Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

26 83 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HUYỀN TRÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Trƣơng Bá Thanh Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: PGS.TS Lê Văn Luyện Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại Thông qua hoạt động ngân hàng góp phần cung ứng vốn cho kinh tế, giúp hệ tuần hoàn kinh tế hoạt động cách nhuần huyễn hiệu Tuy nhiên với việc mang lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động ngân hàng đa dạng phức tạp, xuất gắn liền với hoạt động tín dụng, tác động ảnh hưởng hoạt động ngân hàng có mức độ khác Trong đó, rủi ro tín dụng xảy ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng đặc thù hoạt động tín dụng Rủi ro tín dụng không khiến ngân hàng gia tăng chi phí, chậm thu lãi, chí thất thoát khoản vay, làm xấu tình hình tài chính, làm tổn hại đến uy tín vị thế, chí ảnh hưởng đến tồn phát triển họ Tuy nhiên, rủi ro tất yếu hoạt động tín dụng, loại bỏ hoàn toàn mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại cách tối đa rủi ro xảy Thực tiễn hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng toàn hệ thống chưa thực kiểm soát cách hiệu có xu hướng ngày gia tăng Chính vậy, yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm soát cách có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi kiểm soát được, hổ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng Góp phần nâng cao uy tín tạo lợi ngân hàng cạnh tranh Đây điều vô quan trọng giúp ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững thực hoạt động liên doanh liên kết xu hội nhập Footer Page of 145 Header Page of 145 Đó lý chọn đề tài” Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài làm sáng tỏ vấn đề sau:  Làm rõ góp phần hoàn thiện lý luận quản trị rủi ro tín dụng  Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro phương pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng  Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng nói riêng NHTM nói chung Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu lý luận thực tiễn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng thời gian qua ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng, từ đưa giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng Phƣơng pháp nghiên cứu Để phù hợp với nội dung, yêu cầu mục đích đề tài, phương pháp thực trình nghiên cứu gồm phương pháp so sánh, kết hợp với phương pháp điều tra chọn mẫu hệ thống hóa Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu: Trong trình thực đề tài quản trị rủi ro tín dụng này, tác Footer Page of 145 Header Page of 145 giả có tham khảo số tài liệu nghiên cứu có liên quan: - Một số luận văn đề tài nghiên cứu - Một số sách chuyên ngành Tài Chính Tiền Tệ, Quản trị ngân hàng thương mại tài liệu giảng dạy môn quản trị ngân hàng thương mại ĐH Kinh Tế Đà Nẵng - Tác giả có tham khảo số tài liệu bao gồm: Luật tổ chức tín dụng, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012 Vietcombank Đà Nẵng nguồn tài liệu giúp tác giả tập hợp số liệu để viết đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Rủi ro tín dụng định nghĩa khoản lỗ tiềm tàng vốn tạo cấp tín dụng cho khách hàng Có nghĩa khả khách hàng không trả nợ hạn theo hợp đồng gắn liền với khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho họ 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng a Phân loại theo nguồn gốc hình thành rủi ro b Phân loại theo tính chất rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng  Việc xem xét đặc điểm rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng có ý nghĩa quan trọng việc đo lường, xác định đề biện pháp hạn chế rủi ro Do đó, rủi ro tín dụng có đặc điểm sau:  Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp  Rủi ro tín dụng mang tính chất đa dạng phức tạp  Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 1.1.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng Tỷ lệ nhóm nợ tổng dư nợ cho vay: Theo quy định Footer Page of 145 Header Page of 145 dịnh số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 QĐ số 18/2007/ QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 NHNN tổ chức tín dụng thực phân loại nợ theo nhóm Nhóm 1: (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Nhóm 2: (nợ cần ý) bao gồm: Nhóm 3: (nợ tiêu chuẩn) bao gồm: Nhóm 4: (nợ nghi ngờ) bao gồm: Nhóm 5: (nợ có khả vốn) bao gồm: 1.1.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng Thông tin không cân xứng: Nguyên nhân từ phía khách hàng: Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, sở lựa chọn triển khai biện pháp phòng ngừa quản lý hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro loại trừ rủi ro trình cấp tín dụng 1.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng a Nguyên tắc chấp nhận rủi ro b Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép c Nguyên tắc phù hợp mức độ rủi ro cho phép mức thu nhập d Nguyên tắc phù hợp mức độ rủi ro cho phép khả tài e Nguyên tắc hiệu kinh tế f Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung Ngân hàng 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng  Nợ hạn:  Tỷ lệ nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ phần trăm nợ hạn so với tổng dư nợ Footer Page of 145 Header Page of 145 Nợ hạn x 100% Tổng dư nợ  Tỷ lệ nợ xấu: tỷ lệ phần trăm nợ xấu với tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Tổng dư nợ x 100% cho vay Tỷ lệ nợ hạn = Đây tiêu phản ánh chất lượng tín dụng tiếp cận với thông lệ quốc tế, tiêu phản ảnh xác chất lượng tín dụng khoản vay  Nợ khó đòi tỷ lệ nợ khó đòi: tỷ lệ phần trăm nợ khó đòi với tổng dư nợ Nợ khó đòi Tỷ lệ nợ khó đòi = x 100% Tổng dư nợ Nợ khó đòi khoản nợ hạn kèm theo số tiêu chí khác kỳ gia hạn nợ, tài sản đảm bảo, tài sản không bán được, nợ thua lỗ triền miên, phá sản Nợ khó đòi lời cảnh báo cho ngân hàng: hy vọng thu lại tiền mong manh, ngân hàng cần có biện pháp hữu hiệu để giải Rủi ro tín dụng xảy  Nợ có vấn đề  Tỷ lệ tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Dự phòng rủi ro Tỷ lệ TL = x 100% DPRRTD Tổng dư nợ  Tỷ lệ phân bổ dự phòng tổng dư nợ Giá trị phân bổ dự phòng Tỷ lệ phân bổ DP = x 100% Tổng dư nợ 1.2.3 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng a Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro tín dụng trình xác định liên tục, có hệ thống nhằm theo dõi, xem xét nghiên cứu môi trường hoạt động quy trình cho vay để thống kê dạng rủi ro tín dụng, xác đinh nguyên Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân gây rủi ro thời kỳ dự báo nguyên nhân tiềm ẩn gây rủi ro Phương pháp nhận dạng: để nhận dạng nhà quản trị phải lập liệt kê tất dạng rủi ro đã, xuất phương pháp: lập bẳng câu hỏi nghiên cứu Tiến hành điều tra phân tích hồ sơ tín dụng, đặc biệt hồ sơ tín dụng có vấn đề b Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng, từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng tối đa khách hàng để trích lập dự phòng Các mô hình đo lường sử dụng việc đo lường  Mô hình định tính: mô hình chất lượng 6C  Mô hình định lượng: số mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng hay sử dụng  Mô hình điểm số Z:  Mô hình diểm số tín dụng tiêu dùng:  Mô hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s:  Phương pháp đo lường Value at risk (VaR)  Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng Basel II c Kiểm soát rủi ro tín dụng Hiện việc kiểm soát rủi ro tín dụng áp dụng bao gồm:  Né tránh rủi ro  Ngăn ngừa rủi ro  Đa dạng hóa danh mục cho vay d Tài trợ rủi ro tín dụng 1.3 NHỮNG KINH NGHIỆM PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM CỦA CÁC NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI Nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hoạt động cho vay số nước khu vực cho thấy biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro phong phú Do đó, rút vài kinh nghiệm sau đây: Footer Page of 145 Header Page of 145  Để tiến hành quản lý rủi ro tín dụng cho tốt NHTM xây dựng sách tín dụng văn Các quan điểm sách cho vay phổ biến rộng rãi tới nhân viên ngân hàng giúp cho hoạt đông cho vay thống  Hoạt động cho vay dù có tốt đến đâu tiềm ẩn rủi ro định, cho vay có nợ hạn  NHTM nước áp dụng đa dạng loại vay, đa dạng sản phẩm tín dụng  Các NHTM thu thập thông tin khách hàng cách thường xuyên  Rủi ro TD san sẻ nhờ hoạt động CHƢƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển VCB Đà Nẵng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ VCB Đà Nẵng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VCB Đà Nẵng 2.1.4 Môi trƣờng kinh doanh 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh VCB Đà Nẵng a Thuận lợi Lãi suất trì ổn định 11 tháng đầu năm 2012 điều chỉnh tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, Gói kích cầu Chính phủ thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất cho thành phần kinh tế bắt đầu phát huy tác dụng Nhiều tiện ích ngân hàng điện tử VCB TW phát triển b Khó khăn Hoạt động xuất suy giảm dẫn đến nguồn cung ngoại tệ khan Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 kéo dài, bên cạnh đó, việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chậm làm cho giá niêm yết ngân hàng thấp so với giá giao dịch thị trường tự do, đơn vị có ngoại tệ tìm cách bán cho ngân hàng khách hàng chấp nhận giá cao giá niêm yết, gây nhiều khó khăn cho Chi nhánh hoạt động cân đối nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu, kể nhập nguyên liệu cho sản xuất 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng Ngọai Thƣơng Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng thời kỳ 2010-2012 a Hoạt động huy động vốn cho vay VCB DN Với chức “đi vay vay”, không huy động vốn VCB ĐN nguồn để phát triển hoạt động tín dụng sở phát triển hoạt động dịch vụ khác Vốn huy động có tăng trưởng cao chưa ổn định Cơ cấu chi phí dịch vụ có chuyển dịch chủ yếu tập trung vào số sản phẩm truyền thống Dư nợ ngân hàng VCB DN có xu hướng tăng qua năm, tăng từ 1939 tỷ đồng năm 2010 lên 2,195 tỷ đồng năm 2011, tăng từ 2,195 tỷ đồng lên 2,960 tỷ đồng Dư nợ tín dụng trung dài hạn VNĐ đến 31/12/2012 đạt 1,123 tỷ đồng, tăng 37.94% so với 31/12/2011 c Kết hoạt đông kinh doanh Hình 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Bảng 2.6 Tổng dƣ nợ cho vay phân theo thời hạn Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Năm 2011 Năm 2012 2010 CHỈ TIÊU Tăng Tăng Số Số Số trưởng(% trưởng(% tiền tiền tiền ) ) 1,17 1,38 1,83 Dư nợ ngắn hạn 18.19 32.73 Dư nợ trung dài 1,12 768 811 5.60 38.47 hạn 1,93 2,19 2,96 3.Tổng dư nợ 13.20 34.85 (Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh VCB DN năm 2010-2012) Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ tiền (%) tiền (%) tiền (%) - Tổng số dư nợ vay 1,939 2,195 2,960 - Số dư nợ xấu 39 1.65 41 1.87 50 1.69 (Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh VCB DN năm 2010-2012) Trong năm gần đây, từ năm 2010 đến năm 2011 , dư nợ cho vay VCB ĐN tăng từ 1,939 tỷ đồng lên đến 2,195 tỷ đồng, dư nợ nợ xấu chiếm tỷ lệ không cao, đặc biệt cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu không đáng kể, chiếm 0,001% tổng dư nợ vay Điều chứng tỏ hoạt động cho vay VCB ĐN có tăng trưởng định cải thiện chất lượng tín dụng đáng kể Thị phần tín dụng VCB ĐN địa bàn sau: Bảng 2.8 Thị phần dƣ nợ cho vay ngân hàng VCB DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2010 2011 2012 Tổng dư nợ vay NHTM 21,961 26,994 35,341 Tốc độ tăng trưởng (%) 22,91 30.92 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Tổng dư nợ vay VCB ĐN 1,939 2,195 2,960 Tốc độ tăng trưởng (%) 13.20 34.85 Thị phần VCB ĐN (%) 8.83 8.13 8.37 (Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh VCB DN năm 2010-2012) a Nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng VCB DN b Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng VCB DN c Kiểm soát rủi ro tín dụng VCB DN  Phân tán rủi ro đa dạng hóa danh mục cấp tín dụng  Kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng  Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro  Xây dựng cấu tổ chức hoạt đông tín dụng d Xử lý rủi ro tín dụng Ngân hàng VCB DN Trong trường hợp VCB DN đánh giá khách hàng khả trả nợ thấy khách hàng chây ỳ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng song song với biện pháp lựa chọn xử lý tài sản đảm bảo để giảm thiểu tổn thất VCN DN sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng thực theo định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 thống đống NHNN Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng VCB DN thể thông qua bảng sau: Bảng 2.10 Tỷ lệ trích lập dự phòng VCB DN Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng dư nợ quy VND 1,939 2,195 2,960 Dự phòng chung 14.48 0.47 14.84 Dự phòng cụ thể 19.55 21.95 29.6 Tổng giá trị dự phòng 34.03 22.42 44.44 (Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh VCB DN năm 2010-2012) 2.3.2 Tổn thất tín dụng Hoạt động tín dụng VCB ĐN năm qua gặp nhiều tổn thất cao số lượng, tỷ lệ Tổn thất tín dụng đánh giá phương diện: vốn (gốc, lãi) tăng chi phí ngân hàng, làm ảnh hưởng đến chất lượng kinh doanh Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 - Xét phương diện vốn: - Xét phương diện làm tăng chi phí ngân hàng: 3.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ngân hàng VCB-DN a Nhóm nguyên nhân từ bên + Do biến động thị trường sách nhà nước + Do khả cung ứng ngoại tệ cho thị trường năm trước không đảm bảo + Do ảnh hưởng thiên tai + Việc thực thi sách thuế quan công quyền chậm chạp, làm ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp b Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng + Do DNNN hoạt động hiệu quả, lực tài yếu + Do lãnh đạo số doanh nghiệp có yếu tố hội, lừa đảo ngân hàng quan hệ tín dụng + Các doanh nghiệp chiến lược kinh doanh có tính khả thi tầm nhìn chiến lược c Nguyên nhân thuộc ngân hàng + Năng lực thẩm định cán nhiều hạn chế + Quá trình kiểm tra, giám sát sau cho vay ngân hàng nhiều sơ hở, sai sót + Xác định giới hạn tín dụng chưa hợp lý, + Đầu tư tín dụng ạt, chạy theo phong trào, theo đòi hỏi khách hàng mà thận trọng cần thiết Nhận xét: - Chất lượng tín dụng VCB ĐN giai đoạn 2010-2012 chưa tốt, tỷ lệ nợ xấu năm 2012 thấp giá trị nợ cần ý cao, chất lượng tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng không tốt đến hiệu hoạt động kinh doanh - VCB ĐN chưa xác định chiến lược kinh doanh, sách tín dụng hiệu để hạn chế rủi ro tín dụng Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Nhóm nguyên nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ yếu tố người có ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng VCB ĐN 2.3.4 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VCB-DN a Xác định mục tiêu thiết lập sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp cho thời kỳ b Chính sách quản lý rủi ro thẩm quyền xét tín dụng NHNT có Quyết định số 75/2009/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 12/03/2009 việc ban hành Chính sách quản lý rủi ro NHNT c Chính sách phân loại nợ, máy tổ chức quy trình cấp tín dụng VCB DN VCB ĐN thực phân loại nợ theo quy định NHNN, đặc biệt khoản nợ xấu tăng cường phân loại nợ, đánh giá khả trả nợ với tần suất nhiều để phục vụ công tác quản lý chất lượng rủi ro tín dụng VCB ĐN thực phân loại nợ sở chấm điểm xếp hạng khách hàng tiến tới trích lập dự phòng theo thông lệ quốc tế tốt Quy trình tín dụng VCB Đà Nẵng: Hiện VCB ĐN thực quy trình tín dụng dành có đối tượng khách hàng khác nhau: - Đối với cho vay tư nhân, cá thể: áp dụng Quy trình cho vay khách hàng ban hành kèm theo Quyết định 130/QĐ-NHNT.QLTD ngày 12/08/2002 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (gọi Quy trình 130) - Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa: áp dụng theo Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo Quyết định 36/QĐNHNT.CSTD ngày 28/01/2008 Tổng Giám đốc NHNT (gọi Quy trình 36) - Đối với doanh nghiệp lớn: áp dụng theo Quy trình 246/QĐNHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Tổng Giám đốc NHNT (gọi quy trình 246)  Đo lường lượng hóa rủi ro tín dụng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Để bảo đảm công tác phòng ngừa kiểm soát rủi ro việc cấp tín dụng khách hàng, VCB ĐN thực đo lường lượng hóa rủi ro tín dụng khách hàng thông qua Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-VCB.CSTD ngày 17/03/2009 Giám đốc NHNT  Phát hiện, phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Biện pháp cuối để giảm thiểu rủi ro tổn thất VCB ĐN sử dụng biện pháp trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng VCB ĐN thực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo định 493/2005/QĐNHNN NHNN ngày 22/04/2005 việc phân loại nợ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Đồng thời VCB ĐN thực phân loại trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo Quyết định Hội đồng quản trị NHNT số 118/QĐ-VCB.CSTD ngày 18/03/2010 việc ban hành sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Chúng ta thấy ngân hàng VCB DN trích lập dự phòng qua bảng sau: Bảng 2.12 Trích lập dự phòng tín dụng qua ba năm 2010-2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng dư nợ quy VND 1,939 2,195 2,960 Dự phòng chung 14.48 0.47 14.84 Dự phòng cụ thể 19.55 21.95 29.60 Tổng giá trị dự phòng 34.03 22.42 44.44 (Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh VCB DN năm 2010-2012)  Tài trợ rủi ro tín dụng + Thành lập Tổ xử lý nợ xấu, tổ xây dựng kế hoạch biện pháp cụ thể có định thích hợp để xử lý nợ xấu kịp thời tiến độ Tổ xử lý nợ xấu thực họp định kỳ tháng lần để đảm bảo việc kiểm tra, giám sát thực hoạt động xử lý nợ cách toàn diện liên tục Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 + Định hướng chung VCB ĐN xử lý nợ xấu thực thương lượng, phối hợp với khách hàng xử lý nợ xấu để trình triển khai nhanh chóng tốn thời gian Đánh giá chung: - NHNT đánh giá tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng tích cực thực giải pháp nhằm nâng cao khả phòng ngừa phát rủi ro tín dụng - NHNT ứng dụng mô hình quản trị rủi ro theo hướng đại hướng đến chuẩn mực quốc tế - Hệ thống thông tin tín dụng ngày hoàn thiện, thực cung cấp thông tin, chuyên đề phân tích ngành thường xuyên cho Chi nhánh để tăng khả nắm bắt thông tin, sử dụng hiệu công tác thẩm định tín dụng - VCB ĐN kiên thực giải pháp đồng để giảm nợ xấu, thực kiểm soát tín dụng chặt chẽ, trọng đến chất lượng tăng trưởng dư nợ 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.4.1 Thành công đạt đƣợc Với nỗ lực việc quản trị rủi ro tín dụng VCB Đà Nẵng góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy Các khoản nợ xấu có nguồn vốn kịp thời để tiến hành giải kịp thời, góp phần không nhỏ vào công tác ổn định tình hình tài địa bàn 2.4.2 Hạn chế yếu tồn quản trị rủi ro tín dụng  Hạn chế  Cơ cấu tổ chức tín dụng công tác quản lý rủi ro tín dụng: Hiện công tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh nhiều bất cập Các khoản vay nhỏ cán tín dụng vừa phê duyệt, vừa giám sát quản lý khoản cho vay  Các văn quy trình thủ tục cấp tín dụng: Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Các văn đạo hướng dẫn quy trình cấp tín dụng chi nhánh đầy đủ thực theo quy chuẩn quốc tế, bên cạnh có sổ tay ghi chép tín dụng cụ thể giai đoạn Tuy nhiên có sai sót văn mói cũ chồng chéo  Yếu tồn Bên cạnh kết đạt thời gian qua việc quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh bộc lộ số tồn sau đây:  Tỷ lệ dư nợ tài sản đảm bảo: Vẫn mức cao chủ yếu cho doanh nghiệp vay Tuy nhiên doanh nghiệp ngừng hoạt động theo luật chưa tuyên bố phá sản, việc trích lập dự phòng khoản nợ chậm trể gây việc xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn  Khó khăn việc thẩm định đánh giá khách hàng: Việc thẩm định dự án phương án kinh doanh cảu khách hàng chưa đạt chất lượng diều cho thấy thiếu thông tin, thiếu thực tế, chưa có đánh giá độc lập bên cạnh chưa có kết hợp chặt chẽ phận cung cấp thông tin phận xử lý sử dụng thông tin  Xếp hạn tín dụng nội hạn chế: Hệ thống xếp hạn tín dụng dừng lại việc xếp hạn phân loại khách hàng nhóm nợ chưa đánh giá hết rủi ro tín dụng xảy khoản vay thiếu sở liệu đầu vào (tính tin cậy thấp, tiêu phi tài chưa tính toán cụ thể )  Công tác giám sát khoản vay sau giải ngân chưa hiệu quả: KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương giới thiệu khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng Đồng thời, đề tài giới thiệu hoạt động quản trị rủi ro nhưu trích lập dự phòng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng Thông qua phần phân tích, đánh giá kết thực dựa tiêu chí như: quy mô nợ vay, rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro, quan hệ quản trị rủi ro tín dụng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro, đề tài cho thấy kết hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng 2010-2012 Với kết phân tích trên, đề Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 tài nêu thành tựu đạt hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng CHƢƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Mục tiêu phƣơng châm kinh doanh  Phương châm kinh doanh Chất lượng: nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc phân loại nợ, trích đủ dự phòng rủi ro, tăng cường kiểm soát hạn chế nợ xấu phát sinh thời kỳ Tăng trưởng bền vững: mở rộng thị phần hoạt động, tập trung vào hoạt động tín dụng, dịch vụ tài chính, đưa vào khai thác dịch vụ Hiệu an toàn: cao chất lượng hoạt động thông qua việc điều chỉnh tài sản theo chiều tăng hoạt động dịch vụ, hoạt động đầu tư, tập trung đa dạng nhiều ngành nghề nhiều lĩnh vực khác  Mục tiêu:  Tiếp tục nhà cung cấp dịch vụ tài hàng đầu Việt Nam mở rộng hoạt động nước  Đẩy mạnh tái cấu ngân hàng: phát triển nâng cao hiệu hoạt động cảu đơn vị từ trụ sở tới chi nhánh trực thuộc  Tăng trưởng ngân hàng sở phát triển bền vững, đạt số an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế Cung cấp chất lượng dịch vụ tài tốt đến khách hàng 3.1.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng - Mục tiêu chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ xấu 2%, tăng trưởng tín dụng đạt mức 20% Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Phân tán rủi ro danh mục đầu tư tín dụng theo định hướng lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực nhóm khách hàng - Tăng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động VCB ĐN - Xây dựng chế xử lý nợ xấu uyển chuyển, hiệu quả, đảm bảo giữ hợp tác khách hàng trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất rủi ro tín dụng gây - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng 3.1.3 Biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng  Nâng cao chất lượng tín dụng  Trích lập dự phòng rủi ro  Bảo hiểm rủi ro tín dụng Thị trường trái khoán ngân hàng thương mại yêu cầu người nhận nợ phải có khoản chi phí phụ thêm cho việc mua bảo hiểm nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp trường hợp phá sản  Phân tán rủi ro Nắm giữ nhiều tài sản có rủi ro thay tập trung nắm giữ hay số loại tài sản có rủi ro định Việc phân tán rủi ro tín dụng cho nhiều người vay cho phép tổ chức tín dụng nhà đầu tư giảm rủi ro tín dụng toàn tài sản có  Thị trường bán nợ Sau đầu tư cho doanh nghiệp vay, tổ chức tín dụng nhà đầu tư tập hợp tài sản có rủi ro (trái phiếu khoản nợ có rủi ro tín dụng) bán cho nhà đầu tư khác để chuyển đổi sở hữu khoản nợ nhằm quản lý giảm thiểu rủi ro tín dụng  Dẫn xuất tín dụng Dẫn xuất tín dụng hợp đồng tài ký kết bên tham gia giao dịch dẫn xuất tín dụng (tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, nhà đầu tư.v.v…) nhằm đưa bảo đảm chống lại chuyển dịch bất lợi chất lượng tín dụng khoản Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 đầu tư tổn thất liên quan đến tín dụng Các cộng cụ dẫn xuất tín dụng chủ yếu gồm:  Hoán đổi tín dụng: công cụ dẫn xuất làm giảm rủi ro tín dụng thông qua phân toán rủi ro  Quyền chọn tín dụng Là loại dẫn xuất tín dụng cung cấp chức tương tự bảo hiểm Các quyền chọn cho phép tổ chức tín dụng, nhà đầu tư lựa chọn mua bán tài sản có rủi ro mức giá cố định để bảo vệ cho họ biến động bất lợi chất lượng tín dụng tài sản tài khoản vay tổ chức tín dụng trường hợp rủi to xảy  Các chứng liên quan đến tín dụng Là loại dẫn xuất tín dụng khác người phát hành trái phiếu nhằm tránh rủi rto tín dụng Một chứng liên quan đến tín dụng bao gồm môi tập hợp trái phiếu hợp đồng quyền chọn tín dụng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức tín dụng, quản lý giám sát tín dụng 3.2.2 Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tín dụng a Củng cố hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng - Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu - Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập - VCB ĐN thực định kỳ phân tích kinh tế, phân tích ngành danh mục đầu tư tín dụng riêng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Trên sở mô hình tổ chức hướng đến khách hàng triển khai, hệ thống thông tin khách hàng cần tổ chức cách hợp lý b Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng  Rủi ro tín dụng phân tích thẩm định tín dụng không cẩn trọng thiếu xác dẫn đến định cho vay sai lầm  Thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể khách hàng  Tập trung phân tích rủi ro phương án vay khách hàng để giảm bớt thời gian xử lý giao dịch  Trong thẩm định dự án đầu tư, tình trạng nâng giá trị thực tế dự án để vay nhiều hơn, thuê đất nhiều phổ biến  Cần phối kết hợp chặt chẽ điều kiện tín dụng hợp đồng tín dụng lãi suất, tỷ lệ vốn tự có, tài sản bảo đảm…để đảm bảo lợi ích thu phải tương xứng với mức độ rủi ro  Phải xây dựng kịch rủi ro định kỳ sở đánh giá tình hình kinh doanh chi nhánh c Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay  Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay  Thực kiểm tra sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng  Cần nghiêm túc thực kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn, tài sản bảo đảm khách hàng, kịp thời phát rủi ro có biện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ  Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng  Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng NHNT áp dụng theo tiêu chí, chuẩn mực quốc tế  Thực đánh giá giá trị tài sản bảo đảm giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường thỏa thuận với khách hàng  Các khách hàng doanh nghiệp địa bàn Thành phố Đà Nẵng đa số doanh nghiệp vừa nhỏ, vay vốn có bảo đảm tài sản, thực báo cáo tài năm 3.2.4 Hoàn thiện phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng a Tăng cường công tác nhân công tác kiểm tra nội  Tín dụng hoạt động đem lại thu nhập cho ngân hàng lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro  Lựa chọn cán có lực, có trình độ chuyên môn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng  Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc  Tăng cường công tác tái đào đạo, đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức cho cán tín  Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu công việc mà cán thực  Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài b Thực phân loại nợ trích lập dự phòng, sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà rủi ro ngân hàng lường trước Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.5 Hoàn thiện công tác xử lý nợ có vấn đề Nợ xấu tồn ngân hàng nào, thiết lập chế xử lý nợ có vấn đề đòi hỏi cần thiết Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực bước thận trọng cần thiết, không nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam a Về máy tổ chức  Cần xây dựng phận quản lý rủi ro tín dụng, phận kiểm tra nội độc lập, có đầy đủ thẩm quyền tách biệt lợi ích với Chi nhánh  Thành lập phòng Kiểm tra nội khu vực trực thuộc Hội sở để thực thi chức năng, nhiệm vụ khu vực quản lý  Phòng Khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thẩm định đề nghị cấp tín dụng khách hàng b Về quy trình tín dụng  Dựa yếu tố đặc thù khách hàng, thống quy trình tín dụng cho doanh nghiệp xây dựng quy trình tín dụng tư nhân, cá nhân  Trong quy trình tín dụng áp dụng doanh nghiệp Phòng Khách hàng phận thẩm định cho ý kiến đề xuất khoản tín dụng để trình cấp thẩm quyền Chi nhánh phê duyệt  Để đảm bảo tính khách quan khả kiểm soát tuân thủ nguyên tắc hoạt động cấp tín dụng, giải ngân khoản vay cần có phận độc lập c Về quy định NHNT lĩnh vực tín dụng  Về sách khách hàng:  Về văn liên quan đến cấp tín dụng:  Thẩm quyền phán Chi nhánh: phân cấp, phân quyền yêu cầu công tác quản lý nghệ thuật có bất hợp lý phân cấp, phân quyền Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 dẫn đến thụ động, ỷ lại, trớn, không kiểm soát Chi nhánh 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc  Cần hoàn thiện văn bản, quy chế trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro Hiện việc trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng thực theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN  Tăng cường nâng cao hiệu tra giám sát sở pháp luật hành, phù hợp với tình hình thực tế ngân hàng tuân theo chuẩn mực quốc tế  Phát triển thị trường mua bán nợ thông qua việc hoàn chỉnh chế mua bán nợ tổ chức tín dụng  Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội bộ, hướng tới chuẩn mực quốc tế  Sử dụng công cụ thị trường tài nhằm giúp NHTM phòng ngừa bảo hiểm rủi ro tín dụng, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng  Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ  Yêu cầu doanh nghiệp bắt buộc phải có kiểm toán báo cáo tài  Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay  Hoàn thiện quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VCB ĐN thời gian vừa qua, giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng VCB ĐN; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy định tín dụng, hỗ trợ thông tin… cho NHNT, góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng toàn hệ thống Đồng thời kiến nghị NHNN Chính phủ số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Sự nỗ lực NHNT nói chung VCB ĐN nói riêng, hỗ trợ có hiệu quan nhà nước có thẩm quyền, công tác quản trị rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu Xuất phát từ thực tiễn trên, luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, phân tich thực trang nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng Từ nhũng sở luận văn kiến nghị số giải pháp mang tính dặc thù chi nhánh góp phần giảm thiểu thấp thiệt haị hoạt động tín dụng Tuy tác giả có nhiều cố gắng với mong muốn hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu, nhiều yếu tố khách quan nen khó tránh khỏi hạn chế định Tác giả luận văn mong góp ý thấy cô người quan tâm Footer Page 26 of 145 ... đến rủi ro phương pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng  Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh... sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng... Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng Đồng thời, đề tài giới thiệu hoạt động quản trị rủi ro nhưu trích lập dự phòng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay