Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:45

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS TRẦN HỮU LÂN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng ngày 21 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với phát triển khoa học công nghệ đời kinh tế tri thức đặt yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng Đối với ngành y tế ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sinh mạng người việc phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực y tế cần phải tiến hành cách khoa học, cẩn trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực phải có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết phẩm chất đạo đức tốt Trong thời gian qua, công tác phát triển nguồn nhân lực y tế thành phố Trà Vinh đạt nhiều kết tích cực Tuy nhiên, trước thực tiển nay, đặc biệt khoa học công nghệ phát triển nhanh, mà kinh tế tri thức ngày khẳng định vấn đề phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố bộc lộ nhiều bất cập: thiếu chuyên gia đầu ngành giỏi, số lượng y bác sỉ thành phố không đủ theo nhu cầu, tập trung số đơn vị có số thu hút cao, đơn vị y tế sở, hệ thống y tế dự phòng thiếu nguồn nhân lực Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu tìm giải pháp khả thi để phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh đáp ứng nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân vấn đề cấp bách cần thiết Với lý đó, tác giả chọn đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh” làm định hướng nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Footer Page of 145 Header Page of 145 ngành y tế thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Trà Vinh thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnhTrà Vinh Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung phát triển nguồn nhân lực chuyên môn y dược hệ công lập ngành y tế Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung nhân lực y tế địa bàn Thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Về thời gian: Các giải pháp đề xuất đề tài có ý nghĩa năm đến Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp phân tích thực chứng; - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh; Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia thành chương sau: Chương Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực; Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thời gian qua; Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thời gian đến Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực: Nhân lực nguồn lực mổi người gồm thể lực, trí lực nhân cách b Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động) Gồm: Thẻ lực, trí lực, nhân cách người đáp ứng mục tiêu kinh tế, xã hội ngành, địa phương c Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực tổng thể cách thức, biện pháp làm gia tăng đáng kể chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao tổ chức nhu cầu người lao động 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực - Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển người lao động - Phát triển nguồn nhân lực nhân tố thúc đẩy phát triển tổ chức - Phát triển nguồn nhân lực yếu tố định phát triển kinh tế xã hội địa phương hay quốc gia - Phát triển nguồn nhân lực giúp sử dụng có hiệu nguồn lực khác trình phát triển kinh tế- xã hội 1.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lưc ngành y tế - Thời gian đào tạo nhân viên y tế dài ngành khác - Luôn quan tâm tầng lớp xã hội - Thời gian đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế dài Footer Page of 145 Header Page of 145 ngành khác - Trình độ chuyên môn, kỹ nguồn nhân lực phải đào tạo liên tục không ngừng - Chịu áp lực thời gian môi trường làm việc 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.2 Cơ cấu nguồn nhân lực - Cơ cấu nguồn nhân lực tỷ trọng, vị trí thành phần nhân lực tổng thể phận nguồn nhân lực tổ chức - Cơ cấu nguồn nhân lực biểu đồng bộ, mức độ phù hợp tỷ lệ phận, mối quan hệ tác động lẫn thành phần vị trí, vai trò phận có tổ chức - Phải nghiên cứu cấu nguồn nhân lực tỉ trọng phận tổ chức phải phụ thuộc vào qui mô, chức nhiệm tổ chức - Phát triển nguồn nhân lực mổi quốc gia, địa phương, ngành phải lựa chọn cấu hợp lý, phù hợp với yêu cầu, trình độ phát triển giai đoạn - Cơ cấu nguồn nhân lực yếu tố thiếu xem xét, đánh giá nguồn nhân lực Tiêu chí đánh giá: - Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề; - Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính; - Cơ cấu nguồn nhân lực theo vùng, lãnh thổ 1.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực a Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ là: Phát triển kiến thức người lao động có ý nghĩa việc nâng cao suất, chất lượng, hiệu lao động sản xuất Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phát triển kiến thức học vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nội dung quan trọng phát triển nguồn nhân lực Để phát triển kiến thức nguồn nhân lực cần phải: - Nâng cao kiến thức yếu tố cốt lõi để phát triển người lao động nhiều hình thức, chủ yếu thông qua hoạt động giáo dục đào tạo, tảng để người lao động phát triển kỹ nhận thức trình lao động sáng tạo hiệu Tiêu chí đánh giá: - Số lượng người lao động qua đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Tỷ lệ loại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Số lượng nguồn nhân lực đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ - Tỷ lệ lao động đào tạo so với lực lượng lao động làm việc b Kỹ nguồn nhân lực - Kỹ nguồn nhân lực phản ánh hiểu biết trình độ nghề nghiệp, mức độ tinh xảo, thành thạo, khéo léo người lao động Kỹ hình thành thông qua thực làm, với việc áp dụng phương pháp cụ thể Tiêu chí đánh giá: - Mức độ nhuần nhuyễn, khéo léo, tinh thông xử lý, giải công việc - Khả vận dụng kiến thức vào thao tác công việc, thành thạo, kỹ xảo - Khả xử lý tình huống, khả truyền đạt, giao tiếp, ứng xử c Nhận thức nguồn nhân lực - Nhận thức người lao động thể thông qua hành Footer Page of 145 Header Page of 145 vi thái độ trình sản xuất hay giao tiếp, ứng xử, qua chấp hành kỉ luật, tự giác Tiêu chí đánh giá: - Ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự giác hợp tác - Trách nhiệm nghề nghiệp, lòng yêu nghề, say mê nghề - Đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lối sống - Thể mối quan hệ xã hội, ứng xử công việc 1.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực a Chế độ tiền lương - Tiền lương hiểu số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng với số lượng, chất lượng công việc mà người lao động hoàn thành Tiêu chí đánh giá: -Tiền lương có đủ nhu cầu sinh hoạt thân người lao động gia đình họ hay không - Tiền lương có theo kịp lạm phát, thay đổi kinh tế hay không - Tiền lương khoản thu nhập khác có kích thích người lao động trình làm việc, thu hút lao động khác tham gia vào ngành… c Các yếu tố thi đua - Mục đích thi đua kích thích, đòn bẩy người lao động việc phát huy hết khả năng, sức lực, tâm huyết đơn vị, tổ chức Tiêu chí đánh giá: - Việc thi đua, khen thưởng có kích thích tinh thần, hăng say người lao động hay không - Công tác thi đua, khen thưởng phải công khai, minh bạch Footer Page of 145 Header Page of 145 kịp thời - Việc đề bat, quy hoạch cán phải dân chủ, minh bạch, công bằng… d Điều kiện làm việc - Cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc ngày phù hợp với người lao động, với công việc tổ chức yếu tố thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực Tiêu chí đánh giá: - Điều kiện, môi trường làm việc người lao động có tốt không, có cải thiện qua năm hay không - Môi trường làm việc phải lành, sẽ( môi trường tự nhiên), đoàn kết, gắn bó, hòa hợp(môi trường xã hội) - Các sách an toàn lao động, đầu tư máy móc, trang thiết bị theo hướng ngày đại, hiệu quả… 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 1.3.1 Các nhân tố tự nhiên, kinh tế, xã hội - Các điều kiện tự nhiên - Các điều kiện xã hội - Các điều kiện kinh tế 1.3.2 Các nhân tố thuộc ngành y - Sự phát triển ngành y - Môi trường làm việc nhân viên y tế - Chế độ đãi ngộ nhà nước nhân viên y tế - Sự phát triển sở đào tạo nhân lực y tế - Chính sách thu hút nhân lực y tế - Khả đầu tư tài nhà nước Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TP TRÀ VINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL NGÀNH Y TẾ 2.1.1 Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội a Đặc điểm tự nhiên - Vị trí địa lý: Tỉnh Trà Vinh nằm phía Đông Nam vùng Đồng sông cửu long (ĐBSCL), nằm sông lớn sông Cổ Chiên sông Hậu Phía Bắc giáp với tỉnh Vĩnh Long, phía Đông Đông Bắc giáp tỉnh Bến Tre sông Cổ Chiên, phía Tây Tây Nam giáp với tỉnh Sóc Trăng sông Hậu, phía Đông giáp với biển Đông với 65 km bờ biển - Khí hậu: Trà Vinh nằm vùng nhiệt đới có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình từ 26-270C, độ ẩm trung bình 80-85%/năm, bị ảnh hưởng bão lũ; mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.400 - 1.600 mm có điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư sản xuất, kinh doanh du lịch b Đặc điểm xã hội - Dân số: Dân số Trà Vinh năm 2013 1.093.410người, tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,11% Mật độ dân số tỉnh Trà Vinh năm 2013 443 người/km2 Thành phố Trà Vinh có diện tích 68,16 km2 chiếm 2,98% so với diện tích toàn tỉnh với dân số 102.506 người chiếm 10,12% so với dân số toan tỉnh, thành phố Trà Vinh khu vực có mật độ dân số cao tỉnh với mật độ dân số 1.521 người/km2 c Đặc điểm kinh tế Là tỉnh xuất phát điểm từ nông nghiệp, kinh tế phát Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Bảng 2.1: Cơ cấu NNL theo đơn vị Hành qua năm ĐVT: Người TT Đơn vị Thành phố Trà Vinh Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Tiểu Cần Huyện Châu Thành Huyện Cầu Ngang Huyện Trà Cú Huyện Duyên Hải Tổng cộng Bác Điều Y sĩ sĩ dưỡng 263 465 341 37 27 59 34 23 46 43 20 84 28 24 34 35 76 41 26 69 28 36 521 648 745 Nữ HS 167 10 12 10 13 15 19 245 Dược Dược Dược sĩ ĐH sĩ TC tá 32 13 36 24 25 29 35 2 43 31 47 336 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh) Qua số liệu bảng 2.1 cho thấy số cán y tế công tác thành phố Trà Vinh chiếm khoảng 50% số lượng so với tổng số lượng cán công tác huyện Tương tự giống tỉnh, thành khác nước, lực lượng cán y tế có trình độ chuyên môn cao thường tập trung làm việc khu vực có dân cư đông đúc, điều kiện làm việc tốt, mức sống cao Tỷ lệ bác sĩ phục vụ 10.000 dân toàn tỉnh Trà Vinh đạt 5,13 bác sĩ /10.000 dân, thấp mức bình quân chung nước (7,2 bác sĩ/10.000 dân) Tỷ lệ dược sĩ đại học 10.000 dân thấp (0,46) theo xu hướng giảm năm gần Tỷ lệ 32 dược sỉ/102.800 nghìn dân chiếm 3.11% thành phố Trà Vinh Tỷ lệ điều dưỡng nữ hộ sinh / bác sỹ 1,90 Mức thấp so với tỷ lệ khuyến cáo Tổ chức Y tế giới 3,0 Tỷ lệ dược sỹ đại học / bác sỹ 0,09 Mức thấp so với mức khuyến cáo Tổ chức Y tế giới 0,20 Tỷ lệ kỹ thuật viên y Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 học / Bác sĩ 1,21 Mức thấp so với tỷ lệ khuyến cáo Nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Trà Vinh chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh thành phố Số lượng bác sĩ tuyến trạm y tế chưa đáp ứng đủ yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Chẳng hạn 1,3,5,9, Xã Long Đức chưa có bác sĩ 2.2.2 Thực trạng nâng cao lực nguồn nhân lực a Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ nguồn nhân lực ngành y tế nhìn chung chưa đáp ứng hết nhu cầu chữa bệnh, số lượng cán y tế nâng cao trình độ không nhiều không qua năm Thiếu y, bác sĩ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ít, chí chuyên gia có trình độ Phó giáo sư, Giáo sư Hiện nguồn nhân lực y tế thành phố riêng tỉnh Trà Vinh nói riêng thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao minh chứng tỉnh chuyên gia đầu ngành giỏi làm nồng cốt Ngoài trang thiết bị không đủ phục vụ cho trình khám chữa só bệnh nghiêm trọng Một số bệnh nghiêm trọng phải chuyển lên tuyến Bảng 2.2: Trình độ nguồn nhân lực Thành phố Trà Vinh giai đoạn 2009-2012 TT Trình độ Bác sĩ Y sĩ Đdưỡng Nữ HS Dsĩ ĐH Dsĩ TH Dược tá Cán khác Tổng cộng 2009 448 603 482 212 33 177 426 2.388 2010 514 620 562 203 30 218 275 2.426 2011 99 763 592 236 43 272 337 2.746 (Nguồn: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh) Footer Page 13 of 145 ĐVT: Người 2012 07 772 687 246 42 311 350 2.918 2013 521 648 745 245 47 336 676 3.223 Header Page 14 of 145 12 Qua bảng 2.2 ta thấy số lượng bác sĩ 2009 448 người đến năm 2013 số lượng tăng lên 521 người Tương tự, số lượng dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh tăng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân theo quy mô dân số tăng trưởng hàng năm Tuy nhiên, tỷ lệ cán ngành y tế /10.000 dân tỉnh Trà Vinh 31,74 thấp nhiều so với bình quân chung nước 40,5 tỉnh khu vực ĐBSCL Đội ngũ y, bác sĩ quan tâm cố số lượng chất lượng Số lượng cán y tế cử học để nâng cao trình độ chuyên môn giai đoạn 2009-2013: Tiến sĩ 2, bác sĩ 12, thạc sĩ 14, BSCKII 16, BSCKI 16, BS chuyên tu 145, DSCKHI 4, BS cữ tuyển 21, dược sĩ 50 Mặc dù quan tâm tỉnh số lượng CBYT cử học không nhiều không qua năm Mà nguyên nhân lựợng bác sĩ phục vụ nên việc bố trí học khó khăn b Thực trạng nâng cao kỹ nguồn nhân lực - Đối với nhân lực y tế, việc phát triển kỹ có ý nghĩa quan trọng Ngành tổ chức nhiều khóa tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ làm việc cho nhân viên sở y tế địa bàn tỉnh Tuy nhiên thực tế, ngành y tế Trà Vinh chưa có chuyên gia đầu ngành giỏi chưa thu hút đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao để truyền thụ kỹ cho nhân viên y tế - Qua nhận thấy kỹ nguồn nhân lực y tế chưa đáp ứng nhu cầu việc tiếp cận máy móc, thiết bị tiên tiến hạn chế Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bảng 2.3: Số lượng nguồn nhân lực Thành phố Trà Vinh đào tạo nâng cao kỹ giai đoạn 2009-2013 Nội dung 2009 2010 5 26 250 321 311 260 330 1.472 - Tuyến tỉnh 20 29 30 18 68 165 - Tuyến huyện 80 18 27 92 30 247 - Tuyến xã 150 274 254 150 232 1.060 Số nội dung ĐT Sốngười tham gia 2011 2012 2013 Tổng số Trong đó: (Nguồn: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh) Qua bảng 2.3 thể hiện: Ta thấy giai đoạn 2009-2013 số lượt cán tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tăng từ 20 lên 68 lượt số người tham gia tăng không đáng kể Hiện nay, khó khăn lớn thiếu nguồn nhân lực để tiếp nhận kỹ thuật từ tuyến Không đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành để đào tạo kỹ năng, truyền thụ kinh nghiệm cách thường xuyên, liên tục c Thực trạng nâng cao nhận thức NNL ngành y tế Ngành y tế thành phố xác định việc nâng cao y đức việc làm quan trọng, cần phải làm thường xuyên, liên tục hiệu Chính trường hợp khiếu nại tố cáo nhân dân vấn đề y đức người thầy thuốc đạt mục tiêu yu cầu đặt 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy NNL ngành y tế a Các yếu tố tiền lương Chính sách lương thực chưa khuyến khích nhân Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 lực y tế làm việc sở y tế công lập, chưa thu hút chuyên gia giỏi làm việc Bảng 2.4: Tiền lương trung bình cán y tế qua năm ĐVT: đồng Thành phố Trà Vinh Năm Tiêu chí Bác sĩ Điều 2009 2010 2011 2012 2013 1,641,600 1,976,000 2,219,200 2,523,200 3,592,000 dưỡng TH 1,382,400 1,664,000 1,868,800 1,953,000 2,139,000 Dược sĩ ĐH 1,425,600 1,716,000 1,927,200 2,457,000 2,691,000 Nữ hộ sinh 1,382,400 1,664,000 1,868,800 1,953,000 2,139,000 (Nguồn: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh) Qua số liệu bảng 2.4 cho thấy, tiền lương cán ngành y tế tăng không mạnh Năm 2009 bác sĩ mức 1,641,600 đến năm 2013 mức 3,592,000 Ta nhận thấy, mức lương bác sĩ tốt nghiệp trường năm 2013 nhận 3.592.000 đồng, công việc họ nghiên cứu, chữa trị cho bệnh nhân, công việc vô quan trọng, chế độ sách điều điều kiện làm việc không tốt ảnh hưởng đến kết khám chữa bệnh cho người bệnh Ngoài mức lương Dược sĩ đại học so với điều dưỡng trung học chưa hợp lí, mức lương DSĐH: 2,691,000 Điều dưỡng TC: 2,139,000 trình độ Đại học mức lương không cao so với trình độ trung cấp b Các yếu tố công tác thi đua - Công tác thi đua, khen thưởng ngành y tế, đơn Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 vị y tế thường xuyên, liên tục kích thích, động viên người lao động hăng sai làm việc - Công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm triển khai quy định Tuy nhiên, nhiều phong trào thi đua mang tính hình thức, chưa kích thích, chưa thật phát huy trí tuệ, tâm huyết cán y tế c Các yếu tố điều kiện làm việc Điều kện làm việc,trang thiết bị bước nâng cao chất lượng để phù hợp với giai đoạn phát triển Tuy nhiên sở trang thiết bị sở vật chất chưa đồng bộ, môi trường ô nhiểm, vấn đề rác thải y tế chưa xử lý tốt d Các yếu tố tinh thần - Tỉnh ngành y tế chưa có sách đãi ngộ riêng cho nguồn nhân lực y tế Thực tế nay, ngành y tế tỉnh chưa xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực để định hướng cho công tác đào tạo, bố trí, sử dụng thu hút nhân lực năm - Định mức chi thường xuyên cho sở đào tạo y tế thấp, không thay đổi sau hàng chục năm lại 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công Cơ cấu nguồn nhân lực y tế: - Thành phố Trà Vinh nơi tập trung 50% nguồn nhân lực y tế so với tỉnh - Số lượng nguồn nhân lực y tế có xu hướng tăng qua năm - Qui mô sở y tế nâng cấp mở rộng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Cơ cấu nguồn nhân lực phần đáp ứng nhu cầu khám chửa bệnh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Công tác đào tạo phát triển chuyên môn nghiệp nguồn nhân lực ngành y tế địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực Củng cố số lượng lẫn chất lượng, xã hội hóa y tế quan tâm mức - Kỹ nguồn nhân lực: Cán y tế cử học nước sử dụng thiết bị đại tăng hàng năm Nhận thức nguồn nhân lực: Trong ngành y tế không xảy tình trạng thiếu y đức Động lực thúc đẩy: Các chế độ sách ưu đãi cán y tế thực quy định b Hạn chế - Cơ cấu nguồn nhân lực: Tỉ lệ bác sĩ phục vụ 10.000 dân đạt 5,13 thấp bình quân chung nước 7,2 bác sĩ/10.000 dân - Trình độ phát triển nguồn nhân lực: Thiếu chuyên gia đầu ngành giỏi - Trình độ kỹ năng: Kỹ nhân lực y tế chưa tương ứng chưa đáp ứng kịp với việc đầu tư trang thiết bị y tế kỹ thuật cao, đề án thu hút nhân lực tỉnh chưa thật hấp dẫn đối cán y tế - Trình độ nhận thức: Hiện sở y tế công lập phát triển mạnh theo lợi nhuận cao nên phần ảnh hưởng đến nguồn nhân lực ngành - Động lực thúc đẩy: Chính sách đãi ngộ cán y tế chưa cải thiện, sách khuyến khích cán y tế sở Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cấu nhân lực y tế chưa hợp lí tỉnh Trà Vinh chưa đưa sách đào tạo, quy hoạch đầu tư phát triển cấu nguồn nhân lực y tế cách hợp lí - Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ chưa trọng Ngoài sách thu hút nhân tài, môi trường làm việc sở y tế chưa hấp dẫn, chưa đủ sức thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học người có chuyên môn giỏi làm việc - Nguồn vốn đầu tư cho việc đầu tư mua trang thiết bị khám chữa bệnh hạn chế - Do ảnh hưởng cửa đặc điểm văn hóa – xã hội, phong tục, tập quán, lối sống - Các chế độ phụ cấp hành chưa điều chỉnh kịp thời theo tình hình biến động giá thị trường; số chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế chưa thực Mặt khác, dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhà nước qui định giá chậm điều chỉnh theo giá thị trường, giá vật tư đầu vào thường xuyên biến động tăng lên Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢ PHÁP PHÁT TRIỂN NNL NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ TRÀ VINH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo nhân tố kinh tế, xã hội, môi trường ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực - Tình hình bối cảnh quốc tế - Tình hình nước - Tình hình thành phố Trà Vinh: Điều kiện sống tầng lớp dân cư thành phố ngày cải thiện, đòi hỏi chăm sóc sức khỏe nâng lên 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ ngành y tế Thành phố Trà Vinh thời gian tới a Phương hướng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Thành phố Trà vinh thời gian - Xây dựng nguồn nhân lực y tế đủ số lượng - Đảm bảo chất lượng, cấu theo ngành, theo vùng - Tiếp tục đào tạo thu hút chuyên gia giỏi, nâng cao trình độ cán để tiếp thu ứng dụng công nghệ b Một số mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân: Giảm tỷ lệ mắc bệnh tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng sống… 3.1.3 Một số quan điểm xây dựng giải pháp - Bảo đảm cung cấp đủ nguồn nhân lực y tế công lập theo cấu hợp lý - Thực tuyển dụng, sử dụng cán phù theo lực chuyên môn - Nâng cao chất lượng, hiệu tính động sở đào tạo nhân lực y tế Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Quan tâm sách đãi ngộ, sách thu hút phù hợp để phát triển đội ngũ nhân lực y tế có trình độ kỹ thuật cao 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực a Cơ cấu nhân lực phải đảm bảo tỷ lệ loại hình nhân lực Dân số dự kiến Trà Vinh đến năm 2020 1.130.000 người, với quy mô dân số cần có số lượng cán y tế thể qua bảng 2.5 sau: Bảng 2.5: Nhu cầu nguồn nhân lực ngành y tế Thành phố Trà Vinh dự báo đến năm 2020 ĐVT: người Trình độ Bác sĩ Dược sĩ Điều dưỡng Cán y- dược sau đại học Cán khác Tỷ lệ 10/10.000 02/10.000 02/1 bác sĩ Dự báo năm 2020 1.130 226 2.260 143 1.039 Cụ thể là: Tuyến tỉnh: 450 người, cho bệnh đa khoa khu vực, đơn vị chuyên môn, hệ phòng bệnh, bệnh viện đa khoa - Việc phát triển đội ngũ cán y tế số lượng chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày cao chuyên môn quản lý tất tuyến địa bàn tỉnh, Trà Vinh cần trọng đào tạo nâng cao: Sau đại học y, dược; từ y sĩ trung học lên đại học, cử nhân, cao đẳng; Đào tạo chuyên khoa sâu, chuyên khoa y học cổ truyền, dược; Đào tạo lại, hội thảo khoa học, tập huấn chuyên môn, chương trình mục tiêu quốc gia, sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn…; Đào tạo trị, quản lý Nhà nước, quản lý bệnh viện, ngoại ngữ, tin học - Cần có kế hoạch, chế độ sách giữ chân nguồn nhân lực Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 ngành y tế Hiện chi phí thu hút bác sĩ phục vụ tình nhà thấp so với chi phí học tập thực tế theo nên nâng mức hổ trợ - Tuyến tỉnh: 100 triệu đồng - Tuyến huyện: 120 triệu đồng - Tuyến xã: 150 triệu đồng - Thành phố ngành y tế cần có sách, chế riêng để thu hút nhân lực y tế từ địa phương khác từ Trường Đại học y dược vùng lân cận cách việc nhận hổ trợ Tỉnh nên cấp đất nhà để cán yên tâm công tác b Đảm bảo cấu nhân lực phân bổ phải phù hợp - Trạm y tế xã, phường cần bố trí nhân lực y tế có khả khám chữa bệnh để giảm áp lực cho tuyến - Bổ sung thêm tỷ lệ dược sỉ đại học bác sỉ - Một mặt ngành y tế cần có sách mạnh để thu hút đối tượng dược sĩ; mặt khác, để đáp ứng số lượng nhân viên điều dưỡng, cần kết hợp với Trường Đại học Trà Vinh Trường Cao đẳng y tế tỉnh tổ chức đào tạo thời gian đến đảm bảo tiêu theo qui mô phát triển ngành - Tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu bệnh viện Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh khó - Tiếp tục thu hút chuyên gia đầu nganh công tác 3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực ngành y a Ngành chuyên môn cần ưu tiên đào tạo - Các loại hình nhân lực y tế thiếu hụt cần ưu tiên đào tạo bổ sung: Chuyên gia đầu ngành giỏi, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ đại học Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đến năm 2015, việc đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học không đủ thời gian, giải pháp đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho năm Vì vậy, giai đoạn ngành y tế cần tập trung thu hút nguồn nhân lực - Quy hoạch, đào tạo cán đại học sau đại học cho chuyên khoa - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra để kịp thời phát có kế hoạch điều chuyển thuyên chuyển công tác cán không đủ lực, trình độ chuyên môn b Các hình thức đào tạo - Chú trọng phối hợp hình thức đào tạo: Đào tạo liên thông; đào tạo theo địa sử dụng; đào tạo theo hình thức cử tuyển… c Đào tạo trình làm việc - Việc đào tạo kỹ cho công việc mang tính kỹ thuật đào tạo kỹ thao tác việc vận hành máy móc thiết bị khám chữa bệnh - Phương thức thích hợp với việc đào tạo kỹ cho công việc mang tính kỹ thuật đào tạo kỹ thao tác việc vận hành máy móc thiết bị khám chữa bệnh d Chính sách hổ trợ đào tạo - Tỉnh cần ban hành sách hỗ trợ đào tạo người học bậc đại học sau đại học thuộc ngành y tế - Đối với học sinh tỉnh vừa trúng tuyển vào trường đại học y dược sinh viên theo học trường đại học y dược nước - Thực sách hỗ trợ học bổng suốt thời gian học, bao gồm học phí khoản chi phí bắt buộc phải trả khác Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 sở đào tạo qui định sinh hoạt phí; sinh viên phải cam kết sau tốt nghiệp làm việc sở y tế tuyến tỉnh huyện tối thiểu năm, xem xét bố trí công tác phù hợp hưởng sách ưu đãi theo qui định - Cần ưu tiên đầu tư ngân sách để hoàn chỉnh sở vật chất, tăng cường trang thiết bị củng cố đội ngũ để Trường Đại học Trà Vinh Cao đẳng Y tế tỉnh đủ sức đào tạo cung cấp loại hình điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế… cho sở y tế 3.3.3 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực ngành y tế - Hàng quý sở y tế cần mở lớp đào tạo kỹ cho cán y tế kỹ cứng lẫn kỹ mềm - Mời chuyên gia tâm lí từ tuyến trực tiếp đào tạo tâm lý bệnh nhân kỹ mềm cho nguồn nhân lực Để tránh khỏi tình trạng thiếu y đức sở y tế công lập cần trọng thực vấn đề - Chú ý đào tạo chuyên môn đôi với nâng cao đạo đức nghề nghiệp kỹ giao tiếp cho đội ngũ cán trực tiếp làm công tác chuyên môn phục vụ bệnh nhân 3.2.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực ngành y tế - Nâng cao nhận thức nghề nghiệp cán nói chung ngành y tế nói riêng - Nâng cao nhận thức y đức - Tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp nguồn nhân lực - Kiên đấu tranh với tượng tiêu cực trình khám chữa bệnh - Thực quan văn hóa, xây dựng tác phong làm việc khoa học, thực nghiêm quy định y đức Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực ngành y tế a Thực tốt sách ưu đãi nhân lực y tế - Đề nghị Bộ Y tế Bộ Tài điều chỉnh, sửa đổi ban hành bổ sung sách tuyển dụng cán bộ, chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho cán y tế cho phù hợp với thực tiễn - Các chế độ phụ cấp ưu đãi hành cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế như: Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, chế độ phụ cấp trực, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật - Ban hành sách hổ trợ cử đào tạo, bồi dưỡng cách hợp lí với chi phí phát sinh thực tế - Cụ thể hóa sách, chế đọ nhân lực làm việc đơn vị độc hại… b Làm tốt công tác khen thưởng, đề bạt cán - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên gương tận tụy phục vụ người bệnh; đồng thời xử lý nghiêm minh biểu thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho người bệnh, ảnh hưởng đến uy tín ngành - Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán phải dựa lực công tác, phải thực cách khách quan, công - Tận dụng tối đa khả làm việc cán xuất sắc ngành - Tạo điều kiện để cán có hội phát triển, phấn đấu không ngừng hướng đến vị trí cao c Cải thiện điều kiện làm việc - Bố trí làm việc trực ca hợp lí để giảm tình trạng tải cho đội ngũ y, bác sĩ - Cải thiện môi trường tự nhiên nơi làm việc - Tạo đoàn kết gắn bó lẫn người, Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 phận đơn vị - Đầu tư trang thiết bị, xây dựng mở rộng sở làm việc để cán y tế thoải mái môi trường làm việc từ nâng cao chất lượng hiệu công việc - Thực tốt qui chế dân chủ quan làm việc - Tạo điều kiện chỗ cho nhân viên y tế xa, hổ trợ phương tiện lại để nhân viên y tế yên tâm công tác 3.3 KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Kết nghiên cứu đề tài thể nội dung sau: Thông qua sở lý luận NNL phát triển NNL nói chung, đặc điểm ngành y tế nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NNL ngành y tế, luận văn NNL y tế có vai trò đặc biệt, lao động ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng người Qua số liệu thống kê nhân lực ngành y tế tỉnh Trà Vinh Thành Phố Trà Vinh từ năm 2009-2013, luận văn tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng nội dung phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh thời gian qua Từ đưa nhận xét khách quan hạn chế, bất cập nguyên nhân gây tình trạng chậm phát triển NNL ngành y tế Thành phố Trà Vinh giai đoạn Trên sở đó, luận văn đề xuất số giải pháp phát triển NNL ngành y tế TP Trà Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian tới Footer Page 26 of 145 ... nguồn nhân lực; Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thời gian qua; Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Thành phố Trà Vinh, . .. thuộc ngành y - Sự phát triển ngành y - Môi trường làm việc nhân viên y tế - Chế độ đãi ngộ nhà nước nhân viên y tế - Sự phát triển sở đào tạo nhân lực y tế - Chính sách thu hút nhân lực y tế - Khả... Người TT Đơn vị Thành phố Trà Vinh Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Tiểu Cần Huyện Châu Thành Huyện Cầu Ngang Huyện Trà Cú Huyện Duyên Hải Tổng cộng Bác Điều Y sĩ sĩ dưỡng 263 465 341 37 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay