Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Địn

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:52

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN NHUẬN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN VĂN TÂM Phản biện 1: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2: TS HỒ KỲ MINH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bình Định tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, diện tích đất tự nhiên 6.025,6 km2 Với bờ biển trải dài 134 km nên nuôi trồng thuỷ sản trở thành mạnh khai thác có hiệu Phù Mỹ huyện đồng tỉnh Bình Định, phía bắc giáp huyện Hoài Nhơn, tây bắc giáp huyện Hoài Ân, phía nam phía tây giáp huyện Phù Cát biển Đông phía đông Phù Mỹ có 17 xã thị trấn Với loại địa hình chính, địa hình đồi núi, địa hình gò đồi, địa hình đồng bằng, địa hình trũng Trong địa hình trũng chiếm 10,33% tổng diện tích tự nhiên, đặc điểm dãi đất trũng mặt nước hoang ven biển, chịu ảnh hưởng thủy triều, diện tích khai thác sử dụng vào nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định thời gian qua khẳng định nghề sản xuất mang lại hiệu kinh tế xã hội cao, góp phần thay đổi cấu kinh tế vùng nông thôn ven biển, giải việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo Trong khai thác thủy sản ngày khó khăn sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản ngày có giá trị cho xuất bù đắp thiếu hụt cho sản phẩm từ khai thác Bên cạnh thành tựu đạt được, nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn như: thiếu quy hoạch, vấn đề nảy sinh trình chuyển đổi đất nông lâm nghiệp sang nuôi trồng thủy sản, vấn đề môi trường xung quanh khu vực nuôi tập trung hoạt động ngành kinh tế khác gây (công nghiệp hóa, du lịch…) hoạt động nuôi trồng thủy sản Hệ thống sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặt biệt hệ thống thủy lợi Tình hình sử dụng thuốc thú y phục vụ nuôi trông Footer Page of 145 Header Page of 145 thủy sản diễn tràn lan Công tác kiểm tra giám sát gặp nhiều bất cập, tình hình dịch bệnh, giống chất lượng làm thiệt hại cho người chăn nuôi, nguồn vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản chưa đáp ứng yêu cầu, ngành nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh mang tính tự phát Do phần lớn lực lượng lao động ngành chưa đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất Hơn nữa, biến động thị trường diễn biến phức tạp, yêu cầu gay gắt, khắt khe người tiêu dùng, cạnh tranh khốc liệt nước xuất khẩu…đang yếu tố gây cản trở cho việc phát triển ngành nuôi trồng thủy sản Đề tài: “Phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định” lựa chọn nhằm tìm hiểu thực trạng nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ, từ đề xuất giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thủy sản địa phương Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển nuôi trồng thủy sản để hình thành khung nội dung nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định; - Tìm giải pháp trì phát triển nuôi trồng thủy sản địa phương thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Phát triển nuôi trồng thủy sản cho huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ Xem xét yếu tố có liên quan: điều kiện tự nhiên, môi trường giống, nguồn lao động, Footer Page of 145 Header Page of 145 vốn, khoa học công nghệ đánh giá tính hiệu việc sử dụng nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản - Phạm vi: tập trung loại đối tượng tôm cá địa bàn huyện Phù Mỹ thời gian từ năm 2008 – 2012 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp mô tả thống kê, chi tiết hóa, so sánh, đánh giá, tổng hợp, khái quát, chuyên gia, theo nhiều cách từ riêng lẻ đến kết hợp với - Tìm thông tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, Internet, người chăn nuôi… - Các nguồn số liệu thông qua báo cáo, tổng kết Sở, Ban, Ngành tỉnh huyện - Kế thừa công trình nghiên cứu trước - Kết hợp phương pháp thu thập số liệu để có giữ liệu nghiên cứu phân tích đầy đủ - Thứ cấp: Chủ yếu sử dụng số liệu Niên gián thống kê huyện Phù Mỹ từ năm 2008, văn UBND tỉnh Bình Định, báo cáo tổng kết Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, Phòng nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Phù Mỹ ; - Sơ cấp: Ý kiến chuyên gia vấn trực tiếp hộ nuôi - Công cụ chính: Sử dụng chương trình xử lý số liệu Excel * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài + Đây nghiên cứu có tính khái quát phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định Footer Page of 145 Header Page of 145 + Các giải pháp đưa hoàn toàn dựa vào tính đặc thù tình hình thực tế huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, đề tài tài liệu tham khảo cho cấp quản lý địa phương để hoạch định sách, phát triển quy hoạch cho hộ nông dân tham gia nuôi Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nuôi trồng thủy sản Chương 2: Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, LOẠI HÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1.1.1 Khái niệm nuôi trồng thủy sản - Nuôi trồng thủy sản hoạt động sản xuất dựa sở kết hợp tài nguyên thiên nhiên sẵn có (sông ngòi, mặt nước biển, ao hồ, đầm phá, ruộng trũng,…) với hệ sinh vật sống nước (chủ yếu cá, tôm, nhuyễn thể thủy sản khác…) có tham gia trực tiếp người Hay nói cách cụ thể hơn, nuôi trồng thủy sản nuôi loại động vật (cá, tôm nhuyễn thể…) thực vật Footer Page of 145 Header Page of 145 ( rong biển…) môi trường nuôi nước ngọt, nước lệ nước mặn 1.1.2 Đặc điểm nuôi trồng thủy sản - Nuôi trồng thủy sản mang tính vùng miền - Thủy vực vừa tư liệu sản xuất chủ yếu vừa tư liệu sản xuất đặc biệt thay - Nuôi trồng thủy sản mang tính thời vụ - Đối tượng sản xuất ngành nuôi trồng thủy sản thể sống 1.1.3 Các hình thức nuôi trồng thủy sản a Phân loại theo hình thức nuôi - Hình thức nuôi ao - Hình thức nuôi lồng bè - Hình thức nuôi chắn sáo, đăng quầng - Hình thức nuôi kết hợp đối tượng đăng quầng ao b Phân loại theo loại hình nuôi - Nuôi quảng canh - Nuôi quảng canh cải tiến - Nuôi bán thâm canh - Nuôi thâm canh - Nuôi siêu thâm canh c Phân loại theo môi trường nuôi - Nuôi thủy sản nước (môi trường nước có độ mặn thấp 0,5%o) - Nuôi trồng thủy sản nước lợ (nước lợ hiểu môi trường có độ mặn dao động theo mùa) - Nuôi thủy sản nước mặn (nuôi biển) Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.4 Vai trò ngành nuôi trồng thủy sản kinh tế Việt Nam Bảng 1.2 Kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam 2008-1T/2013 Năm Xuất 2008 2009 4.562 4.251 Đơn vị tính: triệu USD 2010 2011 2012 1T/2013 5.018 6.112 6.092 485 24,40 -6,82 18,04 21,80 -0,33 Tăng trưởng so với kỳ năm trước (%) (Nguồn: Tổng cục Hải Quan) 39,36 1.2 NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ PHẢN ẢNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1.2.1 Nội dung phát triển nuôi trồng thủy sản Theo tác giả Bùi Quang Bình: “ Phát triển vận động lên; trình thay đổi theo hướng hoàn thiện mặt kinh tế như: kinh tế, xã hội, môi trường thể chế thời gian định” Theo tác giả Raman Waitz: “ Phát triển trình thay đổi liên tục tăng mức sống người phân phối công thành tăng trưởng xã hội”; - Phát triển nuôi trồng thủy sản tăng lên yếu tố đầu vào như: diện tích, lao động, giống, thức ăn, quy mô nuôi trồng, trình độ thâm canh, với yếu tố đầu gia tăng như: suất, sản lượng, giá trị, chủng loại, thị trường tiêu thụ; - Phát triển nuôi trồng thủy sản theo chiều rộng: gia tăng quy mô sản lượng thủy sản nuôi trồng( mở rộng diện tích, tận dụng tài nguyên thiên nhiên, quy mô sản xuất) - Phát triển nuôi trồng theo chiều sâu: Là trình đẩy mạnh phát huy khai thác yếu tố thúc đẩy sản xuất thuỷ sản xuất theo chiều sâu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ mới, Footer Page of 145 Header Page of 145 cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng giống đẩy mạnh thâm canh chiều sâu 1.2.2 Các tiêu phản ánh phát triển nuôi trồng thủy sản - Các tiêu chí phản ánh phát triển theo chiều rộng - Các tiêu phản ánh phát triển theo chiều sâu 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1.3.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên 1.3.2 Con giống thức ăn 1.3.3 Yếu tố người 1.3.4 Cơ sở hạ tầng 1.3.5 Cơ chế sách phát triển nuôi trồng thủy sản 1.3.6 Hệ thống cung cấp dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản 1.3.7 Thị trường tiêu thụ sản phẩm CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Đặc điểm địa hình Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 c Khí hậu d Thủy văn e Thủy triều f Nguồn lợi hải sản g Đặc điểm đất đai Bảng 2.1 Bảng Tổng hợp trạng sử dụng đất huyện Phù Mỹ năm 2012 STT 1.1 Chỉ tiêu Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Đất nông nghiệp 37.840,31 68,74 Đất sản xuất nông nghiệp 18.235,87 48,19 1.1.1 Đất trồng hàng năm 14.856,1 82,0 1.1.2 Đất trồng lâu năm 3.379,77 18,53 18.836,89 49,77 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 8.853,46 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 9.983,43 1.2.3 Đất rừng đặc dụng 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.4 Đất nông nghiệp khác 657,53 1,73 99,28 0,26 Đất phi nông nghiệp 9.936,86 18,05 Đất chưa sử dụng 7.269,81 13,21 55.046,98 100,00 Tổng diện tích đất tự nhiên (Nguồn: Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Phù Mỹ) Từ bảng số liệu 2.1, diện tích đất nông nghiệp chiếm 68,74% tổng diện tích đất tự nhiên, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 48,19% diện tích đất nông nghiệp Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 b Điều kiện kinh tế - Kinh tế huyện chủ yếu nông nghiệp - Hiện công nghiệp huyện Phù Mỹ hình thành phát triển Các cụm công nghiệp hình thành: 1- Cụm công nghiệp Diêm Tiêu (thị trấn Phù Mỹ) có diện tích 43,38 2- Cụm công nghiệp Bình Dương (thị trấn Bình Dương) có diện tích 107,46 3Cụm công nghiệp Đại Thạnh (xá Mỹ Hiệp) có diện tích 63,83 4cụm công nghiệp Hòa Hội có diện tích 90,33 5- Cụm công nghiệp An Lương có diện tích 30,25 Và 01 làng nghề Mỹ An với diện tích 11,8 ha, thu hút 41 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư 1.190 tỷ đồng, 21 dự án vào sản xuất, giải việc làm tạo thu nhập ổn định cho 2.600 lao động Bảng 2.4 Giá trị sản xuất huyện Phù Mỹ qua (Giá cố định năm 1994) ĐVT: Triệu đồng Giá trị sản xuất - Nông nghiệp 2008 1.118.406 Năm 2009 2010 1.251.638 1.859.745 487.195 519.007 556.294 11.613,90 13.157,6 18.516,3 18.746,9 - Thủy sản 320.240,00 372.843,00 426.360 453.493 521.689 - Công nghiệp - Thương mại dịch vụ 207.088,00 236.685,00 714.342 845.283 967.801 138.745,00 168.714,00 218.690 273.208 333.314 - Lâm nghiệp 440.988,00 461.782,00 2011 2012 2.109.507 2.397.845 11.344,60 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Phù Mỹ qua năm) Qua Bảng 2.4 thấy giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2008 320.240,00 triệu đồng, chiếm 28,63 % tổng giá trị sản xuất kinh tế tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thủy sản có chiều hướng tăng dần, đến năm 2012 là: 521.689 triệu Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 đồng, chiếm 45,84 % Bảng 2.5 Giá trị sản xuất ngành thủy sản qua năm (Giá cố định năm 1994) Năm Tổng số (I+II+III) I.Giá trị thủy sản khai thác 1.GTTS khai thác nước mặn Cá Tôm Thủy sản khác Trong đó: Mực 2.GTTS khai thác nước Cá Tôm Thủy sản khác II.GTTS nuôi trồng Cá Tôm Thủy sản khác III.GTDV thủy sản Sản xuất giống Tôm Đơn vị tính: Triệu đồng 2008 2009 2010 2011 2012 390.867 402.557 426.360 453.493 486.655 212.684 234.546 236.893 259.241 289.183 220.657 221.342 234.291 256.537 286.423 193.853 210.231 219.450 242.062 1.480 1.510 1.520 1.520 12.401 12.564 13.321 12.955 11.036 12.017 13.041 9.600 2.132 2.478 2.602 2.704 264.148 3.306 18.969 17.546 2.760 1.684 1.712 1.798 1.851 501 520 528 528 249 260 276,0 325 158.486 160.965 164.762 161.881 2.321 2.564 2.967 3.021 146.336 153.257 161.340 158.249 410 436 446 611 20.363 22.784 24.705 32.371 230 250 297 319 21.954 22.654 24.408 32.052 1.887 548 325 177.654 3.066 174.429 159 19.818 575 19.243 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Phù Mỹ qua năm) Bảng 2.6 Tỷ trọng ngành kinh tế huyện Phù Mỹ qua năm ĐVT: % Năm 2010 2011 2012 46,70 46,36 45,36 Nông - lâm - thủy sản 36,04 35,58 35,74 Công nghiệp - xây dựng 17,26 18,06 18,90 Thương mại - dịch vụ (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Phù Mỹ qua năm) Lĩnh vực Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Từ bảng 2.6 nhận thấy tỷ trọng ngành nông- lâm- thủy sản huyện Phù Mỹ năm 2010 đạt 46,70%, cao ngành công nghiệp- xây dựng thương mại- dịch vụ Tỷ trọng ngành nông- lâm- thủy sản có chiều hướng giảm dần đến năm 2012 đạt 45,36%, tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, thương mạidịch vụ có chiều hướng tăng dần 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Thực trạng phát triển theo chiều rộng a Tổng diện tích sản lượng nuôi trồng thủy sản Bảng 2.7 Diện tích sản lượng nuôi trồng thủy sản qua năm TT Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2012 I Tổng diện tích Ha 836,2 1.096,5 976,3 1.027,3 992,6 II Tổng sản lượng Tấn 2.317 3.013,3 3.103,5 3.108,2 3.332 III Cụ thể lĩnh vực Nuôi nước 1.1 Diện tích Ha 397 547,1 486,2 490,1 484,2 1.2 Sản lượng Tấn 191 321,3 194,2 194,2 199 Nuôi nước lợ 2.1 Diện tích Ha 439,2 549,4 490,1 537,2 508,4 2.2 Sản lượng Tấn 2.126 2.691 2.908,3 2.914 3.133 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bình Định qua năm) Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 b Lao động Bảng 2.8 Cơ cấu lao động làm việc ngành nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ qua năm TT Chỉ tiêu ĐVT Tổng số Người Lao động Người N,L,TS Tỷ lệ % Lao động Người NTTS Tỷ lệ % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 94.706 94.292 94.052 94.182 94.339 86.393 85.337 83.919 83.356 83.184 91,2% 90,5% 89,2% 88,5% 88,2% 2.607 3.009 3.309 3.251 3.471 3,0% 3,52% 3,94% 3,9% 4,2% (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Phù Mỹ số liệu điều tra Chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Bình Định) Qua bảng 2.8, nhận thấy lực lượng lao động ngành nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tăng theo hàng năm, với tỷ lệ tăng tương ứng năm 2009 số lượng 15,4%, năm 2010 so với năm 2009 10%, năm 2011 điều kiện kinh tế có số lao động chuyển nghề đề làm cho khu công nghiệp nên có giảm không nhiều Năm 2012 lực lượng lao động ngành nuôi trồng thủy sản 3.471 người, tương ứng tỷ lệ tăng so với năm trước 6% c Vốn cho nuôi trồng thủy sản Tổng nguồn vốn đầu tư cho nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ giai đoạn 2008-2012 231.350 triệu đồng Trong đó: - Vốn huy động vốn ngành kinh tế: 30.531 triệu đồng; - Vốn ngân sách: 20.779 triệu đồng; - Vốn tín dụng ưu đãi: 153.371 triệu đồng; Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 - Vốn ODA FDI: 16.574 triệu đồng; - Vốn lại nông dân tự đầu tư: 10.095 triệu đồng 2.2.2 Thực trạng phát triển theo chiều sâu a Năng suất nuôi Bảng 2.9 Năng suất nuôi trồng thủy sản địa bàn Loại hình nuôi ĐVT Nuôi nước Tạ/ha Nuôi nước lợ Tạ/ha huyện Phù Mỹ Năng suất 2008 2009 2010 2011 4,8 5,9 4,3 5,1 48,4 49,0 59,4 54,2 Tốc độ tăng bình quân (%/năm) 5,2 3,8 2012 61,6 17,6 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bình Định) - Năng suất nuôi thủy sản nước - Năng suất thủy sản nước lợ b Kết hiệu nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ c Con giống nuôi d Nguồn thức ăn nguồn nước e Tình hình dịch bệnh Bảng 2.17 Tình hình dịch bệnh tôm qua năm huyện Phù Mỹ Thời điểm Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng diện tích bệnh tôm (ha) 18,6 20,3 22,8 23,9 20,5 Diện tích bệnh vụ 1(ha) 17,4 18,4 20,7 22,5 18,7 Diện tích bệnh vụ (Ha) 1,2 1,9 2,1 1,4 3,8 (Nguồn: Sở nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định) Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 2.3.2 Con giống thức ăn 2.3.3 Yếu tố người 2.3.4 Cơ sở hạ tầng 2.3.5 Cơ chế sách công tác khuyến nông, khuyến ngư 2.3.6 Hệ thống cung cấp dịch vụ nuôi trồng thủy sản 2.3.7 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 2.4 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.4.1 Về mặt kinh tế 2.4.2 Về mặt xã hội 2.4.3 Những tồn nguyên nhân - Phần lớn diện tích nuôi nước lợ huyện chưa đồng bộ, tình hình thời tiết năm gần lại diễn biến phức tạp, dịch bệnh nuôi trồng thường xuyên xảy mà tôm, ý thức chấp hành mùa vụ người nuôi hạn chế nên ảnh hưởng đến môi trường phát triển nuôi trồng thủy sản; - Quy mô hình thức nuôi thủy sản nước nhỏ lẻ, chưa mang tính sản xuất hàng hóa chưa khai thác hết tiềm mạnh lĩnh vực này; - Các doanh nghiệp người nuôi thường gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước, nhu cầu vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất cao; - Vấn đề môi trường, dịch bệnh ngày báo động, hệ thống quan trắc, cảnh báo, thiết bị phân tích hạn chế, công tác thông Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 tin, dự báo chưa kịp thời, công tác xét nghiệm chưa đảm bảo; - Công tác thông tin từ vùng nuôi đến quan quản lý chuyên ngành chậm, dịch bệnh lây lan phát được; - Người dân chưa thực nghiêm túc việc kiểm tra, xét nghiệm giống trước thả nuôi nhiều hộ nuôi thất bại nguyên nhân từ giống chất lượng; - Vấn đề thông tin thị trường, tình hình xuất khẩu, vấn đề định hướng đối tượng nuôi có giá trị xuất nhiều bất cập; CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA HUYỆN PHÙ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Quan điểm 3.1.2 Định hướng a Mục tiêu chung b Mục tiêu cụ thể Bảng 3.1 Quy hoạch diện tích sản lượng nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Chỉ tiêu HT năm Năm Năm 2020 Năm 2030 2012 2015 Diện tích 992,6 1.118 1.127 1.119 (ha) Sản lượng 3.495 3.745,2 4.019,5 3.332,2 (tấn) (Nguồn: Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định) Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN PHÙ MỸ 3.2.1 Giống thức ăn - Nên chọn mua giống nơi có uy tín cấp giấy chứng nhận trại sản xuất giống sạch, không nên bỏ qua giai đoạn đem mẫu giống xét nghiệm định lượng quan trọng xác định giống có an toàn để đưa vào sản xuất hay không; - Giống sản xuất cần phải kiểm dịch kiểm tra chất lượng để tránh đưa giống không tiêu chuẩn vào sản xuất gây lây lan dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế ảnh hưởng môi trường thả nuôi - Tập trung nghiên cứu để đưa vào giống có giá trị kinh tế thị trường ưa chuộng - Thức ăn nên chọn mua sở sản xuất có uy tín, có kiểm định chất lượng, không nên mua thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hội đủ thành phần dưỡng chất vật nuôi 3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao đội ngũ lao động lành nghề Phối hợp với sở đào tạo, tập huấn quản lý, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nuôi trồng thủy sản, loại hình đào tạo phải phù hợp với đối tượng - Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho quan quản lý: Có trình độ khoa học công nghệ, có kỹ quản lý nuôi trồng thủy sản, có kiến thức môi trường liên quan đến ngành để đảm bảo phát triển bền vững Đủ lực thực nhiệm vụ tra, kiểm tra giám sát công tác khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ngành thủy sản Có sách thu hút cán khoa học kỹ thuật, cán quản lý giỏi cho địa phương; - Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ khuyến ngư cho đội ngũ khuyến ngư viên sở Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo để huy động nguồn vốn phát triển nguồn nhân lực 3.2.3 Cơ sở hạ tầng - Tập trung xây dựng dự án kết cấu hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản dang dở để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu giống chố cho người nuôi địa phương; - Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất vùng nuôi trồng thủy sản tập trung vùng nuôi tôm theo phương thức thâm canh bán thâm canh; - Ngoài ra, cần thực đầu tư đồng hệ thống điện, giao thông, thủy lợi, hệ thống thông tiên liên lạc; 3.2.4 Hoàn thiện chế sách a Quy hoạch thực quy hoạch - Quy hoạch xem giải pháp nhằm sử dụng nguồn lực để phục vụ cho lợi ích kinh tế, xã hội cách có hiệu theo mục tiêu đề ra, tránh trường hợp tải hay lãng phí nguồn lực tự nhiên xã hội Hoạch định chủ trương, quan điểm, mục tiêu quy mô, bước giả pháp phát triển kinh tế thủy sản phù hợp với tiềm năng, lợi để đưa kinh tế thủy sản phát triển ổn định hướng; b Cơ chế sách đầu tư vốn - Chính sách sử dụng đất, mặt nước cho nuôi trồng thủy; - Thu hút nguồn vốn FDI ODA cho đầu tư xây dựng; Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Khuyến khích thành phần kinh tế nước đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; - Để hỗ trợ nguồn lực tài cho người sản xuất, cần thiết xây dựng sách tín dụng riêng cho nuôi trồng thủy sản mức vay, lãi suất, thời gian vay phù hợp; - Về tín dụng: Cần có mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay phù hợp với chu trình sản xuất thủy sản, lĩnh vực sản xuất, đối tượng sản xuất; 3.2.5 Giải pháp tăng cường công nghệ, dự báo môi trường, công tác khuyến ngư - Tăng cường nghiên cứu khoa học, nhập công nghệ, tập trung vào khâu sản xuất giống đẻ giống chủ lực, hoàn thiện công nghệ nuôi đối tượng nuôi nước ngọt, nước lợ nuôi biển; biện pháp phòng trừ dịch bệnh; thuốc ngư y, công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng môi trường thủy sản; - Kiện toàn đổi hoạt động hệ thống khuyến ngư, nâng cao hoạt động khuyến ngư; xây dựng mô hình để chuyển giao công nghệ nuôi tiên tiến cho người dân; - Công tác giám sát cảnh báo môi trường vùng ven sông, ven biển phải kịp thời xác; - Tổ chức lớp tập huấn cho lao động nuôi trồng thủy sản phương pháp tổ chức sản xuất, quản lý dựa sở cộng đồng, tuyên truyền hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời giúp ngư dân việc tính toán để giảm chi phí đầu vào sản xuất, thường xuyên thông báo tình hình thị trường đến hộ dân mùa vụ sản xuất, từ có kế hoạch sản xuất phù hợp; Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Thường xuyên cập nhật tiến khoa học kỹ thuật công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, xây dựng mô hình triển áp dụng rộng rãi kịp thời vào sản xuất thông qua chương trình khuyến ngư; 3.2.6 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm a Đối với thị trường nội địa - Thông qua chợ đầu mối, trung tâm thủy hải sản lớn hình thành kênh phân phối bán hàng đến địa phương nước, đặc biệt hệ thống siêu thị khu vực đô thị, khu công nghiệp, thành phố lớn Thị trường nội địa thị trường đầy tiềm doanh nghiệp chế biến thủy sản; - Chú trọng đầu tư sản xuất sản phẩm thủy sản thị trường nội địa có nhu cầu bên cạnh phục vụ xuất khẩu; - Đa dạng hóa mặt hàng thủy sản Tích cực dự báo, quảng cáo thị trường nước, cải tiến công nghệ bảo quản trọng mẫu mã hàng hóa cho sản phẩm có chất lượng để tạo lợi cạnh tranh; - Các ban ngành có chức cần ban hành chế sách hoạt động nuôi trồng Khuyến khích việc tạo lập mối liên kết lưu thông hàng hóa thủy sản với sản xuất; b Đối với thị trường xuất - Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm thủy sản Việt Nam thông qua kênh thông tin, truyền thông, thông qua triển lãm, hội chợ thủy sản, đặc biệt trọng thị trường có thị phần lớn Mỹ, EU, Nhật Bản, số thị trường tiềm khác Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, nước Trung Đông, Nam Mỹ Có sách Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản Việt Nam thành lập xúc tiến thương mại, thành lập công ty đại lý, thành lập chi nhánh bán hàng thủy sản nước ngoài; - Xây dựng trung tâm nghiên cứu, phân tích thông tin (về nhu cầu, cấu sản phẩm, thị hiếu, tâm lý người tiêu dùng) dự báo thị trường xuất thủy sản với đội ngũ giàu kinh nghiệm, có lực thật Trên sở đó, dự báo nhu cầu, số lượng cấu sản phẩm thị trường, giai đoạn để định hướng tổ chức sản xuất chế biến xuất nước; - Sản phẩm xuất trước hết phải đáp ứng yêu cầu thị trường đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo giữ uy tín hàng thủy sản Việt Nam; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, xác trình sản xuất chất lượng sản phẩm đến rộng rãi người tiêu dùng thị trường; - Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sở sản xuất kinh doanh, chế biến thủy sản quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến bàn ăn; khuyến khích việc áp dụng quy chuẩn quốc tế có liên quan; - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực quy định đảm bảo an toàn thực phẩm sở sản xuất kinh doanh, chế biến xuất Xử lý nghiêm công bố hành vi vi phạm quy định chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh không lành mạnh, phá giá thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh chế biến, xuất thủy sản, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm thủy sản Việt Nam làm thiệt hại đến lợi ích chung cộng đồng; - Hỗ trợ kỹ thuật cho sở sản xuất kinh doanh tăng cường lực, áp dụng chương trình sản xuất tiên tiến hệ Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 thống tự kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm từ khâu bảo quản nguyên liệu đến chế biến xuất tiêu thụ sản phẩm; KẾT LUẬN Từ kết phân tích thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, rút kết luận sau đây: Một là, Qua nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2012 nghề nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ phát triển chiều rộng chiều sâu khẳng định nghề sản xuất mang lại hiệu kinh tế xã hội cao, góp phần thay đổi cấu kinh tế vùng nông thôn ven biển, giải việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo tạo diện mạo nông thôn cho địa phương trình công nghiệp hóa, đại hóa Hai là, Trong tổng số lao động địa bàn huyện, lao động tham gia ngành nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng chưa cao, năm 2008 chiếm tỷ trọng 2,78% tổng số lao động huyện, đến năm 2012 đạt tỷ trọng 3,6% Tuy nhiên đội ngũ lao động nuôi trồng thủy sản chủ yếu lao động phổ thông nên trình độ chưa cao, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ tương đối cao Kinh nghiệm sản xuất thiếu yếu, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tế đúc kết Việc đào tạo đội ngũ lao động gặp nhiều khó khăn chưa cấp quyền người tham gia ngành nghề quan tâm mức Do chất lượng lao động thấp, tổ chức quản lý chưa phù hợp nên làm giảm hiệu sử dụng lao động nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Ba là, Hiện việc phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Phù Mỹ đa số mang yếu tố tự phát, chưa theo quy hoạch chung huyện tỉnh, chưa có sách Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 ưu đãi thật thành phần tham gia vào trình nuôi trồng thủy sản Bốn là, Trong nuôi trồng thủy sản phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, thời tiết thường xảy dịch bệnh, độ rủi ro cao Đây lý nhiều tổ chức tín dụng e ngại cho doanh nghiệp, cho ngư dân người nuôi trồng thủy sản vay vốn Hệ thống sở hạ tầng chưa quan tâm đầu tư mức, hệ thống dịch vụ phục vụ cho nuôi trồng phát triển không đồng đều, tình hình giống chất lượng đưa vào sản xuất làm cho suất, sản lượng kết thu nuôi trồng thủy sản địa phương chưa cao Tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nuôi, biến đổi khí hậu, thời tiết khắt nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu việc đầu tư, chăm sóc thu hoạch Những diễn biến thị trường tiêu thụ sản phẩm, đòi hỏi khắt khe quy chuẩn quốc tế an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng không nhỏ đến nuôi trồng thủy sản huyện địa phương Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KIẾN NGHỊ Qua tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, giải pháp để phát triển sản xuất nuôi trồng Tác giả đề xuất kiến nghị sau: - Để ngành nuôi trồng thủy sản phát triển, tăng trưởng ổn định bền vững, hàng năm huyện tỉnh cần điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ hậu cần trước nuôi trồng sau thu hoạch, trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành - Có sách khuyến khích thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển lĩnh vực thủy sản - Tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, điều tra tìm hiểu thị trường tiêu thụ nước - Các cấp quyền, sở, ban ngành cần nghiên cứu, hoàn thiện sách có liên quan đến nuôi trồng thủy sản - Quy hoạch thực quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định có tầm nhìn chiến lượt lâu dài, không công việc riêng ngành nông nghiệp, mà liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp hệ thống trị nhận thức đồng tình ngư dân địa bàn Do đó, việc triển khai thực phải có phối hợp đồng đạt hiệu cao Footer Page 26 of 145 ... Cơ sở lý luận phát triển nuôi trồng thủy sản Chương 2: Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản. .. trồng thủy sản Đề tài: Phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định” lựa chọn nhằm tìm hiểu thực trạng nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ, từ đề xuất giải pháp phát triển ngành nuôi. .. hưởng đến nuôi trồng thủy sản huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, giải pháp để phát triển sản xuất nuôi trồng Tác giả đề xuất kiến nghị sau: - Để ngành nuôi trồng thủy sản phát triển, tăng trưởng ổn định
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Địn, Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Địn, Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Địn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay