Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ TRẦN TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế thị trường, hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro như: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, Trong tất loại rủi ro kể rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn phức tạp Với danh mục cho vay chiếm tổng tài sản, hoạt động tín dụng cho vay kinh doanh mang lại phần lớn lợi nhuận cho hầu hết ngân hàng thương mại; bên cạnh mang lại nhiều rủi ro, thể qua nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng chiếm tới 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng Do để đạt hiệu cao kinh doanh, ngân hàng chối bỏ rủi ro mà đề chiến lược quản trị rủi ro cách hợp lý hợp lý Rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh xảy không gây nên tổn thất tài mà gây nên thiệt hại to lớn uy tín ngân hàng Do tính chất lây lan nó, rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh đầu mối khủng hoảng tài khủng hoảng kinh tế xã hội Thực tế hoạt động tín dụng cho vay kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua cho thấy: hiệu chưa cao, chất lượng chưa tốt, thể tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ khó đòi mức cao so với khu vực giới, xu hướng phát triển không bền vững Qua trình khảo sát thực tiễn, tác giả nhận thấy hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh KCN Phú Tài có nhiều vấn đề cần nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nhằm mục đích phân tích thực trạng hoạt động cho vay Footer Page of 145 Header Page of 145 kinh doanh, đánh giá tình hình rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Ngân hàng, đồng thời tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro từ tìm biện pháp khắc phục nhằm tối thiểu hóa thiệt hại rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh gây hoạt động Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh KCN Phú Tài thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, cho vay kinh doanh quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh NHTM; từ đề biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Từ đó, cần xác định yếu tố xảy rủi ro cấp tín dụng, xây dựng mô hình thu thập liệu cách khách quan có chuẩn mực để phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu giới hạn thực tế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh (kết hợp lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng) VietinBank Phú Tài qua 03 năm 2011, 2012, 2013 Từ đó, đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh chi nhánh Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích đề tài đề ra, phương pháp thực trình nghiên cứu gồm phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích Bên cạnh đó, đề tài vận dụng kết nghiên cứu công trình khoa học liên quan để làm phong phú sâu sắc sở khoa học thực tiễn đề tài tạo sở cho đề xuất kiến nghị, giải pháp để Footer Page of 145 Header Page of 145 nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động kinh doanh tín dụng thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh KCN Phú Tài Bố cục đề tài Với mục tiêu phương pháp luận trình bày trên, nội dung đề tài (ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục) bố cục làm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh; Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh KCN Phú Tài; Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh KCN Phú Tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Theo tác giả Hoàng Văn Hoa với viết “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank chi nhánh Huế” (2009) phân tích khái quát quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Huế Bước đầu tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank - chi nhánh Huế Dù Vietcombank - chi nhánh Huế có gắng hạn chế nợ xấu nhiều rủi ro tiềm ẩn như: Công tác kiểm tra kiểm soát nội chưa phát huy hiệu vấn đề phát phòng ngừa rủi ro, mang tính chất kiểm tra sau; Quy trình cấp GHTD mang tính định tính, chủ Footer Page of 145 Header Page of 145 quan; CBTD vừa người thẩm định vừa người trực tiếp giải cho vay nên tránh khỏi xảy tiêu cực; thông tin thu thập tù CIC NHNN có độ tin cậy không cao Vì khoản vay có nguy tiềm ẩn rủi ro phải trích lập dự phòng rủi ro hàng năm lớn, làm giảm hiệu hoạt động lợi nhuận Khi rủi ro xảy ra, tài sản thu hồi có giá trị giảm sút, tính khoản không cao việc xử lý tài sản khác phức tạp Tác giả đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng đến mức thấp đổi mô hình quy trình cho vay hoạt động tín dụng; hoàn thiên nâng cao hiệu kiểm soát nội bộ; nâng cao chất lượng thẩm định; tăng cương công tác kiểm tra giám sát vốn vay; đổi công nghệ; nâng cao trình độ độ ngũ làm công tác tín dụng Ngoài ra, tác giả cong đề xuất cải thiện danh mục đầu tư, ưu tiên mở rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ; giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả; đa dạng hóa thành phần kinh tế khách hàng thuộc thành phần kinh tế quốc doanh mô hình bán lẻ Theo tác giả Lê Trọng Quý với viết “Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng – Thực trạng & Giải pháp” (2008) nói lên thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng công thương Đà Nẵng sau: Doanh số cho vay tăng nhẹ chi nhánh thắt chặt tín dụng tình hình nợ xấu có nhiều biến động phức tạp; tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao; dư nợ tín dụng tập trung vào số khách hàng dễ gây rủi ro cho ngân hàng Nhìn chung, công tác quản trị rủi ro chi nhánh chưa có sách cụ thể, rõ ràng, biện pháp đo lường rủi ro mang tính chất định tính, bất cập; trình Footer Page of 145 Header Page of 145 độ đội ngũ tín dụng yếu; đề phương án phòng ngừa rủi ro chủ yếu dựa vào kinh nghiệm mang tính chất chủ quan Từ tác giả đưa giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng như: (i) Trong công tác nhận dang rủi ro tín dụng cần sử dụng phương pháp lập bảng câu hỏi nghiên cứu dựa quy trình cho vay, phát triển mạnh hoạt động thu thập,phân tích lưu trữ số liệu; (ii) Đo lường rủi ro tín dụng nên sử dụng phương pháp ước tính tổn thất dự sở liệu đánh giá nội IRB (Internal Rating Based) phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR (Value at Rish); (iii) Kiểm soát rủi ro tín dụng: sử dụng nghiệp vụ bán nợ, nghiệp vụ phái sinh; (iv) Tài trợ tín dụng cần tăng cường công tác trích lập dự phòng rủi ro xử lý TSĐB, chứng khoán hóa khoản nợ hay mua bảo hiểm tiền vay CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.1.1 Khái quát cho vay kinh doanh a Khái niệm Cho vay kinh doanh hoạt động ngân hàng cho khách hàng vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm thực một, số tất công đoạn trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay làm dịch vụ thị trường để tìm kiếm lợi nhuận b Đặc điểm - Cho vay kinh doanh để nhà kinh doanh sử dụng mục đích nhằm sinh lợi; - Quy mô hợp đồng tín dụng thường lớn, lãi suất Footer Page of 145 Header Page of 145 cho vay thường thấp lãi suất cho vay tiêu dùng; - Nguồn trả nợ chủ yếu từ tiền bán hàng: lợi nhuận, khấu hao nguồn thu hợp pháp; - Nhu cầu vay vốn kinh doanh co dãn nhiều so với lãi suất; - Các thông tin tài khách hàng cung cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo thuế,…; - Rủi ro từ hoạt động cho vay kinh doanh thường gây tổn thất lớn cho NHTM a Phân loại cho vay kinh doanh v Phân loại theo thời hạn sử dụng vốn vay - Cho vay kinh doanh ngắn hạn - Cho vay kinh doanh trung dài hạn v Phân loại theo tính chất đảm bảo khoản nợ: - Cho vay kinh doanh có tài sản đảm bảo; - Cho vay kinh doanh tài sản đảm bảo v Phân loại theo ngành nghề kinh doanh - Cho vay phục vụ công nghiệp; - Cho vay phục vụ XD, CSHT, GT, BĐ; - Cho vay phục vụ Thương mại, dịch vụ; - Cho vay phục vụ Đầu tư, kinh doanh BĐS; - CVKD khác 1.1.2 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng a Khái niệm “Rủi ro tín dụng định nghĩa khoản lỗ tiềm tàng vốn có tạo ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng Có nghĩa khả khách hàng không trả nợ theo hợp đồng gắn liền với khoản tín dụng ngân hàng cấp cho họ Hoặc nói cách cụ thể hơn, thu nhập dự tính mang lại từ tài sản có sinh lời Footer Page of 145 Header Page of 145 ngân hàng không ñược hoàn trả đầy đủ xét mặt giá trị thời hạn” Từ khái niệm trên, ta rút cách ngắn gọn: “Rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; biểu qua việc khách hàng không trả nợ việc hoàn trả nợ không đầy đủ hạn Hay nói cách khác rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng khách hàng vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” b Đặc điểm - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp; - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp; - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu tức tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu mà người ta chia rủi ro tín dụng thành loại sau: v Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: [1, tr.143-145] - Rủi ro giao dịch; - Rủi ro danh mục v Căn theo phương diện quản lý, giám sát ngân hàng: - Rủi ro tín dụng nhận diện được; - Rủi ro tín dụng chưa nhận diện v Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Rủi ro khách quan; - Rủi ro chủ quan 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng a Nguyên nhân từ phía khách hàng b Nguyên nhân từ phía ngân hàng c Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh d Nguyên nhân từ môi trường xã hội: 1.2 CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.2.1 Chỉ tiêu nợ hạn 1.2.2 Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn tín dụng 1.2.3 Lãi treo 1.2.4 Chỉ tiêu nợ xấu 1.2.5 Chỉ tiêu nợ xóa 1.2.6 Chỉ tiêu hệ số rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Ngoài việc sử dụng tiêu định lượng trên, nhiều ngân hàng sử dụng tiêu định tính để đánh giá chất lượng tín dụng việc tuân thủ quy chế, chế độ thể lệ tín dụng, lập hồ sơ cho vay, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả,… 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Nhận diện rủi ro tín dụng trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng toàn hoạt động tín dụng ngân hàng, nhằm thống kê tất rủi ro, Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Một số mô hình dùng để đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: a Mô hình định tính Đây mô hình ngân hàng tiến hành nghiên cứu, phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Đó mô hình chất lượng 6C, liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết “6 khía cạnh – 6C” khách hàng là: Tính cách (Charater), Năng lực (Capacity), Thu nhập (Cash), Tài sản chấp (Collateral), Điều kiện (Condition) Kiểm soát (Control) b Mô hình định lượng: v Mô hình xếp hạng Moody’s Standard & poor’s v Mô hình điểm số Z 1.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh việc sử dụng biện pháp bao gồm: Kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình,… để ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất có rủi ro xảy ra, thực chất phòng chống hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất hoạt động cho vay kinh doanh Các kỷ thuật kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh: v Né tránh rủi ro v Ngăn ngừa rủi ro v Giảm thiểu tổn thất rủi ro cho vay gây v Chuyển giao rủi ro v Đa dạng hóa 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh hoạt động nhằm để cung cấp phương tiện bù đắp tổn thất rủi ro xảy Hay nói khác việc ngân hàng dùng nguồn Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 tài ngân hàng bù đắp tổn thất khoản cho vay rủi ro xảy Các khoản rủi ro sau xử lý thu hồi ñược chuyển qua theo dõi ngoại bảng v Các nguồn tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh: - Nguồn từ ngân hàng: - Nguồn từ bên ngân hàng: v Các biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh: - Tự khắc phục rủi ro; - Chuyển giao rủi ro; - Trung hòa rủi ro; CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIETINBANK PHÚ TÀI 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành VietinBank Phú Tài Trên sở chia tách địa giới hành thành hai đơn vị VietinBank Phú Tài VietinBank Bình Định tỉnh Bình Định, ngày 01/11/2006 chuyển Chi nhánh cấp II Phú Tài trực thuộc Chi nhánh Bình Định thành Chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo định số 264/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 13/10/2006 Tên giao dịch quốc tế: VietNam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Phu Tai Branch Tên giao dịch Việt Nam: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Trụ sở chính: Số 218 Lạc long Quân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý VietinBank Phú Tài a Cơ cấu tổ chức Chi nhánh hình thành dựa sở địa giới hoạt động cấu phát triển kinh tế địa bàn để thành lập, gồm có: Ban giám đốc, 07 Phòng chức Hội sở chính; 05 PGD trực thuộc b Nhiệm vụ Chi nhánh VietinBank Phú Tài tổ chức kinh doanh tiền tệ trực thuộc hệ thống VietinBank 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Bảng 2.1: Tình hình dư nợ cho vay chung Đơn vị tính: Triệu đồng, % Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay A Dư nợ CVKD Năm 2011 Số tiền Tỷ trọng Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng 1.378.087 100,00% 1.609.406 1.342.181 97,39% 1.592.175 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng 100,00% 1.407.749 100,00% 98,93% 1.391.404 98,84% Công nghiệp XD, CSHT, GT, BĐ 580.373 149.339 42,11% 10,84% 702.040 152.567 43,62% 9,48% 649.912 146.843 46,17% 10,43% Thương mại, dịch vụ Đầu tư, kinh doanh BĐS 575.598 36.871 41,77% 2,68% 666.481 71.087 41,41% 4,42% 529.619 65.030 37,62% 4,62% CVKD khác B Dư nợ cho vay khác 35.906 0,00% 2,61% 17.231 0,00% 1,07% 16.345 0,00% 1,16% Tiêu dùng Cho vay loại thẻ TD 35.262 644 2,56% 0,05% 15.676 1.555 0,97% 0,10% 14.721 1.624 1,05% 0,12% - 0,00% - 0,00% - 0,00% Cho vay khác (Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2011, 2012, 2013 VietinBank Phú Tài) Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Bảng 2.2: Bảng phân loại nợ cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Chỉ tiêu Đơn vị tính: Triệu đồng, % Năm 2012 Năm 2013 Năm 2011 Tổng dư nợ CVKD Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1.342.181 100,00% 1.592.175 100,00% 1.391.404 100,00% Nhóm Nhóm 1.338.540 - Nhóm Nhóm 366 - 0,03% 0,00% - 0,00% 0,00% 2.683 7.935 0,19% 0,57% Nhóm Nợ xóa 3.275 - 0,24% 0,00% 95.557 - 6,00% 0,00% 38.659 - 2,78% 0,00% Nợ hạn CVKD Nợ xấu CVKD 3.641 3.641 0,27% 0,27% 154.494 95.557 9,70% 6,00% 49.277 49.277 3,54% 3,54% 99,73% 1.437.681 0,00% 58.937 90,30% 1.342.127 3,70% - 96,46% 0,00% (Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2011, 2012, 2013 VietinBank Phú Tài) 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Trước thực trạng nợ xấu có diễn biến phức tạp giám sát đặt biệt Trụ sở Mặt khác, tình hình kinh tế xã hội năm qua có nhiều bất lợi, VietinBank Phú Tài thận trong trình quản lý giám sát hoạt động tín dụng kinh doanh dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn chi nhánh Hiện VietinBank Phú Tài, công tác nhận diện rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh chủ yếu thực thông qua biện pháp: Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Tiếp xúc khách hàng; - Thẩm định sơ đề nghị vay vốn khách hàng; - Kiểm tra thực tế thẩm định lực tài chính; - Phân tích số liệu tổn thất khứ; - Liệt kê 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài a Quá trình thẩm định, phân tích khoản vay/khách hàng Các hoạt động VietinBank Phú Tài thực theo qui trình hướng dẫn phân tích, thẩm định khoản vay/khách hàng ban hành kèm theo qui trình cho vay, áp dụng cho toàn hệ thống VietinBank b Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng v Đối với khách hàng vay chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ: Hình 2.1 Đồ thị biểu diễn tỷ xếp hạng doanh nghiệp VietinBank Phú Tài Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Khi phát sinh khoản cấp tín dụng định kỳ hàng tháng chi nhánh thực phân loại nợ, đo lường rủi ro tín dụng theo quy định NHNN VietinBank Các khoản cấp tín dụng phân loại thành nhóm nợ từ nhóm đến nhóm v Đối với khách hàng có đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ: Kết xếp hạng 355 DN VietinBank Phú Tài năm 2013 hình 2.1 2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Trong năm qua, hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng CVKD VietinBank Phú Tài thực theo khuôn mẫu, sơ sài, theo kiểu phải làm theo qui trình tín dụng, định hướng cụ thể chất lượng kiểm soát chưa đảm bảo Việc kiểm soát rủi ro tín dụng CVKD VietinBank Phú Tài thời gian qua chưa thật rõ nét, người tham gia vào trình kiểm soát rủi ro áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng CVKD theo hướng Ngoài “né tránh” biện pháp thể cách rõ nét số thời điểm, số khoản vay, cách thức kiểm soát rủi ro sử dụng xu hướng rõ nét: vừa mang dáng dấp biện pháp kiểm soát ngăn ngừa (kiểm tra khoản vay), vừa giảm thiểu tổn thất (yêu cầu tài sản bảo đảm) lại không nhận thức cách rõ ràng chưa có hiệu cao Các biện pháp khác như: “Chuyển giao kiểm soát” không sử dụng; “đa dạng hóa” triển khai hạn chế hoạt động kinh tế địa bàn tỉnh Bình Định yếu, chưa có nhiều hội phát triển Chính Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 cách thức kiểm soát rủi ro tín dụng CVKD áp dụng theo lối mòn thói quen, hiệu không cao 2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Tài trợ rủi ro tín dụng khâu cuối trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh, có nhiệm vụ giải tổn thất rủi ro xảy để giữ cho hoạt động kinh doanh tiếp tục bình thường., không bị xáo trộn a Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng CVKD VietinBank Phú Tài Bảng 2.3: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro VietinBank Phú Tài Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Phải Thực Phải Thực Phải Thực trích trích trích trích trích trích A Dự phòng chung 10.311 10.311 11.354 11.354 10.268 10.268 B Dự phòng cụ thể 163 163 55.685 55.685 20.938 20.938 Nhóm - - 1.674 1.674 - - Nhóm 37 37 - - 315 315 Nhóm - - - - 2.118 2.118 Nhóm 126 126 54.011 54.011 18.505 18.505 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2011, 2012, 2013 VietinBank Phú Tài) Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 b Tình hình nợ hạch toán ngoại bảng Bảng 2.4: Tình hình nợ ngoại bảng thu nợ ngoại bảng Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ HTNB 5.217 6.472 39.476 Thu nợ HTNB năm 3.219 2.456 23.498 a Khách hàng tự trả nợ 257 659 2.310 b Kích thích khách hàng trả nợ 860 742 7.534 c Khách hàng bán tài sản trả nợ 1.978 539 11.742 d Khởi kiện 124 516 1.912 (Nguồn: Báo cáo phân tích rủi ro năm hàng năm VietinBank Phú Tài) Hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh qua năm chưa triển khai đầy đủ trách nhiệm Các hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Chi nhánh nghiệp vụ tác nghiệp xử lý, bù đắp rủi ro, việc xây dựng phương án dự phòng, tạo nguồn cho rủi ro chưa trọng, chủ yếu trích lập dự phòng rủi ro từ lợi nhuận hàng năm VietinBank Phú Tài Chi nhánh phương án tài trợ, tạo nguồn tài trợ từ phát sinh khoản tín dụng 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 2.4.1 Những thành đạt - Kiên kiểm soát & xử lý nợ xấu triệt để - Thay đổi mô hình tổ chức theo hướng chuyên sâu, hướng đến quản trị rủi ro đại Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Chương trình xếp hạng tín dụng nội giúp đo lường nhanh chóng thống - Hệ thống thông tin tín dụng hoạt động tốt 2.4.2 Những khó khăn, hạn chế - Tư quản trị rủi ro VietinBank Phú Tài chưa thực đổi mới, mang nét đơn giản, mang lề lối cũ; - Chi nhánh tổ chức triển khai thực nội dung quản trị rủi ro thụ động, chưa đầy đủ, chưa theo chương trình thống nhất, khoa học, làm theo lối mòn, nặng tính kinh nghiệm, làm theo cảm tính; - Những hoạt động hỗ trợ xây dựng sách, công tác phân tích, tổng hợp hay bố trí nguồn lực phục vụ quản lý tác nghiệp chưa quan tâm trọng CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo bối cảnh chung hoạt động cho vay kinh doanh thời gian tới a Nợ xấu đe dọa hoạt động cho vay kinh doanh năm tới b Công tác xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn 3.1.2 Định hướng của HĐQT VietinBank công tác Quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh Công tác Quản trị rủi ro tín dụng cần tăng cường giám sát từ xa, có chế cảnh báo sớm, phát hiện, khống chế xử lý dứt điểm, Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 nghiêm khắc sai phạm Song song với nâng cao chất lượng cán đạo đức lực chuyên môn; tổ chức giáo dục trị tư tưởng, đặc biệt nhận thức rủi ro văn hóa doanh nghiệp; hoàn thiện quy định, quy chế… 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 3.2.1 Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Phải xây dựng phương án xảy rủi ro sở đánh giá tình hình kinh doanh Chi nhánh, tình hình kinh tế thị trường, dự báo tình hình kinh tế xã hội, từ định hình trước sách ứng phó cho phương án cụ thể Thường xuyên thu thập thông tin liên quan đến tư cách lực pháp lý khách hàng, chế sách Nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động khách hàng nhằm xây dựng bảng thống kê dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng Cán làm công tác tín dụng cán quản lý trực tiếp phải thực đầy đủ nghiêm túc quy trình hướng dẫn phân tích dấu hiệu nhận biết rủi ro quy định Thường xuyên cập nhật quy định mới, diễn biến tình hình rủi ro tín dụng, kiến nghị từ quan quản lý nhà nước, quan quản lý cấp vào trình nhận diện rủi ro tín dụng thực định tín dụng Thông tin không đầy đủ nguyên nhân gây rủi ro tín dụng khách hàng hay thân ngân hàng Chính thế, để công tác nhận dạng rủi ro tín dụng thực trình cấp tín dụng, Chi nhánh cần thiết phải xây dựng bảng câu hỏi liệt kê Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 yếu tố nghi vấn điều kiện rủi ro để qua nhận diện nguy rủi ro Ngoài ra, chi nhánh cần sử dụng phương pháp lưu đồ để nhận dạng rủi ro, từ xem xét rủi ro xảy ỏ khâu trình thẩm định rủi ro tín dụng 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Tiếp tục đề xuất hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng nghiên cứu, đại, áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế xếp hạng tín nhiệm khách hàng Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng VietinBank áp dụng theo tiêu chí, chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội ý đến chấm điểm doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ doanh nghiệp địa bàn Bình Định loại hình này, vay vốn chủ yếu có tài sản bảo đảm, thực báo cáo tài năm Đối với trường hợp chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân, hộ gia đình sớm đưa vào thực hiện, áp dụng với khách hàng có dự nợ lớn (trên tỷ đồng), quy mô sản xuất kinh doanh lớn Cán chấm đểm xếp hạng khách hàng người trực tiếp định cho vay để tránh tình trạng cán nâng điểm phần thông tin phi tài để khách hàng có điểm cao thực tế để khách hàng thuận lợi trình vay vốn Ngoài ra, Chi nhánh cần mạnh dạn áp dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 3.2.3 21 Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Để tăng cường lực hiệu cho hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng mình, VietinBank Phú Tài cần phải thực nội dung, là: - Kiểm soát nguồn rủi ro; - Thực quy định đảm bảo tiền vay, TSĐB phải xác định nguồn thu nợ mà để dựa vào cấp tín dụng, phải yếu tố cần phải có để dự phòng cho khả thu nợ có rủi ro, đồng thời biện pháp kiểm chứng tính tâm, tính chịu trách nhiệm với rủi ro trách nhiệm việc trả nợ khách hàng vay trình sử dụng vốn ngân hàng; - Phải tăng cường hoạt động kiểm tra khách hàng/khoản vay, phải xác định không tập trung vào mục đích sử dụng vốn hay đánh giá tình hình công nợ, hàng tồn kho trước làm, mà phải tập trung vào số nội dung như: + Xem xét đánh giá tình hình biến động nhân sự; + Khả năng, mức độ, tốc độ, chu kỳ, luồng tiền di chuyển 3.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Chi nhánh phải tiến hành tổ chức lại hoạt động tài trợ rủi ro, không hoạt động tạo nguồn tài trợ, mà trình xử lý rủi ro phát sinh tồn đọng để đẩy nhanh tiến trình lành mạnh hóa tài chính, tăng hiệu sử dụng đồng vốn Với yêu cầu đa dạng hóa hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng, đưa hoạt động tài trợ rủi ro lên bước phát triển với lực tốt hơn, Chi nhánh cần thực số giải pháp tài trợ, cụ thể sau: Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 - Xử lý nợ; - Tăng cường trích lập sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo quy định; - Chuyển giao rủi ro cách: + Bán nợ (Loan Sales); + Hợp đồng quyền tín dụng (Credit Options); + Hợp đồng hoán đổi khoản tín dụng rủi ro (Credit Default Swaps),… + Mua bảo hiểm tín dụng - Đối với trường hợp chây ỳ, chi nhánh cần áp dụng biện pháp kiên quy định kể việc xử lý TSĐB, khởi kiện Tòa án; 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 3.3.1 Các kiến nghị với VietinBank Để phân tán rủi ro nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng cần phải thực số giải pháp cụ thể sau: a Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng b Cho vay đồng tài trợ c Bảo hiểm tín dụng 3.3.2 Các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi toàn cầu, chất lượng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng nói chung VietinBank Phú Tài nói riêng có dấu hiệu diễn biến phức tạp Vì nâng cao chất lượng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh nhiệm vụ hàng đầu VietinBank Phú Tài giai đoạn Thông qua sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài, từ mặt hạn chế cần khắc phục Ngoài ra, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định VietinBank Phú Tài, tác giả đề xuất kiến nghị VietinBank Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có can thiệp kịp thời nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Đề tài chưa thể sâu vấn đề như: Chất lượng khách hàng, chất lượng sản phẩm cho vay kinh doanh, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ làm công tác tín dụng; Nghiên cứu phương án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Chính thế, nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn như: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh ngành kinh tế cụ thể, nhóm đối tượng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua đề tài khoa học cụ thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phương án nâng cao hiệu Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh đơn vị Đề tài viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh với kinh nghiệm thực tiễn công tác tín dụng tác giả Tuy nhiên hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót – hạn chế, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô anh, chị, em đồng nghiệp Footer Page 26 of 145 ... RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH 1.1.1 Khái quát cho vay kinh doanh a Khái niệm Cho vay kinh doanh hoạt động ngân hàng cho khách hàng vay vốn để... 2013 VietinBank Phú Tài) 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI VIETINBANK PHÚ TÀI 2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh VietinBank Phú Tài Trước thực... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIETINBANK PHÚ TÀI 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành VietinBank Phú Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay