Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền Trun

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:57

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ HỒNG TRUNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN & THƯƠNG MẠI MUỐI MIỀN TRUNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 1: TS LÊ THỊ MINH HẰNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 -1MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản trị cung ứng nguyên vật liệu nội dung quan trọng doanh nghiệp Nhất bối cảnh cạnh tranh để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp thực mục tiêu công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu trở nên quan trọng định đến khả sản xuất doanh nghiệp chí góp phần tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp môi trường kinh doanh Nhận thức vấn đề nên doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp tìm hiểu giải thấu đáo vướng mắc vấn đề doanh nghiệp Vì việc tìm hiểu nghiên cứu đề tài cần thiết cho nội dung quản trị cung ứng nguyên vật liệu thân doanh nghiệp Chi nhánh Công ty CP &TM Muối Miền Trung doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm muối năm gần Chi nhánh bị áp lực nguồn nguyên liệu đầu vào hạn ngạch nhập muối nguyên liệu từ nước bị thu hẹp nên vấn đề cấp bách Chi nhánh tìm nguồn nguyên liệu mới, đáp ứng tiêu chuẩn nguyên vật liệu đầu vào đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Chi nhánh Tuy Chi nhánh hoạt động Bình Định nơi có khả sản xuất cung cấp muối nguyên liệu cho Chi nhánh nguồn nguyên liệu Chi nhánh từ tỉnh khác nên gây tăng chi phí nguồn cung không ổn định Do quản trị cung ứng Footer Page of 145 Header Page of 145 -2- nguyên vật liệu xem nhân tố quan trọng định đến tình hình sản xuất kinh doanh Chi nhánh Để tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương, tiết kiệm chi phí, xây dựng nguồn cung ổn định, Chi nhánh cần làm tốt công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu Nhận thức tầm quan trọng hoạt động xin chọn đề tài: "Quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty Cổ Phần &Thương mại Muối Miền Trung" làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận quản trị cung ứng nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất - Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề quản trị cung ứng nguyên vật liệu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định Footer Page of 145 Header Page of 145 -3- - Về thời gian: giải pháp có liên quan đề xuất đề tài có ý nghĩa năm tới - Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP Muối & TM Miền Trung Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng thông tin liệu sản xuất Chi nhánh; tìm hiểu, sử dụng thông tin nguồn cung cấp nguyên liệu muối Chi nhánh, dự án khoa học phát triển nguồn nguyên liệu - Để thực nghiên cứu trên, đề tài thực phương pháp sau: + Phương pháp thống kê, phân tích thực chứng + Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia để thu thập thông tin + Phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa + Các phương pháp khác Bố cục kết cấu đề tài Ngoài phần mục lục, mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chương 2: Thực trạng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 -4CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1.1 Nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất “Nguyên vật liệu phạm trù mô tả loại đối tượng người tác động vào để biến thành sản phẩm” [2] Theo nội dung kinh tế yêu cầu công tác quản trị doanh nghiệp NVL phân loại thành: - Nguyên liệu chính: đối tượng khai thác chưa chế biến (là nông, lâm, hải sản,…) - Vật liệu: đối tượng lao động trải qua chế biến tiếp tục sử dụng vào trình chế biến sản phẩm khác - Nhiên liệu: đối tượng lao động sử dụng để tạo nguồn lượng phục vụ cho trình sản xuất Mặc dù loại nguyên vật liệu cụ thể có đặc tính tự nhiên khác song chúng có số đặc điểm chung: Mọi loại nguyên vật liệu tham gia lần vào trình sản xuất sản phẩm, tham gia dẫn đến trình biến dạng nguyên vật liệu theo ý muốn người; điểm nguyên vật liệu khác tham gia vào trình sản xuất thời điểm khác với số lượng khác 1.1.2 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu Có thể hiểu Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tổng hợp hoạt động quản trị xác định cầu tiêu dự trữ nguyên vật liệu: Tổ chức mua sắm, vận chuyển dự trữ hợp lý nhằm đảm Footer Page of 145 Header Page of 145 -5- bảo cung ứng đúng, đủ loại nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn chất lượng thời gian phù hợp với hiệu cao [2] Quản trị cung ứng tổng hợp hoạt động hoạch định, tổ chức thực kiểm tra kiểm soát toàn hoạt động cung ứng đơn vị nhằm đạt mục tiêu đề cách có hiệu [5] Mục tiêu quan trọng quản trị cung ứng nguyên vật liệu đảm bảo cung ứng đủ, nguyên vật liệu đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ổn định diễn liên tục 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 1.2.1 Hoạch định nhu cầu NVL a Căn Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Kế hoạch sản xuất quan trọng để xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư Các nội dung kế hoạch sản xuất bao gồm: Kế hoạch tổng thể; lịch trình sản xuất chi tiết; lệnh sản xuất cho phận sản xuất trực tiếp; giám sát việc thực kế hoạch điều chỉnh kế hoạch Định mức sử dụng NVL: Mức sử dụng NVL lượng hao phí NVL cần thiết cho phép để sản xuất đơn vị sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, điều kiện sản xuất kỳ kế hoạch [5] b Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu Dự báo nhu cầu NVL: Dự báo nhu cầu NVL có vai trò quan trọng hoạt động cung ứng DN chưa có số liệu xác kế hoạch sản xuất, giúp lập kế hoạch cung ứng NVL tính toán lượng dự trữ NVL cần thiết từ giảm chi phí cho hoạt động cung ứng Footer Page of 145 Header Page of 145 -6- Xác định nhu cầu NVL: Xác định nhu cầu NVL trình xác định xác nhu cầu NVL cho sản xuất sản phẩm, nhu cầu vật tư cho dự trữ, nhu cầu vật tư cho hoạt động khác,… [5] Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu NVL: - Phương pháp MRP (Material Reqirement Planning): MRP kỹ thuật ngược chiều quy trình công nghệ để tính nhu cầu nguyên vật liệu Phương pháp xác định số lượng, thời gian cần có phận, chi tiết thời gian cần đặt hàng để chúng sẵn sàng cần đến [4] - Trình tự hoạch định nhu cầu NVL: Bước 1: Phân tích kết cấu sản phẩm để phân tích nhu cầu độc lập; Bước 2: Tính tổng nhu cầu; Bước 3: Tính nhu cầu thực; Bước 4: Đặt hàng 1.2.2 Lựa chọn nhà cung cấp a Tìm kiếm nhà cung cấp Xét mặt hình thức có hai loại nhà cung cấp chủ yếu nhà cung cấp có sẵn thị trường nhà cung cấp xuất Đối với DN, nhà cung cấp cũ quen thuộc, hai bên hợp tác ổn định am hiểu Còn nhà cung cấp xuất thường tự tìm đến giới thiệu mình; DN tìm kiếm người cấp hàng qua tài liệu tạp chí kinh tế, ấn phẩm quảng cáo, gọi thầu,… Phương pháp thường sử dụng để tìm kiếm nhà cung cấp: Để tìm kiếm nhà cung cấp DN thường thu thập thông tin nhà cung cấp thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 -7- b Đánh giá nhà cung cấp Đánh giá khả thực nhà cung cấp, theo dõi trình thực đơn đặt hàng nhà cung cấp nhằm tìm ưu, nhược điểm nhà cung cấp Hoạt động gọi đánh giá nhà cung cấp [14] Khi lựa chọn nhà cung cấp phải dựa tiêu chuẩn chọn lựa Các tiêu chuẩn truyền thống như: Chất lượng nhà cung cấp; thời hạn giao hàng; giá thành mua bao gồm giá mua chi phí mua hàng, điều kiện toán,… Và số tiêu chuẩn khác như: Khả kỹ thuật nhà cung cấp, dịch vụ sau bán, … c Lựa chọn nhà cung cấp Qua phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cung ứng, so sánh cân nhắc nhà cung cấp cũ mới, DN tiến hành lựa chọn nhà cung cấp cho d Quản lý nhà cung cấp Để phát huy điểm mạnh mối quan hệ hợp tác cần thực quản lý nhà cung cấp Người mua nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi nhà cung cấp Nếu nhà cung cấp thực tốt họ tiếp tục nhà cung cấp chiến lược, hưởng ưu đãi, ngược lại họ bị loại khỏi danh sách nhà cung cấp tiềm 1.2.3 Vận tải a Lựa chọn điều kiện giao hàng Trong thực tế cung ứng có hai hình thức giao hàng chủ yếu mà DN lựa chọn: Hình thức thứ nhà cung cấp mang hàng đến sở khách hàng để giao cho khách hàng; thứ hai khách hàng đến tận sở nhà cung cấp để nhận hàng Lựa chọn hình thức giao hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình thị trường, Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 -8- giá loại hàng hóa, số lượng, chất lượng, chủng loại, ; khả làm thủ tục,… b Lựa chọn phương thức vận tải Các phương thức vận chuyển bên DN ô tô, đường sắt, đường thủy Việc lựa chọn phương thức vận tải phụ thuộc vào nhiều nhân tố khối lượng đặc điểm đối tượng vận chuyển, quảng đường vận chuyển, yêu cầu nơi nhận đối tượng vận chuyển thời gian, chất lượng độ tin cậy,… c Lựa chọn người vận tải Có hai trường hợp tự vận tải thuê vận tải: Tự vận tải trường hợp DN sử dụng phương tiện vận tải để chuyển hàng hóa Trường hợp thuê vận tải DN thiết lập mối quan hệ lâu dài với nhà vận tải hợp đồng Một số nhân tố cần xem xét lựa chọn tự vận tải hay thuê vận tải: Chi phí vận hành, chi phí vốn, mức độ kiểm soát, tính linh hoạt, kỹ quản lý d Kiểm tra, kiểm soát trình vận chuyển Để nhận NVL chất lượng, số lượng, kịp thời gian sau gửi hàng cần đôn đốc, xúc tiến, kiểm tra, kiểm soát toàn trình vận chuyển Đối với phương thức vận chuyển khác áp dụng biện pháp kiểm soát khác 1.2.4 Tồn kho a Phân loại NVL tồn kho Mỗi DN thường lưu kho nhiều loại hàng hóa khác nhau, để quản trị hàng hóa kho ta thường phân loại chúng Có thể phân loại hàng hóa kho theo giá trị hàng hóa (phương pháp phân loại ABC); theo đặc điểm hàng hóa; theo thời gian mức sử dụng hàng hóa Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 - 10 - chi phí liên quan đến qui mô đơn đặt hàng năm đạt cực tiểu CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Các yếu tố nguồn lực Chi nhánh a Lao động Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên Chi nhánh 354, phần lớn lao động trực tiếp đạt trình độ lao động phổ thông, chiếm 70%, lại trình độ trung cấp, cao đẳng đại học Chi nhánh có lực lượng nhân viên đông đảo có xu hướng tăng qua năm, điều thể quy mô lao động Chi nhánh tăng b Tình hình tài Bảng 2.3 Tình hình tài sản nguồn vốn (ĐVT: 1.000 đồng) TT A I I Chỉ tiêu TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn NGUỒN VỐN Nợ phải trả II Vốn CSH II B Tình hình thực 2010 2011 2012 13.903.549 13.997.373 16.067.962 3.606.892 3.460.608 4.288.327 Chênh lệch (+/-) 2011/2010 2012/2011 93.824 2.070.589 -146.284 827.719 10.296.657 10536.765 11.779.635 240.108 1.242.870 13.903.549 13.997.373 16.067.962 93.824 2.070.589 928.930 1.174.454 1.430.420 245.524 255.966 12.045.689 11.648.465 13.207.122 -397.224 1.558.657 (Nguồn: Phòng Kế toán) Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 - 11 - Nhìn chung, Chi nhánh hoạt động hiệu quả, công tác quản lý vốn; khoản thu, chi tài đảm bảo Tuy nhiên chi phí hoạt động sản xuất cao, Chi nhánh cần xây dựng định mức chi phí nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức tiết kiệm, khai thác vốn hiệu c Cơ sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất Chi nhánh bao gồm khu hành văn phòng, khu sản xuất, bốn kho hàng dây chuyền sản xuất, máy vi tính, máy in, máy fax, máy photo, máy điều hoà nhiệt độ… đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh d Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng muối Ngoài Chi nhánh kinh doanh mặt hàng nước mắm, bột canh, nước tương, sản phẩm Iốt,… Tổng Công ty cung cấp Đặc điểm sản phẩm: Muối tinh sử dụng rộng rãi chủ yếu chứa Nacl, muối thu từ nước biển (muối thô) Muối thường muối không trộn thêm iốt, muối ăn muối thường có trộn thêm KIO3 theo quy định Bộ Y tế Phương pháp lập kế hoạch sản xuất: Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu tiêu số lượng sản phẩm Công ty CP & TM Muối Miền Trung giao, Chi nhánh dựa vào dự báo doanh số bán tháng, lượng hàng tồn kho,… để tiến hành lập kế hoạch sản xuất Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 - 12 - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Bảng 2.5 Kết hoạt động kinh doanh năm 2010-2012 (ĐVT: 1000 đồng) Chỉ tiêu Doanh thu Các khoản giảm trừ Doanh thu Gía vốn hàng bán Lợi nhuận gộp 6.CP bán hàng CP quản lý doanh nghiệp Tổng lợi nhuận trước thuế 11 Thuế thu nhập 12 Lợi nhuận sau thuế Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2.053.000,0 14.600,0 2.038.400,0 1.615.104,6 423.295,4 49.009,8 104.892,0 269.393,6 75.430,21 193.963,39 2.663.600,0 29.04.100,0 23.500,0 2.663.600,0 2.880.600,0 2.173.150,0 2.354.886,0 490.450,0 525.714,0 52.475,0 70.248,0 130.554,0 147.865,0 307.421,0 307.601,0 86.077,88 86.128,28 221.343,12 221.472,72 Chênh lệch (+/-) 2011/2010 2012/2011 610.600,0 240.500,0 -14.600,0 23.500,0 625.200,0 217.000,0 558.045,4 181.736,0 67.154,6 35.264,0 3.465,2 17.773,0 25.662 17.311,0 38.027,4 180,0 10.647,7 50,4 27.379,28 129,60 (Nguồn: Phòng Kế toán) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh qua năm có xu hướng tăng Qua năm 2010-2012 Chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu góp phần làm tăng doanh thu lợi nhuận Chi nhánh (Năm 2012, lợi nhuận tăng 27.509,33 đồng (tăng 14,2) so với năm 2010) 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 2.2.1 Đặc điểm nguyên liệu muối Nguyên liệu muối đầu vào cho sản xuất muối Nacl muối thô khai thác tự nhiên nên độ tinh khiết không cao, lẫn nhiều tạp chất Tùy đặc điểm tự nhiên vùng sản xuất mà hàm lượng Nacl muối dao động khoảng 60%-90%; chất lượng muối phụ thuộc vào phương pháp sản xuất thời gian thu hoạch Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 - 13 - - Vụ mùa muối nguyên liệu thường sản xuất thu hoạch từ cuối tháng đến cuối tháng năm; sản lượng muối đạt cao vào tháng 5-9 - Thời gian muối kết tinh đến lúc thu hoạch từ 10 - 15 ngày 2.2.2 Tình hình hoạch định nhu cầu muối nguyên liệu Chi nhánh tiến hành hoạch định nhu cầu NVL dựa kế hoạch sản xuất công ty bao gồm kế hoạch sản xuất theo năm cụ thể theo tháng Sau có kế hoạch sản xuất nhân viên phòng kế hoạch xác định lượng muối nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm kiểm tra lượng tồn kho loại nguyên liệu để xác định lượng nguyên liệu cần mua NCMnl = Lượng cần dùng cho sản xuất + Dự trữ bảo hiểm Lượng tồn kho Trong đó: - Lượng cần dùng cho sản xuất = Định mức sử dụng NVL + Mức hao hụt; - Dự trữ bảo hiểm = 10% Nhu cầu NVL Nhìn chung ba năm qua Chi nhánh dần khắc phục công tác thu mua NVL để đáp ứng nhu cầu sản xuất; nhiên Chi nhánh chưa làm tốt công tác xây dựng kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, kế hoạch thu mua dự trữ nên dẫn đến tình trạng tồn kho cao mà lượng nuyên liệu đáp ứng sản xuất lại không đủ 100% 2.2.3 Tình hình nhà cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh a Các nhà cung ứng muối nguyên liệu Chi nhánh thu mua muối nguyên liệu tỉnh khu vực Miền Trung tập trung tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận Vùng nguyên liệu muối tỉnh Bình Định tập trung huyện Phù Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 - 14 - Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, với diện tích sản xuất khoảng 220.000 Tuy sản lượng muối Bình Định cao đạt 6.000 muối thô chất lượng muối không đạt yêu cầu (Ở Bình Định có vùng muối Đề Gi Mỹ Thành sản lượng khoảng 3.000 tấn/ năm đạt yêu cầu muối nguyên liệu vùng khác chất lượng đáp ứng được) điều gây khó khăn cho việc sản xuất nên Chi nhánh phải mua nguyên liệu vùng khác b Lựa chọn nhà cung cấp Tình hình tìm kiếm nhà cung ứng: Hiện nay, Chi nhánh chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu bàn để thu thập thông tin nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ ngành muối nước nước nên thông tin thu có chất lượng không cao, cập nhật, tính xác Công tác đánh giá nhà cung ứng: Phương pháp đánh Chi nhánh sử dụng để đánh giá nhà cung ứng phương pháp đánh giá mô tả Chi nhánh không xác định tiêu chí đánh giá nhà cung ứng cụ thể mà ngầm định chủ quan theo ý kiến định nhân viên thực công việc Lựa chọn nhà cung ứng: Hiện nay, công tác lựa chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh chưa trọng mức Việc lựa chọn nhà cung ứng dựa nhận định cảm tính, chủ quan mà chưa có phương pháp đánh giá cụ thể, xác Xây dựng quan hệ hợp tác với nhà cung ứng: Thời gian qua Chi nhánh tạo uy tín phần lớn nhà cung ứng mà Chi nhánh giao dịch Tuy nhiên, Chi nhánh chưa có giải pháp nhằm lôi kéo nhà cung ứng tiềm tham gia vào quan hệ hợp tác đôi bên có lợi Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 - 15 - 2.2.4 Công tác vận tải Hiện nhà máy có đội xe riêng tiến hành hoạt động vận chuyển NVL nhà máy phục vụ cho việc vận chuyển NVL tỉnh Đối với vùng nguyên liệu tỉnh lân cận xa việc vận chuyển bên cung cấp chịu trách nhiệm Chi nhánh hợp đồng vận chuyển với nhà xe Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu mua điều kiện bình thường từ Ninh Thuận Nhà máy khoảng ngày, từ Khánh Hòa nhà máy khoảng 1,5 ngày, từ Đà Nẵng khoảng ngày Nhìn chung, thời gian vận chuyển từ nơi cung cấp nhà máy tương đối ngắn nên thuận lợi cho việc đặt hàng vận chuyển 2.2.5 Công tác tồn kho Phân loại: Để việc quản lý NVL kho dễ dàng, muối nguyên liệu thành cấp vào mức độ chất lượng loại muối Lượng tồn kho đặt hàng: Sau kiểm tra lượng tồn kho loại NVL cần sản xuất nhân viên phòng kế hoạch xác định lượng đặt hàng cần thiết Thời gian đặt hàng từ 5-7 ngày trước tiến hành sản xuất theo kế hoạch Kiểm tra: NVL kho thường xuyên kiểm tra; định kỳ kiểm tra 5-6 ngày lần Tổ chức cấp phát NVL cho tổ sản xuất: Nhà máy sử dụng phương pháp cấp phát NVL kho, số NVL cấp phát phân xưởng sản xuất Nhìn chung, tình hình cấp phát NVL nhà máy tổ chức thuận lợi cho trình sản xuất; NVL cung ứng số lượng chất lượng theo yêu cầu phân xưởng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 - 16 - 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 2.3.1 Thành công Hiện nay, hoạt động cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh tương đối phù hợp với tình hình sản xuất, thực tế thị trường nguyên vật liệu thân công ty Bên cạnh đó, Chi nhánh trì mối quan hệ lâu dài với số nhà cung ứng nước nước Mối quan hệ giúp Chi nhánh mua hàng thường xuyên, đặn kịp thời, thời gian đặt hàng nhanh tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh 2.3.2 Hạn chế - Công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu chưa tốt dẫn đến nhu cầu sản xuất thực lượng mua chênh lệch cao - Việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp gặp trở ngại Chi Nhánh quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường nguyên vật liệu - Công tác quản lý tồn kho chưa phù hợp, chưa có phương pháp xác định lượng đặt hàng tốt cho nhà máy mà làm theo cách cũ thấy loại gần hết tiến hành đặt hàng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 - 17 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG TẠI BÌNH ĐỊNH 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự thay đổi yếu tố môi trường kinh doanh Trong tình hình cạnh tranh nguyên vật liệu đầu vào yếu tố quan trọng doanh nghiệp, yếu tố tạo nên ưu cạnh tranh doanh nghiệp thời gian tới Vì việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu phù hợp trở nên cần thiết doanh nghiệp 3.1.2 Thách thức từ đối thủ cạnh tranh Hiện nay, doanh nghiệp ngành địa bàn bắt đầu quan tâm đến việc thiết lập chuỗi cung ứng chiến lược để tăng cường hiệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị Đây thách thức để Chi nhánh từ bỏ thói quen cũ tích cực việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, lựa chọn nhà cung cấp tốt cho 3.1.3 Xu hướng phát triển quản trị cung ứng Quản trị cung ứng nguyên vật liệu trọng đến chiến lược sau: Sự tích hợp; chiến lược sản phẩm yếu tố cấu thành; hệ thống quản trị thông tin; chiến lược sở nguồn cung cấp; tập trung phát triển quản lý; sử dụng cán giỏi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu 3.1.4 Định hướng phát triển công ty đến năm 2020 Chiến lược phát triển công ty đến năm 2020 tạo vùng nguyên liệu chất lượng ổn định địa bàn tỉnh đồng thời Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 - 18 - nâng cao hiệu sản xuất nhằm khai thác hết suất tiến hành phát triển đa dạng sản phẩm 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 3.2.1 Thực công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Mục tiêu: Giúp công ty biết mua sắm loại nguyên vật liệu cần vào lúc nào, với số lượng chủ động việc tìm, vận chuyển, mua sắm nguyên vật liệu đảm bảo cho sản xuất Nội dung: Dựa vào kế hoạch tiến độ sản xuất công ty, nhu cầu nguyên vật liệu tính toán, xác định, làm sở để thực việc mua sắm, dự trữ đảm bảo sẵn sàng cho yêu cầu sản xuất thời kỳ Cách thức tiến hành: - Tính nhu cầu nguyên vật liệu sản xuất muối tinh trường hợp loại NVL - Xác định lượng đặt hàng có dự trữ bảo hiểm + Gỉa thiết khai thác hết khả cung ứng nhà cung cấp; Hbh = 10% nhu cầu đặt hàng; + Lượng đặt hàng dự trữ bảo hiểm phụ thuộc vào định mức hao hụt sản xuất loại nguyên liệu Thiết lập phương trình tổng thể: Kcư = Lsx + Lbh = Lsx(1+10%) → Lsx = Kcư/(1+10%) → L*sx = Lsx/(1+Mhh) Với: Kcư: Khả cung ứng nhà cung cấp Lsx: Lượng dùng cho sản xuất L*sx: Lượng sản xuất thực Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 - 19 - Điều kiện: - Nếu L*sx ≤ Nhu cầu sản xuất Lượng đặt hàng = Khả cung ứng - Nếu L*sx > Nhu cầu sản xuất Lượng đặt hàng = L*sx (1+Mhh) + Lbh Hiệu quả: Việc hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu giúp tạo sở khoa học để xác định loại nguyên liệu cần kỳ theo tiến độ kế hoạch sản xuất giúp lãnh đạo Chi nhánh biết thời điểm mua loại nguyên liệu, số lượng cần tới, tránh chi phí cho dự trữ mức 3.2.2 Xây dựng phương án lựa chọn nhà cung ứng Mục tiêu: tìm thêm thông tin nhà cung cấp mới, xây dựng hệ thống thông tin nhà cung cấp để tiến hành hoạt động đánh giá, lựa chọn thuận tiện tốt Nội dung: Ưu tiên chọn nhà cung cấp với điều kiện đáp ứng nhu cầu để sản xuất với tổng chi phí thấp Cách thức tiến hành: - Xây dựng sở để đánh giá nhà cung ứng: ý đến tiêu chí đánh giá dễ dàng: giá mua, số lượng cung ứng, chi phí vận chuyển - Tiến hành phương án đánh giá để so sánh - Lựa chọn phương án có tổng chi phí thấp Hiệu quả: Có thông tin nhiều nguồn cung nguyên vật liệu; có sở khoa học, tiêu chí lựa chọn rõ ràng giúp Chi nhánh lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với 3.2.3 Xây dựng kế hoạch thu mua Mục tiêu: Xác định quy mô lô hàng dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất với chi phí đặt hàng tồn kho thấp Nội dung: Xác định lượng dặt hàng, thời gian đặt hàng phương án điều chỉnh để xây dựng kế hoạch thu mua điều kiện Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 - 20 - thu hoạch muối từ cuối tháng tháng Cách thức tiến hành: - Xác định lượng đặt hàng nhà cung cấp - Xác định quy mô lô hàng dự trữ loại nguyên liệu muối: lượng đặt hàng kinh tế theo EOQ - Lượng nhu cầu loại nguyên vật liệu - Lập kế hoạch thu mua dự kiến nhà cung cấp - Điểu chỉnh phương án thu mua cho phù hợp với điều kiện thực tế - Lập kế hoạch lượng thu mua thời gian thu mua Hiệu quả: Xây dựng kế hoạch thu mua cụ thể cho loại nguyên liệu nhà cung cấp Có phương án điều chỉnh lượng thu mua thời gian thu mua phù hợp với điều kiện thu mua ngành muối với chi phí tăng thêm thấp đảm bảo sở cho mô hình đặt hàng EOQ 3.2.4 Xây dựng chương trình hỗ trợ nhà cung ứng nhằm nâng cao chất lượng nguyên vật liệu Mục tiêu: Chủ động nâng cao chất lượng muối nguyên liệu đầu vào nhằm giảm mức hao hụt sản xuất dự trữ từ nâng cao chất lượng sản phẩm hạ thấp chi phí sản xuất Nội dung: Tiến hành hỗ trợ kỹ thuật sản xuất tiến nhằm cải thiện chất lượng sản lượng muối sản xuất vùng nguyên liệu muối mà Chi nhánh hợp tác Cách thức tiến hành: - Lựa chọn nhà cung ứng để hỗ trợ: Từ tình hình thực tế vùng nguyên liệu Chi nhánh nên chọn vùng nguyên liệu tỉnh Bình Định để thực chương trình hỗ trợ - Lựa chọn phương pháp hỗ trợ: Hỗ trợ Kỹ thuật sản xuất muối trải bạt Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 - 21 - Ưu điểm muối sản xuất theo phương pháp trải bạt: Hạt muối sạch, trắng; hàm lượng NaCl: 96,5%; không lẫn tạp chất không tan Hiệu quả: Theo dự kiến ban đầu áp dụng phương pháp sản xuất trải bạt thì: thời gian thu hoạch rút ngắn lại sau 7-10 ngày; suất muối đạt 60-70 tấn/ha/năm; lợi nhuận đạt cho muối 60 triệu đ/ha 3.2.5 Tăng cường kiểm soát điều chỉnh hoạt động công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu phù hợp a Tiến hành hoạt động tìm kiếm thông tin nhà cung ứng Mục tiêu: Xây dựng hệ thống thông tin nhà cung cấp nguyên liệu thông tin nguồn cung ứng thị trường từ phục vụ cho công tác khác Nội dung: Tiến hành thu thập thông tin đầy đủ nhà cung ứng; chỉnh lý, sửa chữa, hoàn thiện thông tin lưu trữ thành mục riêng (Hồ sơ nhà cung cấp) Định kỳ phân tích thông tin Hồ sơ nhà cung cấp coi tài liệu tham khảo để lãnh đạo Chi nhánh phác thảo kế hoạch quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh b Quản lý quan hệ hợp tác phát triển nhà cung ứng Tiến hành quản lý nhà cung ứng: Thực hoạt động quản lý nhà cung cấp để quan hệ hợp tác với nhà cung cấp phát huy hiệu Xây dựng kế hoạch để quản lý nhà cung cấp hiệu Phát triển nhà cung cấp hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung: Chi nhánh phải lập danh sách nhà cung cấp “ưa Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 - 22 - thích” chứa nhà cung cấp hiệu suất cao chứng minh đáng tin cậy Chọn cách tiếp cận phát triển đắn; tham gia thúc đẩy nhà cung cấp mục tiêu c Hoàn thiện công tác vận chuyển nguyên vật liệu Chi nhánh quản lý kho Vận chuyển nguyên vật liệu: Chi nhánh nên kết hợp chuyến giao hàng thành phẩm thu mua nguyên vật liệu để tiết kiệm chi phí tận dụng nguồn lực Chi nhánh Để thực việc nhân viên phòng Kế hoạch phải nắm rõ lịch trình vùng, tuyến thu mua nguyên vật liệu sau kết hợp thu mua sau chuyến giao hàng Quản lý kho nguyên liệu: *Thực hoạt động công tác quản trị nguyên vật liệu cho phù hợp: - So sánh tiến độ thực tế kế hoạch, thực điều chỉnh có nảy sinh cố trình sản xuất Rà soát lại tình hình tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất, từ xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu thấp - Khắc phục cách xếp hàng kho công để dễ quản lý kiểm soát mức độ hư hỏng nguyên vật liệu - Ứng dụng thiết kế phần mềm quản lý kho theo hai chức chính: Quản lý nguyên liệu kho giống cách xếp theo mã đặt quản lý ngày nhập nguyên liệu vào để nguyên liệu nhập trước đem sản xuất trước, tránh tình trạng sản xuất nguyên liệu mà để nguyên liệu cũ lại bị hư hỏng *Cấp phát nguyên vật liệu theo tiến độ kế hoạch: - Mục tiêu: Để giảm lượng nguyên vật liệu cấp phát dễ kiểm tra, kiểm soát nguyên vật liệu tránh mát, hư hỏng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 - 23 - - Nội dung: Cấp phát nguyên vật liệu tùy theo loại sản phẩm yêu cầu sản xuất - Hiệu quả: Giảm lượng nguyên vật liệu cấp phát lần trước, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, quản lý sử dụng, giảm chật chội phân xưởng sản xuất nhận nguyên vật liệu mội lần với số lượng lớn * Quản lý lượng tồn kho hiệu quả: - Mục tiêu: Giảm bớt tồn kho, dự trữ cách giảm chênh lệch cung ứng số lượng, chất lượng, giá thời điểm giao hàng với nhu cầu ròng nguyên liệu kế hoạch tiến độ sản xuất - Nội dung: Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kho để cung cấp số liệu xác, kịp thời đầy đủ cho công tác quản trị nguyên vật liệu - Hiệu quả: Tạo sở liệu để quản lý lượng tồn kho kỳ phục vụ nhu cầu sản xuất sở cho công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu xác Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 - 24 - KẾT LUẬN Quản trị cung ứng nguyên vật liệu sản xuất quan trọng với tồn phát triển doanh nghiệp Nguyên vật liệu đầu vào trình sản xuất, nguyên vật liệu có đủ tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất đáp ứng yêu cầu Do quản trị cung ứng nguyên vật hiệu qủa trình sản xuất đạt kết cao Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định hoạt động lĩnh vực sản xuất mặt hàng muối; nguồn nguyên vật liệu công ty chưa ổn định nên hoạt động quản trị quan trọng tiềm ẩn rủi ro Chính vậy, việc nghiên cứu, tìm đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu việc làm cần thiết phát triển chung Công ty Luận văn khái quát công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định Trong phạm vi cho phép vào thực trạng Chi nhánh, học viên xin đề xuất số giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị cung ứng đơn vị Hi vọng, giải pháp phát huy tác dụng góp phần vào phát triển chung Công ty Trong thời gian nghiên cứu, với cố gắng thân, giúp đỡ tập thể cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung; với hướng dẫn nhiệt tình TS Nguyễn Phúc Nguyên thầy cô giáo khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, luận văn hoàn thành tiến độ đề Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong quan tâm đóng góp ý kiến tất quan tâm để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... doanh công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung Bình Định - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Chi nhánh Công. .. QUẢ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 3.2.1 Thực công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Mục tiêu: Giúp công ty biết mua sắm loại nguyên vật liệu. .. 2010) 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MUỐI MIỀN TRUNG 2.2.1 Đặc điểm nguyên liệu muối Nguyên liệu muối đầu vào cho sản xuất muối Nacl muối thô khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền Trun, Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền Trun, Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền Trun

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay