Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Na

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:53

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VĂN HÕA PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS BÙI ĐỨC HÙNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) giữ vị trí, vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội nói chung trình phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng Trong trình công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp có ý nghĩa việc chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Tiên Phước huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Trong năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo phát triển kinh tế huyện Các ngành kinh tế khác có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp huyện trọng bước hướng có bước phát triển Tuy nhiên, kết đạt khiêm tốn, sản xuất Tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm mạnh sẵn có yêu cầu phát triển TTCN địa bàn huyện Nhằm góp phần hoàn thiện vấn đề có tính chất lý luận thực tiễn phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện Tiên Phước, xác định hướng phù hợp tiến trình phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế hộ gia đình, chọn đề tài: “Phát triển Tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam” cho Luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn phát triển TTCN - Phân tích đánh giá tình hình phát triển TTCN huyện Tiên Phước - Đề xuất số định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TTCN huyện thời gian tới Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tình hình phát triển TTCN huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Tại địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển TTCN huyện Tiên Phước từ năm 2009 – 2013 đề xuất giải pháp nhằm phát triển TTCN huyện đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp phân tích chuẩn tắc phân tích thực chứng kinh tế xã hội Sử dụng rộng rãi phương pháp tổng hợp thống kê, thống kê mô tả thống kê phân tích Nguồn số liệu sử dụng đề tài bao gồm: Số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển TTCN Chương 2: Thực trạng phát triển TTCN huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển TTCN huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ, ĐẶC ĐIỂM CỦA TTCN 1.1.1 Một số khái niệm - Nghề thủ công: nghề sản xuất sản phẩm mà kỹ thuật sản xuất chủ yếu làm tay Nguyên liệu nghề thủ công thường lấy trực tiếp từ thiên nhiên; công cụ sản xuất thường công cụ cầm tay đơn giản - Thủ công nghiệp: lĩnh vực sản xuất bao gồm tất nghề thủ công Cũng có gọi ngành nghề thủ công - Ngành TTCN: lĩnh vực sản xuất bao gồm nghề thủ công sở công nghiệp nhỏ Thường sở công nghiệp nhỏ có nguồn gốc từ nghề thủ công phát triển thành - Làng nghề TTCN: làng có nghề TTCN phát triển với tỷ lệ số hộ tỷ lệ thu nhập từ nghề TTCN định, trở thành nguồn thu nhập quan trọng thiếu người dân làng Như hiểu tiểu thủ công nghiệp là: ngành sản xuất thủ công chủ yếu, sử dụng tiến kỹ thuật cho số công đoạn chất lượng đặc trưng sản phẩm thủ công định; quy mô sở sản xuất TTCN nhỏ; ngành nghề TTCN gắn liền với đời sống người dân nông thôn 1.1.2 Vai trò TTCN phát triển kinh tế - Phát triển nghề TTCN góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động - Phát triển TTCN góp phần phát triển kinh tế địa phương thực mục tiêu xây dựng nông thôn - Phát triển TTCN góp phần làm tăng giá trị hàng hóa, dịch vụ cho kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phát triển TTCN góp phần phát huy tiềm năng, mạnh nội lực địa phương - Phát triển nghề TTCN góp phần bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc địa phương - Phát triển TTCN góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn 1.1.3 Đặc trƣng nghề tiểu thủ công nghiệp - Ra đời phát triển sở kỹ thuật tinh xảo tài hoa nghệ nhân, truyền từ đời sang đời khác - Đáp ứng nhu cầu xã hội địa phương nước nên giá trị giá trị sử dụng cao - Sản xuất tập trung, tạo thành làng nghề - Kỹ thuật, công nghệ ổn định - Sử dụng nguyên vật liệu khai thác chỗ chủ yếu 1.2 NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.2.1 Nội dung phát triển tiểu thủ công nghiệp a Mở rộng quy mô nguồn lực Mở rộng quy mô yếu tố nguồn lực TTCN nghĩa làm cho yếu tố lao động, nguồn vốn, hệ thống sở vật chất sở TTCN ngày tăng lên - Về vốn: Phản ánh qua quy mô vốn đầu tư TTCN ngày gia tăng, nâng cao khả huy động vốn hiệu sử dụng nguồn vốn Phát triển TTCN phải tăng quy mô vốn, khả huy động hiệu sử dụng vốn công nghiệp Vốn đầu tư cấu vốn đầu tư định phân bổ nguồn lực vào ngành kinh tế nói chung phát triển TTCN nói riêng Khi nguồn lực sản xuất TTCN thay đổi làm thay đổi lực sản xuất, kéo theo tăng trưởng sản lượng sản xuất TTCN Footer Page of 145 Header Page of 145 - Về lao động: Nâng cao số lượng, chất lượng nguồn lao động, khả giải việc làm cho người lao động nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề cao thông qua hình thức đào tạo Điều chỉnh mô hình sản xuất TTCN dựa nhiều vào nguồn lực lao động Tận dụng tối đa số lượng lao động, đồng thời không ngừng nâng cao suất lao động, nghĩa sử dụng gắn với nâng cao chất lượng lao động b Nâng cao chất lượng sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Để nâng cao chất lượng sản xuất TTCN cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trọng đầu tư đổi máy móc thiết bị Chú trọng công tác khuyến công, chuyển giao tiến kỹ thuật sản xuất, phát triển mô hình sản xuất hiệu nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất TTCN c Phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh TTCN có nhiều hình thức tổ chức kinh doanh, hình thức hộ gia đình chiếm đa số lao động số sở sản xuất, số lượng loại hình tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã chiếm tỷ lệ thấp Để TTCN có tăng trưởng phát triển ổn định cần khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp TTCN loại hình có lợi tính linh hoạt việc giải vấn đề sản xuất kinh doanh d Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN Một khó khăn doanh nghiệp vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm Trong xu hội nhập cạnh tranh, đơn vị cần chủ động việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Cần có chế, sách khuyến khích tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tiếp cận, tìm kiếm mở rộng thị trường Chú trọng hỗ trợ công tác quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm TTCN Để việc tiêu thụ sản phẩm phát triển ổn định cần thực liên Footer Page of 145 Header Page of 145 doanh, liên kết tổ chức sản xuất, thực gắn kết việc thu hút, tạo nguồn nguyên liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm e Tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ phát triển quy mô sản xuất TTCN TTCN phát triển với hệ thống sở hạ tầng thấp thiếu thốn đủ thứ Do đó, hệ thống sở hạ tầng phát triển nơi quan trọng tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, phục vụ tích cực cho phát triển cho ngành TTCN, đồng thời tạo điều kiện để hợp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Quy hoạch, đầu tư sở hạ tầng nội dung quan trọng nhằm tạo điều kiện để phát triển TTCN phù hợp với phát triển kinh tế xã hội vùng, khu vực Cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện góp phần thu hút thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Phát triển, gia tăng quy mô sản xuất TTCN tiêu chí quan trọng để nghiên cứu, đánh giá phát triển TTCN Gia tăng quy mô sản xuất TTCN phản ánh gia tăng số lượng doanh nghiệp TTCN, sản lượng TTCN sản xuất số lượng, chất lượng, chủng loại, mẫu mã sản phẩm,… 1.2.2 Chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển TTCN a Nhóm tiêu phản ánh quy mô nguồn lực sản xuất - Số lượng sở sản xuất TTCN - Số lao động TTCN - Vốn đầu tư sản xuất TTCN - Giá trị thiết bị sản xuất TTCN b Nhóm tiêu phản ánh kết sản xuất TTCN - Sản lượng sản phẩm - Giá trị sản xuất (GTSX): Giá trị sản xuất ngành toàn doanh nghiệp toàn giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ hữu ích lao động Footer Page of 145 Header Page of 145 ngành toàn doanh nghiệp làm thời kỳ định, thường tháng, quý năm - Giá trị gia tăng: phản ánh phận giá trị tạo hoạt động sản xuất hàng hóa dịch vụ ngành toàn doanh nghiệp làm - Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận: khoảng chênh lệch tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ kế toán c Nhóm tiêu phản ánh hiệu sản xuất TTCN - Năng suất lao động (giá trị sản xuất (giá trị gia tăng)/số lao động bình quân): thể sức sản xuất lao động đo lường số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian lượng thời gian cần thiết để sản xuất đơn vị sản phẩm - Hiệu sử dụng vốn (giá trị sản xuất (giá trị gia tăng, lợi nhuận)/vốn bình quân): phạm trù kinh tế phản ảnh trình độ sử dụng vốn doanh nghiệp để đạt kết kinh doanh cao với chi phí sử dụng vốn thấp - Tỷ suất lợi nhuận (lợi nhuận/doanh thu): quan hệ tỷ lệ số lợi nhuận (trước thuế sau thuế) thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài hoạt động với tổng doanh thu thu d Nhóm tiêu phản ánh tăng trưởng sản xuất TTCN - Tốc độ phát triển, tốc độ phát triển bình quân GTSX TTCN - Tốc độ tăng, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất TTCN e Nhóm tiêu phản ảnh mức đóng góp TTCN - Tỷ lệ giá trị sản xuất TTCN/GTSX công nghiệp Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Tỷ lệ giá trị sản xuất TTCN/GTSX toàn kinh tế 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.3.1 Nguồn lao động Nguồn lao động yếu tố đầu vào thiếu TTCN, có tác động đến sản lượng đầu doanh nghiệp Lao động động lực phát triển TTCN 1.3.2 Nhu cầu thị trƣờng Sự tồn phát triển nghề TTCN phụ thuộc lớn vào biến đổi thị trường Thị trường vừa động lực, điều kiện, thước đo kết hoạt động sản suất kinh doanh TTCN 1.3.3 Nguồn lực vốn Vốn yếu tố, nguồn lực quan trọng trình sản xuất, kinh doanh Sự phát triển nghề TTCN không nằm ảnh hưởng nhân tố vốn sản xuất 1.3.4 Yếu tố nguyên vật liệu 1.3.5 Kết cấu hạ tầng 1.3.6 Trình độ kỹ thuật công nghệ 1.3.7 Yếu tố truyền thống 1.3.8 Môi trƣờng thể chế điều tiết Nhà nƣớc 1.4 CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN TTCN Ở VIỆT NAM 1.4.1 Các học kinh nghiệm phát triển TTCN Việt Nam 1.4.2 Một số Kinh nghiệm huyện Tiên Phƣớc trình phát triển TTCN Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Huyện Tiên Phước có nguồn nhân lực dồi dào, số lượng lao động tăng dần qua năm, tốc độ tăng lao động bình quân từ năm 2009 – 2013 6,13% Do đó, việc đẩy mạnh phát triển TTCN giải pháp hữu hiệu nhằm giải việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho người dân nông thôn - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Trong năm qua, sở hạ tầng kỹ thuật huyện có nhiều thay đổi Hệ thống sở hạ tầng đầu tư xây dựng, tạo tiền đề tăng lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội + Về mạng lưới giao thông: Nhìn chung, mạng lưới giao thông địa bàn huyện phát triển nhanh chóng Sự phát triển tiến vượt bậc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội tạo diện mạo nông thôn Tiên Phước ngày văn minh, đại Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế huyện phát triển, đặc biệt phát triển ngành TTCN + Về cấp điện:Hệ thống điện ngày nâng cấp phát triển mạnh Hệ thống điện trải khắp 15 xã, thị trấn đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt phục vụ sản xuất cho 99% hộ dân Đây điều kiện thuận lợi để phát triển TTCN huyện + Về cấp nước: Tỷ lệ người dân sử dụng nước chưa cao Tính đến cuối năm 2013, toàn huyện có 61.088 người sử dụng nước hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ 87,68% 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC 2.2.1 Tình hình tổ chức sản xuất ngành TTCN a Về sở sản xuất kinh doanh TTCN Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.3: Số lƣợng sở sản xuất kinh doanh TTCN huyện Tiên Phƣớc giai đoạn 2009 - 2013 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng BQ (%) Tổng cộng 599 612 630 638 660 3,33 - Hộ cá thể 564 573 585 597 611 2,95 - DNTN, Hỗn hợp 35 39 45 41 49 8,78 Chỉ tiêu Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tiên Phước Nhìn chung, loại hình tham gia sản xuất Tiểu thủ công nghiệp chủ yếu hộ cá thể liên tục tăng qua năm từ 2009 2013 Tuy nhiên, hộ sản xuất cá thể chiếm giữ số lượng nhiều qua năm, chiếm 90% tổng số sở sản xuất kinh doanh TTCN b Về lao động ngành TTCN Phần lớn số lượng lao động làm việc ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp tăng qua năm Lực lượng lao động tăng thành phần kinh tế, nhiên số lượng lao động thành phần kinh tế hộ cá thể chiếm số đông, 50% tổng số lao động làm việc ngành TTCN 2.2.2 Vốn sản xuất kinh doanh Tiểu thủ công nghiệp Các sở sản xuất TTCN Tiên Phước phần lớn hộ cá thể nên quy mô vốn sản xuất nhỏ, vốn dùng cho sản xuất chủ yếu nguồn vốn tự có Đa số mặt hàng làm có chu kỳ sản xuất ngắn, phần lớn sản phẩm sản xuất bán nhiêu nên số tiền bán làm vốn sản xuất sản phẩm sau Do nên vốn sản xuất kinh doanh huy động cách lấy ngắn nuôi dài Đây hạn chế lớn sản xuất TTCN huyện Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 T T 12 Bảng 2.6: Vốn đầu tƣ sản xuất ngành TTCN huyện Tiên Phƣớc giai đoạn 2009 – 2013 ĐVT: Triệu đồng Tốc độ Năm Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu tăng 2009 2010 2011 2012 2013 BQ (%) Tổng cộng 44.110 50.585 62.110 82.865 109.693 25,58 Hộ cá thể 4.250 4.721 9.650 11.350 12.153 30,04 DNTN, HH 39.860 45.864 52.460 71.515 97.540 25,07 Nguồn: Báo cáo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tiên Phước số liệu điều tra tác giả Nhìn vào số liệu trên, ta thấy năm 2009 nguồn vốn đầu tư vào sản xuất DNTN, HH đạt mức cao 39.860 triệu đồng, đến năm 2013 tăng lên 97.540 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 25,07% Trong nguồn vốn đầu tư hộ cá thể nhỏ, 4.250 triệu đồng năm 2009 tăng lên 12.153 triệu đồng vào năm 2013 Mặc dù, hộ cá thể chiếm số lượng sở lớn, tổng nguồn vốn đầu tư hộ cá thể nhỏ nhiều so với DNTN, HH Tuy nhiên cố gắng tâm lớn sở sản xuất TTCN huy động tận dụng tối đa nguồn vốn để đầu tư phát triển TTCN, vòng năm từ 2009 - 2013 nguồn vốn đầu tư hộ cá thể sản xuất TTCN tăng lên gấp lần, tốc độ tăng bình quân năm 30,04% Nhìn chung, nguồn vốn đầu tư so với nhu cầu để phát triển TTCN, đầu tư nhỏ lẻ, chưa đủ khả đầu tư cho dự án có quy mô, hệ thống sản xuất lớn Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.3 Tình hình trang bị máy móc phục vụ cho sản xuất TTCN Hiện nay, máy móc thiết bị trang bị phục vụ sản xuất sở sản xuất TTCN địa bàn huyện Tiên Phước chủ yếu sử dụng máy móc thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu Các sở sản xuất không đủ để trang bị máy móc đại, phần lớn sở hoạt động sản xuất sử dụng lao động chân tay nên cách sản xuất sản phẩm thủ công, mà sản phẩm làm chất lượng không cao vệ sinh thực phẩm chưa bảo đảm 2.2.4 Kết sản xuất kinh doanh ngành TTCN a Giá trị sản xuất TTCN Trong năm qua kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ đến trình sản xuất kinh doanh tổng giá trị sản xuất TTCN địa bàn huyện Tiên Phước tăng dần qua năm Bảng 2.8: Giá trị sản xuất TTCN huyện Tiên Phƣớc giai đoạn 2009 – 2013 (giá cố định 94) Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 30.510,6 38.203,9 44.708,2 61.250,2 81.440,0 - 25,22 17,03 37,00 32,96 Tốc độ tăng BQ (%) GTSX (Triệu 27,82 đồng) Tốc độ tăng (%) Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tiên Phước Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, giá trị sản xuất TTCN tăng không qua năm, năm 2009 giá trị sản xuất TTCN đạt 30.510,6 triệu đồng, năm 2011 44.708,2 triệu đồng, đến Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 năm 2013 tăng lên 81.440 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 27,82% vượt tiêu Nghị Đại hội lần thứ XV huyện đề 2,82% Tham gia vào phát triển TTCN huyện có loại hình kinh tế DNTN, Hỗn hợp, hộ cá thể Trong năm qua, loại hình hộ cá thể chiếm tỷ trọng cao loại hình DNTN, HH, nhiên tỷ trọng loại hình hộ cá thể có xu hướng giảm dần, tỷ trọng loại hình DNTN, HH có xu hướng ngày tăng Cơ cấu giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp ngành nghề luôn có thay đổi qua năm Qua cho thấy cấu ngành nghề luôn có phát triển không ổn định Cần phải thúc đẩy ngành mà huyện có nhiều tiềm phát triển b Tình hình tiêu thụ sản phẩm TTCN Trong năm qua, sản phẩm TTCN huyện Tiên Phước chủ yếu tiêu thụ địa bàn địa phương lân cận Chỉ có số loại sản phẩm như: hàng may mặc, chế biến gỗ, dăm gỗ sản xuất trầm hương,… xuất sản sản lượng giá trị thấp Doanh thu ngành TTCN tăng dần qua năm Năm 2009, tổng doanh thu đạt 105.586 triệu đồng, đến năm 2013 281.510 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân năm 27,78% c Kết tài ngành Tiểu thủ công nghiệp Năm 2013, đứng trước tình hình kinh tế giới nói chung, nước nói riêng có nhiều khó khăn nguồn lực huyện Tiên Phước nhiều hạn chế kết tài ngành TTCN địa bàn huyện có chiều hướng khả quan, 100% doanh nghiệp có lãi, doanh nghiệp lỗ, lãi bình quân DNTN, Hỗn hợp đạt 186,9 triệu đồng, hộ cá thể đạt 18,9 triệu đồng Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.2.5 Hiệu sản xuất kinh doanh ngành TTCN Bảng 2.15: Hiệu SXKD ngành TTCN huyện Tiên Phƣớc năm 2013 TT Chỉ tiêu ĐVT Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu Hệ số lợi nhuận/vốn Hộ cá thể Lần 0,09 0,95 DNTN, HH Lần 0,06 0,09 Nguồn: Chi cục thống kê huyện Tiên Phước số liệu điều tra tác giả Từ bảng số liệu trên, ta thấy: Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu hộ sản xuất cá thể có tỷ suất lợi nhuận 0,09 DNTN, Hỗn hợp có tỷ suất thấp 0,06 Điều cho thấy, hiệu sản xuất kinh doanh hộ cá thể cao DNTN, HH; Hệ số lợi nhuận/vốn Hộ cá thể có tỷ suất 0,95 cao gấp 10 lần DNTN, hỗn hợp có tỷ suất thấp 0,09 2.2.6 Tình hình thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Các sản phẩm TTCN huyện Tiên Phước có thị trường đầu hẹp Hình thức tiêu thụ sản phẩm ngành Tiểu thủ công nghiệp chủ yếu tiêu thụ trực tiếp qua chủ hàng, hình thức tiêu thụ theo hợp đồng chiếm tỷ lệ nhỏ 2.3 NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TTCN HUYỆN TIÊN PHƢỚC 2.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc - Nhìn chung, tình hình sản xuất TTCN qua năm (2009 – 2013) địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất TTCN địa bàn huyện tăng dần qua năm, tốc độ tăng bình quân năm 27,82% Cơ cấu sản xuất chuyển đổi theo hướng tích cực gắn liền với thị trường tiêu thụ, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, kim ngạch xuất cấu mặt hàng xuất có chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 sản phẩm qua chế biến giảm tỷ trọng sản phẩm thô, tác động tích cực đến đời sống nhân dân, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao mức sống người dân, tạo tiền đề để huyện Tiên Phước phát triển góp phần xây dựng nông thôn [26] - Số lượng sở sản xuất kinh doanh TTCN không ngừng tăng lên qua năm Một số cở sở sản xuất TTCN sử dụng có hiệu từ nguồn khuyến công địa phương ngân sách hỗ trợ năm, việc nhân cấy, khôi phục phát triển nghề truyền thống phát triển thị trường tiêu thụ [26] - Đã tận dụng lao động chỗ, lao động gia đình Ngành TTCN thu hút ngày nhiều lao động tham gia vào trình sản xuất kinh doanh Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động khu vực nông lâm thủy sản, sang khu vực CN – TTCN dịch vụ - Môi trường đầu tư cải thiện, sở hạ tầng cụm công nghiệp ngày hoàn thiện, góp phần tích cực vào thu hút doanh nghiệp vào đầu tư địa phương - Hiệu sử dụng vốn cao, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao năm trước, sở sản xuất kinh doanh lỗ - Hoạt động khuyến công trọng [26] 2.3.2 Những mặt hạn chế - Tốc độ phát triển TTCN huyện chậm, chưa tương xướng với tiềm năng, mạnh huyện - Các sở sản xuất kinh doanh chưa tạo thương hiệu mạnh nên chưa có sức cạnh tranh thị trường - Hoạt động sản xuất TTCN chủ yếu doanh nghiệp, cở sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, hoạt động tự phát, lao động ít, nguồn vốn đầu tư hạn chế, trình độ công nghệ, máy móc thiết bị cũ phổ biến, trình độ kỹ thuật suất lao động, chất lượng, hiệu sản xuất kinh doanh chưa cao [26] Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Cơ cấu, chủng loại sản phẩm nghèo nàn, thiếu đa dạng; mẫu mã, kiểu dáng đơn điệu, chậm đổi mới, chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao, chưa có sản phẩm mũi nhọn mang tính chiến lược lâu dài, sức cạnh tranh thị trường thấp - Chất lượng nguồn lao động ngành TTCN thấp Lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn - Một số mặt hàng xuất sản lượng giá trị xuất thấp - Kết cấu hạ tầng kỹ thuật huyện chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa quan tâm mức - Chưa thực cách có hiệu việc khôi phục phát triển số ngành nghề truyền thống địa phương xây dựng làng nghề, cụm, điểm sản xuất TTCN CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TTCN HUYỆN TIÊN PHƢỚC 3.1.1 Quan điểm phát triển TTCN huyện Tiên Phƣớc Ưu tiên phát triển số ngành TTCN có lợi cạnh tranh sản phẩm chủ lực theo quy hoạch chung tỉnh mạnh huyện Phát triển TTCN theo hướng đầu tư theo chiều sâu, nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý, tăng sức cạnh tranh thị trường Việc khai thác sử dụng nguồn lực phải đảm bảo tính bền vững phát triển Phát triển kinh tế phải đôi với phát triển xã hội bảo vệ môi trường Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.1.2 Mục tiêu đến năm 2020 - Tổng giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp huyện đến năm 2020 đạt 126.420,4 triệu đồng Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân năm 24% [16] - Đào tạo nghề cho 4.200 lao động; thành lập hiệp hội ngành nghề: Trầm hương, Tiêu, Lòn Bon; phát triển làng nghề sản xuất truyền thống mà huyện mạnh: Sản xuất Trầm hương, sản xuất bún, sản xuất chổi đót [25] - Số cụm công nghiệp thành lập vào hoạt động cụm công nghiệp với tổng diện tích 79,7 [25] 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển TTCN huyện Tiên Phƣớc - Tập trung hoàn thiện việc quy hoạch phát triển, hình thành cụm, điểm TTCN nhằm tạo điều kiện mặt sản xuất cho doanh nghiệp - Phát triển mạnh ngành công nghiệp khai thác chế biến; củng cố sở có, khuyến khích phát triển sở hoạt động sản xuất sản phẩm chủ lực huyện Kết hợp đầu tư chiều sâu, đổi thiết bị công nghệ với đầu tư mở rộng sản xuất ngành hàng có lợi nhu cầu thị trường ngành thu hút nhiều lao động [27] - Duy trì phát triển ngành nghề truyền thống, chủ động phát triển ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế huyện nhằm tăng thu nhập giải lao động [26] 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC 3.2.1 Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn - Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư sở phát huy nguồn nội lực đồng thời tranh thủ khai thác nguồn vốn từ bên Áp dụng nhiều hình thức huy động vốn cách linh hoạt, nhằm khai thác tốt nguồn vốn nội lực dân, Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 sở sản xuất doanh nghiệp địa bàn cho việc đầu tư phát triển sản xuất TTCN - Duy trì cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng nhằm thu hút thành phần kinh tế tham gia - Xây dựng sách khuyến khích, thu hút thành phần kinh tế có tiềm lực tài tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp địa bàn Áp dụng huy động vốn ứng trước nhà đầu tư để đầu tư hạ tầng mà trước tiên phục vụ giải phóng mặt bằng, đầu tư cho điện, nước, giao thông - Khai thông việc tạo vốn cho sở sản xuất TTCN từ nguồn vốn tín dụng đầu tư Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội,…Đồng thời lồng ghép với nguồn vốn chương trình dự án khác - Cải tiến đa dạng hóa phương thức cho vay nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay Bởi thực tế nay, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất cho vay doanh nghiệp khó có khả vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh - Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật phát triển TTCN, cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, hoạt động khoa học công nghệ,… - Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần để đào tạo nghề cho người lao động nhằm cung cấp cho nhà máy, doanh nghiệp sử dụng lao động địa phương - Về phía doanh nghiệp, phải tăng cường tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, quay nhanh vòng vốn để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Cần tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ban hành nhiều sách ưu đãi đầu tư sản xuất TTCN huyện, lĩnh vực chế biến nông, lâm sản Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực - Các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư sản xuất kinh doanh địa bàn phải xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đào tạo ngành nghề phù hợp theo yêu cầu, đảm bảo đủ nguồn lao động có tay nghề sử dụng hợp lý, có hiệu - Địa phương phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị mở lớp đào tạo nghề, xây dựng mô hình địa phương, sở sản xuất theo chương trình, kế hoạch phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển; tổ chức học tập mô hình địa phương khác để vận dụng xây dựng mô hình nhân rộng địa phương - Khuyến khích, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiếp nhận học sinh tốt nghiệp trường theo lĩnh vực chuyên ngành; có sách hỗ trợ thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi, thợ giỏi ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để quản lý, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 3.2.3 Đẩy mạnh việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất TTCN - Khuyến khích sở TTCN đầu tư chiều sâu đổi công nghệ thiết bị, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất theo phương châm kết hợp công nghệ tiên tiến đại với kinh nghiệm truyền thống để nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nhằm nâng cao hiệu tăng sức cạnh tranh thị trường - Ưu tiên, khuyến khích công ty, doanh nghiệp, sở sản xuất đầu tư áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, đổi thiết bị công nghệ tiên tiến phù hợp sản xuất kinh doanh, đầu tư địa bàn để góp phần nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ thị trường - Đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao khoa học - kỹ thuật; Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 tăng cường hoạt động khoa học công nghệ, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm TTCN Khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất TTCN đẩy mạnh việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đổi công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất sản xuất TTCN tiết kiệm lượng 3.2.4 Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm - Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng xuất Tiếp cận thị trường thương mại điện tử, nhà nước với tổ chức doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu tìm kiếm thị trường, xúc tiến mậu dịch, thương mại, mở hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư lĩnh vực - Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, sở sản xuất phát huy tính chủ động vai trò chủ đạo nghiên cứu phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá; có chiến lược phát triển cụ thể - Các doanh nghiệp, sở sản xuất TTCN phải tăng cường tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm hàng hoá lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nước; đẩy mạnh quảng bá, trưng bày giới thiệu sản phẩm, khuyến dịch vụ chăm sóc khách hàng - Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, phát triển điểm du lịch làng nghề để mở thị trường tiêu thụ chỗ cho sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống Tiếp tục củng cố thị trường có, phát triển thị trường mới, tập trung thị trường có triển vọng, đặc biệt trọng thị trường nước để mở rộng xuất - Hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thị trường, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp phương tiện Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 thông tin đại chúng, - Xây dựng mối liên hiệp hợp tác chặt chẽ doanh nghiệp địa bàn để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên vật liệu…tránh tượng tranh mua, tranh bán, chèn ép tiêu cực khác gây rối loạn thị trường Làm tốt công tác dự báo thị trường để giúp doanh nghiệp chủ động nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh - Các doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược phát triển thị trường mình, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực hoạt động phận marketing, coi trọng việc xây dựng đăng ký nhãn mác cho thương hiệu sản phẩm thị trường nước Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng nhiều biện pháp - Cần xây dựng sách mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN, tạo kích cầu, sản xuất hàng xuất khẩu, hỗ trợ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh TTCN tham gia hội chợ, hội thảo công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm phát triển thị trường - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập hiệp hội ngành nghề phát triển TTCN nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp có tính bền vững, hỗ trợ liên kết, đủ sức cạnh tranh thị trường 3.2.5 Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giải mặt sản xuất cho sở TTCN - Tập trung huy động nguồn lực đầu tư đồng hệ thống sở hạ tầng cụm công nghiệp gắn với thu hút có hiệu đầu tư để tránh lãng phí tài nguyên, đất đai Rà soát, lựa chọn cụm công nghiệp thật phát huy hiệu để đầu tư hạ tầng đồng nhằm thu hút đầu tư - Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo quy hoạch chung duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn với nhu cầu đầu tư doanh nghiệp để quản lý quy hoạch, thu hút, kêu gọi nguồn vốn đầu tư - Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cụm công nghiệp để thu hút bố trí dự án, ngành nghề phát triển TTCN - Tranh thủ giúp đỡ Trung ương, Tỉnh, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với ngành cấp trên, doanh nghiệp, đơn vị để khai thác, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu cụm công nghiệp, làng nghề, sở sản xuất kinh doanh địa bàn huyện; đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, xóm, cụm, điểm công nghiệp làng nghề; đầu tư xây dựng hạ tầng cụm, điểm công nghiệp, làng nghề để tạo điều kiện tốt thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào đầu tư triển khai thực dự án cho doanh nghiệp đầu tư vào huyện 3.2.6 Xác định ngành nghề TTCN cần ƣu tiên đầu tƣ phát triển 3.2.7 Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ môi trƣờng 3.2.8 Nâng cao hiệu hoạt động khuyến công Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nhìn chung TTCN huyện từ năm 2009 - 2013 phát triển chậm có tiềm mạnh lao động nguồn nguyên liệu nông, lâm sản đa dạng, TTCN địa bàn huyện chủ yếu phát triển xã, thị trấn có điều kiện thuận lợi giao thông dân cư tập trung đông đúc, xã vùng sâu, vùng xa lại phát triển chậm thị trường tiêu thụ lại bị bó hẹp huyện chủ yếu Trong cấu kinh tế huyện Tiên Phước, ngành TTCN có đóng góp quan trọng tăng trưởng kinh tế, giải việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, đẩy nhanh tốc độ CNH - HĐH Tuy nhiên, trình phát triển, ngành TTCN bộc lộ số hạn chế, yếu nguyên nhân khách quan chủ quan, làm ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng Kiến nghị - Các ngành từ Trung ương đến địa phương, cấp Trung ương cần có thông tin dự báo để giúp đỡ thị trường tiêu thụ sản phẩm cho sở sản xuất mặt hàng xuất - UBND tỉnh Quảng Nam cần tăng cường hỗ trợ vốn cho huyện việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp, nâng cấp giao thông,… phục vụ cho trình phát triển TTCN huyện - UBND huyện Tiên Phước tăng cường công tác quản lý nhà nước TTCN, tạo điều kiện cho sản xuất TTCN phát triển Cần nâng cao hiệu công tác khuyến công Footer Page 26 of 145 ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC 2.1.1... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƢỚC 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TTCN HUYỆN TIÊN PHƢỚC 3.1.1 Quan điểm phát triển TTCN huyện Tiên Phƣớc Ưu tiên phát triển số ngành... Những vấn đề lý luận phát triển TTCN Chương 2: Thực trạng phát triển TTCN huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển TTCN huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Na, Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Na, Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay