Phát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:53

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MỸ VÂN PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU BISCAFUN TẠI NHÀ MÁY BÁNH KẸO QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 1: TS Phạm Thị Lan Hương Phản biện 2: PGS.TS Trần Đình Thao Luận văn bảo vệ hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt hơn; nhu cầu ngày cao người tiêu dùng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng nổ Trong có vấn đề phát triển thương hiệu, điển hình Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun Trong năm qua, Biscafun quan tâm đến phát triển thương hiệu chưa đồng toàn diện Để giải vấn đề cần phải nghiên cứu toàn diện sâu sắc hơn, đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế “ Phát triển thương hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi” có nghĩa thiết thực với tồn phát triển Nhà máy Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống sở l luận thương hiệu, phát triển thương hiệu; thực trạng giải pháp để phát triển thương hiệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu l thuyết, chiến lược điều kiện cần thiết cho việc phát triển thương hiệu - Phạm vi nghiên cứu: thương hiệu Biscafun Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp mô tả: mô tả, thống kê, so sánh, phân tích, hoạt động Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun sở kết điều tra nghiên cứu, khảo sát câu hỏi Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở l luận thương hiệu phát triển thương hiệu Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 2: Thực trạng phát triển thương hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp phát triển thương hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Tài liệu nghiên cứu - TS Phạm Thị Lan Hương (2008), Bài giảng “Quản trị thương hiệu”, Đại học Kinh tế Đà Nẵng - PGS.TS Lê Giới – TS.Nguyễn Xuân Lãn (1999), “Quản trị Marketing”, NXB Thống kê, Đại học kinh tế Đà Nẵng - MBA Nguyễn Văn Dung (2009), “Xây dựng thương hiệu mạnh”, NXB giao thông vận tải - Đề tài “Phát triển thương hiệu BIC – Tổng Nhà máy Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” học viên Lê Bá Phúc thuộc Đại học Đà Nẵng - Đề tài “Phát triển thương hiệu Cà phê Đắk Hà” học viên Nguyễn Hòa Chính thuộc Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG HIỆU 1.1.1 Khái niệm thƣơng hiệu Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ: “ Thương hiệu tên, từ ngữ, k hiệu, biểu tượng, hình vẽ, thiết kế, kết hợp phần tử nhằm nhận diện hàng hoá hay dịch vụ người bán hay nhóm người bán phân biệt chúng với hàng hoá dịch vụ đối thủ cạnh tranh” Theo Keller: “Thương hiệu tập hợp liên tưởng tâm trí người tiêu dùng, làm tăng giá trị nhận thức sản phẩm dịch vụ’’ 1.1.2 Vai trò thƣơng hiệu a Đối với người tiêu dùng b Đối với doanh nghiệp 1.1.3 Đặc tính hình ảnh thƣơng hiệu a Các đặc tính thương hiệu Theo David Aaker, đặc tính thương hiệu nên xem xét bốn khía cạnh gồm: thương hiệu sản phẩm, thương hiệu tổ chức, thương hiệu người thương hiệu biểu tượng b Đặc tính thương hiệu hình ảnh thương hiệu Hình ảnh thương hiệu xét từ phía người nhận thông điệp, tức khách hàng Đặc tính thương hiệu xét từ phía người gửi thông điệp, tức công ty 1.1.4 Các yếu tố cấu thành thƣơng hiệu Bao gồm yếu tố: tên thương hiệu, logo, Slogan, đoạn nhạc, Footer Page of 145 Header Page of 145 bao bì, nhân vật đại diện 1.1.5 Giá trị thƣơng hiệu David Aaker cho rằng: Giá trị thương hiệu tập hợp tài sản mang tính vô hình gắn liền với tên biểu tượng thương hiệu, góp phần làm tăng thêm (hoặc giảm đi) giá trị sản phẩm dịch vụ Nhà máy khách hàng công ty Các thành phần giá trị thương hiệu: nhận biết thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu, chất lượng cảm nhận liên tưởng thương hiệu 1.2 PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU 1.2.1 Khái niệm, yêu cầu mục đích phát triển thƣơng hiệu a Khái niệm phát triển thương hiệu Phát triển thương hiệu hiểu tổng hợp hoạt động đưa thương hiệu, sản phẩm đến với người tiêu dùng, nhằm trì gia tăng hình ảnh thương hiệu tâm trí khách hàng xã hội, tạo nên trung thành khách hàng thương hiệu Phát triển thương hiệu nâng cao giá trị thương hiệu b Yêu cầu phát triển thương hiệu c Mục đích phát triển thương hiệu 1.2.2 Các mô hình chiến lƣợc thƣơng hiệu a Chiến lược thương hiệu cá thể (thương hiệu sản phẩm) Chiến lược thương hiệu cá thể có nghĩa bán sản phẩm hay dịch vụ tên thương hiệu riêng biệt mà mối liên hệ với Nhà máy sở hữu hay quản l b Chiến lược thương hiệu gia đình Chiến lược thương hiệu gia đình liên quan đến việc sử dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 thương hiệu cho hai nhiều sản phẩm tương tự có liên quan chuỗi sản phẩm nhóm sản phẩm c Chiến lược thương hiệu Nhà máy Thương hiệu Nhà máy thương hiệu chung cho tất sản phẩm dịch vụ công ty d Chiến lược mở rộng dòng Là chiến lược mà thương hiệu sử dụng để gắn cho sản phẩm chủng loại sản phẩm e Chiến lược mở rộng thương hiệu Là chiến lược mà thương hiệu thành công sử dụng để gắn cho sản phẩm thuộc chủng loại sản phẩm f Chiến lược đa thương hiệu Là việc Nhà máy thường hay bổ sung nhiều thương hiệu cho loại sản phẩm g Chiến lược thương hiệu Khi Nhà máy tung thị trường sản phẩm thuộc chủng loại mới, số tên thương hiệu hành loại thích hợp cho sản phẩm 1.3 TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU TỔNG QUÁT 1.3.1 Nghiên cứu môi trƣờng a Phân tích môi trường cạnh tranh b Phân tích môi trường nội 1.3.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu a Phân đoạn thị trường Các tiêu chí sử dụng phân đoạn thị trường: địa l , nhân học, tâm l , hành vi,… Footer Page of 145 Header Page of 145 b Lựa chọn thị trường mục tiêu - Đánh giá đoạn thị trường: xem xét yếu tố: (1) qui mô mức tăng trưởng phân đoạn thị trường, (2) mức độ hấp dẫn cấu phân đoạn thị trường, (3) mục tiêu nguồn lực DN - Lựa chọn đoạn thị trường: dựa đánh giá phân đoạn thị trường 1.3.3 Định vị thƣơng hiệu a Khái niệm định vị Theo Philip Kotler “Định vị thiết kế sản phẩm hình ảnh Nhà máy để thị trường mục tiêu hiểu đánh giá cao Nhà máy đại diện so với đối thủ cạnh tranh nó” b Mục tiêu định vị thương hiệu Nhằm tạo ấn tượng thương hiệu tâm trí khách hàng c Phương pháp định vị thương hiệu Gồm định vị rộng, định vị đặc thù, định vị giá trị cho thương hiệu sản phẩm 1.3.4 Xác định chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu Việc chọn chiến lược thương hiệu phải dựa sở nguồn lực công ty, thị trường, khách hàng, cạnh tranh định hướng phát triển công ty 1.3.5 Quảng bá, trì phát triển thƣơng hiệu a Quảng bá thương hiệu Qua phương tiện truyền thông, người, vật dụng điểm bán, hoạt động PR, b Tạo giá trị tăng thêm tiêu dùng sản phẩm thương hiệu - Khuyến bán hàng Footer Page of 145 Header Page of 145 - Được khẳng định công nhận c Đầu tư cho thương hiệu Đầu tư nguồn nhân lực lẫn tài d Duy trì, thay đổi thương hiệu Nhằm gắn kết lòng trung thành khách hàng thương hiệu 1.3.6 Đánh giá kết bảo vệ thƣơng hiệu a Đánh giá sức mạnh thương hiệu - Qua tiêu chí giá trị thương hiệu - Dựa độ bao phủ, thị phần - Dưới góc độ tài chính: doanh thu, lợi nhuận… b Các biện pháp để bảo vệ thương hiệu - Đảm bảo thông tin quán đến người tiêu dùng - Tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu: + Đăng k bảo hộ yếu tố thương hiệu theo luật định + Các biện pháp khác: thiết lập hệ thống thông tin phản hồi, mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, rà soát thị trường Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn khái quát vấn đề thương hiệu, phát triển thương hiệu doanh nghiệp Cụ thể đề tài trình bày yếu tố cấu thành thương hiệu, thành phần tạo nên giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp Thêm vào đó, tác giả đưa mô hình chiến lược thương hiệu mà doanh nghiệp áp dụng trình xây dựng phát triển thương hiệu Mặc khác, tác giả trình bày tiến trình phát triển thương hiệu tổng quát trình bày cách cụ thể, logic làm sở cho việc phát triển thương hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Các nội dung trình bày Chương sở cần thiết để tác giả nghiên cứu chương luận văn Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 c Triết lý kinh doanh Với phương châm kinh doanh “Tất người tiêu dùng” “Khách hàng thượng đế” 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Nhà máy a Cơ cấu tổ chức Biscafun Bộ máy tổ chức Nhà máy hoạt động theo mô hình trực tuyến - chức b Chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.4 Tình hình nguồn lực Nhà máy a Cơ sở vật chất kỹ thuật - Về máy móc thiết bị: 2/1994 công suất thiết kế 6.000 tấn/năm Năm 2013, công suất sản xuất khoảng 11.577 tấn/năm với công nghệ Đức, Hàn Quốc, Đài Loan - Cơ sở hạ tầng Tổng diện tích 20.100 m2, chưa sử dụng chiếm 3,9% b Nguồn nhân lực Khi thành lập Nhà máy có 174 lao động Đến nay, lao động tăng lên đến 906 người c Nguồn lực tài Nhìn chung, tình hình tài Biscafun tương đối lành mạnh 2.1.5 Tình hình sản xuất tiêu thụ dòng sản phẩm chủ lực Nhà máy năm 2010 – 2012 Hiện nay, Nhà máy có 120 chủng loại sản phẩm dòng sản phẩm loại: bánh kem xốp, bánh Walys, bánh mềm phủ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 sôcôla, bánh Snack, kẹo cao cấp, Tổng sản lượng tăng qua năm: 8094 (2010), 9392 (2011), 10.208 (2012) Doanh thu năm 2011 đạt 390 tỷ đồng tăng gần 20% so với năm 2010 năm 2012 đạt 409 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2011 Doanh thu bánh mềm phủ sôcôla 234 tỷ đồng, chiếm 57% tổng doanh thu sản phẩm chủ lực Công ty 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU BISCAFUN 2.2.1 Tiến trình xây dựng phát triển thƣơng hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi thời gian qua a Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu thời gian qua  Tên thương hiệu: Biscafun Trong đó: - “Bis” - Biscuits (nghĩa bánh quy) - “Ca” - Candy (nghĩa kẹo) - “Fun” thể nghĩa vui tươi Tên thương hiệu Biscafun với nghĩa bánh kẹo vui Phát âm theo phiên âm tiếng Việt là: bíc-ca-phơn  Logo Hình 2.1 Logo Biscafun Logo Biscafun thiết kế màu vàng, kiểu chữ Biscafun màu đỏ cờ, biểu tượng hình oval màu vàng cam, thể tính cách vui tươi thương hiệu Biểu tượng ®: thương hiệu BiscaFun đăng k lãnh thổ Việt Nam nước Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12  Slogan (Khẩu hiệu): Biscafun – Hơn niềm vui Thể tính cách vui tươi thương hiệu Biscafun, sâu xa sản phẩm tạo nên liên tưởng, gợi nhớ tới khoảnh khắc chia sẻ cảm giác hạnh phúc gắn liền với hội thưởng thức bánh kẹo Biscafun b Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu  Cách thức phân đoạn thị trường Dựa tiêu chí: địa l , đặc điểm dân số học  Lựa chọn thị trường mục tiêu - Theo tiêu chí địa l : thị trường miền Trung – Tây Nguyên miền Bắc - Theo đặc điểm dân số : gia đình với tâm điểm trẻ em, phụ nữ người có thu nhập trung bình c Công tác định vị thương hiệu Biscafun thời gian qua Dựa lợi ích sản phẩm chất lượng, giá d Chiến lược phát triển thương hiệu Biscafun thời gian qua Là chiến lược thương hiệu công ty e Các hoạt động quảng bá, trì phát triển thương hiệu Biscafun thời gian qua Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi  Các hoạt động quảng bá thương hiệu - Truyền thông tĩnh: in logo thư tín kinh doanh, sách quảng cáo, tờ rơi, văn nội bộ, namecard - Truyền thông động: quảng cáo truyền hình, tham gia hội chợ kỹ thuật toàn quốc, triển lãm thương mại, tài trợ chương trình kiện, hoạt động quan hệ công chúng v.v  Tạo giá trị tăng thêm tiêu dùng sản phẩm Biscafun Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Khuyến cho người tiêu dùng + SP khuyến mãi: bánh mềm phủ Sôcôla, Snack + Hình thức khuyến mãi: tem may mắn bỏ trực tiếp gói, thùng sản phẩm + Giải thưởng: vật dụng trang trí nhà, đồ dùng thiết thực, đồ chơi trẻ em - Khuyến cho đại l : chiết khấu – 2.5% hỗ trợ vận chuyển, trưng bày điểm bán - Đối với nhân viên bán hàng: tuyên dương khen thưởng, tạo hội thăng tiến  Đầu tư cho thương hiệu - Nhân phòng thị trường mỏng gồm người chuyên trách chung công tác kinh doanh, thị trường, thương hiệu - Ngân sách dành cho hoạt động marketing khiêm tốn; chiếm -4.5% doanh số 2.2.2 Vị thƣơng hiệu Biscafun Là DN đứng vị thứ ngành bánh kẹo Việt Nam (2011) Biscafun xuất khẩu: Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ, Camphuchia, Myanmar Nga 2.2.3 Phân tích đánh giá khách hàng cán công nhân viên thƣơng hiệu Biscafun a Đánh giá khách hàng Biscafun Mục tiêu: đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu liên tưởng thương hiệu khách hàng thương hiệu Biscafun Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Kết nghiên cứu thu 194 BCH, đạt tỷ lệ đạt 97% Qua kết khảo sát, tác giả nhận xét: - Tỷ lệ khách hàng biết Biscafun 72.2%; vị thứ sau Kinh Đô, Hải Hà Hữu Nghị - Mức độ sử dụng bánh kẹo Biscafun chưa cao, 29.9% không sử dụng 14.4 % sử dụng - Tương đối khách hàng có cảm nhận tốt bánh kẹo Biscafun - Mức độ nhận biết Biscafun thấp - Sự liên tưởng tính độc đáo Biscafun thương hiệu mạnh chưa cao - Biscafun chưa phải lựa chọn khách hàng có nhu cầu b Đánh giá cán bộ, nhân viên thương hiệu Biscafun Mục tiêu: đánh giá nhận thức cán nhân viên công tác phát triển thương hiệu Kết nghiên cứu thu 70 BCH đạt tỷ lệ 100% Qua kết khảo sát, tác giả nhận xét: * Đối với Ban Giám đốc nhà máy - Ưu : nhận thức vai trò thương hiệu - Hạn chế: chưa mạnh dạn đầu tư thương hiệu, lúng túng hiểu văn hóa tổ chức theo định hướng thương hiệu * Đối với cán bộ, công nhân viên - Những mặt tích cực: + Đều hiểu lợi thương hiệu mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh họ hiểu rõ cam kết Nhà máy với khách hàng + Mối quan hệ gần gũi, thân tình, đầy sẻ chia lãnh đạo với Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 nhân viên + Luôn tạo điều kiện để cán công nhân viên đào tạo nhằm phát triển chung - Hạn chế: thông tin thương hiệu chưa phổ biến đến phận phòng ban nhà máy, tập trung ban lãnh đạo phòng thị trường + Hạn chế mặc đồ đồng phục 2.2.4 Đánh giá chung thực trạng thƣơng hiệu Biscafun a Các thành tựu đạt - 14 năm liền người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao (1998 - 2011) - Thương hiệu đạt giải Sao vàng Đất Việt 2005 - Được bình chọn DN Việt Nam uy tín - Chất lượng năm 2006 - Năm 2007 Cúp vàng Thương Hiệu Việt - "Cúp vàng chất lượng hội nhập" cho sản phẩm Chocovina hội nhập WTO năm 2008 Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng - Năm 2009 “Top 20 DN lớn giải vàng thương hiệu ATVSTP năm 2009” Do Bộ Y Tế cấp - Năm 2010 Biscafun đoạt cúp vàng thương hiệu uy tín - sản phẩm chất lượng vàng năm 2010 - DN xây dựng phát triển thương hiệu thành công (2010) UBND Tỉnh Quảng Ngãi trao tặng b Những tồn - Mức độ sử dụng bánh kẹo Biscafun mức trung bình, đặc biệt người tiêu dùng tỉnh Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Mức độ nhận biết, nhớ Biscafun chưa cao - Biscafun chưa phải lựa chọn khách hàng có nhu cầu bánh kẹo - Hệ thống thông tin thương hiệu chưa phổ biến - Chưa mạnh dạn việc đầu tư tài phát triển thương hiệu Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn sâu phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh công tác phát triển thương hiệu Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Tác giả tiến hành phân tích môi trường bên Nhà máy thông qua việc phân tích nguồn lực (tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, sở vật chất, nhân ) Bên cạnh đó, tác giả trình bày thực trạng tiến trình phát triển thương hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi thông qua hệ thống nhận diện thương hiệu, phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu, công tác định vị thương hiệu, chiến lược phát triển thương hiệu, hoạt động quảng bá phát triển thương hiệu Và tác giả rõ vị Biscafun thị trường để Nhà máy tiếp tục nổ lực, phấn đấu việc phát triển thương hiệu Mặc khác, tác giả phân tích, đánh giá khách hàng cán nhân viên Nhà máy thương hiệu Biscafun cách cụ thể nhằm làm sở cho việc xây dựng giải pháp phát triển thương hiệu Biscafun Chương Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU BISCAFUN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU BISCAFUN 3.1.1 Dự báo thị trƣờng bánh kẹo thời gian tới Theo BMI, tốc độ tăng trưởng ngành bánh kẹo Việt Nam (20122014):11%/năm Về dài hạn, yếu tố sức mua tăng, dân số trẻ phát triển, nhận thức vấn đề sức khỏe gia tăng, động lực có triển vọng để ngành bánh kẹo Việt Nam tăng trưởng mạnh Bánh kẹo Việt Nam xuất sang 27 quốc gia:, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nam Phi, Myanma, Nga, Ấn Độ, Lào… 3.1.2 Phân tích môi trƣờng cạnh tranh a Đe dọa đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Đe dọa đối thủ cạnh tranh tiềm tàng lớn b Đe dọa đối thủ ngành Các đối thủ chính: Kinh Đô, Bibica, Hải Hà, Hữu Nghị có tiềm lực mạnh tài chính, thị phần Đe dọa đối thủ ngành lớn c Đe dọa Sản phẩm thay Sản phẩm thay loại mứt, hoa quả, đồ uống hoa quả, nước ép mối đe doạ lớn d Đe dọa từ phía khách hàng Nhu cầu khách hàng ngày cao, khó tính Đe dọa từ khách hàng cao Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 e Đe dọa từ phía nhà cung cấp Gần nhà máy đường Quảng Ngãi Biscafun có mối quan hệ tốt với nguồn cung Tp.HCM nước nên đe dọa từ nhà cung cấp thấp  Môi trường ngành ngày gay gắt 3.1.3 Phân tích môi trƣờng nội Nhà máy tác động đến phát triển thƣơng hiệu Biscafun a Tài Biscafun Nhà máy có quy mô vừa, tiềm lực tài có hạn b Nhận thức thương hiệu Nhà máy Thương hiệu phải bắt đầu chất lượng phải truyền đạt tới thành viên Nhà máy thức trách nhiệm c Đội ngũ nhân văn hóa doanh nghiệp Nhân viên trẻ, động, có kinh nghiệm Tại “Gia đình Biscafun”, người lao động hay cán thành viên qu giá, đáng trân trọng d Công nghệ sản xuất sản phẩm Áp dụng công nghệ TetraPak Tetra-AlwinBis– Thụy Điển cung cấp, tạo nên đột phá chất lượng, vừa giữ hương vị đậm đà tự nhiên; vừa bảo toàn dinh dưỡng 3.1.4 Những hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Bảng 3.1 Phân tích ma trận SWOT Cơ hội Thu nhập sức mua gia tăng Khách hàng có xu hướng dùng hàng nước Khoa học kĩ thuật đại Đe dọa Đối thủ cạnh tranh mạnh, gay gắt Yêu cầu khách hàng cao Nguyên liệu khan Có nhiều sản phẩm thay Điểm mạnh Thương hiệu khẳng định chỗ đứng thị trường Hệ thống phân phối rộng khắp 3.Với 14 năm liền đạt danh hiệu HVNCLC (1998 - 2011) Dây chuyền sản xuất đại Điểm yếu Chưa khai thác hết thị trường tiềm Chưa mạnh dạn đầu tư thương hiệu Trình độ tay nghề công nhân chưa cao 3.2 CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU BISCAFUN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1 Xác định mục tiêu phát triển thƣơng hiệu Biscafun  Đối với Nhà máy : đạt mục tiêu ngắn hạn tiếp cận mục tiêu dài hạn  Đối với người tiêu dùng: - Nâng cao mức độ nhận biết người tiêu dùng - Tạo liên tưởng phong phú cho thương hiệu - Tăng thỏa mãn khách hàng, lòng trung thành - Tăng cảm nhận khách hàng chất lượng vượt trội Biscafun với đối thủ - Là doanh nghiệp cộng đồng 3.2.2 Xác định thị trƣờng mục tiêu đến năm 2020 a Phân đoạn thị trường Theo tiêu chí: địa l nhân học Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 b Lựa chọn thị trường mục tiêu - Theo tiêu thức địa l : thị trường mục tiêu miền Trung – Tây Nguyên miền Bắc - Theo độ tuổi giới tính: trẻ em phụ nữ - Theo thu nhập: người có thu nhập trung bình 3.2.3 Xác định chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu Biscafun Chiến lược thương hiệu Nhà máy phù hợp 3.3 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU BISCAFUN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.3.1 Gia tăng giá trị chức sản phẩm a Nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất - Đầu tư đồng hệ thống trang thiết bị - Áp dụng ISO 9001:2000 ISO 14001:1996; kết hợp sách quản l chất lượng toàn diện b Nâng cao chất lượng nguyên liệu sản xuất - Kịp thời, tiêu chuẩn, rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ cam kết ATVSTP - Kiểm tra chất lượng nguyên liệu chặt chẽ với hiệu "Biscafun có chất lượng vàng" - Bảo quản nguyên vật liệu theo kỹ thuật c Chính sách sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm bánh kẹo truyền Bổ sung dưỡng chất chiết suất thống có đường vị ngọt, đậm từ tự nhiên, vitamin, canxi, sắt, đà, hương vị thơm ngon đạm 3.3.2 Gia tăng giá trị cảm xúc cho khách hàng - Theo triết l “nhân viên thỏa mãn làm cho khách hàng thỏa mãn” - Mô hình công dân thương hiệu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Trao quyền cho nhân viên 3.3.3 Tập trung vào uy tín khả lãnh đạo ban quản trị cấp cao Họ người có uy tín, hiểu biết tôn trọng nhân viên, đặt nhân viên “trọng tâm” 3.3.4 Truyền thông nội công khai - Tài liệu thương hiệu: tin nội bộ, sách thương hiệu, cuộn băng video hay mạng nội thương hiệu - Định kỳ hàng năm, Nhà máy nên thiết kế thi tìm hiểu công ty, thương hiệu Biscafun, thi tư sáng tạo, tưởng hay mà hỗ trợ cho việc phát triển thương hiệu Biscafun - Tổ chức hội nghị, hội thảo thương hiệu 3.3.5 Đầu tƣ tài lẫn nguồn nhân để phát triển thƣơng hiệu a Về nhân - Thành lập phận chuyên trách thương hiệu, đào tạo thành chuyên gia thuê - Định kỳ có buổi hội thảo, khóa huấn luyện, đào tạo thương hiệu - Định kỳ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề công nhân (2 lần/năm) - Tuyển dụng thêm nhân viên cho phòng thị trường b Về tài Chi phí cho marketing từ – 10% doanh thu 3.3.6 Đẩy mạnh công tác quảng bá thƣơng hiệu - Tăng cường quảng cáo truyền hình, trời, internet, in logo tặng phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm, hoạt động cộng đồng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Đối với trẻ em: Tài trợ + Phát sóng cho chương trình truyền hình “Tiếng hát họa mi” kênh PTQ; “Đồ Rê Mí”, “Chúc bé ngủ ngon” kênh VTV3; “Con lớn khôn” phát sóng HTV7; + “Bé khoẻ, bé đẹp”, “Bé khoẻ, bé ngoan” + Dạy cho trẻ tô, vẽ hình logo Biscafun - Đối với phụ nữ: Tài trợ + Các thi “Ngày hội phụ nữ trẻ đẹp”; hay chương trình “Sức sống mới” kênh VTV1 + Các thi làm bánh, nấu ăn, buổi hội thảo, tư vấn sức khóe, sắc đẹp 3.3.7 Tạo dựng trung thành khách hàng thƣơng hiệu thông qua chiến lƣợc quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM) CRM giúp Nhà máy nhận giá trị khách hàng cải thiện mối quan hệ Nhà máy với khách hàng, giúp ban lãnh đạo đánh giá hiệu công việc nhân viên KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương 3, tác giả tiến hành phân tích, dự báo nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo thời gian tới tác giả phân tích môi trường cạnh tranh (sử dụng mô hình lực lượng cạnh tranh Michael E Poter để phân tích ngành bánh kẹo, môi trường nội Nhà máy bánh kẹo Biscafun tác động đến phát triển thương hiệu Từ phân tích rút hội đe dọa Công ty Bên cạnh đó, tác giả xác định chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với điều kiện Công ty, đồng thời tiến hành lựa chọn thị trường mục tiêu, phân đoạn thị trường theo tiêu thức phù hợp Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp nhằm hỗ trợ cho việc phát triển thương hiệu Biscafun ngày vững mạnh Để phát triển thương hiệu cách có hiệu trình diễn thời gian dài, cần phải thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá KẾT LUẬN Để trở thành thương hiệu mạnh mơ ước tất doanh nghiệp giới Phát triển thương hiệu đồng nghĩa với trì nuôi dưỡng giá trị mà doanh nghiệp tạo lập lòng khách hàng xã hội Phát triển thương hiệu cần có đầu tư ổn định, bền bỉ chiến lược rõ ràng nhằm tích hợp, đồng hoạt động doanh nghiệp để tạo nguồn sức mạnh tổng hợp Trong năm qua, Biscafun có bước táo bạo, định đắn bước đầu khẳng định vị thị trường Thế để thương hiệu Biscafun vươn lên tầm cao mới, nhiều khách hàng biết, nhiều khách hàng tin nhiều khách hàng yêu Nhà máy phải nổ lực nhiều Với mong muốn đóng góp phần việc vươn lên “tầm cao mới” đó, đề tài “Phát triển thương hiệu Biscafun Nhà máy bánh kẹo quảng Ngãi”, tác giả hệ thống sở l luận thương hiệu, phát triển thương hiệu; sâu vào phân tích thực trạng đánh giá sức mạnh thương hiệu Biscafun Trên sở đó, tác giả đề xuất số giải pháp phát triển thương hiệu Biscafun giai đoạn – sở kế thừa thành công bước đầu Biscafun – nhằm khắc họa rõ nét tính cách thương hiệu qua làm gia tăng giá trị cho thương hiệu Footer Page 26 of 145 ... đặc tính thương hiệu Theo David Aaker, đặc tính thương hiệu nên xem xét bốn khía cạnh gồm: thương hiệu sản phẩm, thương hiệu tổ chức, thương hiệu người thương hiệu biểu tượng b Đặc tính thương. .. hiệu Biscafun a Đánh giá khách hàng Biscafun Mục tiêu: đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu liên tưởng thương hiệu khách hàng thương hiệu Biscafun. .. ảnh thương hiệu tâm trí khách hàng xã hội, tạo nên trung thành khách hàng thương hiệu Phát triển thương hiệu nâng cao giá trị thương hiệu b Yêu cầu phát triển thương hiệu c Mục đích phát triển thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi, Phát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi, Phát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay