Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Na

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện : PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện : TS Đinh Bảo Ngọc Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo thống kê Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, giá trị khoản cho vay thường chiếm từ 70-80% tổng tài sản ngân hàng thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm từ 60-80% thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Do đó, yêu cầu xây dựng mô hình quản trị rủi ro có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng, phù hợp với môi trường hội nhập Chính chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề - Hệ thống hóa sở lý luận quản trị RRTD cho vay DN ngân hàng - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công tác quản trị RRTD Vietcombank Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp quản trị RRTD áp dụng thực tiễn để tăng cường công tác quản trị rủi ro Vietcombank Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác quản trị RRTD cho vay DN  Phạm vi nghiên cứu: Footer Page of 145 ảng Nam Header Page of 145 ại Vietcombank quản trị Quảng Nam Tại Vietcombank Quảng Nam 2010-2013 Phƣơng pháp nghiên cứu t số RRTD cho vay DN, t ản trị RRTD RRTD cho vay DN Vietcombank Quảng Nam Bố cục đề tài Chương ản trị Chương ản trị RRTD cho vay ảng Nam DN Chương cho vay DN ờng công tác quản trị RRTD ảng Nam Tổng quan tài liệu tham khảo Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay DN ngân hàng thƣơng mại ệc thỏa thuậ ột khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi - Theo thời hạn cho vay - Theo mục đích sử dụng vốn củ - Theo hình thức đảm bảo tiền vay - Theo phương thức cho vay 1.1.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp - Dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ vay NH - NHTM dễ dàng giám sát hoạt động DN vay vốn - Cho vay DN bán kèm nhiều sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng - RRTD cho vay DN thường cao, giá trị tổn thất lớn 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Rủi ro tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết.” 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Căn vào nguồn gốc phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Căn phạm vi gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro tín dụng đặc thù rủi ro tín dụng hệ thống - Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng phức tạp 1.2.4 Nguyên nhân gây r a b Nguyên nhân thuộc Khách hàng vay c Nguyên nhân thuộc Ngân hàng 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng cho vay DN gây a Đối vớ b Đối với kinh tế xã hội 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN trình tiếp cận rủi ro tín dụng cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm Footer Page of 145 Header Page of 145 nhận dạng, đo lường, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát ảnh hưởng bất lợi rủi ro tín dụng 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN a Nhận dạng rủi ro tín dụ Nhận dạng rủi ro bao gồm bước: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động DN quy trình cho vay để thống kê dạng RRTD, nguyên nhân thời kỳ dự báo nguyên nhân tiềm ẩn gây RRTD b Đo lường rủi ro tín dụng t Đo lường RRTD xác định khả vỡ nợ khoản tín dụng cụ thể danh mục tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ c Kiểm soát ro tín dụ Kiểm soát RRTD việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng d Tài trợ rủi ro tín dụ Tài trợ rủi ro sử dụng kỹ thuật, công cụ để tài trợ cho chi phí rủi ro tổn thất từ hoạt động tín dụng 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Tỷ lệ nợ từ nhóm đến nhóm - Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ - Tỷ lệ xóa nợ ròng tổng dư nợ: - Tỷ tổng dư nợ: Ngoài ra, sử dụng tiêu chí khác để đánh giá kết quản trị RRTD : Biến động cấu nhóm nợ, Mức giảm tỷ lệ nợ xấu, Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro, Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị RRTD cho vay DN a Nhân tố bên - Công nghệ ngân hàng - Năng lực cán - Quy mô cho vay DN b Nhân tố bên - Môi trường -T - Cơ chế, sách Nhà nước - Sự cạnh tranh Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 2.1 QUẢNG NAM 2.1.1 Bối cảnh kinh doanh Tỉnh Quảng Nam tái lập năm 1997, đến nay, toàn tỉnh có 4.400 doanh nghiệp; số doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động chiếm tỷ lệ 92% Tăng trưởng kinh tế năm 2013 11,15% bình quân qua năm (2011-2013) 11,75% Với 20 TCTD địa bàn tỉnh Quảng Nam, tình hình cạnh tranh TCTD ngày gay gắt khả chiếm lĩnh thị trường ngày khó khăn Mặc dù vậy, Vietcombank Quảng Nam đứng thứ địa bàn thị phần huy động vốn, dư nợ dịch vụ ngân hàng khác 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank Quảng Nam Vietcombank Quảng Nam thành lập năm 2006 sở nâng cấp Chi nhánh cấp Tam Kỳ thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ngãi có mặt Quảng Nam từ năm 2002 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quảng Nam Vietcombank Quảng Nam có 15 phòng, tổ, có 05 phòng giao dịch 2.1.4 Hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Nam a Hoạt động huy động vốn Hiện nay, địa bàn tỉnh Quảng Nam có 20 tổ chức tín dụng mở chi nhánh phòng giao dịch dẫn đến cạnh tranh mức Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 độ chia sẻ nguồn vốn gay gắt ngân hàng tình hình huy động vốn VNĐ Vietcombank Quảng Nam tăng trưởng qua năm b Hoạt động tín dụng Tình hình hoạt động tín dụng Vietcombank Quảng Nam ba năm qua từ 2010 đến 2012 có bước phát triển vượt bậc Dư nợ cấp tín dụng chi nhánh năm 2011 tăng 8.3% so với năm 2010 năm 2012 tăng 18.17% so với năm 2011 Đến năm 2013, dư nợ cấp tín dụng giảm gần 13% so với năm 2012 Vietcombank Quảng Nam chủ động giảm dư nợ nhằm cấu lại danh mục đầu tư c K K Vietcombank Quảng Nam năm 2010, 2011, 2012 liên tục 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng chung rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp T Quảng Nam -2013 Vietcombank chủ động chuyển khoản nợ vay có dấu hiệu rủi ro sang nhóm nợ cao để xử lý nợ triệt để Do đó, tỷ lệ tăng từ năm 2010 đến 2012, năm 2013 tỷ lệ có giảm so với năm 2012 Tuy nhiên, tỷ lệ nằm giới hạn cho phép Chi nhánh liệt xử lý khoản nợ để giảm tỷ lệ năm 2014 xuống 1% tổng dư nợ cho vay DN Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 2.3.2 Công tác tổ chức thực nội dung quản trị RRTD a Công tác nhận dạng rủi ro tín dụng Hàng năm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau gọi Hội sở chính) rà soát ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, quy mô tăng trưởng mức độ rủi ro ngành nghề, đề sách, định hướng ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên đầu tư quy định phân ngành theo mã màu xanh - vàng - đỏ - đen Vietcombank Quảng Nam thông qua việc tiếp xúc KH, sử dụng thông tin tra cứu từ CIC nguồn liệu lịch sử từ Hội sở chính, phân tích báo cáo tài chính, phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng tra trường Đối chiếu với mã màu theo định hướng HSC để định cấp tín dụng b Công tác đo lường rủi ro tín dụng Việc đo lường rủi ro tín dụng thực thông qua công việc chính: chấm điểm xếp hạng tín dụng thẩm định tín dụng  Chấm điểm xếp hạng tín dụng Việc chấm điểm XHTD thực hàng quý, quý trước chấm vào tháng thứ quý Hết thời hạn chấm điểm XHTD, DN thuộc đối tượng bắt buộc phải chẩm điểm mà ngân hàng không thực chấm điểm bị xếp hạng thấp Theo quy định, khách hàng có khoản cấp tín dụng từ tỷ đồng trở lên bắt buộc thực Tuy nhiên, Vietcombank Quảng Nam thực chấm điểm tất khách hàng có quan hệ tín dụng Việc giúp cho Chi nhánh đánh giá tổng thể khách hàng vay, đồng thời qua đánh giá chất lượng tín dụng toàn Chi nhánh Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11  Thẩm định tín dụng Tất khoản cấp tín dụng thẩm định kỹ trước định Hội sở ban hành quy trình thực hiện, cẩm nang hướng dẫn công tác thẩm định, mẫu biểu báo cáo thẩm định chi tiết, cụ thể Trong báo cáo thẩm định, cần trọng tình hình tài khách hàng hiệu dự án/phương án vay vốn Các khâu cần thẩm định trình cấp tín dụng: Thẩm định tư cách pháp nhân khách hàng vay Thẩm định lực tài khách hàng vay Thẩm định hiệu dự án/phương án vay vốn khả trả nợ khách hàng Thẩm định tài sản đảm bảo Trong quan trọng thẩm định hiệu dự án/phương án vay vốn khả trả nợ khách hàng c Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng Việc kiểm soát RRTD Hội sở trọng Trong việc hoạch định sách quản lý RRTD, Hội sở đề giới hạn phân cấp thẩm quyền theo quy mô lực hoạt động Chi nhánh d Công tác tài trợ rủi ro tín dụng  Tái cấu trúc nợ vay (Cơ cấu lại nợ, Cho vay thêm) Trường hợp phương án / dự án đầu tư khách hàng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc thu nợ mà nguyên nhân chủ yếu áp lực trả nợ đến hạn thiếu vốn Nếu ngân hàng xét thấy dự án tạm thời khó thời gian đầu có khả trả nợ tốt năm sau xem xét cấu thời hạn trả nợ Hoặc ngân hàng xét thấy khả phương án / dự án phát triển tốt đầu tư thêm vốn xem xét cho vay thêm Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Vietcombank Quảng Nam áp dụng công cụ có hiệu cho DN ngành kinh doanh khách sạn ngành khai khoáng  Bổ sung tài sản đảm bảo Việc bổ sung tài sản đảm bảo phải thực khoản vay có biểu bất ổn, nguồn thu không rõ ràng, giá trị tài sản đảm bảo có khả bán thấp dư nợ vay Việc thực bổ sung biện pháp bảo đảm phải quy định thành văn thỏa thuận phần bổ sung cho hợp đồng tín dụng hành Vietcombank Quảng Nam áp dụng công cụ Công ty Cổ phần Khoáng sản miền Trung, yêu cầu DN chấp bổ sung quyền khai thác mỏ  Bán nợ Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp tổ chức chức mua bán nợ Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài chính, bán cho TCTD khác Vietcombank Quảng Nam nghiên cứu áp dụng công cụ này, công cụ khả thi Công ty quản lý tài sản TCTD (VAMC) vào hoạt động  Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro việc ngân hàng cho vay hạch toán chuyển rủi ro từ nội bảng ngoại bảng theo Quyết định số 493/QĐ/NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hàng quý, Vietcombank Quảng Nam rà soát lại khoản nợ xấu, đánh giá khả thu hồi khoản nợ áp dụng công cụ khoản nợ xấu đánh giá khả thu hồi, không thu hồi hết nợ vay Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.3.3 Công tác kiểm tra giám sát tuân thủ Kiểm tra nội có vai trò đảm bảo tính tuân thủ hoạt động ngân hàng, có hoạt động tín dụng Chức kiểm tra nội phần then chốt quản lý RRTD ngân hàng, báo cáo cho lãnh đạo cấp kết kiểm tra, khuyến nghị biện pháp khắc phục cần thiết tiếp tục theo dõi để đảm bảo tuân thủ quy định Với vai trò đó, phận kiểm tra nội cần tách biệt chịu quản lý trực tiếp HSC Tuy nhiên, phận trực thuộc Chi nhánh 2.3.4 vay doan Vietcombank Quảng Nam a Đánh giá kết công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam Kết đạt giai đoạn 2010-2013 thể qua tiêu sau:  Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp -2012 năm 2013 có Tỷ lệ nợ xấ giảm so với năm 2012 -2013 24%/năm Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu giới hạn phạm vi cho phép, 1,2% tổng dư nợ cho vay DN  Cơ cấu nợ xấu cho vay doanh nghiệp Cơ 2013, riêng năm 2012, tỷ trọng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 nợ nhóm 90% nhóm 10% Nợ  Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam chưa xóa khoản nợ nào, khoản nợ cho dù sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý hạch toán ngoại bảng, tiếp tục theo dõi thu hồi nợ  Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro cho vay doanh nghiệp 010-2013 tăng, tương ứ N năm 2012 giảm nhẹ năm 2013 giảm 5% so với năm 2012 ố ợc giảm thiểu ản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam thời gian qua  Những mặt đạt đƣợc  Vietcombank Quảng Nam áp dụng đa ủ  quản trị -2013 TD  ộ phận chuyên môn hóa sâu theo chức nhiệm vụ  Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng dựa tiêu chí tiên Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 tiến phân loại nợ  Những mặt tồn  Các HSC ban hành ỉnh Quả ỉnh Quảng Nam  ột số quản trị m giả quản trị  Nguyên ản trị    biện    Footer Page 17 of 145 quản trị Header Page 18 of 145 16 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 3.1.2 Định hƣớng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam giai đoạn 2014-2016 a Định hướng chung Giữ vững tâm xây dựng “Vietcombank Quảng Nam phát triển, an toàn, bền vững hiệu quả” với giải pháp cụ thể: - ấu mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu chất lượ 4-2016 - Tiếp tục xác định công tác huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu - Tăng trưởng tín dụng gắn liền với việc gia tăng huy động vốn dịch vụ - Phát triển hoạt động dịch vụ góp phần gia tăng nguồn thu từ hoạt động phi lãi tổng thu nhập b Định hướng cho vay doanh nghiệp Vietcombank Quảng Nam - Tái cấu trúc lại toàn dư nợ theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ cho vay thể nhân, giảm tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp, đảm bảo tỷ lệ dư nợ cho vay DN cho vay thể nhân 40:60 - Tái cấu trúc dư nợ cho vay doanh nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ DNNVV Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo định hướng Hội sở chính: ưu tiên tăng trưởng nhóm ngành mã xanh, vàng, hạn chế tăng trưởng nhóm ngành đỏ, đen - Phát triển khách hàng có kết XHTD từ BBB trở lên - Phát triển doanh nghiệp đảm bảo điều kiện để áp dụng gói tín dụng ưu đãi lãi suất VND USD - Kiên không hạ chuẩn điều kiện tín dụng, đàm phán điều kiện lãi suất phí - Tăng cường công tác quản trị RRTD cho vay DN - Tăng cường công tác marketing quảng bá hình ảnh, thương hiệu Vietcombank 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 3.2.1 Giải pháp nhận dạng rủi ro tín dụng Việc xác định, nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến RRTD vô quan trọng, sở đề giải pháp quản trị rủi ro nhằm tăng cường công tác quản trị RRTD cho vay DN Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 a Trước hết, tiến hành xây dựng lưu đồ lưu đồ nguồn RRTD Sơ đồ 3.1: Lưu đồ nguồn rủi ro cấp tín dụng Môi trường kinh doanh Thông tin Khách hàng Năng lực khách hàng Cán tín dụng Cán xét duyệt Tư cách khách hàng Lưu đồ mô tả khâu trình cấp tín dụng NH Mỗi khâu nguồn gây rủi ro trình cấp tín dụng b.Thứ hai, xây dựng bảng liệt kê câu hỏi Từ khâu lưu đồ nguồn rủi ro cấp tín dụng cho thấy, nguyên nhân gây RRTD nguồn: thông tin không cân xứng, KH thân NH Vì vậy, để nhận dạng rủi ro xảy thực hoạt động cấp tín dụng, cần thiết phải xây dựng bảng liệt kê câu hỏi cho nguồn rủi ro NH Sau lập bảng liệt kê nguồn rủi ro cấp tín dụng, tùy theo thời kỳ khác nhau, đối tượng KH khác mà ta loại bỏ nghi vấn không rõ ràng, cứ, giữ lại, bổ sung, chi tiết nghi vấn Qua đó, dễ dàng nhận dạng rủi ro xảy cho NH thực cấp tín dụng cho đối tượng KH, cho ngành nghề kinh doanh Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 3.2.2 Giải pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng Để tăng cường công tác đo lường RRTD, cần nâng cao chất lượng công cụ đo lường sử dụng nghiên cứu áp dụng thêm công cụ đo lường Đối với công cụ đo lường sử dụng, điều chỉnh sau: - Hệ thống tiêu xếp hạng tín dụng cần phải chỉnh sửa cho phù hợp kịp thời cập nhật hàng quý để đánh giá chuẩn xác sức khỏe doanh nghiệp, làm sở cho việc áp dụng sách tín dụng doanh nghiệp - Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi từ kết xếp hạng doanh nghiệp sang tổng mức tín dụng tối đa mà ngân hàng cấp cho khách hàng - Áp dụng hệ thống cảnh báo rủi ro tự động Ngoài ra, Ngân hàng áp dụng thêm mô hình định tính định lượng sau để đo lường rủi ro tín dụng:  Mô hình định tính rủi ro tín dụng-Mô hình chất lượng 6C - Tư cách người vay (Character) - Năng lực người vay (Capacity) - Thu nhập người vay (Cash) - Bảo đảm tiền vay (Collateral) - Các điều kiện (Conditions) - Kiểm soát (Control)  Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng (a) Mô hình điểm số Z Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 (1.1) Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Trị số Z cao, người vay có xác suất vỡ nợ thấp : khách hàng có khả rủi ro cao, Z < 1,81 1,81 < Z < 2,99: Không xác định được, : KH khả vỡ nợ Z >2,99 (b) Mô hình xếp hạng Moody Standard & Poor Đối với Moody’s xếp hạng cao từ Aaa với Standard & Poor’s cao AAA Việc xếp hạng giảm dần từ Aa (Moody’s) AA (Standard & Poor’s) sau thấp dần để phản ánh rủi ro không hoàn vốn cao 3.2.3 Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng (1) Vận dụng linh hoạt theo kết xếp hạng tín dụng - Bố HSC ới hạn RRTD ất cho vay theo mức độ RRTD quản trị - Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 quản trị nghiệp - quản trị RRTD 3.2.4 Giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng a Trích lập dự phòng Đây phương pháp mà ngân hàng phải tự toán tổn thất Trên sở phân loại khoản nợ theo nhóm theo tiêu chí định, từ ngân hàng trích lập mức độ dự phòng tương ứng b Chứng khoán hoá Việc tích hợp khoản vay tốt lẫn khoản vay có vấn đề đưa không đưa ngoại bảng cho tổ chức thực việc phát hành chứng khoán Người mua chứng khoán toán khoản nợ thu hồi lại vốn từ người phát hành người mua lại Như vậy, ngân hàng chuyển giao rủi ro cho số tổ chức hay cá nhân kinh tế c Bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm tín dụng hình thức chuyển phần toàn rủi ro tín dụng TCTD cho tổ chức bảo hiểm yêu cầu khách hàng từ bảo hiểm để phòng ngừa bất trắc xảy Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 d Bán nợ Đối với hoạt động ngân hàng, biện pháp nhằm loại bỏ tài sản có rủi ro, tạo chỗ cho tài sản khác có tính khoản cao 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ ngành  Xúc tiến trình ền kinh tế    3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam   Cho phép ngân hàng thương mại có tiềm lực tài trích dự phòng rủi ro cao mức qui định 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam  Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 ực có tiềm ẩn rủi ro tín dụ ện nay, đó, qui trình cho vay lĩnh vực cần nghiên cứu kỹ lưỡng, từ việc giao quyền phán tín dụng lĩnh vực đến việc giải ngân, giám sát trình sử dụng vốn vay DNVV Đề nghị tách mảng cho vay khách sạn, dịch vụ lưu trú khỏi ngành nghề kinh doanh bất động sản, không bị chi phối quy định cho vay lĩnh vực bất động sản Hiện tại, địa bàn Quảng Nam có đô thị cổ Hội An hấp dẫn du khách, ngành nghề kinh doanh khách sạn dịch vụ lưu trú có tiềm Việc thực theo quy định phải xin chủ trương đầu tư trước tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án làm Chi nhánh dễ hội đầu tư dự án lĩnh vực  kiểm tra giám sát tuân thủ Bộ phận kiểm tra giám sát tuân thủ có vai trò quan trọng trình quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng nói chung rủi ro tín dụng nói riêng Với chức kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy định trọng nghiệp vụ thực ngân hàng, phận giúp cho phận tác nghiệp ngân hàng rà soát lại lần hồ sơ lưu trữ cài đặt hệ thông tin hệ thống để chấn chỉnh rút kinh nghiệm trình tác nghiệp Tuy nhiên, phận trực thuộc Chi nhánh nên nhiều hạn chế Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 việc nêu ý kiến độc lập việc kiểm tra tính tuân thủ phát sai sót Vì vậy, nên thành lập phận kiểm tra giám sát tuân thủ theo vùng trực thuộc Hội sở để hạn chế chi phối Ban lãnh đạo Chi nhánh Footer Page 26 of 145 ... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 2.3.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Mục tiêu công tác quản trị RRTD Vietcombank Quảng Nam chấp nhận... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 2.1 QUẢNG NAM 2.1.1 Bối cảnh kinh doanh Tỉnh Quảng Nam tái lập năm 1997, đến nay, toàn tỉnh có 4.400 doanh nghiệp; ... TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng chung rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp T Quảng Nam -2013 Vietcombank chủ động chuyển khoản nợ vay có dấu hiệu rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Na, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Na, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay