Phát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng Hới

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:52

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ANH TIẾN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS LÂM MINH CHÂU Phản biện 1: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2: TS LÊ VĂN CHÍNH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành Phố Đồng Hới đơn vị hành gắn liền với trình hình thành, phát triển tỉnh Quảng Bình, với xuất phát điểm kinh tế thấp, hệ thống sở hạ tầng giao thông yếu thiếu đồng bộ; phụ thuộc chủ yếu nhiều vào nông nghiệp Sau 20 năm tái lập tỉnh Quảng Bình, nông nghiệp Thành phố Đồng Hới có bước phát triển vượt bậc, trở thành ngành có tốc độ phát triển nhanh Trong đó, thủy sản mà đặc biệt ngành nuôi trồng coi phát triển nhanh nhất, trở thành ngành kinh tế trọng điểm Thành phố Bất chấp khởi đầu muộn màng, nuôi trồng thủy sản (NTTS) góp phần quan trọng việc nâng cao sản lượng, giá trị xuất tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân, đặc biệt vùng dân vùng ven biển Mặc dù vậy, bất cập phải đối mặt với hàng loạt thách thức việc phát triển NTTS mang tính tự phát, không theo quy hoạch, đầu tư dàn trải, sở hạ tầng yếu kém, hàm lượng khoa học công nghệ thấp, nguồn lợi thủy sản có xu hướng giảm, chất lượng giống kém… Những yếu làm cho lợi ích từ phát triển NTTS chưa mong đợi; môi trường số nơi có dấu hiệu suy thoái; dịch bệnh phát sinh có cân đối cung cầu Khắc phục tồn để phát triển NTTS phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội Thành phố cần thiết cấp bách Xuất phát từ thực tế nêu , đề tài “Phát triển nuôi trồng thủy sản Thành phố Đồng Hới” học viên lựa chọn nhằm tìm hiểu thực trạng phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới từ Footer Page of 145 Header Page of 145 đánh giá thành tựu, hạn chế đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống vấn đề lý luận chung phát triển NTTS; - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển NTTS Thành Phố Đồng Hới để tìm vấn đề cần giải quyết; - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển NTTS Thành Phố Đồng Hới thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Hoạt động phát triển NTTS ba loại hình NTTS nước ngọt, nước mặn nước lợ Thành Phố Đồng Hới - Về không gian: Thành Phố Đồng Hới - Về thời gian: Các phân tích, đánh giá giai đoạn 2008 2012 giải pháp đưa đề tài có ý nghĩa năm trước mắt Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu truyền thống - Các phương pháp thu thập số liệu, thông tin sử dụng nghiên cứu sau: Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu thành chương Chƣơng Cơ sở lý luận phát triển nuôi trồng thủy sản Chƣơng Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản Thành phố Đồng Hới Chƣơng Những giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản Thành phố Đồng Hới Footer Page of 145 Header Page of 145 Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Các công trình nghiên cứu lớn nước - Các công trình nghiên cứu tổng quát vấn đề liên quan đến phát triển NTTS tỉnh Quảng Bình CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ, HÌNH THỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NTTS 1.1.1 Khái niệm nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản hoạt động sản xuất dựa sở kết hợp tài nguyên thiên nhiên sẵn có (mặt nước biển, nước sông ngòi, ao hồ, ruộng trũng, sông cụt, đầm phá, khí hậu ) với hệ sinh vật sống nước (chủ yếu cá, tôm thủy sản khác ) có tham gia trực tiếp người Hay nói cách cụ thể hơn, nuôi trồng thủy sản nuôi loài động vật (cá, giáp xác, nhuyễn thể ) thực vật (rong biển) môi trường nước ngọt, nước lợ nước mặn 1.1.2 Vai trò nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản ngành tạo thực phẩm, cung cấp sản phẩm tiêu dùng trực tiếp Ở tầm vĩ mô, giác độ ngành kinh tế quốc dân, NTTS góp phần đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm; góp phần chuyển đổi cấu thực phẩm bửa ăn người dân; Xét mặt kinh tế địa phương, Phát triển NTTS đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế tỉnh nói chung toàn ngành nông nghiệp nói riêng; Phát triển NTTS đường làm giàu chủ trang trại, sở hộ nuôi Footer Page of 145 Header Page of 145 trồng Vì vậy, phát triển mạnh mẽ NTTS góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập góp phần thu hẹp khoảng cách thành thị nông thôn tạo nên công tiến xã hội 1.1.3 Các hình thức nuôi trồng thủy sản a Phân loại theo hình thức nuôi - Hình thức nuôi ao - Hình thức nuôi lồng bè - Hình thức nuôi chắn sáo, đăng quầng - Hình thức nuôi kết hợp đối tượng đăng quầng ao b Phân loại theo loại hình nuôi - Nuôi quảng canh - Nuôi quảng canh cải tiến - Nuôi bán thâm canh - Nuôi thâm canh 1.1.4 Đặc điểm nuôi trồng thủy sản a Tư liệu sản xuất đặt thù Trong nuôi trồng thuỷ sản đất đai, diện tích mặt nước vừa tư liệu sản xuất chủ yếu vừa tư liệu sản xuất đặc biệt thay được, đất đai, diện tích mặt nước tiến hành NTTS b Đối tượng sản xuất đặc thù Đối tượng sản xuất ngành nuôi trồng thuỷ sản thể sống, loại động thực vật thủy sản; chúng sinh trưởng, phát triển phát dục theo quy luật sinh học nên người phải tạo môi trường sống phù hợp cho đối tượng thúc đẩy khả sinh trưởng phát triển c Tính thời vụ - Đối với đối tượng nuôi, giai đoạn sinh trưởng, phát Footer Page of 145 Header Page of 145 triển diễn khoảng thời gian khác mùa vụ sản xuất - Cùng đối tượng NTTS vùng có điều kiện khí hậu, thời tiết khác thường có mùa vụ sản xuất khác - Các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản khác có mùa vụ sản xuất khác d Đặc trưng riêng biệt vùng miền Nuôi trồng thuỷ sản phát triển rộng khắp vùng địa lý từ miền núi xuống miền biển Thủy sản đa dạng giống loài mang tính địa lý có quy luật vùng, nơi Mỗi vùng, quốc gia có điều kiện khí hậu, đất đai, nguồn nước khác nên đặc điểm nuôi trồng thuỷ sản khác 1.2 NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NTTS 1.2.1 Nội dung phát triển NTTS Phát triển nuôi trồng thủy sản tăng lên yếu tố đầu vào như: diện tích, lao động, giống, thức ăn, quy mô nuôi trồng, trình độ thâm canh với yếu tố đầu gia tăng như: suất, sản lượng, giá trị, chủng loại, thị trường tiêu thụ Phát triển NTTS diễn theo hai xu hướng phát triển theo chiều rộng phát triển theo chiều sâu Phát triển NTTS diễn theo chiều rộng nhằm tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng cách mở rộng diện tích đất đai, mặt nước, với sở vật chất kỹ thuật phục vụ NTTS thấp kém, sử dụng kỹ thuật sản xuất giản đơn, kết NTTS đạt chủ yếu nhờ vào độ phì nhiêu đất đai, thủy vực thuận lợi điều kiện tự nhiên, hiệu sản xuất thấp Phát triển NTTS theo chiều sâu tăng sản lượng thủy sản dựa sở đầu tư thêm vốn, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng sở hạ tầng NTTS phù hợp với hình thức nuôi Như vậy, Footer Page of 145 Header Page of 145 phát triển theo chiều sâu làm tăng sản lượng hiệu NTTS đơn vị diện tích cách đầu tư thêm vốn, kỹ thuật lao động Vì vậy, Phát triển NTTS phải thực đồng thời nhiều nội dung khác nhau, tập trung chủ yếu phát triển hình thức tổ chức sản xuất, quản lý nuôi trồng thuỷ sản, phương thức khai thác Do đó, đánh giá Phát triển NTTS chủ yếu tập trung xem xét nội dung sau: a Tăng trưởng quy mô ngành NTTS b Chuyển đổi cấu ngành NTTS c Phát triển kỹ thuật NTTS d Nâng cao suất NTTS e Đóng góp vào phát triển xã hội cải thiện môi trường 1.2.2 Các tiêu đánh giá kết phát triển NTTS a Đánh giá tăng trưởng quy mô nghành NTTS b Đánh giá chuyển dịch cấu nghành NTTS c Đánh giá phát triển kỹ thuật NTTS d Năng suất trung bình nuôi trồng thuỷ sản e Thu nhập trung bình hộ NTTS 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NTTS 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng lớn đến việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản ngành phụ thuộc lớn vào môi trường tự nhiên Nếu nguồn nước, khí hậu, môi trường đột ngột thay đổi sau diễn biến thời tiết bão, gió mùa Đông Bắc, giông, mưa phùn, sương mù, sương muối, mưa đá làm thay đổi môi trường đối tượng nuôi 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội a Hệ thống sở hạ tầng Footer Page of 145 Header Page of 145 Cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản bao gồm hệ thống ao hồ nuôi trồng, hệ thống mương dẫn thoát nước, hệ thống xử lý nước sạch, nước thải, hệ thống giao thông, mạng lưới cung cấp điện kho chứa … b Khả vốn Vốn yếu tố đầu vào trực tiếp sử dụng vào trình sản xuất Vốn có vai trò định đến quy mô, hình thức trình tái sản xuất nuôi trồng thuỷ sản c Trình độ người nuôi trồng thủy sản Trình độ người nuôi trồng thủy sản nhân tố hàng đầu ảnh hưởng đến trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản Nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vai trò quan trọng định suất nuôi d Sự phát triển hệ thống dịch vụ Hệ thống cung cấp dịch vụ nuôi trồng thủy sản bao gồm: cung cấp giống, thức ăn, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, phòng trừ dịch bệnh e Thị trường tiêu thụ sản phẩm Thị trường yếu tố quan trọng ngành sản xuất hàng hoá Đối với nuôi trồng thuỷ sản thị trường tiêu thụ sản phẩm có vai trò định đến việc chuyển dịch cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá ngày cao CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1 ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NTTS CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 b Địa hình, địa chất d Khí hậu d Tài nguyên thiên nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội thành phố Đồng Hới a Tình hình phát triển kinh tế Phát triển kinh tế Thành Phố Đồng Hới đạt tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2007-2012 với mức độ gia tăng bình quân giá trị GDP năm giai đoạn 10,44 % tăng qua năm b Tình hình dân số lao động Tổng dân số Thành phố Đồng Hới tính đến năm 2012 113.885 người, mật độ dân số khoảng 730 người/km2 (tỷ lệ nam, nữ 49,91% 50,09%) c Hệ thống sở hạ tầng d Thị trường tiêu thụ sản phẩm - Thị trường nội địa - Thị trường xuất 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NTTS TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.2.1 Tình hình hoạt động NTTS Thành phố Đồng Hới a Số lượng quy mô sở NTTS Hiện nay, Thành phố Đồng Hới có khoảng 1.200 hộ nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ hai doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản quy mô lớn Tập trung chủ yếu xã Bảo Ninh, xã Quang Phú, Phường Phú Hải xã Thuận Đức b Các hình thức NTTS Loại hình mặt nước sử dụng nuôi cá nước Thành phố Đồng Hới bao gồm: ao, hồ nhỏ, ruộng trũng, hồ thủy lợi Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 Bảng 2.6: Tổng sản lƣợng NTTS Thành Phố Đồng Hới giai đoạn 2008-2012 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Sản lượng NTTS TP Đồng Hới (Tấn) 1.199 1.319 1.094 1.276 1.260 Tốc độ tăng hàng năm (%) 10,51 10,01 -17,06 16,64 -1,25 Sản lượng NTTS tỉnh Quảng Bình (Tấn) 7.584 8.369 8.443 9.132 9.808 Tỷ trọng so với toàn tỉnh (%) 15,81 15,76 12,96 13,97 12,85 (Nguồn niên giám thống kê Thành Phố Đồng Hới) Trong năm gần đây, diện tích NTTS Thành Phố Đồng Hới có xu hướng giảm năm gần Cụ thể diện tích mặt nước NTTS năm 2008 465,7 đến năm 2012 405 ha, giảm 60,7 ha, chủ yếu giảm diện tích nuôi tôm (xem bảng 2.7) Bảng 2.7 Diện tích NTTS Thành Phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2012 Đơn vị tính: Ha Chỉ tiêu TỔNG SỐ Diện tích nước mặn, lợ Nuôi cá Nuôi tôm Nuôi hỗn hợp TS khác Ươm nuôi trồng thủy sản Diện tích nước Nuôi cá Nuôi tôm Nuôi hỗn hợp TS khác Ươm nuôi trồng thủy sản 2008 465,7 191 188,5 2,5 274,7 271,7 0 Năm 2009 2010 456,4 409,5 178,9 130,5 0 176,4 128 0 2,5 2,5 277,5 279 274,5 276 0 0 3 2011 409 123,5 121,5 285,5 283 0 2.5 2012 405 113 113 (Nguồn niên giám thống kê Thành Phố Đồng Hới) Footer Page 12 of 145 292 290 0 Header Page 13 of 145 11 b Tăng trưởng GTSX Giá trị sản xuất NTTS giai đoạn 2008 – 2012 có xu hướng tăng với tốc độ tăng bình quân 10,20 % Năm 2008 giá trị sản xuất NTTS 57.707 triệu đồng đến năm 2012 giá trị sản xuất NTTS 87.128 triệu đồng Thực tế cho thấy, năm gần diện tích mặt nước NTTS có xu hướng giảm, sản lượng giá trị NTTS không ngừng tăng lên qua năm Trong GTSX khai thác dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng kéo theo tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân ngành thủy sản tăng 15,86% giai đoạn 2008 - 2012 c Tăng trưởng lao động NTTS - Về số lượng lao động: Tổng số lao động ngành thủy sản Đồng Hới năm qua có xu hướng giảm dần với tốc độ giảm bình quân 5,41 %/năm - Về trình độ chuyên môn, KHKT: Trong nghề NTTS phần lớn người lao động chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản ven bờ sang NTTS nên phận chưa nắm kỹ thuật, nuôi trồng theo kinh nghiệm tự tích lũy Trình độ chuyên môn, kỹ thuật đội ngũ lao động NTTS chưa cao, lao động chưa qua đào tạo phổ biến d Về giống NTTS Đối với vùng ven biển Thành Phố Đồng Hới nay, bên cạnh nghề nuôi tôm thẻ chân trắng truyền thống phong trào thả nuôi loài thủy sản khác thuộc vùng nước mặn – lợ người dân phát triển mạnh, mô hình nuôi: tôm bạc, cá mú, cá lóc, cá chình, cá trắm, cá rô phi đơn tính …Tuy nhiên giống thủy sản trên, đa số người nuôi thường phải thu bắt từ tự nhiên mua tỉnh khác Trong thời gian qua, thành phố Đồng Hới đề sách hỗ trợ cho người dân xây dựng sở sản xuất giống đạt kết định Tuy nhiên số lượng trại Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 sản xuất giống tôm có xu hướng giảm không đáng kể e Vốn đầu tư cho phát triển NTTS * Vốn ngân sách đầu tư: Tổng vốn đầu tư giai đoạn từ năm 2008 đến 2012 là: 20 tỷ đồng * Vốn tín dụng trung dài hạn tổng vốn đầu tư giai đoạn 2008 đến 2012 160 tỷ đồng * Vốn huy động nhân dân doanh nghiệp: Bao gồm vốn tự có cá nhân hộ gia đình, doanh nghiệp vốn vay ngân hàng 100 tỷ đồng * Vốn nước ngoài: Bao gồm nguồn (1) Vốn tài trợ để đầu tư vào lĩnh vực trợ giúp kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn, nhập chuyển giao thiết bị, công nghệ mới, (2) Vốn đầu tư ưu tiên cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm xuất f Tăng trưởng kim ngạch xuất Giá trị kim ngạch xuất (GTKNXK) ngành thủy sản giai đoạn 2010 – 2012 có xu hướng giảm Thị trường xuất thủy sản Thành phố Đồng Hới nước Châu Á Trung Quốc, Thái Lan mặt hàng xuất chủ yếu hàng thủy sản tươi sống hàng thủy sản qua chế biến Năm 2010 GTKNXK 1.564 ngàn USD, năm 2011 239 ngàn USD, năm 2012 không xuất 2.2.3 Thay đổi cấu ngành NTTS Cơ cấu sản lượng NTTS có thay đổi Trong cấu sản lượng NTTS cá loại chiếm đến 60,55% vào năm 2008 có xu hướng giảm dần, đến năm 2012 tỷ trọng 52,46%; tôm năm 2008 chiếm tỷ trọng 39,45% có xu hướng tăng giai đoạn đến năm 2012 chiếm 47,54% Cơ cấu diện tích nuôi trồng có thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế Trong cấu diện tích mặt nước nuôi trồng cấu diện tích nuôi trồng nước chiếm tỷ trọng cao có xu Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 hướng tăng Trong diện tích mặt nước nuôi trồng nước mặn nước lợ chiếm tỷ trọng nhỏ có xu hướng giảm dần Cùng với chuyển dịch cấu sản lượng suất nuôi trồng thủy sản thay đổi cấu phương thức nuôi trồng thủy sản Sản lượng, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương thức thâm canh bán thâm canh có xu hướng tăng lên diện tích sản lượng nuôi trồng theo phương thức quảng canh quảng canh cải tiến có xu hướng giảm sút 2.2.4 Phát triển kỹ thuật NTTS Từng bước tiếp nhận chuyển giao công nghệ như: sản xuất tôm sú giống theo phương pháp lọc sinh học tuần hoàn, sản xuất giống cá rô phi đơn tính, cá rô đồng,… Hoạt động khoa học công nghệ khuyến ngư thời gian gần đẩy mạnh nhờ phối hợp với sở đào tạo, nghiên cứu Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Nông lâm Huế, trường trung cấp thuỷ sản, Viện Nghiên cứu thuỷ sản I, III 2.2.5 Nâng cao suất NTTS Tùy thuộc vào loại hình nuôi thủy sản khác nhau, suất nuôi không đồng Thực tế, Thành phố Đồng Hới ứng với đối tượng nuôi có mùa vụ thả nuôi khác Trung bình, nuôi nước năm nuôi 01 vụ 03 vụ nuôi tôm cát hình thức lót bạt Bảng 2.13 Năng suất nuôi trồng thủy sản địa bàn thành phố Đồng Hới ĐVT: Tấn/ha/vụ Năng suất Tốc độ tăng trưởng BQ Loại hình nuôi Năm Năm Năm (%) 2010 2011 2012 Nuôi nước 1,81 3,75 2,77 26,52 Nuôi tôm cát 11,29 15,12 13,05 7,79 (Nguồn: Tính toán tác giả) Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Từ kết bảng 2.13, nhận thấy suất hầu hết loài thủy sản có giá trị kinh tế cao nuôi địa bàn Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2010-2012 có xu hướng tăng Mức độ tăng bình quân năm giai đoạn 2010-2012 nuôi nước 26,52% nuôi tôm cát 7,79% 2.2.6 Đóng góp vào phát triển xã hội cải thiện môi trƣờng Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tạo nguồn nguyên liệu ngày lớn cho công nghiệp chế biến, tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho hàng ngàn hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho người nghèo Tác động phát triển nuôi trồng thuỷ sản tới xoá đói giảm nghèo Sự phát triển việc NTTS làm thay đổi số lượng cấu lao động nội ngành thủy sản Tuy nhiên, biến động không lớn, lao động nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỷ trọng chi phối qua năm Nuôi trồng thuỷ sản mang tính rủi ro cao nên thu nhập người dân thiếu tính bền vững Tình trạng chênh lệch thu nhập mức sống thành thị nông thôn lớn Thu nhập bình quân đầu người tháng năm 2010 nông thôn theo giá thực tế 589 ngàn đồng thành thị 1.028 ngàn đồng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NTTS 2.3.1 Thành tựu - Phong trào nuôi trồng thuỷ sản có bước phát triển mạnh vùng mặn, lợ bước đầu khởi động phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng, cá loại vùng nước ngọt, sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2012 đạt 1.260 tấn, bình quân tăng 4,09%/năm Từng bước tiếp nhận chuyển giao công nghệ như: Sản xuất giống cá rô phi đơn tính, cá chẻm, cá rô đồng, cá chình… Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản kích thích phát triển ngành sản xuất thương mại, dịch vụ làm tăng thu nhập cho kinh tế - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản góp phần chuyển dịch cấu ngành theo hướng hợp lý đại; Hình thành phát triển hình thức tổ chức sản xuất tiến - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động, nâng cao thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo tiến tới làm giàu từ nghề nuôi trồng thuỷ sản Thông qua phát triển nuôi trồng thuỷ sản góp phần giảm áp lực việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản ven bờ 2.3.2 Những hạn chế NTTS Thành phố Đồng Hới - Việc xây dựng quy hoạch thiếu điều tra nghiên cứu thích nghi giống loài, phương pháp xây dựng quy hoạch chưa thu hút tham gia cộng đồng - Các doanh nghiệp ngành thường gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước - Phần lớn diện tích nuôi nước lợ thành phố chưa đầu tư đồng Tình hình thời tiết năm gần lại diễn biến phức tạp, bệnh tôm thường xảy ra, ý thức chấp hành lịch mùa vụ nuôi tôm người dân hạn chế - Cơ sở hạ tầng, hậu cần dịch vụ phục vụ cho NTTS thiếu yếu - Quy mô hình thức nuôi thủy sản nước nhỏ lẻ, chưa mang tính sản xuất hàng hóa chưa khai thác tốt tiềm năng, mạnh lĩnh vực - Vấn đề thông tin thị trường, tình hình xuất khẩu, vấn đề định hướng đối tượng nuôi có giá trị xuất bất cập Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh hạn chế Vấn đề môi trường, dịch bệnh NTTS ngày báo động, hệ thống quan trắc, cảnh báo, thiết bị phân tích hạn chế (thiếu thiết bị, người ); công tác thông tin, dự báo ngăn ngừa xử lý tôm nuôi bị dịch bệnh gặp nhiều khó khăn Vấn đề nắm bắt thông tin từ vùng nuôi đến quan quản lý chuyên ngành chậm Tóm lại, năm qua NTTS Thành phố Đồng Hới có phát triển đáng kể Sự phát triển ngành NTTS có tác động mãnh mẽ đến việc chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Thành phố theo hướng công nghiệp hóa đại hóa Có kết nhờ sách đắn Chính quyền thành phố, bám sát chủ trương phát triển chung tỉnh Quảng Bình để đề sách đắn phát triển kinh tế nói chung nghành thủy sản nói riêng Tuy nhiên việc phát triển NTTS mang yếu tố tự phát, thiếu quy hoạch đồng làm ảnh hưởng đến ngành khác ảnh hưởng đến môi trường sinh thái CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NTTS TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NTTS TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 3.1.1 Cơ hội thách thức phát triển NTTS a Cơ hội b Thách thức 3.1.2 Quan điểm, định hƣớng mục tiêu phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 a Quan điểm phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 b Định hướng phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 c Mục tiêu phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 Sử dụng hiệu tiềm diện tích mặt nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần làm kinh tế xã hội an ninh vùng ven biển phát triển động bền vững Giữ vững ổn định diện tích nuôi thủy sản nước lợ sở rà soát quy hoạch có, mở rộng, quy hoạch diện tích nuôi thủy sản nước đối tượng có giá trị xuất số địa phương có điều kiện thích hợp, gắn liền với kêu gọi đầu tư phát triển từ doanh nghiệp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NTTS 3.2.1 Quy hoạch phát triển NTTS gắn liền với phát triển kinh tế - Quy hoạch đầu tư cụm, vùng NTTS xã Bảo Ninh, Xã Quang Phú Phường Phú Hải với quy mô lớn, công nghệ tiên tiến theo mô hình sinh thái bền vững - Quy hoạch số vùng nuôi đối tượng thủy sản nước có giá trị kinh tế cao (cá lăng, cá trắm, rô phi) địa phương thành phố Đồng Sơn, Thuận Đức, Lộc Ninh, Đồng Phú Chọn quy hoạch để nuôi cá nước tập trung hạ lưu hồ chứa nước lớn Đồng Sơn, Phú Vinh, Lộc Ninh - Trên sở quy hoạch vùng nuôi thủy sản nước mặn, lợ chi tiết có, xây dựng số vùng nuôi tôm tập trung theo tiêu chí an toàn dịch bệnh vệ sinh thực phẩm, gắn liền với thực truy xuất nguồn gốc Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Triển khai nhanh chế hỗ trợ cho người nuôi trồng thủy sản gặp thiên tai, dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân việc vay vốn NTTS Đối với UBND thành phố cần có sách cho nông hộ đại hóa vùng nuôi 3.2.2 Huy động vốn cho phát triển NTTS Vốn Ngân sách nhà nước dành để phát triển sở hạ tầng, điều tra nguồn lợi, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến;V Vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước dành hỗ trợ cho nhu cầu cho dân vay để xây dựng công trình kỹ thuật nuôi mua sắm trang thiết bị phương tiện sản xuất, chuyển đổi cấu nghề nghiệp; Vốn từ ngân sách nhà nước thông qua chương trình, dự án Chính phủ, Bộ, tỉnh Quỹ khuyến ngư; Vốn vay từ Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng Chính sách xã Hội địa bàn; Vốn tự có người dân hoạt động lĩnh vực NTTS 3.2.3 Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực - Có sách ưu tiên dạy văn hoá đào tạo nghề cho em lao động nuôi trồng thủy sản nhằm xây dựng đội ngũ lao động có đủ trình độ tiến tới tiêu chuẩn hoá lực lượng lao động chuyên nghiệp nghề - Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho quan quản lý: - Có sách thu hút cán khoa học kỹ thuật, cán quản lý doanh nhân giỏi cho địa phương 3.2.4 Đẩy mạnh loại hình dịch vụ hỗ trợ sản xuất khác a Giải pháp giống thức ăn - Mua giống nơi có uy tín cấp giấy chứng nhận trại sản xuất giống - Tham gia lớp tập huấn quan chức địa bàn tổ chức đào tạo kiến thức việc xác định giống tốt Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 cách khoa học Về phía quyền địa phương cần quan tâm giải vấn đề sau: - Phát triển số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao cá mú, cá hồng, cá dò, cá chẽm, tôm hùm - Quy hoạch hệ thống sở sản xuất giống để chủ động nguồn giống có chất lượng cao, bệnh Cần xác định kỹ thuật cho ăn, phương pháp thời gian cho ăn để vật nuôi tiêu thụ hết lượng thức ăn Cho ăn cách không gây lãng phí ô nhiễm môi trường nuôi Thức ăn nên chọn mua sở sản xuất có uy tín, có kiểm định chất lượng, trách mua loại thức ăn nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng b Tăng cường công tác phòng dịch bệnh bảo vệ môi trường nuôi - Nâng cao chất lượng kiểm dịch Chi cục Thú y loại bệnh Tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh từ sản xuất, lưu thông đến thả nuôi - Về công tác phòng ngừa dịch bệnh: Phát triển NTTS hợp lý, quản lý khoa học trì môi trường nuôi tốt yếu tố để kiểm soát dịch bệnh - Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý môi trường Công tác giám sát cảnh báo môi trường vùng ven sông, ven biển phải kịp thời xác 3.2.5 Đẩy mạnh công tác khuyến ngƣ chuyển giao công nghệ a Công tác khuyến ngư Tổ chức lớp tập huấn cho lao động nuôi trồng Xây dựng điểm mô hình điển hình đầu bờ Tổ chức tham quan học tập mô hình tiên tiến tỉnh nuôi trồng thủy sản Tăng cường Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 tập huấn bồi dưỡng công nghệ nuôi, giống sử dụng thức ăn công nghiệp b Chuyển giao công nghệ - Nhập công nghệ nuôi, sản xuất giống bệnh, giống có giá trị kinh tế cao, nâng cao giá trị kinh tế làm phong phú tập đoàn giống, giúp cho nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh bớt rủi ro - Kết hợp chặt chẽ với viện nghiên cứu NTTS I, II, III trung tâm khuyến ngư Quốc gia để tiếp nhận công nghệ sinh sản giống, quy trình nuôi hình thức nuôi bảo quản sản phẩm nghiên cứu thành công thời gian gần - Hỗ trợ sở nuôi thủy sản áp dụng quy tắc thực hành sản xuất tốt (BMP), (GAqP), nuôi có trách nhiệm (CoC), hỗ trợ sở thu gom, sở chế biến thủy sản áp dụng HACCP 3.2.6 Giải pháp thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm a Giữ vững mở rộng thị trường xuất Để nâng cao uy tín giá trị cho sản phẩm nuôi trồng thủy sản Đồng Hới cần tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Coi trọng tập trung đầu tư xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm, đặc biệt sản phẩm chủ lực như: tôm thẻ, tôm sú đến đông đảo khách hàng nước.Tổ chức hoạt động quảng bá, hướng dẫn sử dụng tăng cường hiểu biết sản phẩm nuôi trồng thủy sản địa phương Đồng Hới Theo dõi cập nhật thông tin biến động thị trường thủy sản giới b Khai thác tốt tiềm thị trường nội địa Chú trọng đầu tư sản xuất sản phẩm thủy sản thị trường nội địa có nhu cầu bên cạnh phục vụ xuất Đa dạng hóa mặt hàng thủy sản, bên cạnh sản phẩm tươi, sản Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 phẩm chế biến người tiêu dùng nội địa ưu chuộng Tóm lại, để NTTS Thành phố Đồng Hới phát triển ổn định, hiệu bền vững cần phải có quan tâm cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương, hình thành định hướng giải pháp vững mang tính khả thi để thực thành công Chiến lược phát triển thủy sản tới năm 2020, nuôi trồng thủy sản cần trọng, phát triển tương xứng với tiềm nó, trọng đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao, phát triển theo hướng thâm canh; khuyến khích đa dạng đối tượng hình thức nuôi cho phù hợp theo khu vực, thời vụ vùng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện nuôi trồng thuỷ sản coi ngành kinh tế mũi nhọn Thành phố Đồng Hới Nuôi trồng thuỷ sản có vai trò quan trọng không việc gia tăng sản lượng thuỷ sản, mang lại nguồn thu cho tỉnh, cải thiện đời sống mà giúp tái tạo bảo vệ môi trường sinh thái Ngoài phát triển nuôi trồng thuỷ sản cung cấp phần thức ăn cho chăn nuôi, đặc biệt cho chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Phát triển nuôi trồng thuỷ sản góp phần nâng cao thu nhập tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy trình công nghiệp hoá, đại hoá phát triển Mặt khác, phát triển nuôi trồng thuỷ sản tảng để thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển rộng khắp với nhiều hình thức tính chất khác Tuy nhiên, thời gian qua trình phát Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 triển NTTS bộc lộ nhiều yếu tố thiếu bền vững công tác quy hoạch không theo kịp yêu cầu phát triển nuôi trồng thuỷ sản Đầu tư thuỷ sản trọng dàn trải chiếm tỷ trọng thấp cấu đầu tư chung Nhà nước Nhiều chương trình chưa đạt mục tiêu đề nguồn kinh phí Môi trường vùng nuôi chưa quan tâm đầu tư mức, hạn chế kết thực Bên cạnh đó, trình phát triển chưa thể rõ gắn kết công tác nghiên cứu khoa học công nghệ với thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản chưa đáp ứng nhu cầu người nuôi lĩnh vực giống, công nghệ nuôi, quản lý môi trường dịch bệnh Vì vậy, để nuôi trồng thuỷ sản tỉnh phát triển thật phát huy tiềm năng, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian tới cần có sách phù hợp, cụ thể việc khuyến khích phát triển hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Mặt khác, cần nâng cao ý thức người dân việc bảo vệ môi trường hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Đây coi yếu tố cần đủ để đảm bảo mục tiêu phát triển thủy sản theo hướng bền vững Kiến nghị Đối với nhà nƣớc: - Tăng mức đầu tư vốn ngân sách Nhà nước hàng năm cho chương trình phát triển NTTS để hỗ trợ đầu tư cho số hạng mục sở hạ tầng cho dự án NTTS công nghiệp, dự án chuyển đổi từ sản xuất khác sang NTTS - Phân vùng quy hoạch tổng thể, vùng nuôi phải đảm bảo tính bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo an toàn vệ sinh sản phẩm NTTS Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 - 23 Xây dựng hệ thống theo dõi an toàn thực phẩm đặt hình phạt nặng với hành vi vi phạm quy định VSATTP Khuyến khích việc hình thành hệ thống kiểm tra chất lượng có tham gia nhiều bên - Cần ý đến việc chuyển giao Tạo điều kiện cho người dân hiểu đầy đủ vấn đề hình thức, tổ chức liên kết phát triển kinh tế - Cần có chế độ bảo hiểm cho hộ NTTS Có sách này, người nuôi thủy sản phần giảm bớt gánh nặng rủi ro từ thiên tai, dịch bện góp phần trì sản xuất ổn định nâng cao chất lượng sống Đối với doanh nghiệp lĩnh vực thủy sản - Các doanh nghiệp phải tự đổi mới, phát huy điểm mạnh có, học hỏi nhiều từ bạn hàng đặc biệt trọng đến việc tìm hiểu kỹ luật trước ký kết hợp đồng - Doanh nghiệp sản xuất phục vụ đầu vào NTTS cần tích cực tiếp thị cho nông dân NTTS, hướng dẫn cụ thể đầy đủ cách sử dụng sản phẩm, tôn trọng khách hàng - Doanh nghiệp thu mua chế biến xuất cần hỗ trọ nông dân NTTS việc định hướng cho nuôi hộ gì? Yêu cầu chất lượng số lượng bao nhiêu? Các doanh nghiệp cần hỗ trợ vốn cho người dân NTTS Đối với quyền địa phƣơng - Tiến hành quy hoạch tổng thể tiến tới quy hoạch chi tiết vùng NTTS cách hợp lý - Mở rộng nâng cao chất lượng công tác khuyến ngư, đến tiểu vùng, sở nuôi trồng Đồng thời cần có phối hợp chặt chẽ trung tâm khuyến ngư với sở đào tạo nghiên Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 cứu, tổ chức cá nhân nước, hiệp hội nghề nghiệp…để bổ sung, hoàn chỉnh công nghệ nuôi trồng chuyển nhanh tiến kỹ thuật đến tận người nuôi - Sữa chữa, hoàn thiện xây dựng sở hạ tầng đồng phục vụ cho phát triển NTTS lâu dài bền vững - Tăng cường quản lí đất đai, tránh tượng sản xuất tự phát, lấn chiếm đất công, tổ chức trình sản xuất nhân dân theo quy hoạch chấp hành theo quy định Nhà nước Đối với ngƣời nuôi trồng - Tăng cường học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao kiến thức quản lí kĩ thuật nuôi trồng Thực nghiêm chỉnh quy trình kỹ thuật, công tác quản lí chăm sóc ao nuôi, kịp thời phát tượng khác thường để nhanh chóng đưa biện pháp xử lí kịp thời nhằm hạn chế dịch bện vật nuôi, tránh để xảy lây lan diện rộng - Không sử dụng hóa chất, thuốc thức ăn có hàm lượng chất vượt giới hạn cho phép nằm danh mục cấm sử dụng, đồng thời thường xuyên theo dõi cập nhật danh mục loại hóa chất, kháng sinh bị cấm để thực kịp thời - Tăng cường học hỏi kinh nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, chủ động tìm kiếm thông tin sách báo, tạp chí, tivi, đài, internet… - Thực nghiêm túc việc xử lý nước thải trước đổ nuôi trồng đêt hạn chế gây ô nhiễm nguồn nước ngầm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất sinh hoạt dân cư xung quanh vùng nuôi Footer Page 26 of 145 ... cấu thành chương Chƣơng Cơ sở lý luận phát triển nuôi trồng thủy sản Chƣơng Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản Thành phố Đồng Hới Chƣơng Những giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản Thành. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN NTTS TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.2.1 Tình hình hoạt động NTTS Thành phố Đồng Hới a Số lượng quy mô sở NTTS Hiện nay, Thành phố Đồng Hới có khoảng 1.200 hộ nuôi trồng thủy sản quy... Thành phố cần thiết cấp bách Xuất phát từ thực tế nêu , đề tài Phát triển nuôi trồng thủy sản Thành phố Đồng Hới học viên lựa chọn nhằm tìm hiểu thực trạng phát triển NTTS Thành phố Đồng Hới
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng Hới, Phát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng Hới, Phát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng Hới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay