Phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

26 91 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:51

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THẾ HUY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS NGUYỄN THANH LIÊM Phản biện 2: TS PHAN VĂN TÂM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng, ngành trực tiếp sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành kinh tế khác, tạo nhiều việc làm cho người dân lao động nông thôn; góp phần lớn vào trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh lương thực quốc gia, nước phát triển Việt Nam Đối với ngành nông nghiệp, huyện Minh Hóa bước chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp hướng, hạn chế độc canh sản xuất, hình thành vùng tập trung chuyên canh trồng, vật nuôi, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa kết thu khả quan Hay việc huyện hình thành vùng sản xuất công nghiệp ngắn ngày có suất, chất lượng cao ngày nhân rộng địa phương Về lĩnh vực lâm nghiệp, huyện chuyển cấu từ khai thác chủ yếu sang bảo vệ, khoanh nuôi trồng rừng để bảo tồn, phát triển tài nguyên rừng Việc nghiên cứu, đề xuất giải số tồn tại, hạn chế sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Minh Hóa tạo chuyển biến mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nhân dân sở phát huy, khai thác tiềm năng, lợi tự nhiên vùng, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; đồng thời để khắc phục tồn tại, hạn chế sản xuất nông nghiệp, chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” cho Luận văn thạc sỹ Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp để tạo khung lý thuyết cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện; - Xác định tiềm năng, mạnh nguồn lực cho phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa; - Đưa giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa thời gian tới Câu hỏi, giả thiết nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài cần phải giải câu hỏi sau: - Thực tế phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa diễn nào? - Những nguyên nhân ảnh hưởng hạn chế đến phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa? - Cần phải sử dụng giải pháp kinh tế, kỹ thuật chế sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa năm trước mắt, tạo sở cho cho phát triển bền vững? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nội dung: Nghiên cứu phát triển nông nghiệp Phạm vi không gian: Huyện Minh Hóa; Thời gian: Đánh giá kết sản xuất nông nghiệp huyện Minh Hóa từ năm 2008 - 2012 định hướng phát triển đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu - Đề tài sử dụng loạt phương pháp nghiên cứu như: Phân tích thống kê, chi tiết hóa, so sánh, đánh giá, tổng hợp, khái quát, Footer Page of 145 Header Page of 145 chuyên gia… để khảo cứu, phân tích, đánh giá, so sánh nghiên cứu lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp Ý nghĩa lý luận thực tiễn Khái quát lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp để tạo khung lý thuyết cho nghiên cứu; xác định tiềm năng, mạnh tồn tại, hạn chế phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa giai đoạn 2008 - 2012; đồng thời đánh giá thực trạng phát triển đề giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÕ CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Định nghĩa nông nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất, phận cấu thành kinh tế quốc dân Nông nghiệp theo nghĩa rộng gồm có: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp thủy sản; nông nghiệp theo nghĩa hẹp gồm: trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp Nông nghiệp lĩnh vực sản xuất có nét đặc thù, ngành sản xuất gắn với trồng, vật nuôi, bị chi phối qui luật sinh học, điều kiện ngoại cảnh (đất đai, thời tiết, khí hậu) ngành sản xuất sản phẩm tất yếu để xã hội tồn phát triển; từ lâu nhà kinh tế quan tâm đề cập nhiều lý thuyết kinh tế, mô hình phát triển kinh Footer Page of 145 Header Page of 145 tế nước chậm phát triển tiến hành công nghiệp hóa 1.1.2 Vị trí ngành sản xuất nông nghiệp Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng phức tạp Nó không ngành kinh tế đơn mà hệ thống sinh học - kỹ thuật, mặt sở để phát triển nông nghiệp việc sử dụng tiềm sinh học - trồng, vật nuôi Chúng phát triển theo quy luật sinh học định, người ngăn cản trình phát sinh phát triển diệt vong chúng, mà sở nhận thức đắn quy luật để có giải pháp tác động thích hợp với chúng Mặt khác, quan trọng phải làm cho người sản xuất có quan tâm thỏa đáng, gắn lợi ích họ với sử dụng trình sinh học nhằm tạo ngày nhiều sản phẩm cuối 1.1.3 Đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp - Thứ nhất, tính vùng Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực cao - Thứ hai, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu thay Ruộng đất bị giới hạn mặt diện tích, người tăng thêm theo ý muốn chủ quan sức sản xuất ruộng đất chưa giới hạn - Thứ ba, đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi Các loại phát triển theo quy luật sinh học (sinh trưởng, phát triển diệt vong), nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh - Thứ bốn, sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao 1.1.4 Vai trò ngành sản xuất nông nghiệp a Cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 b Cung cấp yếu tố đầu vào cho phát triển công nghiệp khu vực đô thị c Nông nghiệp làm thị trường tiêu thụ công nghiệp dịch vụ d Nông nghiệp tham gia vào xuất e Nông nghiệp có vai trò quan trọng bảo vệ môi trường 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Nội dung phát triển nông nghiệp khái quát theo ba tiêu thức: Một là, gia tăng sản lượng nông nghiệp kinh tế mức gia tăng sản lượng bình quân đầu người Đây tiêu thức thể trình biến đổi lượng sản xuất nông nghiệp, điều kiện cần để nâng cao mức sống vật chất cho người dân thực mục tiêu khác phát triển Hai là, biến đổi theo xu cấu nông nghiệp Đây tiêu thức thể trình biến đổi chất kinh tế sản xuất nông nghiệp Để phân biệt giai đoạn phát triển kinh tế hay so sánh trình độ phát triển sản xuất nông nghiệp thời k Ba là, biến đổi ngày tốt vấn đề xã hội 1.2.1 Mở rộng quy mô, gia tăng nguồn lực đầu vào Tiêu chí để đánh giá việc mở rộng quy mô, gia tăng nguồn lực đầu vào: - Mức gia tăng sản lượng giá trị sản lượng nông nghiệp hay ngành; - Mức tăng quy mô diện tích sản xuất nông nghiệp; - Mức tăng nhân tố sản xuất vốn, lao động,… 1.2.2 Tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp Tiêu chí đánh giá tổ chức sản xuất nông nghiệp: - Mức tăng giảm số hộ sản xuất; Footer Page of 145 Header Page of 145 - Mức thay đổi số trang trại; - Quy mô vùng sản xuất tập trung hay gia tăng tỷ lệ nông sản chủ lực,… 1.2.3 Bảo đảm cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý Tiêu chí đánh giá cấu sản xuất nông nghiệp: - Thay đổi % sản lượng hay diện tích loại trồng vật nuôi tổng sản lượng; - Thay đổi tỷ lệ nhân tố sản xuất nhóm ngành hay sản xuất 1.2.4 Bảo đảm thị trƣờng đầu - Số hộ tham gia mô hình chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm; - Số sản phẩm có thương hiệu,… 1.2.5 Gia tăng sản lƣợng hiệu sản xuất nông nghiệp Tiêu chí đánh giá: - Giá trị sản lượng nông nghiệp; - Mức tăng giá trị sản lượng nông nghiệp; - Năng suất nông nghiệp; - Mức giảm chi phí sản xuất cho đơn vị sản lượng nông nghiệp, 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Sự phát triển hoạt động kinh tế phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp tác động nhân tố tự nhiên thể rõ nét chí mang tính định Footer Page of 145 Header Page of 145 Các nhân tố tự nhiên tiền đề để phát triển phân bố nông nghiệp Nhân tố tự nhiên có tác động quan trọng tới hình thành, vận động phát triển nông nghiệp Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng định khả nuôi trồng loại cụ thể lãnh thổ sau: Điều kiện tự nhiên đất; nguồn nước tự nhiên; khí hậu, thời tiết 1.3.2 Tình hình phát triển kinh-tế xã hội Tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương, quốc gia điều kiện quan trọng để phát triển nông nghiệp Bởi vì, để phát triển nông nghiệp yêu cầu đầu tư nguồn lực vốn, lao động phải kể đến sách vĩ mô, tình hình ổn định trị Mặt khác, mặt xã hội để phát triển nông nghiệp cần nâng cao trình độ mặt người nông dân; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phong tục tập quán canh tác cũ kỹ, lạc hậu họ, tạo nên nếp nghĩ hoạt động sản xuất, kinh doanh thích ứng với biến động chế thị trường 1.3.3 Các sách phát triển nông nghiệp Quản lý nhà nước kinh tế nông nghiệp quản lý vĩ mô Nhà nước nông nghiệp thông qua công cụ, sách để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp hướng đến mục tiêu chung Nhóm một: Bao gồm sách có vai trò tác động trực tiếp vào người sản xuất, làm thay đổi quy mô, phương hướng sản xuất kinh doanh điều kiện, thời gian cụ thể sách trợ giá trực tiếp sản phẩm đầu nơi sản xuất, sách tín dụng có mục tiêu yếu tố đầu vào, sách trợ Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 cấp đầu tư kết cấu hạ tầng, sách thay đổi mục đích sử dụng đất, cải tạo đất, sách khuyến nông… Nhóm hai: Bao gồm sách vĩ mô tác động phạm vi nội địa sách giá nội địa độc quyền, sách can thiệp thu mua nông sản theo giá bảo trợ, sách trợ cấp giá lương thực, sách đánh thuế sản phẩm thô qua chế biến, sách trợ cấp ngành công nghiệp có liên quan đến việc tiêu thụ nông sản Nhóm ba: Bao gồm sách tác động hiệu chỉnh tới mối quan hệ kinh tế nội địa quốc tế, sách thuế xuất, nhập khẩu, sách hạn ngạch, sử dụng hàng rào phi thuế quan, sách tỷ giá Thị trường nông nghiệp 1.3.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Kết cấu hạ tầng phận đặc thù sở vật chất kỹ thuật, đóng vai trò vô quan trọng việc đảm bảo điều kiện sản xuất tái sản xuất xã hội Kết cấu hạ tầng ngành, lĩnh vực bao gồm công trình đặc trưng cho hoạt động ngành, lĩnh vực Theo nghĩa khác, sở hạ tầng kỹ thuật nguồn lực địa phương để phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp, chia thành nguồn lực sau: - Nguồn lực đất sản xuất - Lao động - Vốn - Công nghệ 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển nông nghiêp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thâm canh sản xuất, nông nghiệp Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN MINH HÓA 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý - Phía Bắc phía Đông giáp huyện Tuyên Hoá - Phía Nam giáp huyện Bố Trạch - Phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào b Địa hình đất đai Huyện Minh Hoá nằm phía Đông dãy Trường Sơn, có địa hình nhìn chung dốc từ Tây sang Đông Đất đai chủ yếu đồi núi chiếm 90% diện tích, diện tích đất chủ yếu nằm dọc theo sông, suối thung lũng hẹp bị chia cắt dãy núi đá vôi núi đất Do địa hình hẹp, dốc, đất đai phần lớn đồi núi, lượng mưa tương đối lớn, thường xuyên có bão, lũ vào mùa mưa, mùa khô có gió Tây Nam khô nóng gây thiếu nước làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt sản xuất nhân dân huyện c Tài nguyên đất * Quy mô đất đai : Huyện Minh Hoá có tổng diện tích đất tự nhiên 141.270 với loại đất sau đây: - Đất nông nghiệp: 127.500 đó: - Đất phi nông nghiệp: 3.444 - Đất chưa sử dụng: 10.326 * Đặc điểm thổ nhưỡng: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Nhóm đất biến đổi (cambisols): Phân bố chủ yếu xã Quy Hoá xã Tân Hoá Đất có thành phần giới trung bình nặng, phản ứng chua - Nhóm đất xám (Acsisols) d Thời tiết khí hậu Huyện Minh Hoá nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng khí hậu miền Bắc pha trộn khí Đông Trường Sơn Mùa đông lạnh, mưa ít, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều - Nhiệt độ: nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình hàng năm 23,60C - Lượng mưa: tổng lượng mưa lớn - Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí tương đối cao không ổn định, trung bình từ 85% Tháng - Gió, bão: Huyện Minh Hoá nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung thường chịu tác động nhiều bão Trung bình hàng năm có 1- ảnh hưởng trực tiếp đến Như thấy chênh lệch lớn yếu tố nhiệt độ, lượng mưa mùa đông hè e Thuỷ văn nguồn nước - Nguồn nước mặt: phụ thuộc lớn vào lượng mưa tự nhiên Nguồn nước chủ yếu thuộc lưu vực đầu, có hồ, đập để phục vụ cho sinh hoạt sản xuất Nước mặt thường khô hạn vào mùa khô gây lũ lụt vào mùa mưa, hiệu sử dụng chưa cao - Nguồn nước ngầm: Do địa chất chủ yếu hệ thống coster nên nguồn nước ngầm thường sâu dễ bị cạn kiệt vào mùa khô ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt nhân dân huyện f Tài nguyên rừng Toàn huyện có 103.822.34 rừng chiếm 73.6% tổng diện tích tự nhiên Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 - Thực vật: thảm thực vật đa dạng phong phú phân bố tất xã - Động vật: Liền kề với hệ thống núi đá vôi Phong Nha Kẽ Bàng, rừng huyện nhà có nhiều loại thú quý Nhìn chung, tài nguyên rừng huyện tương đối phong phú đảm nhận tốt chức phòng hộ, ổn định sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học g Phân vùng sinh thái nông nghiệp Căn vào yếu tố để phân vùng sinh thái nông nghiệp, phân huyện Minh hoa thành hai vùng vùng núi thấp vùng núi cao, nhiên phạm vi nghiên cứu đề tài việc phân vùng ý nghĩa nên không phân vùng sinh thái 2.1.2 Tình hình kinh tế- xã hội a Tình hình dân số lao động Có thể thấy tiềm nguồn nhân lực có, nhiên để tạo sức bật cho việc phát triển nông nghiệp năm tới chiến lược nâng cao chất lượng nguồn lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật, trình độ thâm canh nhiệm vụ cấp bách mang tính lâu dài Bởi không lao động nông nghiệp lĩnh vực lao động chất lượng lao động nhân tố định hiệu b Tình hình thu nhập mức sống dân cư Nhìn chung, mức sống dân cư huyện thấp Những năm gần đây, nhận quan tâm Đảng, Chính quyền cấp mặt kinh tế xã hội toàn huyện có chuyển biến tích cực Khoa học công nghệ bước đầu áp dụng vào trình phát triển kinh tế, đặc biệt sản xuất nông nghiệp c Cơ sở hạ tầng Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 + Giao thông: Được quan tâm Nhà nước đóng góp nhân dân đến tất xã, thị trấn toàn huyện có đường ô tô đến trung tâm xã + Thuỷ lợi: Toàn huyện có 97,63 đất cho thuỷ lợi, chiếm 13,45% diện tích đất công cộng - 100% xã, thị trấn có điện điện thoại - Hầu hết xã có bưu điện văn hoá, trạm phát sóng truyền góp phần tích cực vào việc tuyên truyền sách Đảng, pháp luật Nhà nước d Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Minh Hoá * Những lợi thế: + Vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung phát triển ngành lâm nghiệp nói riêng đặc biệt rừng kinh tế + Huyện Minh Hoá có tuyến đường quốc lộ quan trọng chạy qua (đường Hồ Chí Minh quốc lộ 12A) + Cửa Cha Lo khu kinh tế cửa Cha Lo tiền đề để phát triển kinh tế hàng hoá + Một số xã có điều kiện đất đai phù hợp phát triển đồng cỏ phục vụ chăn nuôi đàn gia súc (Tân Hoá, Thượng Hoá) + Nguồn nhân lực dồi lượng lao động sẵn có để khai thác tiềm nông lâm nghiệp ngành khác * Những hạn chế, khó khăn: + Hạn chế khách quan: - Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt Mùa khô nóng hạn, mùa mưa hay có lũ lụt - Địa hình dốc, hiểm trở, đất đai dễ bị rửa trôi, xói mòn Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Diện tích đất chiếm 10% diện tích tự nhiên + Hạn chế chủ quan: - Do huyện miền núi nghèo, vùng sâu vùng xa, từ giao thương khó khăn nên việc giao lưu, trao đổi huyện miền núi vùng đồng không thuận lợi tất mặt - Xuất phát điểm kinh tế huyện mức thấp, nông thôn đại đa số kinh tế phát triển tự nhiên (tự cung tự cấp), tích luỹ để dân cư mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống - Chất lượng lao động thấp so với địa bàn khác Số lao động có chuyên môn, có trình độ thâm canh thấp - Đội ngũ cán khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đa số trình độ hạn chế hoạt động bán chuyên trách - Các biện pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế chưa cụ thể nên hiệu đạt chưa cao 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA Trong năm qua huyện tập trung huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, góp phần quan trọng việc nâng cao lực sản xuất, giải việc làm tiêu thụ nông, lâm, thủy sản cho nhân dân Đồng thời phát huy tiềm mạnh huyện, tăng nguồn thu cho ngân sách động lực thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế huyện theo hướng công nghiệp hoá - đại hoá, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp 2.2.1 Quy mô, nguồn lực đầu vào Quy mô, nguồn lực đầu vào cho phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa cụ thể mặt sau: a Gia tăng nguồn lực để phát triển nông nghiệp - Tình hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiêp Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Tình hình lao động nông nghiệp - Tình hình áp dụng tiến khoa học kỹ thuật loại giống vào sản xuất b Về phát triển ngành nông nghiệp - Trồng trọt - Chăn nuôi - Về dịch vụ nông nghiệp: Hiện nay, địa bàn huyện có số hộ kinh doanh cá thể kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Giá trị sản xuất ngành dịch vụ nông nghiệp có xu hướng tăng qua năm, thấp, theo số liệu thống kê năm 2012 đạt 314 triệu đồng c Về phát triển ngành lâm nghiệp Lâm nghiệp xác định ngành mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội huyện, góp phần giải việc làm, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo Giá trị sản xuất lâm nghiệp có xu hướng tăng qua năm Huyện tăng cường kiểm soát số lượng lâm sản khai thác trọng khuyến khích phát triển làng nghề gỗ mỹ nghệ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp mạng lưới thương mại,… nhằm gia tăng giá trị tăng thêm từ sản phẩm lâm nghiệp khai thác điều kiện giảm sản lượng khai thác, đảm bảo tỷ trọng đóng góp ngành khai thác Các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp năm gần cung ứng giống, phân bón, máy phát, hoạt động nhận, thuê khoán chăm sóc bảo vệ rừng,…có bước phát triển Bảng 2.9: Kết sản xuất lâm nghiệp huyện Minh Hóa qua năm Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu Diện tích trồng rừng tập trung (ha) Footer Page 17 of 145 2008 2009 2010 2011 2012 586 590 620 1522 413 Header Page 18 of 145 Diện tích trồng rừng phân tán (ha) Diện tích rừng chăm sóc (ha) Diện tích rừng tu bổ (ha) Sản lượng gỗ khai thác (m3) Sản lượng củi khai thác (Ste) Trư nứa luồng (nghìn cây) 16 552 780 680 580 497 470 309 486 1566 3001 2736 827 2598 2605 2650 1898 3474 13291 14522 19419 30640 24136 35900 22136 33890 35 74 54 59 56 Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu cao su, keo nguyên liệu; có số lấy gỗ quý, trồng rừng phòng hộ có giá trị kinh tế khác Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp hạn chế; chưa có nhà máy chế biến nguyên liệu chỗ, nên phải vận chuyển đến nhà máy huyện, chí tỉnh làm cho chi phí vận chuyển lớn, lợi nhuận đem lại cho người dân thấp d Về phát triển ngành thủy sản Ngành thủy sản xem ngành lợi chưa trọng đầu tư, việc khai thác thủy sản nước tự nhiên sông, suối ngày hạn chế, sông suối ngày ô nhiễm nguồn nước, loại cá quý: cá niên, chình, cá bống tượng, tôm xanh, cá ngạnh,… ngày giảm 2.2.2 Tình hình tổ chức sản xuất nông nghiệp Với lợi diện tích tự nhiên lớn (đứng thứ toàn tỉnh), kết cấu hạ tầng bước đầu tư; chủ trương sách nhà nước hướng tới nông dân, mô hình tổ chức sản xuất nông - lâm - thủy sản địa phương chủ yếu theo hình thức hộ gia đình Đặc biệt, địa bàn huyện chưa xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Các mô hình kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa chưa thực đa dạng loại hình, đặc biệt chưa hình thành loại hình trang trại trang trại lâm nghiệp, trang trại tổng hợp, VAC,… nhằm khai thác tiềm lợi địa phương 2.2.3 Cơ cấu sản xuất nông nghiệp Ngoài việc mở rộng quy mô sản xuất đầu tư thâm canh tăng suất nông nghiệp, vấn đề chuyển dịch cấu nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường có ý nghĩa quan trọng; chuyển sản xuất từ tự cung tự cấp sang chuyên môn hóa, cấu trồng, vật nuôi phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường; sản xuất loại nông sản mà thị trường cần, sản xuất mà dễ canh tác, dễ sản xuất theo ý thích hộ nông dân Với lợi lâm nghiệp, huyện định hướng phát triển cao su keo (tràm hoa vàng), hồ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập người dân nhằm xóa đói, giảm nghèo tạo điều kiện cho hộ nông dân vươn lên làm giàu từ lâm nghiệp Việc phát triển sản xuất nông nghiệp đòi hỏi phải gắn với việc nghiên cứu, khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh thâm canh tăng suất, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng ngày cao nhu cầu thị trường sản phẩm nông nghiệp 2.2.4 Tình hình bảo đảm thị trƣờng đầu Việc đảm bảo thị trường đầu phân tích hai mặt: Một chủ động xây dựng mô hình, quy hoạch sản xuất nông nghiệp huyện phù hợp với nhu cầu thị trường hai việc sử dụng biện pháp, sách, cách làm để tăng giá trị, khả tiêu thụ sản phẩm, việc liên kết hình thành chuỗi giá trị sản xuất, xây dựng thương hiệu, công tác tiếp thị,… chưa ý mức nên sức cạnh tranh thấp Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Đối với sản phẩm cao su, keo, tiểu thương doanh nghiệp thu mua xuất Riêng số loại ăn quả, chất lượng không cao nên chủ yếu tiêu thụ tỉnh thông qua hệ thống tiểu thương Bên cạnh đó, huyện, tỉnh có số sách ưu tiên, hỗ trợ vốn, kiến thức cho người nông dân mở rộng mô hình để nâng cao hiệu mô hình: nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp nông dân - hộ kinh doanh - doanh nghiệp,… từ ổn định nguồn cung, nâng cao chất lượng giá thành đầu 2.2.5 Tình hình sản lượng hiệu sản xuất nông nghiệp Nhờ mở rộng diện tích canh tác, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh sản xuất nên giá trị sản lượng nông nghiệp Minh Hóa tăng hàng năm, năm 2012 đạt 275,417 tỷ đồng, đó, đóng góp nhiều ngành sản xuất nông nghiệp, sau đến lâm nghiệp thủy sản Đối với lúa, chịu tác động nhiều điều kiện thời tiết, sâu bệnh nên diện tích suất không ổn định qua năm, đặc biệt vào năm 2010, diện tích lúa vụ hè thu huyện bị thiệt hại nặng nề lũ lụt, gây ảnh hưởng đến suất năm huyện Huyện thử nghiệm việc gieo trồng lúa vào vụ mùa, nhiên không đạt suất hiệu cao gặp bất lợi điều kiện thời tiết, nguồn nước 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA 2.3.1 Những lợi huyện Minh Hóa - Huyện Minh Hóa cửa ngõ phía tây tỉnh Quảng Bình, có đường Hồ Chí Minh quốc lộ 12A nối cảng nước sâu Vũng Áng - Hòn La qua cửa quốc tế Cha Lo với nước bạn Lào - vùng Đông Bắc Thái Lan Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, với nhiều loại trồng vật nuôi có nguồn gốc nhiệt đới; - Đảng nhà nước có nhiều sách, chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ từ ngân sách phục vụ chương trình nông thôn, miền núi - Thị trường tiêu thụ số sản phẩm nông, lâm sản mà huyện có điều kiện phát triển thuận lợi như: sản phẩm mủ cao su, nguyên liệu giấy, gỗ bao bì số loại thực phẩm khác,… 2.3.2 Những hạn chế thách thức - Huyện có địa hình đồi núi, sông suối chia cắt; đất dốc nên khó khăn cho sản xuất đời sống nhân dân vùng - Xuất phát điểm kinh tế huyện thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (là 62 huyện nghèo nước), nên khả tích lũy huy động nguồn vốn dân cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn; - Tốc độ chuyển dịch cấu ngành trồng trọt chậm; - Chăn nuôi tập trung, trang trại hình thành tốc độ phát triển chậm, việc đầu tư vốn, kỷ thuật hạn chế, chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, sở chế biến chưa có, dẫn đến sức cạnh tranh thấp; - Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng cấp huyện, cấp xã thực chậm; - Một số công trình thuỷ lợi chưa phát huy hết công suất, an toàn hồ đập chưa đảm bảo - Kinh tế trang trại phát triển tự phát, chưa có định hướng rõ ràng - Nguồn thu ngân sách huyện nhỏ bé; vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chủ yếu nông hộ tự bỏ vốn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; nhà nước chủ yếu đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo an sinh xã hội Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp huyện - Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt hiệu mạnh địa phương đất đai nguồn nhân lực, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế hoạt động văn hóa xã hội cho người dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; - Trong lĩnh vực trồng trọt, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, thực đầu tư thâm canh tăng suất, áp dụng giống quy trình sản xuất có suất, chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống tưới tiêu; đẩy nhanh giới hoá đồng khâu sản xuất; đại hoá công nghiệp bảo quản, chế biến, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm giá trị gia tăng nông sản hàng hóa - Tăng cường chăn nuôi đại gia súc kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại phù hợp lợi huyện - Thực tốt công tác bảo vệ rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất theo quy hoạch với cấu địa hợp lý đảm bảo phát triển bền vững đạt hiệu cao - Xây dựng phát triển ngành nông - lâm - thuỷ sản huyện trở thành ngành sản xuất hàng hoá với sản phẩm đa dạng, gắn liền với thị trường tiêu thụ sản phẩm Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiêp a Chuyển dịch cấu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp - Đến năm 2015: nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 44,43%; công nghiệp - xây dựng 31,33%; dịch vụ 24,24% - Đến năm 2020: nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 41,98%; công nghiệp - xây dựng 32,39%; dịch vụ 25,63% Thu nhập bình quân đầu người: đến năm 2015 đạt 11,2 triệu đồng/năm đến năm 2020 đạt 17,5 triệu đồng/năm Đến năm 2015, tổng sản lượng lương thực đạt 11.440 tấn, năm 2020 đạt 13.600 b Chuyển dịch cấu sản xuất nội ngành nông nghiệp Quy hoạch đến năm 2020: - Về trồng trọt: Giá trị sản xuất trồng trọt tăng 4,5 - 7%/năm, sản lượng thực 9.000 - 10.000 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 220kg/người/năm; - Về chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi toàn diện, bền vững nhằm nâng cao tỷ trọng chăn nuôi cấu kinh tế nông nghiệp, trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung để có khối lượng hàng hóa lớn, dễ kiểm soát dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng tổng đàn gia súc 12 14%/năm, đàn gia cầm 15 - 20% - Về sản xuất lâm nghiệp: Trồng rừng tập trung 12.498 ha, trồng rừng phòng hộ 54,5ha (tập trung giai đoạn 2012 - 2015), trồng cao su đất lâm nghiệp 854 ha, trồng phân tán 110.000 cây, đó: Giai đoạn giai đoạn 2012 - 2015, bình quân 15.000 - Về sản xuất thuỷ sản: Diện tích nuôi thủy sản nước 80 ha, suất đạt 3,4 tấn/ha, sản lượng 272 3.1.2 Mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 * Mục tiêu chung: - Đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tăng giá trị sản xuất - Tốc độ tăng trưởng bình quân nông nghiệp từ - 10%/năm, giá trị sản xuất nông lâm ngư đến 2020 đạt khoảng 200 tỷ đồng (giá hành) - Đến năm 2020 hoàn thành việc bố trí xếp khu dân cư cho đối tượng hộ nằm vùng thiên tai * Mục tiêu cụ thể: - Về kinh tế + Đến năm 2015: Giá trị sản xuất lâm nông ngư nghiệp đạt 100 - 120 tỷ đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 14 - 16%; + Đến năm 2020: Giá trị sản xuất lâm nông ngư nghiệp đạt 180 - 200 tỷ đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng - 10%; - Về môi trường: Đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2012 2015 đạt 60%; đến năm 2020 đạt 70% - Về xã hội: Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân - Về bố trí dân cư: Đến năm 2020 bố trí xếp dân cư cho 1.395 hộ, với 6.133 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA 3.2.1 Nhóm giải pháp mở rộng quy mô, gia tăng nguồn lực đầu vào Rà soát, hoàn chỉnh thực quy hoạch sử dụng đất đai theo vùng Đối với trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản, vận động hỗ trợ nhân dân thực tốt khai hoang phục hóa tạo đất sản xuất; cải tạo xây dựng đồng ruộng, dồn điền đổi để tạo điều kiện áp dụng giới vào sản xuất, nhằm tăng suất lao động Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Đối với sản xuất lâm nghiệp, tiến hành rà soát điều chỉnh lại cấu loại rừng theo hướng tăng rừng sản xuất 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp Xây dựng, phát huy mô hình tổ chức sản xuất nông - lâm thủy sản hợp lý Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thông qua hoạt động công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để người dân dễ nắm bắt kỹ thuật áp dụng vào sản xuất có hiệu Phát huy vai trò nâng cao hiệu hoạt động mô hình hợp tác xã nông nghiệp 3.2.3 Nhóm giải pháp bảo đảm cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý Chuyển dịch cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiêp theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuât ngành lâm nghiệp ngư nghiệp Đa dạng hóa hình thức tổ chức sản xuất, bên cạnh thành phần kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân cần khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp phù hợp với tiềm mạnh địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường 3.2.4 Nhóm giải pháp bảo đảm thị trƣờng đầu - Xây dựng mô hình, quy hoạch sản xuất nông nghiệp huyện phù hợp với nhu cầu thị trường - Sử dụng biện pháp, sách, cách làm để tăng giá trị, khả tiêu thụ sản phẩm; - Liên kết hình thành chuỗi giá trị sản xuất; xây dựng thương hiệu, công tác tiếp thị,… Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.2.5 Nhóm giải pháp khác - Triển khai thực tốt Nghị định số 61/2010/NĐ-CP Chính phủ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ chương trình, dự án nguồn hỗ trợ từ Chương trình 30a Chính phủ - Tăng cường nâng cao hiệu sách đất đai, đầu tư, khuyến nông, khuyến lâm nông nghiệp - Tăng cường thể chế, nâng cao lực quản lý nhà nước hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn - Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đầu tư phát triển nông nghiệp Cần có đầu tư trọng điểm đồng để khai thác có hiệu nguồn tài nguyên nông nghiệp, tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng, thủy lợi, giao thông, điện khoa học kỹ thuật Ưu tiên đầu tư phát triển đường giao thông huyết mạch địa phương Đối với vùng sâu, vùng xa Nhà nước có sách đặc biệt vốn trái phiếu phủ để xây dựng tuyến đường nối với đoạn giao thông chính, nâng cấp tuyến đường xuống cấp Đối với tuyến đương liên thôn, liên vốn đầu tư chủ yếu chương trình mục tiêu chương trình 135, dân đóng góp thêm sức lao động, vật tư chỗ Ưu tiên đầu tư vào tuyến đường chưa thông xe bốn mùa Để huy động nhiều có hiệu nguồn vốn có cần phải lồng ghép, hợp nguồn vốn từ Chương trình 135, chương trình xây dựng trung tâm cụm xã chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác./ Footer Page 26 of 145 ... tiễn phát triển nông nghiệp để tạo khung lý thuyết cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện; - Xác định tiềm năng, mạnh nguồn lực cho phát triển nông nghiệp huyện Minh. .. HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp huyện - Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững... THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA 2.3.1 Những lợi huyện Minh Hóa - Huyện Minh Hóa cửa ngõ phía tây tỉnh Quảng Bình, có đường Hồ Chí Minh quốc lộ 12A nối cảng nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay