mức thực công ty thăm dò ý kiến người lao động công ty: chi lương bản: 6065%, chi phụ cấp: 15%, chi phúc lợi: 8%, chi tiền thưởng 13-18% - Thực tốt công tác thi đua, khen thưởng công ty Sử dụng phiếu xác nhận trưởng đơn vị để kết thi đua ghi nhận xác Phối hợp cách thưởng tập trung vào cuối năm với việc xét thưởng quý, thưởng kịp thời cho cá nhân/đơn vị đạt thành tích Công khai kết bình xét để tạo động lực phấn đấu cho nhân viên Tăng mức thưởng cho nội dung Thưởng sáng kiến mức thưởng từ 3-5 triệu đồng; Thưởng vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh: mức thưởng theo lợi nhuận tăng thêm 0,2%-0,4% tính lợi nhuận tăng thêm Thưởng quý với mức tối đa triệu - Bổ sung số khoản phụ cấp Phụ cấp thu hút, phụ cấp phó phòng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.2 Phong phú hóa hoạt động tinh thần Tạo động lực thúc đẩy người lao động cách phong phú hóa hoạt động tinh thần có nghĩa là: - Đảm bảo niềm tin cho người lao động trình tái cấu trúc Nhà quản trị cần thường xuyên động viên tinh thần nhân viên - Khuyến khích người lao động thực vai trò làm chủ - Phát huy truyền thống, uy tín công ty, chuẩn hóa văn hóa công ty góp phần tạo sắc văn hóa riêng, gắn kết chặt chẽ người lao động lại với hết lòng mục tiêu chung 3.2.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích Để tạo động lực thúc đẩy, công ty cần quan tâm: - Bổ sung đầy đủ mục tiêu công tác đánh giá thành tích - Sử dụng thêm phương pháp ghi chép kiện quan trọng - Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến chuyển nhanh việc thay đổi tiêu chí đánh giá thành tích cần công bố đầu tháng cuối quý - Đối tượng đánh giá gồm ban tổng giám đốc, cán quản lý đơn vị, cá nhân người đánh giá - Cuối tháng cấp quản lý trực tiếp cần thực đánh giá thay hàng quý - Thông báo công khai kết đánh giá - Hoàn thiện cách giao kế hoạch sản xuất kinh doanh + Đảm bảo độ tương xứng khả thi đơn vị + Số liệu lấy bình quân theo tháng quý đánh giá 3.2.4 Hoàn thiện công tác đào tạo Hiện nhu cầu tái cấu trúc có ảnh hưởng lớn đến hoạt động đào tạo, giải pháp cần thực để tạo động lực: - Mở rộng đối tượng đào tạo giảng viên bên đến cấp chuyên viên Ưu tiên đào tạo đối tượng kinh doanh chuyên viên kinh doanh, chuyên viên chăm sóc khách hàng Cử Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 người đào tạo sở phân tích công việc đánh giá thành tích - Công ty cần có sách hỗ trợ thời gian, học phí cho đối tượng có lực, nhu cầu, đối tượng quy hoạch, ngành nghề hợp lý Tổ chức đào tạo kỹ mềm để tăng chất lượng dịch vụ Để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh hội nhập, nội dung đào tạo cần hướng đến định hướng kinh doanh mới, quy trình, quy phạm, chất lượng sản phẩm phù hợp với định hướng - Bố trí hợp lý cho người đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt người hoàn thành khóa đào tạo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức thường xuyên thi nghiệp vụ chuyên môn, kỹ mềm nhằm giúp cho người đào tạo phát huy tốt học 3.2.5 Xây dựng văn hóa công ty Xây dựng văn hóa công ty tốt tạo động lực làm việc người lao động Các giải pháp tác giả kiến nghị là: a Xây dựng sắc văn hóa Bản sắc văn hóa bao gồm hướng tới khách hàng; nỗ lực vượt trội; tinh thần đồng đội; tuân thủ kỷ luật; trung thực b Xây dựng quy tắc đạo đức, trách nhiệm c Xây dựng chuẩn mực hành vi ứng xử người Dana-ý d Truyền thông giá trị văn hóa toàn thể nhân viên e Chính sách kiểm tra, giám sát khen thưởng, xử phạt f Đào tạo giá trị văn hóa g Xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thân thiện Văn hóa công ty nhân tố quan trọng để tạo động lực thúc đẩy người lao động cần quan tâm thường xuyên Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động áp dụng vào thực ti n thành công, tác giả kiến nghị: - Cần có thay đổi quan điểm, nhận thức nhà quản trị công ty công tác quản trị nguồn nhân lực KẾT LUẬN Công ty DNY quan tâm đến việc sử dụng công cụ tiền lương, hoạt động tinh thần, đánh giá thành tích, đào tạo, xây dựng văn hóa công ty để tạo động lực thúc đẩy người lao động Kết đạt khả quan Tuy nhiên, tồn bất cập hạn chế cổ đông, nắm bắt thực ti n hoạt động Công ty, tác giả đề xuất số giải pháp để tạo động lực thúc đẩy người lao động Những giải pháp tác giả đưa không mới, đề xuất phù hợp với kết nghiên cứu thực trạng tiềm để tạo động lực thúc đẩy người lao động Hy vọng phần giúp ích công ty DNY trình phát triển mình./ Footer Page 26 of 145 ... hoàn thiện việc tạo động lực thúc đẩy người lao động cần thiết mang tính cấp bách Đó lý tác giả chọn đề tài Tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty cổ phần thép Dana – Ý (công ty DNY) ” làm... cầu người e Động lực thúc đẩy Động lực thúc đẩy người lao động thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc cống hiến f Tạo động lực thúc đẩy Tạo động lực hiểu tổng thể sách, biện pháp, công. .. nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động - Phân tích thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động công ty DNY thời gian qua - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý, Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý, Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay