Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng

26 83 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện 2: GS.TS Hồ Đức Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rủi ro tín dụng phạm trù gắn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng phát triển mở rộng mức độ rủi ro lại lớn Một số vấn đề cộm là: Cho vay không thu hồi nợ, phát sinh nhiều nợ hạn, nợ khó đòi, ứ đọng vốn,… Vì công tác quản trị rủi ro tín dụng phải quan tâm nữa, vấn đề tất yếu bỏ qua hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt từ chuyển sang kinh tế thị trường Cũng doanh nghiệp nói chung, ngân hàng gặp khó khăn lý luận thực tiễn việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chính mà việc nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chắn cần thiết lúc, vừa mang ý nghĩa thực tiễn vấn đề xúc nhiều người quan tâm Đó lý việc chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng” để thực luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ tính cấp thiết vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng” với mục đích đề tài lần cảnh báo Ngân hàng vấn đề kiểm soát nguồn vốn vay Đề tài phát triển với mục đích tìm kiếm khe hở rủi ro cấu trúc tổ chức quy trình cấp xét tín dụng, công cụ đo lường nhận dạng rủi ro kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng lý luận thực tiễn tác giả đưa giải pháp Footer Page of 145 Header Page of 145 để phủ lắp khe hở cấu trúc, quy trình hệ thống kiểm soát Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Toàn vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – CNĐN - Phạm vi: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay + Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng + Về thời gian: Đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng sở khảo sát thực tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 đề xuất giải pháp năm Phương pháp nghiên cứu Phương pháp: Vận dụng nguyên lý phép vật biện chứng, đề tài kết hợp nhiều phương pháp phân tích kinh tế phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, diễn giải phương pháp phân tích Bố cục đề tài Bố cục đề tài gồm chương: Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2010 đến năm 2012 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Ø Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Ø Căn vào tính chất: Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro sai hẹn rủi ro vốn 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình xây dựng thực thi chiến lược, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm đạt mục tiêu an toàn, hiệu phát triển bền vững, tăng cường biện pháp phòng ngừa, hạn chế giảm thấp nợ hạn, nợ xấu kinh doanh tín dụng, từ tăng doanh thu, giảm chi phí nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh Footer Page of 145 Header Page of 145 ngắn hạn dài hạn NHTM 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Ngân hàng tuân theo trình tự bốn bước cụ thể sau: a Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng gây rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động toàn hoạt động ngân hàng nhằm thống kê tất nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, để từ có biện pháp phù hợp giảm thiểu rủi ro tín dụng Những dấu nhận diện rủi ro tín dụng: v Từ phía khách hàng vay: - Trì hoãn gây trở ngại ngân hàng trình kiểm tra theo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động SXKD, tài khách hàng - Chậm toán khoản lãi đến hạn toán, xuất nợ hạn Dấu hiệu cho thấy khách hàng trông chờ vào nguồn thu nhập bất thường khác từ sản xuất kinh doanh - Đề nghị gia hạn, điều chỉnh khoản nợ nhiều lần lí Xuất ngày nhiều khoản chi phí bất hợp lý - Thay đổi thường xuyên tổ chức Ban điều hành… v Phát sinh từ phía Ngân hàng - Sự đánh giá phân loại không xác mức độ rủi ro khách hàng Đánh giá cao lực tài khách hàng so thực tế, đánh giá khách hàng thông qua thông tin khách hàng cung cấp mà không điều tra xem xét thông tin từ nguồn khác,… Footer Page of 145 Header Page of 145 - Cấp tín dụng dựa cam kết không chắn thiếu tính đảm bảo khách hàng - Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh, vượt khả lực kiểm soát nguồn vốn ngân hàng b Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng xác định mức rủi ro sở tiêu định tính định lượng, làm để xác định giới hạn tín dụng tối đa cho khách hàng Nói cách khác, đo lường RRTD việc xây dựng mô hình thích hợp để đo lường mức độ rủi ro mang lại từ phía khách hàng, từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an toàn tối đa khách hàng, để trích lập dự phòng rủi ro Sau mô hình áp dụng tương đối phổ biến: Ø Mô hình định tính - Mô hình C - Mô hình P Ø Mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng - Mô hình 1: Mô hình điểm Z - Mô hình 2: Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng - Mô hình 3: Mô hình xếp hạng tín dụng Moody’s Standard & Poor’s - Mô hình 4: Mô hình dự đoán xác suất vỡ nợ Tóm lại: Mỗi mô hình có ưu điểm nhược điểm điều kiện để áp dụng khác Tùy theo điều kiện mà ngân hàng áp dụng mô hình thích hợp c Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro việc thực biện pháp hành động cụ thể để giảm thiểu hạn chế khả xảy mức độ ảnh hưởng kiện rủi ro tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 Kiểm soát rủi ro trọng tâm quản trị rủi ro Đó việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược chương trình hoạt động để ngăn ngừa, phòng tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi xảy ngân hàng Căn vào mức độ rủi ro tính toán, hệ số an toàn tài chính, khả chấp nhận rủi ro mà có biện pháp phòng chống khác nhằm làm giảm mức độ thiệt hại Các biện pháp để kiểm soát RRTD như: Phòng tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trị thông tin… d Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ rủi ro tín dụng việc chuẩn bị nguồn tài để bù đắp cho tổn thất rủi ro tín dụng xảy nhằm tránh cho ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn khủng hoảng Các biện pháp tài trợ rủi ro gồm: Tự khắc phục rủi ro tín dụng chuyển nhượng tài sản - Các biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng: Chuyển giao rủi ro tín dụng việc xếp để vài đối tượng khác chịu phần hoàn toàn tổn thất xảy Các hình thức chuyển giao rủi ro sau: Bán nợ; Chứng khoán hoá; Mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay; Hoán đổi tín dụng 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết công tác QTRRTD Dư nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn = Tỷ lệ nợ xấu = Tỷ lệ nợ xóa ròng Footer Page of 145 x 100% Tổng dư nợ cho vay Dư nợ xấu Tổng dư nợ cho vay = x 100% Nợ xóa ròng Tổng dư nợ cho vay x 100% Header Page of 145 Hệ số rủi ro tín dụng Tỷ lệ dự phòng RRTD Tổng dư nợ cho vay = Tổng tài sản Có = x 100% Dự phòng RRTD trích lập Dư nợ kỳ báo cáo 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng a Nhân tố bên ngân hàng Nguyên nhân bất khả kháng: Các thiệt hại từ nguyên nhân thiên tai, bão lụt, hạn hán, hỏa hoạn động đất… Môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, sách Nhà nước Nguyên nhân từ phía người vay nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng Nhìn chung nguyên nhân ngân hàng xác định thông qua trình tìm hiểu, nắm vững “tình hình sức khỏe khách hàng” trước, sau cho vay, tìm hiểu mục đích sử dụng tiền vay hiệu phương án sản xuất kinh doanh b Nhân tố bên ngân hàng Chính sách tín dụng không hợp lý Ngân hàng không thực việc phân tán rủi ro mà tập trung cho vay số nhóm khách hàng, số ngành nghề định Cán tín dụng không tuân thủ sách tín dụng, không chấp hành quy trình cho vay Cán tín dụng vi phạm đạo đức kinh doanh Định giá tài sản đảm bảo không xác không thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng hạn chế Thiếu giám sát quản lý sau cho vay… Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VABCNĐN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Nhiệm vụ VAB – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.4 Tình hình nhân VAB – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.5 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát Chi nhánh ĐN 2.1.6 Kết hoạt động Chi nhánh năm 2010-2012 Bảng 2.1: Báo cáo thu nhập (Đơn vị tính: tỷ đồng) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ Tỷ Chỉ tiêu Tỷ trọng Số trọng Số tiền trọng Số tiền (%) tiền (%) (%) 1/ Tổng doanh thu 140 100 192 100 211 100 Thu nhập lãi tiền gửi 33 23,6 68 35,4 82 38,8 Thu nhập lãi cho vay 100 71,4 121 63,0 127 60,2 Thu lãi từ toán 0,5 0,36 0,5 0,26 0,5 0,23 Thu khác 6,5 4,65 2,5 20,8 1,5 0,71 2/ Tổng chi phí 115 82,1 165 85,9 177 83,8 Chi trả lãi tiền gửi 81 70,4 119 72,1 137 72,1 Chi trích lập DP 3,5 3,04 0,6 0,5 0,26 Chi hoạt động khác 30,5 26,5 45 27,2 52,5 27,6 3/ LN trước thuế 25 17,8 27 14,5 34 16,1 Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Hội đồng quản trị BKT, KSNB, KTNB Uỷ ban quản lý rủi ro Khối QLRR tín dụng Khối QLRR tác nghiệp, thị trường Phòng Chế độ tín dụng, đầu tư Phòng Quản lý nợ có vấn đề Phòng QLRR tín dụng, đầu tư Ban Lãnh đạo chi nhánh Phòng QLRR nợ có vấn đề Phòng Khách hàng doanh nghiệp Phòng Khách hàng cá nhân Các phòng giao dịch Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng VAB Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.2.2 Tình hình thực công tác quản trị rủi ro tín dụng Để quản trị rủi ro tín dụng cách hiệu quả, thiết phải xây dựng môi trường rủi ro tín dụng phù hợp với quy trình cấp tín dụng lành mạnh; hệ thống quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp; đặc biệt phải kiểm soát rủi ro tín dụng Theo tảng lý luận chương 1, tác giả hệ thống hoá nội dung quản trị rủi ro tín dụng VAB – Chi nhánh Đà Nẵng theo bốn bước bản: Nhận diện rủi ro tín dụng; đo lường rủi ro tín dụng; kiểm soát rủi ro tín dụng tài trợ rủi ro tín dụng a Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro đóng vai trò then chốt, đặc biệt nhận diện rủi ro tín dụng định đến hiệu hoạt động kinh doanh Nhận thức tầm quan trọng này, VAB ban hành Quy chế quản lý rủi ro tác nghiệp toàn hệ thống số 1978/QĐ-HĐQT-VAB 24 tháng 10 năm 2011 Mục đích nhằm hình thành văn hoá nhận thức rủi ro tác nghiệp chủ động quản lý rủi ro tác nghiệp toàn hệ thống; đảm bảo Ban Lãnh đạo toàn thể cán nhận thức đầy đủ tầm quan trọng rủi ro tác nghiệp, xem xét đầy đủ khía cạnh rủi ro tác nghiệp công việc hàng ngày, kể việc định kinh doanh, xác định rõ số rủi ro quan trọng cần quản lý phát triển phương án, kế hoạch hành động để kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ tăng mức độ hài lòng khách hàng b Đo lường rủi ro tín dụng Mục tiêu mà VAB hướng tới xây dựng hệ thống đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp thống kê, cải thiện tính xác hiệu lực mô hình đo lường rủi ro cho khách hàng hệ Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 thống chấm điểm tín dụng cho định chế tài theo phương pháp tiếp cận nội Đồng thời tăng cường hiệu công tác quản lý danh mục tín dụng sở quản lý giới hạn tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, sách thu hồi quản lý nợ xấu; Hỗ trợ theo dõi kiểm soát chất lượng tín dụng thông qua tiêu chí, dấu hiệu cảnh báo sớm trường hợp suy giảm chất lượng tín dụng, Với mục tiêu VAB hoàn thiện việc xây dựng tiêu phần mềm chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng triển khai thức hệ thống xếp hạng nội bộ: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo định số 1328/QĐ-VAB ngày 21/11/2008 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình theo định số 1327/QĐ-VAB ngày 21/11/2008 VAB c Kiểm soát rủi ro tín dụng Ø Quy trình hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội hiệu yêu cầu cấp thiết để đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hạn chế rủi ro, từ tăng cường khả cạnh tranh bối cạnh hội nhập Từ VAB ban hành quy trình kiểm toán nội hệ thống số 248/QĐ-HĐQT-VAB ngày tháng 10 năm 2008 Quy chế yêu cầu phải thường xuyên đánh giá đo lường rủi ro cách minh bạch hiệu quả, đồng thời quy định rõ trách nhiệm Ban lãnh đạo, phòng chuyên môn, cán liên quan Ø Quy trình phân loại nợ trích lập dự phòng Một yêu cầu hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng phải thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Phân loại nợ biện pháp nghiệp vụ – pháp lý nhằm xếp khoản nợ vào nhóm định dựa việc đánh giá khả thu hồi Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 khoản nợ Tại VAB-CNĐN thực theo Quy trình phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng hệ thống số 1281/QĐ-VAB/2010 ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tổng giám đốc VAB Quy trình đánh giá tương đối phù hợp với Quyết định 493/2005/QĐNHNN chuẩn mực quốc tế, theo đó, khoản nợ phân loại thành nhóm với mức độ tăng dần rủi ro Ø Quy trình giới hạn tín dụng mức phán Hiện VAB-CNĐN thực theo định số 210/QĐ-HĐQT-VAB ngày 14 tháng 02 năm 2011 việc Quy định giới hạn tín dụng thẩm quyền định giới hạn tín dụng, định số 753/QĐ-VAB/ 10 ngày 02 tháng 06 năm 2010 ban hành Quy trình xác định, quản lý giới hạn tín dụng mức phán tín dụng Hiện tại, VAB thực đảm bảo tiền vay khách hàng theo Quyết định số 1268/QĐ-HĐQT/VAB ngày 11/08/2011 văn hướng dẫn sửa đổi bổ sung có liên quan.Theo đó, quy định hướng dẫn chi tiết cách thức tiến hành định giá TSĐB tiền vay, loại giấy tờ cần thiết loại tài sản, cách thức thực cách hợp pháp, hợp lệ tiến hành thủ tục với quan nhà nước có thẩm quyền khác việc cầm cố chấp tài sản, tỷ lệ chấp loại tài sản d Tài trợ rủi ro tín dụng Ø Thông qua công tác quản lý xử lý nợ có vấn đề VAB-CNĐN thực công tác quản lý xử lý nợ có vấn đề theo định số 1670/QĐ-VAB/HĐQT Hội đồng quản trị VAB ngày 15 tháng năm 2009 Hoạt động tín dụng đem lại nhiều rủi ro, việc kiểm soát nợ có vấn đề, nợ xấu quan tâm với nội dung sau: Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Ø Quy định việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng VAB-CNĐN thực sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo định số 256/QĐ-HĐQT/VAB Hội đồng quản trị VAB ngày 05 tháng năm 2006 Quy định chi tiết sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh VAB Ø Quy định hoạt động bán nợ hệ thống VAB ban hành Quy định hoạt động bán nợ hệ thống VAB số 416/QĐ-HĐQT/VAB Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 06 năm 2011 Quy định rõ nguyên tắc, phương thức, giá bán nợ đồng tiền giao dịch 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 2.3.1 Những kết đạt quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Bảng 2.2: Tình hình phân loại nợ VAB – chi nhánh Đà Nẵng ĐVT: Tỷ đồng Năm Năm 2010 Dư nợ Chỉ tiêu Tỷ trọng Năm 2011 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2012 Dư nợ Tỷ trọng Tổng dư nợ 567 100 627 100 773 100 Nợ nhóm 565 99,6 622 99,2 766 99,0 Nợ nhóm 0 0.8 1,0 Nợ nhóm 0 0 0 Nợ nhóm 0,35 0 0 Nợ nhóm 0 0 0 Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Nhìn vào bảng số liệu 2.2 cho thấy, năm 2012 tổng dư nợ đủ tiêu chuẩn chi nhánh chiếm tỷ trọng 99,0% tương ứng 766 tỷ đồng, dư nợ nhóm chiếm 1,0% tổng dư nợ tương ứng tỷ đồng, dư nợ từ nhóm đến nhóm Điều cho thấy tỷ lệ nợ xấu VAB-CNĐN kiểm soát tốt Kể từ định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN Việt Nam có hiệu lực sau Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành tiếp Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 để sửa đổi, bổ sung số điều Quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng TCTD việc thực phân loại nợ theo định VAB-CNĐN có hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu trì mức cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế 3% 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng a Những hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Ø Công tác tổ chức quản trị chưa xem trọng Mặc dù mô hình phòng QTRRTD thành lập, song công tác QTRRTD VAB-CNĐN chưa xem trọng, chưa bố trí đủ cán có trình độ kinh nghiệm để thực chức năng, nhiệm vụ QTRRTD, qua cho thấy hạn chế định Nguyên nhân cán làm công tác tín dụng có kinh nghiệm thực tế chưa đáp ứng đủ yêu cầu trình độ chuyên môn, cán tuyển dụng lại chưa có nhiều kinh nghiệm Vì vậy, việc bố trí cán có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để thực chức năng, nhiệm vụ quản trị rủi ro tín dụng khó khăn đòi hỏi Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 phải có trình lâu dài Ø Chất lượng công tác thẩm định cho vay, thẩm định tài sản đảm bảo, thẩm định rủi ro tín dụng độc lập chưa cao, chưa hoàn toàn xác khách quan Công tác thẩm định số khách hàng vay mang tính hình thức; Có số trường hợp TSĐB hình thành từ vốn vay (tài sản chưa hình thành) chưa thực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định; Định giá TSĐB thiếu cứ, vi phạm quy định hành VAB như: Định giá giá trị quyền sử dụng đất lớn 70% giá thị trường Việc thẩm định chưa thực theo quy trình Không thực nguyên tắc thẩm định RRTD độc lập Thông tin thu thập chưa đầy đủ xác Ø Nhiều tài sản chấp bảo lãnh bên thứ ba gây phát sinh nhiều rủi ro hoạt động tín dụng Khi giải hồ sơ cho vay, yếu tố không phần quan trọng TSĐB TSĐB xem nguồn trả nợ thứ hai cho ngân hàng nguồn trả nợ khoản vay lấy từ kết kinh doanh Hiện nay, VAB-CNĐN tồn nhiều trường hợp tài sản chấp bảo lãnh bên thứ ba chủ thể bảo lãnh cho cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp vay vốn mà quan hệ huyết thống cha mẹ, hay anh chị em ruột Khi rủi ro tín dụng xảy ngân hàng gặp nhiều khó khăn trình xử lý TSĐB để thu nợ hồ sơ thủ tục pháp lý rườm rà, phải hợp tác chủ tài sản đồng ý xử lý tài sản để thu hồi nợ Hơn nữa, cho vay có tài sản đảm bảo bên thứ ba ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro không thực đầy đủ quy định tính pháp lý chủ thể doanh nghiệp hay hộ gia đình Trong rủi ro nhận TSĐB bên thứ ba yếu tố Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 quản trị rủi ro quan trọng Ø Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa tiến hành cách bản, thường xuyên mang tính hình thức Sự lơi lỏng trình kiểm tra, giám sát khoản vay sau cho vay, làm cho ngân hàng không phát kịp thời dù vốn vay bị sử dụng sai mục đích Việc kiểm tra, giám sát khoản vay sau giải ngân nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay mục đích Trường hợp phát khách hàng sử dụng vốn không mục đích, ngân hàng có biện pháp thu hồi nợ kịp thời, hạn chế tổn thất đến mức thấp Thực tế, việc kiểm tra, giám sát khoản vay VAB-CNĐN chưa thực thường xuyên Nguyên nhân: Có thể sợ gây phiền hà cho khách hàng thời gian nên CBTD thực kiểm tra chiếu lệ, mang tính hình thức Nghiêm trọng hơn, CBTD không thực tế xuống đơn vị để kiểm tra sổ sách kho hàng mà chứng từ hóa đơn khách hàng cung cấp để ghi biên kiểm tra Nội dung biên kiểm tra sơ sài, chưa cập nhật đầy đủ thông tin số liệu hoạt động thực tế thời điểm kiểm tra Ø Năng lực phận kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng hạn chế Tại VAB-CNĐN hạn chế việc bố trí cán có đủ lực phận kiểm tra, kiểm soát làm cho chất lượng kiểm tra, đánh giá chưa cao, ảnh hưởng đến công tác QTRRTD Công tác đào tạo cán chưa quan tâm mức, Phẩm chất đạo đức số nhân viên ngân hàng bị tha hóa Nguyên nhân: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ số nhân viên ngân hàng hạn chế, có số CBTD chưa đáp ứng yêu cầu công tác tín dụng chưa có kinh nghiệm nhiều Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 việc thẩm định hồ sơ tín dụng, trình độ chuyên môn hạn chế, chưa có khả phân tích đánh giá hiệu phương án mang lại, mức độ rủi ro xảy thực phương án kinh doanh Ngoài ra, số CBTD chưa nghiên cứu kỹ quy trình, quy chế cho vay hành VAB-CNĐN nên giải hồ sơ chưa hội đủ điều kiện cho vay theo quy định, sai quy chế cho vay hành b Nguyên nhân chung dẫn đến hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua Ø Nguyên nhân bên ngân hàng v Môi trường pháp lý chưa thuận lợi v Môi trường kinh tế không ổn định v Môi trường tự nhiên v Từ phía khách hàng vay vốn - Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích - Trình độ khả quản lý khách hàng yếu - Khách hàng thiện chí trả nợ - Khách hàng cố tình cung cấp thông tin không xác Ø Nguyên nhân bên ngân hàng - Chính sách tín dụng chưa hợp lý - Chưa nêu cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động tín dụng - Chưa xác định quy mô tốc độ tăng trưởng tín dụng - Chưa có sách khách hàng hợp lý - Chưa linh hoạt lãi suất ưu đãi lãi suất - Chưa có chiến lược cạnh tranh Marketing hợp lý Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 3.1.3 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng hướng tới việc tối ưu hoá cân rủi ro thu nhập kỳ vọng cách tập trung vào lợi cạnh tranh ngân hàng, chuyển dần việc quản trị rủi ro sang trình tích cực việc đo lường bảo hiểm, chia sẻ rủi ro 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay Trên thực tế, nguyên nhân để RRTD xảy tất phương án vay vốn hiệu hay khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà CBTD không thực việc kiểm tra giám sát khoản vay chặt chẽ thường xuyên, dẫn đến việc ngân hàng không kiểm soát dòng tiền sau khách hàng kết thúc phương án kinh doanh, không phát kịp thời việc khách hàng dùng nguồn tiền để đầu tư vào mục đích khác hiệu hay không minh bạch Vì vậy, để phòng ngừa RRTD xảy ra, đề nghị CBTD phải thực công việc kiểm tra giám sát khoản vay cách chặt chẽ thường xuyên Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.2 Nâng cao chất lượng đo lường rủi ro tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội EL = PD x EAD x LGD Trong đó: - ED : tổn thất ước tính - PD (Probability of default): xác suất không trả nợ - EAD (Exposure at Defaut): tổng dư nợ khách hàng thời điểm khách hàng không trả nợ - LGD (Loss given default): tỷ trọng tổn thất ước tính Đây tỷ trọng phần vốn bị tổn thất tổng dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ * Tính PD (Probability of default) * Tính EAD (Exposure at Defaut) * Tính LGD (Loss given default) Hiện nay, tồn ba phương pháp để tính LGD: - Một là, Market LGD - tỷ trọng tổn thất vào thị trường - Hai là, Workout LGD - tỷ trọng tổn thất vào việc xử lý khoản tín dụng không trả nợ - Ba là, Implied Market LGD - xác định tỷ trọng tổn thất vào giá trái phiếu rủi ro thị trường Như vậy, thông qua biến số LGD, PD EAD, ngân hàng xác định EL - tổn thất ước tính khoản cho vay 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích tín dụng thực quy trình cho vay chặt chẽ Để làm tốt công tác phân tích tín dụng, đề xuất VAB-CNĐN yêu cầu CBTD phải phân tích khả tìm tàng khách hàng sử dụng vốn tín dụng, khả hoàn trả khả thu hồi vốn vay gốc lãi Mục tiêu việc phân tích phải tìm Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 kiếm tình dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả kiểm soát loại rủi ro dự kiến biện pháp phòng ngừa hạn chế thiệt hại xảy Trong việc thẩm định, CBTD cần xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả hoàn trả nợ vay khách hàng để ngân hàng định cho vay Phân tích thẩm định tín dụng khâu quan trọng toàn quy trình tín dụng Hai khâu thực tốt góp phần đáng kể việc quản lý tốt giảm thiểu rủi ro tín dụng Quy trình cho vay áp dụng Ngân hàng Việt Á xây dựng khoa học Tuy nhiên, trình thực từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ định cho vay lỏng lẻo, điều cần phải thực cách chặt chẽ giải hồ sơ tín dụng cho khách hàng 3.2.4 Nâng cao lực chất lượng kiểm tra phận kiểm tra kiểm soát nội chất lượng nguồn nhân lực Thực tế, để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế RRTD xảy phòng kiểm tra kiểm soát nội đóng vai trò quan trọng, chất lượng kiểm tra phận kiểm tra kiểm soát nội đánh giá cao Vì vậy, đề xuất ngân hàng cần phải quan tâm việc đào tạo chuyên môn bố trí cán làm công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, để cán có đủ khả trình độ nhận biết, phát sai phạm thiếu sót hồ sơ tín dụng phòng khách hàng, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại vốn cho ngân hàng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.5 Cải thiện cấu nhóm nợ hoàn thiện quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Hiện nay, VAB-CNĐN thực việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493 văn sửa đổi bổ sung Quyết định số 493 Tuy nhiên, ngân hàng chưa thực theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN hướng dẫn cụ thể thông tư hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng áp dụng hệ thống xếp hạng cũ theo cách riêng Điều tạo không thống quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng, khiến VAB gặp khó khăn quản lý Vì vậy, đề xuất VAB sớm áp dụng thông tư 02/2013/TTNHNN ngân hàng NHNN Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng để quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng 3.2.6 Hạn chế việc nhận tài sản đảm bảo bên thứ ba, quan tâm việc sử dụng công cụ bảo hiểm Trong rủi ro nhận TSĐB bên thứ ba, yếu tố QTRRTD quan trọng Những trường hợp không đủ điều kiện xử lý tài sản đảm bảo thường nhân viên ngân hàng không làm quy trình, quy định Để làm tốt công tác này, đề nghị VABCNĐN nhận tài sản chấp từ bên thứ ba, ngân hàng phải cẩn thận hơn, kiểm tra xác nhận lại người có tài sản, tránh trường hợp vay thêm ý muốn giả mạo chữ ký, điều hạn chế nhiều rủi ro cho ngân hàng Bên cạnh đó, đề xuất VAB-CNĐN phải quan tâm việc sử dụng công cụ bảo hiểm Cụ thể, ngân hàng cần phải yêu cầu Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 khách hàng vay mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm công trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm với TSĐB, bảo hiểm hàng hóa việc mua bảo hiểm cho đối tượng vay vốn…Bởi lẽ, có RRTD xảy ra, chẳng hạn nguyên nhân cháy nổ, thiên tai…gây ngân hàng có nguồn bồi thường thiệt hại từ công ty bảo hiểm để thu hồi nợ lãi vay nợ gốc nhằm hạn chế tối đa tổn thất xảy 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Việt Á Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh chế thi trường doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phải chấp nhận rủi ro, không ngành kinh doanh gặp nhiều rủi ro ngành ngân hàng Rủi ro tồn ý muốn người, thường gây hậu khó lường thực tế loại trừ rủi ro khỏi môi trường kinh doanh mà phân tích, dự đoán, đo lường tìm nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động rủi ro tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong điều kiện ngày này, ngành ngân hàng cầu nối giúp chủ động, củng cố nâng cao vị thị trường quốc tế Đồng thời, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định không mong đợi NHTM, gây nên đỗ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Nhất bối cảnh vận động kinh tế Việt Nam cạnh tranh gây gắt lĩnh vực ngân hàng mà nhiều lĩnh vực khác rủi ro ngày gia tăng trở nên phức tạp Thông qua luận văn tác giả nêu số vấn đề lý luận lẫn thực tiễn hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Về lý luận, tác giả nêu số vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khái niệm, nội dung số công cụ cần thiết quản trị rủi ro tín dụng Về thực tiễn, tác giả nêu lên thực tế hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2010 đến năm 2012, đồng thời đề xuất số kiến nghị giải pháp mặt vĩ mô lẫn vi mô để nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro có ý nghĩa thiết thực Footer Page 26 of 145 ... TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng a Nguyên tắc tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng: ... rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi. .. nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng a Những hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Ø Công tác tổ chức quản trị chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay