Phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung ương Quy Hòa

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:49

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐĂNG VINH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƢƠNG QUY HÒA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Trâm Anh Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 07 năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một doanh nghiệp hay tổ chức dù có nguồn lực tài phong phú, nguồn tài nguyên dồi với hệ thống máy móc thiết bị đại, kèm theo công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ trở nên vô ích cách quản trị nguồn nhân lực để sử dụng phát huy tối đa lợi sẵn có đơn vị Trong kinh tế thị trường, tổ chức chịu tác động môi trường đầy cạnh tranh thách thức Như vậy, để tồn phát triển không đường khác doanh nghiệp tổ chức phải quản trị nguồn nhân lực cách hiệu Quản trị nguồn nhân lực thành công tảng bền vững cho thành công tất hoạt động tổ chức Vì vậy, nguồn nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, chìa khoá dẫn đến thành công tổ chức, doanh nghiệp Để quản lý sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, nhà quản lý phải giải tốt vấn đề đặt công tác phát triển nguồn nhân lực có Do vậy, nguồn lực khác, nguồn nhân lực chiếm vị trí trung tâm đóng vai trò quan trọng hàng đầu trình phát triển tổ chức, doanh nghiệp, giai đoạn gay gắt tổ chức, quốc gia yếu tố người, yếu tố trí tuệ Trong bối cảnh nay, để tồn phát triển tổ chức, doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp, mục tiêu rõ ràng, hiệu cao Sự thay đổi nhanh chóng công nghệ môi trường kinh Footer Page of 145 Header Page of 145 doanh, đòi hỏi nguồn nhân lực phải nâng cao để đáp ứng với phát triển toàn diện khoa học công nghệ Do đó, nguồn nhân lực phải có cách thức mới, phương pháp mới, kỹ để đáp ứng yêu cầu phát triển Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà đơn vị nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đóng địa bàn Tỉnh Bình Định Đây Bệnh viện chuyên khoa đặc thù khám, điều trị bệnh Phong, bệnh mang nhiều thành kiến xã hội, nên thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt Bác sĩ gặp nhiều khó khăn Căn Quyết định số 4868/QĐ-BYT, ngày 08/12/2008 Bộ Y tế việc phê duyệt phương án tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Do vậy, vấn đề phát triển nguồn nhân lực Bệnh viên Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà đòi hỏi thiết, trọng tới công tác phát triển nguồn nhân lực xem yếu tố có ý nghĩa định dẫn đến thành công đơn vị, thể trình độ quản lý lãnh đạo khả làm chủ khoa học công nghệ đội ngũ cán bộ, công nhân viên Với mong muốn góp phần vào phát triển Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà nói riêng, chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viên Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà” làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Để hoàn thành mục đích đặt ra, đề tài tập trung giải số nhiệm vụ sau: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Hệ thống hoá sở lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức - Đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà, thành công hạn chế vấn đề - Đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà xem xét đánh giá khía cạnh chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện đáp ứng mục tiêu hoạt động đơn vị tương lai - Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu nghiên cứu, đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa giai đoạn từ năm 2011 - 2013 định hướng phát triển giai đoạn năm 2015 - 2020 Số liệu khảo sát thực vào năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, thống kê số phương pháp khác để phân tích mặt mạnh, mặt yếu, hội nguy đơn vị Kết hợp với số liệu khảo sát, thống kê báo cáo để mô tả rút kết luận thực Footer Page of 145 Header Page of 145 trạng, định hướng tương lai đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực đơn vị Những đóng góp luận văn - Hệ thống hoá lý luận phát triển nguồn nhân lực, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực - Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo thực giải pháp nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức động lực thúc đẩy nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viên Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà năm tới Kết cấu luận văn bao gồm ba phần Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà Tổng quan tài liệu nghiên cứu Việc nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nhiều tác giả nghiên cứu, tìm hiểu - Báo cáo “ Tổng quan ngành y tế năm 2011” tác giả Nguyễn Quốc Triệu, (2011); hệ thống sách Bộ Y tế, định hướng sách nguồn nhân lực y tế Việt Nam; định hướng phát triển ngành y tế đến năm 2020 Footer Page of 145 Header Page of 145 - Nghiên cứu “Bàn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nay” (Ths Quách Thị Hồng Liên, 2009) Đề tài nêu doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đề tài nêu phương pháp tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng đến tính hiệu công tác phát triển nguồn nhân lực xu - Nghiên cứu: “Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực” tác giả Tạ Ngọc Hải (2011), viết trình bày phương pháp đánh giá nguồn nhân lực với nội dung chất lượng, cấu, kết lao động…tùy theo mục đích, yêu cầu mà việc đánh giá phải đáp ứng Để việc đánh giá thực cách khoa học, chuẩn xác từ lại kết tích cực dự kiến trước - Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định” tác giả Nguyễn Văn Chiến (2013); hệ thống hóa lý luận nguồn nhân lực thông qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời dự báo phát triển nguồn nhân lực tương lai, đề giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần giao thông thủy Bình Định thời gian tới Footer Page of 145 Header Page of 145 - - - - Tóm lại, nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển đất nước Tuy nhiên, công trình nguyên cứu chưa sâu vào thực tế nguồn nhân lực - - Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.2 MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực - Mục tiêu môi trường hỗ trợ phát triển - Mục tiêu phát triển lực nghề nghiệp 1.2.2 Ý nghĩa việc phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực đường giúp tổ chức nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc Làm tăng ổn định động tổ chức, nâng cao thể lực, trí lực cho NLĐ Giúp lãnh đạo có nhìn đội ngũ NLĐ có lực Giúp người lao động tự tin, tạo cho họ cảm giác yên tâm làm việc, gắn bó với tổ chức 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC - Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3.2 Phát triển kỹ nguồn nhân lực - - 1.3.3 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực - 1.3.4 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực - Khuyến khích vật chất - Khuyến khích tinh thần 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.4.1 Các nhân tố thuộc chế sách Nhà nƣớc - Các sách vĩ mô Nhà nước Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Tình hình nguồn nhân lực qua năm (2011 – 2013) ta thấy, tỷ lệ người lao động hợp đồng chiếm tỷ lệ cao khoảng từ 33 – 35% tổng số lao động có Bệnh viện Thực trạng cho thấy, tính cân đối cấu nhân lực Bệnh viện Nhưng, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa Bệnh viện xã hội Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, bệnh viện giúp người bệnh người nhà người bệnh tái hòa nhập cộng đồng Nên, người bệnh phong sau khỏi bệnh nhân viên bệnh viện Những người người nhà giúp người bệnh phong khác công tác chăm sóc bệnh làm công việc cắt tỉa cây, làm nghề thủ công Bên cạnh số lượng người lao động hợp đồng người bệnh phong người nhà họ Hàng năm, Bệnh viện tuyển dụng người lao động có trình độ, người vào công tác nhân viên hợp đồng, sau thời gian thử việc xếp vào biên chế theo quy định Nhà nước u việc tăng nhanh số lượng người lao động Nguồn nhân lực Bệnh viện nhân trẻ, động Đội ngũ cán nhân viên từ 36 tuổi đến 45 tuổi 115 người, chiếm tỷ lệ 46,36% Số cò lại 60 người, chiếm tỷ lệ 19,15% Thực trạng cấu lao động theo độ tuổi phận Bệnh viện cân đối, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƢƠNG QUY HÒA Về trình độ nguồn nhân lực giai đoạn có thay đổi rõ rệt dẫn đến việc tổ chức phân bổ, thay đổi cấu nguồn nhân lực theo trình độ mang tính hình thức chưa cải thiện yếu tố chất lượng nguồn nhân lực Năm 2013 tổng số người lao động gửi đào tạo chiếm tỷ lệ nhỏ 18,8% tổng số lao động có đội ngũ điều dư Đây đội ngũ kế cận, Bệnh viện cần có chiến lược đào tạo có nhiều sách ưu đãi để giữ chân lực lượng lao động kế hoạch phát triển nguồn nhân lực sau Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.2.3 Thực trạng nhận thức nguồn nhân lực Kết khảo sát cho thấy hầu hết cán bộ, công nhân viên đơn vị thực chủ trương sách Nhà nước thông qua triển khai đơn vị Với nhận thức đó, sở để cán nhân viên gắn bó, tâm huyết với nghề nghiệp Đó điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục phấn đấu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp góp phần vào phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện 2.2.4 Thực trạng nâng cao động thúc đẩy nguồn nhân lực - Chính sách tiền lương Bệnh viện Bệnh viện tuân thủ quy định hành Nhà nước chi trả tiền lương theo quy chế chi trả lương đơn vị Thời gian toán thu nhập cho người lao động ngày 10 tháng sau Về cách thức chi trả thu nhập, Bệnh viên chi trả qua hệ thống ATM công khai bảng lương, cách tính lương Cụ thể, thu nhập bình quân người lao động tăng lên qua năm Bên cạnh khoản tiền lương, người lao động hưởng khoản phúc lợi tự nguyện khác Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Qua hình thức trả lương ta thấy, cán lãnh đạo thu nhập bình quân mức cao, người lao động khác mức lương chưa tương xứng với công sức mà người lao động bỏ Như vậy, việc trả lương theo hình thức chưa động lực thúc đẩy người lao động làm việc cho công việc Các phong trào thi đua khen thưởng tập thể đồng lòng hưởng ứng Bệnh viện phát động phong trào thi đua như: Thi đua lao động giỏi, thi đua lao động sáng tạo, thi đua học tập nghiên cứu khoa học … Hàng tháng, hàng quý, hàng năm Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện tiến hành họp, đánh giá thành tích thi đua đơn vị Bệnh viện để tiến hành khen thưởng Bệnh viện thành lập quỹ khen thưởng chiếm 10% tổng Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để chi trả khoản thu nhập tăng thêm, khen thưởng, phúc lợi đơn vị Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 00% lương - Chính sách cải thiện điều kiện làm việc Đối với cán làm việc văn phòng: Bệnh viện trang bị thiết bị cần thiết phục vụ công tác Đối với đội ngũ Y, Bác sĩ, điều dưỡng làm việc Bệnh viện: Bệnh viện đầu tư trang thiết bị máy móc đại đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh Bệnh viện trang bị cho người lao động Bệnh viện năm đồng phục gồm mũ, áo, quần Bên cạnh đó, Bệnh viện trang bị hệ thống xử lý nước thải y tế theo tiêu chuẩn Bộ y tế Riêng rác thải y tế, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa thuê Bệnh viện Lao tiêu hủy theo hợp đồng ký kết hai Bệnh viện - Chính sách đề bạt, bổ nhiệm cán Bệnh viện Việc bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ thực mang tính chủ quan quan hệ cá nhân với Điều làm cho số phận lao động không tâm phục, phục họ chuyển công tác nơi khác có hội Bên cạnh đó, việc thi tuyển mang tính hình thức, không công khai, minh bạch - Các sách học tập, đào tạo Bệnh viện Nhu cầu đào tạo người lao động phận Bệnh viện nhiều Tuy nhiên, việc đăng ký nhu cầu đào tạo lại gây khó khăn cho công tác lựa chọn đối tượng đào tạo cho cán phụ trách công tác xét duyệt đối tượng ưu tiên đào tạo Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.3.1 Thành công Đến năm 2013 số lượng Y, Bác sĩ đào tạo từ đa khoa lên chuyên khoa ngày tăng Trình độ chuyên môn đội ngũ trực tiếp khám chữa bệnh ngày đào tạo thông qua sở đào tạo nước Nguồn nhân lực Bệnh viện quan tâm thể số lượng lao động qua năm tăng dần Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bước cải thiện, đáp ứng kịp thời tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực y tế 2.3.2 Hạn chế - Nhận thức phát triển nguồn nhân lực - Công tác đào tạo chậm đổi - Chính sách đãi ngộ 2.3.3 Nguyên nhân tồn a Các nhân tố thuộc chế sách Nhà nước Ngành Y tế chưa thật nhận thức tầm quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực Việc tạo điều kiện làm việc phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ Y, bác sĩ chưa lãnh đạo ngành quan tâm thõa đáng b Các nhân tố thuộc đơn vị sử dụng lao động Chính sách sử dụng, bố trí, xếp nguồn nhân lực không hợp lý không tạo điều kiện thu hút Y, Bác sĩ có trình độ đại học người Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 có chuyên môn giỏi làm việc Chính sách tuyển dụng nhân chưa thật công khai, minh bạch Vấn đề tạo hội thăng tiến cho cán bộ, nhân viên đơn vị chưa Bệnh viện quan tâm thõa đáng c Các nhân tố thuộc người lao động Cá nhân người lao động muốn tồn đứng vững tổ chức phải luôn nổ lực học hỏi nâng cao trình độ Năng lực quản lý điều hành người làm công tác phát triển nguồn nhân lực quan trọng CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƢƠNG QUY HÒA 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Bộ Y tế a Định hướng phát triển nguồn nhân lực - Phát triển nguồn nhân lực + Phát triển nguồn nhân lực cân đối hợp lý + Thực tiêu chuẩn hóa cán y tế + Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán chuyên ngành trang thiết bị + Đảm bảo đủ nhân lực có trình độ cho y tế dự phòng tuyến huyện, thành phố trạm y tế theo quy định + Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế tài thực Quyết định 1544/2007/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 11 năm 2007 Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi + Sắp xếp, mở rộng nâng cấp sở đào tạo - Quản lý nguồn nhân lực + Xây dựng đề xuất sách để tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đãi ngộ nhân tài ngành y tế + Làm tốt vai trò quản lý Nhà nước khu vực kinh tế tư nhân b Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực - Bố trí nhân lực, cán y tế hợp lý - Đa dạng hóa loại hình đào tạo - Thực tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán y tế - Tăng cường đào tạo chức danh học vị cao - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi việc cử cán chuyên môn đào tạo nước 3.1.2 Nhiệm vụ mục tiêu năm 2015 - 2020 a Nhiệm vụ - Củng cố lực chuyên môn, nghiệp vụ CB – NV - Tăng cường chương trình mục tiêu quốc gia y tế - Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh phục hồi chức b Mục tiêu từ năm 2015 – 2020 - Xây dựng Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thành trung tâm y tế chuyên sâu - Mở rộng quy mô giường bệnh mức 400 giường bệnh - Nghiên cứu khoa học Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Đẩy mạnh hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức - Duy trì phát triển kỹ thuật có - Thành lập trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức - Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện - Cải thiện sống vật chất tinh thần, tăng khả hòa nhập người bệnh gia đình người bệnh phong với cộng đồng xã hội 3.1.3 Nhiệm vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ƣơng Quy Hòa a Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện - Xác định cấu nguồn nhân lực - Xây dựng kế hoạch thi tuyển xét tuyển theo quy định - Bố trí viên chức trúng tuyển làm việc theo chức danh, nghề nghiệp, vị trí việc làm - Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện - Thực sách đãi ngộ hợp lý - Tăng cường công tác tuyển dụng để sớm có đội ngũ Y, Bác sỹ đủ số lượng, vững chuyên môn b Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực - Phát triển nhân lực phải thực đồng đào tạo, bồi dưỡng với đổi tuyển dụng, đánh giá, sử dụng xây dựng sách thu hút nhân lực Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện dựa nguyên tắc kế thừa, đổi đột phá Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƢƠNG QUY HÒA - - Phối hợp với trường tổ chức đào tạo chuyên sâu lĩnh vực mà người lao động Bệnh viện yếu thiếu - Bệnh viện cần bám sát Thông tư số 07/2008/TT-BYT hướng dẫn công tác đào tạo liên tục người lao động đơn vị - Mời chuyên gia đầu ngành, giáo sư, phó giáo sư chuyên gia lĩnh vực chuyên môn nghỉ hưu sức khỏe, tự nguyện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học Bên cạnh đó, bệnh viện có sách đào tạo nâng cao kiến thức cho đối tượng + Đối với cán quản lý + Đối với cán chuyên môn + Đối với nhân viên phục vụ - Nâng cao ý thức tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ người lao động Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhân viên phòng khoa Đề tiêu chí đến năm 2015 số người lao động phòng khoa sử dụng thành thạo vi tính đạt 70% - Nâng cao kỹ lập kế hoạch tổ chức thực công việc đội ngũ lãnh đạo Phòng, Khoa Bệnh viện - Phấn đấu đến năm 2015 tăng tỷ trọng 25% số cán bộ, nhân viên đạt mức thành thạo ngoại ngữ trở lên - Nâng cao kỹ giao tiếp, ứng xử phục vụ cho đội ngũ người lao động - Ban hành tiêu chuẩn quy định tiêu chất lượng dịch vụ chất lượng phục vụ phù hợp với đặc thù Bệnh - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực tiêu chất lượng 3.2.3 Giải pháp nâng cao nhận thức nguồn nhân lực - Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước - Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tầm quan trọng công tác quản trị nguồn nhân lực cho người lao động - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, uy tín Bệnh viện - Tăng cường đạo tập trung kết hợp với phát huy dân chủ, thực có hiệu quy chế dân chủ sở, quy chế phối hợp - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng trị - Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tầm quan trọng công tác quản trị nguồn nhân lực cho người lao động Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Đối với nhân viên tuyển dụng, cung cấp cho lực lượng lao động nhận thức đắn họ vào công tác đơn vị - Nâng cao nhận thức nhà quản trị công tác quản trị nguồn nhân lực - Lãnh đạo cần phải xem xét khách quan khiếu nại bệnh nhân người nhà bệnh nhân 3.2.4 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực * - Xem xét điều chỉnh lại hệ số phụ cấp chức vụ - Từng bước rút ngắn thời gian tăng lương hệ số phụ cấp chức vụ với thời gian tăng lương hệ số lương Đối với hệ số thâm niên nên xem xét dạng phụ cấp - Cung cấp công khai hệ thống thang bảng lương, cách tính lương, công khai hệ số phụ cấp - Nghiên cứu xây dựng sách tiền lương hợp lý phù hợp với mức trượt giá hàng năm * -X cho NLĐ hăng say làm việc, cống hiến cho Bệnh viện - * Cải thiện điều kiện làm việc Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Đối với hệ thống xử lý nước thải Đề nghị thời gian tới Bệnh viện nên đầu tư hệ thống xử lý nước thải khuôn viên Bệnh viện để đảm bảo an toàn vệ sinh Đối với việc xử lý rác thải: Nên đầu tư hệ thống xử lý rác thải y tế riêng biệt cho Bệnh viện Đối với đội ngũ Y, Bác sĩ, điều dưỡng đề nghị bổ sung thêm đồ phục vụ Xem xét cho đội ngũ người lao động làm việc tăng ca, trực đêm, tháng kg đường lon sữa * - - * Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên * ch 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Ban hành sách thực chế độ đãi ngộ cho cán y tế tương đương với chế độ đãi ngộ cho giáo viên - Ban hành sách đãi ngộ cho cán y tế, cán làm môi trường độc hại khám điều trị bệnh phong, HIV/ADIS 3.3.2 Đối với Bộ Y tế - Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành chế đặc thù khuyến khích sinh viên theo học chuyên khoa phong, bệnh xã hội…Khuyến khích đào tạo bác sỹ gia đình - Xây dựng thực sách đảm bảo số học viên từ vùng khó khăn sau tốt nghiệp trở địa phương làm việc, người có trình độ đại học - Thực tốt sách đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cử tuyển - Nghiên cứu để xây dựng kế hoạch mở thêm sở khoa đào tạo nhân lực y tế vùng nhiều khó khăn, thiếu nhân lực y tế - Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao 2015 - 2020 để triển khai thực làm sở cho địa phương lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực y tế - Tiếp tục đầu tư nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện việc khám, điều trị bệnh phong, HIV/ADIS - Ban hành khung giá viện phí theo hướng thu đúng, thu đủ nhằm cân thu - chi việc khám chữa bệnh Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN - - thông tin hữu ích cho người sử dụng Footer Page 26 of 145 ... công nhân viên Với mong muốn góp phần vào phát triển Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà nói riêng, chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viên Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà”... lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà, thành công hạn chế vấn đề - Đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thời gian... gồm chương Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà Chương 3: Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung ương Quy Hòa, Phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung ương Quy Hòa, Phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung ương Quy Hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay