Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:52

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN HOÀI PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 2: PGS.TS MAI VĂN XUÂN Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia quốc gia biển có diện tích đáng kể đất ngập nƣớc với ba loại thủy vực nƣớc đặc trƣng nƣớc ngọt, nƣớc lợ nƣớc mặn Đây tiền đề quan trọng đƣa nƣớc ta trở thành quốc gia có khả phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản Ðến cuối năm 2012, diện tích nuôi trồng thủy sản đƣợc mở rộng lên tới 1.059 nghìn ha, sản lƣợng đạt 3,2 triệu tấn, cung cấp đáng kể thực phẩm cho nhu cầu hàng ngày ngƣời dân đóng vai trò quan trọng xuất Quảng Bình tỉnh ven biển Trên địa bàn tỉnh có sông lớn sông Gianh, sông Ròn, sông Nhật Lệ sông Lý Hoà sông Dinh với tổng lƣu lƣợng nƣớc tỷ m³/năm tổng diện tích vùng mặt nƣớc có khả nuôi trồng thuỷ sản 15.000 Vùng triều ven biển có diện tích 50.000 với chế độ bán nhật thuận lợi cho việc cấp thoát nƣớc ao nuôi Bên cạnh đó, Quảng Bình có khoảng 160 hồ tự nhiên nhân tạo với dung tích ƣớc tính 243,3 triệu m3 Đây điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế thủy sản lĩnh vực khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, đặc biệt nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt, mặn lợ Tuy nhiên, NTTS Quảng Bình phải đối mặt với thách thức khó khăn: Cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi, khả cung cấp giống, kiểm soát dịch bệnh, mức độ thâm canh trình độ kỹ thuật ngƣời lao động, trình độ quản lý chƣa theo kịp yêu cầu phát triển, đặc biệt thiếu quy hoạch cách cụ thể thiếu ổn định thị trƣờng sản phẩm NTTS Để phát triển NTTS, năm tới, đòi hỏi tỉnh phải nghiên cứu giải pháp có tính khoa học thực tiễn để phát triển ngành NTTS Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài: “Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài nhằm phát triển ngành NTTS Quảng Bình cách bền vững hiệu quả, tăng cƣờng đóng góp Footer Page of 145 Header Page of 145 ngành kinh tế địa phƣơng, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn phát triển NTTS để hình thành khung phân tích nội dung nghiên cứu phát triển nuôi trồng thuỷ sản - Đánh giá thực trạng phát triển NTTS tỉnh Quảng Bình - Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển ngành NTTS tỉnh Quảng Bình - Xác định giải pháp phát triển ngành NTTS Quảng Bình cách hiệu thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình phát triển NTTS tỉnh Quảng Bình - Phạm vi: Không gian: Nghiên cứu địa bàn toàn tỉnh Thời gian: Tập trung nghiên cứu đối tƣợng thủy sản đƣợc nuôi địa bàn tỉnh thời gian từ năm 2007 - 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập số liệu: Thu thập, nghiên cứu số liệu, công trình, tài liệu liên quan, Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu - Sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, phân tích thống kê, khái quát hoá - Phƣơng pháp chuyên gia - Phƣơng pháp phân tích, dự báo - Các phƣơng pháp khác Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chƣơng: Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM Tăng trưởng phát triển kinh tế Tăng trƣởng kinh tế thƣờng đƣợc quan niệm gia tăng quy mô, sản lƣợng đầu kinh tế thời kỳ định Phát triển trình thay đổi liên tục làm tăng mức sống ngƣời phân phối công thành tăng trƣởng xã hội” Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản hoạt động sản xuất dựa sở kết hợp tài nguyên thiên nhiên sẵn có (mặt nƣớc biển, nƣớc sông ngòi, ao hồ, ruộng trũng, sông cụt, đầm phá, khí hậu ) với hệ sinh vật sống dƣới nƣớc (chủ yếu cá, tôm thủy sản khác ) có tham gia trực tiếp ngƣời Hay nói cách cụ thể hơn, nuôi trồng thủy sản nuôi loài động vật (cá, giáp xác, nhuyễn thể ) thực vật (rong biển) môi trƣờng nhƣ nƣớc ngọt, nƣớc lợ nƣớc mặn (FAO) Phát triển nuôi trồng thủy sản trình tăng lên yếu tố đầu vào nhƣ: quy mô diện tích, tổ chức sản xuất, lao động, giống, thức ăn, quy mô nuôi trồng, trình độ thâm canh với yếu tố đầu gia tăng nhƣ: suất, sản lƣợng, giá trị, chủng loại, thị trƣờng tiêu thụ theo hƣớng hiệu quả, bền vững đáp ứng nhu cầu xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 VỊ TRÍ, VAI TRÕ, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NTTS 1.2.1 Vị trí NTTS NTTS ngành kinh tế có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, yếu tố bảo đảm cho phát triển kinh tế 1.2.2 Vai trò NTTS kinh tế quốc dân - Cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội - Thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế - Chuyển dịch cấu kinh tế - Giải việc làm tăng thu nhập - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thủy sản 1.2.3 Phân loại hình thức nuôi trồng thủy sản a Phân theo hình thức nuôi - Hình thức nuôi ao, hồ - Hình thức nuôi lồng bè - Hình thức nuôi chắn sáo, đăng quầng - Hình thức nuôi kết hợp đối tƣợng đăng quầng ao: - Hình thức nuôi lúa cá b Phân theo loại hình nuôi - Nuôi quảng canh - Nuôi quảng canh cải tiến - Nuôi bán thâm canh - Nuôi thâm canh c Phân theo môi trường nuôi - Nuôi thủy sản nƣớc - Nuôi trồng thủy sản mặn lợ - Nuôi thủy sản nƣớc mặn (nuôi biển) 1.2.4 Đặc điểm NTTS - Đặc điểm NTTS: Tƣ liệu sản xuất đặt thù, ruộng đất, ao hồ, sông suối tƣ liêu sản xuất chủ yếu; đối tƣợng loại động thực vật thủy sản; mang tính thời vụ cao; có tính riêng biệt vùng miền - Đặc điểm NTTS Việt Nam tỉnh Quảng Bình : Phần Footer Page of 145 Header Page of 145 lớn mang tính tự phát, có quy mô nhỏ, phân tán, sở vật chất thiếu yếu, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cán quản lý yếu nhận thức ngƣời sản xuất lạc hậu; đất đai, diện tích mặt nƣớc phân bố không đồng vùng ảnh hƣởng đến công tác quản lý NTTS; điều kiện thời tiết, khí hậu, bão lụt thƣờng xuyên 1.3 NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NTTS 1.3.1 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất a Nội dung - Số lƣợng sở NTTS số lƣợng nơi kết hợp yếu tố nguồn lực, trực tiếp tham gia NTTS, dịch vụ NTTS - Phát triển số lƣợng sở NTTS nghĩa gia tăng số lƣợng sở NTTS địa bàn - Phải gia tăng số lƣợng sở NTTS sở NTTS tạo sản phẩm phục vụ cho đời sống kinh tế - xã hội - Các cở sở NTTS cần đƣợc xem xét là: Hộ NTTS; trang trại NTTS; hợp tác xã NTTS; doanh nghiệp NTTS b Tiêu chí - Số lƣợng sở sản xuất qua năm - Mức tăng tốc độ tăng sở sản xuất 1.3.2 Phát triển quy mô cấu nuôi trồng thuỷ sản a Nội dung Về quy mô: Tận dụng tài nguyên thiên nhiên nhƣ đất đai để mở rộng diện tích nuôi trồng, mặt nƣớc thích hợp với nuôi trồng thủy sản để sản xuất Đồng thời trình trình huy động nhiều nguồn lực để mở rộng quy mô sản xuất để tăng sản lƣợng giá trị sản xuất Ngoài việc gia tăng quy mô bao gồm việc gia tăng số lƣợng lao động NTTS; việc áp dụng mở rộng nhiều phƣơng thức nuôi trồng thủy sản khác (ao, hồ, lồng bè, nuôi cát ) nhiều loại mặt nƣớc (mặn, lợ, ) cho đối tƣợng thủy sản Việc phát triển mở rộng nhiều phƣơng thức thay đổi Footer Page of 145 Header Page of 145 cấu nuôi trồng thủy sản nhờ mà gia tăng quy mô hiệu nuôi trồng thủy sản Về cấu: Cơ cấu sản xuất ngành NTTS tổng thể lĩnh vực, phận nuôi trồng với vai trò, vị trí thành phần hợp thành theo tỷ lệ tƣơng ứng ổn định thời kỳ định Và cấu sản xuất vận động với thay đổi điều kiện khách quan; nên hiểu, thay đổi cấu sản xuất NTTS chuyển dịch vai trò, vị trí tỷ lệ hợp thành lĩnh vực nuôi trồng (nƣớc ngọt, nƣớc lợ nƣớc mặn); sản phẩm (tôm, cá, thủy sản khác); phƣơng thức nuôi trồng (thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến) theo hƣớng hợp lý, nhằm tận dụng tốt tiềm ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân b Tiêu chí - Mức tăng trƣởng diện tích tỷ lệ diện tích NTTS - Mức tăng trƣởng tỷ lệ lao động tham gia NTTS - Mức tăng trƣởng sản lƣợng NTTS - Số lƣợng mức tăng trƣởng diện tích, tỷ lệ đối tƣợng NTTS - Doanh thu - Giá trị sản xuất (GO) 1.3.3 Thay đổi phƣơng thức, loại hình sản xuất NTTS a Nội dung Thay đổi phƣơng thức, loại hình sản xuất NTTS chuyển dịch vai trò, vị trí tỷ lệ hợp thành lĩnh vực nuôi trồng (nƣớc ngọt, nƣớc lợ nƣớc mặn) phƣơng thức nuôi trồng (thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến) theo hƣớng hợp lý, nhằm tận dụng tốt tiềm ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân b Tiêu chí - Số lƣợng mức tăng trƣởng diện tích, tỷ lệ nuôi thâm canh - Số lƣợng mức tăng trƣởng diện tích, tỷ lệ nuôi bán thâm canh - Số lƣợng mức tăng trƣởng diện tích, tỷ lệ nuôi quảng canh quảng canh cải tiến Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.4 Nâng cao suất hiệu a Nội dung Hiệu thƣớc đo giữa lợi nhuận/chi phí, lợi nhuận/doanh thu Bên cạnh đó, NTTS đƣợc đánh giá thông qua hiệu xã hội mang lại nhƣ số việc làm tạo ra, thu nhập/lao đông NTTS, % hộ giảm nghèo bảo vệ môi trƣờng sinh thái b Tiêu chí - Suất đầu tƣ tính hécta, hay giá trị máy móc thiết bị/đơn vị diện tích; tỷ lệ tăng giá trị gia tăng nuôi trồng thủy sản; suất nuôi; hiệu suất sử dụng chi phí; tỷ suất lợi nhuận vốn; tỷ suất lợi nhuận chi phí; tỷ suất sinh lợi doanh thu 1.3.5 Phát triển kỹ thuật sản xuất, chế biến giống thủy sản a Nội dung Phát triển kỹ thuật sản xuất trình gia tăng số lƣợng, chất lƣợng phƣơng tiện sản xuất nhƣ: máy móc thiết bị, sở sản xuất chế biến,…để đáp ứng yêu cầu phục vụ công nghiệp hóa - đại hóa sản xuất, NTTS; Việc áp dụng công nghệ sinh học vào trình sản xuất giống, nhằm tạo giống bệnh, có khả thích ứng với biến đổi khí hậu; Tỷ lệ sống cao nhằm làm tăng suất đơn vị diện tích b Tiêu chí - Số lƣợng sở chế biến sản phẩm NTTS - Tỷ lệ sản phẩm NTTS qua chế biến 1.3.6 Tăng trƣởng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm a Nội dung - Phát triển NTTS kinh tế thị trƣờng phải ý đến quy luật cung cầu, giá cả, quy luật cạnh tranh sản xuất mang lại hiệu bền vững; phát triển NTTS phải gắn liền với chuyên môn hoá, tập trung hoá đòi hỏi ngƣời sản xuất phải đạt tới trình độ cao, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm không ngừng nâng cao suất, chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 cạnh tranh thị trƣờng hàng hoá b Tiêu chí - Số lƣợng, tỷ lệ sản phẩm NTTS xuất - Số lƣợng, tỷ lệ sản phẩm NTTS tiêu thụ nội địa 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NTTS 1.4.1 Các yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Nhân tố điều kiện tự nhiên - Điều kiện đất đai - Điều kiện khí hậu - Nguồn nƣớc - Con giống thức ăn Nhân tố điều kiện kinh tế - xã hội - Dân số, lao động - Cơ sở hạ tầng - Trình độ ngƣời nuôi trồng thủy sản - Hệ thống cung cấp dịch vụ nuôi trồng thủy sản - Trình độ phát triển khoa học - công nghệ NTTS - Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm - Cơ chế, sách phát triển NTTS 1.5 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NTTS 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển NTTS Thái Lan 1.5.2 Bài học NTTS Hà Tĩnh Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 núi khoảng 34 - 70 ngƣời/km2 Lao động làm việc ngành kinh tế đến năm 2012 khoảng 429.280 ngƣời, chiếm 59,0% tổng số dân, lao động ngành thuỷ sản 53.150 ngƣời, nhiên lực lƣợng lao động chủ yếu hoạt động lĩnh vực khai thác chiếm 79,3% với 42.120 ngƣời, lúc lao động NTTS có 20,3% - Chế biến tiêu thụ sản phẩm NTTS - Về chế biến: Chế biến thuỷ sản tỉnh Quảng Bình năm qua có phát triển,, năm 2007 sản lƣợng thuỷ sản chế biến 2.136 tấn, năm 2012 4.942 - Thị trƣờng nội địa: Các sản phẩm khô nhƣ cá khô, hấp, ruốc, tôm khô chế biến nội địa chủ yếu phục vụ nội địa tỉnh (khoảng 50 - 60%) Mặt hàng nƣớc mắn sản xuất tiêu thụ nội địa tỉnh khoảng 60 - 70% Lƣợng thực phẩm tƣơi sống thị trƣờng dùng để ăn tƣơi làm sản phảm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa tỉnh Thị trƣờng xuất khẩu: Các doanh nghiệp chế biến xuất áp dụng tiêu chuẩn HACCP, việc mở rộng mặt hàng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đƣợc trọng Các thị trƣờng xuất thuỷ sản chủ yếu tỉnh Quảng Bình nƣớc Châu Á vốn dễ tính quen mua hàng Việt Nam Mặt hàng mực khô trực tiếp xuất sang Trung Quốc, Nhật Các loại cá tƣơi, ƣớp đá đƣợc thị trƣờng Trung Quốc chấp nhận bán trực tiếp cho tƣ thƣơng chuyển sang Trung Quốc d Trình độ phát triển khoa học công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ khuyến ngƣ thời gian gần đƣợc đẩy mạnh nhờ phối hợp với sở đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ sinh sản giống ốc hƣơng, cua biển, tôm thẻ chân trắng, cá rô đồng, cá lốc tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi tôm cát, vùng đất độ mặn thấp, vùng đất nhiễm phèn, sinh sản cá rô phi đơn tỉnh, cá Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 e Trình độ người nuôi Qua khảo sát thực tế, lực lƣợng lao động Quảng Bình lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến lành nghề có tỷ lệ thấp, 15% đƣợc đào tạo, 90% số lao động lại chƣa qua đào tạo 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NTTS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2.2.1 Tình hình phát triển sở sản xuất NTTS a Số lượng kinh tế hộ Toàn tỉnh có 45.000 hộ NTTS, với diện tích nuôi trồng 4.453 ha, chiếm 95% diện tích nuôi chiếm 83% sản lƣợng, có xu hƣớng giảm dần qua năm, hầu hết hộ NTTS có quy mô nhỏ với hình thức nuôi ao hồ, trung bình khoảng 1.000 m2/hộ, sản phẩm chủ yếu phục nhu cầu thực phẩm hàng ngày số bán thị trƣờng dịp lễ, tết b Số lƣợng doanh nghiệp Có doanh nghiệp NTTS, số lƣợng tăng qua năm, doanh nghiệp có quy mô diện tích nhỏ, trung bình 23.6 ha/doanh nghiệp năm 2010 năm 2012 khoảng 16ha/doanh nghiệp Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung NTTS cát theo hình thức thâm canh, có suất cao, chiếm 3,3% diện tích nhƣng chiếm 13,4% sản lƣợng, chủ yếu sản phẩm dùng cho xuất c Số lƣợng hợp tác xã Hiện địa bàn có 02 hợp tác xã NTTS, thành lập năm 2011, với diện tích nuôi 55 ha, chủ yếu nuôi theo hình thức bán thâm canh, sản lƣợng không đáng kể d Số lượng có sở Nhà nước quản lý Có 02 sở Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hình thức chủ yếu nuôi thực nghiệm chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho ngƣời dân sở NTTS địa bàn 2.2.2 Tình hình phát triển quy mô cấu a Qui mô diện tích Tổng diện tích NTTS địa bàn 4.665 ha, theo hình thức nuôi: diện tích NTTS nƣớc 3.427 ha, chiếm 73% diện tích Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 NTTS mặn lợ 1.238 ha, chiếm 27%; theo phƣơng thức nuôi: nuôi quảng canh chủ yếu với 3.230 ha, chiếm 69%, nuôi bán thâm canh 1.063 ha, chiếm 22,7% nuôi thâm canh có 371 ha, chiếm 8,3% Đối với diện tích nuôi thuỷ đặc sản, năm gần nhiều đối tƣợng nuôi đƣợc đƣa vào nuôi thủ nghiệm theo mô hình Tuy nhiên, số diện tích trƣớc ngƣời dân nuôi loại thuỷ đặc sản nhƣ ếch, ba ba thị trƣờng không ổn định nên bỏ không tiếp tục nuôi, phần đƣợc chuyển qua nuôi tôm loại thuỷ sản khác nên diện tích giảm dần b Tình hình phát triển sản lượng NTTS Bảng 2.12 Sản lượng NTTS qua năm TT Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.482 7.584 8.369 8.443 9.132 9.808 - Sản lƣợng 3.383 4.989 5.225 4.820 4.751 5.202 Cơ cấu % 61,7 65,8 62,4 57,1 52,0 53,1 1.851 2.595 3.144 3.623 4.381 4.606 38,3 34,2 37,6 42,9 48,0 46,9 Chỉ tiêu II Tổng sản lƣợng III Về loại hình Nuôi nƣớc ĐVT Nuôi nƣớc mặn lợ - Sản lƣợng Cơ cấu III Về phƣơng thức nuôi Nuôi thâm canh - Sản lƣợng 860 933 1.400 2.247 2.427 3.192 Cơ cấu % 15,7 12,3 16,7 26,6 26,6 32,5 1.094 1.304 1.419 1.799 2.226 2.700 20,0 17,2 20,0 21,3 24,4 27,5 3.528 5.347 5.550 4.398 4.480 3.916 Cơ cấu % 64,3 70,5 63,3 52,1 49,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Bình 2012 Sở NN & PTNN tỉnh 40,3 Nuôi bán thâm canh - Sản lƣợng Cơ cấu - Nuôi quảng canh quảng canh cải tiến Footer Page 14 of 145 Quảng Bình) Header Page 15 of 145 13 Tổng sản lƣợng NTTS đạt 9.808 tấn, tăng qua năm, sản lƣợng nuôi nƣớc chiếm tỷ trọng lớn nuôi thuỷ sản mặn lợ, nhiên tỷ trọng giảm qua năm suất nuôi mặn lợ tăng làm tỷ trọng nuôi mặn lợ tăng c Tình hình lao động NTTS Lao động chuyên NTTS toàn tỉnh 10.500 lao động, lao động NTTS mặn lợ 5.500 lao động NTTS 5.000 lao, chiếm không đáng kể hầu nhƣ tăng không đáng kể Tuy nhiên, có số lớn lao động không thƣờng xuyên quy mô NTTS hộ gia đình d Vốn cho nuôi trồng thủy sản Tổng kinh phí chƣơng trình từ năm 2011 - 2013: 52.289 triệu đồng Cùng với Chƣơng trình giống trồng vật nuôi, giống thuỷ sản chƣơng trình hạ tầng thủy sản góp phần thúc đẩy thêm mạnh tỉnh NTTS, tạo hệ thống khép kín từ giống đến sở hạ tầng để phát triển nuôi trồng thủy sản e Con giống nuôi Hiện địa bàn tỉnh có 16 sở sản xuất, ƣơng tôm giống với 1,5 tỷ con, đáp ứng nhu cầu tôm nuôi địa bàn sở sản xuất giống cá nƣớc với công suất 30 triệu con, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu giống địa bàn Số lƣợng sản xuất tôm giống tăng qua năm, đặc biệt năm 2011 Công ty CP đầu tƣ trại sản xuất tôm nên số lƣợng tăng đáng kể g Nguồn thức ăn nguồn nước Nguồn thức ăn cho nuôi trồng thức ăn tự nhiên thức ăn chế biến Thức ăn chế biến có nguồn nguyên liệu nhập ngoại đƣợc chế biến nhà máy Việt Nam Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Từ đầu năm 2012, giá loại thức ăn cho nuôi trồng thủy sản tăng 35%; nhƣng đáng ý có khoảng 20% loại thức ăn thủy sản không đạt chất lƣợng Ngoài vấn đề giá, theo Tổng cục Thủy sản, chất lƣợng thức ăn lại có vấn đề tôm, cá tra nuôi chậm lớn, độ hao hụt cao h Tình hình dịch bệnh Dịch bệnh NTTS chủ yếu xảy tôm nuôi cát chiếm khoảng từ 5-10% diện tích, đặc biệt năm 2011 có diện tích nhiễm bệnh lớn với số bệnh chƣa có biện pháp hữu hiệu để chữa trị Đây vấn đề nan giải cấp quản lý nhƣ hộ nông dân trực tiếp tham gia nuôi i Cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản Việc cung cấp nƣớc (ngọt lợ) cho nuôi thuỷ sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ hệ thống xử lý chất thải, nƣớc thải nuôi thuỷ sản điều kiện quan trọng đảm bảo phát triển bền vững nghề nuôi thuỷ sản, đặc biệt cho phát triển nuôi tôm tập trung vùng triều nuôi tôm vùng đất cát Hiện nay, hệ thống thuỷ lợi xây dựng phục vụ cho nuôi trồng thủy sản vùng hầu nhƣ chƣa có 2.2.3 Phƣơng thức, loại hình NTTS Từ năm 2007 đến năm 2012, ngành nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Bình có thay đổi tích cực tất mặt phát triển hình thức nuôi, thâm canh tăng suất, đa dạng chủng loại, loại hình thủy sản nuôi trồng, việc phát triển mạnh loại thủy sản có giá trị kinh tế cao góp phần vào việc gia tăng sản lƣợng giá trị sản xuất (GTSX) nuôi trồng thuỷ sản Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.2.4 Năng suất hiệu NTTS a Năng suất nuôi Bảng 2.18 Năng suất NTTS số loại thủy sản điển hình địa bàn tỉnh Quảng Bình Đơn vị tính: Tấn/ha/vụ Chỉ tiêu/năm Tốc độ tăng 2008 2009 2010 2011 2012 trƣởng (%) 12/07 BQ Theo đối tƣợng nuôi -Tôm sú 1,20 1,41 1,33 0,98 1,56 38,0 7,0 4,3 4,4 4,1 3,6 5,1 21,1 4,0 1,30 1,43 1,40 1,42 1,47 12,2 2,0 2.10 2,00 2,15 2,10 2,13 0,4 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 20 4.0 -Nƣớc 1,30 1,43 1,40 1,42 1,47 12,2 2,0 -Mặn lợ 2,75 2,80 2,84 2,35 33,8 6,0 -Tôm TCT -Các loại cá nƣớc truyền thống -Rô phi -Thuỷ đặc sản Theo loại hình nuôi 3,72 Nguồn: Sở NN&PTNT Quảng Bình tính toán tác giả Từ kết bảng 2.18, nhận thấy suất hầu hết loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đƣợc nuôi địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2012 có xu hƣớng tăng Mức độ tăng bình quân năm giai đoạn 2007 - 2012 tôm sú 7%, tôm thẻ chân trắng 4%, nƣớc truyền thống 4% b Hiệu NTTS Đối với tôm thẻ chân trắng: Tôm thẻ chân trắng đối tƣợng đƣợc nuôi hầu hết địa phƣơng có xu hƣớng tăng qua năm: Năm 2010 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 626,2 ha, chiếm 60% diện tích nuôi tôm, suất bình quân đạt 4,1 tấn/ha, sản lƣợng đạt 2.566 tấn, doanh thu 436 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng; Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 đến năm 2012, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tăng lên 828 ha, suất đạt 5,1 tấn/ha/vụ, sản lƣợng đạt 4.223 tấn, đạt doanh thu 717 tỷ, lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng Tuy nhiên lãi chi phí lãi doanh thu giảm lần lƣợt 60,1% 36,0% năm 2008, 44,1% 30,6% năm 2012 Đối với loại cá nuôi bán thâm canh, giá thị trƣờng đầu vào tăng, giá bán thay đổi nên hiệu loại hình nuôi giảm qua năm Lãi chi phí lãi doanh thu giảm lần lƣợt lƣợt 49,3% 33,0% năm 2008 25,7% 20,5% năm 2012 Đối với sản xuất cá truyền thống, phƣơng thức quảng canh, đầu tƣ thấp nên lãi suất chi phí lãi suất doanh thu khá, lần lƣợt 385% 79,4% năm 2012 Tuy nhiên, suất sản lƣợng thấp nên hiệu thực tế loại hình nuôi trồng không lớn 2.2.5 Chế biến tiêu thụ sản phẩm NTTS Chế biến thuỷ sản tỉnh Quảng Bình năm qua có phát triển Sản phẩm chế biến tỉnh Quảng Bình khoảng 10% sản lƣợng khai thác Nguyên nhân chế biến xuất không phát triển đƣợc công nghệ chế biến địa bàn lạc hậu, trình độ quản lý kinh doanh kinh nghiệm thị trƣờng hạn chế, mặt khác đa số nhà máy cổ phần hoá chuyển chủ đầu tƣ giải pháp công nghệ, đổi sản xuất kinh doanh xúc tiến thƣơng mại nên hoạt động chế biến bị ngƣng trệ, số nhà máy bị phá sản không hoạt động 2.2.6 Thị trƣờng tiêu thụ thủy sản thƣơng phẩm Tỉnh Quảng Bình đạt đƣợc nhiều thành tựu tăng trƣởng giá trị tổng sản phẩm ngành thủy sản nói chung giá trị sản xuất từ nuôi trồng thủy sản nói riêng Tuy nhiên cấu nuôi trồng thủy sản, năm qua, Quảng Bình phải đối mặt với nhiều vấn đề 2.2.7 Cơ chế sách Cơ chế, sách ƣu đãi nuôi trồng thủy sản Ngƣời dân vay vốn chủ yếu chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 để vay Hơn 90% hộ NTTS chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NTTS Do gây khó khăn cho nông hộ vay vốn Mặc dù có chế ƣu đãi vay vốn từ Trung ƣơng, nhƣng ngân hàng địa phƣơng chƣa áp dụng sợ cho ngƣời dân vay vốn NTTS 2.3 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.3.1 Về mặt kinh tế Giá trị sản xuất thủy sản hầu hết loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đƣợc nuôi địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2012 có xu hƣớng tăng Điều khẳng định vai trò, vị ngành thủy sản kinh tế tỉnh Quảng Bình nói riêng kinh tế quốc dân nói chung 2.3.2 Về mặt xã hội Phát triển nuôi trồng thủy sản không tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo mà làm giàu cho nhiều hộ gia đình Trong khai thác biển ngày khó khăn sản phẩm từ NTTS ngày có giá trị cho xuất bù đắp cho sản phẩm từ khai thác thủy sản NTTS tạo sản lƣợng, giá trị hàng hóa lớn, góp phần tạo nguyên liệu cho chế biến xuất Việc đầu tƣ sở hạ tầng cho vùng nuôi góp phần tích cực công tác đại hóa nông nghiệp nông thôn 2.3.3 Những tồn nguyên nhân Phần lớn diện tích nuôi nƣớc lợ tỉnh chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ, hệ thống thuỷ lợi phục vụ cho nuôi trồng thủy sản Tình hình thời tiết năm gần lại diễn biến phức tạp, bệnh tôm thƣờng xảy ra, ý thức chấp hành lịch mùa vụ nuôi tôm ngƣời dân hạn chế, nên ảnh hƣởng đến môi trƣờng phát triển NTTS toàn tỉnh Trong NTTS nƣớc lợ, hầu hết công trình ao nuôi ao chứa lắng, hộ nuôi sử lí nƣớc trƣớc nuôi nên mầm bệnh dễ dàng xuất Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Quy mô hình thức nuôi thủy sản nƣớc nhỏ lẻ Các doanh nghiệp ngành thƣờng gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ƣu đãi Nhà nƣớc, nhu cầu vay vốn đầu tƣ để mở rộng sản xuất, vốn lƣu động để thu mua nguyên liệu cao, nên khó có khả mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh Vấn đề môi trƣờng, dịch bệnh NTTS ngày báo động, hệ thống quan trắc, cảnh báo, thiết bị phân tích hạn chế (thiếu thiết bị, ngƣời) Vấn đề nắm bắt thông tin từ vùng nuôi đến quan quản lý chuyên ngành chậm Đa phần trại giống sản suất thủy sản phân tán, sở hạ tầng thô sơ, tự giác ý thức ngƣời dân kém; thiết bị, ngƣời làm công tác thiếu ảnh hƣởng lớn đến việc kiểm soát chất lƣợng giống đƣa vào nuôi Vấn đề thông tin thị trƣờng, tình hình xuất khẩu, vấn đề định hƣớng đối tƣợng nuôi có giá trị xuất bất cập CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN CỦA TỈNH 3.1.1 Dự báo nhân tố tác động đến trình phát triển ngành thuỷ sản a Dự báo biến động giá sản phẩm thuỷ sản đến năm 2020 b Dự báo dân số 3.1.2 Dự báo thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản nƣớc a Thế giới vùng Đông Nam Á b Việt Nam 3.2 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Quan điểm phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình Nuôi trồng thủy sản đƣợc tính dựa nhu cầu thị trƣờng Cần Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 phát triển khoa học công nghệ nuôi, sản xuất giống, thức ăn, phòng trị bệnh nhằm đầu tƣ lớn nuôi thâm canh đối tƣợng có giá trị xuất khẩu, đặc biệt trọng đối tƣợng nuôi nƣớc coi mũi đột phá để đem lại khối lƣợng hàng hoá lớn, có giá trị xuất nhƣ cho nhu cầu tiêu thụ nội địa 3.2.2 Định hƣớng phát triển - Chọn hƣớng nuôi trồng thuỷ sản phục vụ xuất hƣớng chiến lƣợc, ƣu tiên phát triển đối tƣợng NTTS loại hình nƣớc - Chuyển sản xuất nuôi trồng thuỷ sản nƣớc từ phƣơng thức chủ yếu nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi bán thâm canh thâm canh - Tận dụng loại hình mặt nƣớc đất - Phát triển mạnh NTTS quy mô diện tích, chất lƣợng hiệu - Đổi phát triển hệ thống chế biến, thƣơng mại thuỷ sản có tính cạnh tranh hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thị trƣờng nội địa xuất - Nuôi theo công đoạn tổ chức vùng nuôi tập trung với sản nuôi theo công đoạn vệ tinh - Hoàn thiện sở hạ tầng dịch vụ cho ngành thuỷ sản 3.2.3 Mục tiêu phát triển Mục tiêu chung Từng bƣớc đƣa ngành NTTS tỉnh Quảng Bình phát triển thành ngành kinh tế mạnh tỉnh đƣợc công nghiệp hoá, đại hoá sở hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, hoà nhập với phát triển ngành NTTS nƣớc, quốc tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho ngƣời lao động Chỉ tiêu cụ thể * Phấn đấu đến năm 2015, đạt tiêu sau: - Diện tích thả nuôi: 6.250 ha, đó: NTTS nƣớc 3.900 NTTS mặn lợ 2.350 Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Sản lƣợng nuôi trồng thủy sản đạt 13.300 tấn, đó: sản lƣợng NTTS nƣớc 7.800 tấn; sản lƣợng NTTS mặn lợ 5.500 - Giá trị sản xuất đạt 1.200 tỷ đồng * Định hƣớng đến năm 2020, mục tiêu tổng sản lƣợng nuôi trồng thủy sản đạt 16.000 - 17.000 tấn, chiếm 10 - 15% GDP toàn ngành nông nghiệp chiếm 30 - 35% tổng giá trị xuất địa bàn tỉnh 3.3 CÁC GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUẢNG BÌNH 3.3.1 Hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất - Tổ chức lại sở sản xuất nhỏ lẻ, phân tán theo hình thức quản lý có tham gia cộng đồng - Mở rộng áp dụng việc thực quy định truy xuất nguồn gốc sở nuôi vùng quy hoạch, đồng thời nhanh chóng xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm thủy sản, sở vùng nuôi địa phƣơng 3.3.2 Giải pháp quy mô, cấu Rà soát quy hoạch, đánh giá xác định vùng nuôi trồng thủy sản không chồng lấn với ngành khác, quy mô diện tích sản xuất ổn định lâu dài, để xác lập vùng nuôi theo hƣớng tập trung dựa tiêu chí kỹ thuật đƣợc quy định 3.3.3 Nâng hợp lý cấu - Về NTTS nƣớc - Đối với NTTS mặn lợ 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng hiệu Nuôi trồng thuỷ sản theo hƣớng bền vững: nuôi đa canh, xen canh kết hợp nhiều đối tƣợng Áp dụng hình thức nuôi đa canh để giảm tối đa mức tải dinh dƣỡng chất thải số đối tƣợng nuôi thời gian dài Hoàn thiện mô hình nuôi an toàn, NTTS thân thiện với môi trƣờng theo GAP, CoC Phát triển số đối tƣợng nuôi có giá trị kinh tế cao Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Quy hoạch hệ thống sở sản xuất giống để chủ động nguồn giống có chất lƣợng cao, bệnh 3.3.5 Giải pháp thị trƣờng a Thị trường xuất Để nâng cao uy tín giá trị cho sản phẩm nuôi trồng thủy sản Quảng Bình thị trƣờng xuất khẩu, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân hoạt động cần tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Để mặt hàng thuỷ sản Quảng Bình xuất thị trƣờng giới, cần áp dụng thực kênh xuất sau: - Xuất uỷ thác qua công ty thƣơng mại có mối quan hệ với bạn hàng giới - Xuất trực tiếp sản phẩm chế biến nguyện liệu thô cho doanh nghiệp nƣớc thông qua hợp đồng kinh tế xuất trực tiếp - Xuất qua môi giới nƣớc b Thị trường nội địa - Chú trọng đầu tƣ sản xuất sản phẩm thủy sản thị trƣờng nội địa có nhu cầu bên cạnh phục vụ xuất - Đa dạng hóa mặt hàng thủy sản - Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở ban ngành liên quan cần ban hành chế, sách khuyến khích việc tạo lập mối liên kết lƣu thông hàng hóa thủy sản với sản xuất - Xây dựng phát triển hệ thống phân phối 3.3.6 Các giải pháp hỗ trợ a Giải pháp nguồn lực - Về đất đai: Tiếp tục thực sách khuyến khích dồn điền đổi thửa, ao đầm để phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp tập trung, theo hƣớng sản xuất hàng hóa lớn; Nghiên cứu cấp quyền sử dụng đất lâu dài cho sở, doanh nghiệp nuôi trông thuỷ sản để họ yên tâm sản xuất Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Về đầu tƣ tín dụng: Tiếp tục có sách ƣu tiên đầu tƣ công trình sở hạ tầng thủy sản phục vụ phát triển NTTS, nhƣ: Vùng cát xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới, xã Hải Ninh - huyện Quảng Ninh, xã Ngƣ Thuỷ Bắc, Ngƣ Thuỷ Trung, Ngƣ Thuỷ Nam - huyện Lệ Thuỷ Tăng đầu tƣ xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản: Hạ tầng đầu mối cho vùng nuôi trồng thủy sản công nghiệp khu sản xuất giống tập trung Nguồn kinh phí dành cho đào tạo bao gồm ngân sách nhà nƣớc, kinh phí đào tạo doanh nghiệp, quan trọng ngƣời muốn đƣợc đào tạo b Giải pháp quản lý Hoạt động NTTS đòi hỏi hợp tác chặt chẽ chủ thể với nhau, môi trƣờng NTTS thƣờng liên thông với dễ lây lan dịch bệnh, dễ xảy xung đột lợi ích ngành sản xuất khác Vì vậy, Nhà nƣớc cần phải thực quản lý hoạt động NTTS qua hệ thống quan quản lý đồng từ Trung ƣơng đến địa phƣơng c Giải pháp tăng cường công nghệ công tác khuyến ngư Nhập công nghệ nuôi, sản xuất giống bệnh, giống có giá trị kinh tế cao, nâng cao giá trị kinh tế làm phong phú tập đoàn giống, giúp cho nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh bớt rủi ro d Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Có sách ƣu tiên dạy văn hoá đào tạo nghề cho em lao động NTTS nhằm xây dựng đội ngũ lao động có đủ trình độ tiến tới tiêu chuẩn hoá lực lƣợng lao động chuyên nghiệp nghề - Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho quan quản lý chuyên sâu lĩnh vực NTTS - Có sách thu hút cán khoa học kỹ thuật, cán quản lý doanh nhân giỏi cho địa phƣơng Để thực tốt việc đào tạo, cần thực sách xã hội hoá, gồm ngân sách nhà nƣớc, kinh phí đào tạo doanh nghiệp, tổ Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 chức quốc tế quan trọng ngƣời muốn đƣợc đào tạo e Giải pháp sở hạ tầng Trong giai đoạn 2005 - 2010 sở hạ tầng phục vụ ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đƣợc quan tâm đầu tƣ đáng kể việc cải tạo, mở rộng xây nâng cấp sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản - Đầu tƣ xây dựng hệ thống kênh cấp nƣớc ngọt, nƣớc lợ, ao lắng, ao chứa nƣớc cấp cho vùng nuôi thuỷ sản tập trung - Đầu tƣ xây dựng hệ thống kênh nƣớc thải, ao xử lý nƣớc thải vùng nuôi theo tiêu chuẩn quy định - Đầu tƣ hệ thống chứa nƣớc cung cấp cho vùng nuôi đảm bảo chất lƣợng nguồn nƣớc, đáp ứng tiêu chí xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung an toàn dịch bệnh vệ sinh thực phẩm Ngoài ra, cần quan tâm đến hệ thống giao thông, điện, nƣớc, thủy lợi hệ thống thông tin liên lạc KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nhìn chung, thời gian qua (2007-2012) nghề nuôi trồng thủy sản Quảng Bình phát triển mạnh quy mô diện tích, sản lƣợng, chất lƣợng mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho cƣ dân nghèo vùng nông thôn Quảng Bình Mục đích nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình từ đƣa định hƣớng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn tỉnh Kết nghiên cứu cho thấy việc phát triển nuôi trồng thủy sản Quảng Bình hầu hết mang yếu tố tự phát, chƣa theo quy hoạch chung tỉnh, trừ số vùng nuôi tôm cát; bên cạnh tỉnh chƣa có sách ƣu đãi thực thành phần tham gia Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 vào trình nuôi trồng thủy sản Nghiên cứu đƣợc yếu tố kinh tế phi kinh tế ảnh hƣởng đến phát triển ngành nuôi trồng thủy sản nhƣ: điều kiện tự nhiên, lao động, vốn, thức ăn, giống, hạ tầng sở, trình độ kỹ thuật, sách công tác quản lý địa phƣơng Qua trình tìm hiểu thực tế tỉnh Quảng Bình luận văn đƣa giải pháp quan quản lý nhƣ doanh nghiệp hộ dân trực tiếp tham gia sản xuất nhằm đạt mục tiêu tăng trƣởng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hƣớng nâng cao giá trị sản xuất xóa đói giảm nghèo Kiến nghị Qua tìm hiểu, phân tích tình hình phát triển nuôi trồng địa phƣơng Quảng Bình, kết nghiên cứu cho thấy yếu tố: chất lƣợng giống, chất lƣợng thức ăn, môi trƣờng nuôi, hình thức nuôi, công tác thú y, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm có ảnh hƣởng lớn đến sản lƣợng sản xuất Vì vậy, tác giả đƣa kiến nghị nhƣ sau: Tăng cƣờng xây dựng thực tốt công tác quy hoạch quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững Tăng cƣờng đầu tƣ vốn cho sở hạ tầng vùng nuôi, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình nuôi phù hợp với tiêu chuẩn ngành: xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản theo hƣớng dựa vào cộng đồng, xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung an toàn dịch bệnh vệ sinh thực phẩm Học hỏi kinh nghiệm nuôi trồng địa phƣơng thông qua công tác khuyến ngƣ đồng thời trao đổi thông tin, tìm hƣớng cho thị trƣờng tiêu thụ Đào tạo nguồn nhân lực lao động có đủ trình độ tiến tới tiêu chuẩn hoá lực lƣợng lao động chuyên nghiệp nghề Footer Page 26 of 145 ... TIỂN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH Tổng... thực trạng nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình từ đƣa định hƣớng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn tỉnh Kết nghiên cứu cho thấy việc phát triển nuôi trồng thủy sản Quảng Bình hầu... thụ sản phẩm thuỷ sản nƣớc a Thế giới vùng Đông Nam Á b Việt Nam 3.2 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Quan điểm phát triển nuôi trồng thủy sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình, Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình, Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay