Quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LƢƠNG ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Phúc Khanh Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động bản, đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thương mại Tuy nhiên, với việc đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực có rủi ro cao Trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế, ngăn ngừa rủi ro Một tỷ lệ tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng phải xác định cụ thể chiến lược kinh doanh Và ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấ-p mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành công công tác quản trị rủi ro Cho vay tiêu dùng hoạt động tín dụng quan trọng mà ngân hàng cần phải triển khai thực Gắn với trình cho vay này, công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng cần quan tâm, xem xét cách hệ thống Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng nói riêng, quan tâm thực hiện, ban hành nhiều văn đạo thực tế nhiều hạn chế cần khắc phục hoàn thiện Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, chọn đề tài “Quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Mục tiêu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu sở lý luận công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Footer Page of 145 Header Page of 145 Phân tích thực trạng đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum - Đưa giải pháp công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh, đặc biệt công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Thời gian nghiên cứu từ năm 2011-2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Phương pháp thu thập xử lý số liệu: Là phương pháp sử dụng để thu thập, tổng hợp phân tích tài liệu phục vụ cho đề tài Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là trình tham khảo loại sách, báo, giáo trình, trang web điện tử… Phương pháp dùng để hệ thống lại sở lý luận, thu thập thông tin hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Thứ nhất: Đề tài hệ thống hóa khái niệm rủi ro, nguyên nhân, tác động nội dung công tác quản trị rủi ro cho vay Thứ hai: Đề tài phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Thứ ba: Đề tài đưa giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Footer Page of 145 Header Page of 145 Bố cục đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu phần kết luận, đề tài chia làm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu thực tiễn liên quan đến đề tài quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại, có nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực đề tài nghiên cứu tương tự, như: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉ thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum Cụ thể công trình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng gồm: Luận văn thạc sĩ Đỗ Vinh Hân: “Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum” Nội dung đề tài khái quát vấn đề sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Chi nhánh đồng thời tác giả luận văn nói đưa số giải pháp công tác quản trị rủi ro tín dụng Mặt đề tài nêu nội dung quy trình công tác quản trị rủi ro tín dụng, đề tài đề cập rộng vấn đề nhận diện rủi ro sách quản trị rủi ro tài trợ rủi ro Tuy nhiên, đề tài nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng chưa đưa Footer Page of 145 Header Page of 145 phương pháp cụ thể để đo lượng rủi ro hạn chế lớn đề tài, đo lường rủi ro đề tài mang tính chất định tính, chưa có phương pháp định lượng cụ thể, chưa khoa học, chưa sâu cách thức xác định mức độ rủi ro tín dụng nội dụng đo lường rủi ro tín dụng; nội dung tài trợ rủi ro đề tài đề cấp đến khía cạnh xử lý nợ nguồn dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, chưa đề cấp đến công cụ, biện pháp khác tăng cường công tác xử lý nợ xấu, sử dụng công cụ bảo hiểm để bù dắp phần tổn thất rủi ro xảy Mặt dù vậy, đề tài giúp tác giả hiểu rõ công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Kon Tum bối cảnh Luận văn thạc sĩ Phạm Anh Tuấ ệt Nam – Chi nhánh Kon Tum” Đề tài khái quát vấn đề sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, vấn đề có tính nguyên tắc việc xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng hữu hiệu Ngân hàng thương mại, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Chi nhánh đồng thời tác giả luận văn nói đưa số giải pháp công tác quản trị rủi ro tín dụng Qua tham khảo số đề tài giúp tác giả hiểu rõ công tác quản trị rủi ro cho vay Chi nhánh bối cảnh Hiện chưa có công trình nghiên cứu khảo sát, đánh giá làm rõ thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Chính đề tài “Quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum” mà tác giả lựa chọn không trùng với công trình nghiên cứu trước Footer Page of 145 Header Page of 145 Trong trình nghiên cứu nội dung liên quan đến đề tài, tác giả tìm hiểu số tài liệu, tập chí ngân hàng, sách báo, website Tác đã nghiên cứu đến số dấu hiệu nhận biết rủi ro hoạt động cho vay sách Tín dụng ngân hàng TS Hồ Diệu chủ biên Tác giả nghiên cứu số vấn đề kiểm soát hoạt động cho vay liên quan đến công tác quản trị ngân hàng thương mại sách Quản trị Ngân hàng Thương mại Peter S.Rose Tác giả nghiên cứu bước liên quan đến nội dung công tác quản trị rủi ro số mô hình định tính, định lượng đo lường rủi ro đồng thời nghiên cứu số tiêu đánh giá rủi ro cho vay với sách Quản trị ngân hàng thương mại PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn chủ biên Tác giả nghiên cứu tạp chí ngân hàng số trang web để phục vụ việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài Tác giả, trình nghiên cứu thống kê số liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh, kết hợp sở lý luận thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh từ tác giả xác định tồn mặt chưa làm được, xác định nguyên nhân hạn chế, từ đưa giải pháp phù hợp với thực tiễn Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết đặc điểm rủi ro tín dụng cần thiết hữu ích Rủi ro tín dụng có đặc điểm sau: 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành loại khác Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: a Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro - Rủi ro giao dịch: - Rủi ro danh mục: b Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro c Căn vào khả trả nợ khách hàng 1.1.4 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng a Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng Là trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động bản: nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; đánh giá rủi ro; tài trợ rủi ro Kết khâu trước tiền đề cho khâu sau QTRRTD trình ngân hàng hoạch định, tổ chức triển khai thực giám sát kiểm tra toàn hoạt động cấp tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro chấp nhận Footer Page of 145 Header Page of 145 b Mục tiêu quản trị rủi ro Đảm bảo an toàn cho hoạt động Ngân hàng, góp phần làm gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ngân hàng quản lý đánh giá tốt rủi ro 1.1.5 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại mà quan trọng kinh tế Công tác quản trị RRTD có vai trò quan trọng ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cấp tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, giảm nợ xấu cho ngân hàng 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng toàn hoạt động tín dụng ngân hàng, nhằm thống kê tất rủi ro, loại rủi ro xảy ra, mà dự báo dạng rủi ro xuất ngân hàng, sở đề xuất giải pháp đo lường, kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng phù hợp Dấu hiệu nhận diện rủi ro [2, tr 475-480] Nhóm 1: Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng Nhóm 2: Nhóm dấu liên quan tới quản lý khách hàng Nhóm 3: Nhóm dấu hiệu liên quan tới ưu tiên kinh doanh Nhóm 4: Nhóm dấu hiệu thuộc vấn đề kỹ thuật thương mại Nhóm 5: Nhóm dấu hiệu xử lý thông tin tài chính, kế toán Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng Hiện Ngân hàng thường đánh giá đo lường rủi ro tín dụng nhằm lượng hóa rủi ro biết xác xuất xảy rủi ro, mức độ tổn thất khả chấp nhận rủi ro ngân hàng để từ đưa định hợp lý Đo lường rủi ro tín dụng xác định mức rủi ro sở tiêu định tính định lượng, để xác định giới hạn cấp tín dụng tối đa cho khách hàng Đây việc xây dựng mô hình thích hợp để đo lường mức độ rủi ro từ phía khách hàng mang lại Từ xác định phần trích lập dự phòng rủi ro hợp lý a Kết cấu dư nợ tín dụng b Tỷ lệ nợ hạn/Dư nợ tín dụng c Tỷ lệ nợ hạn có khả tổn thất/ Dư nợ hạn Các mô hình lƣợng hóa RRTD Mô hình định tính Mô hình chất lƣợng 6C Mô hình định lƣợng Mô hình chấm điểm tín dụng xếp loại tín dụng tiêu dùng: Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: Xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s RRTD hay rủi ro không hoàn vốn trái phiếu công ty thường thể việc xếp hạng trái phiếu Những đánh giá chuẩn bị số dịch vụ xếp hạng tư nhân Moody’s Standard & Poor’s dịch vụ tốt 1.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Phòng tránh rủi ro: Căn vào mức độ rủi ro xác định ngân hàng phòng tránh rủi ro cách hạn chế cho vay khoản cho vay xác định mức độ rủi ro cao Ngăn ngừa rủi ro: Căn mức độ rủi ro xác định ngân hàng khắc phục rủi ro, phòng ngừa rủi ro thông qua việc thẩm định cho vay, giám sát kiểm soát khoản cho vay cách chặt chẽ Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 vừa qua ví dụ điển hình Khi kinh tế giới vào giai đoạn suy thoái khủng hoảng, tất kinh tế thành phần nằm tầm ảnh hưởng Sự thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, số giá tiêu dùng, giá nguyên liệu đầu vào nguyên nhân đáng kể ảnh hưởng đến khả tài khách hàng vay vốn dẫn đến khả toán nợ b Môi trường pháp lý Rủi ro cho vay xảy môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai luật Mặc dù năm gần đây, quan lập pháp ban hành nhiều văn pháp luật điều chỉnh hướng dẫn Tuy nhiên, vướng mắc điều khoản việc triển khai vào hoạt động ngân hàng chậm chạp tồn nhiều bất cập KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn, tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng nội dung quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Luận văn nghiên cứu số khái niệm rủi ro hình thức rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng, số đặc điểm tiêu dùng vay ngân hàng thương mại, số tiêu đo lường rủi ro cho vay, tác động rủi ro cho vay tiêu dùng đến hệ thống ngân hàng kinh tế Luận văn đưa sở lý luận nội dung quy trình quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại, luận văn nói đến số mô hình định tính, mô hình định lượng để đo lường rủi ro Đồng thời luận văn đưa số nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Nội dung vấn đề lý luận chương sở lý luận quan trọng để tác giả nghiên cứu phần thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Agribank Kon Tum Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK KON TUM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Kon Tum * Quyền hạn nhiệm vụ phòng ban: 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Kon Tum a Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Agribank Kon Tum ĐVT: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2011 Số tiền - Theo đối tƣợng + Tiền gửi dân cư + Tiền gửi tổ chức - Theo kỳ hạn + Không kỳ hạn + Có kỳ hạn 12 tháng + Có kỳ hạn 12 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay