Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN QUANG SƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: GS.TS Hồ Đức Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin -Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh khác NHTM, hoạt động thu nhiều lợi nhuận gặp không rủi ro Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết Với bối cảnh thế, rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Chính chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Làm sáng tỏ số vấn đề sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng áp dụng thực tiễn để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích, … từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB giao thông vận tải, Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, Hồ Chí Minh [3] Lê Thị Hồng Diệu (2008), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Hồ Chí Minh [4] TS Trần Huy Hoàng (2004), Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/10/11/1810/ Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO Rủi ro phạm trù sử dụng phổ biến kinh tế thị trường Tuy diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, nhà kinh tế thống điểm cho rủi ro kiện xảy ý muốn chủ thể kinh doanh đem lại hậu xấu 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng Căn vào khoản 01 Điều 02 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN: “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết.” Rủi ro tín dụng xuất trình cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng, bao toán hình thức cấp tín dụng khác ngân hàng Footer Page of 145 Header Page of 145 Rủi ro tín dụng rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả không hạn cho ngân hàng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn theo tính khách quan, chủ quan: rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: * Rủi ro giao dịch bao gồm: Rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ * Rủi ro danh mục gồm: rủi ro nội rủi ro tập trung Căn vào hình thức tài trợ vốn : gồm rủi ro nội bảng rủi ro ngoại bảng 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng a Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên - Nguyên nhân bất khả kháng - Thông tin không cân xứng thị trường tài - Môi trường kinh tế - Nguyên nhân sách Nhà nước - Môi trường pháp lý b Nguyên nhân từ phía người vay - Rủi ro kinh doanh người vay - Rủi ro tài - Công tác quản lý kinh doanh hạn chế - Thái độ thiếu thiện chí bất hợp tác người vay c Nguyên nhân ngân hàng - Chính sách tín dụng không hợp lý, tập trung nguồn vốn cho vay nhiều vào doanh nghiệp ngành kinh tế - Do thiếu am hiểu thị trường, thiếu thông tin Footer Page of 145 Header Page of 145 - Cán tín dụng không tuân thủ sách tín dụng - Định giá tài sản không đảm bảo không xác - Cạnh tranh ngân hàng gay gắt 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng QTRRTD trình ngân hàng hoạch định, tổ chức triển khai thực giám sát, kiểm tra toàn hoạt động cấp tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro chấp nhận 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Mục tiêu QTRRTD để tối đa hóa lợi nhuận sở giữ mức độ RRTD tổn thất tín dụng mức ngân hàng chấp nhận, kiểm soát phạm vi nguồn lực tài ngân hàng 1.3.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng • QTRRTD thước đo lực kinh doanh NHTM • QTRRTD tốt lợi cạnh tranh NHTM 1.3.4 Một số công cụ cần thiết quản trị rủi ro tín dụng a Chính sách quản trị rủi ro tín dụng b Lãi suất c Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.3.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng a Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro tín dụng: trình xác định liên tục có hệ thống rủi ro tổ chức Các hoạt động nhận dạng nhằm phát triển thông tin nguồn rủi ro, yếu tố mạo hiểm, hiểm họa nguy rủi ro Footer Page of 145 Header Page of 145 Một số phương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng - Phân tích báo cáo tài chính: - Phương pháp check– list - Phương pháp lưu đồ - Phương pháp tra trường - Giao tiếp với tổ chức chuyên nghiệp - Phân tích hợp đồng - Nghiên cứu số liệu tổn thất khứ - Phương pháp thông qua tư vấn b Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng: việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng, từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an toàn tối đa khách hàng để trích lập dự phòng rủi ro * Các mô hình định tính – Mô hình 6C - Tư cách người vay - Năng lực người vay - Thu nhập người vay - Bảo đảm tiền vay - Các điều kiện - Kiểm soát * Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng + Mô hình tiêu rủi ro chính: - Xác suất bị rủi ro theo vay - Xác suất bị rủi ro theo giá trị cho vay - Tỷ lệ nợ hạn - Tỷ lệ nợ hạn nợ gia hạn - Tỷ lệ nợ hạn nợ gia hạn so với tổng tài sản Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tỷ lệ nợ xấu + Mô hình điểm số Z: + Mô hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s Đối với Moody’s xếp hạng cao Aaa, với Standard & Poor’s cao AAA Sau đó, xếp hạng giảm dần từ Aa, A, Baa, Ba, B, … (Moody’s) AA, A, BBB, BB, B, … (Standard & Poor’s) c Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng: kỹ thuật, công cụ, chiến lược trình nhằm biến đổi rủi ro tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu cách kiểm soát tần suất mức độ rủi ro tổn thất * Các phương thức kiểm soát rủi ro tín dụng - Kiểm soát việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội - Kiểm soát trình thẩm định giải ngân - Né tránh rủi ro - Ngăn ngừa rủi ro - Giảm thiểu tổn thất rủi ro cho vay gây - Áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay - Trích lập dự phòng rủi ro - Chuyển giao rủi ro - Đa dạng hóa đầu tư tín dụng d Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ rủi ro tín dụng: việc ngân hàng dùng nguồn tài ngân hàng bù đắp tổn thất khoản cho vay rủi ro xảy Nợ rủi ro sau xử lý thu hồi chuyển qua theo dõi ngoại bảng - Từ quỹ dự phòng rủi ro trích Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Trích thẳng trực tiếp vào chi phí lợi nhuận ngân hàng - Phương án thu hồi nợ xấu - Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay - Từ lý doanh nghiệp - Từ bán nợ - Từ nguồn đền bù nhà kinh doanh rủi ro, bảo hiểm Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 2.2.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 2.2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn năm 2010-2012 Bảng 2.7: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn năm 2010-2012 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Dư nợ Năm 2011 Năm 2012 % Dư nợ % Dư nợ % Nhóm 46,03 2,10 104,21 3,52 255,72 7,31 Nhóm 34,98 1,59 29,51 1,00 16,17 0,46 Nhóm 31,39 1,43 16,95 0,57 8,93 0,26 Nhóm 22,46 1,02 6,06 0,20 3,51 0,10 Tổng 134,86 6,14 156,73 5,29 284,33 8,13 b Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu năm 2010-2012 Bảng 2.8: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu năm 2010-2012 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Dư nợ % Năm 2011 Dư nợ % Năm 2012 Dư nợ % Nhóm 34,98 1,59 29,51 1,01 16,17 0,46 Nhóm 31,39 1,43 16,95 0,57 8,93 0,26 Nhóm 22,46 1,02 6,06 0,19 3,51 0,10 Tổng 88,83 4,05 52,52 1,77 28,61 0,82 Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 c Rủi ro tín dụng loại hình cho vay + Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo thời hạn vay Bảng 2.9: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo thời hạn vay Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Dư nợ Năm 2011 Năm 2012 % Dư nợ % Dư nợ % Ngắn hạn 93,01 68,97 112,61 71,85 186,21 65,49 Trung, dài hạn 41,85 31,03 44,12 28,15 98,12 34,51 134,86 100 156,73 100 284,33 100 Tổng + Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo ngành nghề kinh tế Bảng 2.10: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo ngành nghề kinh tế Đơn vị: Tỷ đồng Ngành Thương mại dịch vụ Xây dựng, khai thác Bất động sản Giáo dục đào tạo Viễn thông, Vận tải Khách sạn, nhà hàng Nông, lâm, thủy sản Sản xuất, chế biến Khác Tổng Năm 2010 Dư nợ % Năm 2011 Dư nợ % Năm 2012 Dư nợ % 31,29 23,20 29,95 19,11 52,54 18,48 25,34 7,79 0,90 18,79 5,78 0,67 27,10 7,18 0,66 17,29 4,58 0,42 43,70 19,42 4,95 15,37 6,83 1,74 3,49 2,59 1,99 1,27 16,97 5,97 4,75 3,52 8,28 5,28 12,65 4,45 24,07 19,80 17,43 134,86 17,85 14,68 12,92 100 30,83 19,03 31,71 156,73 19,67 12,15 20,23 100 46,00 35,74 52,36 284,33 16,18 12,57 18,41 100 + Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo thành phần kinh tế Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Bảng 2.11: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo thành phần kinh tế Năm 2010 Loại hình Dư nợ % Năm 2011 Dư nợ Năm 2012 % Dư nợ % Doanh nghiệp (không bao gồm SMEs) 79,2 58,73 99,08 63,22 140,06 49,26 SMEs 42,02 31,16 45,4 28,97 103,47 36,39 Thể nhân 13,64 10,11 12,25 7,81 40,80 14,35 134,86 100 156,73 100 284,33 100 Tổng d Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng + Nguyên nhân phía khách hàng - Sử dụng vốn sai mục đích - KH thiện chí trả nợ vay, cố tình lừa đảo NH - Khả quản lý kinh doanh - Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch + Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Chính sách tín dụng - Chưa tuân thủ quy trình cho vay - Hoạt động kiểm tra nội yếu - Thiếu giám sát quản lý sau cho vay + Các nguyên nhân khác từ môi trường bên - Hệ tất yếu trình tự hóa tài hội nhập quốc tế: - Sự công hàng nhập lậu - Sự hiệu quan pháp luật - Hoạt động tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Công tác nhận dạng rủi ro hoạt động tín dụng - Phương pháp phân tích báo cáo tài - Giao tiếp nội khách hàng - Nghiên cứu số liệu tổn thất khứ 2.3.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng Thực khâu tiếp nhận đánh giá khách hàng vay, Chi nhánh áp dụng mô hình định tính truyền thống “6C” song song phương thức xếp hạng tín dụng nội Tuy nhiên, VCB Đà Nẵng áp dụng hệ thống XHTD nội dành cho Doanh nghiệp, hệ thống XHTD dành cho hộ kinh doanh cá nhân giai đoạn thử nghiệm Nội dung hệ thống XHTD nội dành cho Doanh nghiệp Quy trình chấm điểm tín dụng gồm bước: - Xác định ngành kinh tế - Xác định quy mô Doanh nghiệp - Xác định loại hình sở hữu Doanh nghiệp - Chấm điểm tiêu tài - Chấm điểm tiêu phi tài - Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng 2.3.3 Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng + Cơ cấu danh mục đầu tư để phân tán rủi ro + Hệ thống theo dõi giám sát rủi ro tín dụng + Kiểm soát trình thẩm định xét duyệt tín dụng + Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa sách tín dụng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Có 10 nhóm tiêu chí áp dụng để thẩm định, phê duyệt tín dụng kiểm soát, đánh giá chất lượng tín dụng • Nhóm tiêu chí xét duyệt bao gồm: Đối tượng KH, ngành nghề kinh doanh, tình hình tài chính, nguồn trả nợ, tài sản đảm bảo, vị trí địa lý tỷ lệ cho vay tài sản bảo đảm • Nhóm tiêu chí kiểm soát bao gồm: sản phẩm tín dụng, kỳ hạn loại tiền vay, kênh phân phối + Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa quy trình tín dụng Bước Thời gian KH có nhu cầu vay vốn Sau KH cung cấp đầy đủ hồ sơ vay Thu thập đầy đủ thông tin phê duyệt hồ sơ Khi KH có nhu cầu rút vốn Sau KH rút vốn Công việc cụ thể - CBTD tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn Thẩm định sơ mục đích vay, thu nhập trả nợ, tài sản đảm bảo - Thẩm định tài sản đảm bảo - Thẩm định tình hình tài chính, mục đích sử dụng vốn vay, - Thẩm định hồ sơ vay lập tờ trình - Trình cấp có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ thông báo kết cho KH - Hoàn tất thủ tục pháp lý (công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo) - Kiểm tra việc thực điều kiện phê duyệt cấp có thẩm quyền giải ngân - Thường xuyên kiểm tra sau cho vay - Nhắc nợ KH - Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn vay, 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng + Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro + Xử lý nợ hạn, nợ xấu Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.3.5 Những mặt đạt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Những mặt đạt - Các phận chuyên môn hóa sâu tùy theo chức năng, phân định rõ trách nhiệm phận - Các quy trình khác theo đối tượng khách hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng khách hàng - Hệ thống xếp hạng tín dụng phù hợp, phản ánh chất lượng khách hàng b Những mặt hạn chế - Chính sách tín dụng nhiều điểm chưa rõ ràng - Cho vay dựa nhiều vào tài sản đảm bảo - Khi phát rủi ro chậm xử lý xử lý thiếu tính kiên Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro trình liên tục thường xuyên nguy rủi ro thay đổi Nên kết hợp nhiều phương pháp để nhận dạng rủi ro tiềm ngân hàng Sử dụng phương pháp nghiên cứu số liệu tổn thất khứ, số liệu thống kê cho phép ngân hàng đánh giá xu hướng tổn thất cho phép ngân hàng phân tích nguyên nhân, thời điểm yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro - Nghiên cứu số liệu tổn thất (nợ hạn) ngân hàng thông qua số lượng vay loại hình khách hàng Xem Bảng 3.1: Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng thông qua vay loại hình khách hàng (Trang 70, luận văn) - Nghiên cứu số liệu tổn thất (nợ hạn) ngân hàng thông qua số lượng vay ngành kinh tế Xem Bảng 3.2: Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng thông qua vay ngành kinh tế (Trang 70, luận văn) Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 Bảng 3.3: Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng theo nguyên nhân rủi ro tín dụng Đơn vị: Tỷ đồng STT Nguyên nhân gây nợ hạn Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số Số Số Dư nợ Dư nợ Dư nợ Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm 16 23,83 25 30,58 31 61,63 Sử dụng vốn sai mục đích 20 26,15 24 23,52 26 57,85 Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch 17 20,67 16 27,04 31 51,59 Cơ chế sách 10,42 19,60 34,66 Môi trường kinh tế biến đổi 10 14,48 12 18,41 19 23,72 Không có thiện chí trả nợ 12 9,34 17 12,42 23 18,11 10,76 9,01 10 13,35 6,87 6,82 11,36 7,49 6,91 12 8,01 4,85 2,42 4,05 Không thích ứng với thay đổi thị trường Năng lực quản trị ngân hàng Môi trường tự nhiên, thiên tai Nguyên nhân chủ quan từ 10 CBTD Tổng cộng 105 134,86 131 156,73 174 284,33 Từ số liệu Bảng 3.3, ta tính dư nợ hạn bình quân năm 2010-2012 theo Bảng 3.4 đây, từ ta có biểu đồ nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 Bảng 3.4: Dư nợ hạn bình quân năm 2010-2012 Đơn vị: Tỷ đồng Dư nợ STT Nguyên nhân hạn bình Tỷ lệ quân % Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm 38,68 20,15 Sử dụng vốn sai mục đích 35,84 18,67 Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch 33,10 17,24 Cơ chế sách 21,56 11,23 Môi trường kinh tế biến đổi 18,87 9,83 Không có thiện chí trả nợ 13,29 6,92 Không thích ứng với thay đổi thị trường 11,04 5,75 Năng lực quản trị ngân hàng 8,35 4,35 Môi trường tự nhiên, thiên tai 7,47 3,89 10 Nguyên nhân chủ quan từ CBTD 3,78 1,97 191,98 100 Tổng cộng Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Dư nợ hạn bình quân năm 2010-2012 45 40 35 30 25 20 15 10 Trình độ Sử dụng Tình hình tài Cơ chế Môi trường Không có Không thích Năng lực Môi trường Nguyên quản lý vốn sai mục yếu sách kinh tế biến thiện chí trả ứng với quản trị tự nhân chủ kém, thiếu đích kém, thiếu đổi nợ thay đổi ngân hàng nhiên, thiên quan từ kinh nghiệm minh bạch thị tai CBTD trường Hình 3.3: Biểu đồ Pareto Thông qua phân tích biểu đồ Pareto ta kết luận, yếu tố gây RRTD VCB Đà Nẵng có mức từ cao xuống thấp sau: Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm; sử dụng vốn sai mục đích; tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch; chế sách; môi trường kinh tế biến đổi; thiện chí trả nợ; không thích ứng với thay đổi thị trường; lực quản trị ngân hàng; môi trường tự nhiên thiên tai; nguyên nhân chủ quan từ CBTD Bảng 3.5: Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro Nguyên nhân Năng lực quản lý kém, thiếu kinh nghiệm Footer Page 21 of 145 Nguyên nhân thứ cấp - Trình độ chuyên môn - Không am hiểu thị trường - Không quản lý nhân - Không quản lý tài Header Page 22 of 145 Sử dụng vốn sai mục đích kém, - Đầu tư lĩnh vực kinh doanh - Đầu tư vào bất động sản, chứng khoán - Cho vay tín dụng đen Tình hình tài yếu 20 thiếu minh bạch - Không có báo cáo kiểm toán - Sử dụng báo cáo tài không trung thực - Kê khai khống hồ sơ chứng từ - Hợp thức hóa chứng từ - Các quy định ban hành gây bất lợi - Những thay đổi có chế sách điều hành lãi suất, tỷ giá, xuất nhập khẩu, … Nhà nước Cơ chế sách - Các loại thuế áp dụng cho ngành, DN; - Các mức ưu đãi thuế; - Mức lãi suất cho vay hỗ trợ đặc biệt so với lãi suất cho vay thương mại; - Hạn ngạch xuất - Các hỗ trợ Chính phủ sở hạ tầng, đào tạo; - Lộ trình thực hiệp định thương mại Việt Nam phủ nước khác - Các thay đổi chu kỳ kinh tế - Sự biến động nhanh khó lường Môi trường kinh tế kinh tế giới biến đổi - Hệ tất yếu trình tự hóa tài hội nhập quốc tế - Sự công hàng nhập lậu Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 - Thiện chí trả nợ - Uy tín ban lãnh đạo - Động cơ, mục tiêu vay Không có thiện chí - Tâm lý chiếm dụng vốn trả nợ - Vốn tự có thấp - Chế tài chưa nghiêm - Ý thức hợp tác, trả nợ - Trách nhiệm trả nợ 3.1.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng sử dụng thêm phương pháp ước tín tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội (IRB) để đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng, xác định khả tổn thất tín dụng Với kỳ hạn xác định, tổn thất ước tính tính toán dựa công thức sau: EL = PD x EAD x LGD EL: tổn thất ước tính PD: xác suất không trả nợ EAD: tổng dư nợ khách hàng thời điểm khách hàng không trả nợ LGD: tỷ trọng tổn thất ước tính - tỷ trọng phần vốn bị tổn thất tổng dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ 3.1.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược chương trình hoạt động để kiểm soát nguyên nhân nguồn gốc rủi ro, né tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro, chuyển giao rủi ro phân tán rủi ro, ảnh hưởng không mong đợi đến với ngân hàng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 a Kiểm soát nguyên nhân nguồn gốc gây rủi ro - Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm - Sử dụng vốn sai mục đích - Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch - Cơ chế sách môi trường kinh tế biến đổi - Không có thiện chí trả nợ - Thiên tai, tai nạn bất ngờ - Năng lực quản trị ngân hàng b Né tránh rủi ro Tránh cho vay khách hàng, dự án có rủi ro (đánh giá, xếp hạng tín dụng) Nếu thực cho vay, hạn chế (kiểm soát) rủi ro mức tối thiểu c Ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất - Cơ cấu lại khoản vay d Chuyển giao rủi ro - Bảo hiểm tín dụng - Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay e Đa dạng hóa Phân tán rủi ro thông qua việc đa dạng hóa ngành nghệ lĩnh vực cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm đa dạng hóa vùng, khu vực f Chấp nhận rủi ro g Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 3.1.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay c Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay - Bán khoản nợ, tài sản tồn đọng - Phát tài sản bảo đảm - Khởi kiện - Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng d Đa dạng hóa đầu tư cho vay đồng tài trợ 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam 3.2.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước 3.2.3 Kiến nghị Chính Phủ Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro lớn hoạt động ngân hàng Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ưu tiên ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy với ngân hàng nói chung VCB Đà Nẵng nói riêng Trong thời gian qua, VCB Đà Nẵng tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đạt kết đáng khích lệ việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng chi nhánh, từ mặt hạn chế cần khắc phục Qua trình nghiên cứu tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn phát triển tới Footer Page 26 of 145 ... quản trị rủi ro tín dụng a Chính sách quản trị rủi ro tín dụng b Lãi suất c Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.3.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng a Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro. .. tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết Với bối cảnh thế, rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Chính chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần. .. quan: rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: * Rủi ro giao dịch bao gồm: Rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ * Rủi ro danh mục gồm: rủi ro nội rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay